Рекомендаційний список
до 175-річчя від дня народження ( 1835 – 1891 )

 

 

Видання творів О.О. Потебні

 

Изъ лекций по теоріи словесності: басня. Пословица. Поговірка / А. А. Потебня. – Х. : Мирный трудъ, 1914. – 152 с.

Естетика і поетика слова : збірник / О. О. Потебня. – К. : Мистецтво, 1985. – 302 с. – (Пам'ятки естет. думки).

Мова. Національність. Денаціоналізація : Статті і фрагменти / О. Потебня ; упоряд. і вступ. ст. Ю. Тевельова ; Укр. Вільна Академія Наук у США. – Нью-Йорк, 1992. – 155 с. – (Бібліотека Ротача).

Мысль и яз ы к / А. А. Потебня. – 2-е изд. – Х. : Мирный трудъ, 1892. – 228 с.

Мысль и язык     / А. А. Потебня. – 3-е изд. – К. : Синто, 1993. – 191 с.

О мифическомъ значеніи нъкоторыхъ обрядовъ и повърій / Потебня А. А. – М. : Тип. ун-та, 1865. – 310 с.

І. О нъкоторыхъ символах въ славянской поэзіи. ІІ. О связи нъкоторых представлений въ языкъ. ІІІ. О купальскихъ огняхъ и сродныхъ съ ними представленияхъ. І Y . О долъ и сродныхъ съ нею существахъ. / А. А. Потебня. – 2-е изд. – Х. : Изд-во М. В. Потебня, 1914. – 243 с.

Слово о полку Игоревъ / Потебня А. : текст и примечания. – Воронеж : Тип. В. И. Исаева, 1878. – 158 с.

Теоретическая по э тика / сост., вступ. ст. А. Б. Муратова. – М. : Высш. шк., 1990. – 344 с.

 

Про Потебню О.О.

 

1. Болотов В. И.  А. А. Потебня и когнитивная лингвистика / В. И. Болотов // Вопросы языкознания. – 2008. – № 2. – С. 82–96.

2. Булаховский Л. А. Александр Афанасьевич Потебня : (к 60-летию со дня смерти. ) / Булаховский Л. А. – К., 1952. – 46 с.

3. Воробйова О. П.  Когнітивна поетика в Потебнянській ретроспективі / О. П. Воробйова // Мовознавство. – 2005. – № 6. – С. 18–25.

4. Дмитренко М.  Олександр Потебня - дослідник теорії символу та фольклорної символіки / М. Дмитренко // Київська старовина. – 2005. –

№ 5. – С. 100–116.

5. Зайченко Н .  Принципи педагогіки О.О. Потебні / Н. Зайченко // Шлях освіти. – 2005. – № 4. – С. 47–51.

6. Зорівчак Р.  Юрій Шевельов - дослідник творчості Олександра Потебні: соціолінгвістичний і перекладознавчий аспекти / Р. Зорівчак // Освіта і управління. – 2009. – № 1. – С. 41–46.

7. Лисиченко Л. А.  Олександр Потебня - засновник вітчизняної лінгвістики / Л. А. Лисиченко // Вивчаємо українську мову та літературу. – 2006. – № 3. – С. 5–8.

8. Мова народу та індивідуальна творчість мови. О.О.Потебня (1835-1891)  // Історія психології: XIX- початок ХХ століття : навч. посіб. для студ. вищих навч. закладів / В. А. Роменець. – К., 2007. – С. 157–170.

9. Наукова спадщина Потебні О.О. і сучасна філологія : до 150– річчя з дня народження О.О. Потебні : зб. наук. праць / АН УРСР, Ін-т мовознавства. – К. : Наук. думка, 1985. – 248 с.

10. Побірченко Н. С. Потебня Олександр Опанасович / Н. С. Побірченко // Педагогіка і психологія. – 2004. – № 2. – С. 120–130.

11. Олександр Опанасович Потебня  : біобібліогр. покажчик / уклад. В. Ю. Франчук, Ф. Х. Широкорад, Ю. Ю. Полякова ; Харків. нац. ун-т імені В. Н. Каразіна, Центр. наук. б-ка, Філолог. фак-т. – Х. : ХНУ ім. В.Н. Каразіна, 2005. – 164 с.

12.Олександр Опанасович Потебня: 1835-1960 : тези доповідей і повідомлень на наук. конф., присвяченій 125-річчю з дня народження видатного вітчизняного лінгвіста, (Одеса, 31 жовт.– листоп. 1960 р). – Одеса, 1960. – 157 с.

13. Олександр Опанасович Потебня : ювілейний зб. до 125– річчя з дня народження. – К. : АН УРСР, 1962 . – 110 с.

14. О. О. Потебня і проблеми сучасної філології : зб. наук. праць / АН України, Ін-т мовознавства імені О. О. Потебні. –   К. : Наук. думка, 1992. – 247 с.

15. Потебня О. О. і деякі питання сучасної славістики : тези доповідей та повідомлень ІІІ республік. славіст. конф., присвяченої 125-річчю з дня народження   Потебні, (Харків, 23-27 груд. 1960 р.) / ХДУ ім. О. М. Горького, Укр. комітет славістів при АН УРСР. – Х. : Вид-во ХДУ, 1960. – 144 с.

16. Потебнянські читання. – К. : Наук. думка, 1981. – 181 с.

17. Рожнятовська О. А. Велет думки і слова  / О.А. Рожнятовська // Календар знаменних і пам'ятних дат. – 2010. – № 3. – С. 109–121.

18. Українські народні пісні в записах Олександра Потебні / упоряд., вступ. стаття і прим. М. К. Дмитренка.  – К. : Муз. Україна, 1988. – 311 с. – (Укр. нар. пісні в записах письменників).

19. Фізер І. Психолінгвістична теорія літератури Олександра Потебні : мета критичне дослідження / Фізер І. – К. : КМ Аса d еміа ,  1993. – 111 с.

20. Франчук В.  Академік Олександр Потебня / В. Франчук // Світогляд. – 2008. – № 5. – С. 83–87.


 

Вітаємо!

Будемо раді Вам допомогти.