Полтавський національний педагогічний університет імені В. Г. Короленка тісно співпрацює з Інститутом педагогіки НАПН України як однією з провідних науково-дослідних установ, яка забезпечує науково-методичне підґрунтя розвитку сучасної педагогічної науки, здійснює масштабні дослідження з упровадження новітніх освітніх технологій.

У вересні 2022 року укладено Меморандум про співпрацю між Інститутом педагогіки Національної академії педагогічних наук та Полтавським національним педагогічним університетом імені В. Г. Короленка.

У рамках підписаного меморандуму про співпрацю сторони здійснюють за домовленістю спільні розробки наукових, науково-технічних, соціально-економічних та методичних проблем розвитку освіти і науки.

Науковці Інституту педагогіки НАПН України розробляють навчальні й методичні матеріали для освітнього процесу, видають монографії, енциклопедичні видання, довідкову й науково-популярну літературу, яку систематично надсилають до бібліотеки ПНПУ імені В. Г. Короленка для забезпечення оперативною й важливою інформацією науково-дослідної, навчально-методичної діяльності та виховної роботи університету. Адже «забезпечення освітньої та наукової діяльності під час війни – ще один фронт боротьби українців» запевняють науковці Інституту педагогіки НАПН України. академічною спільнотою.

В умовах воєнного стану фонд бібліотеки університету поповнився новими необхідними виданнями.

Топузов Олег Михайлович, доктор педагогічних наук, професор, дійсний член (академік) НАПН України, директор Інституту педагогіки НАПН України, віцепрезидент Національної академії педагогічних наук України, Голова Наглядової ради ПНПУ імені В. Г. Короленка подарував власну працю «Топузов О. М. Освітнє партнерство в системі загальної середньої освіти: теорія і методологія = Educational partnership in the system of general secondary education: theory and metnodology : монографія / НАПН України ; Ін-т педагогіки. Київ : Педагогічна думка, 2021. 160 с.», де залишив напис: «В бібліотеку Полтавського національного педагогічного університету імені В. Г. Короленка. З повагою та вдячністю. 15.09.2022 року».

Нещодавно до книгозбірні ПНПУ імені В. Г. Короленка надійшло ще кілька видань, які передала Калініна Людмила Миколаївна, доктор педагогічних наук, професор, вчений секретар Інституту педагогіки НАПН України:

Управління загальноосвітніми навчальними закладами як активними системами: моделі та механізми : монографія / Л. Калініна, В. Мелешко, І. Осадчий, Л. Паращенко, М. Топузов ; за наук. ред. Л. Калініної. Київ : Пед. думка, 2018. 224 с.

У монографії представлено розв’язання наукової задачі обґрунтування теоретико-концептуальних засад державно-громадського управління закладами освіти як активними соціально-педагогічними системами в інформаційному суспільстві; подано методології побудови, модернізації та впровадження системи державно-громадського управління закладами освіти та її активного – складника комплексного механізму управління; специфіку управлінської діяльності.

Гордійчук С. В. Управління якістю освітньої діяльності в медичних коледжах України : монографія / наук. ред. Л. М. Калініна. Житомир, 2020. 656 с.

У монографії висвітлено науковий дискурс теоретико-методологічних засад управління якістю  освітньої діяльності в закладах вищої медичної освіти, нові концептуальні підходи та експериментально впроваджену систему управління якістю освітньої діяльності в медичних коледжах України на засадах людиноцентризму, стратегічного менеджменту та TQM.

Калініна Л. М., Онаць О. М. Концептуальні засади організаційних механізмів і технологій громадсько-державного управління : посібник / за наук. ред. Л. М. Калініної. Київ, 2017. 64 с.

У посібнику “Концептуальні засади організаційних механізмів і технологій громадськодержавного управління” представлено концептуальні засади розроблення, конструювання та запровадження організаційних механізмів громадсько-державного управління загальноосвітніми навчальними закладами та технології їх реалізації.

Управління інноваційним розвитком загальноосвітнього навчального закладу: моделі, соціокультурні процеси, технології : наук.-метод. посіб. / Л. М. Калініна, А. Ф. Остапенко, В. В. Лапінський, В. В. Літвинчук, В. В. Рогоза та ін. ; за наук. ред. Л. М. Калініної. Київ ; Володимирець, 2011. 560 с.

У посібнику розкрито проблеми управління інноваційним розвитком колегіуму на засадах культурно-інформаційної теорії освіти, процеси розвивального навчання і розвивального виховання та технології їх впровадження в освітньо-інформаційне середовище колегіуму, модель соціокультурного розвитку особистості учнів, інноваційні технології; специфіку управління колегіумом на засадах інноваційного та інформаційного менеджменту й системології; концептуальні засади соціокультурного розвитку колегіуму.

Калініна Л. М. Теоретико-прикладні аспекти формування інформаційної культури керівника загальноосвітнього навчального закладу : монографія. Київ : Пед. думка, 2012 с.

У монографії репрезентовано розв’язання наукового завдання генезису розвитку інформаційної культури як феномену інформаціології та інформаційного менеджменту, проблеми культурно-інформаційної теорії освіти та практики управління сферою освіти.

Калініна Л. М. Інформаційне управління загальноосвітнім навчальним закладом: системи, процеси, технології : монографія. Київ : Інформавтодор, 2008. 472 с.

У монографії розкрито теоретико-методологічні засади інформаційного менеджменту на основі наукових підходів, інформаційних систем, процесів, технологій, сучасних філософських концепцій наукового феномену «інформація» й інформаційних ресурсів. На підставі проведеного автором комплексного дослідження висвітлено характеристику видів інформації та їх класифікацію.

Освітній менеджмент: навч. посіб. / за ред.: Л. Даниленко, Л. Карамушки. Київ : Шк. світ, 2003. 400 с.

Цей посібник підготовлений учасниками Українсько-Голандської програми з освітнього менеджменту (Ukrainian-Dutch Educational Management program – UDEM 2001-2003 р.р.), який спрямований на розробку професійних стандартів діяльності директора школи. Зазначений проект, затверджений Міністерством освіти і науки України, здійснювався з ініціативи Асоціації керівників шкіл України, за підтримки Європейської асоціації директорів шкіл, Голландської Асоціації шкільних менеджерів, Школи освітнього менеджменту при Амстердамського університету (NSO), за фінансової підтримки фонду "MATRA" Міністерства закордонних справ Нідерландів.

У пропонованих виданнях (монографіях і навчальних посібниках) висвітлено зародження і розвиток нової української школи, модернізації національної системи освіти, що спричиняє потребу якісного управління із використанням сучасних інноваційних підходів, науковий дискурс теоретико-методологічних засад управління якістю освітньої діяльності в закладах вищої освіти, представлено обґрунтування теоретико-концептуальних засад державно-громадського управління закладами освіти як активними соціально-педагогічними системами в інформаційному суспільстві, представлено аспекти формування інформаційної культури керівника загальноосвітнього навчального закладу, інтерактивні методи навчання з використанням інформаційних технологій.

Подаровані книги гідно поповнять духовну скарбницю університету зсучасної педагогічної науки, й не маємо жодних сумнівів, що вони будуть гідно поціновані учасниками освітнього процесу.

Академічна спільнота та колектив бібліотеки висловлюють вдячність Інституту педагогіки НАПН за подаровані видання, які допоможуть з’ясувати сутність інноваційного управління, яке є особливим видом управлінської діяльності, що передбачає використання інноваційних підходів, технологій, методів, прийняття оригінальних рішень, нестандартних розв’язань управлінських завдань, що спрямовані на досягнення високого результату діяльності освітнього закладу.


 

Вітаємо!

Будемо раді Вам допомогти.