Бюлетень нових надходжень Завантажити у форматі PDF

Суспільні науки

Місця збереження документів:

Н/а - Науковий абонемент

РК - Праці ПНПУ

ЧЗ№4 - Читальна зала № 4

ЧЗ№2 - Читальна зала № 2

ЧЗ№3 - Читальна зала № 3

 

1. 323(477)

H80 Horbulin V.

My Journey Through the Looking-Glass. Travel Sketches and More [Текст] / V. Horbulin. – Kyiv : Bright Books, 2020. – 256 c.

УДК 323(477)

кільк. прим.: 1 (Н/а. – 1)

 

2. 27-475.5

А72 Антоний (Паканич).

Сияние жизни вечной [Текст] : избранные проповеди / Антоний (Паканич). – Киев : Изд. отдел Укр. Православной Церкви, 2019. – 328 с. : ил.

УДК 27-475.5

кільк. прим.: 1 (Н/а. – 1)

 

3. 2(477)(092)

А94 Афонский старец из Закарпатья. Иеросхимонах Аввакум (Вакаров) и его время: 1899-1972 [Текст] / С. В. Шумило, М. В. Шкаровский, Ю. В. Данилец, П. И. Гайденко. – Киев : Междунар. ин-т афонского наследия, 2019. – 334 с. : ил. – К 850-летию основания Старого (Нагорного) Русика и 120-летию со дня рождения иеросхимонаха Аввакума (Вакарова).

УДК 2(477)(092)

кільк. прим.: 1 (Н/а. – 1)

 

4. 008

Б12 Бабенко В.

Логіка культури. Пролегомени до вступу в культурознавство [Текст] / В. Бабенко. – Полтава : ПНПУ імені В. Г. Короленка, 2020. – 472 с. – Імен. покажч.: с. 460-463. – Бібліогр.: с. 464–471 (203 назви).

УДК 008

кільк. прим.: 1 (РК - Праці ПНПУ. – 1)

 

5. 005(075.8)

Б76 Божидарнік Т. В.

Креативний менеджмент [Текст] : навч. посіб. для студ. вищих навч. закл. / Т. В. Божидарнік, Н. М. Василик. – стереотип. вид. – Херсон : Олді-Плюс, 2019. – 498 с. – Дод.: с. 469-496. – Бібліогр.: с. 455–467.

УДК 005(075.8)

кільк. прим.: 1 (ЧЗ№4. – 1)

 

6. 27(062)

В11 В орбіті християнської культури [Текст] : наук. зб. : матеріали наук. конф. до 1030-річчя хрещення Русі, (Київ, 25-26 жовт. 2018 р.) / за ред.: І. Скочиляса, М. Яременка. – Львів : Український Католицький Університет, 2020. – 312 с. : іл. – (Київське християнство ; т. ХХІ). – Бібліогр. в підрядк. прим.

УДК 27(062)

кільк. прим.: 1 (Н/а. – 1)

 

7. 316.3(075.8)

Г12 Гавриленко І. М.

Соціальний розвиток [Текст] : навч. посіб. / І. М. Гавриленко, М. П. Недюха, Ю. І. Яковенко. – 2-е вид., перероб. і допов., стереотип. вид. – Херсон : Олді-Плюс, 2019. – 580 с. – Дод.: с. 572-575. – Бібліогр.: с. 571.

УДК 316.3(075.8)

кільк. прим.: 1 (ЧЗ№4. – 1)

 

8. 025.178

Д40 Джаман М.

Освідчення (пісні Михайла Джамана на вірші Олександра Мороза) [Текст] : зб. пісень / М. Джаман, О. Мороз. – Київ : Центр учбової літератури, 2019. – 134 с.

Автограф: У фонд бібліотеки Полтавського педуніверситету - щиро М. Джаман. 05.12.2019 р. Полтава.

УДК 025.178

кільк. прим.: 1 (Н/а. – 1)

 

9. 331.101.1(075.8)

Д44 Дизайн систем візуальної інформації [Текст] : навч. посіб. / О. В. Чемакіна, А. Л. Рубцов, В. О. Свірко, О. П. Олійник ; Факультет архітектури, будівництва та дизайну НАУ; Укр. наук.-дослід. ін-т дизайну та ергономіки; Нац. ун-т харчових технологій. – Херсон : Олді-Плюс, 2019. – 200 с. – Бібліогр.: с. 192–194.

УДК 331.101.1(075.8)+7.012(075.8)

кільк. прим.: 1 (ЧЗ№4. – 1)

 

10. 016:929]:5

Ж74 Життєві вершини О. В. Халимон [Текст] : бібліограф. покажч. / відп. ред. О. Б. Супруненко ; авт. вступ. ст.: С. Л. Кигим, В. М. Спмородов ; Полтав. краєзнавчий музей імені Василя Кричевського. – Полтава : [б. в.], 2020. – 22 с.

УДК 016:929]:5

кільк. прим.: 1 (Н/а. – 1)

 

11. 070(03)

Ж92 Журналістика [Текст] : словник-довідник / автор-уклад. І. Л. Михайлин. – Київ : Академвидав, 2013. – 320 с.

УДК 070(03)

кільк. прим.: 1 (ЧЗ№2. – 1)

 

12. 159.923.2

З-34 Зарицька В. В.

Психологія самореалізації особистості [Текст] : монографія / В. В. Зарицька ; Класичний приватний ун-т. – Херсон : Гельветика, 2019. – 240 с. – Бібліогр.: с. 224–240.

УДК 159.923.2

кільк. прим.: 1 (ЧЗ№4. – 1)

 

13. 159.9:316.48(075.8)

З-34 Зарицька В. В.

Психологія конфлікту [Текст] : навч. посіб. для студ. спец. 053 - Психологія / В. В. Зарицька ; Класичний приватний ун-т. – Херсон : Гельветика, 2019. – 380 с. – Бібліогр.: с. 372–379.

УДК 159.9:316.48(075.8)

кільк. прим.: 1 (ЧЗ№4. – 1)

 

14. 005.591.6(075.8)

З-38 Захарченко В. І.

Інноваційно-інвестиційний менеджмент [Текст] : навч. посіб. для студ. ун-тів (конспект лекцій) / В. І. Захарченко, К. В. Ковтуненко, В. В. Лаптєва ; Одеський нац. політехнічний ун-т; Ізмаїльський держ. гуманіт. ун-т; Київський нац. торговедбно-економ. ун-т. – Херсон : Гельветика, 2019. – 148 с. – Бібліогр.: с. 143–147.

УДК 005.591.6(075.8)

кільк. прим.: 1 (ЧЗ№4. – 1)

 

15. 316.6

К17 Кальницька Ю.

Історія соціальної психології в Україні: друга половина ХІХ - початок ХХ ст. [Текст] : монографія / Ю. Кальницька ; Ін-т соц. та політ. психології НАПН України. – Київ : Талком, 2019. – 148 с.

УДК 316.6(091)

кільк. прим.: 1 (ЧЗ№4. – 1)

 

16. 159.9:376

К55 Кобильченко В.

Спеціальна педагогіка [Текст] : підручник / В. Кобильченко, І. Омельченко. – Київ : Академія, 2020. – 224 с. – (Альма-матер). – Бібліогр.: с. 220–223.

УДК 159.9:376(075.8)

кільк. прим.: 2 (ЧЗ№4. – 2)

 

17. 327(477)

К89 Кузьо Т.

Война Путина против Украины. Революция, национализм и криминалитет [Текст] / Т. Кузьо ; пер. Д. Литошенко. – Киев : ДУХ І ЛІТЕРА, 2018. – 600 с.

УДК 327(477)

кільк. прим.: 1 (Н/а. – 1)

 

18. 001.89(075.8)

М13 Мазур О. В.

Як написати наукову роботу: від реферату до дисертації [Текст] : навч. посіб. з основ наукових дослідж. для студ. філол. спец. / О. В. Мазур, О. В. Подвойська, С. В. Радецька ; Херсонський нац. техн. ун-т. – Херсон : Олді-Плюс, 2018. – 176 с. – Бібліогр.: с. 169–172.

УДК 001.89(075.8)

кільк. прим.: 1 (ЧЗ№2. – 1)

 

19. 368.51

М54 Методичні рекомендації по застосуванню технології біозахисту зерна і зернопродуктів від домінуючих видів лускокрилих-фітофагів в системі органічного виробництва [Текст] / І. В. Бондаренко, В. Ф. Дрозда, О. І. Статкевич, І. С. Шевердєєва ; Нац. ун-т біоресурсів і природокористування України. – Київ : НУБіП України, 2019. – 215 с. : іл. – Бібліогр.: с. 192–211.

УДК 368.51

кільк. прим.: 1 (ЧЗ№4. – 1)

 

20. 008:001(072.8)

М54 Методика викладання культурологічних дисциплін [Текст] : навч.-метод. посіб. для студ. спец. 034 Культурологія / уклад. А. Литвиненко ; Полтав. нац. пед. ун-т імені В. Г. Короленка. – Полтава, 2020. – 200 с. – Бібліогр. в кінці лекцій.

УДК 008:001(072.8)

кільк. прим.: 8 (РК - Праці ПНПУ. – 1, ЧЗ№4. – 2, Н/а. – 5)

 

21. 141.131

М55 Мешков В. М.

Трансцедентальное мышление Платона [Текст] : в 2 т. Т. 1 : Восхождение к трансцедентальной философии / В. М. Мешков. – Полтава : ПП Астрая, 2019. – 391 с. – Библиогр.: с. 385–390.

УДК 141.131

кільк. прим.: 1 (РК - Праці ПНПУ. – 1)

 

22. 005

М84 Мостенська Т. Л.

Управління проектами [Текст] : навч. посіб. для організації самостійної роботи студ. / Т. Л. Мостенська, Т. В. Лобунець ; Нац. ун-т біоресурсів і природокористування України. – Київ : Кондор, 2018. – 132 с. – Бібліогр.: с. 121–123.

УДК 005.591.6

кільк. прим.: 1 (ЧЗ№4. – 1)

 

23. 016:929]:5

М89 Музейний камертон Світлани Кигим [Текст] : бібліогр. покажч. / уклад.: В. М. Самородов, Л. В. Чеботарьова ; відп. ред. О. Б. Супруненко ; Полтав. краєзнавчий музей імені Василя Кричевського. – Харків : ТОВ "Майдан", 2020. – 55 с.

УДК 016:929]:5

кільк. прим.: 1 (Н/а. – 1)

 

24. 004(072.3)

М90 Мульганов К. Ю.

Робототехніка. STEAM-освіта [Текст] / К. Ю. Мульганов, С. А. Пустільник ; упоряд. О. В. Власенко. – Київ : Шк. світ, 2020. – 104 с. – Бібліогр.: с. 59.

УДК 004(072.3)

кільк. прим.: 3 (ЧЗ№3. – 3)

 

25. 323

М93 Мушинский Н. П.

Разговор с властью о судьбе на планете Земля [Текст] / Н. П. Мушинский. – [Б. м.], [2019?]. – 84 с.

УДК 323(477)

кільк. прим.: 1 (Н/а. – 1)

 

26. 342

Н32 Настільна книга громадянина [Текст] / С. С. Чернявський, К. Б. Левченко, С. С. Бичкова, Н. В. Павловська. – Харків : Фоліо, 2019. – 32 с.

УДК 342.72/.73(=161.2)

кільк. прим.: 1 (Н/а. – 1)

 

27. 316.6

О-75 Основи соціальної психології [Текст] : підруч. для заклад. вищої освіти / за ред. М. М. Слюсаревського ; Ін-т соціальної та політичної психології НАПН України. – Київ : Талком, 2018. – 580 с.

УДК 316.6(075.8)

кільк. прим.: 1 (ЧЗ№4. – 1)

 

28. 316.6(075.8)

П58 Попович І. С.

Психологія соціальних очікувань особистості: методологія, теорія і практика [Текст] : навч.-метод. посіб. / І. С. Попович ; Херсон. держ. ун-т. – Херсон : ОЛДІ-ПЛЮС, 2019. – 157 с. : іл. – Бібліогр.: с. 150–157 (84 назви).

УДК 316.6(075.8)

кільк. прим.: 1 (ЧЗ№4. – 1)

 

29. 159.923.2

П86 Психологічні координати розвитку особистості: реалії та перспективи [Текст] : зб. наук. матеріалів IV міжнар. наук.-практ. конф., (Полтава, 22 трав. 2019 р.) / Ін-т психології імені Г. С. Костюка, Полтав. нац. пед. ун-т імені В. Г. Короленка, ПОІППО імені М. В. Остроградського [та ін.]. – Полтава : Шевченко Р. В., 2019. – 209 с. – До 105-річчя Полтавського національного педагогічного університету імені В. Г. Короленка і 100-річчю фізико-математичного факультету. – Бібліогр. в кінці ст.

УДК 159.923.2

кільк. прим.: 1 (РК - Праці ПНПУ. – 1)

 

30. 016:929]:908(477.53)

П89 Тарас Пустовіт [Текст] : біобібліогр. покажч. / уклад.: М. А. Федорова, Г. А. Дідусенко ; Департамент культури і туризму Полтав. обл. держ. адмін., Полтав. обл. універсальна наук. б-ка імені І. П. Котляревського. – Полтава : АСМІ, 2019. – 144 с. : фото. – (Видатні краєзнавці Полтавщини ; вип. 3). – До 60-річчя від дня народження.

УДК 016:929]:908(477.53)

кільк. прим.: 1 (Н/а. – 1)

 

31. 351

Р15 Радянські органи державної безпеки у 1939 - червні 1941 р.: документи ГДА СБ України [Текст]. Ч. 2 / упоряд.: В. Даниленко, С. Кокін. – Вид. 2-е, перероб. – Київ : ВД "Києво-Могилянська академія", 2013. – 608 с. – Список скорочень: с. 552-557.- Геогр. покажч.: с. 558-568.- Імен. покажч.: с. 569-587.

УДК 351.746.1(477)(093)

кільк. прим.: 1 (Н/а. – 1)

 

32. 001.32(477)

С17 Самородов В. М.

Полтавський вимір Національної академії наук України (1918-2018). Події. Постаті. Пам'ять [Текст] / В. М. Самородов, С. Л. Кигим ; наук. ред. В. М. Самородов. – Полтава : Дивосвіт, 2019. – 240 с. : іл. – З автографом авторів.- Імен. покажч.: с. 224-232. - На посвяту 100-річчя заснування Національної академії наук України.

Автограф: До фондів бібліотеки Полтавського національного педагогічного університету імені Володимира Короленка, як свідчення, великої поваги академічної спільноти до вашого вишу - прокладача вікової дороги нашої Полтави з НАН України! Сердечно від авторів. Віктор Самородов, Світлана Кигим. м. Полтава, 12.03.20 р.

УДК 001.32(477)

кільк. прим.: 1 (Н/а. – 1)

 

33. 323

С32 Сергійчук В.

Етнічні межі і державний кордон України [Текст] / В. Сергійчук. – Вид. 3-є, допов. – Київ : ПП Сергійчук М. І., 2008. – 560 с.

УДК 323.1(477)

кільк. прим.: 1 (Н/а. – 1)

 

34. 159.923.2

С38 Синергетичний підхід до психологічних процесів у системах різного рівня організацій [Текст] : монографія / за ред.: К. В. Седих, І. Г. Тітова ; Полтав. нац. пед. ун-т імені В. Г. Короленка. – Полтава : Астрая, 2020. – 223 с. – Режим доступу: http://elcat.pnpu.edu.ua/docs/монографія психологія.pdf.

УДК 159.923.2

кільк. прим.: 2 (РК - Праці ПНПУ. – 1, ЧЗ№4. – 1)

 

35. 159.9

С49 Слюсаревський М. М.

Психологія міграції [Текст] : навч. посіб. / М. М. Слюсаревський, О. Є. Блинова ; Ін-т соц. та політ. психології НАПН України. – Вид. друге, перероб. і доп. – Київ : Талком, 2018. – 360 с. – Бібліогр. в кінці розд.

УДК 159.9:314.15(075.8)

кільк. прим.: 1 (ЧЗ№4. – 1)

 

36. 316.6

С49 Слюсаревський М. М.

Несходимі терени Психеї: маршрути наукового пізнання [Текст] : вибрані твори / М. М. Слюсаревський. – Київ : Талком, 2019. – 664 с. – Бібліогр. в кінці ст.

УДК 316.6

кільк. прим.: 1 (ЧЗ№4. – 1)

 

37. 316.6

С69 Соціальна ситуація в Україні: особливості відображення трансформаційних процесів у громадській думці (2014-2018) [Текст] : довідник / М. М. Слюсаревський, О. І. Гуменюк, М. С. Дворник, Л. П. Черниш ; Ін-т соц. та політ. психології НАПН України. – Київ : Талком, 2019. – 272 с.

УДК 316.6(03)

кільк. прим.: 1 (ЧЗ№4. – 1)

 

38. 316.6

С69 Соціально-психологічне мислення: генеза, основні форми та перспективи розвитку [Текст] : монографія / за наук. ред. М. М. Слюсаревського ; Ін-т соц. та політ. психології НАПН України. – Кропивницький : Імекс-ЛТД, 2018. – 296 с.

УДК 316.6:159.955

кільк. прим.: 1 (ЧЗ№4. – 1)

 

39. 001.891

Т45 Титаренко О. О.

Основи наукових досліджень [Текст] : монографія / О. О. Титаренко ; Полтав. нац. пед. ун-т імені В. Г. Короленка. – Полтава : Сімон, 2019. – 348 с. – Бібліогр.: с. 340–341.

УДК 001.891

кільк. прим.: 1 (РК - Праці ПНПУ. – 1)

 

40. 005

Ч-46 Череп А. В.

Інноваційний менеджмент [Текст] : підручник / А. В. Череп, Т. В. Пуліна, О. Г. Череп. – Київ : Кондор, 2018. – 452 с. – Бібліогр.: с. 432–441.

УДК 005.591.6

кільк. прим.: 1 (ЧЗ№4. – 1)

 

41. 364.63

Ш70 Шляхи протидії, запобігання та подолання наслідків насильства [Текст] : метод. посіб. для тренерів з проведення тренінгів, викладачів, соціальних працівників та практичних психологів / А. В. Єфімова, С. П. Ревенко, В. С. Дикуха, Д. С. Доманчук ; Херсон. держ. ун-т, Соц.-психол.ф-т. – Херсон : Гельветика, 2019. – 176 с. – Бібліогр. в кінці розд.

УДК 364.63

кільк. прим.: 1 (ЧЗ№4. – 1)

 

Загальна кількість примірників: 52

Педагогічні науки

Місця збереження документів:

РК - Праці ПНПУ

ЧЗ№4 - Читальна зала № 4

Н/а - Науковий абонемент

Аб. підр - Абонемент підручників

ЧЗ№3 - Читальна зала № 3

 

1. 37(062)

Т38 Технології професійної підготовки майбутнього вчителя: сучасні моделі і компетентнісний дискурс педагогіки А. С. Макаренка : матеріали XIX міжнар. наук.-практ.конф. Упр. майстерність керівника навч. закладу [Текст] : Упр. проектами у сфері науки, освіти, інновацій та інформатизації. Упр. проєктами у сфері науки, освіти, та у виробництві : Всеукр. наук.-практ. семінар, (Полтава, 12-13 берез. 2020 р.) / за ред. М. В. Гриньової ; Полтав. нац. пед. ун-т імені В. Г. Короленка, Ін-т пед. освіти та освіти дорослих НАПН України, Ін-т обдарованої дитини НАПН України. – Полтава : ПНПУ імені В. Г. Короленко, 2020. – 165 с. – (Полтавська макаренкіана ; вип. 1). – Режим доступу: http://elcat.pnpu.edu.ua/docs/XXVIIКариш.pdf. – До 100-річчя заснування Полтавської трудової колонії імені М. Горького. – Бібліогр. в кінці ст.

УДК 37(062)

кільк. прим.: 1 (РК - Праці ПНПУ. – 1)

 

2. 37(075.8)

С38 Синергетична педагогіка [Текст] : навч.-метод. посіб. / Нац. пед. ун-т імені М. П. Драгоманова, Нац. авіаційний ун-т. – Вид. 2-ге доп., перероб. – Київ, 2019. – 416 с. – Бібліогр. в кін. тем.

УДК 37(075.8)

кільк. прим.: 1 (ЧЗ№4. – 1)

 

3. 37(091)(477)

О-72 Освіта, наука і культура на Поділлі [Текст] : зб. наук. праць. Т. 22 / голов. ред. колегії О. П. Реєнт ; Кам'янець-Подільський нац. ун-т імені Івана Огієнка. – Кам'янець-Подільський : Оіюм, 2015. – 720 с. – Присвячено 100-річчю від дня народження академіка П. Т. Тронька. – Бібліогр. в кінці розд.

УДК 37(091)(477)+008(477)(091)

кільк. прим.: 1 (Н/а. – 1)

 

4. 37(092)(477.53)

Т51 Токуєва Н. В.

Соціально-педагогічна та громадсько-просвітницька діяльність М. Андрієвського [Текст] : навчальна програма спецкурсу / Н. В. Токуєва ; Полтав. нац. пед. ун-т імені В. Г. Короленка. – Полтава, 2016. – 51 с.

УДК 37(092)(477.53)

кільк. прим.: 1 (Н/а. – 1)

 

5. 37.013.3

Ф79 Формування сучасного освітнього середовища: теорія і практика [Текст] : зб. наук. праць / Полтав. нац. пед. ун-т імені В. Г. Короленка [та ін.]. – Полтава : ПНПУ імені В. Г. Короленка, 2020. – 165 с. – (Психолого-педагогічний факультет). – Режим доступу: http://elcat.pnpu.edu.ua/docs/Формування.сучасного.pdf. – Текст: укр., англ., пол. – Бібліогр. в кінці ст.

УДК 37.013.3

кільк. прим.: 1 (РК - Праці ПНПУ. – 1)

 

6. 37.013.32

К56 Коваленко М. А.

Неформальна освіта [Текст] : довідник-порадник для дорослих / М. А. Коваленко, О. Е. Ломоносова, Г. М. Швороб. – Херсон : Олді-Плюс, 2020. – 120 с. – Дод.: с. 110-117.

УДК 37.013.32

кільк. прим.: 1 (ЧЗ№4. – 1)

 

7. 37.013

С17 Самодрин А. П.

Концептуалізація світоглядних орієнтирів цивілізаційного шляху України: ноосферний підхід [Текст] : посібник / А. П. Самодрин. – Кременчук : ПП Щербатих О.В., 2020. – 94 с. – Бібліогр.: с. 89–91.

УДК 37.013.73

кільк. прим.: 1 (Н/а. – 1)

 

8. 37.014

Г34 Генеза провідництва в освіті [Текст] : монографія / за ред. І. Т. Богданова ; Берд. держ. пед. ун-т. – Київ : Освіта України, 2019. – 476 с.

УДК 37.014

кільк. прим.: 1 (Н/а. – 1)

 

9. 37.014.3

Н72 Нова українська школа. Тренінги, заняття, семінари-практикуми для вчителів [Текст]. – Харків : Основа, 2020. – 72 с. : іл. – (Бібліотека журналу "Початкове навчання та виховання" ; вип. 7 (199)).

УДК 37.014.3

кільк. прим.: 1 (ЧЗ№4. – 1)

 

10. 37.015.3(075.8)

З-12 Заброцький М. М.

Педагогічна психологія лекції [Текст] : навч. посіб. / М. М. Заброцький, Ю. Г. Шапошникова. – стереотип. вид. – Херсон : Олді-Плюс, 2019. – 144 с. – Бібліогр.: с. 130.

УДК 37.015.3(075.8)

кільк. прим.: 1 (ЧЗ№4. – 1)

 

11. 37.015.3

Х22 Харченко Н.

Лайфгаки для мотивації учнів та вчителів, або як сформувати позитивну мотивацію до навчання [Текст] / Н. Харченко. – Київ : Перше вересня, 2020. – 96 с. – (Бібліотека "Шкільного світу").

УДК 37.015.3:005.32

кільк. прим.: 2 (ЧЗ№4. – 2)

 

12. 37.02

Д53 Дмитренко С.

Click-навчання. Методика організації освітньої діяльності з дітьми нового покоління [Текст] / С. Дмитренко, Д. Долгова, Н. Харченко. – Київ : Шк. світ, 2020. – 120 с. – (Бібліотека "Шкільного світу").

УДК 37.02:001.895

кільк. прим.: 1 (ЧЗ№4. – 1)

 

13. 37.035

Н35 Національно-патріотичне виховання дітей та молоді [Текст] : навч.-метод. посіб. / за заг. ред. С. В. Пєткова. – Київ : ОВК, 2016. – 148 с.

УДК 37.035:172.15

кільк. прим.: 1 (ЧЗ№4. – 1)

 

14. 37.035:39

М13 Маєвська Л. М.

Етнопедагогіка [Текст] : навч. посіб. для студ. вищих навч. закл. / Л. М. Маєвська ; Житомир. держ. ун-т імені Івана Франка. – стереотип. вид. – Херсон : Олді-Плюс, 2019. – 288 с. – Бібліогр.: с. 269–285.

УДК 37.035:39(=...)(075.8)

кільк. прим.: 1 (ЧЗ№4. – 1)

 

15. 37.07

К59 Козлова А.

HR в освіті [Текст] / А. Козлова, Л. Ахунова, А. Псатій. – Київ : Шк. світ, 2020. – 112 с. – (Бібліотека "Шкільного світу").

УДК 37.07:005.95

кільк. прим.: 3 (ЧЗ№4. – 1, Н/а. – 2)

 

16. 37.091

Л33 Лебедик М.

Створення опорної школи повного дня як навчально-виховного комплексу [Текст] : монографія / М. Лебедик, В. Моргун ; наук. ред. В. В. Радул ; Полтав. нац. пед. ун-т імені В. Г. Короленка, Центральноукр. держ. пед. ун-т імені Володимира Винниченка [та ін.]. – Харків : Мачулін, 2020. – 312 с. – З автографом авторів.

Автограф: Бібліотеці Полтавського педагогічного університету для роботи у напрямку побудови школи "праці та мажору" А. Макаренка від авторів. В. Моргун. Полтава, 01.09.2020 р. (Автограф у кн. №640660).

УДК 37.091

кільк. прим.: 2 (ЧЗ№4. – 1, РК - Праці ПНПУ. – 1)

 

17. 37.091.12

П86 Психолог - батькам дошкільнят [Текст] / упоряд. А. Козлова. – Київ : Шк. світ, 2020. – 112 с. – (Бібліотека "Шкільного світу").

УДК 37.091.12:159.9-051

кільк. прим.: 1 (ЧЗ№4. – 1)

 

18. 37.091.12

П86 Психолог - батькам учнів 5-9 класів [Текст] / упоряд.: Л. Кріцак, В. Легка, Г. Семенів. – Київ : Шк. світ, 2020. – 144 с. – (Бібліотека "Шкільного світу").

УДК 37.091.12:159.9-051

кільк. прим.: 1 (ЧЗ№4. – 1)

 

19. 37.091.12

П86 Психолог - батькам молодших школярів [Текст] / упоряд.: В. Легка, Г. Семенів. – Київ : Шк. світ, 2020. – 144 с. – (Бібліотека "Шкільного світу").

УДК 37.091.12:159.9-051

кільк. прим.: 1 (ЧЗ№4. – 1)

 

20. 37.091.33

Д53 Дмитренко С.

Гра. Освітня технологія в теорії та практиці [Текст] / С. Дмитренко. – Київ : Шк. світ, 2020. – 120 с. – (Бібліотека "Шкільного світу").

УДК 37.091.33-027.22:796

кільк. прим.: 3 (ЧЗ№4. – 1, Н/а. – 2)

 

21. 37.091.39

Ж74 Житєньова Н. В.

Візуальні дидактичні засоби: створення та використання в освітній практиці [Текст] : навч.-метод. посіб. / Н. В. Житєньова ; Харків. нац. пед. ун-т імені Г. С. Сковороди. – Харків : Харків. нац. пед. ун-т імені Г. С. Сковороди, 2019. – 88 с. – Бібліогр.: с. 82–88 (50 назв).

УДК 37.091.39

кільк. прим.: 1 (ЧЗ№4. – 1)

 

22. 37.091.4

П30 Петренко Л. М.

Актуалізація педагогічних ідей Г. Ващенка в умовах розбудови національної системи освіти [Текст] : навч.-метод. посіб. для студ. закладів вищої освіти / Л. М. Петренко. – Полтава : ПНПУ імені В. Г. Короленка, 2020. – 100 с. – Бібліогр.: в кінці тем.

УДК 37.091.4

кільк. прим.: 3 (РК - Праці ПНПУ. – 1, ЧЗ№4. – 2)

 

23. 37:001.895(075.8)

Л64 Литвинов А. С.

Педагогічний провайдинг інновацій в освіті [Текст] : навч. посіб. / А. С. Литвинов ; за заг. наук. ред. В. В. Борисова. – Суми : Університетська книга, 2020. – 265 с. – Бібліогр.: с. 257–265 (92 назви).

УДК 37:001.895(075.8)

кільк. прим.: 1 (ЧЗ№4. – 1)

 

24. 37:001.895(075.8)

Ц98 Цюняк О. П.

Педагогічна інноватика [Текст] : навч.-метод. посіб. для самост. роботи студ. / О. П. Цюняк. – Івано-Франківськ : Вид. Кушнір Г. М., 2019. – 128 с. : іл. – Бібліогр.: с. 96–102.

УДК 37:001.895(075.8)

кільк. прим.: 1 (ЧЗ№4. – 1)

 

25. 37:001.895(075.8)

Ц98 Цюняк О. П.

Педагогічна інноватика [Текст] : навч.-метод. посіб. / О. П. Цюняк, С. Ю. Довбенко. – Івано-Франківськ : Вид. Кушнір Г. М., 2019. – 190 с. : іл. – Бібліогр.: с. 157–163.

УДК 37:001.895(075.8)

кільк. прим.: 1 (ЧЗ№4. – 1)

 

26. 373.2

П56 Поніманська Т. І.

Дошкільна педагогіка [Текст] : підручник / Т. І. Поніманська. – 4-те вид., переробл. – Київ : Академія, 2018. – 408 с. – (Альма-матер). – Бібліогр. в кінці розд.

УДК 373.2(075.8)

кільк. прим.: 2 (ЧЗ№4. – 1, Аб. підр. – 1)

 

27. 373.2.014.6

М77 Моніторинг якості дошкільної освіти. Середній дошкільний вік [Текст]. – Київ : Шк. світ, 2020. – 152 с. – (Бібліотека "Шкільного світу").

УДК 373.2.014.6

кільк. прим.: 1 (ЧЗ№4. – 1)

 

28. 373.2.015

М15 Макаренко Л.

Марш. Танець. Пісня [Текст] : матеріали до занять / Л. Макаренко. – Київ : Шк. світ, 2020. – 184 с. – (Бібліотека "Шкільного світу").

УДК 373.2.015.31:78+78(072.2)

кільк. прим.: 1 (ЧЗ№4. – 1)

 

29. 373.3.015.31:140.8

Я31 Ягупа І. Д.

Інтегровані уроки курсу "Я досліджую світ" у 3-му класі [Текст]. Ч. 1 / І. Д. Ягупа. – Харків : Основа, 2020. – 64 с. : іл. – (Бібліотека журналу "Початкове навчання та виховання" ; вип. 2 (194)). – Бібліогр.: с. 63 (9 назв).

УДК 373.3.015.31:140.8

кільк. прим.: 1 (ЧЗ№4. – 1)

 

30. 373.3.015.31:140.8

Я31 Ягупа І. Д.

Інтегровані уроки курсу "Я досліджую світ" у 3-му класі [Текст]. Ч. 2 / І. Д. Ягупа. – Харків : Основа, 2020. – 64 с. : іл. – (Бібліотека журналу "Початкове навчання та виховання" ; вип. 3 (195)).

УДК 373.3.015.31:140.8

кільк. прим.: 1 (ЧЗ№4. – 1)

 

31. 373.3.015.31:140.8

Я31 Ягупа І. Д.

Інтегровані уроки курсу "Я досліджую світ" у 3-му класі [Текст]. Ч. 3 / І. Д. Ягупа. – Харків : Основа, 2020. – 80 с. : іл. – (Бібліотека журналу "Початкове навчання та виховання" ; вип. 4 (196)). – Бібліогр.: с. 80 (18 назв).

УДК 373.3.015.31:140.8

кільк. прим.: 1 (ЧЗ№4. – 1)

 

32. 373.3.015.31:140.8

Я31 Ягупа І. Д.

Інтегровані уроки курсу "Я досліджую світ" у 3-му класі [Текст]. Ч. 4 / І. Д. Ягупа. – Харків : Основа, 2020. – 72 с. : іл. – (Бібліотека журналу "Початкове навчання та виховання" ; вип. 5 (197)).

УДК 373.3.015.31:140.8

кільк. прим.: 1 (ЧЗ№4. – 1)

 

33. 373.3.015.31:140.8

Я31 Ягупа І. Д.

Інтегровані уроки курсу "Я досліджую світ" у 3-му класі [Текст]. Ч. 5 / І. Д. Ягупа. – Харків : Основа, 2020. – 72 с. : іл. – (Бібліотека журналу "Початкове навчання та виховання" ; вип. 6 (198)).

УДК 373.3.015.31:140.8

кільк. прим.: 1 (ЧЗ№4. – 1)

 

34. 373.3:001.895

І-66 Інноваційні педагогічні рішення у початковій освіті [Текст] : зб. наук. пр. Вип. 2 / за заг. ред. О. А. Федій, відпов. ред. Ю. Г. Павленко ; Полтав. нац. пед. ун-т імені В. Г. Короленка, Каф. початкової освіти, природн. і мат. дисциплін та методик їх викладання. – Полтава : Сімон, 2019. – 149 с. – Режим доступу: http://elcat.pnpu.edu.ua/docs/Збірник_кафедри ПО_2019.pdf. – Бібліогр. в кінці ст.

УДК 373.3:001.895

кільк. прим.: 2 (РК - Праці ПНПУ. – 1, ЧЗ№4. – 1)

 

35. 373.5.091

У71 Уроки PISA-2018 [Текст] : методичні рекомендації. – Київ : Педагогічна думка, 2020. – 96 с. : іл. – Бібліогр.: в кінці тем.

УДК 373.5.091

кільк. прим.: 1 (ЧЗ№4. – 1)

 

36. 378(062)

Н73 Нові технології навчання та покращення якості підготовки фахівців з вищою освітою [Текст] : матеріали ХХVІ міжвуз. наук.-метод.конф., присвяченої 10-й річниці незалежності України, (Полтава, 21-23 берез.) / Центр. спілка споживчих товариств України, Полтав. кооперативний ін-т. – Полтава, 2001. – 404 с.

УДК 378(062)

кільк. прим.: 1 (Н/а. – 1)

 

37. 378(062)

А43 Актуальні питання лінгвістики, професійної лінгводидактики, психології і педагогіки вищої школи [Текст] : зб. ст. ІІІ міжнар. наук.-практ. конф., (Полтава, 31 трав.-1 черв. 2018 р.) / Вищий держ. навч. заклад України "Укр. мед. стоматолог. акад.", Полтав. нац. пед. ун-т імені В. Г. Короленка та ін. – Полтава : Астрая, 2018. – 410 с.

УДК 378(062)

кільк. прим.: 1 (Н/а. – 1)

 

38. 378(062)

Н34 Наукові ракурси [Текст] : зб. наук. пр. Вип. 2 / упоряд.: Л. Л. Король, Л. М. Черчата ; Полтав. нац. пед. ун-т імені В. Г. Короленка, Каф. заг. і слов. мовознавства та іноз. мов. – Полтава, 2020. – 156 с. – Бібліогр.: с. 154.

УДК 378(062)+82.0(062)

кільк. прим.: 1 (РК - Праці ПНПУ. – 1)

 

39. 378(075.8)

Т88 Туркот Т. І.

Педагогіка та психологія вищої школи [Текст] : навч. посіб. для студ. магістратури / Т. І. Туркот, О. А. Коновал. – Стер. вид. – Херсон : ОЛДІ-ПЛЮС, 2018. – 466 с.

УДК 378(075.8)+378.015.3(075.8)

кільк. прим.: 1 (ЧЗ№4. – 1)

 

40. 378.011.3-051:373.3

П32 Пінчук І. О.

Формування іншомовної комунікативної компетентності майбутніх учителів початкової школи [Текст] : навчальна програма дисципліни за вибором для студ. ОС "Бакалавр" спец. 013 Початкова освіта / І. О. Пінчук ; Глухівський нац. пед. ун-т імені Олександра Довженка. – Глухів, 2020. – 92 с. – Текст укр., англ. – Бібліогр.: с. 90–91.

УДК 378.011.3-051:373.3

кільк. прим.: 1 (ЧЗ№4. – 1)

 

41. 378.011.3-051:377

Л33 Лебедик Л. В.

Підготовка викладачів вищої школи до проектування дидактичних систем в умовах магістратури [Текст] : монографія / Л. В. Лебедик ; Полтав. ун-т економіки і торгівлі. – Полтава, 2018. – 424 с. – Бібліогр.: с. 342–423.

УДК 378.011.3-051:377

кільк. прим.: 1 (ЧЗ№4. – 1)

 

42. 378.011.3-051:5

Ж74 Житєньова Н. В.

Підготовка майбутніх учителів природничо-математичних дисциплін до використання технологій візуалізації в освітньому процесі [Текст] : монографія / Н. В. Житєньова ; Харків. нац. пед. ун-т імені Г. С. Сковороди. – Харків : ХНПУ ; Мірта, 2019. – 325 с. – Бібліогр.: с.284–329 (298 назв).

УДК 378.011.3-051:5

кільк. прим.: 1 (ЧЗ№4. – 1)

 

43. 378.011.3-051:51/53

Г59 Годованюк Т. Л.

Тренінги у методичній підготовці майбутніх учителів математики [Текст] / Т. Л. Годованюк ; Уман. держ. пед. ун-т імені Павла Тичини. – Умань : Візаві, 2018. – 142 с. : іл. – На обкл. авт. не зазначено. – Бібліогр.: с. 109 (24 назви).

УДК 378.011.3-051:51/53

кільк. прим.: 1 (ЧЗ№3. – 1)

 

44. 378.011.3-051:57

В75 Воробйова О. М.

Компетентнісний підхід у системі підготовки вчителя біології: ситуаційні завдання і тести [Текст] : навч. посіб. для студ. вищих навч. закладів / О. М. Воробйова ; Полтав. нац. пед. ун-т імені В. Г. Короленка. – Полтава : Сімон. – 98 с. : іл. – Бібліогр.: с. 91–96 (60 назв).

УДК 378.011.3-051:57

кільк. прим.: 1 (РК - Праці ПНПУ. – 1)

 

45. 378.011.3-051:57

М54 Методичні рекомендації до проведення польових біологічних практик студентської та учнівської молоді на території регіонального ландшафтного парку "Нижньоворсклянський" [Текст]. – Полтава : Верстка, 2005. – 80 с. – Бібліогр.: с. 77–78.

УДК 378.011.3-051:57

кільк. прим.: 1 (РК - Праці ПНПУ. – 1)

 

46. 378.011.3-051:796

Х56 Хлібкевич С. Б.

Дослідницька діяльність учителя фізичної культури: Ситуаційні завдання і тести [Текст] : навч. посіб. для студ. вищих навч. закл. / С. Б. Хлібкевич. – Полтава : Сімон, 2019. – 80 с. – Бібліогр.: с. 73–78.

УДК 378.011.3-051:796

кільк. прим.: 1 (РК - Праці ПНПУ. – 1)

 

47. 378.011.3-051:796

Х76 Хоменко П. В.

Дослідницька діяльність майбутнього учителя фізичної культури: Теорія і практика [Текст] : навч. посіб. для студ. вищих навч. закл. / П. В. Хоменко, С. Б. Хлібкевич. – Полтава : Сімон, 2019. – 152 с. – Бібліогр.: с. 143–148.

УДК 378.011.3-051:796

кільк. прим.: 1 (РК - Праці ПНПУ. – 1)

 

48. 378.011.3

Б90 Булава Л. М.

Історія підготовки вчителів географії та природознавства на Полтавщині (1914-2014 роки) [Текст] : монографія / Л. М. Булава, С. М. Шевчук, О. М. Мащенко ; Полтав. нац. пед. ун-т імені В. Г. Короленка. – Полтава : ПОІППО, 2015. – 162 с.

УДК 378.011.3-051:9+378.6:37(477.53)

кільк. прим.: 1 (РК - Праці ПНПУ. – 1)

 

49. 378.015.3

Р64 Розвиток особистості у сучасному освітньому просторі [Текст] : монографія / за ред. В. В. Зарицької ; Класичний приватний ун-т. – Херсон : Гельветика, 2019. – 208 с. – Бібліогр.: с. 183–206.

УДК 378.015.311-057.875

кільк. прим.: 1 (ЧЗ№4. – 1)

 

50. 378.04:796

Б24 Бардінов О. В.

Формування ключових компетентностей з менеджменту туристичної діяльності у майбутніх фахівців фізичної культури [Текст] : монографія / О. В. Бардінов ; Полтав. нац. пед. ун-т імені В. Г. Короленка. – Полтава : Сімон, 2019. – 358 с. – Бібліогр. в кінці розд.

УДК 378.04:796

кільк. прим.: 2 (РК - Праці ПНПУ. – 1, ЧЗ№4. – 1)

 

51. 378

H65 Higher Education Institutions and Learning Management Systems: Adoption and Standardization [Текст] / ed.: Rosalina Babo, Ana Azevedo. – [N. p.] : Information Science Reference, 2012. – 374 p.

УДК 378.07

кільк. прим.: 1 (Н/а. – 1)

 

52. 378.07

У59 Університетський менеджмент: актуальні аспекти [Текст] : монографія / А. В. Ломоносов, В. Н. Парсяк, І. Л. Жукова О. Ю. Дибач, О. Е. Ломоносова. – Херсон : Гельветика, 2018. – 300 с. – До 100-річчя Національного університету кораблебудування імені адмірала Макарова. – Бібліогр.: с. 253–274.

УДК 378.07

кільк. прим.: 1 (ЧЗ№4. – 1)

 

53. 378.091

B74 Bolitho R.

The internationalisation of Ukrainian universities: the English Languade dimension [Текст] = Інтернаціоналізація українських університетів у розрізі англійської мови: Проект "Англійська мова для університетів" / R. Bolitho, R. West. – Київ : Сталь, 2017. – 134 с.

УДК 378.091

кільк. прим.: 1 (Н/а. – 1)

 

54. 378.4(477)

С89 Сумський державний педагогічний університет імені А. С. Макаренка на шпальтах періодичних видань (1924-2019) [Текст] : (до 95-річчя з дня заснування) : наук.-допоміж. бібліограф. покажч. / уклад.: І. О. Железняк, Н. А. Чайка ; Сумський держ. пед. ун-т імені А. С. Макаренка, Наукова б-ка. – Суми : Університетська книга, 2019. – 116 с. : іл. – Алф. покажч.: с. 94-109. - Імен. покажч.: с. 110-115.

УДК 378.4(477)

кільк. прим.: 1 (Н/а. – 1)

 

55. 378.4(477)

О-76 Осташевський М. Л.

Макаренківська alma mater [Текст] / М. Л. Осташевський ; за заг. ред. Ю. О. Лянного ; Сумський держ. пед. ун-т імені А. С. Макаренка. – Суми : Університетська книга, 2019. – 372 с. : фото.

УДК 378.4(477)

кільк. прим.: 1 (Н/а. – 1)

 

56. 379.821

П32 Пінчук І.

Педагогічна діяльність у дитячих оздоровчих таборах з вивченням англійської мови [Текст] : навч.-метод. посіб. для студ. Галузі знань 01 Освіта / Педагогіка / І. Пінчук, А. Шерудило ; Глухівський нац. пед. ун-т імені Олександра Довженка. – Суми : Вінніченко М. Д., 2018. – 128 с. – Бібліогр.: с. 125–126.

УДК 379.821+811.111(072)

кільк. прим.: 1 (ЧЗ№4. – 1)

 

Загальна кількість примірників: 67

Природничі науки

Місця збереження документів:

ЧЗ№4 - Читальна зала № 4

ЧЗ№3 - Читальна зала № 3

РК - Праці ПНПУ

Н/а - Науковий абонемент

 

1. 614.4

C85 COVID-19 в измерениях философии, психологии и педагогики [Текст] : пособие / под науч. ред. В. В. Рыбалки и А. П. Самодрина ; коллектив авт. – Киев, Днепр, Кременчуг : ПП Щербатых О.В., 2020. – 396 с. – З автографом В. Моргуна.

Автограф: Бібліотеці Полтавського педагогічного з найкращими побажаннями у протидії коронавірусу. Від авторів. В. Моргун, Полтава 1.09.2020 р.

УДК 614.4

кільк. прим.: 1 (ЧЗ№4. – 1)

 

2. 51(072.3)

Б24 Баран О. І.

Математичне асорті. Цікаві факти і події [Текст]. Ч. 1 / О. І. Баран. – Харків : Основа, 2020. – 64 с. : іл. – (Бібліотека журналу "Математика в школах України" ; вип. 3 (207)).

УДК 51(072.3)

кільк. прим.: 1 (ЧЗ№3. – 1)

 

3. 51(072.3)

Б24 Баран О. І.

Математичне асорті. Цікаві факти і події [Текст]. Ч. 2 / О. І. Баран. – Харків : Основа, 2020. – 111 с. : іл. – (Бібліотека журналу "Математика в школах України" ; вип. 4 (208)).

УДК 51(072.3)

кільк. прим.: 1 (ЧЗ№3. – 1)

 

4. 612.78

Б48 Березан О. І.

Органи мовлення і слуху [Текст] : навч. посіб. для студ. спец. 016 Спеціальна освіта / О. І. Березан ; Полтав. нац. пед. ун-т імені В. Г. Короленка, Каф. спеціальної освіти і соціальної роботи. – Полтава : Ткалич А. М., 2020. – 132 с. : іл. – (Анатомо-фізіологічні та клінічні основи дефектології). – Бібліогр.: с. 131–132.

УДК 612.78+612.85

кільк. прим.: 1 (РК - Праці ПНПУ. – 1)

 

5. 611.8

Б48 Березан О. І.

Нервова система [Текст] : навч. посіб. для студ. спец. 016 Спеціальна освіта / О. І. Березан ; Полтав. нац. пед. ун-т імені В. Г. Короленка, Каф. спеціальної освіти і соціальної роботи. – Полтава : Ткалич А. М., 2020. – 100 с. : іл. – (Анатомо-фізіологічні та клінічні основи дефектології). – Бібліогр.: с. 100.

УДК 611.8

кільк. прим.: 1 (РК - Праці ПНПУ. – 1)

 

6. 57(072.3)

Б63 Біологія. Дидактика + гра. 6 клас [Текст] / уклад. К. Коваленко. – Київ : Перше вересня, 2020. – 128 с. – (Бібліотека "Шкільного світу").

УДК 57(072.3)

кільк. прим.: 1 (ЧЗ№4. – 1)

 

7. 574.9(075.8)

Б63 Біогеографія [Текст] : навч. посіб. для студ. спец. 101 "Екологія", а також для викладачів біології, географії, екології / за заг. ред. О. В. Іщук ; Житомирський нац. агроекологічний ун-т. – Херсон : Олді-Плюс, 2019. – 336 с. – Слов. основних терм. біогеографії : с. 312-330. – Бібліогр.: с. 331–332.

УДК 574.9(075.8)

кільк. прим.: 1 (ЧЗ№4. – 1)

 

8. 58(075.8)

Б86 Ботаніка з основами екології [Текст] : навч. посіб. для студ. аграрних вищих навч. закл. II-IV рівнів акредитації / За заг. ред. М. М. Світельського ; Житомирський нац. агроекологічний ун-т. – 3-тє вид., перероб. і допов. – Херсон : Олді-Плюс, 2019. – 540 с. – Предм. покажч.: с. 529-537. – Бібліогр.: с. 538–539.

УДК 58(075.8)

кільк. прим.: 1 (ЧЗ№4. – 1)

 

9. 574

Б90 Булава Л. М.

Біогеографія [Текст] : навч. посіб. для студ. / Л. М. Булава ; Полтав. держ. пед. ун-т імені В. Г. Короленка. – Полтава, 2009. – 48 с.

УДК 574.9(075.8)

кільк. прим.: 1 (РК - Праці ПНПУ. – 1)

 

10. 574

Б90 Булава Л. М.

Біогеографія з основами екології [Текст] : конспекти лекцій / Л. М. Булава ; Полтав. держ. пед. ун-т імені В. Г. Короленка. – Полтава, 2005. – 48 с.

УДК 574.9(075.8)

кільк. прим.: 1 (РК - Праці ПНПУ. – 1)

 

11. 502/504(075.8)

В65 Войцицький А. П.

Методи та засоби вимірювання параметрів навколишнього середовища [Текст] : посібник для студ. спец. "Екологія та охорона навколишнього середовища" / А. П. Войцицький, Б. М. Федишин, Б. В. Борисюк. – стереотип. вид. – Херсон : Олді-Плюс, 2018. – 364 с. – Дод.: с. 345-357. – Бібліогр.: с. 342–344.

УДК 502/504(075.8)

кільк. прим.: 1 (ЧЗ№4. – 1)

 

12. 528(075.8)

Г35 Геодезія [Текст] : навч. посіб. / В. В. Горлачук, І. М. Семенчук, О. В. Анисенко, П. В. Мацко ; Чорноморський держ. ун-т імені Петра Могили. – стереотип. вид. – Херсон : Олді-Плюс, 2019. – 252 с. – Дод.: с. 250. – Бібліогр.: с. 248–249.

УДК 528(075.8)

кільк. прим.: 1 (ЧЗ№4. – 1)

 

13. 504

Г35 Геоінформаційний моніторинг екологічного стану локальних агроекосистем [Текст] : монографія / Н. М. Рідей, А. А. Горбатенко, В. П. Строкаль [та ін.] ; Нац. ун-т біоресурсів і природокористування України. – стереотип. вид. – Херсон : Олді-Плюс, 2018. – 236 с. – Дод.: с.178-234. – Бібліогр.: с. 158–176.

УДК 504

кільк. прим.: 1 (ЧЗ№4. – 1)

 

14. 55

Г36 Геоморфологія [Текст] : навч. посіб. для студ. спец. "Географія" / Полтав. нац. пед. ун-т імені В. Г. Короленка. – Полтава : ПНПУ імені В. Г. Короленка, 2015. – 53 с.

УДК 551.4(075.8)

кільк. прим.: 1 (РК - Праці ПНПУ. – 1)

 

15. 551

Г36 Геоморфологія та палеогеографія [Текст] : навч.-метод. посіб. / уклад. О. М. Мащенко ; Полтав. нац. пед. ун-т імені В. Г. Короленка, Каф. геогр. та краєзнавства. – Полтава, 2017. – 106 с.

УДК 551.4(075.8)+551.8

кільк. прим.: 1 (РК - Праці ПНПУ. – 1)

 

16. 502/504(072.8)

Е45 Екологія лісового та заповідного господарства [Текст] : метод. рек. до проведення практ. занять для студ. денної форми навч. / уклад.: Т. В. Шкура, М. М. Дяченко-Богун ; Полтав. нац. пед. ун-т імені В. Г. Короленка, Каф. ботаніки, екології та метод. викладання біології. – Полтава, 2019. – 80 с.

УДК 502/504(072.8)

кільк. прим.: 1 (РК - Праці ПНПУ. – 1)

 

17. 51(072.3)

Е45 Економіка на уроках математики [Текст] / упоряд. Н. В. Шепель. – Харків : Основа, 2020. – 94 с. : іл. – (Бібліотека журналу "Математика в школах України" ; вип. 5 (209)). – Бібліогр.: с. 93 (7 назв).

УДК 51(072.3)+33(072.3)

кільк. прим.: 1 (ЧЗ№3. – 1)

 

18. 51(062)

З-41 Збірник наукових праць викладачів, аспірантів, магістрантів і студентів фізико-математичного факультету [Текст] / гол. ред. Ю. Д. Москаленко ; Полтав. нац. пед. ун-т імені В. Г. Короленка. – Полтава : Астрая, 2020. – 262 с. – Бібліогр. в кінці ст.

УДК 51(062)+53(062)

кільк. прим.: 1 (РК - Праці ПНПУ. – 1)

 

19. 615.825(075.8)

К26 Карпухіна Ю. В.

Основи фізичної реабілітації [Текст] : навч. посіб. для студ. вищих навч. закл. / Ю. В. Карпухіна ; Херсонський держ. ун-т. – Херсон : Олді-Плюс, 2019. – 308 с. – Бібліогр.: с. 305–306.

УДК 615.825(075.8)

кільк. прим.: 1 (ЧЗ№4. – 1)

 

20. 502.1(075.8)

К49 Клименко М. О.

Збалансоване використання земельних ресурсів [Текст] : навч. посіб. для підгот. фахівців напряму 6.040106 "Екологія, охорона навколишнього середов. та збалансоване природокористування" у вищих навч. закл. II-IV рівнів акредит. / М. О. Клименко, Б. В. Борисюк, Т. М. Колесник. – стереотип. вид. – Херсон : Олді-Плюс, 2018. – 552 с. – Імен. покажч.: с. 542.- Предм. покажч.: с. 543-545. – Бібліогр.: с. 537–541.

УДК 502.1(075.8)

кільк. прим.: 1 (ЧЗ№4. – 1)

 

21. 502(075.8)

К49 Клименко М. О.

Вступ до фаху [Текст] : підручник для студ. напряму 6.040106 "Екологія, охорона навколишнього середовища та збалансоване природокористування" / М. О. Клименко, В. Г. Петрук, О. В. Мудрак ; Вінницький нац. техн. ун-т ; Криворізький нац. ун-т. – стереотип. вид. – Херсон : Олді-Плюс, 2019. – 428 с. – Дод.: с. 361-422. – Бібліогр.: с. 357–360.

УДК 502(075.8)

кільк. прим.: 1 (ЧЗ№4. – 1)

 

22. 54(072.3)

К56 Коваленко К.

Хімія. Дидактика + гра. 7 клас [Текст] / К. Коваленко, О. Подоляк. – Київ : Перше вересня, 2020. – 104 с. – (Бібліотека "Шкільного світу").

УДК 54(072.3)

кільк. прим.: 1 (ЧЗ№4. – 1)

 

23. 514(072.3)

К96 Кушнір І. А.

У світі геометрії [Текст] : зб. ст. Ч. 3 / І. А. Кушнір. – Харків : Основа, 2020. – 79 с. : іл. – (Бібліотека журналу "Математика в школах України" ; вип. 8 (212)).

УДК 514(072.3)

кільк. прим.: 1 (ЧЗ№3. – 1)

 

24. 514(072.3)

К96 Кушнір І. А.

У світі геометрії [Текст] : зб. ст. Ч. 1 / І. А. Кушнір. – Харків : Основа, 2020. – 79 с. : іл. – (Бібліотека журналу "Математика в школах України" ; вип. 6 (210)).

УДК 514(072.3)

кільк. прим.: 1 (ЧЗ№3. – 1)

 

25. 514(072.3)

К96 Кушнір І. А.

У світі геометрії [Текст] : зб. ст. Ч. 2 / І. А. Кушнір. – Харків : Основа, 2020. – 79 с. : іл. – (Бібліотека журналу "Математика в школах України" ; вип. 7 (211)).

УДК 514(072.3)

кільк. прим.: 1 (ЧЗ№3. – 1)

 

26. 535

Л63 Лисица М. П.

Занимательная оптика: атмосферная и космическая оптика [Текст] / М. П. Лисица, М. Я. Валах. – Киев : Логос, 2002. – 256 с. : ил. – С автографами авторов. – Библиогр.: с. 255.

Автограф: Бібліотеці Полтавського педагогічного університету від авторів. Лисиця М., Валах М. 1 березня 2007 р.

УДК 535

кільк. прим.: 1 (Н/а. – 1)

 

27. 535

Л63 Лисица М. П.

Занимательная оптика: физиологическая оптика. Мир людей [Текст] / М. П. Лисица, Е. Ф. Венгер. – Киев : Логос, 2003. – 222 с. : ил. – С автографами авторов.

Автограф: Бібліотеці Полтавського педагогічного університету від авторів. Лисиця М., Валах М. 1 березня 2007 р.

УДК 535

кільк. прим.: 1 (Н/а. – 1)

 

28. 535

Л63 Лисица М. П.

Занимательная оптика: физиологическая оптика. Мир животных [Текст] / М. П. Лисица, Е. Ф. Венгер. – Киев : Логос, 2006. – 512 с. : ил. – С автографами авторов. – Библиогр.: с. 501–508.

Автограф: Бібліотеці Полтавського педагогічного університету від авторів. Лисиця М., Валах М. 1 березня 2007 р.

УДК 535

кільк. прим.: 1 (Н/а. – 1)

 

29. 502/504(075.8)

М21 Мальований М. С.

Екологія та збалансоване природокористування [Текст] : навч. посіб. / М. С. Мальований, Г. З. Леськів. – стереотип. вид. – Херсон : Олді-Плюс, 2019. – 316 с. – Предм. покажч.: с. 313-314.

УДК 502/504(075.8)

кільк. прим.: 1 (ЧЗ№4. – 1)

 

30. 51(072.3)

М24 Мануальні дії в освітньому просторі з TANGRAM і LEGO [Текст] : зб. вправ / уклад. Г. М. Бондар. – Харків : Основа, 2020. – 78 с. – (Бібліотека журналу "Математика в школах України" ; вип. 2 (206)). – Бібліогр.: с. 79 (10 назв).

УДК 51(072.3)

кільк. прим.: 1 (ЧЗ№3. – 1)

 

31. 51(072.3)

М34 Математика. Дидактика + гра. 6 клас [Текст] / уклад.: Г. Бровко, С. Палієва, В. Сліпченко, О. Подоляк. – Київ : Перше вересня, 2020. – 88 с. – (Бібліотека "Шкільного світу").

УДК 51(072.3)

кільк. прим.: 1 (ЧЗ№3. – 1)

 

32. 502(072.8)

М38 Мащенко О. М.

Методика навчання природознавства [Текст] : навч. посіб. / О. М. Мащенко ; Полтав. нац. пед. ун-т імені В. Г. Короленка. – Полтава : ПНПУ імені В. Г. Короленка, 2013. – 64 с.

УДК 502(072.8)

кільк. прим.: 1 (РК - Праці ПНПУ. – 1)

 

33. 5(062)

М54 Методика навчання природничих дисциплін у середній та вищій школі (ХХVIІ Каришинські читання) [Текст] : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф., (Полтава, 28-29 трав. 2020 р.) / за ред. М. В. Гриньової ; НАПН України, Полтав. нац. пед. ун-т імені В. Г. Короленка, Ін-т пед. освіти та освіти дорослих НАПН України [та ін.]. – Полтава : Астрая, 2020. – 437 с. – Режим доступу: http://elcat.pnpu.edu.ua/docs/XXVIIКариш.pdf. – Бібліогр. в кінці ст.

УДК 5(062)+378.091

кільк. прим.: 2 (РК - Праці ПНПУ. – 1, ЧЗ№4. – 1)

 

34. 5(062)

Н34 Наукові записки Полтавського державного педагогічного інституту ім. В. Г. Короленка [Текст]. – Львів : Рад. шк., 1954. – 108 с. – (Природнича серія ; Т. VII).

УДК 5(062)

кільк. прим.: 1 (РК - Праці ПНПУ. – 1)

 

35. 581.4(075.8)

О-66 Орлова Л. Д.

Анатомічна і морфологічна будова рослин у рисунках [Текст] : навч. посіб. / Л. Д. Орлова ; Полтав. нац. пед. ун-т імені В. Г. Короленка. – Полтава : ФОП Гаржа М. Ф., 2019. – 90 с.

УДК 581.4(075.8)

кільк. прим.: 1 (РК - Праці ПНПУ. – 1)

 

36. 502/504(075.8)

О-92 Охорона і раціональне використання земельних ресурсів [Текст] : навч.-метод. посіб. / Д. В. Лико, С. М. Лико, В. І. Долженчук, О. І. Портухай ; Рівненський держ. гуманіт. ун-т. – Стер. вид. – Херсон : ОЛДІ-ПЛЮС, 2019. – 663 с. – Бібліогр.: с. 634–643 (95 назв).

УДК 502/504(075.8)

кільк. прим.: 1 (ЧЗ№4. – 1)

 

37. 613/614(075.8)

П34 Піскунова Л. Е.

Безпека життєдіяльності [Текст] : підручник для студ. вищих закладів освіти / Л. Е. Піскунова, В. А. Прилипко, Т. О. Зубок. – Стер. вид. – Херсон : ОЛДІ-ПЛЮС, 2019. – 456 с. – Словник термінів і понять: с. 442-455.

УДК 613/614(075.8)

кільк. прим.: 1 (ЧЗ№4. – 1)

 

38. 502(072.2)

П45 Подоляк О. С.

Клік-навчання. 3-4 класи [Текст] / О. С. Подоляк. – Київ : Перше вересня, 2020. – 128 с. – (Бібліотека "Шкільного світу"). – Бібліогр.: с. 127.

УДК 502(072.2)

кільк. прим.: 1 (ЧЗ№4. – 1)

 

39. 502.131.1(075.8)

П69 Практикум з розробки стратегій місцевого сталого розвитку [Текст] : нач. посіб. / М. О. Клименко, В. М. Боголюбов, Л. В. Клименко, О. А. Брежицька ; за ред.: М. О. Клименко, В. М. Боголюбова. – Стер. вид. – Херсон : ОЛДІ-ПЛЮС, 2019. – 230 с. : іл.

УДК 502.131.1(075.8)

кільк. прим.: 1 (ЧЗ№4. – 1)

 

40. 502(477)

П77 Природні ресурси України [Текст] : навч. посіб. / П. С. Гнатів, П. Р. Хірівський, О. Д. Зинюк [та ін.]. – Стереот. вид. – Херсон : ОЛДІ-ПЛЮС, 2019. – 216 с. : іл. – Бібліогр.: с. 206–209.

УДК 502(477)(075.8)

кільк. прим.: 1 (ЧЗ№4. – 1)

 

41. 613/614(075.8)

С89 Супрович М. П.

Безпека життєдіяльності [Текст] / М. П. Супрович, Д. В. Сенюк, К. В. Замойська. – Київ : Кондор, 2019. – 164 с. : іл. – Бібліогр.: с. 161–162 (20 назв).

УДК 613/614(075.8)

кільк. прим.: 1 (ЧЗ№4. – 1)

 

42. 57(072.3)

Т19 Тарасова С. М.

Методика навчання біології [Текст] : навч. посіб. для бакалаврів біолог. ф-ту / С. М. Тарасова, А. М. Космачова, Г. М. Міхеєва ; Миколаїв. нац. ун-т імені В. О. Сухомлинського. – Херсон : ОЛДІ-ПЛЮС, 2018. – 354 с.

УДК 57(072.3)

кільк. прим.: 1 (ЧЗ№4. – 1)

 

43. 612(075.8)

Т52 Толочик І. Л.

Вікова фізіологія та валеологія [Текст] : навч. посіб. для студ. природничих спец. вищих навч. закладів / І. Л. Толочик, Є. Ф. Кучерук ; Рівнен. держ. гуманіт. ун-т. – Херсон : Гельветика, 2019. – 140 с. : іл. – Бібліогр.: с. 133–135 (31 назва).

УДК 612(075.8)+613(075.8)

кільк. прим.: 1 (ЧЗ№4. – 1)

 

44. 51

У47 Улам С.

Нерешенные математические задачи [Текст] / С. Улам. – Москва : Наука, 1964. – 168 с.

УДК 51

ББК 22.11

кільк. прим.: 1 (Н/а. – 1)

 

Загальна кількість примірників: 45

Мовознавство

Місця збереження документів:

ЧЗ№2 - Читальна зала № 2

РК - Праці ПНПУ

Н/а - Науковий абонемент

ВРК - Відділ рідкісної книги

ЧЗ№1 - Читальна зала № 1

 

1. 811.111'38(075.8)

A18 Academic English for PHD Researchers [Текст] : навч.-метод. посіб. – Харків : Право, 2018. – 224 с.

УДК 811.111'38(075.8)

кільк. прим.: 1 (ЧЗ№2. – 1)

 

2. 811.111'373

A55 Andreichuk N.

Contrastive lexicology of English and Ukrainian languages: theory and practice [Текст] : texbook / N. Andreichuk, O. Babelyuk. – Kherson : Pudlishing House "Helvetika", 2019. – 236 c.

УДК 811.111'373(075.8)+811.161.2'373(075.8)

кільк. прим.: 1 (ЧЗ№2. – 1)

 

3. 811.111(075.8)

E56 English for Third-Year Students [Текст] : підручник з англ. мови для студ. третього курсу фак-тів англ. мови вищих навч. закладів. Part 1 / В. В. Іванчук, С. В. Богун, Л. В. Князева, Н. О. Горькава ; Київ. нац. лінгвістичний ун-т. – Київ : Ліра-К, 2020. – 332 с.

УДК 811.111(075.8)

кільк. прим.: 1 (ЧЗ№2. – 1)

 

4. 811.111(075.8)

E56 English for Third-Year Students [Текст] : підручник з англ. мови для студ. третього курсу фак-тів англ. мови вищих навч. закладів. Part 2 / В. В. Іванчук, С. В. Богун, Л. В. Князева, Н. О. Горькава ; Київ. нац. лінгвістичний ун-т. – Київ : Ліра-К, 2020. – 332 с.

УДК 811.111(075.8)

кільк. прим.: 1 (ЧЗ№2. – 1)

 

5. 811.111

G65 Gordyeyeva A.

Tnglish Syntax. A Simpli Sentence [Текст] = Синтаксис англійської мови. Просте речення : посіб. з граматики / A. Gordyeyeva. – Київ : Ліра-К, 2019. – 160 с.

УДК 811.111'36(075.8)

кільк. прим.: 1 (ЧЗ№2. – 1)

 

6. 811.111'36(075.8)

K21 Karamysheva I.

Contrastive Grammar of English and Ukrainian Languages [Текст] : textbook / I. Karamysheva. – Third edition, revised. – Vinnytsia : Nova Knyga, 2017. – 336 p.

УДК 811.111'36(075.8)+811.161.2'36(075.8)

кільк. прим.: 1 (ЧЗ№2. – 1)

 

7. 811(062)

P30 Passus in scienciam [Текст] : матеріали XV студентських наук. читань з міжнар. участю, (Полтава. 22 трав. 2019 р.) / упоряд.: Л. Л. Король, Л. М. Черчата ; Полтав. нац. пед. ун-т імені В. Г. Короленка, Каф. заг. і слов. мовознавства та іноз. мов. – Полтава : ПНПУ імені В. Г. Короленка, 2020. – 166 с. – Режим доступу: http://elcat.pnpu.edu.ua/docs/Passus in Scienciam.pdf.

УДК 811(062)

кільк. прим.: 1 (РК - Праці ПНПУ. – 1)

 

8. 811.112.2

S90 Studentenleven wie es ist (am Beispiel von Studentenblogs) [Текст] = Студентське життя як воно є (на прикладі студентських блогів) : книга для читання : навч. посіб. / упоряд. В. В. Кононенко ; Полтав. нац. пед. ун-т імені В. Г. Короленка. – Полтава : ПНПУ імені В. Г. Короленка, 2020. – 162 с.

УДК 811.112.2(075.8)

кільк. прим.: 1 (РК - Праці ПНПУ. – 1)

 

9. 811.111(075.8)

T95 Turchyn D.

English for International Relations [Текст] = Англійська мова для міжнародних відносин : навч. посіб. для студ. вищ. навч. заклад. / D. Turchyn. – Третє вид., перероб. і доп. – Вінниця : Нова Книга, 2018. – 256 с. – Бібліогр.: с. 256.

УДК 811.111(075.8)

кільк. прим.: 1 (ЧЗ№2. – 1)

 

10. 811.111(038)

А64 Англо-український словник освітньої лексики [Текст] / уклад.: І. О. Пінчік, Л. Я. Бірюк ; Глухів. нац. пед. ун-т імені Олександра Довженка. – Суми : Мрія, 2020. – 268 с.

УДК 811.111(038)

кільк. прим.: 1 (ЧЗ№2. – 1)

 

11. 811.111(075.8)

Б83 Бородина Д. С.

Английский язык для аспирантов [Текст] : учеб. пособ. для подготовки аспирантов и соискателей к экзамену кандидатского минимума по англ. языку / Д. С. Бородина, К. А. Мележик ; Таврический нац. ун-т имени В. И. Вернадского. – Киев : Центр учебной литературы, 2020. – 408 с.

УДК 811.111(075.8)

кільк. прим.: 1 (ЧЗ№2. – 1)

 

12. 81(062)

В53 Вісник Луганського національного університету імені Тараса Шевченка [Текст] : за матеріалами ІІІ Всеукр. наук.-практ. конф. "Ключові проблеми сучасної германської та романської філології". – Полтава, 2018. – 300 с. – (Філологічні науки ; вип. 2).

УДК 81(062)+82.0(062)

кільк. прим.: 1 (Н/а. – 1)

 

13. 811.111(075.8)

Г19 Гапонів О. Б.

Лінгвокраїнознавство. Англомовні країни [Текст] : підручник / О. Б. Гапонів, М. О. Возна. – Вид. 2-ге. – Вінниця : Нові книги, 2018. – 464 с.

УДК 811.111(075.8)

кільк. прим.: 1 (ЧЗ№2. – 1)

 

14. 811.161.2(092)

Г69 "Гори, гори, зоре моя..." Спогади про Ларису Безобразову [Текст] / упоряд. Л. А. Чередник. – Полтава : АСМІ, 2018. – 146 с. : фото.

УДК 811.161.2(092)

кільк. прим.: 1 (Н/а. – 1)

 

15. 811.111

Д68 Дорда С. В.

English for Business Communication [Текст] = Англійська мова для ділового спілкування : навч. посіб. / С. В. Дорда, Р. В. Миленкова, Л. І. Клочко. – Суми : Університетська книга, 2020. – 152 с.

УДК 811.111'276.6(075.8)

кільк. прим.: 1 (ЧЗ№2. – 1)

 

16. 811.161.2(072.3)

Є61 Єна Я. М.

Позакласні заходи з української мови та літератури в сучасній школі [Текст]. Ч. 1 / Я. М. Єна. – Харків : Основа, 2020. – 96 с. – (Бібліотека журналу "Вивчаємо українську мову та літературу" ; вип. 4 (197)).

УДК 811.161.2(072.3)+821.09(477)(072.3)

кільк. прим.: 1 (ЧЗ№2. – 1)

 

17. 811.161.2(072.3)

Є61 Єна Я. М.

Позакласні заходи з української мови та літератури в сучасній школі [Текст]. Ч. 2 / Я. М. Єна. – Харків : Основа, 2020. – 80 с. – (Бібліотека журналу "Вивчаємо українську мову та літературу" ; вип. 5 (198)). – Бібліогр.: с. 79–80 (28 назв).

УДК 811.161.2(072.3)+821.09(477)(072.3)

кільк. прим.: 1 (ЧЗ№2. – 1)

 

18. 811.111'25

К21 Карабан В. І.

Практика перекладу публіцистичних текстів (англо-український та українсько-англійський напрямки) [Текст] : [посібник для студ. вищих навч. закладів] / В. І. Карабан, О. М. Панасьєв ; за ред. В. І. Карбана. – Вінниця : Нова Книга, 2017. – 368 с. – (Dictum Factum).

УДК 811.111'25+811.116.2'25

кільк. прим.: 1 (ЧЗ№2. – 1)

 

19. 81(075.8)

К67 Корнєва Л. М.

Теорія мови [Текст] : навч.-метод. посіб. / Л. М. Корнєва ; Полтав. нац. пед. ун-т імені В. Г. Короленка, Каф. загального і слов'янського мовознавства та іноземних мов. – Полтава : ПНПУ імені В. Г. Короленка, 2019. – 86 с. – Режим доступу: http://elcat.pnpu.edu.ua/docs/посібник_Корнєва.pdf.

УДК 81(075.8)

кільк. прим.: 1 (ВРК. – 1)

 

20. 811.112.2

К95 Кучер З. І.

Галузевий переклад (Німецька мова) [Текст] : навч. посіб. / З. І. Кучер, М. О. Орлова, М. Л. Ліпісівіцький. – Вінниця : Нова Книга, 2018. – 144 с.

УДК 811.112.2'25

кільк. прим.: 1 (ЧЗ№2. – 1)

 

21. 811.161.2'27

Л44 Лемко І.

Цікавинки укрмови [Текст] / І. Лемко. – Львів : Апріорі, 2019. – 180 с. : іл.

УДК 811.161.2'27

кільк. прим.: 1 (ЧЗ№2. – 1)

 

22. 811.112.2

Л69 Логін 1. Німецька мова для студентів-германістів [Текст] = Login 1. Deutsch fur Germanistikstudenten : підручник / О. В. Сидоров, В. В. Скачкова, Н. І. Відюкова, С. І. та ін. Сотникова. – Вінниця : Нова Книга, 2014. – 344 с.

УДК 811.112.2(075.8)

кільк. прим.: 1 (ЧЗ№2. – 1)

 

23. 811.161.2(079.1)

М75 Молочко С. Р.

Готуємося до інтелектуальних змагань з української мови [Текст] / С. Р. Молочко. – Харків : Основа, 2020. – 111 с. – (Бібліотека журналу "Вивчаємо українську мову та літературу" ; вип. 8 (201)). – Бібліогр.: с. 108–110 (25 назв).

УДК 811.161.2(079.1)

кільк. прим.: 1 (ЧЗ№2. – 1)

 

24. 808.5(075.8)

О-35 Овчиннікова А. П.

Риторика як суспільно-культурне явище [Текст] : курс лекцій / А. П. Овчиннікова. – Херсон : ОЛДІ-ПЛЮС, 2020. – 176 с. – Бібліогр.: с. 175 (10 назв).

УДК 808.5(075.8)

кільк. прим.: 1 (ЧЗ№2. – 1)

 

25. 811.161.2

О-57 Омельчук С. А.

Сучасна українська лінгводидактика. Норми в термінології і мовна практика фахівців [Текст] = Modern ukrainian lingustic didactics.Terminological norms and speech practice of specialists : монографія / С. А. Омельчук ; Херсон. держ. ун-т. – Київ : Києво-Могилянська академія, 2019. – 356 с. – Бібліогр.: с. 307–331.

УДК 811.161.2

кільк. прим.: 1 (ЧЗ№2. – 1)

 

26. 811(072.8)

О-75 Осова О. О.

Теоретико-методичні засади реалізації інноваційних технологій навчання іноземних мов у вищих педагогічних навчальних закладах [Текст] : монографія / О. О. Осова ; Комунальний заклад "Харківська гуманітарно-педагогічна академія". – Харків, 2017. – 348 с. – Бібліогр.: с. 269–347.

УДК 811(072.8)+37.02:001.895

кільк. прим.: 1 (ЧЗ№2. – 1)

 

27. 811.111

П27 Переклад англомовних текстів у галузі природознавчих наук: алгебра, геометрія, фізика, хімія [Текст] : навч. посіб. / Л. М. Черноватий, О. В. Ребрій, О. А. Кальниченко, Т. Г. Лукьянова ; Харків. нац. ун-т імені В. Н. Каразіна. – Вінниця : Нова Книга, 2017. – 240 с. – (UTTU Series).

УДК 811.111'25(075.8)

кільк. прим.: 1 (ЧЗ№2. – 1)

 

28. 811.111

П27 Переклад англомовних науково-технічних: енергія, природні ресурси, транспорт [Текст] : навч. посіб. / Л. М. Черноватий, К. В. Вороніна, О. А. Кальниченко, І. М. Каминін ; за ред.: Л. М. Черноватого, О. В. Ребрія ; Харків. нац. ун-т імені В. Н. Каразіна. – Вінниця : Нова Книга, 2017. – 264 с. – (UTTU Series).

УДК 811.111'25(075.8)

кільк. прим.: 1 (ЧЗ№2. – 1)

 

29. 811.111

П27 Переклад текстів міжнародних англомовних угод українською мовою: Три базові угоди у галузі прав людини [Текст] : книга для викладача / Л. М. Черноватий, Т. В. Ганічева, Н. В. Зінукова [et al.] ; Харків. нац. ун-т імені В. Н. Каразіна. – Вінниця : Нова Книга, 2017. – 176 с. – (UTTU Series).

УДК 811.111'25(075.8)

кільк. прим.: 1 (ЧЗ№2. – 1)

 

30. 811.111

П31 Петрушова Н. В.

Англійська мова для магістрантів [Текст] : навч.-метод. посіб. / Н. В. Петрушова ; Полтав. нац. пед. ун-т імені В. Г. Короленка, Каф. заг. і слов. мовознавства та іноз. мов. – Полтава, 2019. – 56 с. – Access mode: http://elcat.pnpu.edu.ua/docs/Петрушова1.pdf.

УДК 811.111(075.8)

кільк. прим.: 1 (РК - Праці ПНПУ. – 1)

 

31. 811.112.2

П31 Петрушова Н. В.

Deutsch fur Studenten [Текст] : навч.-метод. посіб. з німецької мови для студ. освітнього рівня "бакалавр" Полтавського нац. пед. ун-ту імені В. Г. Короленка / Н. В. Петрушова ; Полтав. нац. пед. ун-т імені В. Г. Короленка, Каф. заг. і слов. мовознавства та іноз. мов. – Полтава, 2019. – 140 с. – Access mode: http://elcat.pnpu.edu.ua/docs/Петрушова2.pdf.

УДК 811.112.2(075.8)

кільк. прим.: 1 (РК - Праці ПНПУ. – 1)

 

32. 811.161.2(072.3)

П45 Подоляк О. С.

Українська мова. Дидактика+гра. 6 клас [Текст] / О. С. Подоляк. – Київ : Перше вересня, 2020. – 128 с. – (Бібліотека "Шкільного світу").

УДК 811.161.2(072.3)

кільк. прим.: 1 (ЧЗ№2. – 1)

 

33. 811.161.2

П58 Поповський А.

Дещиця про українські прізвища [Текст] : монографія / А. Поповський. – Дніпро : Ліра, 2020. – 303 с. – З автографом автора. – Бібліогр.: с. 301–302.

Автограф: Читачам наукової бібліотеки Полтавського національного університету на творчі роздуми над генетичним кодом українського родоводу з глибокою пошаною. А. Поповський. 21.06.2020 р.

УДК 811.161.2'373.232

кільк. прим.: 1 (ЧЗ№2. – 1)

 

34. 811.111'25(075.8)

С45 Скребкова-Пабат М. А.

Практикум з теорії та практики перекладу [Текст] : навч. посіб. / М. А. Скребкова-Пабат. – Львів : Новий Світ-2000, 2020. – 482 с.

УДК 811.111'25(075.8)

кільк. прим.: 1 (ЧЗ№2. – 1)

 

35. 81'367.5

С79 Степаненко Я.

Диференціація об'єктного значення в семантико-синтаксичній структурі речення [Текст] : монографія / Я. Степаненко. – Полтава : Астрая, 2020. – 260 с. – Бібліогр.: с. 219–243.

УДК 81'367.5

кільк. прим.: 1 (ЧЗ№2. – 1)

 

36. 811.111(062)

С91 Сучасний англомовний науковий дискурс [Текст] = The contemporary english scientific discourse : зб. наук. праць студ. та магістрантів : [матеріали ІV Міжнар. студ. наук.-практ. конф., (Полтава, 2020 р.)]. Вип. 4 / Полтав. нац. пед. ун-т імені В. Г. Короленка. – Полтава, 2020. – 202 с. – Режим доступу: http://elcat.pnpu.edu.ua/docs/Суч.анг.дискурс_2020.pdf. – Текст укр., англ. – Бібліогр. в кінці ст.

УДК 811.111(062)

кільк. прим.: 2 (РК - Праці ПНПУ. – 1, ЧЗ№2. – 1)

 

37. 811.161.2(072.3)

У45 Українська мова. Конспекти уроків. 11 клас. ІІ семестр [Текст]. Ч. 1 / уклад. С. А. Свінтковська. – Харків : Основа, 2020. – 128 с. – (Бібліотека журналу "Вивчаємо українську мову та літературу" ; вип. 6 (199)). – Бібліогр.: с. 122–124 (62 назви).

УДК 811.161.2(072.3)

кільк. прим.: 1 (ЧЗ№2. – 1)

 

38. 811.161.2(072.3)

У45 Українська мова. Конспекти уроків. 11 клас. ІІ семестр [Текст]. Ч. 2 / уклад. С. А. Свінтковська. – Харків : Основа, 2020. – 127 с. – (Бібліотека журналу "Вивчаємо українську мову та літературу" ; вип. 7 (200)). – Бібліогр.: с. 121–123 (62 назви).

УДК 811.161.2(072.3)

кільк. прим.: 1 (ЧЗ№2. – 1)

 

39. 811.111

Х17 Халявка Л. В.

Test your English [Текст] : навч.-метод. посіб. / Л. В. Халявка, Л. Л. Король, Л. М. Черчата ; Полтав. нац. пед. ун-т імені В. Г. Короленка, Каф. заг. і слов'янського мовознавства та іноземних мов. – Полтава : ПНПУ імені В. Г. Короленка, 2020. – 100 с. – Access mode: http://elcat.pnpu.edu.ua/docs/Test Your English.pdf.

УДК 811.111(072.8)

кільк. прим.: 1 (РК - Праці ПНПУ. – 1)

 

40. 811.111(072.8)

Ч-50 Черчата Л.

Tourist country studies [Текст] = Туристичне країнознавство : навч.-метод. посіб. для авдиторної та самостійної роботи здобувачів першого (бакалавр.) рівня вищої освіти / Л. Черчата, Л. Король ; Полтав. нац. пед. ун-т імені В. Г. Короленка. – Полтава : ПНПУ імені В. Г. Короленка, 2020. – 42 c. – Текст англ. та укр.

УДК 811.111(072.8)

кільк. прим.: 1 (РК - Праці ПНПУ. – 1)

 

41. 811.161.2

Ю99 Ющук І. П.

Логічна впорядкованість української мови [Текст] / І. П. Ющук. – Київ : Дивослово, 2020. – 72 с. – (Бібліотечка "Дивослова" ; № 5/6 (180/181)). – На обкл. авт. не вказаний.

УДК 811.161.2

кільк. прим.: 1 (ЧЗ№1. – 1)

 

Загальна кількість примірників: 42

Літературознавство

Місця збереження документів:

ЧЗ№2 - Читальна зала № 2

Н/а - Науковий абонемент

РК - Праці ПНПУ

 

1. 821.09(477)-93

К30 Качак Т. Б.

Тенденції розвитку української прози для дітей та юнацтва початку ХХІ ст. [Текст] : монографія / Т. Б. Качак. – Київ : Академвидав, 2018. – 320 с. – (Монограф). – Бібліогр.: с. 280–317.

УДК 821.09(477)-93

кільк. прим.: 1 (ЧЗ№2. – 1)

 

2. 821.09(477)

К56 Коваленко К.

Література Дидактика + гра. 6 клас [Текст] / К. Коваленко. – Київ : Перше вересня, 2020. – 136 с. – (Бібліотека "Шкільного світу").

УДК 821.09(477)(072.3)+821.09(100)(072.3)

кільк. прим.: 2 (ЧЗ№2. – 2)

 

3. 821.09(477)

К56 Ковалів Ю. І.

Історія української літератури: кінець ХІХ - поч. ХХІ ст. [Текст] : підручник : у 10 т. Т. 7 : Випробування репресіями і війною / Ю. І. Ковалів. – Київ : Академія, 2020. – 528 с. – (Альма-матер). – Бібліогр.: с. 524–527 (87 назв).

УДК 821.09(477)(075.8)

кільк. прим.: 1 (ЧЗ№2. – 1)

 

4. 82

К68 Коронація слова [Текст] : науково-довідкове видання на відзначення 20-річчя Міжнар. літ. конкурсу "Коронація слова" 2000-2020 / керівник проекту Н. О. Струк ; Укр. культурний фонд. – Київ : Світ Успіху, 2019. – 496 с. : фото.

УДК 82:06.05(100)

кільк. прим.: 2 (ЧЗ№2. – 1, Н/а. – 1)

 

5. 82.0(062)

Н34 Наукові праці Кам'янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка [Текст]. Вип. 43 : Філологічні науки / Кам'янець-Подільський держ. пед. ун-т. – Кам'янець-Подільський : Аксіома, 2017. – 178 с. – Бібліогр. в кінці ст.

УДК 82.0(062)+81(062)

ББК 63.3(4Укр)

кільк. прим.: 1 (Н/а. – 1)

 

6. 82.0(062)

Н34 Наукові праці Кам'янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка [Текст]. Вип. 45 : Філологічні науки / Кам'янець-Подільський держ. пед. ун-т. – Кам'янець-Подільський : Аксіома, 2017. – 322 с. – Бібліогр. в кінці ст.

УДК 82.0(062)+81(062)

ББК 63.3(4Укр)

кільк. прим.: 1 (Н/а. – 1)

 

7. 821.09

Н63 Ніколенко О. М.

Зошит для контрольних робіт із зарубіжної літератури. 11 кл. [Текст] : компетентнісний підхід / О. М. Ніколенко, Л. С. Зіневич-Боруцька, Г. А. Павлікова. – Київ : Грамота, 2019. – 64 с.

УДК 821.09(100)(075.3)

кільк. прим.: 1 (РК - Праці ПНПУ. – 1)

 

8. 821.09(44)(091)

Н63 Ніколенко О. М.

Французька література другої половини ХІХ - початку ХХ століть: напрями, течії, постаті [Текст] : монографія / О. М. Ніколенко. – Київ : ФОП Лебедь, 2019. – 226 с. – Бібліогр.: с. 222–223.

УДК 821.09(44)(091)

кільк. прим.: 1 (РК - Праці ПНПУ. – 1)

 

9. 821.09(477)

Н69 Нитченко Д.

Від Зінькова до Мельборну. Із хроніки мого життя [Текст] / Д. Нитченко ; уклад. В. М. Кошова; авт. післямови О. Д. Ткач (Леся Богуславець); худ. В. І. Дерябін. – 2-ге окреме вид. – Полтава : Сімон, 2019. – 363 с.

УДК 821.09(477)"1917/1991"(092)

кільк. прим.: 1 (Н/а. – 1)

 

10. 821.09(477)

О-53 Олейник Борис: "Когда вернусь..." Воспоминания современников [Текст]. – Киев : МАИ, 2019. – 184 с. : ил.

УДК 821.09(477)"1991/..."(092)

кільк. прим.: 1 (ЧЗ№2. – 1)

 

11. 821.09(477)(072.3)

П12 Павлів І.

Уроки української літератури для 11 класу (ІІ семестр) [Текст]. Ч. 4 / І. Павлів. – Київ : Дивослово, 2020. – 47 с. : іл. – (Бібліотечка "Дивослова" ; № 3 (178)). – На обкл. авт. не вказаний. – Бібліогр.: с. 43–46.

УДК 821.09(477)(072.3)

кільк. прим.: 1 (ЧЗ№2. – 1)

 

12. 821.09(477)(072.3)

У45 Українська література. Конспекти уроків. 11 клас. І семестр [Текст]. Ч. 1 / упоряд. С. А. Свінтковська. – Харків : Основа, 2020. – 128 с. – (Бібліотека журналу "Вивчаємо українську мову та літературу" ; вип. 2 (195)).

УДК 821.09(477)(072.3)

кільк. прим.: 1 (ЧЗ№2. – 1)

 

13. 821.09(477)(072.3)

У45 Українська література. Конспекти уроків. 11 клас. І семестр [Текст]. Ч. 2 / упоряд. С. А. Свінтковська. – Харків : Основа, 2020. – 128 с. – (Бібліотека журналу "Вивчаємо українську мову та літературу" ; вип. 3 (196)).

УДК 821.09(477)(072.3)

кільк. прим.: 1 (ЧЗ№2. – 1)

 

14. 82.0

Ф54 Філологічні діалоги [Текст] : зб. наук. пр. / Ізмаїл. держ. гуманітарний ун-т. – Ізмаїл : РВВ ІДГУ, 2018. – 166 с. – Бібліогр. в кінці ст.

УДК 82.0(062)

кільк. прим.: 1 (ЧЗ№2. – 1)

 

15. 821.09(477)"18/1917"(092)

Х22 Харчук Р. Б.

Історія Шевченкового читача ХІХ ст. на Наддніпрянщині [Текст] / Р. Б. Харчук. – Київ : Дивослово, 2020. – 64 с. – (Бібліотечка "Дивослова" ; № 4 (179)). – На обкл. авт. не вказаний. – Бібліогр. в кінці розд.

УДК 821.09(477)"18/1917"(092)

кільк. прим.: 1 (ЧЗ№2. – 1)

 

Загальна кількість примірників: 17

Художня література

Місця збереження документів:

Х/а - Художній абонемент

 

1. 821(477)

В75 Воронина Л.

Таємниця Пурпурової планети [Текст] : повість / Л. Воронина ; худож. Володимир Штанко. – Київ : Знання, 2020. – 174 с. : іл. – (Скарбничка).

УДК 821(477)"1991/..."

кільк. прим.: 1 (Х/а. – 1)

 

2. 821(477)

Г67 Горбатюк В. І.

Кручі [Текст] : роман-літопис у зводах / В. І. Горбатюк. – Кам'янець-Подільський : ПП Мошак М. І., 2008. – 568 с. : іл. – З автографом автора.

Автограф: Кафедрі української літератури Полтавського національного педагогічного університету від автора. В. Горбатюк 17.10.2018 р.

УДК 821(477)"1991/..."

кільк. прим.: 1 (Х/а. – 1)

 

3. 821(410)

Д62 Дойл А. К.

Собака Баскервілів [Текст] : повість / А. К. Дойл ; пер. з англ. О. Ломакіної. – Київ : Знання, 2020. – 192 с. – (Скарби: молодіжна серія).

УДК 821(410)

кільк. прим.: 1 (Х/а. – 1)

 

4. 821(477)"1917/1991"

Л48 Лепкий Б.

Мишка [Текст] : казки та оповідання / Б. Лепкий ; іл. К. Лавра. – Київ : Знання, 2020. – 160 с. : іл. – (Скарбничка).

УДК 821(477)"1917/1991"

кільк. прим.: 1 (Х/а. – 1)

 

5. 821(477)

Л50 Лесовой А.

Примавера [Текст] / А. Лесовой. – Киев : Конус-Ю, 2018. – 268 с. – С автографом автора.

Автограф: В бібліотеку Полтавського педагогічного університету ім. В. Г. Короленка від випускника історичного факультету 1969 р. З повагою і подякою. Від автора. 22.06.20 р. О. Лісовий (Цюрупа).

УДК 821(477)"1991/..."

кільк. прим.: 1 (Х/а. – 1)

 

6. 821(477.53)

Л63 Листи двох поколінь [Текст]. – Полтава : Дивосвіт, 2017. – 164 с. : фото. – Дод.: с. 140-164.

УДК 821(477.53)

кільк. прим.: 1 (Х/а. – 1)

 

7. 821(474.5)

М29 Марцинкявічюс М.

Озеро загадок [Текст] / М. Марцинкявічюс ; пер. з лит. Д. Чередниченка ; худож. Д. Дудайте. – Київ : Знання, 2020. – 40 с. : іл.

УДК 821(474.5)

кільк. прим.: 1 (Х/а. – 1)

 

8. 821(477)

М50 Мензатюк З. З.

Як я руйнувала імперію [Текст] : повість : для середнього шк. віку / З. З. Мензатюк ; худож. К. Лавро. – Київ : Знання, 2020. – 224 с. : іл. – (Класна література).

УДК 821(477)"1991/..."

кільк. прим.: 1 (Х/а. – 1)

 

9. 821(477)

М63 Мирний П.

Хіба ревуть воли, як ясла повні? [Текст] : роман / П. Мирний. – Київ : Знання, 2020. – 384 с. – (Класна література).

УДК 821(477)".../1917"

кільк. прим.: 1 (Х/а. – 1)

 

10. 821(477.53)

М71 Міщенко О. М.

Чаша часу [Текст] : роман / О. М. Міщенко. – Миргород : Миргород, 2016. – 184 с.

УДК 821(477.53)

кільк. прим.: 1 (Х/а. – 1)

 

11. 821(477.53)(092)

М71 Міщанин В.

Леонід Назарчук: "Що було, те пройшло, і нема вороття..." (шкільні щоденникові записи та студентські літературні твори) [Текст] / В. Міщанин. – Полтава : ТОВ НВП "Укрпромторгсервіс", 2019. – 84 с. – З автографом автора.

Автограф: Бібліотеці Полтавського національного педагогічного університету імені Короленка від автора. Віктор Міщанин. 27.11.2019 р.

УДК 821(477.53)

кільк. прим.: 1 (Х/а. – 1)

 

12. 821(477.53)

М74 Мокрий Г. І.

Дорога додому [Текст] / Г. І. Мокрий. – Полтава : Астрая, 2019. – 78 с. : іл.

УДК 821(477.53)

кільк. прим.: 1 (Х/а. – 1)

 

13. 821(477)

О-65 Орест М.

Душа і доля [Текст] / М. Орест ; уклад. В. М. Кошова; авт. післямови О. Г. Бросаліна (Олена О'Лір); худ. В. І. Дерябін. – 2-ге окреме вид. – Полтава : Сімон, 2018. – 114 с.

УДК 821(477)"1917/1991"

кільк. прим.: 2 (Х/а. – 2)

 

14. 821(477)"1917/1991"

П39 Плотницький В. П.

Останні постріли повстанців [Текст] : художньо-документальна повість : спогади / В. П. Плотницький. – Житомир : ПП Рута, Волинь, 2007. – 208 с. : фото. – (Я розповім вам... ; Кн. 9). – Мемуарно-краєзнавча серія спогадів житомирян про своє місто і своє життя.

УДК 821(477)"1917/1991"

кільк. прим.: 1 (Х/а. – 1)

 

15. 821(73)

П60 Портер Е.

Полліанна [Текст] : роман / Е. Портер ; пер. з англ. К. Рябовол. – Київ : Знання, 2020. – 224 с. – (Скарби: молодіжна серія).

УДК 821(73)

кільк. прим.: 1 (Х/а. – 1)

 

16. 821(410)

Р49 Рід Т. М.

Верхівець без голови: Дивовижна техаська історія [Текст] : роман / Т. М. Рід ; скорочений перекл. з англ.Н. Романович-Ткаченко. – Київ : Знання, 2020. – 335 с. – (Скарби: молодіжна серія).

УДК 821(410)

кільк. прим.: 1 (Х/а. – 1)

 

17. 821(477.53)

Р59 Роговий Ф.

Задумані вікна [Текст] : оповідання / Ф. Роговий ; упоряд. Ю. Роговий. – Полтава : Дивосвіт, 2015. – 148 с.

УДК 821(477.53)

кільк. прим.: 1 (Х/а. – 1)

 

18. 821(477.53)

Р59 Роговий Ю. Ф.

Тринадцятий апостол, або Сподівання Добра і Справедливості [Текст] / Ю. Ф. Роговий. – Полтава : Дивосвіт, 2014. – 116 с. : фото.

УДК 821(477.53)

кільк. прим.: 1 (Х/а. – 1)

 

19. 821(477)"1991/..."

Т21 Тарнавська Г. Спасенна весна / Г. Тарнавська. Спогади / І. Михалевич [Текст] / упоряд. О. Герасименко. – Тетіїв : Вид. Сергій Міцінський, 2019. – 108 с.

УДК 821(477)"1991/..."

кільк. прим.: 1 (Х/а. – 1)

 

20. 821(477)"1917/1991"

Т98 Тютюнник Г.

Мануйлівський записник [Текст] / Г. Тютюнник ; підгот. тексту, упоряд., передм., біографічно-текстологічний нарис Олексія Неживого. – Полтава : Полтавський літератор, 2019. – 184 с.

УДК 821(477)"1917/1991"

кільк. прим.: 1 (Х/а. – 1)

 

21. 821(477.53)

У31 Удосвіта, коли не спалось. Листи Феодосія Рогового [Текст] / упоряд. Юрій Роговий. – Полтава : Дивосвіт, 2009. – 164 с.

УДК 821(477.53)

кільк. прим.: 1 (Х/а. – 1)

 

22. 821(477)

Ш57 Шила А.

Жінка війни [Текст] / А. Шила. – 3-тє вид., допов. – Харків : Фоліо, 2019. – 401 с. – (Воєнна проза).

УДК 821(477)"1991/..."

кільк. прим.: 1 (Х/а. – 1)

 

23. 821(477.53)

Я11 Я світові потрібен як приклад, як можливість. Із щоденників та записників Феодосія Рогового 1954-1992 рр. [Текст] / упоряд. Юрій Роговий. – Полтава : Дивосвіт, 2009. – 236 с.

УДК 821(477.53)

кільк. прим.: 1 (Х/а. – 1)

 

Загальна кількість примірників: 24

Географічні науки

Місця збереження документів:

ЧЗ№2 - Читальна зала № 2

Н/а - Науковий абонемент

РК - Праці ПНПУ

 

1. 338.48-32(075.8)

Г15 Галасюк С. С.

Організація туристичних подорожей та екскурсійної діяльності [Текст] : навч. посіб. для студ. вищих навч. закл. / С. С. Галасюк, С. Г. Нездоймінов ; Одеський нац. економ. ун-т. – друге вид., допов. і доопрацьоване, стереотип. вид. – Херсон : Олді-Плюс, 2019. – 248 с. – Дод.: с. 243-246. – Бібліогр.: с. 233–242.

УДК 338.48-32(075.8)

кільк. прим.: 1 (ЧЗ№2. – 1)

 

2. 908(477.53)

З-15 Задорожній М. І.

Село Солошине. Від давнини до сьогодення [Текст] : зб. ст., спогадів, документів, фотографій. Кн. 2 / М. І. Задорожній, В. М. Свириденко. – Кременчук : Кременчуцька міська друкарня, 2018. – 133 с. : іл.

УДК 908(477.53)

кільк. прим.: 1 (Н/а. – 1)

 

3. 908

І-59 Інгульський степ. Історія- Джерела- Родовід- Спадщина [Текст] : збірник. вип. IV / упоряд. В. А. Сердюк. – Київ : Ярославів Вал, 2019. – 500 с. – Стислий геогр. покажч.: с. 485-500.

УДК 908

кільк. прим.: 1 (Н/а. – 1)

 

4. 908(477.62)

К78 Краматорск. Страницы истории [Текст] : сб. краевед. очерков / сост.: Н. Волошина, В. Зорина. – Харьков : Золотые страницы, 2018. – 512 с. : ил. – К 150-летию города.

УДК 908(477.62)

кільк. прим.: 1 (Н/а. – 1)

 

5. 908(477.53)

М37 Мачуський збірник [Текст] : зб. наук. праць. Вип. 2 : На скрижалях пам'яті / за ред. А. Гейка ; Мачухівський краєзнавчий музей. – Полтава : АСМІ, 2018. – 229 с. : іл. – Бібліогр.: с. 225–227 (38 назв).

УДК 908(477.53)

кільк. прим.: 1 (Н/а. – 1)

 

6. 911.5(075.8)

М38 Мащенко О. М.

Основи ландшафтознавства [Текст] : навч. посіб. / О. М. Мащенко ; Полтав. держ. пед. ун-т імені В. Г. Короленка, Каф. геогр. та краєзнавства. – Полтава, 2010. – 82 с. – Бібліогр.: с. 80–82.

УДК 911.5(075.8)

ББК 26.821я73

кільк. прим.: 1 (РК - Праці ПНПУ. – 1)

 

7. 91(092)

М48 Мельничук А. Л.

Український суспільний географ Микола Данилович Пістун: життєвий та творчий шлях [Текст] : монографія / А. Л. Мельничук ; Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка. – Київ : ВПЦ "Київський університет", 2019. – 151 с.

УДК 91(092)

кільк. прим.: 1 (Н/а. – 1)

 

8. 338.48

М50 Менеджмент туристичної галузі [Текст] : підручник / О. М. Білоусов, О. Є. Лугінін, О. С. Морозова, Л. В. Соколова ; Міжнар. ун-т бізнесу і права. – Стереот. вид. – Херсон : Гельветика, 2017. – 580 с. – Бібліогр.: с. 505–526.

УДК 338.48(075.8)

кільк. прим.: 1 (ЧЗ№2. – 1)

 

9. 910.1(075.8)

М54 Методологічні основи географії: Ландшафтна оболонка землі. Довкілля [Текст] : навч. посіб. / О. Г. Топчієв, Д. С. Мальчикова, І. О. Пилипенко, В. В. Яворська. – Херсон : Гельветика, 2018. – 348 с. – Бібліогр.: с. 345–346 (22 назви).

УДК 910.1(075.8)

кільк. прим.: 1 (ЧЗ№2. – 1)

 

10. 910.1(075.8)

М54 Методологічні засади географії [Текст] : підручник / О. Г. Топчієв, Д. С. Мальчикова, І. О. Пилипенко, В. В. Яворська. – Херсон : Гельветика, 2020. – 366 с. – Бібліогр.: с. 362–364 (25 назв).

УДК 910.1(075.8)

кільк. прим.: 1 (ЧЗ№2. – 1)

 

11. 338.48-32

О-64 Організація туристичних подорожей та екскурсій [Текст] : навч.-метод. посіб. / уклад. О. М. Мащенко ; Полтав. нац. пед. ун-т імені В. Г. Короленка, Каф. геогр. та краєзнавства. – Полтава, 2017. – 92 с. – Бібліогр.: с. 88–92.

УДК 338.48-32(075.8)

кільк. прим.: 1 (РК - Праці ПНПУ. – 1)

 

12. 338.48(075.8)

О-75 Основи туризмології [Текст] : навч. посіб. / О. А. Кручек, С. Ф. Соляник, О. В. Парубець, С. І. Гордієнко. – Херсон : ОЛДІ-ПЛЮС, 2020. – 234 с. – На вшанування світлої пам'яті д-ра філософ. наук, проф., члена-кореспондента НАН України, фундатора туризмології в Україні В. С. Пазенка. – Бібліогр.: с. 226–230 (49 назв).

УДК 338.48(075.8)

кільк. прим.: 1 (ЧЗ№2. – 1)

 

13. 338.48(075.8)

П16 Панченко Ю. В.

Менеджмент внутрішнього і міжнародного туризму [Текст] : навч. посіб. / Ю. В. Панченко, О. Є. Лугінін, С. В. Фомішин. – Стер. вид. – Херсон : ОЛДІ-ПЛЮС, 2019. – 342 с. – (Вища освіта в Україні). – Термінолог. словник: с. 320-335. – Бібліогр.: с. 336–341 (74 назви).

УДК 338.48(075.8)

кільк. прим.: 1 (ЧЗ№2. – 1)

 

14. 91(072.3)

П45 Подоляк О. С.

Географія. Клік-навчання. 6 клас [Текст] / О. С. Подоляк. – Київ : Перше вересня, 2020. – 152 с. : іл. – (Бібліотека "Шкільного світу"). – Бібліогр.: с. 150–151.

УДК 91(072.3)

кільк. прим.: 1 (ЧЗ№2. – 1)

 

15. 908(477.53)

П52 Полтавщина - земля моя свята [Текст] : зб. кращих матеріалів IX обл. краєзнавчої конф. учнів. молоді / Полтав. обл. центр туризму і краєзнавства учнівської молоді. – Полтава : Техсервіс, 2018. – 206 с. – Бібліогр. в кінці ст.

УДК 908(477.53)

кільк. прим.: 1 (Н/а. – 1)

 

16. 91(072.8)

С17 Самойленко В. М.

Методика навчання географії [Текст] : навч. посіб.-практикум / В. М. Самойленко, Л. П. Вішнікіна, Т. С. Япринець ; Полтав. нац. пед. ун-т імені В. Г. Короленка. – Полтава : ПП Шевченко Р.В., 2014. – 190 с. – Бібліогр.: с. 168–174.

УДК 91(072.8)

кільк. прим.: 1 (РК - Праці ПНПУ. – 1)

 

17. 338.48

С30 Семенов В. Ф.

Туристичне країнознавство [Текст] : навч. посіб. / В. Ф. Семенов, О. В. Дишкантюк, В. Д. Олійник ; Одеський нац. екон. ун-т. – 2-ге вид., допов. та випр. – Херсон : Олді-Плюс, 2019. – 392 с. : іл. – Бібліогр.: с. 385–387 ( 42 назви).

УДК 338.48(075.8)

кільк. прим.: 1 (ЧЗ№2. – 1)

 

18. 338.48(03)

С48 Словник-довідник: Туризм і природно-рекреаційний потенціал [Текст] : наук.-метод. вид. / В. Г. Грановська, О. В. Морозов, В. М. Крикунова, О. С. Морозова ; ДВНЗ "Херсон. держ. аграр. ун-т". – Херсон : ОЛДІ-ПЛЮС, 2019. – 108 с.

УДК 338.48(03)

кільк. прим.: 1 (ЧЗ№2. – 1)

 

19. 911.3:32

С78 Стафійчук В. І.

Політична географія світу [Текст] : навч. посіб. / В. І. Стафійчук. – Стереот. вид. – Херсон : ОЛДІ-ПЛЮС, 2019. – 306 с. : іл.

УДК 911.3:32(075.8)

кільк. прим.: 1 (ЧЗ№2. – 1)

 

20. 338.48(075.8)

С78 Стафійчук В. І.

Туристичне країнознавство [Текст] : навч. посіб. / В. І. Стафійчук, О. Ю. Малиновська. – Херсон : ОЛДІ-ПЛЮС, 2020. – 808 с. : іл. – Бібліогр.: с. 806–807 (15 назв).

УДК 338.48(075.8)

кільк. прим.: 1 (ЧЗ№2. – 1)

 

21. 338.48(075.8)

С78 Стафійчук В. І.

Рекреалогія [Текст] : навч. посіб. / В. І. Стафійчук. – Стер. вид. – Херсон : ОЛДІ ПЛЮС, 2020. – 428 с. : іл. – Бібліогр. в кінці розд.

УДК 338.48(075.8)

кільк. прим.: 1 (ЧЗ№2. – 1)

 

22. 911.3(477)

Т58 Топчієв О. Г.

Планування територій [Текст] : навч. посіб. / О. Г. Топчієв, Д. С. Мальчикова ; Херсон. держ. ун-т. – Херсон : Олді-Плюс, 2019. – 268 с.

УДК 911.3(477)(075.8)

кільк. прим.: 1 (ЧЗ№2. – 1)

 

Загальна кількість примірників: 22

Історичні науки

Місця збереження документів:

Н/а - Науковий абонемент

ЧЗ№2 - Читальна зала № 2

РК - Праці ПНПУ

 

1. 94(477)

S49 Serhiychuk V.

Genocide - holodomor 1932-1933 of Ukrainians [Текст] / V. Serhiychuk. – Vyschgorod : PP Serhiychuk M. I., 2018. – 179 p.

УДК 94(477)"1929/1933"

кільк. прим.: 1 (Н/а. – 1)

 

2. 94(477)

U31 Ukraine 1932-1933. Genocide by famine [Текст] / Ukr. institute of National Remembrance, "The Memorial to Victims of the Holodomor" National Museum". – [Б. м. : б. в., б. р.]. – 36 p. : photo.

УДК 94(477)"1929/1933"

кільк. прим.: 1 (Н/а. – 1)

 

3. 94(477)

U31 Ukraine 1932-1933. Genocide par affamement [Текст] / Institute ukr. de la memoir nationale, Musee national "Memorial des victimes du Holodomor". – [Б. м. : б. в., б. р.]. – 36 p. : photo.

УДК 94(477)"1929/1933"

кільк. прим.: 1 (Н/а. – 1)

 

4. 94(477)"1929/1933"

Г61 Голодомор-геноцид: термінологія [Текст] / В. Марочко, С. Старовойт, Л. Артеменко, Д. Байкєніч ; Нац. музей Голодомору-геноциду, Ін-т дослідж. Голодомору. – Київ : Майстер книг, 2019. – 64 с.

УДК 94(477)"1929/1933"

кільк. прим.: 1 (ЧЗ№2. – 1)

 

5. 94(477)

Г69 Горліс-Горський Ю. Ю.

Холодний Яр [Текст] : документальний роман / Ю. Ю. Горліс-Горський ; Видання Історич. клубу "Холодний Яр". – 10-е вид. випр., доп. – Київ ; Дрогобич : Відродження, 2008. – 432 с. : іл. – (Українська воєнна мемуаристика).

УДК 94(477)"1917/1921"

кільк. прим.: 1 (Н/а. – 1)

 

6. 94(477.43)

З-13 Завальнюк О. М.

Минуле і сучасне Кам'янця-Подільського: політики, військові, підприємці, діячі освіти, науки, культури й медицини [Текст] : історичні нариси. Вип. 1 / О. М. Завальнюк, О. Б. Комарніцький. – Кам'янець-Подільський : Абетка-НОВА, 2003. – 316 с.

УДК 94(477.43)

кільк. прим.: 1 (Н/а. – 1)

 

7. 93/94(062)

З-41 Збірник матеріалів XI студентської наукової конференції історичного факультету. Квітень 2008 року [Текст] / Полтав. держ. пед. ун-т імені В. Г. Короленка. – Полтава : АСМІ, 2008. – 320 с.

УДК 93/94(062)+91(062)

кільк. прим.: 1 (РК - Праці ПНПУ. – 1)

 

8. 93/94(062)

З-41 Збірник матеріалів XVIII студентської наукової конференції історичного факультету. Березень 2015 року [Текст] / Полтав. нац. пед. ун-т імені В. Г. Короленка. – Полтава : ПНПУ імені В. Г. Короленка, 2015. – 196 с.

УДК 93/94(062)+91(062)

кільк. прим.: 1 (РК - Праці ПНПУ. – 1)

 

9. 93/94(062)

З-41 Збірник матеріалів VIII студентської наукової конференції історичного факультету. Квітень 2005 року [Текст] / Полтав. держ. пед. ун-т імені В. Г. Короленка. – Полтава : АСМІ, 2005. – 258 с.

УДК 93/94(062)+91(062)

кільк. прим.: 1 (РК - Праці ПНПУ. – 1)

 

10. 93/94(062)

З-41 Збірник матеріалів XXIII наукової конференції студентів, магістрантів і аспірантів факультету історії та географії. Квітень 2020 року [Текст] / редкол.: Л. Л. Бабенко, Н. І. Головіна, П. А. Кравченко, Т. В. Тронько, О. П. Лахно, А. А. Шуканова ; Полтав. нац. пед. ун-т імені В. Г. Короленка. – Полтава : ІВЦ ПНПУ, 2020. – 165 с. – Режим доступу: http://elcat.pnpu.edu.ua/docs/Макет_студ_конфер_2020.pdf. – Бібліогр. в кінці ст.

УДК 93/94(062)+91(062)

кільк. прим.: 2 (РК - Праці ПНПУ. – 1, ЧЗ№2. – 1)

 

11. 94(477)

К65 Конференція Дмитра Штогрина [Текст] : збірник матеріалів. – Київ : ВД "Києво-Могилянська академія", 2020. – 320 с.

УДК 94(477)(062)

кільк. прим.: 1 (Н/а. – 1)

 

12. 94(477)"1917/1921"

К67 Корновенко С. В.

Аграрна політика Тимчасового уряду [Текст] / С. В. Корновенко, Ю. Г. Пасічна ; Черкас. нац. ун-т імені Богдана Хмельницького, Науково-дослід. ін-т селянства, Наукове т-во іст.-аграрників. – Черкаси : Черкас. нац. ун-т імені Б. Хмельницького, 2018. – 236 с. – Бібліогр.: с. 196–220 (616 назв).

УДК 94(477)"1917/1921"

кільк. прим.: 1 (Н/а. – 1)

 

13. 94(477.75)

К85 Кримськотатарський національний рух у 1917-1920 рр. за архівами комуністичних спецслужб [Текст] / упоряд.: А. Іванець, А. Когут ; Галузевий держ. архів Служби безпеки України, Наук.-дослідний ін-т українознавства, Центр досліджень визвольного руху. – Київ : К.І.С., 2019. – 448 с. : фото. – Імен. покажч.: с. 434-441. - Географ. покажч.: 442-446. – Бібліогр. в підрядк. прим.

УДК 94(477.75)

кільк. прим.: 1 (Н/а. – 1)

 

14. 94(477.62)

К90 Кульчицький С.

Триста років самотності: український Донбас у пошуках смислів і Батьківщини [Текст] / С. Кульчицький, Л. Якубова. – Вид. друге, допов. та переробл. – Київ : Кліо, 2019. – 720 с. – Імен. покажч.: с. 707-719. – Бібліогр. в підрядк. прим.

УДК 94(477.62)

кільк. прим.: 1 (Н/а. – 1)

 

15. 94(477)

Л44 Лемкін Р.

Радянський геноцид в Україні [Текст] = Soviet genocide in Ukraine : стаття 33 мовами / Р. Лемкін ; упоряд. О. Стасюк ; Нац. музей Голодомору-геноциду, Ін-т дослідження Голодомору, Міжнар. благодійний Фонд "Україна 3000". – Київ : Вид-во Марка Мельника, 2020. – 256 с.

УДК 94(477)"1929/1933"

кільк. прим.: 1 (Н/а. – 1)

 

16. 94(477.62)

Л64 Літопис українського Донбасу. Донбас у 1931-1941 рр. [Текст] / упоряд. Ю. Костенко. – Ічня : ПП "Формат", 2019. – 316 с. : фото.

УДК 94(477.62)

кільк. прим.: 1 (Н/а. – 1)

 

17. 94(477)

М28 Марочко В.

Йосип Сталін - фельдмаршал Голодомору [Текст] / В. Марочко ; Нац. музей Голодомору-геноциду, Ін-т дослідження Голодомору. – Київ : Вид. Мельник М. Ю., 2020. – 103 с. : іл. – Бібліогр. підрядк. прим.

УДК 94(477)"1929/1933"

кільк. прим.: 1 (Н/а. – 1)

 

18. 94(477.53)

М33 Матвієць О. М.

Що залишаємо... [Текст] : історія села Герусівка Великобагачанського району Полтавської області / О. М. Матвієць, О. Д. Гончаров. – Глобине : Поліграфсервіс, 2020. – 538 с. : фото. – З автографом автора.

Автограф: Кафедрі історії України Полтавського національного педагогічного університету імені В. Г. Короленка від Матвійця Олександра Миколайовича. 21 серпня 2020 року, О. Матвієць.

УДК 94(477.53)

кільк. прим.: 1 (Н/а. – 1)

 

19. 94(477)

М68 Міфи про голодомор [Текст] / авт. тексту В. Брехуненко ; Нац. музей Голодомору-геноциду, Ін-т дослідження Голодомору. – Дрогобич : Коло, 2020. – 68 с. : іл. – Бібліогр.: с. 66–67.

УДК 94(477)"1929/1933"

кільк. прим.: 1 (Н/а. – 1)

 

20. 93/94(062)

Н34 Наукові праці Кам'янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка [Текст]. Т. 27 : Історичні науки / Кам'янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка. – Кам'янець-Подільський : ТОВ Друкарня Рута, 2017. – 477 с. – До 70-річчя від дня народження професора Валерія Степанкова. – Бібліогр. в кінці ст.

УДК 93/94(062)

кільк. прим.: 1 (Н/а. – 1)

 

21. 94(=161.2)

П12 Пазинич В. І.

Історичні витоки походження українського народу та української нації [Текст] / В. І. Пазинич. – Київ : КВІЦ, 2019. – 216 с. : іл. – З автографом автора.

Автограф: Бібліотеці Полтавського національного педагогічного університету ім. В. Г. Короленка з побажаннями успішної навчально-виховної діяльності. В. Пазинич. 6.12.2019, м. Полтава.

УДК 94(=161.2)

кільк. прим.: 1 (ЧЗ№2. – 1)

 

22. 94(478)

П14 Пальчик В. М.

УНСО: перший посвист куль (війна у Придністров'ї, 1992 р.) [Текст] : військові мемуари / В. М. Пальчик. – Вид. 3-тє, випр. та допов. – Київ : ФОП Мельник М. Ю., 2019. – 304 с. : фото. – Геогр. покажч.: с. 245-252. - З автографом автора. – Бібліогр.: с. 253.

Автограф: Університету ім. В. Г. Короленка від випускника 2005-2010 р. історичного факультету. 4 лютого 2020 р. В. Пальчик.

УДК 94(478)

кільк. прим.: 1 (Н/а. – 1)

 

23. 94(477)"19/..."

П29 Петлюра С.

Статті. Листи. Документи [Текст]. Т. V / С. Петлюра ; ред. В. Сергійчук. – Вишгород : ПП Сергійчук М. І., 2016. – 632 с. – Імен. покажч.: с. 569-605.

УДК 94(477)"19/..."

кільк. прим.: 1 (Н/а. – 1)

 

24. 93/94(072.3)

П45 Подоляк О. С.

Історія. Дидактика+гра. 6 клас [Текст] / О. С. Подоляк. – Київ : Перше вересня, 2020. – 112 с. : іл. – (Бібліотека "Шкільного світу"). – Бібліогр.: с. 110–111.

УДК 93/94(072.3)

кільк. прим.: 1 (ЧЗ№2. – 1)

 

25. 94(438)

П53 Польща та Україна у тридцятих-сорокових роках ХХ століття [Текст] : невідомі документи з архівів спеціальних служб. Т. 8 : Великий терор: польська операція 1937-1938, ч. 1 / упоряд.: Є. Беднарек, В. В'ятрович, С. Кокін ; Галузевий держ. архів Служби безпеки України, Ін-т нац. пам'яті, Ін-т політичних і етнонац. досліджень. – Варшава ; Київ, 2010. – 1037 с. + диск. – Текст укр., пол., рос. мовами. - Пам'яті доктора іст. наук Януша Куртики. – Бібліогр. в підрядк. прим.

УДК 94(438)+94(477)"1934/1938"

кільк. прим.: 1 (Н/а. – 1)

 

26. 94(477)

П78 Проблема екзистенційного вибору під час Голодомору-геноциду [Текст] : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф., 20 листоп. 2019 р. / упоряд.: І. Батирєва, Ю. Коцур ; Нац. музей Голодомору-геноциду, Ін-т дослідж. Голодомору ; Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка та ін. – Київ : Вид-во Марка Мельника, 2020. – 312 с. – Текст укр. та англ.

УДК 94(477)"1929/1933"

кільк. прим.: 1 (Н/а. – 1)

 

27. 94(477.53)

С29 Село Жуки - батьківщина літописця Самійла Величка [Текст] : зб. ст. та матеріалів до Четвертої наук. конф., (Полтава, 2 берез. 2020 р.) / ред. кол.: Л. В. Бабенко, В. М. Вадімов, М. М. Кононенко, відп. ред. О. Б. Супруненко ; Центр пам'яткознавства НАН України і Укр. Т-ва охорони пам'яток іст. та культури, Полтав. краєзнавчий музей імені Василя Кричевського. – Київ ; Полтава : ЦП НАН України і УТОПІК : АСМІ, 2020. – 232 с. : іл. – До 300-ліття "Літопису" Самійла Величка. – Бібліогр. в кінці ст.

УДК 94(477.53)

кільк. прим.: 1 (Н/а. – 1)

 

28. 94(477)"1921/1923"

С32 Сергійчук В. І.

Як нас морили голодом [Текст] / В. І. Сергійчук ; Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка, Центр українознавства. – Вид. 3-тє, допов. – Київ : ПП Сергійчук М. І., 2006. – 392 с. : іл. – Іменний покажч.: с. 362-373. - Географ. покажч.: с. 374-390.

УДК 94(477)"1921/1923"+94(477)"1929/1933"+94(477)"1946/1947"

кільк. прим.: 1 (Н/а. – 1)

 

29. 94(477)

С32 Сергійчук В. І.

Голодомор 1932-1933 років як геноцид українства [Текст] / В. І. Сергійчук. – Вид. 4-те, допов. – Вишгород : ПП Сергійчук М. І., 2016. – 320 с. – Іменний покажч.: с. 309-318.

УДК 94(477)"1929/1933"

кільк. прим.: 1 (Н/а. – 1)

 

30. 94(477)

С32 Сергійчук В. І.

В ім'я правди й історичної справедливості, або Вимушена післямова до виступу на Міжнародному форумі з Голодомору [Текст] : лекція : додаток до зб. матеріалів "Конференція Дмитра Штогрина" / В. І. Сергійчук. – Київ : ВД "Києво-Могилянська академія", 2020. – 50 с. – Бібліогр. в підрядк. прим.

УДК 94(477)"1929/1933"

кільк. прим.: 1 (Н/а. – 1)

 

31. 94(477)

С32 Сергійчук В. І.

Голодомор 1932-1933 років як геноцид українства [Текст] / В. І. Сергійчук. – Вид. 3-тє, допов. – Вишгород : ПП Сергійчук М. І., 2015. – 168 с.

УДК 94(477)"1929/1933"

кільк. прим.: 1 (Н/а. – 1)

 

32. 94(477)

С51 Смовський К.

Моя служба Батьківщині [Текст] / К. Смовський. – Вишгород : ПП Сергійчук М. І., 2020. – 346 с. – Імен. покажч.: с. 323-331.- Геогр. покажч.: с. 332-345.

УДК 94(477)"1917/1921"

кільк. прим.: 1 (Н/а. – 1)

 

33. 94(477)

С77 Стасюк О.

Нариси про голодомор, або навіщо нам потрібно знати всю правду про геноцид українців [Текст] / О. Стасюк. – Київ : Вид-во Марка Мельника, 2019. – 216 с. : іл. – Бібліогр.: с. 206–215.

УДК 94(477)"1929/1933"

кільк. прим.: 1 (Н/а. – 1)

 

34. 94(477)

У45 Україна 1932-1933. Геноцид голодом [Текст] / Укр. ін-т Нац. пам'яті, Нац. музей "Меморіал жертв Голодомору". – [Б. м. : б. в., б. р.]. – 36 с. : іл., фото.

УДК 94(477)"1929/1933"

кільк. прим.: 1 (Н/а. – 1)

 

35. 94(=161.2:470+571)

У45 Українці Санкт-Петербурга, Петрограда, Ленінграда... [Текст] / за заг. ред. В. Сергійчука. – Вишгород : ПП Сергійчук М. І., 2013. – 710 с. : фото. – Ювілейне видання до 180-річчя Київського національного університету імені Тараса Шевченка.

УДК 94(=161.2:470+571)

кільк. прим.: 1 (Н/а. – 1)

 

36. 94(477)

Ч-37 Чекістське досьє окупованої України [Текст] : у 3 т. Т. 2 / упоряд.: Р. Круцик, С. Жовтий ; Київ. міська організація тов-ва "Меморіал" ім. В. Стуса, Громадський ін-т іст. пам'яті. – Київ : Преса України, 2015. – 992 с.

УДК 94(477)"1921/1991"(093)

кільк. прим.: 1 (Н/а. – 1)

 

37. 94(477)

Ч-37 Чекістське досьє окупованої України [Текст] : у 3 т. Т. 3 / упоряд.: Р. Круцик, С. Жовтий ; Київ. міська організація тов-ва "Меморіал" ім. В. Стуса, Громадський ін-т іст. пам'яті. – Київ : Преса України, 2015. – 1216 с.

УДК 94(477)"1921/1991"(093)

кільк. прим.: 1 (Н/а. – 1)

 

38. 94(477)

Ч-37 Чекістське досьє окупованої України [Текст] : у 3 т. Т. 1 / упоряд.: Р. Круцик, С. Жовтий ; Київ. міська організація тов-ва "Меморіал" ім. В. Стуса, Громадський ін-т іст. пам'яті. – Київ : Преса України, 2014. – 1048 с.

УДК 94(477)"1921/1991"(093)

кільк. прим.: 1 (Н/а. – 1)

 

39. 94(477.83)

Я22 Яворівщина у повстанській боротьбі. Розповіді учасників та очевидців [Текст]. Т. 2 : Яворів / записав і упоряд. Євген Луньо. – Львів : Растр-7, 2015. – 1080 с.

УДК 94(477.83)

кільк. прим.: 1 (Н/а. – 1)

 

40. 94(477.1)

Я45 Якименко М. А.

Сільське господарство Лівобережної України в умовах аграрних реформ 1861-1917 років [Текст] : монографія / М. А. Якименко, С. В. Макарець, О. М. Краснікова ; Полтав. держ. аграрна акад. – Полтава : РВВ ПДАА, 2020. – 250 с. – З автографом автора.

Автограф: Бібліотеці ПНПУ ім. В. Г. Короленка від випускника 1969 р. Миколи Якименка - выд вдячного читача з 1965 року. 26.06.2020 року.

УДК 94(477.1)+63(477)

кільк. прим.: 1 (ЧЗ№2. – 1)

 

41. 94(477)"20"

Я49 Якубова Л.

Євразійський розлам. Україна в добу гібридних викликів [Текст] / Л. Якубова. – Київ : Кліо, 2019. – 392 с. – Покажч. імен : с. 380-390.

УДК 94(477)"20"

кільк. прим.: 1 (Н/а. – 1)

 

Загальна кількість примірників: 42


 

Вітаємо!

Будемо раді Вам допомогти.