Бюлетень нових надходжень Завантажити у форматі PDF

Суспільні науки

 

Місця збереження документів:

Н/а - Науковий абонемент

РК - Праці ПНПУ

ЧЗ№4 - Читальна зала № 4

ЧЗ№2 - Читальна зала № 2

 

1. 323(477)

А18 Аваков А.

2014. Мгновения харьковской весны [Текст] / А. Аваков. – Харьков : Фолио, 2020. – 286 с. : ил.

УДК 323(477)

кільк. прим.: 1 (Н/а. – 1)

 

2. 323(477)

А18 Аваков А.

2014. Миттєвості харківської весни [Текст] / А. Аваков. – Харків : Фоліо, 2020. – 286 с. : іл.

УДК 323(477)

кільк. прим.: 1 (Н/а. – 1)

 

3. 008(062)

А43 Актуальні проблеми сучасного культурно-освітнього простору [Текст] : зб. ст. і матеріалів міжнар. наук.-практ. інтернет-конф., (6-7 листоп. 2019 р.) / голов. ред. А. І. Литвиненко. – 2-ге вид. допов. та випр. – Полтава : ПНПУ імені В. Г. Короленка, 2019. – 156 с. – Режим доступу: http://elcat.pnpu.edu.ua/docs/Актуальні проб.2019.pdf. – Бібліогр. в кінці ст.

УДК 008(062)

кільк. прим.: 1 (РК - Праці ПНПУ. – 1)

 

4. 159.9

А92 Атаманчук Н. М.

Соціально-психологічні проблеми у спілкуванні обдарованих дітей [Текст] : метод. реком. для студ. пед. закладів, соц. педагогів, психологів / Н. М. Атаманчук, В. В. Троян ; Полтав. нац. пед. ун-т імені В. Г. Короленка. – Полтава : ПНПУ імені В. Г. Короленка, 2016. – 41 с. – Бібліогр.: с. 31–33.

УДК 159.9:316.47

кільк. прим.: 1 (РК - Праці ПНПУ. – 1)

 

5. 159.9

А92 Атаманчук Н. М.

Ціннісні орієнтації дітей із неповних сімей [Текст] : метод. реком. для студ. пед. закладів, соц. педагогів, психологів / Н. М. Атаманчук, І. І. Зеленець ; Полтав. нац. пед. ун-т імені В. Г. Короленка. – Полтава : ПНПУ імені В. Г. Короленка, 2016. – 39 с. – Бібліогр.: с. 29–31.

УДК 159.922.73

кільк. прим.: 1 (РК - Праці ПНПУ. – 1)

 

6. 159.922

Б31 Бацилєва О. В.

Репродуктивне здоров'я жінки: медико-психологічні та соціальні аспекти [Текст] : монографія / О. В. Бацилєва. – Донецьк : Донбас, 2011. – 236 с. – Бібліогр.: с. 203–235.

УДК 159.922.1-055.2

кільк. прим.: 1 (Н/а. – 1)

 

7. 02(062)

Б59 Бібліотека в сучасному інформаційному і соціокультурному середовищі: досягнення, виклики і вектори розвитку [Текст] : матеріали Всеукр. наук.-практ. конф., присвяченої 125-річчю вддня заснування Полтав. обл. універсальної наук. б-ки імені І. П. Котляревського / упоряд. М. А. Федорова ; Департамент культури і туризму Полтав. обл. держ. адмін., Полтав. обл. універсальна наук. б-ка імені І. П. Котляревського. – Полтава : АСМІ, 2020. – 236 с. – Бібліогр. в кінці розд.

УДК 02(062)

кільк. прим.: 3 (Н/а. – 3)

 

8. 1(477)

Г85 Гринів О. І.

Філософія національного оновлення [Текст] / О. І. Гринів. – Львів : Тріада плюс, 2019. – 340 с. – З автографом автора.

 

УДК 1(477)+94(477)"1991/..."

кільк. прим.: 1 (Н/а. – 1)

 

9. 336(075.8)

Д36 Державні фінанси в транзитивній економіці [Текст] : навч. посіб. для студ. вищих навч. закладів / за заг. ред. М. І. Карліна. – Київ : Кондор, 2020. – 221 с. – Бібліогр. в кінці розд.

УДК 336(075.8)

кільк. прим.: 1 (ЧЗ№4. – 1)

 

10. 338.486.2(075.8)

Е45 Економіка та планування підприємства в туризмі [Текст] : навч.-метод. посіб. для організації практичних занять та самостійної роботи студ. / уклад. Б. О. Шевченко ; Полтав. нац. пед. ун-т імені В. Г. Короленка. – Полтава : ПНПУ імені В. Г. Короленка, 2021. – 60 с. – Режим доступу: http://dspace.pnpu.edu.ua/handle/123456789/16359.

УДК 338.486.2(075.8)

кільк. прим.: 1 (РК - Праці ПНПУ. – 1)

 

11. 330.1(075.8)

Е45 Економічна теорія: політична економія [Текст] : підручник / за заг. ред. С. І. Юрія ; Терноп. нац. економ. ун-т, Каф. економ. теорії. – Київ : Кондор, 2020. – 604 с. : іл. – Бібліогр. в кінці розд.

УДК 330.1(075.8)

кільк. прим.: 1 (ЧЗ№4. – 1)

 

12. 330.1(075.8)

Е45 Економічний аналіз: теорія і практика [Текст] : навч.-метод. посіб. для бакалаврів, магістрантів та аспірантів / А. В. Рибчук, О. А. Ковенська, Н. М. Антофій, В. І. Покотилова. – Херсон : Олді-Плюс, 2020. – 220 с. – Бібліогр.: с. 215–218.

УДК 330.1(075.8)

кільк. прим.: 1 (ЧЗ№4. – 1)

 

13. 069(477.53)

З-41 Збірник наукових праць за матеріалами Всеукраїнської наукової конференції, присвяченої 100-річчю від дня заснування Полтавського художнього музею (галереї мистецтв) імені Миколи Ярошенка "Місія музею XXI століття" 14-15 травня 2019 року [Текст] / під ред. С. І. Бочарової. – Полтава : Видавець Говоров С. В., 2019. – 352 с. : іл., фото. – Бібліогр.: в кінці тем.

УДК 069(477.53)

кільк. прим.: 1 (Н/а. – 1)

 

14. 016:929]:821(477)

З-58 Зеров Микола Костянтинович (1890-1937) [Текст] : бібліогр. покажч. До 130-річчя від дня народження / уклад.: М. А. Федорова, Г. А. Дідусенко, Г. М. Білик, О. М. Малиш ; Департамент культ. і туризму Полтав. обл. держ. адмін.; Полтав. обл. універс. наук. б-ка імені І. П. Котляревського ; Полтав. нац. пед. ун-т імені В. Г. Короленка. – Полтава : АСМІ, 2020. – 188 с. – (Письменники Полтавщини). – Імен. покажч.: с. 174-187.

УДК 016:929]:821(477)

кільк. прим.: 2 (Н/а. – 2)

 

15. 016

З-86 Роксолана Зорівчак [Текст] : біобібліогр. покажч. 2011-2017 / Львів. нац. ун-т ім. І. Франка, Наукова б-ка. – Львів : Вид.центр ЛНУ ім. І. Франка, 2018. – 348 с : іл. + портр. – (Українська біобібліографія. Нова серія ; чис. 34).

УДК 016:929]:81

кільк. прим.: 1 (Н/а. – 1)

 

16. 016

І-23 Іванченко Раїса Петрівна. На розкриллях історії [Текст]. – Київ : Дніпро, 2018. – 160 с. : фото. – З автографом автора.

УДК 016:929]:821(477)

кільк. прим.: 1 (Н/а. – 1)

 

17. 016:929]:821(477)

М19 Малик Володимир Кирилович (1921-1998) [Текст] : бібліогр. покажч. До 100-річчя від дня народження / уклад.: М. А. Федорова, О. П. Перепьолкіна, Г. А. Дідусенко, В. І. Семак ; Департамент культ. і туризму Полтав. обл. держ. адмін.; Полтав. обл. універс. наук. б-ка імені І. П. Котляревського ; Лубенська районна бібліотека імені В. К. Малика. – Полтава : АСМІ, 2021. – 88 с. : фото, іл. – (Письменники Полтавщини). – Імен. покажч.: с. 84-87.

УДК 016:929]:821(477)

кільк. прим.: 1 (Н/а. – 1)

 

18. 342.8

О-76 Остаточний звіт спостереження ОПОРИ на чергових виборах Президента України 2019 року [Текст]. – Київ, 2020. – 198 с.

УДК 342.8

кільк. прим.: 1 (Н/а. – 1)

 

19. 342.8

О-76 Остаточний звіт спостереження громадської мережі ОПОРА на позачергових виборах народних депутатів України 21 липня 2019 року [Текст]. – Київ, 2020. – 189 с.

УДК 342.8

кільк. прим.: 1 (Н/а. – 1)

 

20. 159.9

П16 Панченко О.

Інформаційна безпека в епоху турбулентності: державно-управлінський аспект [Текст] : монографія / О. Панченко. – Київ : КВіЦ, 2020. – 332 с. – Бібліогр.: с. 321–325.

УДК 159.9:316.772.5

кільк. прим.: 3 (ЧЗ№4. – 1, Н/а. – 2)

 

21. 336

П24 Пелехатий А. О.

Бюджетна політика у забезпеченні розвитку територій: концептуальні домінанти та напрями модернізації [Текст] : монографія / А. О. Пелехатий ; Львів. нац. ун-т імені Івана Франка. – Львів : ЛНУ імені Івана Франка, 2019. – 386 с. – Бібліогр.: с. 333–372.

УДК 336.143(477)

кільк. прим.: 1 (Н/а. – 1)

 

22. 069(477.53)

П52 Полтавський краєзнавчий музей. Маловідомі сторінки історії, музеєзнавство, охорона пам'яток [Текст] : зб. наук. ст. Вип. XIV / редкол.: Л. Л. Бабенко, В. В. Вождаєнко, Н. О. Гаврилюк, та ін. ; гол. ред. кол. О. Б. Супруненко ; наук. ред. В О. Мокляк ; Полтав. краєзнавчий музей імені Василя Кричевського. – Полтава : Дивосвіт, 2019. – 712 с. : іл. + ХVІ с. кол. вкл. – Бібліогр. в кінці ст.

УДК 069(477.53)

кільк. прим.: 1 (ЧЗ№2. – 1)

 

23. 069(477.53)

П52 Полтавський краєзнавчий музей. Маловідомі сторінки історії, музеєзнавство, охорона пам'яток [Текст] : зб. наук. ст. Вип. XV / редкол.: Л. Л. Бабенко, В. В. Вождаєнко, Н. О. Гаврилюк, та ін. ; гол. ред. кол. О. Б. Супруненко ; наук. ред. В О. Мокляк ; Полтав. краєзнавчий музей імені Василя Кричевського. – Полтава : Дивосвіт, 2020. – 728 с. : іл. + ХX с. кол. вкл. – Бібліогр. в кінці ст.

УДК 069(477.53)

кільк. прим.: 1 (ЧЗ№2. – 1)

 

24. 33(081.2)

Р83 Руденко М. Д.

Енергія прогресу. Вибрані праці з економії, філософії і космології [Текст] / М. Д. Руденко ; упоряд. Р. Руденко. – Київ : КЛІО, 2015. – 680 с. : портр. – Покажч. імен: с. 672-676. – Бібліогр.: с. 670–671 (32 назви).

УДК 33(081.2)+113/119(081.2)

кільк. прим.: 1 (ЧЗ№4. – 1)

 

25. 159.9

С76 Становлення особистості в умовах сучасного розвитку суспільства: соціально-педагогічний, психологічний, корекційний і медичний аспекти [Текст] : матеріали Всеукр. наук.-практ. конф., (Полтава, 18-19 черв. 2020 р.) / за заг. ред.: Н. Г. Пахомової, Н. О. Сайко ; Полтав. нац. пед. ун-т імені В. Г. Короленка, Нац. пед. ун-т імені М. П. Драгоманова, Полтав. обл. благодійний фонд "Громадське здоров'я" та ін. – Полтава : АСМІ, 2020. – 189 с. – Бібліогр. в кінці ст.

УДК 159.9(062)

кільк. прим.: 1 (РК - Праці ПНПУ. – 1)

 

26. 323(477)"20"

С95 Сидоржевський М.

Час фарисеїв і героїв [Текст] / М. Сидоржевський. – Київ : Український пріоритет, 2015. – 336 с. – З автографом автора.

УДК 323(477)"20"

кільк. прим.: 1 (Н/а. – 1)

 

Загальна кількість примірників: 31

Педагогічні науки

 

Місця збереження документів:

Н/а - Науковий абонемент

РК - Праці ПНПУ

ЧЗ№4 - Читальна зала № 4

 

1. 37(062)

P93 Project approach in the didactic process of universities - international dimension [Текст] = Проєктний підхід в дидактичній діяльності закладів освіти - міжнародний вимір : international scientific journal. Part 1 (3). – Lodz : Piktor Szlaski i Sobczak Spolka Jawna, 2021. – 155 p. – Текст укр., англ., пол.

УДК 37(062)

кільк. прим.: 1 (Н/а. – 1)

 

2. 37.015

А92 Атаманчук Н. М.

Формування психологічного клімату в учнівському колективі [Текст] : метод. реком. для студ. пед. закладів, соц. педагогів, психологів / Н. М. Атаманчук, К. В. Шевченко ; Полтав. нац. пед. ун-т імені В. Г. Короленка. – Полтава : ПНПУ імені В. Г. Короленка, 2016. – 25 с. – Бібліогр.: с. 23–24.

УДК 37.015:551.58

кільк. прим.: 1 (РК - Праці ПНПУ. – 1)

 

3. 37.015.3

В14 Вакуленко Я. О.

Розвиток емпатії у молодшому шкільному віці [Текст] : метод. реком. для студ. пед. закладів, соціальних педагогів, психологів / Я. О. Вакуленко ; наук. ред. Т. М. Дзюба ; Полтав. нац. пед. ун-т імені В. Г. Короленка. – Полтава : ПНПУ імені В. Г. Короленка, 2015. – 43 с.

УДК 37.015.3:159.942

кільк. прим.: 1 (РК - Праці ПНПУ. – 1)

 

4. 37.013

В20 Васянович Г. П.

Педагогічна естетика [Текст] : навч. посіб. / Г. П. Васянович ; Львів. держ. ун-т безпеки життєдіяльності. – Львів : Норма, 2021. – 464 с.

УДК 37.013:111.852(075.8)

кільк. прим.: 4 (ЧЗ№4. – 2, Н/а. – 2)

 

5. 376

В61 Вовненко О.

Календарно-тематичне планування "Розвиток мовлення". Групові та індивідуальні корекційні завдання для дітей дошкільного віку, що мають особливі освітні потреби [Текст] / О. Вовненко. – Полтава : ПП Олексієнко В. В., 2020. – 151 с. – Бібліогр.: с. 148.

УДК 376-056.264-053.4

кільк. прим.: 1 (ЧЗ№4. – 1)

 

6. 378.6:37(477.53)

Г85 Гринь Ю.

Освітня діяльність Володимира Щепотьєва (1880-1937 рр.) [Текст] : навч.-метод. матеріали / Ю. Гринь ; Полтав. нац. пед. ун-т імені В. Г. Короленка. – Полтава : ПНПУ імені В. Г. Короленка, 2014. – 48 с. : іл. – Бібліогр.: с. 37–39 (30 назв).

УДК 378.6:37(477.53)(092)

кільк. прим.: 1 (РК - Праці ПНПУ. – 1)

 

7. 37.035:172.15

Д42 Джура. Виховання козака-лицаря [Текст] : збірка / за ред. В. Я. Тимофєєва. – Київ : Середняк Т. К., 2020. – 248 с.

УДК 37.035:172.15

кільк. прим.: 1 (Н/а. – 1)

 

8. 37.018.54

Д64 Долина О.

Художньо-педагогічні технології навчання гри на фортепіано учнів початкових спеціалізованих мистецьких навчальних закладів [Текст] : метод. посіб. для викладачів початкових спеціалізованих мистецьких навч. заклад. і магістрантів / О. Долина, О. Лобач ; Полтав. нац. пед. ун-т імені В. Г. Короленка. – Полтава : ПНПУ імені В. Г. Короленка, 2014. – 98 с. – Бібліогр.: с. 90–98.

УДК 37.018.54:78(072)

кільк. прим.: 1 (РК - Праці ПНПУ. – 1)

 

9. 373.5.015.31

І-20 Іванова А.

Духовний розвиток підлітків засобами мистецтва [Текст] : метод. реком. для викладачів початкових спеціалізованих навч. заклад. і студ. вищих навч. заклад. освіти і культури ІІ-ІV рівнів акред. / А. Іванова, О. Лобач, Т. Рибас ; Полтав. нац. пед. ун-т імені В. Г. Короленка. – Полтава : ПНПУ імені В. Г. Короленка, 2014. – 64 с. – Бібліогр.: с. 45–49.

УДК 372.5.015.31:7

кільк. прим.: 1 (РК - Праці ПНПУ. – 1)

 

10. 37:001.895

І-66 Інноваційна педагогічна технологія "Вибір" [Текст] / В. О. Логвін, О. О. Лобач, О. В. Корнієнко, В. М. Марченко ; Упр. освіти і науки Полтав. обл. держ. адмін., Полтав. обл. ін-т післядипломної пед. освіти імені М. В. Остроградського. – Полтава : АСМІ, 2005. – 72 с. – З автографом автора.

УДК 37:001.895

кільк. прим.: 1 (РК - Праці ПНПУ. – 1)

 

11. 378.04

К65 Концептуалізація компетентнісного підходу до професійної підготовки майбутніх фахівців фізичної культури та спорту в контексті змішаного навчання [Текст] : колективна монографія / за заг. ред. О. К. Корносенко, О. В. Даниско ; Полтав. нац. пед. ун-т імені В. Г. Короленка. – Полтава : ПНПУ імені В. Г. Короленка, 2021. – 252 с. – Режим доступу: http://elcat.pnpu.edu.ua/docs/Монографія_27.04.pdf.

УДК 378.04:796

 

12. 37.015.3

Л68 Лобач О. О.

Образ "серця" в емоційному вихованні молодших школярів [Текст] : метод. рек. з педагогіки "серця" для студ. навч. закладів / О. О. Лобач, О. А. Жила ; Полтав. держ. пед. ун-т імені В. Г. Короленка. – Полтава : ПДПУ, 2007. – 58 с. – Бібліогр.: с. 56–58 (35 назв).

УДК 37.015.3:159.942

кільк. прим.: 1 (РК - Праці ПНПУ. – 1)

 

13. 37.015.31

Л68 Лобач О. О.

Ігрові технології музичного розвитку дітей 4-6 років у школі мистецтв [Текст] : метод. реком. / О. О. Лобач, М. Г. Кабцшка ; Полтав. нац. пед. ун-т імені В. Г. Короленка. – Полтава : ПНПУ імені В. Г. Короленка, 2013. – 50 с. – Бібліогр.: с. 45–49.

УДК 37.015.31:78

кільк. прим.: 1 (РК - Праці ПНПУ. – 1)

 

14. 37.01

М65 Мистецтво. Освіта. Наука. Життя. Афоризми, думки, поради [Текст] / авт.-упоряд. І. О. Зеленецька. – Кам'янець-Подільський : ФОП Сисин О. В. : Абетка, 2009. – 224 с. – Алф. покажч.: с. 220-224. – Бібліогр.: с. 217–219.

УДК 37.01

кільк. прим.: 1 (Н/а. – 1)

 

15. 376

О-57 Омельченко І. М.

Комунікативна діяльність дошкільників із затримкою психічного розвитку: теорія і феноменологія [Текст] : монографія / І. М. Омельченко ; Ін-т спец. педагогіки і психології імені Миколи Ярмаченка. – Полтава : Техсервіс, 2018. – 498 с. – Бібліогр.: с. 435–491.

УДК 376-056.34-053.4

кільк. прим.: 1 (ЧЗ№4. – 1)

 

16. 37.091.4

П30 Петренко Л.

Григорій Ващенко: духовно-моральне виховання та освіта молоді [Текст] : монографія / Л. Петренко ; Полтав. нац. пед. ун-т імені В. Г. Короленка. – Полтава : ПНПУ імені В. Г. Короленка, 2020. – 410 с. – Бібліогр.: с. 333–406.

УДК 37.091.4

кільк. прим.: 1 (РК - Праці ПНПУ. – 1)

 

17. 37(062)

П86 Психолого-педагогічні та політичні проблеми у трансформаційних процесах українського суспільства [Текст] : зб. матеріалів ІІІ Всеукр. наук.-практ. конф., (Кременчук, 21-22 квіт. 2016 р.) / МОН України, Ін-т пед. освіти та освіти дорослих НАПН України, Полтав. пед. ун-т імені В. Г. Короленка, Кременч. нац. ун-т імені М. Остроградського. – Кременчук : КрНу, 2016. – 193 с. – Бібліогр. в кінці ст.

УДК 37(062)

кільк. прим.: 1 (РК - Праці ПНПУ. – 1)

 

18. 37(092)(477)

С25 Святкова мить у хуртовині айстр осінніх... До ювілею академіка Неллі Григорівни Ничкало [Текст] / за ред. Л. Б. Лук'янової, уклад.: М.П. Вовк, К. В. Котун, І. Ю. Болтенков ; НАПН України, Ін-т пед освіти і освіти дорослих імені Івана Зязюна. – Київ : Вид-во ТОВ "Юрка Любченка", 2019. – 238 с. : іл., фото.

УДК 37(092)(477)

кільк. прим.: 1 (Н/а. – 1)

 

19. 37(062)

Т33 Теоретичні питання культури, освіти та виховання [Текст] : зб. наук. праць. Вип. 53 / заг. ред. О. В. Матвієнко, уклад. В. В. Кудіна ; Київ. нац. лінгвістичний ун-т. – Київ, 2016. – 105 с. – Бібліогр. в кінці ст.

УДК 37(062)

кільк. прим.: 1 (Н/а. – 1)

 

20. 37(062)

Т33 Теоретичні питання культури, освіти та виховання [Текст] : зб. наук. праць. Вип. 54 / заг. ред. О. В. Матвієнко, уклад. В. В. Кудіна ; Київ. нац. лінгвістичний ун-т. – Київ, 2016. – 131 с. – Бібліогр. в кінці ст.

УДК 37(062)

кільк. прим.: 1 (Н/а. – 1)

 

21. 37(062)

Т33 Теоретичні питання культури, освіти та виховання [Текст] : зб. наук. праць. № 1 (55) / заг. ред. О. В. Матвієнко, уклад. В. В. Кудіна ; Київ. нац. лінгвістичний ун-т. – Київ, 2017. – 140 с. – Бібліогр. в кінці ст.

УДК 37(062)

кільк. прим.: 1 (Н/а. – 1)

 

22. 37(062)

Т33 Теоретичні питання культури, освіти та виховання [Текст] : зб. наук. праць. № 2 (56) / заг. ред. О. В. Матвієнко, уклад. В. В. Кудіна ; Київ. нац. лінгвістичний ун-т. – Київ, 2017. – 94 с. – Бібліогр. в кінці ст.

УДК 37(062)

кільк. прим.: 1 (Н/а. – 1)

 

23. 37.035

Т41 Тимофєєв В. Я.

Завдання козацького руху [Текст] / В. Я. Тимофєєв, С. В. Ушанова. – Дніпро : Середняк Т. К., 2020. – 256 с. : фото. – Бібліогр.: с. 250–252.

УДК 37.035:355.01

кільк. прим.: 1 (Н/а. – 1)

 

24. 37.013.3

Ф79 Формування сучасного освітнього середовища: теорія і практика [Текст] : зб. наук. праць / Полтав. нац. пед. ун-т імені В. Г. Короленка [та ін.]. – Полтава : ПНПУ імені В. Г. Короленка, 2021. – 159 с. – (Психолого-педагогічний факультет). – Текст: укр., англ., пол. – Бібліогр. в кінці ст.

УДК 37.013.3

кільк. прим.: 1 (РК - Праці ПНПУ. – 1)

 

25. 37.013.73

Ч-46 Черепанова С. О.

Філософія освіти. Комунікативно-екскурсійний практикум. Діалоги студентів про мистецтво та освіту: Львів (Україна) - Оксфорд (Велика Британія) [Текст] / С. О. Черепанова. – Львів : Растр-7, 2020. – 40 с. – З автографом автора. – Бібліогр.: с. 34–35 (17 назв).

Автограф: Дарунок для Бібліотеки Полтавського національного педагогічного університету імені В. Г. Короленка із найкращими побажаннями Світлана Черепанова д-р філософських наук, 4 березня 2021 р.

УДК 37.013.73

кільк. прим.: 2 (Н/а. – 2)

 

26. 37.013.74

Ч-46 Черепанова С. О.

Порівняльна педагогіка [Текст] : лекції : практикум / С. О. Черепанова. – Львів : Растр-7, 2019. – 176 с. – Покажч. імен: с. 170-173. - З автографом автора. – Бібліогр. в кінці тем.

Автограф: Дарунок для Бібліотеки Полтавського національного педагогічного університету імені В. Г. Короленка із найкращими побажаннями Світлана Черепанова д-р філософських наук, 4 березня 2021 р.

УДК 37.013.74

кільк. прим.: 1 (ЧЗ№4. – 1)

 

27. 37.091

Ш64 Ширяєва К.

Кристал його душі ... [Текст] / К. Ширяєва. – Полтава : Астрая, 2008. – 55 с. – На обкладинці назва: Кристал его души...

[Листи А. С. Макаренка до О. П. Ракович].

УДК 37.091.4

кільк. прим.: 1 (Н/а. – 1)

 

28. 37.018.54

Ш70 Шляхи вдосконалення педагогічної майстерності викладачів мистецьких шкіл в умовах трансформаційних викликів сьогодення [Текст] : матеріали обл. наук.-практ. конф. з міжнародною участю, (Полтава, 21-22 трав. 2020 р.). Ч. 1 / відп. ред.: О. О. Лобач, Н. Ю. Дем'янко ; Полтав. нац. пед. ун-т імені В. Г. Короленка. – Полтава : ПНПУ імені В. Г. Короленка, 2020. – 187 с. – Бібліогр. в кінці ст.

УДК 37.018.54:7

кільк. прим.: 1 (РК - Праці ПНПУ. – 1)

 

29. 37.018.54

Ш70 Шляхи вдосконалення педагогічної майстерності викладачів мистецьких шкіл в умовах трансформаційних викликів сьогодення [Текст] : матеріали обл. наук.-практ. конф. з міжнародною участю, (Полтава, 21-22 трав. 2020 р.). Ч. 2 / відп. ред.: О. О. Лобач, Н. Ю. Дем'янко ; Полтав. нац. пед. ун-т імені В. Г. Короленка. – Полтава : ПНПУ імені В. Г. Короленка, 2020. – 167 с. – Бібліогр. в кінці ст.

УДК 37.018.54:7

кільк. прим.: 1 (РК - Праці ПНПУ. – 1)

 

30. 378(062)

Я45 Якість вищої освіти: компетентнісний підхід у підготовці сучасного фахівця [Текст] : матеріали XLIII міжнар. наук.-метод. конф., (м. Полтава, 14-15 листоп. 2018 р.) / Полтав. ун-т економіки і торгівлі. – Полтава : ПУЕТ, 2019. – 328 с.

УДК 378(062)

кільк. прим.: 1 (Н/а. – 1)

 

Загальна кількість примірників: 33

Природничі науки. Техніка

 

Місця збереження документів:

РК - Праці ПНПУ

Н/а - Науковий абонемент

ЧЗ№3 - Читальна зала № 3

ЧЗ№4 - Читальна зала № 4

 

1. 58(062)

Б63 Біорізноманіття: Сучасний стан, проблеми та перспективи розвитку [Текст] : Всеукраїнська наук.-практ. конф., присвячена пам'яті видатних ботаніків Полтавщини Ф. К. Курінного, П. Є. Сосіна, Д. С. Івашина : зб. наук. праць 28-29 жовтня 2004 р. / Полтав. держ. пед. ун-т імені В. Г. Короленка. – Полтава, 2004. – 218 с.

УДК 58(062)+58(092)

кільк. прим.: 1 (РК - Праці ПНПУ. – 1)

 

2. 57(062)

Б63 Біорізноманіття: інноваційна діяльність у системі екології й освіти [Текст] : матеріали Всеукр. наук.-практ. конф., (с. Крива Руда, семенівський р-н, Полтав. обл., 3-4 червня 2021 р.) / ред. М. В. Гриньова ; Полтав. нац. пед. ун-т імені В. Г. Короленка, Комунальна установа "Рекреаційний центр Криворудський" Полтав. обл. рада, Полтав. держ. аграрна акад. та ін. – Полтава, 2021. – 191 с. – Режим доступу: http://elcat.pnpu.edu.ua/docs/Біорізноманіття_21.pdf. – Присвячена 60-річчю заснування дендропарку загальнодержавного значення "Криворудський".

УДК 57(062)+574.1

 

3. 639.1.058

Б82 Борейко В. Е.

Охота - угроза здоровью людей и экологической безопасности [Текст] / В. Е. Борейко ; Киев. эколого-культурный центр. – Киев : Логос, 2020. – 260 с. – (Охорона дикої природи ; вип. 88). – Библиогр.: с. 244–260.

УДК 639.1.058

кільк. прим.: 1 (Н/а. – 1)

 

4. 504.61

Б82 Борейко В. Е.

Негативное влияние рубок леса и другой хозяйственной деятельности на краснокнижные и другие охряняемые растения [Текст] / В. Е. Борейко, И. Ю. Парникоза, О. А. Ярова ; Киев. эколого-культурный центр. – Киев : Логос, 2020. – 52 с. : ил. – (Охорона дикої природи ; вип. 87). – Библиогр.: с. 48–51 (44 назв.).

УДК 504.61

кільк. прим.: 1 (Н/а. – 1)

 

5. 51(075.8)

В19 Васильченко І. П.

Вища математики для економістів (загальні розділи) [Текст] : підручник для студ. вищих навч. закладів / І. П. Васильченко. – Київ : Кондор, 2020. – 608 с. : іл.

УДК 51(075.8)

кільк. прим.: 1 (ЧЗ№3. – 1)

 

6. 612

Д71 Дочинець М.

Многії літа. Благії літа. Заповіді 104-річного Андрія Ворона - як жити довго в щасті й радості [Текст] / М. Дочинець. – Мукачево : Карпатська вежа, 2017. – 148 с.

УДК 612.68

кільк. прим.: 1 (Н/а. – 1)

 

7. 658(075.8)

Е45 Економіка підприємства [Текст] : навч. посіб. для студ. вищих навч. закладів / за заг. ред. П. В. Круша. – 2-ге вид., стер. – Київ : Ельга-Н : КНТ, 2020. – 778 с. – Бібліогр. в кінці розд.

УДК 658(075.8)

кільк. прим.: 1 (ЧЗ№4. – 1)

 

8. 502.211(1-751.3)(477)

З-33 Заповедное дело. Руководство для заповедников, национальных парков и экоактивистов [Текст] / В. Е. Борейко, В. А. Бриних, С. В. Галущенко, И. Ю. Парникоза ; Киев. эколого-культурный центр. – Киев : Логос, 2020. – 143 с. – (Охорона дикої природи ; вип. 86). – Библиогр.: с. 141–143 (37 назв).

УДК 502.211(1-751.3)(477)

кільк. прим.: 1 (Н/а. – 1)

 

9. 51(062)

З-41 Збірник наукових праць викладачів, аспірантів, магістрантів і студентів фізико-математичного факультету [Текст] / гол. ред. Т. М. Барболіна ; Полтав. нац. пед. ун-т імені В. Г. Короленка. – Полтава : Астрая, 2021. – 266 с. – Режим доступу: http://elcat.pnpu.edu.ua/docs/ЗбірникФМФ.pdf. – Бібліогр. в кінці ст.

УДК 51(062)+53(062)

 

10. 621.039

Н46 Нейтронні та рентгенівські дослідження ліпідних мембран [Текст] : монографія / Л. А. Булавін, О. І. Куклін, А. В. Носовський, Д. В. Соловйов ; НАН України, Ін-т проблем безпеки атомних електростанцій. – Київ, 2021. – 160 с. : іл. – Бібліогр.: в кінці тем.

УДК 621.039+577.115

кільк. прим.: 1 (ЧЗ№3. – 1)

 

11. 687.016

О-66 Орлова Н. С.

Організаційно-методичні основи навчання художнього проектування одягу [Текст] : навч.-метод. посіб. / Н. С. Орлова ; Полтав. нац. пед. ун-т імені В. Г. Короленка. – Полтава : Астрая, 2020. – 195 с. – Бібліогр.: с. 186–192.

УДК 687.016(075.8)

кільк. прим.: 1 (РК - Праці ПНПУ. – 1)

 

12. 659.1

Р69 Ромат Є. В.

Основи реклами [Текст] : навч. посіб. / Є. В. Ромат. – Київ : Студцентр, 2006. – 288 с. – Бібліогр.: с. 281–287.

УДК 659.1(075.8)

кільк. прим.: 1 (ЧЗ№4. – 1)

 

13. 63

С17 Самородов В. М.

Карлівська складова Костянтиноградського сільськогосподарського товариства (1899-1917): зародження, діяльність, постаті [Текст] / В. М. Самородов, З. Н. Бондаренко ; за наук. ред. В. М. Самородова. – Полтава : Дивосвіт, 2020. – 64 с. : іл., фото. – На посвяту 155-річчя Полтавського сільськогосподарського товариства, відродженого у 2015 році. - З автографом автора. – Бібліогр.: с. 59–61.

Автограф: Читацькому загалу славної книгозбірні Полтавського національного педагогічного університету імені Володимира Короленка - справжній оазі знань, культури та пошани до книг! Сердечно від авторів. Віктор Самородов. м. Полтава, 28.03.21 р.

УДК 63(477.53)

кільк. прим.: 2 (Н/а. – 2)

 

Загальна кількість примірників: 12

Мистецтво

 

Місця збереження документів:

ЧЗ№4 - Читальна зала № 4

РК - Праці ПНПУ

Н/а - Науковий абонемент

 

1. 75(072.2)

К78 Красовська О. О.

Образотворче мистецтво з методикою викладання у початковій школі [Текст] : навч.-метод. посіб. / О. О. Красовська. – 2-ге вид., стереот. – Львів : Новий Світ - 2000, 2020. – 292 с.

УДК 75(072.2)(075.8)

кільк. прим.: 1 (ЧЗ№4. – 1)

 

2. 78.03

Л68 Лобач О. О.

Творчі портрети вчителів музичного мистецтва Полтавщини [Текст] : навч.-метод. посіб. до курсу "Методика музичного виховання школярів" для студ. псих.-пед. фак-ту зі спец 7.010103 / О. О. Лобач, А. В. Шевченко ; Полтав. держ. пед. ун-т імені В. Г. Короленка. – Полтава : ПДПУ, 2006. – 72 с. – Бібліогр.: с. 67–70.

УДК 78.03(477.53)

кільк. прим.: 1 (РК - Праці ПНПУ. – 1)

 

3. 7.012(075.8)

М69 Михайленко В. Є.

Основи композиції (геометричні аспекти художнього формотворення) [Текст] : навч. посіб. для студ. вищих навч. закладів / В. Є. Михайленко, М. І. Яковлєв. – Київ : Каравела, 2019. – 304 с. – Бібліогр.: с. 302.

УДК 7.012(075.8)

кільк. прим.: 1 (ЧЗ№4. – 1)

 

4. 784(075.8)

М74 Можайкіна Н. С.

Методика викладання вокалу [Текст] : хрестоматія : навч. посіб. / Н. С. Можайкіна. – Київ : Ліра-К, 2021. – 216 с.

УДК 784(075.8)

кільк. прим.: 2 (ЧЗ№4. – 2)

 

5. 78.071(430)

Н37 Наш Вагнер. Київське Вагнерівське Товариства. 25 років під гостинним дахом Київського Будинку вчених Національної академії наук України [Текст]. – Київ : Вид-ць ПП Лисенко М. М., 2021. – 240 с.

УДК 78.071(430)

кільк. прим.: 2 (Н/а. – 2)

 

6. 75.03(075.8)

П30 Петрів О.

Образотворче мистецтво [Текст] : підручник / О. Петрів. – Львів : Магнолія-2006, 2019. – 282 с. – Бібліогр.: с. 287–290.

УДК 75.03(075.8)

кільк. прим.: 1 (ЧЗ№4. – 1)

 

7. 745/749(075.8)

П37 Плазовська Л. В.

Декоративне мистецтво в практиці вчителя образотворчих дисциплін [Текст] : підручник / Л. В. Плазовська. – 2-ге вид., перероб. та доп. – Київ : Кондор, 2018. – 308 с.

УДК 745/749(075.8)

кільк. прим.: 1 (ЧЗ№4. – 1)

 

8. 7.017

П77 Прищенко С.

Кольорознавство [Текст] / С. Прищенко. – Київ : Кондор, 2018. – 436 с. : іл. – Бібліогр.: с. 295–301.

УДК 7.017.4(075.8)

кільк. прим.: 1 (ЧЗ№4. – 1)

 

Загальна кількість примірників: 10

Мовознавство. Літературознавство

 

Місця збереження документів:

РК - Праці ПНПУ

Н/а - Науковий абонемент

ЧЗ№2 - Читальна зала № 2

 

1. 82.0(062)

P47 Perspectives of Comparative World Literature and Cultural Studies [Текст] : collection of research papers by students and graduate students of Poltava V.G. Korolenko National Pedagogical University (Ukraine) and Saitama State University (Japan) / ed. Susumu Nonaka, Olga Nikolenko. – Kyiv : Lebed’, 2021. – 72 p. – Access mode: http://dspace.pnpu.edu.ua/handle/123456789/16398. – Полтавський національний педагогічний університет імені В. Г. Короленка 105 років.

УДК 82.0(062)

кільк. прим.: 2 (РК - Праці ПНПУ. – 1, Н/а. – 1)

 

2. 811(062)

А90 Аспекти дослідження іноземних мов і лінгвометодичні основи викладання [Текст] : зб. наук. праць. Вип. 2 / за ред. В. К. Зернової ; Полтав. держ. пед. ун-т імені В. Г. Короленка. – Полтава, 2007. – 183 с. – Текст укр., нім., англ. – Бібліогр. в кінці ст.

УДК 811(062)

кільк. прим.: 1 (РК - Праці ПНПУ. – 1)

 

3. 821.09(477)

Д25 Девдюк І. В.

Екзистенційний дискурс в українській та британській прозі міжвоєнного періоду [Текст] : монографія / І. В. Девдюк ; Бердян. держ. пед.ун-т, Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка. – Івано-Франківськ : Вид. Кушнір Г. М., 2020. – 484 с. – Імен. покажч.: с. 451-471. – Бібліогр.: с. 391–443 (714 назв).

УДК 821.09(477)+821.09(410)

кільк. прим.: 1 (Н/а. – 1)

 

4. 811.111'373

Д56 Добровольська О. Я.

Агентивно-професійна лексика в історії англійської мови: деривація і таксономія [Текст] : монографія / О. Я. Добровольська. – Чернівці : Родовід, 2016. – 624 с. – Бібілогр. в кінці розд.

УДК 811.111'373

кільк. прим.: 1 (Н/а. – 1)

 

5. 811.111(062)

К65 Концептологія в системі гуманітарних наук [Текст] : матеріали ІІI Всеукр. наук.-практ. семінару (Полтава, 24 берез. 2011р.) / Ф-т філол. та журналістики Полтав. нац. пед. ун-ту імені В. Г. Короленка, Каф. англ. філол. Харків. нац. ун-т імені В. Н. Каразіна [та ін]. – Полтава : ПНПУ, 2011. – 65 с. – Бібліогр. в кінці ст.

УДК 811.111(062)

кільк. прим.: 1 (РК - Праці ПНПУ. – 1)

 

6. 821.09(477)"19/20"(092)

К73 Котик-Чубінська М.

Структура та образність поезії Юрія Тарнавського [Текст] : монографія / М. Котик-Чубінська ; НАН України, Ін-т Івана Франка, Ін-т літератури ім. Т. Г. Шевченка. – Львів, 2011. – 212 с. – (Літературознавчі студії ; Вип. 17). – Покажч. осіб : с. 208-211.

УДК 821.09(477)"19/20"(092)

кільк. прим.: 1 (Н/а. – 1)

 

7. 811.161.2

К90 Культура слова [Текст]. Вип. 93 / Ін-т української мови НАН України. – Київ : ВД Дмитра Бураго, 2020. – 208 с.

УДК 811.161.2'38

кільк. прим.: 1 (ЧЗ№2. – 1)

 

8. 82.0-92

М47 Мелещенко О. К.

Сучасна українська екологічна публіцистика: огляд сімдесятих - десятих років [Текст] : тексти лекцій / О. К. Мелещенко, О. О. Ковальчук. – Київ : Дніпро, 2020. – 112 с.

УДК 82.0-92

кільк. прим.: 1 (Н/а. – 1)

 

9. 811.161.2'42

О-74 Осіпова Т. Ф.

Невербальна комунікація та своєрідність її омовлення в українському дискурсі: Феномен вербалізації невербаліки [Текст] : монографія / Т. Ф. Осіпова. – Харків : Вид-во Іванченка І. С., 2019. – 388 с. : іл. – Бібліогр.: с. 316–365.

УДК 811.161.2'42

кільк. прим.: 1 (ЧЗ№2. – 1)

 

10. 811.161.2(062)

П78 Проблеми сучасної філології: лінгвістика, літературознавство, лінгводидактика [Текст] : зб. наук. праць. Вип. 3 / гол. ред. З. О. Валюх ; Полтав. держ. пед. ун-т імені В. Г. Короленка. – Полтава : ПНПУ імені В. Г. Короленка, 2010. – 177 с. – Бібліогр. в кінці ст.

УДК 811.161.2(062)+81(062)

кільк. прим.: 1 (РК - Праці ПНПУ. – 1)

 

11. 811.161.2'373.7

С50 Смеречинський С.

Нариси з української синтакси (у зв'язку з фразеологією та стилістикою) [Текст] / С. Смеречинський ; НАН України, Ін-т мовознавства імені О. О. Потебні, Ін-т укр. мови. – Репринт із вид. 1932 р. – Київ : Вид. дім Дмитра Бураго, 2021. – 283 с. – (Українська граматична класика).

УДК 811.161.2'373.7+811.161.2'38

кільк. прим.: 1 (ЧЗ№2. – 1)

 

12. 821.09(477)

Т14 Таїни художнього тексту (до проблеми поетики художнього тексту) [Текст] : зб. наук. праць. Вип. 22 / наук. ред. Н. І. Заверталюк ; Дніпр. нац. ун-т імені Олеся Гончара. – Дніпро : Ліра, 2018. – 191 с. – До 100-річчя Дніпровського нац. ун-ту імені Олеся Гончара. – Бібліогр. в кінці ст.

УДК 821.09(477)"19/20"(092)

кільк. прим.: 1 (ЧЗ№2. – 1)

 

13. 821.09(477)(062)

У45 Український світ у наукових парадигмах [Текст] : зб. наук. праць. Вип. 5 / голов.ред.О. О. Маленко ; Харків. нац. пед. ун-т імені Г. С. Сковороди, Харків. іст.-філол. т-во. – Харків : ХІВТ, 2018. – 118 с. – Бібліогр. в кінці ст.

УДК 821.09(477)(062)+81(062)+37(062)

кільк. прим.: 1 (Н/а. – 1)

 

14. 81-11

Ч-46 Черемська О. С.

Становлення і розвиток Харківської філологічної школи (ХІХ - перша третина ХХ ст.) [Текст] : монографія / О. С. Черемська ; відп. ред. С. Я. Єрмоленко ; НАН України, Ін-т укр. мови. – Харків : Вид. О. Савчук, 2020. – 484 с. – (Студії з українського мовознавства ; вип. 31). – Бібліогр.: с. 421–463.

УДК 81-11

кільк. прим.: 1 (ЧЗ№2. – 1)

 

15. 811.161.2

Ш73 Шмігер Т.

Перекладознавчий аналіз - теоретичні та прикладні аспекти: давня українська література сучасними українською та англійською мовами [Текст] : монографія / Т. Шмігер ; Львів. нац. ун-т імені Івана Франка. – Львів : ЛНУ імені Івана Франка, 2018. – 510 с. – Імен. покажч.: с. 455-478. - Тем. покажч.: с. 478-488. – Бібліогр.: с. 386–455.

УДК 811.161.2'25+811.111'25

кільк. прим.: 1 (Н/а. – 1)

 

Загальна кількість примірників: 16

Художня література

 

Місця збереження документів:

Х/а - Художній абонемент

ВРК - Відділ рідкісної книги

 

 

1. 821(477)"1917/1991"

Б74 Богуславець Л.

Судженого й конем не об'їдеш [Текст] : подорожні нариси та мемуарні портрети / Л. Богуславець. – Київ : Ярославів Вал, 2016. – 280 с. : іл.

УДК 821(477)"1917/1991"

кільк. прим.: 1 (Х/а. – 1)

 

2. 821(477.53)

Б87 Бригида С.

Лірика душі [Текст] : вірші та пісні / С. Бригида ; передм. О. Лобач. – Полтава : ПДПУ, 2008. – 82 с.

УДК 821(477.53)

кільк. прим.: 1 (Х/а. – 1)

 

3. 821(477.53)

В61 Вовченко Г. В.

Добрий день! [Текст] : гумор та сатира / Г. В. Вовченко. – Полтава : Дивосвіт, 2019. – 104 с. : 24 с. кол. вкл.

УДК 821(477.53)

кільк. прим.: 1 (Х/а. – 1)

 

4. 821(477)"19/20"

Г61 Голобородько В. І.

Загадки п'ятьох дівочих рушників [Текст] / В. І. Голобородько. – Київ : ДП Інформаційно-аналітичне агенство, 2019. – 100 с.

УДК 821(477)"19/20"

кільк. прим.: 1 (Х/а. – 1)

 

5. 821(477)"1992/..."

Г85 Гринів О.

Архангел з мечем [Текст] / О. Гринів. – Львів : Тріада плюс, 2015. – 76 с. – З автографом автора.

УДК 821(477)"1991/..."

кільк. прим.: 1 (Х/а. – 1)

 

6. 821(477)"1991/..."

К75 Коцюбенко Р. Г.

Доля людини - у долі країни. Проза і поезія: Спогади життя [Текст] / Р. Г. Коцюбенко. – Горішні Плавні : ФОП Мирон І. А., 2020. – 214 с.

УДК 821(477)"1991/..."

кільк. прим.: 2 (Х/а. – 2)

 

7. 821(477)"1991/..."

М80 Мороз О.

Повітряний змій [Текст] : поезії / О. Мороз. – Київ : Парламенське вид-во, 2015. – 336 с.

УДК 821(477)"1991/..."

кільк. прим.: 1 (Х/а. – 1)

 

8. 821(477)"1991/..."

М80 Мороз А.

Я не могу забыть тебя ... [Текст] : поэзии / А. Мороз. – Киев : Парламенське изд-во, 2014. – 416 с. – Укр. и рус. языком.

УДК 821(477)"1991/..."

кільк. прим.: 1 (Х/а. – 1)

 

9. 821(477)"19/20"

Т98 Тютюнник М.

Захмарні журавлі [Текст] : поезії / М. Тютюнник. – Київ : Талком, 2021. – 76 с. – З автографом автора.

УДК 821(477)"19/20"

кільк. прим.: 1 (Х/а. – 1)

 

10. 821(477)

У45 Українка Л.

Повне академічне зібрання творів [Текст] : у 14 т. Т. 1 : Драматичні твори (1896-1906) / Л. Українка ; ред. Т. Левчук, упоряд.: С. Кочерга, О. Вісич, Р. Тхорук, передм. Е. Соловей ; Волин. нац. ун-т імені Лесі Українки. – Луцьк : ВНУ імені Лесі Українки, 2021. – 512 с. : портр.

УДК 821(477)".../1917"

кільк. прим.: 1 (Х/а. – 1)

 

11. 821(477)

У45 Українка Л.

Повне академічне зібрання творів [Текст] : у 14 т. Т. 2 : Драматичні твори (1907-1908) / Л. Українка ; ред. М. Моклиця, упоряд.: С. Кочерга, О. Вісич ; Волин. нац. ун-т імені Лесі Українки. – Луцьк : ВНУ імені Лесі Українки, 2021. – 424 с.

УДК 821(477)".../1917"

кільк. прим.: 1 (Х/а. – 1)

 

12. 821(477)

У45 Українка Л.

Повне академічне зібрання творів [Текст] : у 14 т. Т. 3 : Драматичні твори (1909-1911) / Л. Українка ; ред. Т. Данилюк-Терещук, упоряд.: С. Романов, Н. Колощук, О. Кицан ; Волин. нац. ун-т імені Лесі Українки. – Луцьк : ВНУ імені Лесі Українки, 2021. – 656 с.

УДК 821(477)".../1917"

кільк. прим.: 1 (Х/а. – 1)

 

13. 821(477)

У45 Українка Л.

Повне академічне зібрання творів [Текст] : у 14 т. Т. 4 : Драматичні твори (1912-1913) / Л. Українка ; ред. С. Кочерга, упоряд.: М. Моклиця, В. Соколова ; Волин. нац. ун-т імені Лесі Українки. – Луцьк : ВНУ імені Лесі Українки, 2021. – 424 с.

УДК 821(477)".../1917"

кільк. прим.: 1 (Х/а. – 1)

 

14. 821(477)

У45 Українка Л.

Повне академічне зібрання творів [Текст] : у 14 т. Т. 5 : Поетичні твори. Ліро-епічні твори / Л. Українка ; ред.: О. Вісич, С. Кочерга, упоряд.: С. Романов, О. Кицан, М. Моклиця, Т. Данилюк-Терещук, В. Сірук, В. Яручик ; Волин. нац. ун-т імені Лесі Українки. – Луцьк : ВНУ імені Лесі Українки, 2021. – 928 с. : портр. – Алф. покажч.: с. 916-924.

УДК 821(477)".../1917"

кільк. прим.: 1 (Х/а. – 1)

 

15. 821(477)

У45 Українка Л.

Повне академічне зібрання творів [Текст] : у 14 т. Т. 6 : Художня проза / Л. Українка ; ред.: В. Агеєва, упоряд.: С. Кирилюк, В. Сірук ; Волин. нац. ун-т імені Лесі Українки. – Луцьк : ВНУ імені Лесі Українки, 2021. – 624 с. : портр.

УДК 821(477)".../1917"

кільк. прим.: 1 (Х/а. – 1)

 

16. 821(477)

У45 Українка Л.

Повне академічне зібрання творів [Текст] : у 14 т. Т. 7 : Літературно-критичні та публіцистичні статті / Л. Українка ; ред.: В. Агеєва, упоряд.: М. Моклиця, Н. Колощук, Т. Левчук ; Волин. нац. ун-т імені Лесі Українки. – Луцьк : ВНУ імені Лесі Українки, 2021. – 680 с. : портр. – Імен. покажч.: с. 671-677.

УДК 821(477)".../1917"

кільк. прим.: 1 (Х/а. – 1)

 

17. 821(477)

У45 Українка Л.

Повне академічне зібрання творів [Текст] : у 14 т. Т. 8 : Переклади: поезія, проза, драма, публіцистика та інше / Л. Українка ; ред.: М. Стріха, упоряд.: О. Маланій, О. Бєлих, Л. Бондарук та ін. ; Волин. нац. ун-т імені Лесі Українки. – Луцьк : ВНУ імені Лесі Українки, 2021. – 1120 с. : портр.

УДК 821(477)".../1917"

кільк. прим.: 1 (Х/а. – 1)

 

18. 821(477)

У45 Українка Л.

Повне академічне зібрання творів [Текст] : у 14 т. Т. 14 : Листи (1907-1913) / Л. Українка ; ред. С. Романов, упоряд.: В. Прокіп (Савчук) ; Волин. нац. ун-т імені Лесі Українки. – Луцьк : ВНУ імені Лесі Українки, 2021. – 616 с. : 8 с. іл.

УДК 821(477)".../1917"

кільк. прим.: 1 (Х/а. – 1)

 

19. 821(477)

У45 Українка Л.

Повне академічне зібрання творів [Текст] : у 14 т. Т. 13 : Листи (1902-1906) / Л. Українка ; ред. Ю. Громик, упоряд.: В. Прокіп (Савчук) ; Волин. нац. ун-т імені Лесі Українки. – Луцьк : ВНУ імені Лесі Українки, 2021. – 616 с. : 8 с. іл.

УДК 821(477)".../1917"

кільк. прим.: 1 (Х/а. – 1)

 

20. 821(477)

У45 Українка Л.

Повне академічне зібрання творів [Текст] : у 14 т. Т. 12 : Листи (1897-1901) / Л. Українка ; ред. О. Полюхович, упоряд.: В. Прокіп (Савчук) ; Волин. нац. ун-т імені Лесі Українки. – Луцьк : ВНУ імені Лесі Українки, 2021. – 608 с.

УДК 821(477)".../1917"

кільк. прим.: 1 (Х/а. – 1)

 

21. 821(477)

У45 Українка Л.

Повне академічне зібрання творів [Текст] : у 14 т. Т. 9 : Записи народної творчості. Пісні, записи з голосу Лесі Українки / Л. Українка ; ред.: С. Романов, упоряд.: Ю. Громик, Т.Данилюк-Терещук, Л. Семенюк, І. Щукіна ; Волин. нац. ун-т імені Лесі Українки. – Луцьк : ВНУ імені Лесі Українки, 2021. – 848 с. : портр. – Список скор. назв джерел.: с. 830-845.

УДК 821(477)".../1917"

кільк. прим.: 1 (Х/а. – 1)

 

22. 821(477)

У45 Українка Л.

Повне академічне зібрання творів [Текст] : у 14 т. Т. 11 : Листи (1876-1896) / Л. Українка ; ред. С. Кочерга, упоряд.: В. Прокіп (Савчук) ; Волин. нац. ун-т імені Лесі Українки. – Луцьк : ВНУ імені Лесі Українки, 2021. – 600 с. : 8 с. іл.

УДК 821(477)".../1917"

кільк. прим.: 1 (Х/а. – 1)

 

23. 821(477)

У45 Українка Л.

Повне академічне зібрання творів [Текст] : у 14 т. Т. 10 : "Стародавня історія східніх народів". Конспекти. Виписки з книг. Нотатки та інше / Л. Українка ; ред.: Ю. Громик, упоряд.: А. Радько, О. Огнєва, І. Біскуб та ін. ; Волин. нац. ун-т імені Лесі Українки. – Луцьк : ВНУ імені Лесі Українки, 2021. – 528 с. : портр., іл. – Імен. покажч.: с. 518-525.

УДК 821(477)".../1917"

кільк. прим.: 1 (Х/а. – 1)

 

24. 821(477)

Я22 Яворницький Д.

Вечірні зорі [Текст] : з поетичного доробку / Д. Яворницький ; упоряд. Я. Тимошенко, вступ. ст.: Н. Василенко, А. Поповський. – 3-тє вид., допов.- [Репринт із видання 1910 року]. – Дніпро : Герда, 2020. – 152 с. : портр. – З автографом.

УДК 821(477)"18/19"

кільк. прим.: 1 (ВРК. – 1)

 

25. 821(477.53)

Я47 Яковенко (Воробйова) Лариса.

Оголена душа [Текст] / Яковенко (Воробйова) Лариса. – Лохвиця : [б. в.], 2018. – 120 с. – З автографом автора.

УДК 821(477.53)

кільк. прим.: 1 (Х/а. – 1)

 

Загальна кількість примірників: 26

Історичні науки

 

Місця збереження документів:

Н/а - Науковий абонемент

ВРК - Відділ рідкісної книги

РК - Праці ПНПУ

ЧЗ№2 - Читальна зала № 2

 

1. 94(477.53)

Б67 Бичко-Токовий В. Ю.

Мічені війною. Новосанжарці на полях Першої світової 1914-1918 рр. [Текст] : монографія / В. Ю. Бичко-Токовий. – Київ : Ліра-К, 2021. – 340 с. : іл. – З автографом автора.

УДК 94(477.53)

кільк. прим.: 1 (Н/а. – 1)

 

2. 94(477)

В27 Величко С.

Літопис [Текст] / С. Величко ; упоряд.: Г. Боряк, Т. Таїрова-Яковлєва ; Ін-т історії України НАН України, Санкт-Петербур. держ. ун-т, Центр вивчення історії України. – Київ : Кліо, 2020. – 1016 с.

УДК 94(477)"134-1648"+94(477)"1648/179"

кільк. прим.: 1 (ВРК. – 1)

 

3. 930(477.53)(092)

З-41 Збірник наукових статей за матеріалами круглих столів, присвячених пам'яті історика, архівіста, музейника Івана Павловського [Текст]. Вип. ІІ : (2016-2020 рр.) / редкол.: Н. В. Білан, В. В. Павлов, Л. К. Шендрик ; Держ. іст.-культ. заповідник "Поле Полтавської битви". – Полтава : Вид. Говоров С. В., 2020. – 360 с. – Бібліогр. в кінці ст.

УДК 930(477.53)(092)

кільк. прим.: 1 (Н/а. – 1)

 

4. 930(062)

З-41 Збірник матеріалів XXIV наукової конференції здобувачів вищої освіти факультету історії та географії. Березень 2021 року [Текст] / редкол.: Л. Л. Бабенко, Н. І. Головіна, П. А. Кравченко, Т. В. Тронько, О. П. Лахно, А. А. Шуканова ; Полтав. нац. пед. ун-т імені В. Г. Короленка. – Полтава : ІВЦ ПНПУ, 2021. – 312 с. – Бібліогр. в кінці ст.

УДК 930(062)+94(062)+91(062)

кільк. прим.: 1 (РК - Праці ПНПУ. – 1)

 

5. 94(477.53)

З-43 Звід пам'яток історії та культури України: Полтавська область. Машівський район [Текст] = Register of monuments of histori and culture of Ukraine: Poltava region. Mashivka district / упоряд.: В. О. Мокляк, О. Б. Супруненко ; Упр. культ. Полтав. облдержадмін., Центр охорони та дослідж. пам'яток, Полтав. краєзнавчий музей імені В. Кричевського. – Полтава ; Харків : Майдан, 2020. – 296 с. : іл., фото. – Покажч. пам'яток : с. 217-281. - Покажч. імен: с. 281-289. - Географ. покаж.: с. 289-294. – Бібліогр.: с. 254–269.

УДК 94(477.53)

кільк. прим.: 1 (Н/а. – 1)

 

6. 94(477)

І-20 Іванова Л. Г.

Національна ідентичність та український модерний рух (остання чверть ХVIII - 60 рр. ХІХ ст.). Історичні розвідки [Текст] / Л. Г. Іванова. – Вид. 2-ге, перероб. – Київ : Дніпро, 2019. – 392 с. : іл. – На обкл. назва "Національна ідентичність і державницька ідея в Україні". - З автографом автора. – Бібліогр.: с. 358–382 (331 назва).

Автограф: Науковій бібліотеці Полтавського педагогічного університету від автора. Л. Іванова.

УДК 94(477)"179/1917"

кільк. прим.: 1 (Н/а. – 1)

 

7. 94(477)

І-20 Іванова Л. Г.

Україна між Сходом і Заходом: українська національна ідея в суспільно-політичній думці 50-60-х рр. ХІХ ст. [Текст] : монографічне дослідження / Л. Г. Іванова ; відп. ред. М. Ю. Виговський. – Київ : Дніпро, 2008. – 304 с. – Бібліогр.: с. 285–301 (257 назв).

УДК 94(477)"179/1917"

кільк. прим.: 1 (Н/а. – 1)

 

8. 94(477)

І-20 Іванова Л. Г.

Гетьманщина у ХVІІІ ст.: політичні процеси і постаті (історичні нариси) [Текст] / Л. Г. Іванова ; Нац. пед. ун-тімені М.П. Драгоманова, Каф. іст. України. – Київ : Дніпро, 2016. – 185 с. – З автографом автора. – Бібліогр. в кінці розд.

Автограф: Науковій бібліотеці Полтавського педагогічного університету від автора. Л. Іванова.

УДК 94(477)"1648/179"

кільк. прим.: 1 (Н/а. – 1)

 

9. 94(477)

І-23 Іванченко Р. П.

Українська державницька ідея в суспільно-політичній думці IX-XIII ст. [Текст] / Р. П. Іванченко ; Київ. міжнар. ун-т. – Київ, 2006. – 380 с. – Прим.: с. 354-363. – Бібліогр.: с. 364–378.

УДК 94(477)"08/11"+94(477)"1087/1340"

кільк. прим.: 1 (Н/а. – 1)

 

10. 94(477)

І-23 Іванченко Р. П.

Раби Києва не мовчали [Текст] : наукові розвідки / Р. П. Іванченко. – Київ : Дніпро, 2009. – 520 с. : фото, іл.

УДК 94(477)"179/1917"

кільк. прим.: 2 (Н/а. – 2)

 

11. 930(477)

І-23 Іванченко Р. П.

Апостол українського відродження. До 175-річниці від дня народження М. Драгоманова [Текст] / Р. П. Іванченко. – Київ : КиМУ, 2016. – 390 с. : фото, іл. – Бібліогр. в підряд. прим.

УДК 930(477)(092)

кільк. прим.: 1 (ЧЗ№2. – 1)

 

12. 908(477.53)

К59 Козюра І. В.

Решетилівщина: люди, дати, події, факти [Текст] / І. В. Козюра, В. М. Козюра, І. І. Циган. – Полтава : АСМІ, 2019. – 287 с. : іл. – З автографом автора.

УДК 908(477.53)

кільк. прим.: 1 (Н/а. – 1)

 

13. 908(477.53)

С32 Сердюк Г.

З минулого - у вічність [Текст] / Г. Сердюк. – Київ : Дєоніс Плюс, 2020. – 456 с. : фото. – Бібліогр.: с. 436–455.

УДК 908(477.53)

кільк. прим.: 2 (Н/а. – 2)

 

14. 94(477)

С65 Сорока Ю. В.

Бій під Крутами [Текст] / Ю. В. Сорока. – Харків : Фоліо, 2018. – 120 с. : іл. – (Знамениті події історії України).

УДК 94(477)"1917/1921"

кільк. прим.: 1 (Н/а. – 1)

 

15. 94(477)"179/1917"

У11 У кігтях двоглавих орлів. Творення модерної нації. Україна під скіпетрами Романових і Габсбургів [Текст] / А. Галушка, І. Гирич, І. Глизь [та ін.]. – 2-ге вид. – Харків : Клуб Сімейного Дозвілля, 2018. – 352 с. : іл. – (Історія без цензури). – Бібліогр. в підрядк. прим.

УДК 94(477)"179/1917"

кільк. прим.: 1 (Н/а. – 1)

 

16. 94(477.53)

Ч-44 Чепіль О. В.

Вулицями старої Полтави [Текст] : науково-популярні нариси / О. В. Чепіль ; Упр. культ. Полтав. обл. держ. адмін., Обл. метод кабінет навч. закл. мистецтва та культ., Полтав. обл. осередок Нац. Спілки композиторів України. – Полтава : ПП Дачник, 2009. – 116 с. : іл., фото.

УДК 94(477.53)

кільк. прим.: 1 (Н/а. – 1)

 

17. 94(477)

Ч-56 Чехович К.

Християнський націоналізм [Текст] / К. Чехович ; упоряд.: О. Петрук, М. Комариця ; Львів. нац.ун-т імені Івана Франка, Львів. нац. наук. б-ка України імені В. Стефаника, Наук.-дослід. ін-т пресознавства. – Львів : ЛА "Піраміда", 2019. – 556 с. : портр. – (Приватна колекція). – Бібліогр. в підрядк. прим.

УДК 94(477)+811.161.2+821.09(477)

кільк. прим.: 1 (Н/а. – 1)

 

18. 94(477)

Ю74 Юркевич Л.

Російські соціал-демократи і національне питання [Текст] / Л. Юркевич ; за ред. Л. Івшиної, упоряд.: І. Сюндюков, М. Томак, Н. Тисячна. – 2-ге вид. – Київ : ПрАТ "Українська прес-група", 2013. – 40 с. – (Бібліотека газети "День". Бронебійна публіцистика).

УДК 94(477)

кільк. прим.: 1 (Н/а. – 1)

 

Загальна кількість примірників: 20


 

Вітаємо!

Будемо раді Вам допомогти.