Архів за попередні роки
Історія університету

 1. Бабенко Л. Політичні репресії і переслідування 1920-1930-х років у Полтавському педагогічному інституті. П'яті Череванівські наукові читання (на пошану професора А. С. Череваня) : збірник наук. ст. за матеріалами Всеукр. наук. конф., 27-28 березня 2020 р. / Полтав. нац. пед. ун-т імені В. Г. Короленка. Полтава, 2020. Вип. V. С. 317–328.
 2. Булава Л. М., Мащенко О. М. Викладачі історії й географії Полтавського учительського і педагогічного інститутів та історико-філологічного факультету (1914-1921 роки). Четверті Череванівські наукові читання : збірник наук. ст. за матеріалами Всеукр. наук. конф. (до 100-річчя з часу створення історико-філол. ф-ту в Полтаві), 25-26 жовтня 2018 року / Полтав. нац. пед. ун-т імені В. Г. Короленка. Полтава, 2019. С. 104–114. URL: http://elcat.pnpu.edu.ua/docs/.pdf.
 3. Булава Л. М., Мащенко О. М. Полтавський український педагогічний інститут – заклад вищої освіти місцевого рівня. Постметодика. 2018. № 1. С. 39–46.
 4. Булава Л. М., Ткаченко А. Історія Полтавського учительського інституту: повертаючись до проблеми. Витоки педагогічної майстерності : зб. наук. праць / Полтав. нац. пед. ун-т імені В. Г. Короленка ; гол. ред. М. І. Степаненко. Полтава, 2018. Вип. 22. С. 40–48. (Педагогічні науки). URL: http://dspace.pnpu.edu.ua/handle/123456789/13101.
  Аналізуються нові й вивчені під іншим кутом зору відомі матеріали про діяльність Полтавського учительського інституту впродовж 1914–1919 років. Зокрема, увага акцентується на нещодавно виявленому фото з підписами прізвищ однокурсників А. С. Макаренка; простежуються професійна діяльність окремих випускників, біографії яких певною мірою відомі авторам.
 5. Виговська О. Природничому факультету Полтавського НПУ імені В. Г. Короленка – 100! Директор школи, ліцею, гімназії. 2019. № 3. С. 106–109.
 6. Гриньова М. В., Клепець О. В. Історія та сьогодення природничого факультету Полтавського педуніверситету. Методика навчання природничих дисциплін у середній та вищій школі (ХХV Каришинські читання ) : матеріали міжнар. наук.-практ. конф., (Полтава, 29-30 трав. 2018 р.) / за ред. М. В. Гриньової ; НАПН України, Полтав. нац. пед. ун-т імені В. Г. Короленка, Ін-т пед. освіти та освіти дорослих НАПН України [та ін.]. Полтава, 2018. С. 8–17.
 7. Гриньова М. В. 100-річчя природничого факультету: історія та сьогодення становлення фахового середовища. Повідомлення 1. Экология плюс. 2019. № 2. С. 2–18.
 8. Дем'янко Н. Діяльність кафедри мистецтвознавства Полтавського іституту народної освіти в період із 1921 по 1933 рік. Естетика і етика педагогічної дії : зб. наук. праць / гол. ред. М. І. Степаненко ; Ін-т пед. освіти і освіти дорослих НАПН України, Полтав. нац. пед. ун-т імені В. Г. Короленка. Київ ; Полтава, 2018. Вип. 17. С. 129–139. URL: http://dspace.pnpu.edu.ua/handle/123456789/9737.
 9. Кирильчук О. Історія та сучасне освітньо-наукове середовище факультету філології та журналістики ПНПУ імені В. Г. Короленка. Рідний край : альм. Полтав. держ. пед. ун-ту / голов. ред. М. Степаненко ; Полтав. нац. пед. ун-т імені В. Г. Короленка. Полтава, 2018. № 2 (39). С. 106–107. URL: http://dspace.pnpu.edu.ua/handle/123456789/11169.
 10. Кравченко П., Блоха Я. Історія та сучасне освітньо-наукове середовище історичного факультету ПНПУ імені В. Г. Короленка. Рідний край : альм. Полтав. держ. пед. ун-ту / голов. ред. М. Степаненко ; Полтав. нац. пед. ун-т імені В. Г. Короленка. Полтава, 2018. № 2 (39). С. 95–106. URL: http://dspace.pnpu.edu.ua/handle/123456789/11168.
 11. Кравченко П. А., Блоха Я. Є. Історичний факультет на зламі століть (до 100-річчя заснування історичного факультету). Філософські обрії. 2018. № 40. С. 146–178. URL: http://dspace.pnpu.edu.ua/handle/123456789/11752.
 12. Кравченко П. А., Блоха Я. Є. Основні віхи історії кафедри філософії ПНПУ імені В.Г.Короленка (до 100-річчя заснування). Філософські обрії. 2018. № 39. С. 144–163. URL:  http://dspace.pnpu.edu.ua/handle/123456789/10050.
  У статті висвітлені основні віхи історії кафедри філософії як окремого структурного підрозділу Полтавського національного (державного) педагогічного університету (інституту) імені В. Г. Короленка. На основі аналізу переважно архівних матеріалів встановлено, що цьогоріч кафедра філософії відзначає 100-річчя від дня заснування, хоча цикл філософських дисциплін викладався і до появи окремого структурного підрозділу. За 100 років існування кафедра мала різні назви (суспільствознавства – 1918-1931; марксизму-ленінізму – 1931-1932; діалектичного матеріалізму – 1932-1935; соціально-економічних дисциплін – 1935-1939; марксизму-ленінізму – 1939-1947; марксизму-ленінізму, філософії та політекономії – 1947-1967; історії КПРС та філософії – 1967-1975; з 1 вересня 1975 р. – філософії)
  .
 13. Лук'яненко О. "Під охороною славної армії": студенти Полтавського педінституту після звільнення з Третього Рейху. Сучасні соціокультурні практики: компетентнісно-аксіологічний аспект : зб. ст. і матеріалів Всеукр. наук.-практ. конф., присвяченої 10-літтю каф. культурології та методики викладання культурологічних дисциплін ПНПУ імені В. Г. Короленка (29-30 берез. 2018 р.). Полтава, 2018. С. 103–107.
 14. Мокляк В., Шевчук М. Створення фізико-математичного відділу в Полтавському вчительському інституті (1919-1921 рр.). Збірник наукових праць викладачів, аспірантів, магістрантів і студентів фізико-математичного факультету / Полтав. нац. пед. ун-т імені В. Г. Короленка ; гол. ред. Ю. Д. Москаленко. Полтава, 2019. С. 10–13.
 15. Москаленко Ю. Д., Булава Л. М. Історичні етапи фізико-математичної освіти у Полтавському національному педагогічному університеті імені В. Г. Короленка. Особистісно орієнтоване навчання математики: сьогодення і перспективи : матеріали V Всеукр. наук.-практ. конф. (Полтава, 19-20 листопада 2019 р.) / Полтав. нац. пед. ун-т імені В. Г. Короленка, Нац. пед. ун-т імені М. П. Драгоманова. Полтава, 2019. С. 3–6.
 16. Москаленко Ю., Булава Л., Москаленко О.  Математична освіта у Полтавському національному педагогічному університеті імені В. Г. Короленка в розрізі столітньої історії. Математика в рідній школі. 2019. № 11. С. 2–8.
 17. Навчальний корпус № 3 ПНПУ імені В. Г. Короленка, який у 1978 році було висунуто на конкурс держбуду УРСР [Фото]. Полтавський вісник. 2018. 13 верес. (№ 37). С. 20.
 18. Неїжмак В. Його полтавські верховини. Голос України. 2020. 15 квіт. (№ 65). С. 13.
  До 140-річчя з дня народження В. Верховинця (Костіва) у Полтаві відбувся інформаційно-просвітницький тур місцями пам'яті українського хореографа, першого теоретика народного танцю, композитора, диригента. Останньою локацією туру стала історична будівля Полтаського національного педагогічного університету, а саме меморіальна дошка та університетська аудиторія-музей , названа іменем колишнього викладача.
 19. Сова Л. І., Генгенко Л. Ф. Спомин "через літа" (до 100-річчя природничого факультету). Методика навчання природничих дисциплін у середній та вищій школі (ХХV Каришинські читання ) : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф., (Полтава, 29-30 трав. 2018 р.) / за ред. М. В. Гриньової ; НАПН України, Полтав. нац. пед. ун-т імені В. Г. Короленка, Ін-т пед. освіти та освіти дорослих НАПН України [та ін.]. Полтава, 2018. С. 309–311.
 20. Сорока В. Альма-матер Антона Макаренка. Освіта України. 2018. 22 січ. (№ 3). С. 14–15.
 21. Титаренко В. 40-річний шлях факультету технологій та дизайну. Актуальні проблеми технологічної, професійної освіти, культурології та дизайну : зб. матеріалів Всеукр. наук.-практ. конф., з нагоди 40-річчя факультету технологій та дизайну ПНПУ імені В. Г. Короленка (Полтава, 9-10 жовт. 2018р.) / за ред.: В. П. Титаренко, А. Ю. Цини ; Полтав. нац. пед. ун-т імені В. Г. Короленка, Нац. пед. ун-т імені М. П. Драгоманова, Полтав. обл. ін-т післядипломної пед. освіти імені М. В. Остроградського [та ін.]. Полтава, 2018. С. 4–10.
 22. Титаренко В. Сторінками історії факультету технологій та дизайну [Полтавського національного педагогічного університету імені В. Г. Короленка]. Вища школа. 2018. № 12. С. 7–18.
 23. Шаповал Л. [Рецензія]. Історична пам'ять. 2018. № 2 (39). С. 105–106, 109-110. URL: http://dspace.pnpu.edu.ua/handle/123456789/12418. Рец. на кн. : Історичний факультет Полтавського національного педагогічного університету імені В.Г. Короленка: збірник матеріалів і бібліографічні покажчики. – Полтава: ПНПУ імені В.Г. Короленка, 2018. – 456 с.
 24. Шебеліст С. 100 років славетного поступу. Університетський час. 2019. № 76. С. 2.
  19 листопада 2019 р. у міському будинку культури відбулось урочисте зібрання з нагоди 100-річчя фізико-математичного факультету ПНПУ імені В. Г. Короленка
  .
 25. Шевчук М. Г. Г. Ващенко і Полтавський педагогічний інститут: минуле і сьогодення. Педагогічні науки : зб. наук. праць / гол. ред. М. І. Степаненко; Полтав. нац. пед. ун-т імені В. Г. Короленка. Полтава, 2017. Вип. 69. С. 121–126. URL: http://dspace.pnpu.edu.ua/handle/123456789/9059.
 26. Шевчук С. М. Природничо-географічна освіта у Полтавському інституті народої освіти (1921-1930 рр.). Біорізноманіття: теорія, практика та методичні аспекти вивчення у загальноосвітній та вищій школі (присвячена 80-річчю з дня заснування кафедри ботаніки, екології та методики навчання біології ПНПУ імені В. Г. Короленка) : матеріали Всеукр. наук.-практ. конф., (Полтава, 2-3 листоп. 2017 р.) / ред. М. В. Гриньова ; Полтав. нац. пед. ун-т імені В. Г. Короленка, Нац. ботан. сад імені М. М. Гришка НАН України, Рада ботан. садів та парків України, Полтав. від-ня Українського ботан. т-ва. Полтава, 2017. С. 63–68.
 27. Яремака Н. Всеукраїнська науково-практична конференція «Актуальні проблеми технологічної, професійної освіти, культурології та дизайну» з нагоди 40-річчя факультету технологій та дизайну Полтавського національного педагогічного університету імені В. Г. Короленк. Українська професійна освіта. 2018. № 4. С. 107–110. URL: http://dspace.pnpu.edu.ua/handle/123456789/12391.
  9 жовтня 2018 року у Полтавському національному педагогічному університеті відбулися святкові урочистості та Всеукраїнська науково-практична конференція «Актуальні проблеми технологічної, професійної освіти, культурології та дизайну» з нагоди 40-річчя факультету технологій та дизайну. Учасниками конференції стали науковці більш як із п’ятдесяти вищих навчальних закладів та культурно-освітніх установ України. Проблематики конференції дозволила об’єднати у єдиному науковому пошукові здобутки представників різних гуманітарних і технічних наук, а також митців, дизайнерів, учителів.

Персоналії (видатні науковці та викладачі)

 1. "Ми завжди будемо петлюритись, ми завжди будемо бендеритись. Аж поки ви не розбамбулитесь, аж поки ви не розімперетесь". Полтавський вісник. 2019. 24 жовт. (№ 43). С. 14.
  У краєзнавчому музеї ім. василя Кричевського урочисто презентували виставку "Фактор свободи. Мазепинці. Петлюрівці. Бандерівці". Ректор ПНПУ імені В. Г. Короленка Микола Степаненко змалював основний посил виставки поетичними рядками.
 2. "Полтава футбол форум – 2019". Університетський час. 2019. № 69/70. С. 8.
  Протягом 7-9 лютого 2019 р. в Полтаві відбувся Всеукраїнський навчально-методичний футбольний форум для тренерів дитячо-юнацьких команд. завідувач кафедри теорії й методики фізичного виховання, адаптивної та масової культури ПНПУ імені В. Г. Короленка Олександр Свєртнєв узяв участь в організації та проведенні цього заходу.
 3. [Бібліографічний покажчик "Дитина й дитинство в середньовічному та ранньомодерному соціумі"]. Університетський час. 2020. № 84. С. 5.
  Центр історико-антропологічних досліджень ПНПУ імені В. Г. Короленка підготував і видав бібліографічний покажчик "Дитина й дитинство в середньовічному та ранньомодерному соціумі" (Київ: К. І. С., 2020). Його впорядкували професор кафедри історії України Ігор Сердюк, асистентка Анастасія Момот й аспірантка Анастасія Подгорна.
 4. [Відійшла у вічність Лариса Дмитрівна Орлова]. Університетський час. 2020. № 84. С. 6.
 5. [Вшанування пам'яті Віктора Ревегука]. Університетський час. 2020. № 77. С. 7.
  13 лютого 2020 р. у Полтавському краєзнавчому музеї імені Василя Кричевського вшанували пам'ять відомого історика, колишнього викладача педагогічного університету Віктора Ревегука.
 6. [Короленківці щиро вітають... Григорія Левченка...]. Університетський час. 2018. верес. (№ 65). С. 7.
 7. [Марина Гриньова нагороджена орденом княгині Ольги ІІІ ступеня]. Університетський час. 2020. № 80. С. 3.
 8. [Пішла з життя Наталія Василівна Хоменко]. Університетський час. 2018. лют. (№ 61). С. 5.
 9. [Про Олену Миколаївну Байрак]. Університетський час. 2018. лют. (№ 61). С. 5.
 10. [Творча зустріч учителів образотворчого мистецтва, трудового навчання та технологій з Олександром Бабенком]. Університетський час. 2018. лют. (№ 61). С. 4.
  У рамках співпраці викладачів кафедри образотворчого мистецтва ПНПУ імені В. Г. Короленка зі школами міста відбулася творча зустріч учителів образотворчого мистецтва, трудового навчання та технологій з Олександром Бабенком, заслуженим майстром народної творчості України
  .
 11. [Увічнення пам'яті жертв тоталітарних режимів, розстріляних на території колишніх артилерійських складів і "червоних казарм"]. Університетський час. 2020. № 78. С. 5.
  До завідувачки кафедри історії України професорки Людмили Бабенко звернулася журналістка газети "Вечірня Полтава" Ганна Ярошенко, яка на прохання засновниці ГО "Пушкарівський яр" Олександри Супряженко порушили важливу для полтавців тему увічнення пам'яті жертв тоталітарних режимів, розстріляних на території колишніх артилерійських складів і "червоних казарм"
  .
 12. [Фото] "ХІ Короленківські читання" в Полтаві. Зарубіжна література в школах України (Київ). 2020. № 11. Обкл. С. 1, 4.
  Колективне фото (ректор, викладачі кафедри світової літератури, студенти та гості) до Міжнародної науково-практичної конференції "ХІ Короленківські читання. Молодіжні Короленківські читання"
  .
 13. [Фото]. Всесвітня література в школах України. 2020. № 10. Обкл. С. 2.
  На фото Ольга Орлова з учасниками Всеукраїнського конкурсу "Учитель року - 2020"
  .
 14. [Фото]. Директор школи, ліцею, гімназії. 2019. № 3. Обкл. С. 4.
  Колективне фото (ректор, викладачі, студенти та гості) до 100-літного ювілею природничого факультету ПНПУ імені В. Г. Короленка
  .
 15. EdCamp Poltava. Університетський час. 2019. № 72. С. 5.
  20 квітня 2019 р. викладачки кафедри журналістики ПНПУ імені В. Г. Короленка Оксана Зелік і Леся Лисенко взяли участь у регіональній магістральній (не)конференції міні-EdCamp Poltava, яка відбулась у Полтавській гімназії №17
  .
 16. Авторитетний науковець і викладач, ботанік, флорист, еколог, подвижниця заповідної справи в Україні (пам'яті доктора біологічних наук, професора Олени Миколаївни Байрак) / В. М. Самородов, В. В. Буйдін, С. В. Гапон, Л. Д. Орлова, Н. О. Смоляр. Біологія та екологія. 2018. Т. 4, № 1. С. 123–127. URL:  http://dspace.pnpu.edu.ua/handle/123456789/10293.
 17. Бабенко Л.  Радько Петро Григорович [Некролог]. Історична пам'ять. 2019. № 1 (40). С. 104. URL: http://dspace.pnpu.edu.ua/handle/123456789/13464.
 18. Бабенко Л. Л.  З когорти соратників Галини Сидоренко: В. С. Воловик. Старожитності Лівобережного Подніпров'я. 2018 : зб. наук. праць. Пам'яті Г. О. Сидоренко (1918-1984) / Центр пам'яткознавства НАН України і Укр. Т-ва охорони пам'яток історії та культури, Ін-т археології НАН України, Центр охорони та досліджень пам'яток археології Департаменту культури і туризму Полтав. облдержадміністрацїї, Полтав. краєзнавчий музей. Київ ; Полтава, 2018. С. 50–55.
 19. Бабенко Л., Капустян Г.  Слово про професора Антона Самійловича Череваня (20.09.1906–24.03.1975). П'яті Череванівські наукові читання (на пошану професора А. С. Череваня) : збірник наук. ст. за матеріалами Всеукр. наук. конф., 27-28 березня 2020 р. / Полтав. нац. пед. ун-т імені В. Г. Короленка. Полтава, 2020. Вип. V. С. 6–11.
 20. Бабенко Людмила Леонідівна / уклад. П. В. Киридон. Генезис освіти зі спеціальностей факультету історії та географії : зб. ст., матеріалів і біограф. довідок / Полтав. нац. пед. ун-т. імені В. Г. Короленка. Полтава, 2019. С. 173.
 21. Басенко Руслан Олександрович. Рада молодих учених : довідник / за заг. ред. М. І. Степаненка, ред.-уклад. Р. Г. Шрамко ; Полтав. нац. пед. ун-т імені В. Г. Короленка. Полтава, 2018. С. 11–16.
 22. Батієвська Тетяна Вікторівна. Рада молодих учених : довідник / за заг. ред. М. І. Степаненка, ред.-уклад. Р. Г. Шрамко ; Полтав. нац. пед. ун-т імені В. Г. Короленка. Полтава, 2018. С. 17–22.
 23. Березан Валентина Ігорівна. Кафедра дошкільної освіти Полтавського національного педагогічного університету імені В. Г. Короленка: історія та сучасність : монографія / авт. кол.: О. А. Гнізділова, О. О. Вашак, О. Г. Вільхова, О. І. Гришко та ін.; Полтав. нац. пед. ун-т імені В. Г. Короленка. Полтава, 2019. С. 19–20. URL: http://elcat.pnpu.edu.ua/docs/Каф.дошк.освіти.pdf.
 24. Білик Г.  Запрошення до сердечної розмови. Рідний край : альм. Полтав. держ. пед. ун-ту / голов. ред. М. Степаненко ; Полтав. нац. пед. ун-т імені В. Г. Короленка. Полтава, 2018. № 2 (39). С. 229–232. URL: http://dspace.pnpu.edu.ua/handle/123456789/11196. Рецензія на книгу : Горицвіт Т. Те, що можна написати тільки аквареллю : есе / Тетяна Горицвіт (Луньова). Київ : Зеленський В. Л., 2018. 96 с. : іл.
 25. Блоха Ярослав Євгенійович. Рада молодих учених : довідник / за заг. ред. М. І. Степаненка, ред.-уклад. Р. Г. Шрамко ; Полтав. нац. пед. ун-т імені В. Г. Короленка. Полтава, 2018. С. 23–35.
 26. Богута Валентина Миколаївна. Кафедра дошкільної освіти Полтавського національного педагогічного університету імені В. Г. Короленка: історія та сучасність : монографія / авт. кол.: О. А. Гнізділова, О. О. Вашак, О. Г. Вільхова, О. І. Гришко та ін.; Полтав. нац. пед. ун-т імені В. Г. Короленка. Полтава, 2019. С. 20–21. URL: http://elcat.pnpu.edu.ua/docs/Каф.дошк.освіти.pdf.
 27. Бойко Н.  Політика в мові, мова в політиці. Рідний край : альм. Полтав. держ. пед. ун-ту / голов. ред. М. Степаненко ; Полтав. нац. пед. ун-т імені В. Г. Короленка. Полтава, 2017. № 1 (36). С. 158. URL: http://dspace.pnpu.edu.ua/handle/123456789/9039. Рец. на кн.: Степаненко М. І. Політичне сьогодення української мови : актуальний перифрастикон / Микола Степаненко. Харків : Видавець Іванченко І. С., 2017. 616 с.
 28. Боловацька Юлія Ігорівна. Рада молодих учених : довідник / за заг. ред. М. І. Степаненка, ред.-уклад. Р. Г. Шрамко ; Полтав. нац. пед. ун-т імені В. Г. Короленка. Полтава, 2018. С. 36–42.
 29. Бурсова Світлана Сергіївна. Кафедра дошкільної освіти Полтавського національного педагогічного університету імені В. Г. Короленка: історія та сучасність : монографія / авт. кол.: О. А. Гнізділова, О. О. Вашак, О. Г. Вільхова, О. І. Гришко та ін.; Полтав. нац. пед. ун-т імені В. Г. Короленка. Полтава, 2019. С. 21–22. URL: http://elcat.pnpu.edu.ua/docs/Каф.дошк.освіти.pdf.
 30. Бурсова Світлана Сергіївна. Рада молодих учених : довідник / за заг. ред. М. І. Степаненка, ред.-уклад. Р. Г. Шрамко ; Полтав. нац. пед. ун-т імені В. Г. Короленка. Полтава, 2018. С. 42–44.
 31. Вашак Оксана Олексіївна. Кафедра дошкільної освіти Полтавського національного педагогічного університету імені В. Г. Короленка: історія та сучасність : монографія / авт. кол.: О. А. Гнізділова, О. О. Вашак, О. Г. Вільхова, О. І. Гришко та ін.; Полтав. нац. пед. ун-т імені В. Г. Короленка. Полтава, 2019. С. 23–24, 107–110. URL: http://elcat.pnpu.edu.ua/docs/Каф.дошк.освіти.pdf.
 32. Верховна Рада. Україна.  Про призначення у 2020 році іменних стипендій Верховної Ради України для молодих учених – докторів наук. Голос України. 2020. 21 лип. (№ 123). С. 6.
  Серед стипендіатів: Сердюк Ігор Олександрович - доктор історичних наук, професор кафедри Полтавського національного педагогічного університету імені В. Г. Короленка МОН України на виконання наукової роботи "Соціально-демократична історія Гетьманщини XVIII століття"
  .
 33. Визначили лауреатів премії імені Панаса Мирного. Вечірня Полтава. 2019. 17 квіт. (№ 16). С. 2.
  У номінації "Журналістика. Публіцистика" більшість голосів отримав доцент кафедри журналістики ПНПУ імені В. Г. Короленка Гліб Кудряшов (2019 р.)
  .
 34. Віктор Ревегук : біібліогр. показч. Полтава : Полтавський літератор, 2018. 39 с. : іл., фото. (До 80-ліття від дня народження).
 35. Вільхова Оксана Григорівна. Кафедра дошкільної освіти Полтавського національного педагогічного університету імені В. Г. Короленка: історія та сучасність : монографія / авт. кол.: О. А. Гнізділова, О. О. Вашак, О. Г. Вільхова, О. І. Гришко та ін.; Полтав. нац. пед. ун-т імені В. Г. Короленка. Полтава, 2019. С. 24–25, 110–116. URL: http://elcat.pnpu.edu.ua/docs/Каф.дошк.освіти.pdf.
 36. Вітаємо! Наші ювіляри. Директор школи, ліцею, гімназії. 2019. № 6. С. 120.
  Вітання ювілярці Бойко Аллі Микитівні
  .
 37. Вітрич М.  У вимірах педагогіки добра. Зоря Полтавщини. 2018. 16 берез. (№ 38/39). С. 2.
  Про Міжнародну науково-практичну конференцію "Формальна і неформальна освіта і у вимірах педагогіки добра Івана Зязюна"
  .
 38. Віценя Л.  "Із засіву – благословилось". Зоря Полтавщини. 2018. 26 жовт. (№ 156/157). С. 4.
  Про творчий вечір з нагоди 60-річчя ректора ПНПУ імені В. Г. Короленка М. І. Степаненка
  .
 39. Віценя Л.  Доземний уклін шанувальників книги полтавцю Івану Котляревському. Зоря Полтавщини. 2019. 31 трав. (№ 41). С. 1, 13.
  На ІІ Універсальній книжковій виставці-ярмарку "ПОШУК" виступив ректор університету М. Степаненкою. Ведучий заходу - Гліб Кудряшов
  .
 40. Віценя Л.  За землю святу і за волю. Зоря Полтавщини. 2018. 3 квіт. (№ 48/49). С. 8.
  Про нову книгу Віктора Ревегука "Селянство Полтавщини в добу Української революції 1917-1921 рр."
  .
 41. Віценя Л.  Олександр Ротач: "Тут усе пов'язане з нашою родиною". Зоря Полтавщини. 2020. 28 січ. (№ 7). С. 10.
  Напередодні 95-річчя письменника-літературознавця, архівіста, енциклопедиста Петра Ротача його син, Олександр Ротач презентував своє нове дослідження "До вас я маю особливу симпатію....". Листи Григорія Костюка до Олекси Ізарського 1955-1995". Пам'яті батька він і присвятив цю книгу. Презентація пройшла в обласній універс. наук. бібліотеці імені І. П. Котляревського. На заході виступили Микола Степаненко та Віра Мелешко
  .
 42. Віценя Л.  Полтавський вересень – під знаком "Енеїди". Зоря Полтавщини. 2018. 14 верес. (№ 133/134). С. 4.
  У Полтавському академічному  обласному українському музично-драматичному театрі імені М. В. Гоголя вручали премії Полтавської обласної ради імені Івана Котляревського. У номінації "Музично-пісенна творчість" лауреатом став Григорій Левченко. На заході виступив ректор ПНПУ імені В. Г. Короленка Микола Степаненко
  .
 43. Власенко Наталія Олександрівна. Рада молодих учених : довідник / за заг. ред. М. І. Степаненка, ред.-уклад. Р. Г. Шрамко ; Полтав. нац. пед. ун-т імені В. Г. Короленка. Полтава, 2018. С. 49–53.
 44. Волкова Г.  Запаски із "дикого шовку" й сорочки із домотканного полотна: як одягалися за часів Івана Котляревського. Вечірня Полтава. 2019. 18 верес. (№ 38). С. 24.
  Показ колекції одягу "Поезія моди у стилі ампір" та етнічного одягу родин Наталії Свиридюк і Валентини Титаренко
  .
 45. Волочай Марія Петрівна. Кафедра дошкільної освіти Полтавського національного педагогічного університету імені В. Г. Короленка: історія та сучасність : монографія / авт. кол.: О. А. Гнізділова, О. О. Вашак, О. Г. Вільхова, О. І. Гришко та ін.; Полтав. нац. пед. ун-т імені В. Г. Короленка. Полтава, 2019. С. 25–26. URL: http://elcat.pnpu.edu.ua/docs/Каф.дошк.освіти.pdf.
 46. Волощук Юлія Олександрівна. Рада молодих учених : довідник / за заг. ред. М. І. Степаненка, ред.-уклад. Р. Г. Шрамко ; Полтав. нац. пед. ун-т імені В. Г. Короленка. Полтава, 2018. С.  53–57.
 47. Гавриш Петро Якимович (Некролог). Полтавський вісник. 2018. 1 листоп. (№ 44). С. 18.
 48. Галамбош Габріелла Василівна. Рада молодих учених : довідник / за заг. ред. М. І. Степаненка, ред.-уклад. Р. Г. Шрамко ; Полтав. нац. пед. ун-т імені В. Г. Короленка. Полтава, 2018. С. 58–61.
 49. Галаур С. П., Педченко С. О.  Любов до отчого краю – міцний ґрунт, а слово – крила для злету (вітання вихованців наукової школи професора М. І. Степаненка). Імідж сучасного педагога. 2018. № 5. С. 5–9. URL: http://isp.poippo.pl.ua/article/view/142861.
  Присвячена знаковій особистості в історії сучасної філології – Миколі Івановичу Степаненкові. Ідеться про його значний внесок у духовний розвиток української держави. Професор М. І. Степаненко постає як мовознавець-синтаксист, історик мови, соціолінгвіст, літературознавець, лінгводидакт, краєзнавець, лінгвокультуролог, лексикограф, біобібліограф, активний громадський діяч і невтомний поборник рідного слова. Особливу увагу звернено на діяльність його наукової школи.
 50. Галаур С., Педченко С.  "Слово вабить до себе мудрих, світлих людей..." (до ювілею професора Миколи Івановича Степаненка). Українська мова. 2018. № 4. С. 138–142.
 51. Галаур С., Педченко С.  "Таїна слова відкривається... тому, хто всім своїм єством відчуває його переливи". До ювілею професора Миколи Степаненка. Вечірня Полтава. 2018. 10 жовт. (№ 41). С. 11.
 52. Гальченко Дмитро Олександрович. Рада молодих учених : довідник / за заг. ред. М. І. Степаненка, ред.-уклад. Р. Г. Шрамко ; Полтав. нац. пед. ун-т імені В. Г. Короленка. Полтава, 2018. С. 61–65.
 53. Гапон С. В., Байрак О. М.  Ботанік, генетик, селекціонер, відданий справі науковець та педагог (до 70-річчя В. В. Буйдіна). Біологія та екологія. 2017. Т. 3, № 1/2. С. 108–110. URL: http://dspace.pnpu.edu.ua/handle/123456789/9903.
 54. Гапон С. В., Гапон В. В.  Ентузіаст і професіонал своєї справи. [Ольга Антонівна Стасілюнас]. Біорізноманіття: теорія, практика та методичні аспекти вивчення у загальноосвітній та вищій школі (присвячена 80-річчю з дня заснування кафедри ботаніки, екології та методики навчання біології ПНПУ імені В. Г. Короленка) : матеріали Всеукр. наук.-практ. конф., (Полтава, 2-3 листоп. 2017 р.) / ред. М. В. Гриньова ; Полтав. нац. пед. ун-т імені В. Г. Короленка, Нац. ботан. сад імені М. М. Гришка НАН України, Рада ботан. садів та парків України, Полтав. від-ня Українського ботан. т-ва. Полтава, 2017. С. 19–21.
 55. Гапон Юрій Васильович. Рада молодих учених : довідник / за заг. ред. М. І. Степаненка, ред.-уклад. Р. Г. Шрамко ; Полтав. нац. пед. ун-т імені В. Г. Короленка. Полтава, 2018. С. 65–67.
 56. Гнізділова Олена Анатоліївна. Кафедра дошкільної освіти Полтавського національного педагогічного університету імені В. Г. Короленка: історія та сучасність : монографія / авт. кол.: О. А. Гнізділова, О. О. Вашак, О. Г. Вільхова, О. І. Гришко та ін.; Полтав. нац. пед. ун-т імені В. Г. Короленка. Полтава, 2019. С. 26–29, 97–107. URL: http://elcat.pnpu.edu.ua/docs/Каф.дошк.освіти.pdf.
 57. Год Борис Васильович [некролог]. Історична пам'ять. 2019. № 2 (41). С. 117. URL:  http://dspace.pnpu.edu.ua/handle/123456789/13491.
  11 серпня 2019 року пішов у вічність учений-історик, педагог, краєзнавець, доктор педагогічних наук, кандидат історичних наук, професор, дійсний член Академії наук вищої освіти України, Заслужений працівник освіти України, голова спеціалізованої вченої ради, завідувач кафедри всесвітньої історії та методики викладання історії Год Борис Васильович
  .
 58. Гомля Л. М.  Ганжа Ростислав Васильович – видатний учений-ботанік, еколог, провідний міколог. Біорізноманіття: теорія, практика та методичні аспекти вивчення у загальноосвітній та вищій школі (присвячена 80-річчю з дня заснування кафедри ботаніки, екології та методики навчання біології ПНПУ імені В. Г. Короленка) : матеріали Всеукр. наук.-практ. конф., (Полтава, 2-3 листоп. 2017 р.) / ред. М. В. Гриньова ; Полтав. нац. пед. ун-т імені В. Г. Короленка, Нац. ботан. сад імені М. М. Гришка НАН України, Рада ботан. садів та парків України, Полтав. від-ня Українського ботан. т-ва. Полтава, 2017. С. 21–22.
 59. Гринь Ю.  Структура культуроохоронної концепції освітньої діяльності Володимира Щепотьєва. Естетика і етика педагогічної дії : зб. наук. праць / гол. ред. М. І. Степаненко ; Ін-т пед. освіти і освіти дорослих НАПН України, Полтав. нац. пед. ун-т імені В. Г. Короленка. Київ ; Полтава, 2017. Вип. 16. С. 184–192. URL: http://dspace.pnpu.edu.ua/handle/123456789/9238.
 60. Гришко Ольга Іванівна. Кафедра дошкільної освіти Полтавського національного педагогічного університету імені В. Г. Короленка: історія та сучасність : монографія / авт. кол.: О. А. Гнізділова, О. О. Вашак, О. Г. Вільхова, О. І. Гришко та ін.; Полтав. нац. пед. ун-т імені В. Г. Короленка. Полтава, 2019. С. 30–31, 116–119. URL: http://elcat.pnpu.edu.ua/docs/Каф.дошк.освіти.pdf.
 61. Гроно лауреатів. Університетський час. 2020. № 81. С. 7.
  2 вересня 2020 р. відбулося засідання журі Премії Полтавської обласної ради імені І. П. Котляревського. Лауреатами Премії Полтавської обласної ради імені І. П. Котляревського 2020 р. стали представники ПНПУ імені В. Г. Короленка Юлія Стиркіна, Ганна Радько. 23 вересня 2020 р. у Полтавському літературно-меморіальному музеї В. Г. Короленка відбулося пошанування лауреатів щорічної міської премії імені видатного письменника. Серед переможців конкурсу - доцентка каф. світової л-ри Наталія Тарасова
  .
 62. Данилець О.  Художниця, дослідник Юлія Мохірєва: "Полтавський розпис продовжує трипільську символіку і показує уявлення українців про світоустрій". Урядовий кур'єр. 2020. 4 січ. (№ 2). С. 6.
 63. Данилець О.  Чи плавали козаки на підводних човнах? Урядовий кур'єр. 2019. 10 груд. (№ 237). С. 16.
  Київський історик і реконструктор козаччини, засновник лабораторії історичного костюма Святослав Сичевський презентував полтавцям напрацювання (книжки про козацький флот) у спільному проєкті з науковцями, яких представляла професор, завкафедри історії України ПНПУ імені В. Г. Короленка Людмила Бабенко
  .
 64. Дейна Людмила Володимирівна. Рада молодих учених : довідник / за заг. ред. М. І. Степаненка, ред.-уклад. Р. Г. Шрамко ; Полтав. нац. пед. ун-т імені В. Г. Короленка. Полтава, 2018. С. 69–72.
 65. Джурка Григорій Федорович : біобібліогр. покаж. : до 75-річчя від дня народження / упоряд.: В. В. Орєхова, С. І. Козина ; наук. ред. С. М. Шевчук ; за ред. М. І. Степаненка ; Полтав. нац. пед. ун-т імені В. Г. Короленка. Полтава : ПНПУ імені В. Г. Короленка, 2018. 84 с. (Науковці університету).
 66. Дикань К.  Міста Гетьманщини як соціальні ліфти. Україна молода. 2019. 20 лют. (№ 20). С. 14.
  Про книгу Юрія Волошина "Козаки і Посполиті"
  .
 67. Діптан І.  Книжка як пам'ятник Учительці, Вченій, Людині. Рідний край : альм. Полтав. держ. пед. ун-ту / голов. ред. М. Степаненко ; Полтав. нац. пед. ун-т імені В. Г. Короленка. Полтава, 2017. № 2 (37). С. 152–155. URL: http://dspace.pnpu.edu.ua/handle/123456789/9802. Рец. на монографію: Петренко І. М. Історик Віра Жук (1928–2008): життя, віддане науці. Київ : Міленіум, 2017. 516 с.
 68. Діптан Ірина Іванівна / уклад.: П. В. Киридон. Генезис освіти зі спеціальностей факультету історії та географії : зб. ст., матеріалів і біограф. довідок / Полтав. нац. пед. ун-т. імені В. Г. Короленка. Полтава, 2019. С. 178.
 69. Дмитренко Ю.  В. Н. Тарасов – перший викладач історії і географії Полтавського учительського інституту (1914–1917). Збірник матеріалів XXI студентської наукової конференції присвяченої 100-річчю історичного факультету, (березень 2018 р.) / редкол.: Л. Л. Бабенко, Л. П. Вішнікіна Б. В. Год, Н. І. Головіна, П. А. Кравченко , О. П. Лахно ; Полтав. нац. пед. ун-т імені В. Г. Короленка. Полтава, 2018. С. 192–194.
 70. Дмитрієнко Оксана Олексіївна (уродж. Малишко). Рада молодих учених : довідник / за заг. ред. М. І. Степаненка, ред.-уклад. Р. Г. Шрамко ; Полтав. нац. пед. ун-т імені В. Г. Короленка. Полтава, 2018. С. 79–82.
 71. Донець Олександр Володимирович. Рада молодих учених : довідник / за заг. ред. М. І. Степаненка, ред.-уклад. Р. Г. Шрамко ; Полтав. нац. пед. ун-т імені В. Г. Короленка. Полтава, 2018. С. 82–85.
 72. Дудка Ірина Анатоліївна. Рада молодих учених : довідник / за заг. ред. М. І. Степаненка, ред.-уклад. Р. Г. Шрамко ; Полтав. нац. пед. ун-т імені В. Г. Короленка. Полтава, 2018. С. 85–90.
 73. Єпархіальна відзнака короленківця. Університетський час. 2019. № 76. С. 8.
  28 листопада 2019 р. у Полтавському академічному обласному укр. музично-драматичному театрі імені М. В. Гоголя відбулося нагородження лауреатів єпархіальної премії імені преподобного Паїсія Величковського. Серед лауреатів - доктор історичних наук, професор кафедри історії України ПНПУ імені В. Г. Короленка Ігор Сердюк
  .
 74. Жалій Тамара Віталіївна (уродж. Нагорна). Рада молодих учених : довідник / за заг. ред. М. І. Степаненка, ред.-уклад. Р. Г. Шрамко ; Полтав. нац. пед. ун-т імені В. Г. Короленка. Полтава, 2018. С. 91–96.
 75. За покликом душі : Інтерв'ю з доцентом ПНПУ ім. В. Г. Короленка Юрієм Кращенко / записав М. Короденко. Освіта України. 2018. 26 лют. (№ 8). С. 8.
  Про шлях, який веде молодих людей до науки, їх мотивацію й участь у прийнятті важливих рішень розповідає голова Ради молодих учених при Міністерстві освіти і науки України, доцент ПНПУ імені В. Г. Короленка Юрій Кращенко
  .
 76. Загайко П.  У дорозі до храму. Рідний край : альм. Полтав. держ. пед. ун-ту / голов. ред. М. Степаненко ; Полтав. нац. пед. ун-т імені В. Г. Короленка. Полтава, 2018. № 2 (39). С. 176–178. URL: http://dspace.pnpu.edu.ua/handle/123456789/11176.
  Про лист до письменника Володимира Мирного кандидата філологічних наук, доцента, багаторічного завідувача кафедри української літератури (1979–1991) Полтавського державного педагогічного інституту імені В. Г. Короленка (нині – Полтавського національного педагогічного університету імені В. Г. Короленка) Петра Кузьмича Загайка
  .
 77. Задорожний М. П., Олійник Я. Б.  З'їзд, який перевершив сподівання. Географія та економіка в рідній школі. 2019. № 11. С. 2–7.
  25 жовтня 2019 р. у Києві відбувся Перший Всеукраїнський з'їзд учителів географії. На з'їзді виступила професор кафедри географії та методики її навчання ПНПУ імені В. Г. Короленка Любов Вішнікіна
  .
 78. Залюблений у слово. Університетський час. 2018. жовт. (№ 66). С. 2–3.
  16 жовтня 2018 р. в Полтавському художньому музеї (Галереї мистецтв) імені Миколи Ярошенка відбувся творчий вечір, присвячений 60-річчю ректора ПНПУ імені В. Г. Короленка Миколи Степаненка
  .
 79. Зарубіжна література в Новій українській школі. Університетський час. 2019. № 74. С. 6.
  18 вересня 2019 р. в межах міжнародного Book forum у Львові відбулася зустріч освітян з авторським колективом підручників і посібників із зарубіжної літератури під керівництвом завідувачки кафедри світової літератури ПНПУ імені В. Г. Короленка професорки Ольги Ніколенко
  .
 80. Збережемо для молоді найкращі книжки світу!. Зарубіжна література в школах України (Київ). 2019. № 7/8. Обкладинка.
  На першій сторінці обкладинки розміщено колективне фото з О. М. Ніколенко
  .
 81. Згадуючи Олену Миколаївну Байрак... / Н. О. Смоляр, Л. Г. Любінська, В. П. Коломійчук, І. А. Коротченко. Український ботанічний журнал. 2018. № 4. С. 396–401.
 82. Зімакова Лілія Василівна. Кафедра дошкільної освіти Полтавського національного педагогічного університету імені В. Г. Короленка: історія та сучасність : монографія / авт. кол.: О. А. Гнізділова, О. О. Вашак, О. Г. Вільхова, О. І. Гришко та ін.; Полтав. нац. пед. ун-т імені В. Г. Короленка. Полтава, 2019. С. 31–33, 119–122. URL: http://elcat.pnpu.edu.ua/docs/Каф.дошк.освіти.pdf.
 83. Зубко Тетяна Віталіївна (уродж. Дмитрик). Рада молодих учених : довідник / за заг. ред. М. І. Степаненка, ред.-уклад. Р. Г. Шрамко ; Полтав. нац. пед. ун-т імені В. Г. Короленка. Полтава, 2018. С. 99–101.
 84. Карапузова Ірина Василівна. Кафедра дошкільної освіти Полтавського національного педагогічного університету імені В. Г. Короленка: історія та сучасність : монографія / авт. кол.: О. А. Гнізділова, О. О. Вашак, О. Г. Вільхова, О. І. Гришко та ін.; Полтав. нац. пед. ун-т імені В. Г. Короленка. Полтава, 2019. С. 33–34, 123–126. URL: http://elcat.pnpu.edu.ua/docs/Каф.дошк.освіти.pdf.
 85. Киридон Петро Васильович / уклад. Л. Л. Бабенко. Генезис освіти зі спеціальностей факультету історії та географії : зб. ст., матеріалів і біограф. довідок / Полтав. нац. пед. ун-т. імені В. Г. Короленка. Полтава, 2019. С. 175–176.
 86. Киридон Петро Васильович / уклад.: Л. Л. Бабенко. Історичний факультет Полтавського національного педагогічного університету імені В. Г. Короленка : зб. матеріалів і біобібліографічні покажчики / ред. кол.: Я. Є. Блоха, Л. М. Булава, Б. В. Год, П. А. Кравченко (голова, відп. за випуск), Л. Л. Бабенко, Л. П. Вішнікіна, Н. І. Головіна, О. П. Лахно, К. Б. Пивоварська ; Полтав. нац. пед. ун-т імені В. Г. Короленка. Полтава, 2018. С. 241–251.
 87. Клевака Леся Петрівна. Кафедра дошкільної освіти Полтавського національного педагогічного університету імені В. Г. Короленка: історія та сучасність : монографія / авт. кол.: О. А. Гнізділова, О. О. Вашак, О. Г. Вільхова, О. І. Гришко та ін.; Полтав. нац. пед. ун-т імені В. Г. Короленка. Полтава, 2019. С. 35–36, 135–138. URL: http://elcat.pnpu.edu.ua/docs/Каф.дошк.освіти.pdf.
 88. Клепець Олена Вікторівна (уродж. Сотуга). Рада молодих учених : довідник / за заг. ред. М. І. Степаненка, ред.-уклад. Р. Г. Шрамко ; Полтав. нац. пед. ун-т імені В. Г. Короленка. Полтава, 2018. С. 104–108.
 89. Ковалевська Наталія Володимирівна. Кафедра дошкільної освіти Полтавського національного педагогічного університету імені В Г. Короленка: історія та сучасність : монографія / авт. кол.: О. А. Гнізділова, О. О. Вашак, О. Г. Вільхова, О. І. Гришко та ін.; Полтав. нац. пед. ун-т імені В. Г. Короленка. Полтава, 2019. С. 36–38. URL: http://elcat.pnpu.edu.ua/docs/Каф.дошк.освіти.pdf.
 90. Коваленко Олена Володимирівна. Рада молодих учених : довідник / за заг. ред. М. І. Степаненка, ред.-уклад. Р. Г. Шрамко ; Полтав. нац. пед. ун-т імені В. Г. Короленка. Полтава, 2018. С. 111–114.
 91. Коваленко Олена Григорівна. Рада молодих учених : довідник / за заг. ред. М. І. Степаненка, ред.-уклад. Р. Г. Шрамко ; Полтав. нац. пед. ун-т імені В. Г. Короленка. Полтава, 2018. С. 114–119.
 92. Ковальська О.  Визначили лауреата премії Івана Франка. Голос України. 2020. 29 серп. (№ 156). С. 7.
  Премію Івана Франка 2020 отримав Ігор Сердюк за монографію "Маленький дорослий: Дитина й дитинство в Гетьманщині ХVIII ст."
  .
 93. Кондратенко Н.  Перифрази в системі мовних індикаторів суспільно-політичних трансформацій сьогодення. Рідний край : альм. Полтав. держ. пед. ун-ту / голов. ред. М. Степаненко ; Полтав. нац. пед. ун-т імені В. Г. Короленка. Полтава, 2017. № 1 (36). С. 158. URL: http://dspace.pnpu.edu.ua/handle/123456789/9041. Рец на кн.: Степаненко М. І. Політичне сьогодення української мови : актуальний перифрастикон. Харків : Видавець Іванченко І. С., 2017. 616 с.
 94. Кондратенко Н. В.  Новітня публіцистично-політична перифрастика: власне лінгвістичний і соціолінгвістичний виміри. Рідний край : альм. Полтав. держ. пед. ун-ту / голов. ред. М. Степаненко ; Полтав. нац. пед. ун-т імені В. Г. Короленка. Полтава, 2018. № 2 (39). С. 222. URL: http://dspace.pnpu.edu.ua/handle/123456789/11192. Рец. на кн.: Степаненко М. Публіцистично-політичні перифрази в українській мові: 2017 рік : монографія. Полтава : Дивосвіт, 2018. 588 с.
 95. Корнєва В.  Брати Шептицькі: служіння Богу й Україні. Зоря Полтавщини. 2019. 22 листоп. (№ 89). С. 15.
  Про вечір пам'яті подвижників Шептицьких, на якому виступила доктор історичних наук, професор ПНПУ імені В. Г. Короленка Людмила Бабенко
  .
 96. Корнєва В.  Професор-короленківець Ігор Сердюк – автор одного з кращих українознавчих досліджень. Зоря Полтавщини. 2020. 2 черв. (№ 36). С. 2.
 97. Корнєва В.  У світлій криниці пам'яті. Зоря Полтавщини. 2019. 12 лют. (№ 11). С. 10.
  Рік як у страшному ДТП загинули наші земляки: відомий науковець, паркобудівничий, доктор біологічних наук Олена Байрак та звукорежисер ОДТРК "Лтава" Петро Сливка
  .
 98. Корносенко Оксана Костянтинівна. Рада молодих учених : довідник / за заг. ред. М. І. Степаненка, ред.-уклад. Р. Г. Шрамко ; Полтав. нац. пед. ун-т імені В. Г. Короленка. Полтава, 2018. С. 119–124.
 99. Короленківці – лауреати Полтавської міської премії імені Миколи Ярошенка. Університетський час. 2020. № 84. С. 4.
  6 грудня 2020 р. у Полтавському художньому музеї (галереї мистецтв) імені Миколи Ярошенка відбулося урочисте вручення премії імені Миколи Ярошенка. Диплом пауреата премії отримали доцент кафедри образотворчого мистецтва Олександр Тарасенко і випускниця кафедри образотворчого мистецтва, художниця Наталія Давітян
  .
 100. Космеда Т.  Новий погляд на розвій перифрастичного фонду українців. Українська мова. 2018. № 1. С. 140–144. Рец. на кн.: Степаненко М. І. Політичне сьогодення української мови: актуальний перифрастикон. Харків, 2017. 616 с.
 101. Кращенко Юрій Петрович. Рада молодих учених : довідник / за заг. ред. М. І. Степаненка, ред.-уклад. Р. Г. Шрамко ; Полтав. нац. пед. ун-т імені В. Г. Короленка. Полтава, 2018. С. 124–129.
 102. Криворучко Аліна Валеріївна. Рада молодих учених : довідник / за заг. ред. М. І. Степаненка, ред.-уклад. Р. Г. Шрамко ; Полтав. нац. пед. ун-т імені В. Г. Короленка. Полтава, 2018. С. 129133.
 103. Крикля Катерина Петрівна. Рада молодих учених : довідник / за заг. ред. М. І. Степаненка, ред.-уклад. Р. Г. Шрамко ; Полтав. нац. пед. ун-т імені В. Г. Короленка. Полтава, 2018. С. 133–136.
 104. Криницька Н.  «Навіщо я, людина-індикатор, ніхто не знає, навіть Небеса…». Рідний край : альм. Полтав. держ. пед. ун-ту / голов. ред. М. Степаненко ; Полтав. нац. пед. ун-т імені В. Г. Короленка. Полтава, 2018. № 2 (39). С. 227–229. URL: http://dspace.pnpu.edu.ua/handle/123456789/11195. Рецензія на збірку : Стиркіна Ю. Віршовані невитримані вина : [поезії]. Полтава : АСМІ, 2018. 523 с. : іл.
 105. Крнєва В.  Зелені перлини Олени Байрак. Зоря Полтавщини. 2020. 14 серп. (№ 55). С. 1, 4.
  Про відзначення премією Олени Байрак найактивніших краян, яку служать справі екологічного просвітництва й захисту природи.
 106. Кульбабська О.  "Промінчик розкоші людського спілкування": цінний подарунок у 100-літній ювілей Олеся Гончара від професора Миколи Степаненка. Рідний край : альм. Полтав. нац. пед. ун-ту / голов. ред. М. Степаненко ; Полтав. нац. пед. ун-т імені В. Г. Короленка. Полтава, 2018. № 1 (38). С. 206–208. URL: http://dspace.pnpu.edu.ua/handle/123456789/9869. Рецензія на кн.: Листи до Олеся Гончара : у 2 кн. / упоряд., передм., прим., комент. Миколи Степаненка. Київ : Сакцент Плюс, 2016. Кн. 1 : 1946–1982. 736 с.; Кн. 2 : 1983–1995. 736 с.
 107. Лисенко Леся Іванівна. Рада молодих учених : довідник / за заг. ред. М. І. Степаненка, ред.-уклад. Р. Г. Шрамко ; Полтав. нац. пед. ун-т імені В. Г. Короленка. Полтава, 2018. С. 139–141.
 108. Лук’яненко О.  Киридон Петро Васильович [Некролог]. Історична пам'ять. 2019. № 1(40). С. 101–103. URL: http://dspace.pnpu.edu.ua/handle/123456789/13463.
 109. Лукаш Наталія Миколаївна. Рада молодих учених : довідник / за заг. ред. М. І. Степаненка, ред.-уклад. Р. Г. Шрамко ; Полтав. нац. пед. ун-т імені В. Г. Короленка. Полтава, 2018. С. 142–146.
 110. Лук'яненко Олександр Вікторович. Рада молодих учених : довідник / за заг. ред. М. І. Степаненка, ред.-уклад. Р. Г. Шрамко ; Полтав. нац. пед. ун-т імені В. Г. Короленка. Полтава, 2018. С. 146–149.
 111. Макаренко О., Мішин А.  "Господь мені подарував щастя сродної праці, без якої я жити не можу...". Зоря Полтавщини. 2018. 12 жовт. (№ 149/151). С. 18–19.
  1. i. Розмова зі Степаненком М. І.
 112. Макаренко Яна Миколаївна. Рада молодих учених : довідник / за заг. ред. М. І. Степаненка, ред.-уклад. Р. Г. Шрамко ; Полтав. нац. пед. ун-т імені В. Г. Короленка. Полтава, 2018. С. 152–154.
 113. Максименко Наталія Тарасівна. Рада молодих учених : довідник / за заг. ред. М. І. Степаненка, ред.-уклад. Р. Г. Шрамко ; Полтав. нац. пед. ун-т імені В. Г. Короленка. Полтава, 2018. С. 154–156.
 114. Маленко О.  Прагматика авторської позиції в персоналізованому науково-кретичному дискурсі ( на матеріалі розвідок професора М. І. Степаненка про лінгвокультурну спадщину митців Полтавщини. Рідний край : альм. Полтав. держ. пед. ун-ту / голов. ред. М. Степаненко ; Полтав. нац. пед. ун-т імені В. Г. Короленка. Полтава, 2019. № 1 (40). С. 76–80. URL: http://dspace.pnpu.edu.ua/handle/123456789/14528.
 115. Маленко О. О.  Системні перифрастичні зв’язки в сучасному публіцистично-політичному дискурсі. Рідний край : альм. Полтав. держ. пед. ун-ту / голов. ред. М. Степаненко ; Полтав. нац. пед. ун-т імені В. Г. Короленка. Полтава, 2018. № 2 (39). С. 221–222. URL: http://dspace.pnpu.edu.ua/handle/123456789/11191. Рец. на кн. : Степаненко М. Публіцистично-політичні перифрази в українській мові: 2017 рік : монографія / Микола Степаненко. Полтава : Дивосвіт, 2018. 588 с.
 116. Маломуж М.  Полтавець захистив одну із кращих кандидатських дисертацій у Київському університеті імені Шевченка за останні 10-15 років. Полтавська думка. 2018. 11 жовт. (№ 41). С. 4.
  Про викладача ПНПУ імені В. Г. Короленко Олексія Хорольського.
 117. Маломуж М., Кулик Є.  Рецензія на монографію Андрія Михайловича Хлопова «Фізико-хімічні властивості фторзаміщених метоксибензолу». Українська професійна освіта. 2018. № 4. С. 143–145. URL: http://dspace.pnpu.edu.ua/handle/123456789/12398.
 118. Мамон Олександр Васильович. Рада молодих учених : довідник / за заг. ред. М. І. Степаненка, ред.-уклад. Р. Г. Шрамко ; Полтав. нац. пед. ун-т імені В. Г. Короленка. Полтава, 2018. С. 156–160.
 119. Манжелій Наталія Михайлівна. Кафедра дошкільної освіти Полтавського національного педагогічного університету імені В. Г. Короленка: історія та сучасність : монографія / авт. кол.: О. А. Гнізділова, О. О. Вашак, О. Г. Вільхова, О. І. Гришко та ін.; Полтав. нац. пед. ун-т імені В. Г. Короленка. Полтава, 2019. С. 41–43, 128–131. URL: http://elcat.pnpu.edu.ua/docs/Каф.дошк.освіти.pdf.
 120. Мишко Надія Мирославівна. Рада молодих учених : довідник / за заг. ред. М. І. Степаненка, ред.-уклад. Р. Г. Шрамко ; Полтав. нац. пед. ун-т імені В. Г. Короленка. Полтава, 2018. С. 163–167.
 121. Міжнародна науково-практична конференція "Формальна і неформальна освіта у вимірах педагогіки Івана Зязюна". Рідна школа. 2018. № 5/8. С. 3 (обклад.).
  У березні 2018 р. на базі університету пройшла конференція пам'яті академіка І. А. Зязюна. Учасники зібрання - професорсько-викладацький склад ПНПУ, науковці України та світу. Вміщено 2 фото.
 122. Міжнародна презентація наукового проекту. Університетський час. 2018. верес. (№ 65). С. 4.
  10 вересня 2018 р. в Університеті міста Йорка (Велика Британія) на міжнародному  науково-практичному семінарі "Експерти з англійської мови: англійська як засіб викладання у вищій школі" лектор Університету Йорка доктор Пол Робертс і доцент кафедри англійської та німецької філології ПНПУ імені В. Г. Короленка Тетяна Луньова презентували результати спільного наукового проекту.
 123. Міжрегіональний круглий стіл "Зарубіжна література в Новій українській школі" за участі авторського колективу під керівництвом професора Ольги Ніколенко. Зарубіжна література в школах України (Київ). 2019. № 9. С. 2.
 124. Мірошніченко Тетяна Віталіївна. Кафедра дошкільної освіти Полтавського національного педагогічного університету імені В. Г. Короленка: історія та сучасність : монографія / авт. кол.: О. А. Гнізділова, О. О. Вашак, О. Г. Вільхова, О. І. Гришко та ін.; Полтав. нац. пед. ун-т імені В. Г. Короленка. Полтава, 2019. С. 43–44. URL: http://elcat.pnpu.edu.ua/docs/Каф.дошк.освіти.pdf.
 125. Мірошніченко Тетяна Віталіївна. Рада молодих учених : довідник / за заг. ред. М. І. Степаненка, ред.-уклад. Р. Г. Шрамко ; Полтав. нац. пед. ун-т імені В. Г. Короленка. Полтава, 2018. С. 167–171.
 126. Мокляк Володимир Миколайович. Рада молодих учених : довідник / за заг. ред. М. І. Степаненка, ред.-уклад. Р. Г. Шрамко ; Полтав. нац. пед. ун-т імені В. Г. Короленка. Полтава, 2018. С. 172–177.
 127. Мокляк Оксана Іванівна. Рада молодих учених : довідник / за заг. ред. М. І Степаненка, ред.-уклад. Р. Г. Шрамко ; Полтав. нац. пед. ун-т імені В. Г. Короленка. Полтава, 2018. С. 177–181.
 128. Москаленко Олександр Миколайович. Рада молодих учених : довідник / за заг. ред. М. І. Степаненка, ред.-уклад. Р. Г. Шрамко ; Полтав. нац. пед. ун-т імені В. Г. Короленка. Полтава, 2018. С. 181–185.
 129. Мошкова Г. В.  Світлій пам'яті Іваненка Івана Дем'яновича присвячую. Методика навчання природничих дисциплін у середній та вищій школі (ХХV Каришинські читання ) : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф., (Полтава, 29-30 трав. 2018 р.) / за ред. М. В. Гриньової ; НАПН України, Полтав. нац. пед. ун-т імені В. Г. Короленка, Ін-т пед. освіти та освіти дорослих НАПН України [та ін.]. Полтава, 2018. С. 216–218.
 130. На пошану берегині української пісні. Університетський час. 2019. № 72. С. 4.
  24 квітня 2019 р. у Полтавському академічному обласному театрі ляльок відбулася моновистава "Молюся тій, яка стала Україною...". Її представив кандидат наук, доцент кафедри журналістики ПНПУ імені В. Г. Короленка Гліб Кудряшов. Захід був присвячений Раїсі Кириченко.
 131. Нагорний Віталій Віталійович. Рада молодих учених : довідник / за заг. ред. М. І. Степаненка, ред.-уклад. Р. Г. Шрамко ; Полтав. нац. пед. ун-т імені В. Г. Короленка. Полтава, 2018. С. 186–190.
 132. Назвали переможців премії імені Івана Котляревського. Вечірня Полтава. 2019. 7 серп. (№ 32). С. 1.
  В статті представлено фото ректора ПНПУ імені В. Г. Короленка Миколи Степаненка.
 133. Названі лауреати обласної премії імені І. П. Котляревського. Вечірня Полтава. 2018. 22 серп. (№ 34). С. 3.
  Лауреатом Премії Полтавської обласної ради імені І. П. Котляревського у номінації "Музично-пісенна творчість" 2018 року названо заслуженого працівника культури України, композитора, професора, керівника українського народного хору "Калина" Полтавського національного педагогічного університету імені В. Г. Короленка Григоря Левченка - за творчий доробок.
 134. Названо лауреатів премії Полтавської обласної ради імені Панаса Мирного. Зоря Полтавщини. 2019. 26 квіт. (№ 32). С. 13.
  У номінації "Журналістика. Публіцистика" більшість голосів отримав доцент кафедри журналістики ПНПУ імені В. Г. Короленка Гліб Кудряшов (2019 р.).
 135. Наукова Гоголіана. Університетський час. 2020. № 79. С. 5.
  Із 20 лютого до 25 березня 2020 р. на базі Ніжинського державного університету імені Миколи Гоголя тривав Всеукраїнський конкурс творчих робіт учнівської та студентської молоді імені Миколи Гоголя. На кафедрі світової літератури ПНПУ імені В. Г. Короленка під керівництвом кандидатки філологічних наук, доцентки Тетяни Конєвої було представлено дві розвідки. Обидві роботи перемогли в певних номінаціях.
 136. 136. Никитина Л.  "За Имя Мое": история без срока давности. Відомості Полтавської епархії. 2018. № 5 (198). С. 6–7.
  Православна історико-дослідна виставка "За ім'я моє", яка присвячена подвигу новомучеників Полтавщини, репресованих у 20-30 рр. ХХ ст. Виставка проходила 19-30 квітня 2018 р. у Галереї мистецтв. На засіданні з приводу відкриття експозиції виступив професор Р. А. Сітарчук
 137. Олександр Пантелеймонович Руденко (до 80-річчя від дня народження) / Л. Булавін, П. Чолпан, Ю. Забашта, М. Куліш, О. Чалий, В. Сисоєв, Л. Поперенко, О. Алєксєєв, М. Маломуж, О. Свечнікова, Ю. Москаленко, О. Хорольський. Український фізичний журнал. 2018. № 12. С. 1113–1114.
 138. Олефір Ольга Іванівна. Рада молодих учених : довідник / за заг. ред. М. І. Степаненка, ред.-уклад. Р. Г. Шрамко ; Полтав. нац. пед. ун-т імені В. Г. Короленка. Полтава, 2018. С. 191–193.
 139. Оніпко В. В., Орлова Л. Д.  Відомий вчений ботанік, флорист, еколог - Івашин Дмитро Сергійович. Біорізноманіття: теорія, практика та методичні аспекти вивчення у загальноосвітній та вищій школі (присвячена 80-річчю з дня заснування кафедри ботаніки, екології та методики навчання біології ПНПУ імені В. Г. Короленка) : матеріали Всеукр. наук.-практ. конф., (Полтава, 2-3 листоп. 2017 р.) / ред. М. В. Гриньова ; Полтав. нац. пед. ун-т імені В. Г. Короленка, Нац. ботан. сад імені М. М. Гришка НАН України, Рада ботан. садів та парків України, Полтав. від-ня Українського ботан. т-ва. Полтава, 2017. С. 38–42.
 140. Опанасенко В.  Громадсько-просвітницька діяльність П. К. Загайка на Полтавщині. Педагогічні науки. 2019. Вип. 74. С. 114–117. URL: http://dspace.pnpu.edu.ua/handle/123456789/13941.
 141. Опанасенко В.  Роль лекції у педагогічній діяльності П. К. Загайка. Педагогічні науки. 2019. Вип. 73. С. 155–157. URL: http://dspace.pnpu.edu.ua/handle/123456789/12867.
  Стаття присвячена розкриттю ролі лекції в навчально-виховному процесі вищої школи, з’ясуванню впливу викладання лекційного матеріалу на пізнавальний інтерес, світогляд та естетичні уподобання студентів. Автором здійснено аналіз особливостей проведення лекції та визначено її місце у педагогічній діяльності відомого українського вченого, кандидата філологічних наук Петра Кузьмича Загайка.
 142. Опанасенко В. В.  Умови педагогічної діяльності П. К. Загайка в Полтавському педагогічному інституті імені В. Г. Короленка в середині ХХ століття. Збірник наукових праць викладачів, аспірантів, магістрантів і студентів фізико-математичного факультету / Полтав. нац. пед. ун-т імені В. Г. Короленка ; гол. ред. Ю. Д. Москаленко. Полтава, 2019. С. 231–233.
 143. Опанасенко В., Семеновська Л.  Словесні методи навчання у педагогічній спадщині П. К. Загайка. Збірник наукових праць викладачів, аспірантів, магістрантів і студентів фізико-математичного факультету / гол. ред. Ю. Д. Москаленко ; Полтав. нац. пед. ун-т імені В. Г. Короленка. Полтава, 2020. С. 213–215.
 144. Орєхова В.  Книжкова колекція професора Володимира Пащенка у фондах бібліотеки імені М. А. Жовтобрюха Полтавського національного педагогічного університету. Рідний край : альм. Полтав. держ. пед. ун-ту / голов. ред. М. Степаненко ; Полтав. нац. пед. ун-т імені В. Г. Короленка. Полтава, 2017. № 2 (37). С. 140–144. URL: http://dspace.pnpu.edu.ua/handle/123456789/9782.
 145. Орлова О.  Пейзаж і нюанс від Олександра Тарасенка. Рідний край : альм. Полтав. держ. пед. ун-ту / голов. ред. М. Степаненко ; Полтав. нац. пед. ун-т імені В. Г. Короленка. Полтава, 2019. № 1 (40). С. 135–139. URL: http://dspace.pnpu.edu.ua/handle/123456789/14539.
 146. Отич О.  Про автора педагогіки добра і краси педагогічної дії [І. А. Зязюна]. Освіта. 2018. 28 лют.– 7 берез. (№ 7/8). С. 1.
  За ініціативи І. А. Зязюна 40 років тому (1978 р.) у структурі педагогічного інституту був утворений факультет початкових класів, який згодом переріс у психолого-педагогічний факультет.
 147. Охріменко Лідія Сергіївна. Рада молодих учених : довідник / за заг. ред. М. І. Степаненка, ред.-уклад. Р. Г. Шрамко ; Полтав. нац. пед. ун-т імені В. Г. Короленка. Полтава, 2018. С. 195–197.
 148. Павлова І.  Покликаний. Слово Просвіти. 2018. 11-17 жовт. (№ 41). С. 8–9.
  Штрихи до життєпису доктора філологічних наук, професора, члена Національної спілки письменників України, члена Національної спілки журналістів України Миколи Степаненка з нагоди 60-ліття.
 149. Палеха Ольга Миколаївна. Рада молодих учених : довідник / за заг. ред. М. І. Степаненка, ред.-уклад. Р. Г. Шрамко ; Полтав. нац. пед. ун-т імені В. Г. Короленка. Полтава, 2018. С. 198–202.
 150. Пам'яті Віктора Ревегука. Полтавський вісник. 2020. 9 січ. (№ 1/2). С. 18.
 151. Пам'яті Олександра Руденка. Університетський час. 2020. № 84. С. 6.
  29 грудня 2020 р. у Ромодані відкрили пам'ятну дошку доктору фізико-математичних наук, професору  Олександрові Руденку.
 152. Пам'яті Петра Гавриша: некролог. Університетський час. 2018. жовт. (№ 66). С. 8.
 153. Параскевич П. К.  Важливі книги полтавського автора. Статті, тези, есе, інтерв'ю... : до 100-річчя Херсонського державного університету / П. К. Параскевич. Херсон, 2017. С. 185–188.
  Про книги Миколи Степаненка.
 154. Пасічніченко Анжела Василівна. Кафедра дошкільної освіти Полтавського національного педагогічного університету імені В. Г. Короленка: історія та сучасність : монографія / авт. кол.: О. А. Гнізділова, О. О. Вашак, О. Г. Вільхова, О. І. Гришко та ін.; Полтав. нац. пед. ун-т імені В. Г. Короленка. Полтава, 2019. С. 46–47, 131–135. URL: http://elcat.pnpu.edu.ua/docs/Каф.дошк.освіти.pdf.
 155. Педченко С., Галаур С.  У вічному полоні мови. Університетський час. 2018. верес. (№ 65). С. 6.
  До 60-річного ювілею Миколи Івановича Степаненка.
 156. Передерій Л.  Герман Юрченко: "Ми об'єдналися, щоб захищати музику!". Вечірня Полтава. 2018. 23 трав. (№ 21). С. 6.
  В актовому залі ПНПУ імені В. Г. Короленка відбулися збори обласного відділення Національної всеукраїнської музичної спілки.
 157. Перший професійний географ Полтавщини. Університетський час. 2020. № 77. С. 2.
  6 лютого 2020 р. у читальній залі бібліотеки імені М. А. Жовтоюрюха відбулася презентація монографії доктора географічних наук, професора Сергія Шевчука "Професор географії Кость Дубняк".
 158. Петренко І.  Краєзнавчі читання, присвячені 90-річчю історика-болгариста і краєзнавця Віри Жук. Національний діалог. 2018. № 4. С. 13.
  На Краєзнавчих  читаннях "Віра Жук - талановита дослідниця на ниві історичної науки України" (11 квітня 2018 р.) з промовою виступила Людмила Бабенко.
 159. Петренко І.  Полтавська історикиня Віра Жук (1928–2008) (До історіографії проблеми). П'яті Череванівські наукові читання (на пошану професора А. С. Череваня) : збірник наук. ст. за матеріалами Всеукр. наук. конф., 27-28 берез. 2020 р. / Полтав. нац. пед. ун-т імені В. Г. Короленка. Полтава, 2020. Вип. V. С. 200–204.
 160. Петренко І. М.  Участь історика Віри Жук (1928-2008) у фундаментальному енциклопедичному виданні "Історія міст і сіл Української РСР. Полтавська область". Четверті Череванівські наукові читання : збірник наук. ст. за матеріалами Всеукр. наук. конф. (до 100-річчя з часу створення історико-філол. ф-ту в Полтаві), 25-26 жовтня 2018 року / Полтав. нац. пед. ун-т імені В. Г. Короленка. Полтава, 2019. С. 20–128.
 161. Петренко Л.  Інтеграція ідей представників зарубіжної педагогіки у творчій спадщині Григорія Ващенка. Педагогічні науки : зб. наук. праць / гол. ред. М. І. Степаненко ; Полтав. нац. пед. ун-т імені В. Г. Короленка. Полтава, 2017. Вип. 70. С. 86–92. URL: http://dspace.pnpu.edu.ua/handle/123456789/9699.
 162. Петренко Л.  Організаційно-педагогічні передумови появи й формування духовно-моральної спадщини Г. Ващенка. Педагогічні науки : зб. наук. праць / гол. ред. М. І. Степаненко ; Полтав. нац. пед. ун-т імені В. Г. Короленка. Полтава, 2017. Вип. 68. С. 148–156. URL: http://dspace.pnpu.edu.ua/handle/123456789/8510.
 163. Петренко Юлія Іванівна. Рада молодих учених : довідник / за заг. ред. М. І. Степаненка, ред.-уклад. Р. Г. Шрамко ; Полтав. нац. пед. ун-т імені В. Г. Короленка. Полтава, 2018. С. 202–205.
 164. Петрушова Наталія Вікторівна (уродж. Цехановська). Рада молодих учених : довідник / за заг. ред. М. І. Степаненка, ред.-уклад. Р. Г. Шрамко ; Полтав. нац. пед. ун-т імені В. Г. Короленка. Полтава, 2018. С. 205–207.
 165. Пивовар Н. М., Хілінська Т. В.  Досвід, що випередив еволюційний розвиток освіти в Україні. Методика навчання природничих дисциплін у середній та вищій школі (ХХV Каришинські читання ) : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф., (Полтава, 29-30 трав. 2018 р.) / за ред. М. В. Гриньової ; НАПН України, Полтав. нац. пед. ун-т імені В. Г. Короленка, Ін-т пед. освіти та освіти дорослих НАПН України [та ін.]. Полтава, 2018. С. 255–257.
  Допрофесійна підготовка школярів до свідомого вибору вчительської професії через навчання у шкільних факультативах "Юний педагог", яка започаткована у 80-х роках ХХ століття у Полтавському державному педагогічному інституті ректором І. А. Зязюном.
 166. Подвижниця краєзнавчої справи Віра Никанорівна Жук: до 90-річчя від дня народження В. Н. Жук : бібліогр. покажчик / ПОУНБ ім. І. П. Котляревського, Відділ краєзнавства ; уклад. Г. А. Дідусенко, М. А. Федорова ; відп. за вип. Л. М. Власенко. Полтава : АСМІ, 2018. 55 с. (Видатні краєзнавці Полтавщини ; вип. 2).
 167. Полтавського науковця обрали до ради Національного фонду досліджень. Вечірня Полтава. 2018. 19 верес. (№ 38). С. 23.
  До ради Національного фонду досліджень обрали професора кафедри історії України ПНПУ імені В. Г. Короленка Юрія Волошина.
 168. Пономаренко Л. О.  До ювілею вченого. Педагогічні науки. 2019. Вип. 74. С. 138–139. URL: http://dspace.pnpu.edu.ua/handle/123456789/13947.
  10 жовтня 2019 р. свій ювілей відзначила український вчений-педагог Алла Микитівна Бойко.
 169. Пономарьов О., Романовський О., Черемський М.  Вчений, педагог, особистість. До 80-річчя від дня народження І. А. Зазюна. Новий колегіум. 2018. № 3. С. 8–13.
 170. Потапов Олексій Миколайович. Рада молодих учених : довідник / за заг. ред. М. І. Степаненка, ред.-уклад. Р. Г. Шрамко ; Полтав. нац. пед. ун-т імені В. Г. Короленка. Полтава, 2018. С. 208–211.
 171. Професор Микола Іванович Степаненко : біобібліографія / НАН України, Ін-т української мови ; автори вступ. ст.: Л. Ф. Українець, І. Г. Павлова, упоряд. бібліограф. О. С. Коркоша, В. В. Орєхова. Полтава : ПНПУ імені В. Г. Короленка, 2018. 314 с. : іл., порт. (Біобібліографія вчених України).
 172. Професор Сергій Шевчук – лауреат премії імені преподобного Паїсія Величковського. Університетський час. 2020. № 84. С. 4.
 173. Рахно Михайло Юрійович. Рада молодих учених : довідник / за заг. ред. М. І. Степаненка, ред.-уклад. Р. Г. Шрамко ; Полтав. нац. пед. ун-т імені В. Г. Короленка. Полтава, 2018. С. 212–216.
 174. Ревегук Віктор Якович [некролог]. Історична пам'ять. 2019. № 2 (41). С. 118–119. URL:  http://dspace.pnpu.edu.ua/handle/123456789/13492.
  26 грудня 2019 року пішов у засвіти знаний дослідник історії України і Полтавщини новітньої доби Віктор Якович Ревегук.
 175. Самородов В. М., Буйдін В. В., Клепець О. В.  Віддане служіння ботаніці (з нагоди 60-річчя доктора біологічних наук, професора Світлани Василівни Гапон). Біологія та екологія. 2018. Т. 4, № 1. С. 119–122. URL: http://dspace.pnpu.edu.ua/handle/123456789/10292.
 176. Самородов В. М., Халимон О. В.  Пелюстки пам’яті Олени Байрак. Біологія та екологія. 2019. Т. 5, № 1. С. 128–129. URL: http://dspace.pnpu.edu.ua/handle/123456789/13668.
 177. Свалова Марина Ігорівна. Рада молодих учених : довідник / за заг. ред. М. І. Степаненка, ред.-уклад. Р. Г. Шрамко ; Полтав. нац. пед. ун-т імені В. Г. Короленка. Полтава, 2018. С. 217–219.
 178. Світла пам'ять. Олександр Пантелеймонович Руденко. Університетський час. 2019. № 73. С. 6.
  28 травня 2019 р. пішов у вічність один із фундаторів фізико-математичного факультету ПНПУ імені В. Г Короленка Олександр Пантелеймонович Руденко.
 179. Світла пам'ять. Петро Григорович Радько. Університетський час. 2019. № 73. С. 6.
  4 травня 2019 р. перестало битися серце професора кафедри філософії ПНПУ імені В. Г. Короленка П. Г. Радька.
 180. Світла пам'ять. Університетський час. 2019. № 69/70. С. 2.
  27 січня 2019 р. перестало битися серце професора кафедри історії України Петра Киридона.
 181. Світленко О.  "...Троянди й виноград, красиве і корисне". Зоря Полтавщини. 2019. 17 груд. (№ 96). С.  4.
  Про Наталію Сулаєву, декана психолого-педагогічного факультету ПНПУ імені В. Г. Короленка, хормейстра і солістку українського народного хору "Калина"..
 182. Світленко О.  Окрилена музикою та наукою. Вечірня Полтава. 2019. 11 груд. (№ 50). С. 14.
  Про Наталію Сулаєву, декана психолого-педагогічного факультету ПНПУ імені В. Г. Короленка, хормейстра і солістку українського народного хору "Калина".
 183. Світлій пам'яті Віктора Яковича Ревегука. Слово про вчителя і колегу. Зоря Полтавщини. 2020. 14 січ. (№ 3). С. 8.
 184. Сердюк І.  Козаки, посполиті і всі-всі-всі. Соціум : альманах соціальної історії / відп. ред. В. Горобець ; НАН України, Ін-т історії України, Центр соц. історії. Київ, 2017. Вип. 13/14. С. 369–372. Рец. на кн.: Волошин Ю. Козаки і Посполиті: міська спільнота Полтави другої половини ХVIII ст. Київ : К.І.С., 2016. 356 с.
 185. Скобельський В.  Їх об'єднує любов до музики. Полтавський вісник. 2020. 20 лют. (№ 8). С. 16.
  У галереї мистецтв відбулися збори Полтавсько обласного відділення Національної всеукраїнської музичної спілки. На заході виступала Наталія Сулаєва.
 186. Скобельський В.  Полтавщина: невідомі сторінки війни "ожили" світлинами нової книги. Полтавський вісник. 2019. 7 листоп. (№ 45). С. 10.
  Презентація книги Віктора Ревегука й Олега Безверхнього "Погляд через об'єктив фотокамер. Полтавщина в роки німецько-радянської війни 1941-1945 рр." На презентації виступила Л. Л. Бабенко (фото).
 187. Скорик Богдана Сергіївна. Рада молодих учених : довідник / за заг. ред. М. І. Степаненка, ред.-уклад. Р. Г. Шрамко ; Полтав. нац. пед. ун-т імені В. Г. Короленка. Полтава, 2018. С. 221–224.
 188. Скрипнікова В.  У Полтаві вручили єдину міську премію в галузі мистецтва. Полтавський вісник. 2018. 13 груд. (№ 50). С. 11.
  7 грудні у Полтавському художньому музеї (галереї мистецтв) ім. М. Ярошенка відбулось урочисте вручення щорічної міської премії на честь цього видатного митця. Однією з переможниць стала доцент кафедри світової літератури ПНПУ імені В. Г. Короленка Ольга Орлова та дизайнер і художник-модельєр Юрій Матвєєв.
 189. Сорока П.  З далин і знадовкруж: літературний денник. Дзвін. 2018. № 4. С. 13–70.
  Твір Петра Сороки включає в себе і розповідь про те, що Микола Степаненко упорядкував і видав два томи листів до Олеся Гончара.
 190. Стельмах (. Л.  Віра Жук – історик, педагог, Людина з великої букви. Вечірня Полтава. 2018. 25 квіт. (№ 17). С. 2.
 191. Степаненко М.  [Про Наталію Сулаєву]. Вечірня Полтава. 2019. 11 груд. (№ 50). С. 14.
 192. Степаненко М.  Уроки мудрості ученого із європейським виміром Івана Зязюна. 3 березня вчителю вчителів виповнилося б 80 років. Зоря Полтавщини. 2018. 27 лют. (№ 30/31). С. 4–5.
 193. Степаненко М. І.  Політичний ресурс сучасної української мови у фокусі перифрастичності. Рідний край : альм. Полтав. держ. пед. ун-ту / голов. ред. М. Степаненко ; Полтав. нац. пед. ун-т імені В. Г. Короленка. Полтава, 2017. № 1 (36). С. 157. URL: http://dspace.pnpu.edu.ua/handle/123456789/9038. Рец на кн.: Степаненко М. І. Політичне сьогодення української мови : актуальний перифрастикон / Микола Степаненко. Харків : Видавець Іванченко І. С., 2017. 616 с.
 194. Степаненко Н.  «…То із білого народ мій сходить», або Мистецький світ Юлії Мохірєвої. Рідний край : альм. Полтав. держ. пед. ун-ту / голов. ред. М. Степаненко ; Полтав. нац. пед. ун-т імені В. Г. Короленка. Полтава, 2018. № 2 (39). С. 141–149. URL: http://dspace.pnpu.edu.ua/handle/123456789/11171.
 195. Стеценко Сергій Анатолійович. Рада молодих учених : довідник / за заг. ред. М. І. Степаненка, ред.-уклад. Р. Г. Шрамко ; Полтав. нац. пед. ун-т імені В. Г. Короленка. Полтава, 2018. С. 229–233.
 196. 196. Стоцька О.  У Полтаві проведено фінал Всеукраїнського туру юних географів. Інформаційний Вісник «ПОІППО-Новини». 2018. № 8. С. 2–3. URL: http://poippo.pl.ua/images/FILES/Visnyk_POIPPO_novyny/2018/Informasiyniy_visnik_POIPPO-novyny_zhovten_2018.pdf.
  XІV Всеукраїнський турнір юних географів об‘єднав у Полтавськійспеціалізованій школі-інтернаті спортивного профілю 87 учнів у складі 18 команд із Волинської, Дніпропетровської, Донецької, Житомирської, Івано-Франківської, Кіровоградської, Полтавської, Рівненської, Сумської, Харківської, Чернівецької областей. Під час урочистої церемонії закриття турніру юних географів привітав проректор із наукової роботи ПНПУ імені В. Г. Короленка, голова постійноїкомісії обласної ради з питань освіти, науки та культури Сергій Шевчук.
 197. Сулаєва Наталія Вікторівна. Кафедра дошкільної освіти Полтавського національного педагогічного університету імені В. Г. Короленка: історія та сучасність : монографія / авт. кол.: О. А. Гнізділова, О. О. Вашак, О. Г. Вільхова, О. І. Гришко та ін.; Полтав. нац. пед. ун-т імені В. Г. Короленка. Полтава, 2019. С. 48–50. URL: http://elcat.pnpu.edu.ua/docs/Каф.дошк.освіти.pdf.
 198. Сулименко В.  Відтепер працівників освіти вітають особисто. Полтавський вісник. 2018. 4 жовт. (№ 40). С. 10.
  Про вручення  ректорові ПНПУ імені В. Г. Короленка Миколі Степаненку почесної грамоти виконавчого комітету Полтавської міської ради до Дня працівників освіти.
 199. Терещенко В.  Історія української греко-католицької церкви у дослідженні академіка Володимира Пащенко. Держава і церква в новітній історії України : зб. наук. ст. за матеріалами VІ Всеукр. наук. конф., (Полтава, 25-26 жовт. 2017 р.) / Полтав. нац. пед. ун-т імені В. Г. Короленка, Каф. історії України, Полтав. облдержадмін., Від-ня релігієзнавства Ін-ту філос. імені Г. С. Сковороди НАН України, Укр. асоц. релігієзнавців. Полтава, 2017. С. 284–289.
 200. Тесленко Марина Миколаївна. Рада молодих учених : довідник / за заг. ред. М. І. Степаненка, ред.-уклад. Р. Г. Шрамко ; Полтав. нац. пед. ун-т імені В. Г. Короленка. Полтава, 2018. С. 234–238.
 201. У Полтаві вперше вручатимуть премію імені Олени Байрак. Вечірня Полтава. 2020. 15 лип. (№ 29). С. 11.
 202. У Полтаві вручили премію імені Феодосія Рогового. Вечірня Полтава. 2019. 28 серп. (№ 35). С. 2.
  У Полтаві нагородили лауреатів Премії Полтавської обласної ради імені Феодосія Рогового. У номінації "Сучасна проза" відзначили Тетяну Луньову за книгу "Те, що можна написати тільки аквареллю". Членом журі премії був проректор з наукової роботи ПНПУ імені В. Г. Короленка Сергій Шевчук.
 203. Угода про співпрацю. Університетський час. 2019. № 76. С. 8.
  20-23 листопада 2019 р. кандидатка педагогічних наук, доцентка кафедри загальної педагогіки та андрагогіки ПНПУ імені В. Г. Короленка Леся Петренко проходила стажування з педагогіки в Українському Вільному Університеті в Мюнхені.
 204. Українець Л., Павлова І.  «Слово моє, сльози мої, раю ти мій, раю!» Штрихи до портрета доктора філологічних наук, професора, ректора Полтавського національного педагогічного університету імені В. Г. Короленка Миколи Івановича Степаненка з нагоди 60-ліття. Рідний край : альм. Полтав. держ. пед. ун-ту / голов. ред. М. Степаненко ; Полтав. нац. пед. ун-т імені В. Г. Короленка. Полтава, 2018. № 2 (39). С. 127–140. URL: http://dspace.pnpu.edu.ua/handle/123456789/11170.
 205. Усатенко Т.  Засадничі символи європейського освітнього простору. Освіта. 2018. 28 лют.- 7 берез. (№ 7/8). С. 7.
  Про науковий доробок вченого-педагога Года Бориса Васильовича.
 206. Усатенко Т. У.  Педагогічний діалог крізь віки. Українська мова та література. 2018. берез. (№ 5/6). С. 14–18.
  Рецензії на монографії Б. В. Года і Н. В. Год "Наука доброчесності", "Еразм Ротердамський - "наставник Європи" та інші статті у наукових виданнях.
 207. Федій Ольга Андріївна. Кафедра дошкільної освіти Полтавського національного педагогічного університету імені В. Г. Короленка: історія та сучасність : монографія / авт. кол.: О. А. Гнізділова, О. О. Вашак, О. Г. Вільхова, О. І. Гришко та ін.; Полтав. нац. пед. ун-т імені В. Г. Короленка. Полтава, 2019. С. 50–51. URL: http://elcat.pnpu.edu.ua/docs/Каф.дошк.освіти.pdf.
 208. Федорова М.  Краєзнавчі читання до 90-річчя Віри Жук. Полтавський вісник. 2018. 19 квіт. (№ 16). С. 22.
  У Полтавській обласній універсальній науковій бібліотеці ім. І. П. Котляревського пройшли краєзнавчі читання "Віра Жук - талановита дослідниця на ниві історичної науки України" до 90-річчя від дня народження історика, архівіста.
 209. Халимон О. В.  Федір Курінний: сторінки біографії. Біорізноманіття: теорія, практика та методичні аспекти вивчення у загальноосвітній та вищій школі (присвячена 80-річчю з дня заснування кафедри ботаніки, екології та методики навчання біології ПНПУ імені В. Г. Короленка) : матеріали Всеукр. наук.-практ. конф., (Полтава, 2-3 листоп. 2017 р.) / ред. М. В. Гриньова ; Полтав. нац. пед. ун-т імені В. Г. Короленка, Нац. ботан. сад імені М. М. Гришка НАН України, Рада ботан. садів та парків України, Полтав. від-ня Українського ботан. т-ва. Полтава, 2017. С. 54–59.
 210. Ханнанова Олеся Равілівна. Рада молодих учених : довідник / за заг. ред. М. І. Степаненка, ред.-уклад. Р. Г. Шрамко ; Полтав. нац. пед. ун-т імені В. Г. Короленка. Полтава, 2018. С. 244–248.
 211. Хоменко Любов Григорівна. Рада молодих учених : довідник / за заг. ред. М. І. Степаненка, ред.-уклад. Р. Г. Шрамко ; Полтав. нац. пед. ун-т імені В. Г. Короленка. Полтава, 2018. С. 251–255.
 212. Хоменко Павло Віталійович. Рада молодих учених : довідник / за заг. ред. М. І. Степаненка, ред.-уклад. Р. Г. Шрамко ; Полтав. нац. пед. ун-т імені В. Г. Короленка. Полтава, 2018. С. 255–260.
 213. Хомич Лідія Олексіївна. Кафедра дошкільної освіти Полтавського національного педагогічного університету імені В. Г. Короленка: історія та сучасність : монографія / авт. кол.: О. А. Гнізділова, О. О. Вашак, О. Г. Вільхова, О. І. Гришко та ін.; Полтав. нац. пед. ун-т імені В. Г. Короленка. Полтава, 2019. С. 52–53. URL: http://elcat.pnpu.edu.ua/docs/Каф.дошк.освіти.pdf.
 214. Хорольський Олексій Вікторович. Рада молодих учених : довідник / за заг. ред. М. І. Степаненка, ред.-уклад. Р. Г. Шрамко ; Полтав. нац. пед. ун-т імені В. Г. Короленка. Полтава, 2018. С. 260–264.
 215. Чередник Л.  Жінка, яка випереджала час. Полтавський вісник. 2018. 11 січ. (№ 2). С. 6.
  Про Ларису Безобразову.
 216. Шаповал Євгенія Юріївна. Рада молодих учених : довідник / за заг. ред. М. І. Степаненка, ред.-уклад. Р. Г. Шрамко ; Полтав. нац. пед. ун-т імені В. Г. Короленка. Полтава, 2018. С. 265–268.
 217. Шебеліст С.  "Оскар" сучасної гуманітаристики в Полтаві. Університетський час. 2020. № 81. С. 4.
  27 серпня 2020 р. у дрогобичі Львівської області відбулася церемонія вручення V міжнародної премії імені Івана Франка. Лауреатом премії став професор кафедри історії України ПНПУ імені В. Г. Короленка Ігор Сердюк.
 218. Шебеліст С.  «Малоросійський патріотизм був предком українського націоналізму». Інтерв’ю з істориком Юрієм Волошиним. Рідний край : альм. Полтав. держ. пед. ун-ту / голов. ред. М. Степаненко ; Полтав. нац. пед. ун-т імені В. Г. Короленка. Полтава, 2016. № 2 (35). С. 166–169. URL: http://dspace.pnpu.edu.ua/handle/123456789/7899.
 219. Шебеліст С.  «У Гетьманщині дитина не викликала такого пієтету, як нині». Інтерв’ю з істориком Ігорем Сердюком : Інтерв’ю з істориком Ігорем Сердюком / записав С. Шебеліст. Рідний край : альм. Полтав. держ. пед. ун-ту / голов. ред. М. Степаненко ; Полтав. нац. пед. ун-т імені В. Г. Короленка. Полтава, 2018. № 2 (39). С. 65–68. URL: http://dspace.pnpu.edu.ua/handle/123456789/11151.
  Книга Ігоря Сердюка «Маленький дорослий. Дитина й дитинство в Гетьманщині XVIII ст.»– це дослідження, яке не просто заповнює лакуни в історії Гетьманщини, а є заледве не першою комплексною працею в царині історії дитинства у «старій Україні». Про дитину й дитинство, кумівство і шлюби йдеться в цій книзі.
 220. Шебеліст С.  Номінація на гуманітарний "Оскар". Університетський час. 2020. № 80. С. 3.
  Наукова праця "Маленький дорослий. Дитина й дитинство в Гетьманщині ХVІІІ ст." доктора історичних наук, професора кафедри історії України ПНПУ імені В. Г. Короленка Ігоря Сердюка ввійшла до трійки номінантів Міжнародної премії імені Івана Франка 2020 р.
 221. Шебеліст Сергій Вікторович. Рада молодих учених : довідник / за заг. ред. М. І. Степаненка, ред.-уклад. Р. Г. Шрамко ; Полтав. нац. пед. ун-т імені В. Г. Короленка. Полтава, 2018. С. 268–272.
 222. Шевчук Вікторія Валентинівна (уродж. Колодочка). Рада молодих учених : довідник / за заг. ред. М. І. Степаненка, ред.-уклад. Р. Г. Шрамко ; Полтав. нац. пед. ун-т імені В. Г. Короленка. Полтава, 2018. С. 273–276.
 223. Шевчук Сергій Миколайович. Рада молодих учених : довідник / за заг. ред. М. І. Степаненка, ред.-уклад. Р. Г. Шрамко ; Полтав. нац. пед. ун-т імені В. Г. Короленка. Полтава, 2018. С. 277–280.
 224. Шитик Л.  Категорія причини в лігвоінтерпретації М. І. Степаненка: синкретична проекція. Рідний край : альм. Полтав. держ. пед. ун-ту / голов. ред. М. Степаненко ; Полтав. нац. пед. ун-т імені В. Г. Короленка. Полтава, 2019. № 1 (40). С. 80–85. URL: http://dspace.pnpu.edu.ua/handle/123456789/14533.
 225. Шрамко Руслана Григорівна. Рада молодих учених : довідник / за заг. ред. М. І. Степаненка, ред.-уклад. Р. Г. Шрамко ; Полтав. нац. пед. ун-т імені В. Г. Короленка. Полтава, 2018. С. 280–286.
 226. Щербань А. Л.  На жаль, остання... Феномен Більського городища - 2018 : зб. наук. пр. / ред. кол.: В. М. Вадімов, В. В. Вождаєнко, О. Б. Супруненко [та ін] ; Центр пам'яткозанвства НАН України і Укр. Товариства охорони пам'яток історії та культури, Центр охорони та досліджень пам'яток археології Полтав. обл. ради [та ін]. Харків ; Котельва, 2018. С. 4–8.
  Спогади про кандидата історичних наук, доцента Петра Якимовича Гавриша.
 227. Щорічну міську премію імені Миколи Ярошенка вручили по-новому. Вечірня Полтава. 2020. 16 груд. (№ 51). С. 24.
  Серед переможців щорічної міської премії імені Миколи Ярошенка 2020 року стали Гліб Кудряшов, доцент кафедри журналістики та Олександр Тарасенко викладач ПНПУ імені В. Г. Короленка.
 228. Яланська Світлана Павлівна. Рада молодих учених : довідник / за заг. ред. М. І. Степаненка, ред.-уклад. Р. Г. Шрамко ; Полтав. нац. пед. ун-т імені В. Г. Короленка. Полтава, 2018. С. 287–292.
 229. Япринець Тетяна Сергіївна. Рада молодих учених : довідник / за заг. ред. М. І. Степаненка, ред.-уклад. Р. Г. Шрамко ; Полтав. нац. пед. ун-т імені В. Г. Короленка. Полтава, 2018. С. 292–295.
 230. Яремака Наталія Сергіївна. Рада молодих учених : довідник / за заг. ред. М. І. Степаненка, ред.-уклад. Р. Г. Шрамко ; Полтав. нац. пед. ун-т імені В. Г. Короленка. Полтава, 2018. С. 295–299.

Університетське сьогодення. Студентське життя

 1. "Антонич від А до Я". Університетський час. 2018. берез. (№ 62). С. 7.
  13 березня 2018 р. на факультеті філології та журналістики відбулася зустріч із відомим літературознавцем зі Львова Данилом Ільницьким. Учений презентував візуалізовану абетку-енциклопедію "Антонич від А до Я".
 2. "Еразмус+", Європа+. Університетський час. 2018. берез. (№ 62). С. 4.
  У рамках Тижня міжнародних академічних можливостей у ПНПУ імені В. Г. Короленка відбувся інформаційний день присвячений програмі "Еразмус+".
 3. "Людина у світі технологій". Університетський час. 2019. № 75. С. 2.
  10-11 жовтня 2019 р. у ПНПУ імені В. Г. Короленка відбулася Всеукраїнська науково-практична конференція "Людина у світі інформаційних технологій: ціннісні пріоритети та перспективи", яку зорганізували кафедра філософії та відділ філософської антропології Інституту філософії імені Н. С. Сковороди НАН України.
 4. "Менделєєвські читання". Університетський час. 2018. берез. (№ 62). С. 5.
  27 лютого 2018 р. на кафедрі хімії та методики викладання хімії відбулася регіональна науково-практична конференція "ХІ Менделєєвські читання".
 5. "Ми вміємо навчати, ми вміємо виховувати". Університетський час. 2018. листоп. (№ 67). С. 3.
  17 листопада 2018 р. у ПНПУ імені В. Г. Короленка відбувся День відкритих дверей.
 6. "Ми вміємо робити свою справу, ми готуємо молодь до життя". Університетський час. 2019. № 76. С. 1.
  16 листопада 2019 р. у ПНПУ імені В. Г. Короленка відбувся День відкритих дверей.
 7. "Ми готуємо вас до завтрашнього дня". Університетський час. 2019. № 74. С. 1.
  4 вересня 2019 р. відбулася традиційна зустріч ректора ПНПУ імені В. Г. Короленка Миколи Степаненка тзі студентами перших курсів.
 8. "Північний вітер" у Полтаві. Університетський час. 2019. № 76. С. 5.
  7-8 листопада 2019 р. в Полтаві відбулася ІІІ Міжнародна конференція "Північний вітер: скандинавський світ в науці, світі та культурі України". Організатори конференції - ПНПУ імені В. Г. Короленка, ПОІППО імені М. В. Остроградського, Університет UCC (Копенгаген, Данія), Товариство дансько-української дружби.
 9. "Погони на плечі лягли, щоб люди не знали біди". Університетський час. 2018. листоп. (№ 67). С. 1.
  12 листопада 2018 р. в ПНПУ імені В. Г. Короленка відбулася урочиста церемонія присвоєння первинного офіцерського звання "молодший лейтенант" і вручення погонів студентам, які пройшли повний курс навчання в центрі підготовки офіцерів запасу при Харківському національному університеті Повітряних сил імені Івана Кожедуба.
 10. "ХІ Короленківські читання" в Полтаві: [Фото]. Зарубіжна література в школах України (Київ). 2020. № 11. Обкл. С. 1, 4.
  Колективне фото (ректор, викладачі кафедри світової літератури, студенти та гості) до Міжнародної науково-практичної конференції "ХІ Короленківські читання. Молодіжні Короленківські читання"
  .
 11. [20 вересня 2018 р. студенти факультету філології та журналістики... узяли участь у проведенні квесту "Музейне полювання – віртуальна подорож шляхами Енея"]. Університетський час. 2018. верес. (№ 65). С. 7.
  Захід відбувся під керівництвом доцента кафедри української літератури Людмили Неживої
  .
 12. [8-9 вересня 2018 року факультет технологій та дизайну ПНПУ імені В. Г. Короленка став співорганізатором та учасником ІІ етнофестивалю "Зберемося, роде!"...]. Університетський час. 2018. верес. (№ 65). С. 7.
 13. [Англомовний семінар-тренінг "Клінічні аспекти оптимізації сенсомоторної сфери особистості людини"]. Університетський час. 2019. № 76. С. 5.
  8 листопада 2019 р. на психолого-педагогічному факультеті ПНПУ імені В. Г. Короленкакафедра психології організувала і провела англомовний семінар-тренінг "Клінічні аспекти оптимізації сенсомоторної сфери особистості людини"
  .
 14. [Всеукраїнський диктант національної єдності]. Університетський час. 2018. листоп. (№ 67). С. 4.
 15. [День вшанування Небесної Сотні]. Університетський час. 2019. № 69/70. С. 2.
  20 лютого 2019 р. у ПНПУ імені В. Г. Короленка відбувся захід, приурочений до дня вшанування Небесної Сотні
  .
 16. [День кар'єри ЄС]. Університетський час. 2019. № 72. С. 2.
  10 квітня 2019 р. у Полтаві відбувся День кар'єри ЄС у рамках проекту "Інформаційна підтримка молодіжних Мереж ЄС в Україні" Представництва Європейського Союзу. Студенти ПНПУ імені В. Г. Короленка відвідали ярмарок вакансій
  .
 17. [Диктант національної єдності]. Університетський час. 2019. № 76. С. 3.
  8 листопада 2019 р. у ПНПУ імені В. Г. Короленка студенти й викладачі писали диктант національної єдності
  .
 18. [ІV обласний конкурс для школярів "Кристали: структура, властивості"]. Університетський час. 2019. № 69/70. С. 4.
  29 січня 2019 р. у ПНПУ імені В. Г. Короленка відбувся  ІV обласний конкурс для школярів "Кристали: структура, властивості"
  .
 19. [Майстер-клас "Висвітлення гендерно чутливих тем у регіональній журналістиці"]. Університетський час. 2020. № 83. С. 5.
  5 листопада 2020 р. на факультеті філології та журналістики ПНПУ імені В. Г Короленка відбувся майстер-клас "Висвітлення гендерно чутливих тем у регіональній журналістиці"
  .
 20. [Майстер-клас американського хореографа]. Університетський час. 2020. № 82. С. 4.
  29 жовтня 2020 р. у межах зовнішньої академічної мобільності студентів і викладачів кафедри хореографії та кафедри філологічних дисциплін і методик їх викладання ПНПУ імені В. Г. Короленка відбувся майстер-клас американського хореографа Крістофера Пейджа-Сандерса
  .
 21. [Міжнародне наукове стажування]. Університетський час. 2019. № 69/70. С. 3.
  Завідувач кафедри загальної педагогіки та андрагогіки Олена Ільченко і доцент Володимир Мокляк упродовж січня 2019 р. проходили міжнародне наукове стажування у Слупську
  .
 22. [Мінідослідження студентів-істориків під час дистанційного навчання]. Університетський час. 2020. № 79. С. 2.
  Під час дистанційного навчання  студенти-історики здійснили мінідослідження - знайшли, описали та представили загалу археологічну пам'ятку
  .
 23. [Науково-практична конференція "Сучасні соціокультурні практики: компетентнісно-аксіологічний аспект"]. Університетський час. 2018. № 63. С. 5.
  29-30 березня 2018 р. на базі Полтавського літературно-меморіального музею В. Г. Короленка відбулася конференція, присвячена 10-літтю кафедри культурології та методики викладання культурологічних дисциплін
  .
 24. [Нестандартне заняття з історії української літератури]. Університетський час. 2019. № 71. С. 7.
  Студенти групи ПО-117 психолого-педагогічного факультету разом зі своєю наставницею - старшою викладачкою Галиною Білик провели нестандартне заняття з історії української літератури за творчістю Івана Котляревського. Вони поєднали його з навчальною екскурсією до музеїв видатного полтавця
  .
 25. [Обласний літературний конкурс "Просто подвиг"]. Університетський час. 2020. № 84. С. 8.
 26. [Тиждень фізико-математичного факультету]. Університетський час. 2018. № 63. С. 6.
  3 квітня 2018 р. в межах тижня фізико-математичного факуль тету за ініціативи викладачів кафедри математичного аналізу та інформатики відбулася низка заходів, присвячених різним аспектам застосування інноваційних технологій
  .
 27. [Тренінг із практичної телевізійної журналістики]. Університетський час. 2018. листоп. (№ 67). С. 5.
  У жовтні й листопаді 2018 р. студенти ПНПУ імені В. Г. Короленка відвідували тренінг із практичної журналістики, котрий проводили досвідчені українські медіаексперти
  .
 28. [Тренінг-вебінар з гендерно-чутливої журналістики]. Університетський час. 2020. № 80. С. 5.
  26 травня 2020 р. на факультеті філології та журналістики ПНПУ імені В. Г. Короленка відбувся тренінг-вебінар з гендерно-чутливої журналістики
  .
 29. [Увічнення пам'яті жертв тоталітарних режимів, розстріляних на території колишніх артилерійських складів і "червоних казарм"]. Університетський час. 2020. № 78. С. 5.
  До завідувачки кафедри історії України професорки Людмили Бабенко звернулася журналістка газети "Вечірня Полтава" Ганна Ярошенко, яка на прохання засновниці ГО "Пушкарівський яр" Олександри Супряженко порушили важливу для полтавців тему увічнення пам'яті жертв тоталітарних режимів, розстріляних на території колишніх артилерійських складів і "червоних казарм"
  .
 30. [Участь у семінарі науково-дослідного Центру Андерсенознавства]. Університетський час. 2018. листоп. (№ 67). С. 2.
  8-9 листопада 2018 р. кандидат педагогічних наук, доцент кафедри світової літератури ПНПУ імені В. Г. Короленка Інга Капустян взяла участь у семінарі науково-дослідного Центру Андерсенознавства (Оденсе, Данія)
  .
 31. [Фото]. Вища школа. 2019. № 12. Обкл. С. 1.
  Фото викладачів і студентів факультету технології та дизайну ПНПУ імені В. Г. Короленка
  .
 32. [Фото]. Директор школи, ліцею, гімназії. 2019. № 3. Обкл. С. 4.
  Колективне фото (ректор, викладачі, студенти та гості) до 100-літного ювілею природничого факультету ПНПУ імені В. Г. Короленка
  .
 33. [ХІХ Міжнародний конкурс з української мови імені Петра Яцика]. Університетський час. 2018. груд. (№ 68). С. 3.
  8 грудня 2018 р. відбувся третій (обласний) етап ХІХ Міжнародного конкурсу з української мови імені Петра Яцика. У конкурсі серед вищих навчальних закладів ІІІ-ІV рівнів акредитації взяли участь студенти факультету філології та журналістики
  .
 34. 40-річний шлях факультету. Університетський час. 2018. жовт. (№ 66). С. 7.
  9 жовтня 2018 р. розпочала роботу Всеукраїнська науково-практична конференція "Актуальні проблеми технологічної, професійної освіти, культурології та дизайну", присвячена 40-річчю факультету технологій та дизайну"
  .
 35. Академічна мобільність у щасливій країні. Університетський час. 2020. № 80. С. 5.
  У другому семестрі 2019-2020 н. р. студентка природничого факультету Діана Стрижак навчається за програмою академічної мобільності в рамках проєкту Європейського Союзу Еразмус+ в University College Copenhagen-KP
  .
 36. Академічна мобільність. Університетський час. 2020. № 78. С. 5.
  Магістрантка факультету філології та журналістики ПНПУ імені В. Г. Короленка Лілія Солодка взяла участь у Міжнародній програмі академічної мобільності Bilateral Agreement.
  .
 37. Асамблея студентського самоврядування України. Університетський час. 2018. трав. (№ 64). С. 6.
  18-20 травня 2018 р. на базі Тернопільського національного економічного університету відбулася ХІІІ Генеральна асамблея студентів України, участь у якій взяли і студенти ПНПУ імені В. Г. Короленка
  .
 38. Безперечне і здорове освітнє середовище. Університетський час. 2018. трав. (№ 64). С. 5.
  На факультеті технологій та дизайну 3-4 травня 2018 р. провели регіональну науково-практичну конференцію, присвячену Всесвітньому Дню цивільної оборони та Всесвітньому Дню цивільної оборони та всесвітньому Дню охорони праці "Формування сучасного безпечного та здорового освітнього середовища: реалії та перспективи"
  .
 39. Бойко М. Психолого-педагогічному факультету ПНПУ – 40 років. Полтавський вісник. 2018. 8 берез. (№ 10). С. 2.
 40. Булава Л. М., Шевчук С. М. Напрями становлення та розвитку географічної науки й освіти нв Полтавщині. Український географічний журнал. 2018. № 3. С. 64–69.
 41. Варшавські студії короленківців. Університетський час. 2020. № 78. С. 6.
  Магістрантка спеціальності 032 «історія та археологія» Тетяна Мошко стала учасницею ХVІІ Східної зимової школи на базі Варшавського університету
  .
 42. Виставка картин. Університетський час. 2020. № 78. С. 3.
  У межах тижня психолого-педагогічного факультету ПНПУ імені В. Г. Короленка 2 березня 2020 р. відкрилася виставка кваліфікаційних живописних робіт випускників кафедри образотворчого мистецтва
  .
 43. Віват, першокурсники. Університетський час. 2018. верес. (№ 65). С. 2.
  1 вересня 2018 р. в Полтавському палаці дозвілля "Листопад" відбулася урочиста церемонія посвяти в студенти ПНПУ імені В. Г. Короленка
  .
 44. Від Любліна до Гадяча. Університетський час. 2018. верес. (№ 65). С. 5.
  16 вересня 2018 р. в Гадячі відбулася Міжнародна наукова конференція "Чому варто пам'ятати про Гадяцьку Унію" за участі польських та українських істориків і представників дипломатичного корпусу Польщі в Україні. На форумі були присутні викладачі кафедри історії України ПНПУ імені В. Г. Короленка
  .
 45. Віценя Л. Полтавська журналістика із давнини до сучасності. Зоря Полтавщини. 2019. 27 лют.-1 берез. (№ 16). С. 4.
  Із 2007-2008 навчального року в ПНПУ ім. В. Г. Короленка діє факультет філології та журналістики. На свято короленківці запросили цілу когорту газетярів, радійників, телевізійників.На заході виступив ректор університету Микола Степаненко
  .
 46. Воїни України. Університетський час. 2020. № 77. С. 6.
  12 лютого 2020 р. на факультеті історії та географії ПНПУ імені В. Г. Короленка відбулася зустріч студентів із рідними та побратимами полтавців, полеглих у російсько-українській війні
 47. Горизонти освітніх можливостей. Університетський час. 2019. № 71. С. 1.
  2 березня 2019 р. у ПНПУ імені В. Г. Короленка відбувся день відкритих дверей
  .
 48. Гриньова М. В., Клепець О. В. Історія та сьогодення природничого факультету Полтавського педуніверситету. Методика навчання природничих дисциплін у середній та вищій школі (ХХV Каришинські читання ) : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф., (Полтава, 29-30 трав. 2018 р.) / за ред. М. В. Гриньової ; НАПН України, Полтав. нац. пед. ун-т імені В. Г. Короленка, Ін-т пед. освіти та освіти дорослих НАПН України [та ін.]. Полтава, 2018. С. 8–17.
 49. Гриньова М., Ханнанова О. Профорієнтація як шлях до успішного професійного самовизначення особистості. Українська професійна освіта. 2018. № 3. С. 34–43. URL:  http://dspace.pnpu.edu.ua/handle/123456789/11358.
  У статті розглянуто роль закладу вищої освіти у процесі професійного самовизначення учнівської молоді. Проведено аналіз результатів досліджень у даній галузі. Розкрито структуру системи профорієнтаційної роботи, що здійснюється колективом природничого факультету Полтавського національного педагогічного університету імені В.Г. Короленка. Окреслено основні напрями проведення профорієнтації. Зазначено, що успішність профорієнтаційної роботи залежить від комплексності та системності підходу до здійснення цього процесу. Висвітлено особливості співпраці з управліннями освіти міста Полтава, районів Полтавської області, державної служби зайнятості, засобами масової інформації щодо організації спільних профорієнтаційних проектів та заходів
  .
 50. Дем'янко Н. Діяльність кафедри мистецтвознавства Полтавського інституту народної освіти в період із 1921 по 1933 рік. Естетика і етика педагогічної дії : зб. наук. праць / гол. ред. М. І. Степаненко ; Ін-т пед. освіти і освіти дорослих НАПН України, Полтав. нац. пед. ун-т імені В. Г. Короленка. Київ ; Полтава, 2018. Вип. 17. С. 129–139. URL: http://dspace.pnpu.edu.ua/handle/123456789/9737.
 51. День вишиванки в педагогічному. Університетський час. 2019. № 73. С. 1.
  16 травня 2019 р. студенти й викладачі ПНПУ імені В. Г. Короленка долучилися до акції "День вишиванки". Чимало короленківців прийшло на заняття у вишиванках
  .
 52. День відкритих дверей. Університетський час. 2018. берез. (№ 62). С. 1.
  17 березня 2018 р. у ПНПУ імені В. Г. Короленка відбувся День відкритих дверей
  .
 53. День науки під знаком ювілею Миколи Гоголя. Університетський час. 2019. № 73. С. 3.
  17 травня 2019р. у Полтавському академічному обласному українському музично-драматичному театрі імені М. В. Гоголя відбулися урочистості з нагоди Дня науки
  .
 54. Дмитренко А. Рекордний вінок. Університетський час. 2019. № 74. С. 8.
  23 вересня 2019 р. Полтава відзначила День міста. Студенти ПНПУ імені В. Г. Короленка взяли у часть у плетінні вінка-оберега та у ході "Полтава вишивана"
  .
 55. Дмитренко А. Студентська родина. Університетський час. 2019. № 76. С. 6.
  12 листопада 2019 р.  у палаці дозвілля "Листопад" відбувся щорічний обласний молодіжний проєкт "Наша єдина студентська родина"
  .
 56. Долженкова К. Настановча зустріч. Університетський час. 2018. верес. (№ 65). С. 3.
  5 вересня 2018 р. відбулася традиційна зустріч ректора ПНПУ імені В. Г. Короленка Миколи Степаненка з першокурсниками
  .
 57. Європейські цінності в освіті. Університетський час. 2018. верес. (№ 65). С. 3.
  4 вересня 2018 р. на факультеті філології та журналістики відбулася відкрита лекція для студентів-магістрантів на тему "Європейські цінності в освіті"
  .
 58. Зарубіжна література в Новій українській школі. Університетський час. 2019. № 74. С. 6.
  18 вересня 2019 р. в межах міжнародного Book forum у Львові відбулася зустріч освітян з авторським колективом підручників і посібників із зарубіжної літератури під керівництвом завідувачки кафедри світової літератури ПНПУ імені В. Г. Короленка професорки Ольги Ніколенко
  .
 59. Захисні маски. Університетський час. 2020. № 79. С. 1.
  Навчально-педагогічні працівники факультету технологій та дизайну під час карантину перепрофілювали свою діяльність на виробництво захисних масок
  .
 60. Збори трудового колективу. Університетський час. 2018. груд. (№ 68). С. 2.
  27 грудня 2018 р. у Великій актовій залі університету відбулися розширені збори трудового колективу ПНПУ імені В. Г. Короленка. Щорічний звіт ректора
  .
 61. Збори трудового колективу. Університетський час. 2020. № 84. С. 2–3.
  24 грудня 2020 р. у ПНПУ імені В. Г. Короленка відбулися розширені збори трудового колективу. З огляду на карантинні обмеження захід відбувся в онлайн-форматі
  .
 62. Знавці мови. Університетський час. 2018. лют. (№ 61). С. 7.
  Відбувся ХVІІІ конкурс з української мови імені Петра Яцика. У конкурсі серед вищих навчальних закладів ІІІ-ІV рівня акредитації взяли участь студенти факультету філології та журналістики
  .
 63. Знайомство з університетом. Університетський час. 2020. № 81. С. 5–6.
  Результати вступної кампанії 2020 р
  .
 64. Зуєнко М.  Перспективи мультилінгвальної освіти. Університетський час. 2020. № 77. С. 4–5.
  12-14 лютого 2020 р. у Запорізькому національному університеті відбулася перша робоча зустріч у межах реалізації проєкту "MULTIED: розвиток потенціалу підготовки вчителів іноземних мов як шлях до багатомовної освіти та європейської інтеграції України"
  .
 65. Зустріч стипендіатів. Університетський час. 2018. верес. (№ 65). С. 4.
  8 вересня 2018 р. в офіційному офісі Програми імені Фулбрайта в Україні (Київ) відбулася настановча сесія для американських фулбрайтівських стипендіатів 2018-2019 рр. та українських університетів, що їх приймають. Активними учасниками такого заходу стали представники ПНПУ імені В. Г. Короленка
  .
 66. Ідеї Сухомлинського та формування Нової української школи. Університетський час. 2019. № 74. С. 7.
  30 вересня 2019 р. на кафедрі філологічних дисциплін і методик їх викладання ПНПУ імені В. Г. Короленка відбулися традиційні ІІІ Філологічні читання "Без поваги, без любові до рідного слова не може бути ні всебічної людської вихованості, ні духовної культури"
  .
 67. Історичний факультет Полтавського національного педагогічного університету імені В. Г. Короленка : зб. матеріалів і біобібліографічні покажчики / ред. кол.: Я. Є. Блоха, Л. М. Булава, Б. В. Год, П. А. Кравченко (голова, відп. за випуск), Л. Л. Бабенко, Л. П. Вішнікіна, Н. І. Головіна, О. П. Лахно, К. Б. Пивоварська ; Полтав. нац. пед. ун-т імені В. Г. Короленка. Полтава : ПНПУ імені В. Г. Короленка, 2018. 456 с. : іл., фото. Наук. видання присвячене 100-річчю історичного фак-ту, аналізові історії розвитку та сучасного стану історичної, географічної, філософської, правознавчої освіти.
 68. Кадочнікова Д.  Мотиваційна лекція. Університетський час. 2020. № 77. С. 8.
  22 лютого 2020 р. у ПНПУ імені В. Г. Короленка відбулася зустріч зі спортсменкою, майстром спорту з тенісу, рекордсменкою Національної книги рекордів України Тетяною Воротіліною
  .
 69. Канікули з користю. Університетський час. 2019. № 69/70. С. 3.
  З 20 по 31 січня 2019 р. студенти факультету філології та журналістики й психолого-педагогічного факультету навчалися в зимовій школі за програмою паралельного дипломування, відповідно до угоди між ПНПУ імені В. Г. Короленка та Вищою лінгвістичною школою в Ченстохові (Польща)
  .
 70. Конкурс-захист учнівських бізнес-планів. Університетський час. 2019. № 75. С. 2.
  9 жовтня 2019 р. на базі ПНПУ імені В. Г. Короленка викладачі кафедри політекономії за сприянням управління освіти виконавчого комітету Полтавської міської ради провели конкурс-захист бізнес-планів, які підготували учні середніх шкіл Полтави
  .
 71. Конференція трудового колективу. Університетський час. 2019. № 74. С. 2.
  29 серпня 2019 р. у великій актовій залі університету відбулося щорічне розширене зібрання конференції трудового колективу ПНПУ імені В. Г. Короленка
  .
 72. Конференція трудового колективу. Університетський час. 2020. № 81. С. 1.
  10 вересня 2020 р. у великій актовій залі ПНПУ імені В. Г. Короленка з нагоди початку нового навчального року відбулася конференція трудового колективу
  .
 73. Корнєва В. Вступна кампанія: від загальних рис до полтавських особливостей. Зоря Полтавщини. 2018. 10 серп. (№ 115/116). С. 4.
  Вступна кампанія 2018р. Рейтинг ПНПУ імені В. Г. Короленка
  .
 74. Корнєва В. Встурна кампанія на фініші: полтавські особливості. Зоря Полтавщини. 2019. 9 серп. (№ 61). С. 1–2.
  Вступна кампанія-2019 у вишах Полтави в т. ч. у ПНПУ імені В. Г. Короленка
  .
 75. Короленківець допоміг урятувати життя двох дівчат. Університетський час. 2020. № 84. С. 8.
  Студент першого курсу факультету технологій та дизайну ПНПУ імені В. Г. Короленка Даниіл Дзябенко разом з товаришем  Андрієм Кулем, врятували 12-річних дівчат, які провалилися під кригу на ставку
  .
 76. Короленківці – лауреати премії імені Миколи Ярошенка. Університетський час. 2018. груд. (№ 68). С. 5.
  7 грудня 2018 р. у Полтавському художньому музеї імені М. Ярошенка відбулося вручення щорічної мистецької Премії імені М. Ярошенка. Відзначені премією доцент кафедри світової літератури Ольга Орлова та аспірант каферри основ виробництва та дизайну  художник-модельєр Юрій Матвєєв
  .
 77. Короленківці на фестивалі професій "Профіленд". Університетський час. 2019. № 74. С. 7.
  14 вересня 2019 р. у Полтаві у Корпусному парку відбувся обласний фестиваль професій "Профіленд". До участі у фестивалі долучилися і представники ПНПУ імені В. Г. Короленка
  .
 78. Кравченко Л., Титаренко В. Факультет технологій і дизайну як середовище підготовки сучасного фахівця. Українська професійна освіта. 2018. № 4. С. 9–11. URL: http://dspace.pnpu.edu.ua/handle/123456789/12378.
 79. Крупченко В. Подвиг учасників Революції Гідності. Університетський час. 2018. лют. (№ 61). С. 3.
  20 лютого 2018 р. відбулися заходи, присвячені вшануванн. пам'яті Героїв Небесної Сотні
  .
 80. Культурно-освітнє партнерство. Університетський час. 2019. № 72. С. 6.
  У межах партнерської культурно-освітньої програми між Полтавою та містами Фільдера, а також тісній співпраці кафедри романо-германської філології ПНППУ імені В. Г. Короленка з гімназією імені Г. Гейне та Рігельховшуле реалізується проект викладацького обміну
  .
 81. Лекції з психології від зарубіжних професорів. Університетський час. 2019. № 72. С. 6.
  У межах тижня психолого-педагогічного факультету 15 квітня 2019 р. на кафедрі психології зарубіжні професори прочитали лекції для студентів, викладачів університету і практичних психологів Полтави
  .
 82. Мелодії Шевченкового слова. Університетський час. 2018. берез. (№ 62). С. 3.
  Традиційно в березневі дні кафедра української літератури готує на факультеті філології та журналістики свято, приурочене до Дня народження Тараса Шевченка. Уже більше 30 років святом опікується доцент кафедри укр. літератури Наталія Зінченко
  .
 83. Москаленко О., Черкаська Л., Коваленко О. Вузлові аспекти фахового орієнтованої підготовки сучасного вчителя математики у Полтавському педагогічному. Збірник наукових праць викладачів, аспірантів, магістрантів і студентів фізико-математичного факультету / гол. ред. Ю. Д. Москаленко ; Полтав. нац. пед. ун-т імені В. Г. Короленка. Полтава, 2020. С. 60–63.
  Професійна підготовка майбутнього вчителя математики
  .
 84. Навички здорового способу життя. Університетський час. 2019. № 75. С. 3.
  3 жовтня 2019 р. на базі ПНПУ імені В. Г. Короленка та КЗ "Полтавська гімназія №14 "Здоров'я" відбувся методичний івент-хол з проблеми "Розвиток у школярів життєвих навичок, сприятливих для здоров'я"
  .
 85. Навчальна практика істориків у музеях. Університетський час. 2019. № 75. С. 8.
  Із 7 до 18 жовтня 2019 р. студенти факультету історії та географії проходили навчальну практику з археологічної музеології під керівництвом  асистента кафедри історії України Романа Лугового
  .
 86. Налагодження партнерства. Університетський час. 2018. трав. (№ 64). С. 3.
  23 травня 2018 р. в ПНПУ імені В. Г. Короленка відбулися зустріч та презентація можливостей співпраці з Вищою лінгвістичною школою у Ченстоховій (Польща)
  .
 87. Нові офіцери запасу. Університетський час. 2019. № 76. С. 3.
  27 листопада 2019 р. у ПНПУ імені В. Г. Короленка відбулась урочиста церемонія присвоєння первинного офіцерського звання "молодший лейтенант" і вручення погонів студентам, які пройшли повний курс навчання в центрі підготовки офіцерів запасу при Харківському національному університеті Повітряних сил імені Івана Кожедуба
  .
 88. Новорічне свято для малечі. Університетський час. 2018. груд. (№ 68). С. 2.
  Напередодні зимових свят у ПНПУ імені В. Г. Короленка відбувся захід для дітей співробітників вишу
  .
 89. Обмін досвідом. Університетський час. 2020. № 79. С. 3.
  Викладачі кафедри географії та методики її навчання поділилися досвідом дистанційної роботи зі студентами на методичному семінарі "Методика організації дистанційного навчання: обмін досвідом", який відбувся 14 квітня 2020 р.
  .
 90. Олійник Т. Посвята першокурсників у студенти. Університетський час. 2019. № 74. С. 3.
  Традиційна урочиста церемонія посвяти в першокурсники ПНПУ імені В. Г. Короленка відбулася 31 серпня 2019 р. у Палаці дозвілля "Листопад"
  .
 91. Отич О. Про автора педагогіки добра і краси педагогічної дії [І. А. Зязюна]. Освіта. 2018. 28 лют.- 7 берез. (№ 7/8). С. 1.
  За ініціативи І. А. Зязюна 40 років тому (1978 р.) у структурі педагогічного інституту був утворений факультет початкових класів, який згодом переріс у психолого-педагогічний факультет
  .
 92. Пам'яті жертв депортації кримськотатарського народу. Університетський час. 2020. № 80. С. 4.
  18 травня 2020 р. о 12 годині по всій території України та окупованого Криму оголошується хвилина мовчання в пам'ять про жертв геноциду кримськотатарського народу. Студенти факультету історії та географії вивчають трагічні події історії народу, обговорювали ці продії і факти в контексті навчальної дисципліни "Політичні партії і рухи в Україні у ХХ-ХХІ ст." з магістрантами-істориками
  .
 93. Патріотична "Заграва". Університетський час. 2017. жовт. (№ 59). С. 2.
  На базі дитячого оздоровчого табору "Джерело" в селі Клюсівка Новосанжарського району відбулися змагання команд вищих навчальних закладів Полтави. Команда ПНПУ імені В. Г. Короленка посіла призове третє місце (2017 р.)
  .
 94. Пивовар Н. М. Педагогічні умови адаптації першокурсників до навчальної діяльності на природничому факультеті. Методика навчання природничих дисциплін у середній та вищій школі (ХХV Каришинські читання ) : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф., (Полтава, 29-30 трав. 2018 р.) / за ред. М. В. Гриньової ; НАПН України, Полтав. нац. пед. ун-т імені В. Г. Короленка, Ін-т пед. освіти та освіти дорослих НАПН України [та ін.]. Полтава, 2018. С. 257–259.
 95. Підсумки академічної мобільності. Університетський час. 2020. № 79. С. 5.
  9 квітня 2020 р. відбулося засідання комісії з перезарахування результатів навчання учасниці програми міжнародної академічної мобільності Лілії Солодкої, яка пройшла семестрове навчання в Університеті Кобленц-Ландау (Німеччина)
  .
 96. Поезія моди. Університетський час. 2019. № 74. С. 4.
  6 вересня 2019 р. на урочистій церемонії вручення премії Полтавської обласної ради імені І. П. Котляревського на сцені Полтавського академічного обласного українського музично-драматьичного театру імені М. В. Гоголя були представлені колекція одягу "Поезія моди у стилі ампір та колекція етнічного одягу родин Наталії Свиридюк і Валентини Титаренко
  .
 97. Посол японської культури. Університетський час. 2018. лют. (№ 61). С. 3.
  19 лют ого 2018 р. знаменитий культурний діяч Японії Харухіса Кавамура завітав до ПНПУ імені В. Г. Короленка в межан науково-культурної програми Ukrainian-Japanese Slavonic Society
  .
 98. Правописні новації. Університетський час. 2020. № 77. С. 5.
  20 лютого 2020 р. на факультеті філології та журналістики ПНПУ імені В. Г. Короленка відбулася відкрита лекція доктора філологічних наук, професора Людмили Українець "Зміни в кодифікації мовних норм за новою редакцією "Українського правопису"
  .
 99. Присяга на вірність українському народові. Університетський час. 2020. № 81. С. 2.
  Напередодні двох великих свят - Дня Державного Прапора України та Дня Незалежності України - у житті курсантів кафедри військової підготовки ПНПУ імені В. Г. Короленка відбулася знаменна подія. 19 юнаків і дівчат склали присягу на вірність українському народові
  .
 100. Проект "Бранці Кремля". Університетський час. 2019. № 72. С. 2.
  11 квітня 2019 р. у межах просвітницьких заходів Міністерства інформаційної політики України в ПРПУ імені В. Г. Короленка відбулася презентація документального проекту "Бранці Кремля".
 101. Простір соціальної солідарності. Університетський час. 2020. № 81. С. 8.
  3 вересня 2020 р. у ПНПУ імені В. Г. Короленка відбулося відкриття осередку соціальної солідарності "PRO 100НЕБА", що реалізується за підтримки проєкту "Зміцнення міжсекторальної співпраці для соціальної згуртованості (SC3)" та співфінансується Європейським Союзом і Британською Радою в Україні.
 102. Реалії дистанційного навчання. Університетський час. 2020. № 79. С. 2.
  Форми дистанційної роботи, якими послуговуються викладачі кафедри української мови, активізують систематичну індивідуальну роботу зі студентами, сприяють поглибленню вмінь самостійно працювати з різноманітними джерелами навчального матеріалу.
 103. Сердюк І. Гість із Гарварду. Університетський час. 2018. листоп. (№ 67). С. 7.
  1-2 листопада 2018 р. гостем ПНПУ імені В. Г. Короленка був Сергій Плохій - професор, директор Українського наукового інституту Гарвардського університету, один із провідних спеціалістів з історії Східної Європи у Північній Америці.
 104. Символ єдності. Університетський час. 2020. № 83. С. 1.
  9 листопада до Дня української писемності та мови викладачі й співробітники ПНПУ імені В. Г. Короленка долучилися до написання радіодиктанту.
 105. Слово єднає. Університетський час. 2018. жовт. (№ 66). С. 6.
  24 жовтня 2018 р. в Полтавському музично-драматичному театрі імені М. В. Гоголя відбулися урочистості з нагоди 100-річчя заснування історико-філологічного факультету ПНПУ імені В. Г.Короленка.
 106. Соша Д. Герої серед нас. Університетський час. 2020. № 82. С. 7–8.
  До Дня захисника України кафедра журналістики ПНПУ імені В. Г. Короленка провела конкурс есеїв на патріотичну тематику "Україна - це ми" серед студентської молоді. Надруковано есей переможниці конкурсу Діани Соша.
 107. Степаненко М. Педагогіка добра в дії. Вечірня Полтава. 2018. 7 лют. (№ 6). С. 11.
  Про 40-річчя факультету підготовки вчителів початкових класів (2018 р.).
 108. Степаненко М. Шановна короленківська родино! Університетський час. 2020. № 78. С. 1.
  Звернення ректора ПНПУ імені В. Г. Короленка Миколи Степаненка з приводу введення карантину, спричиненого коронавірусною епідемією.
 109. Стратегії інтернаціоналізації освіти. Університетський час. 2020. № 78. С. 6.
  Пройшов перший навчальний курс "Управління інтернаціоналізацією та німецько-українським академічним співробітництвом 2020-2021", учасником якого був ПНПУ імені В. Г. Короленка.
 110. Стребко Л. Актуально про журналістику. Університетський час. 2018. трав. (№ 64). С. 5.
  17 травня 2018 р. відбувся Регіональний студентський науковий семінар "Актуальні проблеми журналістики".
 111. Стребко Л. Профорієнтаційний захід "МедіаТерра". Університетський час. 2018. № 63. С. 5.
  17 квітня 2018 р. в ПНПУ імені В. Г. Короленка відбувся профорієнтаційний захід "МедіаТерра", який організувала та провела кафедра журналістики.
 112. Студенти полтавського вишу отримали президентські стипендії. Вечірня Полтава. 2020. 29 січ. (№ 5). С. 7.
  Трьох студентів ПНПУ імені В. Г. Короленка відзначили стипендію Президента України. Наказ МОН України №1387 від 04.11.2019 р.
 113. Сулаєва Н. Конвергентність різних видів освіти студентів психолого-педагогічного факультету Полтавського національного педагогічного університету імені В. Г. Короленка. Естетика і етика педагогічної дії : зб. наук. праць / гол. ред. М. І. Степаненко ; Ін-т пед. освіти і освіти дорослих НАПН України, Полтав. нац. пед. ун-т імені В. Г. Короленка. Київ ; Полтава, 2018. Вип. 17. С. 119–127. URL: http://dspace.pnpu.edu.ua/handle/123456789/9736.
 114. Сулаєва Н. В. Підготовка майбутніх учителів НУШ в освітньому середовищі закладу вищої педагогічної освіти. Вісник Національного університету "Чернігівський колегіум" імені Т. Г. Шевченка / Нац. ун-т "Чернігівський колегіум" імені Т. Г. Шевченка. Чернігів, 2020. Вип. 7 (163). С. 147–152. (Педагогічні науки).
  Освітнє середовище ПНПУ імені В. Г. Короленка та освітня діяльність студентів спеціальності "Початкова освіта".
 115. Танцювальний табір. Університетський час. 2020. № 83. С. 8.
  5-8 листопада 2020 р. у Полтаві вперше відбулися масштабні танцювальні збори "Poltava Dance Camp-2020". Серед учасників заходу були представники кафедри хореографії ПНПУ імені В. Г Короленка.
 116. Тенденції розвитку педагогічної освіти. Університетський час. 2018. берез. (№ 62). С. 5.
  У рамках тижня природничого факультету 13 березня 2018 р. відбулася ХVІІ Міжнародна науково-практична конференція "Макаренківська концепція підготовки вчителів у контексті вітчизняних та світових тенденцій розвитку педагогічної освіти".
 117. Традиції українського війська. Університетський час. 2020. № 82. С. 6.
  В ПНПУ імені В. Г. Короленка презентували виставку Українського інституту національної пам'яті "Українське військо: 1917-1921". (жовтень 2020 р.).
 118. Турнір юних істориків. Університетський час. 2018. берез. (№ 62). С. 6.
  Почесну місію виконали викладачі педагогічного університету, узявши участь в оцінюванні діяльності школярів на обласному етапі ХХ Всеукраїнського турніру юних істориків.
 119. Угода про співпрацю. Університетський час. 2019. № 76. С. 8.
  20-23 листопада 2019 р. кандидатка педагогічних наук, доцентка кафедри загальної педагогіки та андрагогіки ПНПУ імені В. Г. Короленка Леся Петренко проходила стажування з педагогіки в Українському Вільному Університеті в Мюнхені.
 120. Україністичні дослідження. Університетський час. 2020. № 83. С. 6.
  13 та 16 листопада 2020 р. у Варшавському університеті відбулася Міжнародна наукова конференція молодих україністів і дослідників слов'янознавства. Полтаву на конференції представляв завідувач кафедри культурології, доктор історичних наук Олександр Лук'яненко.
 121. Університет: присутність у мережі. Університетський час. 2018. лют. (№ 61). С. 2.
  Оприлюднено черговий рейтинг університетів світу за рівнем їхньої присутності в мережі станом на січень 2018 р. Згідно з рейтингом, ПНПУ імені В. Г. Короленка посів 44 сходинку в топ-100 українських закладів вищої освіти.
 122. Унікальний скарб Полтавщини. Університетський час. 2020. № 83. С. 6.
  Вишивка "білим по-білому" - унікальна техніка, що зародилася саме на Полтавщині. У ПНПУ імені В. Г Короленка вже понад 40 років викладачі-майстрині активно її популяризують серед студентської молоді.
 123. Уроки медіаграмотності для школярів міста. Університетський час. 2018. листоп. (№ 67). С. 5.
  Із 5 по 9 листопада 2018 р. у світі відзначили Тиждень медіаграмотності. Кафедра журналістики ПНПУ імені В. Г. Короленка в рамках тижня провела низку тематичних заходів.
 124. Учнівська олімпіада з трудового навчання. Університетський час. 2018. лют. (№ 61). С. 4.
  3-4 лютого 2018 р.відбувся ІІІ етап ХХХVІ всеукраїнської учнівської олімпіади з трудового навчання (технологій).
 125. Цикл лекцій для майбутніх істориків. Університетський час. 2020. № 84. С. 5.
  Доктор політології, доцент кафедри міжнародних відносин і регіональних досліджень Інституту політичних досліджень і адміністрації Краківського педагогічного університету імені Комісії національної освіти Матеуш Камьонка пройшов стажування на кафедрі історії України ПНПУ імені В. Г. Короленка.
 126. Цікаво, активно й перспективно. Університетський час. 2020. № 84. С. 1.
  12 грудня 2020 р. у ПНПУ імені В. Г. Короленка тривав марафон-знайомство (День відкритих дверей). Зважаючи на карантинні обмеження, заходи на факультетах відбувалися в онлайн-форматі.
 127. 127. Чемшит В. ПОІППО привітав факультет технологій та дизайну ПНПУ із 40-річчям. Інформаційний Вісник «ПОІППО-Новини». 2018. № 8. С. 15. URL: http://poippo.pl.ua/images/FILES/Visnyk_POIPPO_novyny/2018/Informasiyniy_visnik_POIPPO-novyny_zhovten_2018.pdf.
  9–10 жовтня 2018 року у ПНПУ імені В. Г. Короленка відбулася Всеукраїнська науково-практична конференція «Актуальні проблеми технологічної, професійної освіти, культурології та дизайну» з нагоди 40-річчя факультету технологій та дизайну ПНПУ. Із вітальним словом виступила перший проректор ПОІППО Наталія Корягіна, вручивши подяки професорсько-викладацькому складу факультету за багаторічну співпрацю з ПОІППО з удосконалення технологічної освіти педагогічних працівників області.
 128. Чотири Полтавські виші в ТОП-100. Вечірня Полтава. 2018. 1 серп. (№ 31). С. 2.
  У рейтингу поданих заяв вступників до вузу - ПНПУ імені В. Г. Короленка посів 69 місце.
 129. Шебеліст С. Осередок дослідження журналістики. Університетський час. 2019. № 69/70. С. 5.
  21 лютого 2019 р. на факультеті філології та журналістики відбулося урочисте відкриття Центру дослідження полтавської журналістики.
 130. Шевченківські дні в Копенгагені. Університетський час. 2018. берез. (№ 62). С. 2.
  Студентки ПНПУ імені В. Г. Короленка Оксана Дереча, Анастасія Харченко, Марія Капустян, учасникт програми "Еразмус+", спільно з членами Дансько-Українського товариства взяли участь у святкових заходах на честь Тараса Шевченка в Копенгагені (Данія).
 131. Шевченківські дні. Університетський час. 2020. № 78. С. 2.
  10 березня 2020 р. усі лекції на факультеті філології та журналістики, які проводили викладачки кафедри української літератури, розпочиналися словом Тараса Шевченка і згадкою про нього.
 132. Ярошенко Г.  Справжня екзотика – і їхати нікуди не треба. Вечірня Полтава. 2018. 14 лют. (№ 7). С. 11.
  Оранжерея ботанічного саду ПНПУ імені В.Г. Короленка визнана однією з кращих при навчальних закладах України.
 133. Ярошенко Г. Тропіки континентального клімату. Україна молода. 2019. 1-2 лют. (№ 12). С. 14.
  Оранжерею ботанічного саду Національного педагогічного університету імені В. Г. Короленка визнано однією з кращих при навчальних закладах України.

Наукова діяльність

 1. "Зарубіжні письменники і України". Університетський час. 2018. листоп. (№ 67). С. 6.
  6-8 листопада 2018 р. на базі ПНПУ імені В. Г. Короленка відбулася IV Міжнародна науково-практична конференція "Зарубіжні письменники і Україна".
 2. "Людина у світі технологій". Університетський час. 2019. № 75. С. 2.
  10-11 жовтня 2019 р. у ПНПУ імені В. Г. Короленка відбулася Всеукраїнська науково-практична конференція "Людина у світі інформаційних технологій: ціннісні пріоритети та перспективи", яку зорганізували кафедра філософії та відділ філософської антропології Інституту філософії імені Н. С. Сковороди НАН України.
 3. "Менделєєвські читання". Університетський час. 2018. берез. (№ 62). С. 5.
  27 лютого 2018 р. на кафедрі хімії та методики викладання хімії відбулася регіональна науково-практична конференція "ХІ Менделєєвські читання".
 4. "Полтавська битва: міфи і факти". Університетський час. 2019. № 72. С. 6.
  16 квітня 2019 р. у ПНПУ імені В. Г. Короленка відбувся круглий стіл, присвячений Полтавській битві.
 5. [Англомовний семінар-тренінг "Клінічні аспекти оптимізації сенсомоторної сфери особистості людини"]. Університетський час. 2019. № 76. С. 5.
  8 листопада 2019 р. на психолого-педагогічному факультеті ПНПУ імені В. Г. Короленкакафедра психології організувала і провела англомовний семінар-тренінг "Клінічні аспекти оптимізації сенсомоторної сфери особистості людини".
 6. [Всеукраїнська науково-практична конференція "Університетська освіта в Україні у контексті інтеграції до європейського освітнього простору"]. Університетський час. 2020. № 83. С. 4.
  17-18 листопада 2020р. кафедра загальної педагогіки та андрагогіки фізико-математичного факультету ПНПУ імені В. Г. Короленка провела Всеукраїнську науково-практичну конференцію "Університетська освіта в Україні у контексті інтеграції до європейського освітнього простору".
 7. [Дидактико-методична сесія "Освітній простір сучасного вчителя початкової школи"]. Університетський час. 2019. № 74. С. 74.
  14-15 вересня 2019 р. відбулася дидактико-методична сесія "Освітній простір сучасного вчителя початкової школи" .
 8. [Науково-практична конференція "Сучасні соціокультурні практики: компетентнісно-аксіологічний аспект"]. Університетський час. 2018. № 63. С. 5.
  29-30 березня 2018 р. на базі Полтавського літературно-меморіального музею В. Г. Короленка відбулася конференція, присвячена 10-літтю кафедри культурології та методики викладання культурологічних дисциплін.
 9. [Перший міський форум Poltava Student Active]. Університетський час. 2019. № 73. С. 2.
  24-25 травня 2019 р. ПНПУ імені В. Г. Короленка приймав перший міський форум Poltava Student Active.
 10. [Участь у семінарі науково-дослідного Центру Андерсенознавства]. Університетський час. 2018. листоп. (№ 67). С. 2.
  8-9 листопада 2018 р. кандидат педагогічних наук, доцент кафедри світової літератури ПНПУ імені В. Г. Короленка Інга Капустян взяла участь у семінарі науково-дослідного Центру Андерсенознавства (Оденсе, Данія)
  .
 11. [ХVІІІ Міжнародна науково-практична конференція "Технології професійного розвитку педагога: спадщина А. С. Макаренка і пріоритети української освіти"]. Університетський час. 2019. № 71. С. 2.
  13 березня 2019 р. в ПНПУ імені В. Г. Короленка відбулася ХVІІІ Міжнародна науково-практична конференція "Технології професійного розвитку педагога: спадщина А. С. Макаренка і пріоритети української освіти"
  .
 12. 100-річчя природничого факультету. Університетський час. 2019. № 73. С. 5.
 13. 40-річний шлях факультету. Університетський час. 2018. жовт. (№ 66). С. 7.
  9 жовтня 2018 р. розпочала роботу Всеукраїнська науково-практична конференція "Актуальні проблеми технологічної, професійної освіти, культурології та дизайну", присвячена 40-річчю факультету технологій та дизайну"
  .
 14. EdCamp Poltava. Університетський час. 2019. № 72. С. 5.
  20 квітня 2019 р. викладачки кафедри журналістики ПНПУ імені В. Г. Короленка Оксана Зелік і Леся Лисенко взяли участь у регіональній магістральній (не)конференції міні-EdCamp Poltava, яка відбулась у Полтавській гімназії №17
  .
 15. Бабенко Л. Четверті Череванівські наукові читання (до 100-річчя з часу створення історико-філологічного факультету в Полтаві). Історична пам'ять. 2018. № 2 (39). С. 113–114. URL: http://dspace.pnpu.edu.ua/handle/123456789/12420.
 16. Безперечне і здорове освітнє середовище. Університетський час. 2018. трав. (№ 64). С. 5.
  На факультеті технологій та дизайну 3-4 травня 2018 р. провели регіональну науково-практичну конференцію, присвячену Всесвітньому Дню цивільної оборони та Всесвітньому Дню цивільної оборони та всесвітньому Дню охорони праці "Формування сучасного безпечного та здорового освітнього середовища: реалії та перспективи"
  .
 17. Бібліотека закладу вищої освіти в умовах трансформаційних змін: відкрита наука, відкритий доступ, цифрова педагогіка : матеріали Всеукр. наук.-практ. конф., (Полтава, 20-21 верес. 2018 р.) / Полтав. нац. пед. ун-т імені В. Г. Короленка, Бібліотека імені М. А. Жовтобрюха, ДНПБ України імені В. О. Сухомлинського НАПН України, ПОУНБ імені І. П. Котляревського, Наук.-техн. бібліотека ПНТУ імені Юрія Кондратюка ; наук. ред. С. М. Шевчук. Полтава, 2018. 196 с. З програмою.
 18. Благова Т., Горголь П., Жиров О., Погребняк М. Кафедра хореографії. Психолого-педагогічний факультет Полтавського національного педагогічного університету імені В. Г. Короленка / редкол.: Н. В. Сулаєва, Ю. І. Браїлко, Л. П. Процай, А. Є. Чорнощокова. Полтава, 2018. С. 272–301.
 19. Булава Л. М., Шевчук С. М. Напрями становлення та розвитку географічної науки й освіти на Полтавщині. Український географічний журнал. 2018. № 3. С. 64–69.
 20. Вектори національного й місцевого розвитку. Університетський час. 2020. № 79. С. 4.
  9 квітня 2020 р. на базі ПНПУ імені В. Г. Короленка відбулася ІІ Всеукраїнська науково-практична конференція "Соціально-економиічні, політичні та гуманітарні виміри національного та місцевого розвитку"
  .
 21. Від Любліна до Гадяча. Університетський час. 2018. верес. (№ 65). С. 5.
  16 вересня 2018 р. в Гадячі відбулася Міжнародна наукова конференція "Чому варто пам'ятати про Гадяцьку Унію" за участі польських та українських істориків і представників дипломатичного корпусу Польщі в Україні. На форумі були присутні викладачі кафедри історії України ПНПУ імені В. Г. Короленка
  .
 22. Вітрич М. "Це він поєднав нас у просторі й часі". Зоря Полтавщини. 2018. 27 квіт. (№ 60/61). С. 4.
  "Феномен Олеся Гончара в духовному просторі українства" - дводенна Міжнародна науково-практична конференція з такою назвою відбулася в ПНПУ імені В. Г.Короленка
  .
 23. Віценя Л. Доземний уклвн шанувальників книги полтавцю Івану Котляревському. Зоря Полтавщини. 2019. 31 трав. (№ 41). С. 1, 13.
  На ІІ Універсальній книжковій виставці-ярмарку "ПОШУК" виступив ректор університету М. Степаненко. Ведучий заходу - Гліб Кудряшов
  .
 24. Віценя Л. Полтавська оаза шанувальників української книги. Зоря Полтавщини. 2018. 5 черв. (№ 78/79). С. 2.
  Універсьнана книжкова виставка-ярмарок "Пошук" яка відбулася в Полтавській обласній  універсальній науковій бібліотеці імені І. П. Котляревського. Ведучим заходу буб Гліб Кудряшов. На заході була предсталена виставка стародруків (18-20 ст.) із фондів бібліотеки Полтавського національного педагогічного університету імені В. Г. Короленка
  .
 25. Волошин Ю., Момот А. Наукова конференція «Усна історія і політичний ангажемент: (а)політичність усноісторичних досліджень у сучасній Україні» (17-18 груд. 2018 р., Полтава). Історична пам'ять. 2018. № 2 (39). С. 115–116. URL:  http://dspace.pnpu.edu.ua/handle/123456789/12421.
 26. Гапон С. В., Ісакова Т. І. Науково-дослідницька робота викладачів і студентів природничого факультету – запорука формування оптимального освітнього середовища. Методика навчання природничих дисциплін у середній та вищій школі (ХХV Каришинські читання ) : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф., (Полтава, 29-30 трав. 2018 р.) / за ред. М. В. Гриньової ; НАПН України, Полтав. нац. пед. ун-т імені В. Г. Короленка, Ін-т пед. освіти та освіти дорослих НАПН України [та ін.]. Полтава, 2018. С. 79–80.
 27. Гнізділова О., Манжелій Н. Кафедра дошкільної освіти. Психолого-педагогічний факультет Полтавського національного педагогічного університету імені В. Г. Короленка / редкол.: Н. В. Сулаєва, Ю. І. Браїлко, Л. П. Процай, А. Є. Чорнощокова. Полтава, 2018. С. 18–28.
 28. Гура О. Українська релігійна ідентичність у ХХ–ХХІ ст.: актуальні напрями наукових релігієзнавчих досліджень. Історична пам'ять. 2019. № 2 (41). С. 113–116. URL: http://dspace.pnpu.edu.ua/handle/123456789/13489.
  17–18 жовтня 2019 року в Полтавському національному педагогічному університеті імені В.Г. Короленка відбулася Сьома Всеукраїнська наукова конференція «Держава і Церква в новітній історії України»
  .
 29. Державно-церковні відносини: науковий погляд. Університетський час. 2019. № 75. С. 4.
  17-18 жовтня 2019 р. у ПНПУ імені В. Г. Короленка відбулася сьома Всеукраїнська наукова конференція "Держава і Церква в новітній історії України"
  .
 30. Дідусенко Г., Федорова М. "Крізь роки болю і надії..." (нові видання Полтавської ОУНБ ім. І. П. Котляревського, присвячені Петру Петровичу Ротачу). Бібліотечна планета. 2018. № 2. С. 33–34.
  "Благословляю я ті дні, коли до правди прихилився": П. П. Ротачу присвячується : бібліогр. покажчик та Каталог бібліотеки та особовий фонд Петра Ротача : бібліогр. покажчик. Одна з колекцій що представлена у покажчику - це подаровані Петром Ротачем видання до бібліотеки Полтавського національного педагогічного університету імені В. Г. Короленка (790 примірників)
  .
 31. Дмитренко А. Запобігання булінгу. Університетський час. 2019. № 71. С. 7.
  19 березня 2019 р. в ПНПУ імені в. Г. Короленка відбувся психолого-правовий семінар на тему: "Булінг як проблема сьогодення: методика проведення виховних заходів для здобувачів вищої освіти"
  .
 32. До ювілею класика літератури. Університетський час. 2019. № 75. С. 5.
  17-18 жовтня 2019 р. кафедра української літератури ПНПУ імені В. Г. Короленка втретє провела Міжнародну науково-практичну конференцію "Іван Котляревський та українська культура ХІХ-ХХІ століть (до 250-річчя від дня народження письменника)"
  .
 33. Зимова школа Варшавського університету. Університетський час. 2019. № 71. С. 5.
  Наукова співробітниця держбюджетної науково-дослідної теми 1701 ПНПУ імені В. Г. Короленка Анастасія Подгорна пройшла міжнародне наукове стажування в рамках ХVІ Зимової Школи Варшавського університету з 28 лютого по 14 березня 2019 р.
 34. Зуєнко М. Перспективи мультилінгвальної освіти. Університетський час. 2020. № 77. С. 4–5.
  12-14 лютого 2020 р. у Запорізькому національному університеті відбулася перша робоча зустріч у межах реалізації проєкту "MULTIED: розвиток потенціалу підготовки вчителів іноземних мов як шлях до багатомовної освіти та європейської інтеграції України"
  .
 35. Ідеї Сухомлинського та формування Нової української школи. Університетський час. 2019. № 74. С. 7.
  30 вересня 2019 р. на кафедрі філологічних дисциплін і методик їх викладання ПНПУ імені В. Г. Короленка відбулися традиційні ІІІ Філологічні читання "Без поваги, без любові до рідного слова не може бути ні всебічної людської вихованості, ні духовної культури"
  .
 36. Інновації в початковій освіті. Університетський час. 2019. № 75. С. 3.
  У межах Асоціації науково-навчальних і науково-методичних лабораторій педагогічних ЗВО України 9 жовтня 2019 р. відбувся науково-методичний скайп-семінар "Актуальні питання сучасної початкової освіти у контексті Нової української школи".
 37. Історія і гендер. Університетський час. 2018. № 63. С. 6.
  Центр історико-антропологічних досліджень Полтавського педуніверситету, Полтавське історичне товариство організували та провели мерію наукових заходів "Історія. Гендер, Сексуальність. Полтава" (3-4 квітня 2018 р.)
  .
 38. Кафедра дошкільної освіти Полтавського національного педагогічного університету імені В. Г. Короленка: історія та сучасність : монографія / авт. кол.: О. А. Гнізділова, О. О. Вашак, О. Г. Вільхова, О. І. Гришко та ін.; Полтав. нац. пед. ун-т імені В. Г. Короленка. Полтава : ФОП Цьома С. П., 2019. 294 с. URL: http://elcat.pnpu.edu.ua/docs/Каф.дошк.освіти.pdf. До 20-ліття кафедри дошкільної освіти. Кафедра музики Полтавського національного педагогічного університету імені В. Г. Короленка: ретроспективний аналіз : монографія / [уклад., передм., післямова О. О. Лобач] ; гол. ред. Г. С. Левченко ; Полтав. нац. пед. ун-т імені В. Г. Короленка, Каф. музики. Полтава : ПНПУ імені В. Г. Короленка, 2020. 329 с. : іл., фото. URL: http://elcat.pnpu.edu.ua/docs/Каф. музики.pdf.
 39. Кафедра музики Полтавського національного педагогічного університету імені В. Г. Короленка: ретроспективний аналіз : монографія / [уклад., передм., післямова О. О. Лобач] ; гол. ред. Г. С. Левченко ; Полтав. нац. пед. ун-т імені В. Г. Короленка, Каф. музики. Полтава : ПНПУ імені В. Г. Короленка, 2020. 329 с. : іл., фото. URL: http://elcat.pnpu.edu.ua/docs/Каф. музики.pdf.
 40. Колективна монографія кафедри журналістики. Університетський час. 2018. груд. (№ 68). С. 5.
  Упродовж 2018 р. на кафедрі журналістики ПНПУ імені В. Г. Короленка тривала робота над колективною монографією "Текст у масових комунікаціях: множинність інтерпретацій", яка вийшла друком у харківському видавництві "Експрес-книга"
  .
 41. Конференція "Журналістика. Філологія. Медіаосвіта" вийшла на міжнародний рівень. Університетський час. 2018. жовт. (№ 66). С. 5.
  4-5 жовтня 2018 р. на факультеті філології та журналістики ПНПУ імені В.Г. Короленка тривала науково-практична конференція "Журналістика. Філологія. Медіаосвіта", котра цьогоріч вийшла на міжнародний рівень
  .
 42. Короленківські читання. Університетський час. 2020. № 83. С. 5.
  11-12 листопада 2020 р. у ПНПУ імені В. Г. Короленка відбулася Міжнародна науково-практична конференція "ХІ Короленківські читання. Молодіжні Короленківські читання"
  .
 43. Король Л., Черчата Л. Кафедра загального і слов'янського мовознавства та іноземних мов на порозі 100-літнього ювілею. Наукові ракурси : зб. наук. пр. / упоряд.: Л. Л. Король, Л. М. Черчата ; Полтав. нац. пед. ун-т імені В. Г. Короленка, Каф. заг. і слов. мовознавства та іноз. мов. Полтава, 2018. Вип. 1. С. 4–18. URL: http://dspace.pnpu.edu.ua/handle/123456789/12496.
 44. Кравчук Г. Наукові читання до ювілею Миколи Зерова. Зоря Полтавщини. 2020. 19 трав. (№ 32). С. 9.
 45. Крайове письменство в національному літературному просторі. Університетський час. 2020. № 82. С. 2.
  15 жовтня 2020 р. у ПНПУ імені В. Г. Короленка втретє відбулася Всеукраїнська наукова конференція "Літературне краєзнавство: проблеми, пошуки, перспективи", організована і проведена кафедрою української літератури
  .
 46. Лахно О. П. Наукові здобутки історичного факультету за 2017 рік. Збірник матеріалів XXI студентської наукової конференції присвяченої 100-річчю історичного факультету, (березень 2018 р.) / редкол.: Л. Л. Бабенко, Л. П. Вішнікіна Б. В. Год, Н. І. Головіна, П. А. Кравченко , О. П. Лахно ; Полтав. нац. пед. ун-т імені В. Г. Короленка. Полтава, 2018. С. 9–12.
 47. Лебедь Д. "ХІ Короленківські читання" в Полтаві у співпраці з міжнародними партнерами з Японії та Erasmus+. Зарубіжна література в школах України (Київ). 2020. № 11. С. 2–3.
  11-12 листопада 2020 року на базі Полтавського національного педагогічного університету імені В. Г. Короленка відбулася онлайн Міжнародна науково-практична конференція "ХІ Короленківські читання. Молодіжні Короленківські читання"
  .
 48. Лобач О. Кафедра музики. Психолого-педагогічний факультет Полтавського національного педагогічного університету імені В. Г. Короленка / редкол.: Н. В. Сулаєва, Ю. І. Браїлко, Л. П. Процай, А. Є. Чорнощокова. Полтава, 2018. С. 189–239.
 49. Луньова Т. В., Ларіонова С. Г. Історія кафедри англійської та німецької філології Полтавського національного педагогічного університету імені В. Г. Короленка. Гуманітарні науки: сучасна наукова парадигма : зб. наук. праць / Полтав. нац. пед. ун-т імені В. Г. Короленка. Полтава, 2018. Вип. 4. С. 7–12.
 50. Макаренківська конференція. Університетський час. 2020. № 78. С. 4.
  12 березня 2020 р. у ПНПУ імені В. Г. Короленка відбулася організована кафедрою педагогічної майстерності та менеджменту імені І. А. Зязюна Міжнародна науково-практична макаренківська конференція, присвячена 100-річчю з дня заснування Полтавської трудової колонії імені М. Горького
  .
 51. Масштабний проєкт із соціальної історії. Університетський час. 2020. № 83. С. 4.
  Улітку 2020 р. відбулися конкурси Національного фонду досліджень України на фінансування наукових розробок вітчизняних учених. Один із проєктів-переможців буди виконуватися на базі Центру історико-антропологічних досліджень ПНПУ імені В. Г. Короленка
  .
 52. Мелешко В. Пошанування класика національного письменства. Історична пам'ять. 2019. № 2 (41). С. 111–112. URL:  http://dspace.pnpu.edu.ua/handle/123456789/13488.
  17-18 жовтня 2019 р. кафедра української літератури ПНПУ імені В. Г. Короленка провела Міжнародну науково-практичну конференцію «Іван Котляревський та українська культура ХІХ–ХХІ століть (до 250-річчя від дня народження письменника)»
  .
 53. Менделєєвські читання. Університетський час. 2019. № 71. С. 4.
  На кафедрі хімії та методики викладання хімії відбулася Міжнародна науково-практична конференція "ХІІ Менделєєвські читання", присвячена 100-річчю природничого факультету, 105-річчю ПНПУ імені В. Г. Короленка та 150-річчю відкриття Періодичного закону хімічних елементів
  .
 54. Міжнародна науково-практична інтернет-конференція «Актуальні проблеми сучасного культурно-освітнього простору». Українська професійна освіта. 2019. № 5. С. 115. URL: http://dspace.pnpu.edu.ua/handle/123456789/14064.
 55. Міжнародна науково-практична конференція "Формальна і неформальна освіта у вимірах педагогіки Івана Зязюна". Рідна школа. 2018. № 5/8. С. 3 (обклад.).
  У березні 2018 р. на базі університету пройшла конференція пам'яті академіка І. А. Зязюна. Учасники зібрання - професорсько-викладацький склад ПНПУ, науковці України та світу. Вміщено 2 фото
  .
 56. Міжнародне наукове стажування викладачів. Університетський час. 2019. № 74. С. 8.
  Із 9 по 21 вересня 2019 р. викладачі факультету фізичного виховання - Оксана Корносенко, Юлія Зайцева, Олександр Донець - брали участь у науковому стажуванні для освітян "Академічна доброчесність: виклики сучасності" (Варшава, Республіка Польща)
  .
 57. Міжнародні "Гоголівські читання". Університетський час. 2019. № 72. С. 5.
  1-3 квітня 2019 р. на базі ПНПУ імені В. Г. Короленка відбулася Міжнародна науково-практична конференція "XIV Гоголівські читання" на честь 210-річчя від дня народження видатного письменника
  .
 58. Міністерські відзнаки. Університетський час. 2019. № 73. С. 2.
  16 травня 2019 р. у Міністерстві освіти і науки України відбулися урочистості з нагоди Дня науки. Відомчими нагородами були відзначені проректор з наукової роботи Сергій Шевчук, Голова Ради молодих вчених МОН  України Юрій Кращенко, доцент кафедри історії України Ігор Сердюк
  .
 59. Молоді науковці. Університетський час. 2018. трав. (№ 64). С. 3.
  16 травня 2018 р. в межах відзначення Тижня науки відбулося розширене засідання Ради молодих науковців із нагоди презентації енциклопедичного довідника "Рада молодих учених ПНПУ імені В. Г. Короленка"
  .
 60. Москаленко Ю. Фізико-математичний факультет: підсумки наукової роботи за 2019 рік. Збірник наукових праць викладачів, аспірантів, магістрантів і студентів фізико-математичного факультету / гол. ред. Ю. Д. Москаленко ; Полтав. нац. пед. ун-т імені В. Г. Короленка. Полтава, 2020. С. 3–8.
 61. Москаленко Ю., Яланська С. Фізико-математичний факульткт: підсумки наукової роботи за 2019 рік. Збірник наукових праць викладачів, аспірантів, магістрантів і студентів фізико-математичного факультету / Полтав. нац. пед. ун-т імені В. Г. Короленка ; гол. ред. Ю. Д. Москаленко. Полтава, 2019. С. 3–9.
 62. На порозі Нової української школи. Університетський час. 2018. берез. (№ 62). С. 8.
  12 березня 2018 р. на секційному засіданні "Сучасні технології мовленнєвого розвитку особистості", що працювало в рамках ХІІІ Міжнародної студентської науково-практичної конференції "Формування сучасного освітнього середовища: теорія і практика", відбувся семінар-тренінг "Нова українська школа: простір освітніх можливостей для демократичного громадянства"
  .
 63. Наука на перехресті біології, медицини та педагогіки. Університетський час. 2018. жовт. (№ 66). С. 5.
  4-5 жовтня 201  р. кафедра біології та основ здоров'я людини ПНПУ імені В. Г. Короленка провела Міжнародну науково-практичну конференцію "Біологічні, медичні та науково-педагогічні аспекти здоров'я людини"
  .
 64. Наукова Гоголіана. Університетський час. 2020. № 79. С. 5.
  Із 20 лютого до 25 березня 2020 р. на базі Ніжинського державного університету імені Миколи Гоголя тривав Всеукраїнський конкурс творчих робіт учнівської та студентської молоді імені Миколи Гоголя. На кафедрі світової літератури ПНПУ імені В. Г. Короленка під керівництвом кандидатки філологічних наук, доцентки Тетяни Конєвої було представлено дві розвідки. Обидві роботи перемогли в певних номінаціях
  .
 65. Наукове пошанування ювілею Олеся Гончара. Університетський час. 2018. № 63. С. 4.
  18 квітня 2018 р. в ПНПУ імені В. Г. Короленка відбулася Міжнародна науково-практична конференція "Феномен Олеся Гончара в духовному просторі українства"
  .
 66. Наукові здобутки. Університетський час. 2020. № 80. С. 2.
  До Дня науки – про наукові здобутки педагогічного університету на науковій ниві
  .
 67. Науково-практична конференція "Студентське самоврядування: 10-літній досвід і перспективи". Університетський час. 2018. № 63. С. 2.
 68. Науковці й митці про Котляревського. Університетський час. 2019. № 74. С. 5.
  10 вересня 2019 р. відбулася зустріч із почесним гостем профільних інститутів НАН України та Національної спілки письменників України, які прибули до Полтави на святкування 250-літнього ювілею Івана Котляревського
  .
 69. Новації та інтерпретації. Університетський час. 2019. № 69/70. С.  4.
  17 січня 2019 р. в ПНПУ імені В. Г. Короленка відбувся методичний семінар для вчителів зарубіжної літератури Полтави
  .
 70. Орел Д. Інноваційні рішення у початковій освіті: досвід упровадження концепції НУШ. Репортаж із Всеукраїнської науково-практичної конференції. Учитель початкової школи. 2019. № 12. С. 5.
  За ініціативи кафедри початкової освіти, природничих і математичних дисциплін та методик їх викладання Полтавського НПУ імені В.Г. Короленка 27 листопада 2019 року в межах конференції про впровадження концепції НУШ працювала науково-методична платформа "МАТЕМАТИКА? EASILY!", присвячена специфіці викладання математики сучасним молодшим школярам. Конференція відбулася за підтримки НАПН України, Полтавської облдержадміністрації та Полтавського ОІППО імені М. В. Остроградського. З вітальним словом звернувся ректор ПНПУ М. І. Степаненко. З промовою виступила завідувачка кафедри О. А. Федій. Розміщено фото
  .
 71. Освітнє середовище. Університетський час. 2019. № 71. С. 2.
  12-13 березня 2019 р. на психолого-педагогічному факультеті відбулася ХІV Міжнародна студентська науково-практична конференція "Формування сучасного освітнього середовища: теорія і практика"
  .
 72. Освітні й кар'єрні можливості. Університетський час. 2019. № 69/70. С. 5.
  Із 20 по 22 лютого 2019 р. ПНПУ імені В. Г. Короленка брав участь у роботі ХVІІІ Міжрегіональної спеціалізованої виставки "Освіта та кар'єра" у Кременчуці
  .
 73. Пахомова Н., Березан В. Кафедра спеціальної освіти і соціальної роботи. Психолого-педагогічний факультет Полтавського національного педагогічного університету імені В. Г. Короленка / редкол.: Н. В. Сулаєва, Ю. І. Браїлко, Л. П. Процай, А. Є. Чорнощокова. Полтава, 2018. С. 157–188.
 74. Педагогічні читання. Університетський час. 2019. № 74. С. 7.
  26 вересня 2019 р. напередодні 101-ї річниці від дня народження В. Сухомлинського, у Полтавській обласній універсальній науковій бібліотеці імені І. П. Котляревського відбулися V педагогічні читання, які щорічно проводять викладачі кафедри початкової освіти, природничих та математичних дисциплін та методик їх викладання ПНПУ імені В. Г. Короленка
  .
 75. Петренко І. Краєзнавчі читання, присвячені 90-річчю історика-болгариста і краєзнавця Віри Жук. Національний діалог. 2018. № 4. С. 13.
  На Краєзнавчих  читаннях "Віра Жук - талановита дослідниця на ниві історичної науки України"  (11 квітня 2018 р.) з промовою виступила Людмила Бабенко
  .
 76. Прийдешній ювілей літописця. Університетський час. 2019. № 71. С. 5.
  1 березня 2019 р. відбулася третя наукова конференція "Село Жуки - батьківщина літописця Самійла Величка"
  .
 77. Пріоритети державної мовної політики. Університетський час. 2018. груд. (№ 68). С. 3.
  11 грудня 2018 р. в ПНПУ імені В. Г. Короленка відбувся громадський форум "За українську мову"
  .
 78. Світ природи. Університетський час. 2020. № 83. С. 2.
  30 жовтня 2020 р. відбулася Всеукраїнська науково-практична конференція "Біорізноманіття: теорія, практика, формування здоров'язбережувальної компетентності у школярів та методичні аспекти вивчення у закладах освіти (присчвячена пам'яті видатного вченого-ботаніка П. Є. Сосіна)"
  .
 79. Седих К., Моргун В., Метельська Н. Кафедра психології. Психолого-педагогічний факультет Полтавського національного педагогічного університету імені В. Г. Короленка / редкол.: Н. В. Сулаєва, Ю. І. Браїлко, Л. П. Процай, А. Є. Чорнощокова. Полтава, 2018. С. 111–156.
 80. Сердюк І. Науковий семінар «Різні «ми» та спільна історія: як писати та говорити про взаємодію, ненависть і насильство» (Полтава, 6 березня 2019 р.). Історична пам'ять. 2019. № 1 (40). С. 100. URL: http://dspace.pnpu.edu.ua/handle/123456789/13462.
 81. Степаненко Н., Браїлко Ю. Кафедра філологічних дисциплін і методик іх викладання. Психолого-педагогічний факультет Полтавського національного педагогічного університету імені В. Г. Короленка / редкол.: Н. В. Сулаєва, Ю. І. Браїлко, Л. П. Процай, А. Є. Чорнощокова. Полтава, 2018. С. 79–110.
 82. Суспільсто і культура. Університетський час. 2020. № 83. С. 3.
  Викладачі кафедри культурології та методики викладання культурологічних дисциплін ПНПУ імені В. Г. Короленка 28-29 жовтня 2020 р. провели Міжнародну науково-практичну конференцію "Сучасні соціокультурні процеси: компетентнісно--аксіологічний аспект"
  .
 83. Сучасне освітнє середовище. Університетський час. 2020. № 78. С. 4.
  11-12 березня 2020 р. на психолого-педагогічному факультеті ПНПУ імені В. Г. Короленка відбулася традиційна ХV Міжнародна студентська науково-практична конференція "Формування сучасного освітнього середовища: теорія і практика"
  .
 84. Тенденції розвитку педагогічної освіти. Університетський час. 2018. берез. (№ 62). С. 5.
  У рамках тижня природничого факультету 13 березня 2018 р. відбулася ХVІІ Міжнародна науково-практична конференція "Макаренківська концепція підготовки вчителів у контексті вітчизняних та світових тенденцій розвитку педагогічної освіти"
  .
 85. Тронько Т. Одинадцятий всеукраїнський науково-практичний семінар «Актуальні питання всесвітньої історії та методика їх викладання» у Полтаві. Історична пам'ять. 2019. № 1 (40). С. 98–99. URL:  http://dspace.pnpu.edu.ua/handle/123456789/13461.
 86. У світі медіа. Університетський час. 2020. № 82. С. 3.
  Упродовж 8-9 жовтня 2020 р. у ПНПУ імені В. Г. Короленка відбулася V Міжнародна науково-практична конференція "Журналістика. Філологія. Медіаосвіта"
  .
 87. Україністичні дослідження. Університетський час. 2020. № 83. С. 6.
  13 та 16 листопада 2020 р. у Варшавському університеті відбулася Міжнародна наукова конференція молодих україністів і дослідників слов'янознавства. Полтаву на конференції представляв завідувач кафедри культурології, доктор історичних наук Олександр Лук'яненко
  .
 88. Унікальна перемога студентки-першокурсниці Полтавського національного педагогічного університету. Полтавська думка. 2019. 4 квіт. (№ 14). С. 9.
  27 березня 2019 р. у Львівському державному університеті безпеки життєдіяльності була проведена підсумкова науково-практична конференція Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт з галузі "Цивільна безпека (безпека життєдіяльності)" Перше місце зайняла студентка природничого факультету ПНПУ імені В. Г. Короленка Юлія Піддубна
  .
 89. Фазан В. Всеукраїнська науково-практична конференція «Педагогічна освіта в Україні: пошуки, стратегія, перспективи розвитку» у Полтавському національному педагогічному університеті імені В. Г. Короленка. Педагогічні науки. 2018. Вип. 72. С. 138–139. URL: http://dspace.pnpu.edu.ua/handle/123456789/11864.
  20–21 листопада 2018 р. в Полтавському національному педагогічному університеті імені В. Г. Короленка проведено Всеукраїнську науково-практичну конференцію “Педагогічна освіта в Україні: пошуки, стратегія, перспективи розвитку”.
 90. Федій О., Павленко Ю. Кафедра початкової освіти, природничих і математичних дисциплін та методик їх викладання. Психолого-педагогічний факультет Полтавського національного педагогічного університету імені В. Г. Короленка / редкол.: Н. В. Сулаєва, Ю. І. Браїлко, Л. П. Процай, А. Є. Чорнощокова. Полтава, 2018. С. 44–78.
 91. Форум молодих науковців. Університетський час. 2020. № 79. С. 8.
  16 квітня 2020 р. на кафедрі педагогічної майстерності та менеджменту імені І. А. Зязюна ПНПУ імені В. Г. Короленка відбувся Всеукраїнський відеофорум "Управління навчально-виховним процесом Нової української школи в контексті реформи впровадження інклюзивної освіти в Україні"
  .
 92. Цифровізація освіти. Університетський час. 2020. № 82. С. 5.
  Протягом жовтня 2020 р. в ПНПУ імені В. Г. Короленка були проведені заходи: Засідання учасників проєкту "Зміни педагогічних факультетів та університетів у 21 столітті", що реалізується Університетом імені Масарика за підтримки Чеської агенції розвитку; Робота віртуального воркшопу для фасилітаторів "Активні громадяни: диджитал-фасилітація; Unicheck Україна (ТОВ "Антиплагіат") провів перший вебінар серії "The Unicheck educational community" для обміну досвідом між викладачами з налагодження онлайн-навчання та академічної доброчесності.
 93. Чорнощоков А., Саєнко Т., Мужикова І. Кафедра образотворчого мистецтва. Психолого-педагогічний факультет Полтавського національного педагогічного університету імені В. Г. Короленка / редкол.: Н. В. Сулаєва, Ю. І. Браїлко, Л. П. Процай, А. Є. Чорнощокова. Полтава, 2018. С. 240–272.
 94. Шебеліст С. Номінація на гуманітарний "Оскар". Університетський час. 2020. № 80. С. 3.
  Наукова праця "Маленький дорослий. Дитина й дитинство в Гетьманщині ХVІІІ ст." доктора історичних наук, професора кафедри історії України ПНПУ імені В. Г. Короленка Ігоря Сердюка ввійшла до трійки номінантів Міжнародної премії імені Івана Франка 2020 р
  .
 95. Шебеліст С. П'ятий конкурс есеїв "Україна – це ми". Університетський час. 2019. № 75. С. 6.
  22 жовтня 2019 р. у ПНПУ імені В. Г. Короленка відбулося нагородження переможців і дипломантів V конкурсу есеїв на патріотичну тематику "Україна – це ми" серед студентів полтавських закладів вищої освіти
  .
 96. Ювілей Миколи Зерова. Університетський час. 2020. № 79. С. 6.
  24 квітня 2020 р. кафедра української літератури провела Перші щорічні наукові (літературно-краєзнавчі) читання, організовані як  відеоконференція в межах кафедральної науково-дослідної теми "Літературна Полтавщина від давнини до сучасності у національному та інтертекстуальному контекстах"
  .

Громадське та культурнее життя

 1. "Калинові гуляння". Зоря Полтавщини. 2018. 5 черв. (№ 78/79). С. 8.
  У селі Грабарівка традиційно проходять на батьківщині Григорія Левченка.
 2. "Студентська весна" під знаком 100-літнього ювілею Олеся Гончара. Університетський час. 2018. № 63. С. 1.
 3. [40-річчя ансамблю танцю "Весна"]. Університетський час. 2019. № 73. С. 4.
 4. [ІІ Міжнародний хореографічний конкурс молодих балетмейстерів "DANCE GENERATION]. Університетський час. 2019. № 72. С. 4.
  20 квітня 2019 р. у Київському університеті імені Бориса Грінченка відбувся ІІ Міжнародний хореографічний конкурс молодих балетмейстерів "DANCE GENERATION. Переможницею у категорії D стала магістрантка кафедри хореографії ПНПУ імені В. Г. Короленка Єлисавета Кірєєва.
 5. [Обласний літературний конкурс "Просто подвиг"]. Університетський час. 2020. № 84. С. 8.
 6. [Творча зустріч учителів образотворчого мистецтва, трудового навчання та технологій з Олександром Бабенком]. Університетський час. 2018. лют. (№ 61). С. 4.
  У рамках співпраці викладачів кафедри образотворчого мистецтва ПНПУ імені В. Г. Короленка зі школами міста відбулася творча зустріч учителів образотворчого мистецтва, трудового навчання та технологій з Олександром Бабенком, заслуженим майстром народної творчості України.
 7. [Тематичний "Сонячний бал"]. Університетський час. 2019. № 71. С. 6.
  21 березня 2019 р., у Міжнародний день людей із синдромом Дауна, у Полтавському краєзнавчому музеї відбувся тематичний "Сонячний бал". Студенти кафедри хореографії ПНПУ імені В. Г. Короленка привітали "сонячних" діток чарівним віденським вальсом.
 8. [Фестиваль нової української пісні]. Університетський час. 2020. № 83. С. 8.
  У листопаді 2020 р. на Луганщині вже вп'яте відбувся Обласний відкритий фестиваль нової української пісні під гаслом "ONLINE але РАЗОМ". Фестиваль проводився онлайн, серед учасників були й студенти кафедри музики ПНПУ імені В. Г Короленка.
 9. 10 років успіху. Університетський час. 2018. № 63. С. 3.
  У Великій актовій залі університету відбувся концерт, присвячений десятиліттю діяльності студентської ради ПНПУ імені В. Г. Короленка.
 10. Васевич А. Унікальний часопис, що став візитівкою Полтавщини: [180-річчя видання Полтавські губернські відомості "Зоря Полтавщини"]. Зоря Полтавщини. 2018. 5 черв. (№ 78/79). С. 1, 3.
  Зоря Полтавщини" відзначила 180-річчя. Зуситріч «зорян» багатьох поколінь та шанувальників  газети відбулася у Полтавському національному педагогічному університеті імені В. Г. Короленка. Упродовж свята свою пісенну майстерність дарували присутнім студенти психолого-педагогічного факультету, з вітальним словом виступив ректор університету М. І. Степаненко та колишні студенти факультету філології та журналістики
  .
 11. Видання "Перший Полтавський!" – одна із кращих книг Полтавщини. Університетський час. 2018. листоп. (№ 67). С. 2.
  7 листопада 2018 р. в Полтавській обл. універсальній науковій бібліотеці імені І. П. Котляревського відбулося нагородження переможців обласного конкурсу "Краща книга Полтавщини". У номінації "Краще іміджеве видання" перше місце посіла книга "Перший Полтавський! Відзначення 100-літнього ювілею ПНПУ імені В. Г. Короленка" Укладачем є ректор ПНПУ Микола Степаненко
  .
 12. Виставка картин. Університетський час. 2020. № 78. С. 3.
  У межах тижня психолого-педагогічного факультету ПНПУ імені В. Г. Короленка 2 березня 2020 р. відкрилася виставка кваліфікаційних живописних робіт випускників кафедри образотворчого мистецтва
  .
 13. Віценя Л. Полтавська оаза шанувальників української книги. Зоря Полтавщини. 2018. 5 черв. (№ 78/79). С. 2.
  Універсьнана книжкова виставка-ярмарок "Пошук" яка відбулася в Полтавській обласній  універсальній науковій бібліотеці імені І. П. Котляревського. Ведучим заходу буб Гліб Кудряшов. На заході була предсталена виставка стародруків (18-20 ст.) із фондів бібліотеки Полтавського національного педагогічного університету імені В. Г. Короленка
  .
 14. Гайдамака В. Відлунали піснями 15-ті "Калинові гуляння"! Вечірня Полтава. 2018. 6 черв. (№ 23). С. 24.
 15. Горда К. Веселий марафон. Університетський час. 2019. № 72. С. 7.
  17 квітня 2019 р. у ПНПУ імені В. Г. Короленка відбулося традиційне змагання серед веселих і кмітливих
  .
 16. Гордієнко О. Благодійний ярмарок. Університетський час. 2018. № 63. С. 2.
  У межах відзначення 10-річчя діяльності студентської ради в ПНПУ імені В. Г. Короленка 17 квітня 2018 р. відбувся благодійний ярмарок
  .
 17. Гроно лауреатів. Університетський час. 2020. № 81. С. 7.
  2 вересня 2020 р. відбулося засідання журі Премії Полтавської обласної ради імені І. П. Котляревського. Лауреатами Премії Полтавської обласної ради імені І. П. Котляревського 2020 р. стали представники ПНПУ імені В. Г. Короленка Юлія Стиркіна, Ганна Радько. 23 вересня 2020 р. у Полт. літературно-меморіальному музеї В. Г. Короленка відбулося пошанування лауреатів щорічної міської премії імені видатного письменника. Серед переможців конкурсу - доцентка каф. світової л-ри Наталія Тарасова
  .
 18. Дипломанти конкурсу "Волонтер року". Університетський час. 2018. груд. (№ 68). С. 4.
  Із нагоди Міжнародного дня волонтерів у Полтаві відзначили кращі волонтерські загони міста. Серед учасників ІХ міського конкурсу "Волонтер року" були і студенти ПНПУ імені В. Г. Короленка
  .
 19. Дмитренко А. Пісні любові. Університетський час. 2020. № 77. С. 1.
  20 лютого 2020 р. у ПНПУ імені В. Г. Короленка відбувся концерт патріотичної пісні "З любов'ю до тебе, моя Батьківщино!", у якому взяли участь студенти з різних факультетів
  .
 20. Дмитренко А. Свято весни і краси. Університетський час. 2020. № 78. С. 2.
  Напередодні Міжнародного жіночого дня, 4 березня 2020 р., у Великій актовій залі ПНПУ імені В. Г. Короленка відбулося урочисте дійство
  .
 21. Дмитренко А. Свято краси й чарівності. Університетський час. 2019. № 72. С. 1.
  3 квітня 2019 р. в університеті відбувся традиційний конкурс "Міс ПНПУ"
  .
 22. Добряк А. Весняний концерт. Університетський час. 2018. берез. (№ 62). С. 2.
  7 березня 2018 р., напередодні Міжнародного жіночого дня, у Великій актовій залі відбувся урочистий концерт
  .
 23. Добряк А. На варті вітчизни. Університетський час. 2018. жовт. (№ 66). С. 1.
  11 жовтня 2018 р. в ПНПУ імені В. Г. Короленка відбувся концерт, приурочений до Дня захисника України
  .
 24. Добряк А. Наші – серед найкращих. Університетський час. 2018. листоп. (№ 67). С. 4.
  16 листопада 2018 р. у палаці дозвілля "Листопад" у Полтаві відбувся щорічний обласний молодіжний проект "Наша єдина студентська родина", приурочений до Міжнародного дня студента
  .
 25. Добряк А. Свято педагогів. Університетський час. 2018. жовт. (№ 66). С. 8.
  3 жовтня 2018 р. в ПНПУ імені В. Г. Короленка традиційно відбулись урочистості з нагоди Дня працівників освіти
  .
 26. Добряк А. Свято прекрасної більшості. Університетський час. 2019. № 71. С. 3.
  5 березня 2019 р. у ПНПУ імені В. Г. Короленка відбувся концерт із нагоди свята 8 Березня
  .
 27. Калиновий ювілей. Університетський час. 2019. № 73. С. 4.
  18 травня 2019 р. на Театральній площі Полтави в межах відзначення Дня Європи та ХІІІ Міжнародної виставки-турсалону "Відпочивай на Полтавщині" відбувся святковий  концерт українського народного хору "Калина" ПНПУ імені В. Г. Короленка
  .
 28. Короленківці – лауреати Полтавської міської премії імені Миколи Ярошенка. Університетський час. 2020. № 84. С. 4.
  6 грудня 2020 р. у Полтавському художньому музеї (галереї мистецтв) імені Миколи Ярошенка відбулося урочисте вручення премії імені Миколи Ярошенка. Диплом пауреата премії отримали доцент кафедри образотворчого мистецтва Олександр Тарасенко і випускниця кафедри образотворчого мистецтва, художниця Наталія Давітян
  .
 29. Краса врятує світ. Університетський час. 2020. № 81. С. 3.
  Традиційний захід "Міс та Містер ПНПУ-2020" цьогоріч відбувся в онлайн-форматі
  .
 30. Крупченко В. Сузір'я талантів студентів першого курсу. Університетський час. 2018. листоп. (№ 67). С. 3.
  21 листопада 2018 р., у День Гідності та Свободи, ПНПУ імені В. Г. Короленка відбувся гала-концерт студентів першого курсу
  .
 31. Кубок міського голови на фестивалі КВН-2018 виборола збірна команда технічного університету. Вечірня Полтава. 2018. 25 квіт. (№  7). С. 2.
  17 квітня 2018р. у Палаці дозвілля "Листопад" відбувся фестиваль КВН серед збірних команд закладів вищої освіти Полтави на Кубок міського голови. Міський голова О. Мамай вручив сертифікат на отримання 10 тисяч гривень команді ПНПУ
  .
 32. Меседж любові до Батьківщини. Університетський час. 2018. груд. (№ 68). С. 1.
  Напередодні Дня Збройних Сил України, 5 грудня 2018 р., у ПНПУ імені В. Г. Короленка відбувся концерт патріотичної пісні, в якому взяли участь студенти різних факультетів вишу
  .
 33. На пошану берегині української пісні. Університетський час. 2019. № 72. С. 4.
  24 квітня 2019 р. у Полтавському академічному обласному театрі ляльок відбулася моновистава "Молюся тій, яка стала Україною...". Її представив кандидат наук, доцент кафедри журналістики ПНПУ імені В. Г. Короленка Гліб Кудряшов. Захід був присвячений Раїсі Кириченко
  .
 34. На пошану видатного гуманіста. Університетський час. 2018. груд. (№ 68). С. 4.
  4 грудня 2018 р. в ПНПУ імені В. Г. Короленка відбулося літературно-театралізоване свято "Людина створена для щастя, як птах для польоту" до 165-річчя від дня народження Володимира Короленка і 105-річчя нашого вишу
  .
 35. На шляху до наукових вершин. Університетський час. 2018. трав. (№ 64). С. 1.
  17 травня 2018 р. в Полтавському академічному обласному українському музично-драматичному театрі імені М. В. Гоголя пройшов концерт, присвячений 150-річчю академіка Володимира Вернадського й Дня науки. У концерті взяли участь самодіяльні колективи педагогічного університету
  .
 36. Названі лауреати обласної премії імені І. П. Котляревського. Вечірня Полтава. 2018. 22 серп. (№ 34). С. 3.
  Лауреатом Премії Полтавської обласної ради імені І. П. Котляревського у номінації "Музично-пісенна творчість" 2018 року названо заслуженого працівника культури України, композитора, професора, керівника українського народного хору "Калина" Полтавського національного педагогічного університету імені В. Г. Короленка Григоря Левченка - за творчий доробок
  .
 37. Наказненко Н. День Європи в Полтаві. Університетський час. 2018. трав. (№ 64). С. 4.
  19 травня 2018 р. у Корпусному парку Полтави відбулося святкування Дня Європи. Заявив про себе й ПНПУ імені В. Г. Короленка. Презентували сім факультетів вишу, його надбання й нагороди
  .
 38. Наказненко Т. "Смійтеся на здоров'я!". Університетський час. 2018. трав. (№ 64). С. 7.
  14 травня 2018 р. до ПНПУ імені В. Г. Короленка завітав народний артист України Анатолій Паламаренко. Відбувся літературний сатирично-гумористичний концерт "Смійтеся на здоров'я!"
  .
 39. Ніколи знову. Університетський час. 2018. трав. (№ 64). С. 6.
  9 травня 2018 р. студенти й викладачі ПНПУ імені В. Г. Короленка взяли участь у заходах до 73-ї річниці перемоги над нацизмом у Другій світовій війні
  .
 40. Орнамент нації. Університетський час. 2020. № 80. С. 1.
  До Дня вишиванки короленківці започаткували флешмоб "ПНПУ ОРНАМЕНТ НАЦІЇ" (21 травня 2020 р.)
  .
 41. Посол японської культури. Університетський час. 2018. лют. (№ 61). С. 3.
  19 лют ого 2018 р. знаменитий культурний діяч Японії Харухіса Кавамура завітав до ПНПУ імені В. Г. Короленка в межан науково-культурної програми Ukrainian-Japanese Slavonic Society
  .
 42. Потуремець В. Золотокриле слово Олеся Гончара. Бібліотечний форум: історія, теорія і практика. 2018. № 4. С. 25–26.
  Серед комплексу заходів, що відбувалися у Полтавській обласній бібліотеці для юнацтва ім. Олеся Гончара у рамках святкування 100-річчя від дня народження О. Гончара відбулася зустріч зі студентами факультету філології та журналістики Полтавського національного педагогічного університету імені В. Г. Короленка за темою "Журналістська діяльність та публіцистична спадщина Олеся Гончара". Також для студентів був проведен інформаційний дайджест "Сторінками творчості Олеся Гончара"
  .
 43. Пошанування Лесі Українки. Університетський час. 2020. № 77. С. 3.
  20 лютого 2020 р. відбулася мистецько-педагогічна вітальня, присвячена Дню народження Лесі Українки. Організували і провели захід викладачі кафедри початкової освіти, природничих і математичних дисциплін та методик їх викладання ПНПУ імені В. Г. Короленка і співробітники відділу мистецтв Полтавської обласної універсальної наукової бібліотеки імені І. П. Котляревського
  .
 44. Премія лауреата. Університетський час. 2018. трав. (№ 64). С. 8.
  10 травня 2018 р. в садибі-музеї Панаса Мирного відбулася церемонія вручення Премії Полтавської обласної ради імені Панаса Мирного. У номінації "Мистецтво" лауреатом став Олександр Бабенко - художник, старший викладач ПНПУ імені В. Г. Короленка
  .
 45. Рай співочого серця. Полтавський вісник. 2018. 22 лют. (№ 8). С. 23.
  "Академією хорового співу" називають на Полтавщині український народний хор "Калина" ПНПУ імені В. Г. Короленка
  .
 46. Ремезова Н. М., Яковлев В. П. Психологічний аспект трансляції виконавського досвіду у студентських хорових народних колективах. Проектування позитивного життєвого простору особистості : матеріали міжнар. наук.-практ. конф., (Полтава, 18-19 квіт. 2019 р.) / упоряд. О. І. Березан ; Полтав. нац. пед. ун-т імені В. Г. Короленка, Нац. пед. ун-т імені М. П. Драгоманова. Полтава, 2019. С. 77–80.
 47. Сівачі знань. Університетський час. 2019. № 75. С. 1.
  Із нагоди Дня працівників освіти в ПНПУ імені В. Г. Короленка відбувся святковий концерт "Тобі вчителю, теперішній й майбутній!"
 48. Стежками Полтавщини. Університетський час. 2018. берез. (№ 62). С. 7.
  У межах проекту "7 чудес України: історичні міста та містечка" фонду "Рідна країна" громадський діяч Микола Томенко презентував у Полтаві короткометражний документальний фільм про Диканьку, Гоголево й Опішню. Демонстрація стрічки відбулася в ПНПУ імені В. Г. Короленка 29 березня 2018 р.
  .
 49. Студентка педагогічного університету стала переможницею конкурсу "Студентський голос Полтави-2018". Полтавський вісник. 2018. 15 листоп. (№ 46). С. 11.
 50. Студентка педагогічного університету стала переможницею конкурсу "Студентський голос Полтави-2018". Полтавський вісник. 2018. 15 листоп. (№ 46). С. 11.
 51. Сулименко В. Відтепер працівників освіти вітають особисто. Полтавський вісник. 2018. 4 жовт. (№ 40). С. 10.
  Про вручення  ректорові ПНПУ імені В. Г. Короленка Миколі Степаненку почесної грамоти виконавчого комітету Полтавської міської ради до Дня працівників освіти
  .
 52. Сушко Т. У Полтаві журналіст із Рівного розповів, як книги дорослішають разом з автором. Вечірня Полтава. 2018. 24 жовт. (№ 43). С. 20.
  11 жовтня 2018 р. в ПНПУ імені В. Г. Короленка свою нову книгу "Ефективність" презентував рівненський журналіст Віталій Голубєв
  .
 53. Традиції сучасного кобзарства. Університетський час. 2020. № 82. С. 4.
  Напередодні Дня українського козацтва студенти-культорологи відвідали презентацію Полтавського кобзарського цеху
  .
 54. Шебеліст С. Мистецьке дійство під знаком ювілею Котляревського. Університетський час. 2019. № 72. С. 3.
  10 квітня 2019 р. у Полтавському академічному обласному українському музично-драматичному театрі імені М. В. Гоголя відбувся звітний концерт творчих колективів ПНПУ імені В. Г. Короленка "Студентська весна"
  .
 55. Шевченківські дні в Копенгагені. Університетський час. 2018. берез. (№ 62). С. 2.
  Студентки ПНПУ імені В. Г. Короленка Оксана Дереча, Анастасія Харченко, Марія Капустян, учасникт програми "Еразмус+", спільно з членами Дансько-Українського товариства взяли участь у святкових заходах на честь Тараса Шевченка в Копенгагені (Данія)
  .
 56. Ювілей "Вікторії". Університетський час. 2020. № 78. С. 8.
  4 березня 2020 р. у залі Полтавського міського Будинку культури відбувся святковий концерт із нагоди 40-річчя народного самодіяльного естрадно-музичного центру "Вікторія"
  .
 57. Ювілейний ректорський бал. Університетський час. 2018. трав. (№ 64). С. 2.
  29 травня 2018 р. відбувся десятий ювілейний ректорський бал "Молодь і освітній Олімп"", який традиційно влаштовують для випускників ПНПУ імені В. Г. Короленка
  .

Спорт та спортивні досягнення

 1. "Бронза" універсіади. Університетський час. 2019. № 71. С. 8.
  12-14 березня 2019 р. тривала ХІV Універсіада Полтавщини серед ЗВО ІІІ-ІV рівнів акредитації. У змаганнях брала участь команда ПНПУ імені В. Г. Короленка.
 2. "Полтава футбол форум 2019". Університетський час. 2019. № 69/70. С. 8.
  Протягом 7-9 лютого 2019 р. в Полтаві відбувся Всеукраїнський навчально-методичний футбольний форум для тренерів дитячо-юнацьких команд. завідувач кафедри теорії й методики фізичного виховання, адаптивної та масової культури ПНПУ імені В. Г. Короленка Олександр Свєртнєв узяв участь в організації та проведенні цього заходу.
 3. [15 традиційний турнір з футболу пам'яті колишнього ректора ПНПУ імені В. Г. Короленка академіка Володимира Пащенка]. Університетський час. 2019. № 75. С. 6.
  10 жовтня 2019 р. у Решетилівці відбувся 15 традиційний турнір з футболу пам'яті колишнього ректора ПНПУ імені В. Г. Короленка академіка Володимира Пащенка.
 4. [Зустріч з міні-футболу збірних команд двох освітянських установ: ДВЗ "Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Г. Сковороди та ПНПУ імені В. Г. Короленка]. Університетський час. 2018. № 63. C. 8.
 5. Анатолій Новописьменний – чемпіон Європи з класичного пауерліфтингу. Вечірня Полтава. 2019. 11 груд. (№ 50). С. 23.
 6. Виборені нагороди. Університетський час. 2018. листоп. (№ 67). С. 8.
  Спортивні досягнення студентів ПНПУ імені В. Г. Короленка: Олександр Хижняк - чемпіон України з боксу; Ростислав Жеребцов - чемпіон Європи з класичного пауерліфтингу; Ілля Кривобок - срібний призер чемпіонату Європи з кіокушин карате.
 7. Волейболістки "Полтавчанки" вибороли "бронзу" у фіналі чотирьох. Університетський час. 2019. № 72. С. 8.
  Відбулися матчі другого туру "Фіналу чотирьох" Вищої ліги Чемпіонату України з волейболу серед жінок. У змаганнях брав участь волейбольний клуб "Полтавчанка", у якому грають студенти й випускники ПНПУ імені В. Г. Короленка.
 8. Геворг Оганезян виборов срібну медаль Кубка світу з кікбоксингу. Університетський час. 2019. № 73. С. 8.
  Із 16 по 19 травня 2019 р. в Будапешті тривав 25-й щорічний кубок світу з кікбоксингу.
 9. Діагностика боксу. Університетський час. 2018. лют. (№ 61). С. 8.
  У лютому 2018 р. доцент кафедри теорії й методики фізичного виховання, адаптивної та масової фізичної культури ПНПУ імені В. Г. Короленка Сергій Кіприч відвідав із робочим візитом Китайську Народну Республіку.
 10. Змагання з волейболу на кубок декана природничого факультету. Університетський час. 2019. № 71. С. 8.
  12 березня 2019 р. у рамках Тижня природничого факультету спортивний сектор студентської ради провів змагання з волейболу на кубок декана
  .
 11. Золото "Мазепи". Університетський час. 2018. лют. (№ 61). С. 8.
  У Полтаві відбувся відкритий обласний чемпіонат із кіокушин-карате "Mazepa Championship-2018". Студент факультету фізичного виховання Ілля Кривобок змагався в цьому турнірі та став переможцем
  .
 12. Ігор Зброя – чемпіон всеукраїнського турніру кікбоксерів. Університетський час. 2019. №72. С. 8.
  4-7 квітня 2019р. в Дніпрі відбувся Всеукраїнський турнір найсильніших кікбоксерів України Студент першого курсу факультету фізичного виховання  ПНПУ імені В. Г. Короленка Ігор Зброя в цих змаганнях виборов перше місце
  .
 13. Команда ПНПУ – чемпіон Універсіади з міні-футболу. Університетський час. 2019. № 73. С. 8.
  23-26 квітня 2019 р. відбулася ХІV Універсіада Полтавщини закладів вищої освіти ІІІ-ІV рівнів акредитації з міні-футболу. Команда нашого університету посіла першу сходинку змагань
  .
 14. Команда ПНПУ імені В. Г. Короленка – переможниця турніру з волейболу. Університетський час. 2019. № 73. С. 8.
  Із 13 по 17 травня 2019 р. у спортивному залі факультету фізичного виховання ПНПУ імені В. Г. Короленка пройшов спортивний захід "Турнір з волейболу серед дівчат"
  .
 15. Команда ПНПУ перемогла на турнірі з міні-футболу. Університетський час. 2019. № 73. С. 8.
  21-22 травня 2019 р. на стадіоні  Динамо (Полтава) відбувся турнір із міні-футболу
  .
 16. Кубок студентського самоврядування з міні-футболу. Університетський час. 2019. № 71. С. 8.
  5-6 березня 2019 р. у спорткомплексі ПНПУ імені В. Г. Короленка відбулися змагання серед факультетів з міні-футболу
  .
 17. Навчання спортом. Університетський час. 2018. верес. (№ 65). С. 8.
  Із 5 по 11 вересня 2018 року студентки фізико-математичного факультету Ольга Бариш, Дар'я Мащенко та студентка психолого-педагогічного Тетяна Борисенко брали участь у проекті неформальної освіти для молоді "CooL" в м. Струга (Македонія)
  .
 18. Нова перемога Олександра Хижняка. Університетський час. 2019. № 69/70. С. 8.
 19. Олександр Погребняк – чемпіон Європи з боксу серед молоді. Університетський час. 2019. № 71. С. 8.
  14-17 березня 2019 р. у Владикавказі відбувся Чемпіонат Європи з боксу серед молоді
  .
 20. Олександр Хижняк – володар "спортивного Оскара". Університетський час. 2018. № 63. С. 8.
 21. Полтавці – син і батько – аспірант і магістрант ПНПУ отримуватимуть президентську стипендію. Полтавська думка. 2020. 23 квіт. (№ 17). С. 13.
  Батько й син: Олександр Хижняк - заслужений майстер спорту України з боксу - аспірант та його батько - тренер Олександр Хижняк - магістрант педуніверситету
  .
 22. Полтавця Олександра Хижняка цьогоріч визнали найкращим боксером України. Вечірня Полтава. 2020. 12 серп. (№ 33). С. 1.
 23. Світ спорту. Університетський час. 2020. № 80. С. 7.
  Чемпіон світу, кращий боксер світу, член Національної збірної України з боксу Олександр Хижняк обраний головою комісії атлетів Міжнародної асоціації аматорського боксу (АІВА)
  .
 24. Скобельський В.  Президент нагородив кращих спортсменів – наших земляків. Полтавський вісник. 2019. 18 лип. (№ 29). С. 1.
  Орденом "За заслуги" ІІ ступеня відзначено чемпіона з боксу Олександра Хижняка
  .
 25. Сова А. Анатолій Новописьменний встановив три світових рекорди. Зоря Полтавщини. 2019. 17 груд. (№ 96). С. 10.
 26. Спартакіада серед викладачів. Університетський час. 2019. № 69/70. С. 8.
  19-20лютого 2019 р. у Полтаві відбулася спартакіада "Бадьорість та здоров'я" серед професорсько-викладацького складу вишів Полтавщини
  .
 27. Студент Анатолій Новописьменний – чемпіон Європи з класичного паурліфтингу. Університетський час. 2018. груд. (№ 68). С. 8.
  У Каунасі, де відбувся Чемпіонат Європи з класичного пауерліфтингу, студент факультету фізичного виховання ПНПУ імені В. Г. Короленка Анатолій Новописьменний виборов звання чемпіона з класичного пауерліфтингу
  .
 28. Студент факультету фізичного виховання Богдан Касьян – срібний призер літньої універсіади України. Університетський час. 2019. № 73. С. 8.
  7-10 травня 2019 р. у Кам'янському відбулася ХІV літня Універсіада України з плавання
  .
 29. Студент факультету фізичного виховання Владислав Дігтяр – чемпіон України з веслування на байдарках. Університетський час. 2019. № 73. С. 8.
  16-19 травня 2019 р. у Дніпрі відбувся Чемпіонат України з веслування на байдарках і каное серед юніорів
  .
 30. Тріумфатори європейських змагань. Університетський час. 2018. груд. (№ 68). С. 8.
  На факультеті фізичного виховання ПНПУ імені В. Г. Короленка відбулася зустріч ректора університету Миколи Степаненка та професорсько-викладацького складу факультету зі студентами-переможцями міжнародних спортивних змагань
  .
 31. Чемпіони легкоатлетичної естафети. Університетський час. 2018. трав. (№ 64). С. 8.
  15 травня 2018 р. в Полтаві в парку культури і відпочинку "Перемога" відбулася традиційна легкоатлетична естафета на призи газети "Зоря Полтавщини" серед навчальних закладів Полтави до Дня пам'яті та примирення й 73-ї річниці перемоги над нацизмом у Другій світовій війні
  .
 32. Чергова спортивна перемога короленківця. Університетський час. 2018. верес. (№ 65). С. 8.
  Із 14 по 16 вересня 2018 р. у Львові тривав міжнародний матчевий турнір із боксу. Збірну України представляв студент факультету фізичного виховання Олександр Хижняк
  .

Вихованці університету

 1. Академічна мобільність у щасливій країні. Університетський час. 2020. № 80. С. 5.
  У другому семестрі 2019-2020 н. р. студентка природничого факультету Діана Стрижак навчається за програмою академічної мобільності в рамках проєкту Європейського Союзу Еразмус+ в University College Copenhagen-KP.
 2. Академічна мобільність. Університетський час. 2020. № 78. С. 5.
  Магістрантка факультету філології та журналістики ПНПУ імені В. Г. Короленка Лілія Солодка взяла участь у Міжнародній програмі академічної мобільності Bilateral Agreement.
 3. 3. Антипович Г. Путівник на віки. Слово Просвіти. 2020. 6-12 лют. (№ 6). С. 10.
  Про бібліографічний покажчик "Тарас Пустовіт"
 4. Варшавські студії короленківців. Університетський час. 2020. № 78. С. 6.
  Магістрантка спеціальності 032 «історія та археологія» Тетяна Мошко стала учасницею ХVІІ Східної зимової школи на базі Варшавського університету.
 5. Короленківець допоміг урятувати життя двох дівчат. Університетський час. 2020. № 84. С. 8.
  Студент першого курсу факультету технологій та дизайну ПНПУ імені В. Г. Короленка Даниіл Дзябенко разом з товаришем Андрієм Кулем, врятували 12-річних дівчат, які провалилися під кригу на ставку.
 6. Короленківці – лауреати Полтавської міської премії імені Миколи Ярошенка. Університетський час. 2020. № 84. С. 4.
  6 грудня 2020 р. у Полтавському художньому музеї (галереї мистецтв) імені Миколи Ярошенка відбулося урочисте вручення премії імені Миколи Ярошенка. Диплом лауреата премії отримали доцент кафедри образотворчого мистецтва Олександр Тарасенко і випускниця кафедри образотворчого мистецтва, художниця Наталія Давітян.
 7. Короленківці – лауреати премії імені Миколи Ярошенка. Університетський час. 2018. груд. (№ 68). С. 5.
  7 грудня 2018 р. у Полтавському художньому музеї імені М. Ярошенка відбулося вручення щорічної мистецької Премії імені М. Ярошенка. Відзначені премією доцент кафедри світової літератури Ольга Орлова та аспірант каферри основ виробництва та дизайну  художник-модельєр Юрій Матвєєв.
 8. Краєзнавчі читання з нагоди ювілею Котляревського. Університетський час. 2019. № 74. С. 4.
  4-5 вересня 2019 р. студентка психолого-педагогічного факультету Ольга Калініченко і доцентка кафедри філологічних дисциплін Юлія Браїлко взяли участь у  Краєзнавчих читаннях "Будеш, батьку, панувати", присвячених 250-й річниці від дня народження видатного полтавця, засновника нової української літератури Івана Котляревського.
 9. Любченко В. Війна і мир у фотооб'єктиві Анни Чапали. Університетський час. 2017. листоп. (№ 60). С. 7.
  У ПНПУ імені В. Г. Короленка відбулася творча зустріч із фотокореспонденткою ОКІА "Новини Полтавщини", випускницею нашого вишу Анною Чапалою.
 10. Місюренко С. Полтавська студентка – в п'ятірці кращих на Ольжичевих читаннях. Зоря Полтавщини. 2018. 6 лют. (№ 17/18). С. 4.
  В грудні 2017 р. в Миколаєві відбулися V Всеукраїнські молодіжні Ольжичеві читання. В п'ятірку кращих увійшла студентка ПНПУ імені В. Г. Короленка Оксана Бурлака
  .
 11. Підсумки академічної мобільності. Університетський час. 2020. № 79. С. 5.
  9 квітня 2020 р. відбулося засідання комісії з перезарахування результатів навчання учасниці програми міжнародної академічної мобільності Лілії Солодкої, яка пройшла семестрове навчання в Університеті Кобленц-Ландау (Німеччина)
  .
 12. Попович Е.  Полтавка Тетяна – лауреатка міжнародного конкурсу талантів. Зоря Полтавщини. 2020. 11 груд. (№ 88). С. 6.
  Магістрантка кафедри образотворчого мистецтва психолого-педагогічного факультету ПНПУ імені В. Г. Короленка Тетяна Куца стала лауреаткою Міжнародного конкурсу талантів International Festival Golden Time за напрямом "Образотворче мистецтво"
  .
 13. Скрипнікова В. У Полтаві вручили єдину міську премію в галузі мистецтва. Полтавський вісник. 2018. 13 груд. (№ 50). С. 11.
  7 грудні у Полтавському художньому музеї (галереї мистецтв) ім. М. Ярошенка відбулось урочисте вручення щорічної міської премії на честь цього видатного митця. Однією з переможниць стала доцент кафедри світової літератури ПНПУ імені В. Г. Короленка Ольга Орлова та дизайнер і художник-модельєр Юрій Матвєєв
  .
 14. Студент Полтавського національного педагогічного університету імені В. Г. Короленка переміг на Всеукраїнській Олімпіаді з географії. Вечірня Полтава. 2019. 17 квіт. (№ 16). С. 3.
  Перемогу в олімпіаді здобув студент ІІІ курсу ПНПУ імені В. Г. Короленка Олександр Давиденко
  .
 15. Фонд "Повір у себе" підтримав навчання, відкрив перспективи. Зоря Полтавщини. 2020. 4 серп. (№ 52). С. 3.
  Олександр Ярмак
  - аспірант ПНПУ імені В. Г. Короленка, стипендіат благодійного фонду "Повір у себе"
  .

Преса про ПНПУ 2018-2020 (одним файлом)


 

Вітаємо!

Будемо раді Вам допомогти.