Бюлетень нових надходжень Завантажити у форматі PDF

Суспільні науки

 

Місця збереження документів:

Н/а - Науковий абонемент

ВРК - Відділ рідкісної книги

ЧЗ№4 - Читальна зала № 4

КІО - відділ компл. і обробки

Аб. підр - Абонемент підручників

ЧЗ№3 - Читальна зала № 3

БР - Біб-ка Ротача

 

 

1. 027.54

Н34 Наукові праці Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського. Вип. 49 : Інформаційно-комунікаційні трансформації і бібліотечно-інформаційна діяльність / НАН України, Нац. б-ка України імені В. І. Вернадського, Асоц. б- к України ; відп. ред. Т. Гранчак. – Київ : НБУВ, 2018. – 344 с. – Бібліогр. в кінці ст.

УДК 027.54

кільк. прим.: 3 (Н/а. – 3)

 

2. 316.77

Ш70 Шляхи підвищення ефективності функціонування соціальних комунікацій в умовах посилення глобальних інформаційних впливів : монографія / НАН України, Нац. б-ка України імені В. І. Вернадського, Асоц. б- к України ; кер. проекту В. Горовий. – Київ : НБУВ, 2018. – 280 с.

УДК 316.77

кільк. прим.: 2 (Н/а. – 2)

 

3. 011

Б59 Бібліографічні джерела зарубіжної україніки (друга половина ХІХ - початок ХХ століття) : матеріали до бібліографії : наук.-допом. покажч. / НАН України, Нац. б-ка України імені В. І. Вернадського, Асоц. б- к України, Ін-т книгознавства ; упоряд. В. Березкіна, наук. ред. Т. Д. Антонюк. – Київ : НБУВ, 2019. – 244 с.

УДК 011

кільк. прим.: 1 (Н/а. – 1)

 

4. 016:929]:81

Н67 Василь Васильович Німчук : біобібліографія до 75-річчя / упоряд. Ю. В. Осінчук ; НАН України, І-т укр. мови. – Київ : ВД Дмитра Бураго, 2008. – 128 с. – (Біобібліографія вчених України).

УДК 016:929]:81

кільк. прим.: 1 (Н/а. – 1)

 

5. 016:811.161.2

П88 Публікації співробітників інституту української мови НАН України (1991-2015) : бібліографічний покажчик / НАН України, Ін-т укр. мови. – Київ, 2017. – 560 с.

УДК 016:811.161.2

кільк. прим.: 2 (Н/а. – 2)

 

6. 016:929]:81

Є74 Світлана Яківна Єрмоленко : біобібліографія / автор вступ. ст., упоряд. бібліогр. С. П. Бибик ; НАН України, І-т укр. мови. – Київ : ВД Дмитра Бураго, 2017. – 152 с. : портр., іл. – (Біобібліографія вчених України).

УДК 016:929]:81

кільк. прим.: 1 (Н/а. – 1)

 

7. 355(477)"2014/..."

У11 У вогняному кільці. Оборона Луганського аеропорту / авт.-упоряд.: С. Глотов, А. Глотова, А. Воронова, Ю. Руденко, Д. Путята ; худож.-оформлювач В. М. Карасик. – Харків : Фоліо, 2018. – 540 с. : іл. – (Хроніка). – З автографом.

Автограф: Степаненку Миколі Івановичу за дорученням випускника Кременчуцького військового ліцею 2008 р., захисника Луганського аеропорту, співавтора книги, капітана Юрія Руденка.

З повагою начальник ліцею 2000-2012 рр., голова ГО. Координаційний центр об'єднань Ветеранів АТО полковник Поляков В. Ю. 21.03.2019 р..

УДК 355(477)"2014/..."

кільк. прим.: 1 (Н/а. – 1)

 

8. 159.9

С76 Становлення особистості дитини в умовах сучасного розвитку суспільства: соціально-педагогічний, психологічний, корекційний і медичний аспекти : матеріали Всеукр. наук.-практ. конф., (Полтава, 19-20 квіт. 2018 р.) / за заг. ред. Н. Г. Пахомової ; Полтав. нац. пед. ун-т імені В. Г. Короленка, Нац. пед. ун-т імені М. П. Драгоманова, Полтав. обл. благодійний фонд "Громадське здоров'я" та ін. – Полтава : АСМІ, 2018. – 257 с. – Бібліогр. в кінці ст.

УДК 159.922.7

кільк. прим.: 1 (ВРК. – 1)

 

9. 364

С69 Социальная реабилитация : учебник / под ред Н. Ш. Валеевой. – Москва : ИНФРА-М, 2012. – 320 с. – Библиогр.: с. 309–317.

УДК 364(075.8)

кільк. прим.: 1 (ЧЗ№4. – 1)

 

10. 364

С69 Социальная работа с инвалидами : учеб. пособ. / под ред Н. Ф. Басова. – Москва : КНОРУС, 2012. – 400 с. – (Для бакалавров). – Библиогр. в конце глав.

УДК 364(075.8)

кільк. прим.: 1 (ЧЗ№4. – 1)

 

11. 025.45УДК

Т12 Таблиця зіставлення індексів ББК і УДК. ББК станом на 1997 р., УДК - на 2011 рік / уклад.: М. Й. Ахвердова, В. М. Муровйова, В. С. Солодовник. – Київ : Кн. палата України, 2017. – 84 с.

УДК 025.45УДК

кільк. прим.: 1 (КІО. – 1)

 

12. 008

П75 Придніпровські соціально-гуманітарні читання : матеріали Запоріз. сесії І Всеукр. наук.-практ. конф., (11 квіт. 2012) / Запоріз. нац. ун-т, Дніпропетр. нац. ун-т імені Олеся Гончара. – Дніпропетровськ : ТОВ "Інновація", 2012. – 173 с.

УДК 008

кільк. прим.: 1 (Н/а. – 1)

 

13. 34

Т65 Традиції та інновації розвитку приватного права в Україні: освітній вимір : матеріали V Всеукр. наук.-практ. конф., (Полтава, 3 черв. 2016 р.) / Полтав. ун-т економіки і торгівлі, Львів. торгов.-екон. ун-т, Полтав. нац. пед. ун-т імені В. Г. Короленка. – Полтава : ПУЕТ, 2017. – 143 с.

УДК 34(062)

кільк. прим.: 1 (ВРК. – 1)

 

14. 32

С90 Суспільно-політичні процеси. Вип. 1 (8) / Академія політ. наук. – Київ : Політія, 2018. – 272 с. – (Бібліотека АПН ; Т. 1).

УДК 32-027.21

кільк. прим.: 1 (ЧЗ№4. – 1)

 

15. 32

С90 Суспільно-політичні процеси. Вип. 2 (9) / Академія політ. наук. – Київ : Політія, 2018. – 368 с. – (Бібліотека АПН ; Т. 2).

УДК 32-027.21

кільк. прим.: 1 (ЧЗ№4. – 1)

 

16. 025.45УДК

В42 Визначення індексів УДК для наукових документів : метод. рек. / уклад.: В. М. Муравйова, М. Й. Ахвердова, Ю. О. Набхан. – Київ, 2019. – 36 с. – Бібліогр.: с. 32–34.

УДК 025.45УДК

кільк. прим.: 1 (КІО. – 1)

 

17. 331

О-92 Охорона праці : навч. посіб. / за ред. З. М. Яремка ; Львів. нац. ун-т імені Івана Франка. – Львів, 2018. – 430 с.

УДК 331.45(075.8)

кільк. прим.: 1 (ЧЗ№4. – 1)

 

18. 027.54

У45 Українські газети 1898-2015 років, що виходили за межами України (з фондів національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського) : каталог / НАН України, Нац. б-ка України імені В. І. Вернадського ; уклад.: О. А. Вакульчук, О. С. Залазнюк, Л. А. Білименко. – Київ : НБУВ, 2018. – 474 с. – Бібліогр. в підрядк. прим.

УДК 027.54+070(477)

кільк. прим.: 1 (Н/а. – 1)

 

19. 323(477)

І-74 Інформаційно-культурне забезпечення інтеграції регіонів України : [монографія] / авт. кол.: О. Онищенко, В. Горовий, Л. Дубровіна ; НАН України, Нац. б-ка України імені В. І. Вернадського. – Київ, 2018. – 220 с.

УДК 323(477)

кільк. прим.: 2 (Н/а. – 2)

 

20. 316.77

І-74 Інформаційні механізми нейтралізації негативних зарубіжних впливів на регіони України в умовах гібридної війни : наук. доповідь / авт. кол.: Л. А. Дубровіна, О. С. Онищенко, В. М. Горовий ; НАН України, Нац. б-ка України імені В. І. Вернадського. – Київ : НБУВ, 2018. – 72 с.

УДК 316.77

кільк. прим.: 1 (Н/а. – 1)

 

21. 02(477)(092)

І-19 Віктор Федорович Іваницький (1881-1955). Життя, віддане книзі / упоряд. Г. І. Ковальчук ; НАН України, Нац. б-ка України імені В. І. Вернадського. – Київ, 2018. – 310 с.

УДК 02(477)(092)

кільк. прим.: 1 (Н/а. – 1)

 

22. 001

Н35 Національна академія наук України - 100: головні тенденції розвитку і здобутки : документи і матеріали. Кн. 2, ч. 1 : 1946-1970 / редкол.: О. С. Онищенка, Л. М. Яременко, Г. В. Індиченко ; НАН України, Нац. б-ка України імені В. І. Вернадського, Ін-т архівознавства. – Київ, 2018. – 1088 с. : іл., фото. – (Джерела з історії науки в Україні). – Імен. покажч.: с. 1025-1071. – Бібліогр. в підрядк. прим.

УДК 001.32(477)

кільк. прим.: 1 (Н/а. – 1)

 

23. 027.54

Б59 Библиотеки национальных академий наук: проблемы функционирования, тенденции развития : науч.-практ. и теорет. сб. Вып. 16 / НАН Украины, Нац. б-ка Украины имени В. И. Вернадского, Междунар. ассоциация академий наук, Совет директоров науч. б-к и информ. центров. – Киев, 2018. – 238 с. : сх., табл. – Библиогр. в конце ст.

УДК 027.54

кільк. прим.: 2 (Н/а. – 2)

 

24. 017.2

К53 Книжкова колекція професора Михайла Жовтобрюха : каталог / упоряд.: В. В. Орєхова, Н. М. Кузьміна, С. І. Козина, І. М. Лесунова ; за ред. М. І. Степаненка ; Полтав. нац. пед. ун-т імені В. Г. Короленка, Бібліотека імені Михайла Андрійовича Жовтобрюха. – Полтава : ПНПУ імені В. Г. Короленка, 2019. – 332 с. : портр., іл. – (Книжкові колекції).

УДК 017.2+811.161.2(092)

кільк. прим.: 2 (ВРК. – 2)

 

25. 334.722

С78 Створення бізнесу-інкубаторів як основа розвитку підприємництва в Україні : монографія / за ред. А. В. Черепа ; Держ. вищий навч. заклад "Запорізький нац. ун-т". – Запоріжжя : ЗНУ, 2015. – 236 с. : іл. – Бібліогр.: с. 217–227 (164 назви).

УДК 334.722

кільк. прим.: 1 (Н/а. – 1)

 

26. 005.95

В54 Вітчизняна практика та зарубіжний досвід управління персоналом : монографія / за ред. А. В.Черепа ; Держ. вищий навч. заклад "Запорізький нац. ун-т". – Запоріжжя : ЗНУ, 2014. – 292 с. : табл. – Бібліогр.: с. 251–272 (228 назв).

УДК 005.95

кільк. прим.: 1 (Н/а. – 1)

 

27. 008:001

А43 Актуальні проблеми культурології : зб. матеріалів студ. круглого столу, (Полтава, 23 квіт. 2019 р.) / ред.-упоряд. В. Дмитренко ; Полтав. нац. пед. ун-т вмені В. Г. Короленка, Ф-т технологій та дизайну, Каф. культурології та метод. викладання культоролог. дисциплін. – Полтава : ПНПУ імені В.Г. Короленка, 2019. – 100 с. – Бібліогр. в кінці ст.

УДК 008:001

кільк. прим.: 1 (ВРК. – 1)

 

28. 016:821

К85 "Критика": хронологічний та систематичний покажчики змісту журналу / упоряд.: Н. О. Кикоть, О. А. Ляшенко ; НАН України, Ін-т літ. імені Т. Г. Шевченка. – Київ, 2018. – 191 с. – Алф. покажч.: с. 168-189.

УДК 016:821

кільк. прим.: 1 (Н/а. – 1)

 

29. 016

С30 Семеног Олена Миколаївна : біобібліогр. покаж. : (до 55-річчя від дня народження) / уклад.: І. О. Железняк, Н. А. Чайка ; Сумс. держ. пед. ун-т імені А. С. Макаренка. – Суми : СумДПУ імені А. С. Макаренка, 2018. – 220 с. : іл. – (Науковці університету ; вип. 6).

УДК 016:929]:81

кільк. прим.: 1 (Н/а. – 1)

 

30. 332(477)

І-66 Інноваційний потенціал та правове забезпечення соціально-економічного розвитку України: виклик глобального світу : матеріали міжнар. наук.-практ. конф., (Полтава, 22-23 трав.). Т. 1 / Вищий навч. заклад "Відкритий міжнар. ун-т розвитку людини "Україна", Полтав. ін-т економіки і права. – Полтава ; Київ : Ун-т "Україна", 2019. – 401 с.

УДК 332(477)

кільк. прим.: 1 (Н/а. – 1)

 

31. 2(477)

П72 Преподобний Паїсій Величковський: автобіографія, житіє : уклад. Федір (Бубнюк), архієпископ Полтавський і Кременчуцький. – Полтава : АСМІ, 2015. – 133 с.

УДК 2(477)(092)

кільк. прим.: 1 (ЧЗ№4. – 1)

 

32. 391

У45 Українська народна жіноча прикраса ХІХ-ХХ століття. Дукачі / авт. проекту С. Козлов ; Полтав. літ.-мемор. музей І. П. Котляревського. – Полтава : ФОП Говоров С. В., 2010. – 36 листівок. – (З приватної колекції).

УДК 391

кільк. прим.: 1 (ВРК. – 1)

 

33. 391

У45 Українська народна жіноча прикраса ХІХ-ХХ століття. Намиста / авт. проекту С. Козлов ; Полтав. літ.-мемор. музей І. П. Котляревського. – Полтава : ФОП Говоров С. В., 2010. – 34 листівки. – (З приватної колекції).

УДК 391

кільк. прим.: 1 (ВРК. – 1)

 

34. 159.923.2

П86 Психологія розвитку творчої особистості в освітньому просторі : монографія / авт. кол.: С. Яланська, Н. Атаманчук, Т. Дзюба ; за ред. С. П. Яланської ; Полтав. нац. пед. ун-т імені В. Г. Короленка. – Полтава : Шевченко Р. В., 2018. – 150 с. – Бібліогр.: в кінці розд.

УДК 159.923.2

кільк. прим.: 1 (ВРК. – 1)

 

35. 355(477)

С78 Статути Збройних Сил України : зб. законів : чинне законодавство зі змінами та допов. (офіц. текст). – Київ : Паливода А. В., 2019. – 444 с. – (Закони України).

УДК 355(477)(062.13)

кільк. прим.: 10 (ЧЗ№4. – 3, Аб. підр. – 7)

 

36. 001(477)

У45 Україна. Наука і культура. Вип. 37 / НАН України. Тов-во "Знання" України. – Київ : Знання, 2018. – 464 с. : фото, іл.

УДК 001(477)+008(477)

кільк. прим.: 1 (ЧЗ№4. – 1)

 

37. 159.9(062)

В54 Вітакультурна методологія. Антологія. До 25-річчя наукової школи професора А. В. Фурмана : колективна монографія. – Тернопіль : ТНЕУ, 2019. – 980 с. – Бібліогр.: в кінці тем.

УДК 159.9(062)

кільк. прим.: 1 (ЧЗ№4. – 1)

 

38. 001

Н35 Національна академія наук України - 100: головні тенденції розвитку і здобутки : документи і матеріали. Кн. 2, ч. 2 : 1971-1991 / упоряд.: О. С. Онищенка, Л. М. Яременко, Г. В. Індиченко ; НАН України, Нац. б-ка України імені В. І. Вернадського, Ін-т архівознавства. – Київ, 2018. – 1088 с. : іл., фото. – (Джерела з історії науки в Україні). – Імен. покажч.: с. 1075-1122. – Бібліогр. в підрядк. прим.

УДК 001.32(477)

кільк. прим.: 1 (Н/а. – 1)

 

39. 016:81

Б12 Надія Бабич : бібліогр. покажч. – Чернівці : Чернівецький нац. ун-т імені Ю. Федьковича, 2018. – 120 с. : 8 л. фото. – (Вчені Чернівецького університету).

УДК 016:81

кільк. прим.: 1 (Н/а. – 1)

 

40. 017.1

К60 Колекція афіш Іллі Галіна : бібліогр. покажчик / уклад. М. А. Федорова ; Полтав. обл. держ. адмін.; ПОУНБ імені І. П. Котляревського. – Полтава : АСМІ, 2019. – 36 с. : іл. – ("Бібліотечні колекції" ; вип. 5).

УДК 017.1

кільк. прим.: 1 (Н/а. – 1)

 

41. 017.1

К29 Каталог бібліотеки Андрія Пашка : бібліогр. покажчик / уклад. М. А. Федорова ; Полтав. обл. держ. адмін.; ПОУНБ імені І. П. Котляревського. – Полтава : АСМІ, 2018. – 44 с. : іл. – ("Бібліотечні колекції" ; вип. 3).

УДК 017.1

кільк. прим.: 1 (Н/а. – 1)

 

42. 017.1

К29 Каталог бібліотеки Валерія Волоскова : бібліогр. покажчик / уклад. М. А. Федорова ; Полтав. обл. держ. адмін.; ПОУНБ імені І. П. Котляревського. – Полтава : АСМІ, 2019. – 68 с. : іл. – ("Бібліотечні колекції" ; вип. 4).

УДК 017.1

кільк. прим.: 1 (Н/а. – 1)

 

43. 2(477)(091)

І-90 Історія релігій в Україні : актуальні питання / за ред.: О. Киричука, І. Орлевича, М. Омельчук ; Ін-т укр. археографії та джерелознавства ім. М. С. Грушевського НАН України, Ін-т філософії ім. Г. С. Сковороди НАН України, КЗ ЛОР "Львів. музей історії релігії". – Львів : Логос, 2019. – 252 с. : іл. – Текст укр., білорус., пол., англ., рос. – Бібліогр. в кінці ст.

УДК 2(477)(091)

кільк. прим.: 1 (Н/а. – 1)

 

44. 2(477)(091)

І-90 Історія релігій в Україні : наук. щорічник. Вип. 29 / за ред.: М. Капраля, О. Киричука, І. Орлевича ; Ін-т укр. археографії та джерелознавства ім. М. С. Грушевського НАН України, Ін-т філософії ім. Г. С. Сковороди НАН України, КЗ ЛОР "Львів. музей історії релігії". – Львів : Логос, 2019. – 372 с. : іл. – Текст укр., білорус., пол., англ., рос. – Бібліогр. в кінці ст.

УДК 2(477)(091)

ББК 86.29(4Укр)

кільк. прим.: 1 (Н/а. – 1)

 

45. 329.1(477)

П50 Політика історичної пам'яті в контексті національної безпеки України : аналітична доповідь / Нац. ін-т стратегічних дослідж. – Київ, 2019. – 144 с. – Висновки : с. 107-140.

УДК 329.1(477)

кільк. прим.: 1 (Н/а. – 1)

 

46. 2(062)

Ю73 Юрисдикційний статус Київської православної митрополії у 1686 році: богослов'я, канонічне право та культурно-історичний контекст : зб. доп. наук. конф. / за заг. ред. О. Сагана ; Від-ня релігієзнавства Ін-ту філос. НАН України, Ін-т геополітичного виміру, Ін-т іст. України НАН України. – Київ, 2019. – 130 с. – Бібліогр. в підрядк. прим.

УДК 2(062)

кільк. прим.: 2 (Н/а. – 2)

 

47. 355(477)"2014/..."

Л87 Лучики : повесть-дневник о первой осени войны / позывной: "Сарочка". – Вінниця : ФОП Логачьов О. Е., [б. р.]. – 86 с.

УДК 355(477)"2014/..."

кільк. прим.: 1 (Н/а. – 1)

 

48. 016:929]:94(477)

М69 Михайлуца Микола Іванович : біографічно-бібліографічний покажч. з нагоди ювілею / уклад.: О. В. Осипенко, О. П. Шипотілова ; Одеський нац. морський ун-т, Нац. спілка краєзнавців України. – Херсон : ОЛДІ-ПЛЮС, 2019. – 88 с. : фото.

УДК 016:929]:94(477)

кільк. прим.: 1 (Н/а. – 1)

 

49. 311

С78 Статистичний щорічник Полтавської області за 2018 рік / за ред. Л. В. Калашник, відп. за вип. Л. М. Безхлібняк ; Держ. комітет статистики України, Гол. управління статистики у Полтав. обл. – Полтава, 2019. – 320 с.

УДК 311(477.53)

кільк. прим.: 1 (ЧЗ№4. – 1)

 

50. 311

С78 Статистичний щорічник міста Полтави за 2018 рік / за ред. Л. В. Калашник, відп. за вип. В. В. Гавінська ; Держ. комітет статистики України, Гол. управління статистики у Полтав. обл. – Полтава, 2019. – 320 с.

УДК 311(477.53)

кільк. прим.: 1 (ЧЗ№4. – 1)

 

51. 316.3

А65 Андрущенко В. П.

Організоване суспільство : проблема організації та суспільної самоорганізації в період радикальних трансформацій в Україні на рубежі століть: Досвід соціально-філософського аналізу : у 2 кн. Кн. 1 : Від мрії до дії / В. П. Андрущенко. – 3-є вид., випр., допов. – Київ : Знання України, 2018. – 660 c.

УДК 316.3

ББК 60.027.1

кільк. прим.: 1 (ЧЗ№4. – 1)

 

52. 316.3

А65 Андрущенко В. П.

Організоване суспільство : проблема організації та суспільної самоорганізації в період радикальних трансформацій в Україні на рубежі століть: Досвід соціально-філософського аналізу : у 2 кн. Кн. 2 : Філософія новітнього державотворення / В. П. Андрущенко. – 3-є вид., випр., допов. – Київ : Знання України, 2018. – 648 c.

УДК 316.3

ББК 60.027.1

кільк. прим.: 1 (ЧЗ№4. – 1)

 

53. 271.4

Б20 Балух В. О.

Руська Унійна (Греко-Католицька) церква кінця XVI - початку XIX ст. у постатях : словник / В. О. Балух, В. П. Коцур. – Чернівці : Чернівец. нац. ун-т імені ю. Федьковича, 2018. – 280 с. : іл.

УДК 271.4

кільк. прим.: 1 (Н/а. – 1)

 

54. 316

Б51 Берн Э.

Игры, в которые играют люди : Психология человеческих взаимоотношений / Э. Берн ; пер. с англ. А. Грузберга. – Москва : Эксмо, 2009. – 352 с.

УДК 316.6

кільк. прим.: 1 (Н/а. – 1)

 

55. 343

Б77 Бойко В. П.

Актуальні проблеми статусу окремих учасників кримінального провадження : навч. посіб. / В. П. Бойко ; за ред. В. Т. Нора ; Львів. нац. ун-т імені Івана Франка. – Львів, 2018. – 388 с.

УДК 343(075.8)

кільк. прим.: 1 (ЧЗ№4. – 1)

 

56. 159.9

Б86 Бочелюк В. Й.

Психологія людини з обмеженими можливостями : навч. посіб. / В. Й. Бочелюк, А. В. Турубарова. – Київ : Центр учбової літератури, 2011. – 264 с. – Бібліогр. : с. 246–260.

УДК 159.9(075.8)

кільк. прим.: 1 (ЧЗ№4. – 1)

 

57. 364

В14 Вакуленко О. В.

Залучення місцевих громад до вирішення проблем дітей, сімей та молоді, які опинилися у складних життєвих обставинах / О. В. Вакуленко, Н. М. Комарова, Н. Ф. Романова. – Київ : Держсоцслужба, 2010. – 108 с.

УДК 364

кільк. прим.: 1 (Н/а. – 1)

 

58. 34(075.3)

П68 Правознавство. Профільний рівень. 11 клас : підруч. для закл. заг. серед. освіти / І. Д. Васильків, В. М. Кравчук, В. Я. Бурак [та ін.]. – Тернопіль : Астон, 2019. – 312 с. : іл.

УДК 34(075.3)

кільк. прим.: 1 (ЧЗ№4. – 1)

 

59. 338

В55 Вишняков В. М.

Економічні наслідки євроінтеграції окремих країн Східної Європи : монографія / В. М. Вишняков, Д. О. Кайнара ; за ред. А. В.Черепа ; Держ. вищий навч. заклад "Запорізький нац. ун-т". – Запоріжжя : ЗНУ, 2015. – 218 с. : іл. – Бібліогр.: с. 188–196 (95 назв).

УДК 338.22

кільк. прим.: 2 (Н/а. – 2)

 

60. 355(075.3)

З-38 Захист Вітчизни. Рівень стандарту. 10 клас : підруч. для закл. заг. серед. освіти / І. М. Гарасимів, К. О. Пашко, М. М. Фука [та ін.]. – Тернопіль : Астон, 2018. – 256 с. : іл.

УДК 355(075.3)

кільк. прим.: 11 (ЧЗ№4. – 3, Аб. підр. – 8)

 

61. 398(=161.2)(072)

Г62 Голубчик Т. В.

Навчальна програма літературно-етноекологічного гуртка "Україна обрядова". Ч. 2 / Т. В. Голубчик, І. Є. Чифурко. – Харків : Основа, 2019. – 89 с. : іл. – (Бібліотека журналу "Біологія" ; вип. 10 (202)). – Бібліогр. с. 88–89 (35 назв).

УДК 398(=161.2)(072)

кільк. прим.: 1 (ЧЗ№4. – 1)

 

62. 355(075.3)

З-38 Захист Вітчизни. Рівень стандарту. 11 клас : підруч. для закл. заг. серед. освіти / А. А. Гудима, К. О. Пашко, І. М. Герасимів [та ін.]. – Тернопіль : Астон, 2019. – 256 с. : іл.

УДК 355(075.3)

кільк. прим.: 1 (ЧЗ№4. – 1)

 

63. 159.923(075.8)

Г94 Гуменюк О. Є.

Психологія Я-концепції : навч. посіб. / О. Є. Гуменюк. – Тернопіль : Економічна думка, 2004. – 310 с.

УДК 159.923(075.8)

кільк. прим.: 1 (ЧЗ№4. – 1)

 

64. 39(477)

Д99 Дяків В. М.

Народно-релігійний рух в етнокультурі українців (20-30-ті роки XX ст.) / В. М. Дяків ; НАН України, Ін-т народознавства. – Київ : Наук. думка, 2019. – 200 с. – (Проект "Наукова книга"). – Ім. покажч.: с.191-198. – Бібліогр.: с. 176–190.

УДК 39(477)

кільк. прим.: 2 (ЧЗ№4. – 1, Н/а. – 1)

 

65. 330

З-12 Заблоцький Б. Ф.

Розміщення продуктивних сил України: Національна макроекономіка : посібник / Б. Ф. Заблоцький. – Киев : Академвидав, 2003. – 386 с. – (Альма-матер). – Бібліогр.: с. 354–357.

УДК 330.111.4

кільк. прим.: 1 (ЧЗ№4. – 1)

 

66. 006.91

З-91 Зубко А.

Системи мір ваги світових цивілізацій: тисячоліття розвитку / А. Зубко. – [Б. м.] : [б. в.], 2017. – 385 с. – Бібліогр.: в кінці розд.

УДК 006.91

кільк. прим.: 1 (ЧЗ№4. – 1)

 

67. 159.98(075.8)

К60 Колесникова Г. И.

Психокоррекция нарушений развития : учеб. пособ. для студ. вузов / Г. И. Колесникова. – Ростов н/Дону : Феникс, 2009. – 345 с. – (Высшее образование).

УДК 159.98(075.8)

кільк. прим.: 1 (ЧЗ№4. – 1)

 

68. 27-722

К61 Колодний А. М.

Релігійне життя України в особах його діячів і дослідників : монографія / А. М. Колодний ; Укр. Асоціація Релігієзнавців, Від-ня релігієзнавства ІФ НАН України, Координаційна Рада з релігієзнавства країн Сх. і Центр. Європи. – Київ : Інтерсервіс, 2017. – 739 с. – З автографом автора. – Бібліогр. в підрядк. прим.

Автограф: Полтавському університету. Автор.

УДК 27-722

кільк. прим.: 1 (Н/а. – 1)

 

69. 16(075.8)

К64 Конверский А. Е.

Логика традиционная и современная : учебник / А. Е. Конверский ; пер. с укр. яз. Е. Е. Ледникова. – Москва : Идея-Пресс, 2010. – 380 с. – Библиогр.: с. 379 (28 назв.).

УДК 16(075.8)

кільк. прим.: 1 (ЧЗ№4. – 1)

 

70. 33(075.3)

К84 Крупська Л. П.

Економіка. Профільний рівень. 11 клас : підруч. для закл. заг. серед. освіти / Л. П. Крупська, І. Є. Тимченко, Т. І. Чорна. – Харків : Ранок, 2019. – 256 с. : іл.

УДК 33(075.3)

кільк. прим.: 1 (ЧЗ№4. – 1)

 

71. 159.953.2

К89 Кузнєцов М. А.

Психологія моторної пам'яті: прикладні аспекти : монографія / М. А. Кузнєцов, Є. В. Заїка, Ю. Ю. Ходикіна ; Харків. нац. пед. ун-т імені Г. С. Сковороди. – Харків : Діса Плюс, 2019. – 446 с. : іл. – Бібліогр. в кінці розд.

УДК 159.953.2

кільк. прим.: 1 (ЧЗ№4. – 1)

 

72. 2

Р36 Религиозное образование в школах Европы / Э. Куик, Р. Йенсен, Д. Лэнкшир [и др.]. – Киев : ДУХ І ЛІТЕРА, 2013. – 416 с.

УДК 2-472

кільк. прим.: 1 (ЧЗ№4. – 1)

 

73. 159.98

Л87 Лушин П. В.

Введение в ЭкоПсихоИммунологию : материалы к учебному курсу. Т. 5 / П. В. Лушин. – Киев, 2018. – 96 с. – (Живая книга).

УДК 159.98(075.8)

кільк. прим.: 1 (ЧЗ№4. – 1)

 

74. 330.1

Л94 Люксембург Р.

Акумуляція капіталу. До економічного обгрунтування імперіалізму / Р. Люксембург ; пер. з нім. В. Щербаненка. – Київ : АРТ-КНИГА, 2019. – 352 с.

УДК 330.1

кільк. прим.: 1 (Н/а. – 1)

 

75. 159.922.73

М17 Максименко Д. С.

Як справлятися з гнівом дитини. Практична психологія / Д. С. Максименко. – Київ : Центр учбової літератури, 2018. – 175 с.

УДК 159.922.73

кільк. прим.: 1 (ЧЗ№4. – 1)

 

76. 159.922.72

М17 Максименко Д. С.

Різнокольорове дитинство; ігротерапія, казкотерапія, ізотерапія, музикотерапія. Практична психологія / Д. С. Максименко. – Київ : Центр учбової літератури, 2018. – 192 с. – Бібліогр.: с. 181–188.

УДК 159.922.72

кільк. прим.: 1 (ЧЗ№4. – 1)

 

77. 159.922.73

М17 Максименко Д. С.

Коли ваша дитина зводить вас з розуму. Практична психологія / Д. С. Максименко. – Київ : Центр учбової літератури, 2018. – 128 с.

УДК 159.922.73

кільк. прим.: 1 (ЧЗ№4. – 1)

 

78. 159.922.7:796

М17 Максименко Д. С.

Гра-ключ до душі дитини. Гармонізація відносин дитини з навколишнім світом. Практична психологія / Д. С. Максименко. – Київ : Центр учбової літератури, 2018. – 240 с. – Бібліогр.: с.231–236.

УДК 159.922.7:796

кільк. прим.: 1 (ЧЗ№4. – 1)

 

79. 34(072.3)

М38 Машика В. Т.

Порівняльні завдання з правознавства. Ч. 5 / В. Т. Машика. – Харків : Основа, 2019. – 111 с. – (Бібліотека журналу "Історія та правознавство" ; вип. 10 (190)).

УДК 34(072.3)

кільк. прим.: 1 (ЧЗ№4. – 1)

 

80. 34(072.3)

М38 Машика В. Т.

Олімпіада з правознавства: завдання, відповіді, дидактичні матеріали / В. Т. Машика. – Харків : Основа, 2019. – 80 с. – (Бібліотека журналу "Історія та правознавство" ; вип. 9 (189)).

УДК 34(072.3)

кільк. прим.: 1 (ЧЗ№4. – 1)

 

81. 34(072.3)

М38 Машика В. Т.

Порівняльні завдання з правознавства. Ч. 4 / В. Т. Машика. – Харків : Основа, 2019. – 110 с. – (Бібліотека журналу "Історія та правознавство" ; вип. 8 (188)).

УДК 34(072.3)

кільк. прим.: 1 (ЧЗ№4. – 1)

 

82. 34(072.3)

М38 Машика В. Т.

Порівняльні завдання з правознавства. Ч. 3 / В. Т. Машика. – Харків : Основа, 2019. – 112 с. – (Бібліотека журналу "Історія та правознавство" ; вип. 6 (186)).

УДК 34(072.3)

кільк. прим.: 1 (ЧЗ№4. – 1)

 

83. 159.98

М66 Митник О. Я.

Організація психологічної служби : навч.-метод. посіб. / О. Я. Митник, Т. В. Середюк ; Нац. пед. ун-т імені М. П. Драгоманова. – Київ : Слово, 2017. – 128 с.

УДК 159.98(075.8)

кільк. прим.: 1 (ЧЗ№4. – 1)

 

84. 004(075.3)

М79 Морзе Н. В.

Інформатика. 6 клас : підруч. для закл. заг. серед. освіти / Н. В. Морзе, О. В. Барна, В. П. Вембер. – Київ : Оріон, 2019. – 192 с. : іл.

УДК 004(075.3)

кільк. прим.: 1 (ЧЗ№3. – 1)

 

85. 004(075.3)

І-74 Інформатика. 5 клас : підруч. для закл. заг. серед. освіти / Н. В. Морзе, В. П. Вембер, О. В. Барна, О. Г. Кузьмінська. – Київ : Оріон, 2018. – : іл.

УДК 004(075.3)

кільк. прим.: 1 (ЧЗ№3. – 1)

 

86. 338

О-66 Орлов А. А.

Технологія туристичного бізнесу : навч. посіб. для студ. V курсу ф-ту фіз. вих. / А. А. Орлов ; Держ. вищий навч. заклад "Запорізький нац. ун-т". – Запоріжжя : ЗНУ, 2010. – 76 с. – Бібліогр. в кінці тем.

УДК 338.48(075.8)

кільк. прим.: 1 (Н/а. – 1)

 

87. 27

О-70 Ортинський І.

Християнство в його виявах і сьогочасних проблемах : вибрані твори / І. Ортинський ; упоряд. А. Колодний. – Київ : УАР, 2014. – 905 с. – (Мислителі української діаспори).

УДК 27

кільк. прим.: 1 (Н/а. – 1)

 

88. 27-472

П24 Пелеш К. Ю.

Літургіка. Біографічні матеріяли / К. Ю. Пелеш ; упоряд. А. П. Черемський. – Харків : Видавець Олександр Савчук, 2019. – 672 с.

УДК 27-472

кільк. прим.: 4 (Н/а. – 4)

 

89. 27-472

П24 Пелеш К. Ю.

Дидактика. Годегетика. Біографічні матеріяли. Додатки / К. Ю. Пелеш ; упоряд. А. П. Черемський. – Харків : Видавець Олександр Савчук, 2019. – 664 с. – Дод.: с. 395-646.

УДК 27-472

кільк. прим.: 4 (Н/а. – 4)

 

90. 004

П45 Подлевський Б. М.

Теорія інформації : підручник / Б. М. Подлевський, Р. Є. Рикалюк ; Львів. нац. ун-т імені Івана Франка. – Львів, 2018. – 342 с.

УДК 004(075.8)

кільк. прим.: 1 (ЧЗ№4. – 1)

 

91. 323(477)

П80 Прокопчук С. Ф.

На перехресті століть. У пошуках прозріння / С. Ф. Прокопчук. – Київ : Друкарня "Рута", 2019. – 400 с. : іл. – Текст укр., рос.

УДК 323(477)

кільк. прим.: 1 (Н/а. – 1)

 

92. 33

П85 Прушківська Е. В.

Мікроекономіка : практикум для студ. економ. ф-ту денної та заочної форм навчання / Е. В. Прушківська, І. І. Колобердянко, І. О. Лубенець ; Держ. вищий навч. заклад "Запорізький нац. ун-т". – Запоріжжя : ЗНУ, 2010. – 118 с. : іл. – Бібліогр.: с. 116–118 (28 назв).

УДК 330.101.542

кільк. прим.: 1 (Н/а. – 1)

 

93. 33

Р15 Радзієвська С. О.

Регіоналізація і глобалізація: взаємозв'язки та перспективи безконфронтаційного розвитку : монографія / С. О. Радзієвська ; Держ. ун-т інфраструктури та технологій. – Київ : СІК ГРУП УКРАЇНА, 2018. – 376 с.

УДК 339.3

кільк. прим.: 1 (Н/а. – 1)

 

94. 004(075.3)

І-74 Інформатика. 6 клас : підруч. для закл. заг. серед. освіти / Й. Я. Ривкінд, Т. І. Лисенко, Л. А. Чернікова, В. В. Шакотько. – Київ : Генеза, 2019. – 128 с. : іл. – Дод.: с. 120-123.- Слов.: с. 124-125.

УДК 004(075.3)

кільк. прим.: 1 (ЧЗ№3. – 1)

 

95. 364

Р83 Руденко А. М.

Социальная реабилитация : учеб. пособ. / А. М. Руденко, С. И. Самыгин. – Москва ; Ростов на Дону : Изд.-торг. корпорация "Дашков и К" : Наука-Спектр, 2012. – 320 с. – Библиогр.: с. 308–319.

УДК 364(075.8)

кільк. прим.: 1 (ЧЗ№4. – 1)

 

96. 004(075.3)

Р83 Руденко В. Д.

Інформатика. Профільний рівень. 11 клас : підруч. для закл. заг. серед. освіти / В. Д. Руденко, Н. В. Речич, В. О. Потієнко. – Харків : Ранок, 2019. – 256 с. : іл. – Комп'ютерний слов.: с. 251-252.- Алф. покажч.: с. 253.

УДК 004(075.3)

кільк. прим.: 1 (ЧЗ№3. – 1)

 

97. 316.77

С32 Сєрих Т. М.

Словник-довідник з полікультурної комунікації : навч. посіб. для студ. спец. 013 Початкова освіта / Т. М. Сєрих, Л. Я. Бірюк ; Глухів. нац. пед. ун-т імені О. Довженка. – Суми : НІКО, 2019. – 152 с. – Бібліогр.: с. 144–151 (90 назв).

УДК 316.77

кільк. прим.: 1 (ЧЗ№4. – 1)

 

98. 159.9(075.8)

С79 Степанов О. М.

Основи психології і педагогіки : навч. посіб. для студ. вищих навч. закладів / О. М. Степанов, М. М. Фіцула. – 3-тє вид., допов. – Київ : Академвидав, 2012. – 528 с. – (Альма-матер). – Термінолог. словник: с. 487-526. – Бібліогр. в кінці розд.

УДК 159.9(075.8)+37(075.8)

кільк. прим.: 1 (ЧЗ№4. – 1)

 

99. 323(477)

Т48 Ткаченко В.

Україна: в пошуку ідентичності. (Нариси політичної освіти) / В. Ткаченко ; Академія політ. наук. – Київ : Політія, 2018. – 560 с. – (Бібліотека АПН ; Т. 3).

УДК 323(477)

кільк. прим.: 1 (Н/а. – 1)

 

100. 323(477)

Т48 Ткаченко В.

Україна - Росія: на сконі "пропащого часу" / В. Ткаченко ; Академія політ. наук. – Київ : Політія, 2018. – 482 с. – (Бібліотека АПН ; Т. 4).

УДК 323(477)

кільк. прим.: 1 (Н/а. – 1)

 

101. 27

У13 Уайт Е.

Желание веков / Е. Уайт. – Заокский : Источник жизни, 2007. – 800 с.

УДК 27-31

кільк. прим.: 1 (Б-ка Ротача. – 1)

 

102. 159.922

Ф86 Фрейд З.

Я и Оно : сочинения : пер.с нем. / З. Фрейд. – Москва ; Харьков : Эксмо : Фолио, 2008. – 864 с. – (Антология мысли).

УДК 159.922

кільк. прим.: 1 (Н/а. – 1)

 

103. 159.9

Ф86 Фрейд З.

Психоанализ детских страхов / З. Фрейд ; пер. с нем.: О. Фельцмана, М. Вульфа. – Санкт-Петербург : Азбука : Азбука-Аттикус, 2011. – 288 с.

УДК 159.922.7

кільк. прим.: 1 (Н/а. – 1)

 

104. 008

Х41 Хёйзинга Й.

Homo ludens. В тени завтрашнего дня / Й. Хёйзинга ; пер. с нидерланд. В. В. Ошиса ; ред.и послесл. Г. М. Тавризян. – Москва : Прогресс : Прогресс-Академия, 1992. – 464 с. – Указ. имен: с. 446-453.

УДК 008

кільк. прим.: 1 (Н/а. – 1)

 

105. 005(075.8)

Ш14 Шавкун І. Г.

Етика бізнесу : навч. посіб. для студ. напряму підготовки "Менеджмент" денної та заочної форм навчання / І. Г. Шавкун, Я. С. Дибчинська ; Держ. вищий навч. заклад "Запорізький нац. ун-т". – Запоріжжя : ЗНУ, 2013. – 118 с. : іл. – Бібліогр.: с. 104 (12 назв).

УДК 005(075.8)

кільк. прим.: 1 (Н/а. – 1)

 

106. 159.922.73

Ш66 Шкльода А. В.

Емоційна сфера дитини / А. В. Шкльода, М. С. Івашко ; упоряд. А. Козлова. – Київ : Шк. світ, 2019. – 96 с. – (Бібліотека "Шкільного світу"). – Бібліогр: с. 59 (15 назв).

УДК 159.922.73

кільк. прим.: 1 (ЧЗ№4. – 1)

 

107. 159.9:7(075.8)

Я51 Яланська С. П.

Психологія творчості : навч. посіб. / С. П. Яланська ; Полтав. нац. пед. ун-т імені В. Г. Короленка. – 2-е вид. випр., допов. – Полтава : Сімон, 2018. – 183 с. : іл. – Бібліогр.: с. 125–163 (447 назв).

УДК 159.9:7(075.8)

кільк. прим.: 1 (ВРК. – 1)

 

108. 159.9

Я94 Яцюк М.

Мобінг: стратегії психологічного захисту / М. Яцюк, Н. Харченко. – Київ : Шк. світ, 2019. – 104 с. – (Бібліотека "Шкільного світу").

УДК 159.9:316.48

кільк. прим.: 1 (ЧЗ№4. – 1)

 

Загальна кількість примірників: 143

Педагогічні науки

 

Місця збереження документів:

ЧЗ№4 - Читальна зала № 4

Н/а - Науковий абонемент

ВРК - Відділ рідкісної книги

М/К - Методичний кабінет

КІО - відділ компл. і обробки

ЧЗ№3 - Читальна зала № 3

 

 

1. 373.3.043.2

І-65 Інклюзія. Форми роботи. – Київ : Перше вересня, 2019. – 200 с. : іл. – (Бібліотека "Шкільного світу"). – Бібліогр.: с. 190–191.

УДК 373.3.043.2-056.2/.3

кільк. прим.: 8 (ЧЗ№4. – 2, Н/а. – 6)

 

2. 37.043.2

І-65 Інклюзивна освіта. Підтримка розмаїття у класі : практ. посіб. : пер. з англ. / уклад.: Тім Лорман, Джоан Деппелер, Девід Харві. – Київ : СПД-ФО Парашин І. С., 2010. – 296 с. – Бібліогр. англ. мовою: с. 272–292.

УДК 37.043.2-056.2/.3

кільк. прим.: 1 (ЧЗ№4. – 1)

 

3. 378.04:364

С71 Спеціальна освіта і соціальна робота: теорія і практика підготовки фахівця : монографія / [за заг. ред.: Н. Г. Пахомової, В. А. Погребняка] ; Полтав. нац. пед. ун-т імені В. Г. Короленка. – Полтава : АСМІ, 2017. – 247 с. : іл. – Бібліогр. в кінці розд.

УДК 378.04:364

кільк. прим.: 2 (ВРК. – 1, ЧЗ№4. – 1)

 

4. 37.043.2

С91 Сучасні засоби ІКТ підтримки інклюзивного навчання : навч. посіб. / за заг. ред. Ю. Г. Носенко. – Полтава : ПУЕТ, 2018. – 261 с. – Бібліогр.: с. 237–261.

УДК 37.043.2-056.2/.3

кільк. прим.: 1 (ЧЗ№4. – 1)

 

5. 37(062)

С91 Сучасний виховний процес: сутність та інноваційний потенціал : матеріали звіт. наук.-практ. конф. Ін-ту проблем виховання НАПН України за 2013 рік / за ред.: О. В. Сухомлинської, І. Д. Беха, Г. П. Пустовіта, О. В. Мельника. – Івано-Франківськ : НАІР, 2014. – 464 с.

УДК 37(062)

кільк. прим.: 1 (Н/а. – 1)

 

6. 37.091.4

П24 Педагогіка, спрямована у майбутнє (до 100-річчя Вальдорфської педагогіки) / авт.-уклад. В. П. Мітюхіна. – Харків : Основа, 2019. – 159 с. – (Бібліотека журналу " Управління школою" ; вип. 8 (199)). – Бібліогр. в кінці тем.

УДК 37.091.4

кільк. прим.: 1 (ЧЗ№4. – 1)

 

7. 37.043.2-056.2/.3

І-65 Інклюзивна освіта : навч. посіб. / розробник М. А. Порошенко ; Міжнар. фонд "Відродження". – Київ : ТОВ "Агенство "Україна", 2019. – 300 с. : іл. – Дод.: Програма навч. дисц. "Інклюзивна освіта". – Бібліогр. в кінці розд.

УДК 37.043.2-056.2/.3

кільк. прим.: 10 (ЧЗ№4. – 3, Н/а. – 7)

 

8. 378

Н34 Наукові школи Південноукраїнського державного педагогічного університету ім. К. Д. Ушинського / уклад. Т. І. Койчева, за ред.: А. М. Богуш, О. Я. Чебикіна. – Одеса : Друкарський Дім : Фаворит, 2007. – 256 с.

УДК 378.6(477)

кільк. прим.: 1 (Н/а. – 1)

 

9. 378

Ф50 Фізико-математичний факультет Полтавського національного педагогічного університету імені В. Г. Короленка (1919-2019) : ювілейна книга / ред. кол.: Ю. Д. Москаленко, Л. М. Булава, О. П. Руденко, Л. І. Яковенко, О. А. Москаленко, Т. М. Барболіна, О. В. Коваленко ; Полтав. нац. пед. ун-т імені В. Г. Короленка. – Полтава : ПНПУ імені В. Г. Короленка, 2019. – 212 с. : іл. – Бібліогр.: с. 187–188.

УДК 378.6:37(477.53)

кільк. прим.: 2 (ВРК. – 1, Н/а. – 1)

 

10. 37(092)(477)

У11 У серце увійде лише те, що йде від серця (з нагоди 60-річчя професора Олександра Миколайовича Коберника) : біографічне видання / авт. колектив наук. школи професора О. М. Коберника. – Умань : ПП Жовтий О.О., 2012. – 146 с. : фото.

УДК 37(092)(477)

кільк. прим.: 1 (Н/а. – 1)

 

11. 37.013

Е86 Естетика і етика педагогічної дії : зб. наук. праць. Вип. 19 / гол. ред. М. П. Вовк ; Ін-т пед. освіти і освіти дорослих НАПН України, Полтав. нац. пед. ун-т імені В. Г. Короленка. – Київ ; Полтава : ПНПУ імені В. Г. Короленка, 2019. – 203 с. : іл. – Текст укр., рос., англ., нім. – Бібліогр. в кінці ст.

УДК 37.013

кільк. прим.: 2 (ВРК. – 1, ЧЗ№4. – 1)

 

12. 37.013

Е86 Естетика і етика педагогічної дії : зб. наук. праць. Вип. 20 / гол. ред. М. П. Вовк ; Ін-т пед. освіти і освіти дорослих НАПН України, Полтав. нац. пед. ун-т імені В. Г. Короленка. – Київ ; Полтава : ПНПУ імені В. Г. Короленка, 2019. – 201 с. : іл. – Текст укр., рос., англ., нім. – Бібліогр. в кінці ст.

УДК 37.013

кільк. прим.: 2 (ВРК. – 1, ЧЗ№4. – 1)

 

13. 373.2.014.6

М77 Моніторинг якості дошкільної освіти. Молодший дошкільний вік. – Київ : Шк. світ, 2019. – 192 с. : іл. – (Бібліотека "Шкільного світу"). – Бібліогр.: с. 191.

УДК 373.2.014.6

кільк. прим.: 1 (ЧЗ№4. – 1)

 

14. 373.2.015.3

М73 Мнемотехніка для дошкільнят / авт. кол.: А. В. Чумаченко, Л. В. Гавриліна, В. О. Авраменко та ін.; упоряд. В. В. Семизорова, Н. М. Радоміцька. – Київ : Шк. світ, 2019. – 168 с. : іл. – Бібліогр.: с. 167.

УДК 373.2.015.3:159.953

кільк. прим.: 1 (ЧЗ№4. – 1)

 

15. 37.091.39:614

Т38 Технології здоров'язбережування в сучасних закладах освіти України: проблеми та перспективи : матеріали VII Всеукр. студ. наук.-практ. конф., (Полтава 24-25 жовт. 2019 р.) / Полтав. нац. пед. ун-т імені В. Г. Короленка, Полтав. ін-т бізнесу Міжнар. наук.-техн. ун-ту імені академіка Юрія Бугая, Одеський нац. мед. ун-т. – Полтава : Сімон, 2019. – 141 с. – Бібліогр. в кінці ст.

УДК 37.091.39:614

кільк. прим.: 1 (ВРК. – 1)

 

16. 378(091)(477.53)

О-72 Освіта на Полтавщині в історичній ретроспективі : зб. ст. / упоряд.: Л. Л. Бабенко, І. О. Міщенко ; Полтав. нац. пед. ун-т імені В. Г. Короленка, Полтав. обл. ін-т післядиплом. пед. освіти імені М. В. Остроградського. – Полтава : ПНПУ імені В. Г. Короленка : ПОІППО імені М. В. Остроградського, 2018. – 144 с. – До 100-річчя з часу створення історико-філологічного факультету у Полтаві.

УДК 378(091)(477.53)

кільк. прим.: 1 (ВРК. – 1)

 

17. 37.043.2-056.2/.3

С78 Створення ресурсних центрів : посіб. для батьків дітей з особливими освітніми проблемами / за ред.: В. В. Засенко, Н. З. Софій ; Всеукр. фонд "Крок за кроком". – Київ : ФО-П Придатченко П. М., 2007. – 216 с.

УДК 37.043.2-056.2/.3

кільк. прим.: 1 (ЧЗ№4. – 1)

 

18. 37

І-74 Інформаційно-аналітична підтримка педагогічних досліджень на основі електронних систем відкритого доступу : посібник / за ред. О. М. Спіріна ; НАПН України, Ін-т інформаційних технологій і засобів навчання. – Київ : ФОП Ямчинський О., 2019. – 208 с.

УДК 37:001.891

кільк. прим.: 20 (Методичний кабінет. – 1, КІО. – 1, ЧЗ№4. – 2, Н/а. – 16)

 

19. 37.014.3

А72 Антологія текстів з реформування освіти в Україні: програми, концепції, проекти (1991-2017) : хрестоматія / упоряд.: О. В. Сухомлинська, Л. Д. Березівська, Т. Л. Гавриленко ; НАПН України, Державна науково-педагогічна бібліотека України імені В. О. Сухомлинського. – Київ, 2019. – 526 с. – До 20-річчя Державної науково-педагогічної бібліотеки України імені В. О. Сухомлинського. – Бібліогр.: 521–524.

УДК 37.014.3

кільк. прим.: 2 (ЧЗ№4. – 1, Н/а. – 1)

 

20. 37.043.2-056.2/.3

D98 Dyer C.

Teaching Pupils with Severe and Complex Difficulties Back to First Principles / C. Dyer. – London and Philadelphia : Jessica Kingsley Publishers, 2001. – 188 p.

УДК 37.043.2-056.2/.3

кільк. прим.: 1 (Н/а. – 1)

 

21. 37.043.2-056.2/.3

H22 Hanks R.

Common SENse for the Inclusive Classroom : How Teachers Can Maximise Existing Skills to Support Special Educational Needs / R. Hanks. – London and Philadelphia : Lessica Kingsley Publishers, 2011. – 272 p.

УДК 37.043.2-056.2/.3

кільк. прим.: 1 (Н/а. – 1)

 

22. 37.091.4

S91 Suchomlinskij V. A.

Hovory s mladym reditelem skoly / V. A. Suchomlinskij. – Praha : Statni pedagogicke nakladatelstvi, 1976. – 209 s.

Автограф: Полтавскому государственному педагогическому институту им.

В. Г. Короленко от семьи автора

15.IV.1977 г. А. Сухомлинская.

УДК 37.091.4

кільк. прим.: 1 (ВРК. – 1)

 

23. 378.015.31:17

В31 Вербець В. В.

Педагогічна діагностика формування духовно-творчого потенціалу студентської молоді : монографія / В. В. Вербець. – Рівне : РДГУ, 2005. – 383 с.

УДК 378.015.31:17

кільк. прим.: 1 (ЧЗ№4. – 1)

 

24. 373.2.015.31:796

В46 Вільчковський Е. С.

Теорія і методика фізичного виховання дітей дошкільного віку : підручник / Е. С. Вільчковський, О. І. Курок. – Суми : Університетська книга, 2019. – 467 с. : іл. – Бібліогр.: с. 460–463 (69 назв).

УДК 373.2.015.31:796

кільк. прим.: 1 (ЧЗ№4. – 1)

 

25. 37(091)(4)

Г59 Год Б.

Ренесанс європейської молоді в ранній Новий час: педагогічні виклики гуманістів та єзуїтів : монографія / Б. Год, Р. Басенко ; Полтав. нац. пед.ун-т імені В. Г. Короленка. – Полтава : ПНПУ імені В. Г. Короленка, 2019. – 316 с. : іл. – (Studies of Humanism Jesuits). – Бібліогр.: с. 189–301 (1129 назв).

УДК 37(091)(4)"1500/1650"

кільк. прим.: 2 (ВРК. – 1, ЧЗ№4. – 1)

 

26. 37.01

Г65 Гончаренко С. У.

Педагогічні закони, закономірності, принципи. Сучасне тлумачення / С. У. Гончаренко. – Рівне : Волинські обереги, 2012. – 192 с.

УДК 37.01

кільк. прим.: 1 (ЧЗ№4. – 1)

 

27. 378.046.4

Г81 Гречаник О. Є.

Формування акмеологічної компетентності вчителя в системі післядипломної освіти : монографія / О. Є. Гречаник, В. В. Григораш. – Харків : Основа, 2019. – 96 с. – (Бібліотека журналу " Управління школою" ; вип. 9 (200)). – Бібліогр.: с. 97–114 (282 назви).

УДК 378.046.4

кільк. прим.: 1 (ЧЗ№4. – 1)

 

28. 37.014.6:005.6

Г81 Гречаник О. Є.

Організація внутрішнього аудиту в закладі загальної середньої освіти : монографія / О. Є. Гречаник, В. В. Григораш. – Харків : Основа, 2019. – 143 с. – (Бібліотека журналу " Управління школою" ; вип. 10 (200)). – Бібліогр.: с. 140–143 (71 назв).

УДК 37.014.6:005.6

кільк. прим.: 1 (ЧЗ№4. – 1)

 

29. 37.091

Р64 Розвиток інформаційно-комунікаційної компетентності вчителів в умовах хмаро орієнтованого навчального середовища : метод. посіб. / О. О. Гриценчук, І. В. Іванюк, О. Є. Кравчина [та ін.] ; НАПН України, Ін-т інформаційних технологій і засобів навчання. – Київ : Літера ЛТД, 2019. – 126 с. – Бібліогр. в кінці ст.

УДК 37.091.39:004.77

кільк. прим.: 6 (ЧЗ№4. – 2, Н/а. – 4)

 

30. 37.015.31:613

Д33 Денисовець Т. М.

Педагогічні засади виховання здорового способу життя соціально занедбаних дітей : монографія : до 105 річниці Полтавського національного педагогічного університету імені В. Г. Короленка / Т. М. Денисовець ; Полтав. нац. пед. ун-т імені В. Г. Короленка. – Полтава : Астрая, 2019. – 241 с. – Дод.: с. 210-239. – Бібліогр.: с. 186–209.

УДК 37.015.31:613

кільк. прим.: 1 (ВРК. – 1)

 

31. 378(072.8)

Ж42 Жданова-Неділько О. Г.

Аксіодидактична система взаємодії викладача і студента при вивченні педагогічних дисциплін : монографія / О. Г. Жданова-Неділько ; Полтав. нац. пед. ун-т імені В. Г. Короленка. – Полтава : Техсервіс, 2015. – 337 с. – Бібліогр.: с. 277–313.

УДК 378(072.8)

кільк. прим.: 1 (ВРК. – 1)

 

32. 37.035

З-67 Зливков В. Л.

Самоідентифікація в педагогічній комунікації / В. Л. Зливков. – Київ : Український центр політичного менеджменту, 2005. – 144 с. – (Бібліотека журналу "Соціальна психологія"). – Бібліогр.: с. 139–140.

УДК 37.035:316.772.4

кільк. прим.: 1 (ЧЗ№4. – 1)

 

33. 378.011.3-051:316

К12 Кабусь Н. Д.

Підготовка майбутніх соціальних педагогів до сталого розвитку : монографія / Н. Д. Кабусь ; Харків. нац. пед.ун-т імені Г. С. Сковороди. – Харків : Вид-во Іванченка І. С., 2017. – 416 с. : іл. – Бібліогр.: с. 384–385 (27 назв).

УДК 378.011.3-051:316

кільк. прим.: 1 (ЧЗ№4. – 1)

 

34. 376

К55 Кобильченко В. В.

Теоретичні основи психолого-педагогічного супроводу молодших школярів з порушенням зору : монографія / В. В. Кобильченко ; Ін-т спеціальної педагогіки НАПН України. – Полтава : ТОВ "Фірма "Техсервіс", 2017. – 367 с.

УДК 376-056.262

кільк. прим.: 1 (ЧЗ№4. – 1)

 

35. 378.011.3-051

К64 Кононова М. М.

Теоретико-методичні засади професійного зростання майбутніх вчителів дефектологів : монографія / М. М. Кононова ; Полтав. нац. пед. ун-т імені В. Г. Короленка. – Полтава : ПНПУ імені В. Г. Короленка, 2019. – 364 с. : іл. – Дод.: с. 341-363. – Бібліогр.: с. 312–340.

УДК 378.011.3-051:376-056.2/.3

кільк. прим.: 2 (ВРК. – 1, ЧЗ№4. – 1)

 

36. 37.015.311

К88 Кудрик Л. Г.

Самокоучинг. Як запобігти професійному вигоранню / Л. Г. Кудрик, А. В. бешлей, У. Р. Мельник. – Київ : Шк. світ, 2019. – 216 с. – (Бібліотека "Шкільного світу").

УДК 37.015.311

кільк. прим.: 2 (ЧЗ№4. – 2)

 

37. 373.3

Л83 Луговська І. О.

Формування підприємницької компетентності першокласників у курсі "Я досліджую світ" / І. О. Луговська. – Харків : Основа, 2019. – 88 с. : іл. – (Бібліотека журналу "Початкове навчання та виховання" ; вип. 7 (187)).

УДК 373.3.015.31:140.8

кільк. прим.: 1 (ЧЗ№4. – 1)

 

38. 378(091)

Л84 Лук'яненко О. В.

"Найближчі друзі партії": колективи педагогічних вишів України в образах щодення 1920-х - першої половини 1960-х років : монографія / О. В. Лук'яненко. – Полтава : Сімон, 2019. – 658 с. – З автографом автора. – Бібліогр.: с. 563–637.

Автограф: Книгозбірні ПНПУ від автора. 31.01.2019 р. Лук'яненко.

УДК 378(091)(477)

кільк. прим.: 1 (ВРК. – 1)

 

39. 376-056.264

М17 Максименко Д. С.

Як правильно вчити дитину розмовляти. Стимулювання розвитку мовлення дітей. Попередження та корегування мовленнєвих порушень. Постановка мовлення у немовленнєвих дітей. Практична психологія / Д. С. Максименко. – Київ : Центр учбової літератури, 2018. – 198 с.

УДК 376-056.264

кільк. прим.: 1 (ЧЗ№4. – 1)

 

40. 37.018.1

М17 Максименко Д. С.

Виховуємо дитину. Практична психологія / Д. С. Максименко. – Київ : Центр учбової літератури, 2018. – 112 с. – Быблыогр.: с. 108–109.

УДК 37.018.1

кільк. прим.: 1 (ЧЗ№4. – 1)

 

41. 37.018.1

М17 Максименко Д. С.

Вчимося бути батьками. Школа для молодих батьків. Практична психологія / Д. С. Максименко. – Київ : Центр учбової літератури, 2018. – 200 с. – Бібліогр.: с. 195.

УДК 37.018.1

кільк. прим.: 1 (ЧЗ№4. – 1)

 

42. 37.091

М32 Масютіна М.

Дебати. Організація та проведення / М. Масютіна ; упоряд. Н. Харченко. – Київ : Шк. світ, 2019. – 144 с. – (Бібліотека "Шкільного світу").

УДК 37.091.217:005.573

кільк. прим.: 3 (ЧЗ№4. – 1, Н/а. – 2)

 

43. 378(075.8)

М74 Мокляк В. М.

Автономія закладу вищої освіти : навч.-метод. посіб. для студ.закл. вищої освіти / В. М. Мокляк ; Полтав. нац. пед. ун-т імені В. Г. Короленка. – Полтава : ПНПУ імені В. Г. Короленка, 2019. – 102 с. – Бібліогр.: в кінці розд.

УДК 378(075.8)

кільк. прим.: 2 (ВРК. – 1, ЧЗ№4. – 1)

 

44. 378.015.31:613

М76 Момот О. О.

Виховання особистості майбутнього вчителя в здоров'язбережувальному середовищі вищого навчального закладу : монографія / О. О. Момот ; Полтав. нац. пед. ун-т імені В. Г. Короленка. – Полтава : Симон, 2017. – 345 с. : іл. – Дод.: с. 294-341. – Бібліогр.: с. 249–293.

УДК 378.015.31:613

кільк. прим.: 1 (ВРК. – 1)

 

45. 373.2.016:81'233

М79 Моргун І. С.

Логопедичний зошит / І. С. Моргун. – Київ : Шкільний світ, 2019. – 144 с. : іл. – (Бібліотека "Шкільного світу"). – Бібліогр.: с. 140.

УДК 373.2.016:81'233

кільк. прим.: 1 (ЧЗ№4. – 1)

 

46. 37.091

В43 Використання засобів хмаро орієнтованого навчального середовища для розвитку ІК-компетентності вчителя : метод. реком. / О. В. Овчарук, І. Д. Малицька, І. В. Іванюк [та ін.] ; НАПН України, Ін-т інформаційних технологій і засобів навчання. – Київ : Літера ЛТД, 2019. – 64 с. – Бібліогр. в кінці ст.

УДК 37.091.39:004.77

кільк. прим.: 3 (ЧЗ№4. – 1, Н/а. – 2)

 

47. 378.011.3

П21 Пахомова Н. Г.

Актуальні проблеми спеціальної освіти : навч. посіб. для студ. спец. 016 "Спеціальна світа" / Н. Г. Пахомова ; Полтав. нац. пед. ун-т ім. В. Г. Короленка. – Полтава : АСМІ, 2018. – 329 с. – Бібліогр.: с. 281–318.

УДК 378.011.3-051:376-056.264

кільк. прим.: 1 (ВРК. – 1)

 

48. 376

П21 Пахомова Н. Г.

Спеціальна психологія : навч. посіб. для студ. спец. 6.010105 - "Корекційна освіта" / Н. Г. Пахомова, М. М. Кононова ; Полтав. нац. пед. ун-т ім. В. Г. Короленка. – 2-е вид., випр. – Полтава : АСМІ, 2016. – 357 с. – Бібліогр.: с. 348–352 (57 назв).

УДК 376(075.8)

кільк. прим.: 1 (ВРК. – 1)

 

49. 378.011.3-051

П40 Плугіна А. П.

Теоретико-методичні засади підготовки майбутніх учителів початкової школи до формування в учнів медіа-освітніх умінь : навч. прогр. курсу за вибором для студ спец. 013 Початкова лсвіта / А. П. Плугіна ; Глухівський нац. пед. ун-т імені Олександра Довженка. – Глухів, 2019. – 80 с. – Бібліогр.: с. 72–79.

УДК 378.011.3-051:373.3

кільк. прим.: 1 (ЧЗ№4. – 1)

 

50. 37.015.31:070

П40 Плугіна А. П.

Словник-довідник з медіа-освітньої діяльності : навч. посіб. для студ. спец. 013 - Початкова освіта / А. П. Плугіна, Л. Я. Бірюк ; Глухівський нац. пед. ун-т імені Олександра Довженка. – Суми : Вінніченко М. Д., 2018. – 152 с. – Бібліогр.: с. 150–151.

УДК 37.015.31:070

кільк. прим.: 1 (ЧЗ№4. – 1)

 

51. 373.3.015.31:177

П45 Подоляк О. С.

Притчі / О. С. Подоляк ; упоряд. Н. Харченко. – Київ : Перше вересня, 2019. – 120 с. : іл. – (Бібліотека "Шкільного світу").

УДК 373.3.015.31:177

кільк. прим.: 1 (ЧЗ№4. – 1)

 

52. 373.2.015.312:159.947

П64 Поуль В. С.

Психологічні умови розвитку вольової поведінки старших дошкільників та молодших школярів : монографія / В. С. Поуль, Л. І. Волошенко ; Донецький обл. ін-т післядипломної пед. освіти. – Харків : ФОП Рубашкін Д. Ю., 2019. – 303 с. : іл. – Бібліогр.: с. 217–247 (267 назв).

УДК 373.2.015.312:159.947+373.3.015.312:159.947

кільк. прим.: 2 (ЧЗ№4. – 2)

 

53. 37.013.42

Р15 Радул В. В.

Соціально-професійні проблеми сучасної педагогічної науки : монографія / В. В. Радул. – Харків : Мачулін, 2019. – 332 с. – Бібліогр.: с. 312–328 (222 назв).

УДК 37.013.42

кільк. прим.: 1 (ЧЗ№4. – 1)

 

54. 37.091.12

Р49 Рибалко Л. С.

Формування професійної мобільності вчителів: акмеологічний підхід; загальна середня освіта / Л. С. Рибалко, Р. І. Черновол-Ткаченко, І. І. Горбачова. – Харків : Основа, 2019. – 96 с. – (Бібліотека журналу " Управління школою" ; вип. 6 (197)).

УДК 37.091.12

кільк. прим.: 1 (ЧЗ№4. – 1)

 

55. 37.091.12

Р49 Рибалко Л. С.

Професійна самореалізація педагогів: іншомовне освітнє середовище; технологія самореалізації вчителів іноземної мови / Л. С. Рибалко, Р. І. Черновол-Ткаченко, Г. В. Твердохліб. – Харків : Основа, 2019. – 112 с. – (Бібліотека журналу " Управління школою" ; вип. 7 (198)). – Бібліогр.: с. 92–107.

УДК 37.091.12.011.3-051:811

кільк. прим.: 1 (ЧЗ№4. – 1)

 

56. 378.011.3-051:373.3

С32 Сєрих Т. М.

Теоретико-методичні основи формування полікультурної комунікативної компетентності майбутніх учителів початкової школи : навч.-метод. посіб. для студ. спец. 013 Початкова освіта / Т. М. Сєрих ; Глухів. нац. пед. ун-т імені О. Довженка. – Суми : Вінниченко М. Д., 2019. – 396 с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 385–395.

УДК 378.011.3-051:373.3

кільк. прим.: 1 (ЧЗ№4. – 1)

 

57. 379.821:502/504

Н15 Навчальна польова біолого-екологічна практика юних дослідників природи : навч.-метод. посіб. / Н. О. Смоляр, С. В. Гапон, М. В. Слюсар [та ін.] ; Департамент освіти і науки Полтав. обл. держ. адмін., Полтав. обл. еколого-натуралістичний центр учнівської молоді. – Полтава : ТОВ "Фірма "Техсервіс", 2017. – 249 с. – Бібліогр.: с. 245–248.

УДК 379.821:502/504

кільк. прим.: 1 (ВРК. – 1)

 

58. 378.011.3-051:6

С75 Срібна Ю. А.

Підготовка майбутніх учителів трудового навчання основам дизайну : монографія / Ю. А. Срібна ; Полтав. нац. пед. ун-т імені В. Г. Короленка. – Полтава : Сімон, 2019. – 181 с. : іл. – Дод.: с.143-179. – Бібліогр.: с. 121–142.

УДК 378.011.3-051:6

кільк. прим.: 1 (ВРК. – 1)

 

59. 378.02

С84 Стрельніков В. Ю.

Теоретичні засади проектування професійно-орієнтованої дидактичної системи (підготовка бакалаврів економіки) : монографія / В. Ю. Стрельніков ; Полтав. ун-т споживчої кооперації України, Каф. культурології та іст. – Полтава : РВЦ ПУСКУ, 2005. – 329 с. – Бібліогр.: с. 297–326 (486 назв).

УДК 378.02

кільк. прим.: 1 (ЧЗ№4. – 1)

 

60. 37.091.4

С91 Сухомлинский В. А.

Разговор с молодым директором школы / В. А. Сухомлинский. – Москва : Просвещение, 1973. – 204 с.

Автограф: Полтавскому государственному педагогическому институту им. В. Г. Короленко от семьи автора

15.IV.1977 г. А. Сухомлинская.

УДК 37.091.4

кільк. прим.: 4 (Н/а. – 3, ВРК. – 1)

 

61. 37.015.31-053.67

Т36 Тесленко А. Н.

Юногогика: теория и практика молодежной работы : монография / А. Н. Тесленко, М. И. Рожков ; Кокшетауский ун-т имени Абая Мырзахметова. – Кокшетау, 2019. – 259 с.

Автограф: Бібліотеці Полтавського педагогічного для роботи.

В. Моргун 17.10.2019.

УДК 37.015.31-053.67

кільк. прим.: 1 (ЧЗ№4. – 1)

 

62. 31.018.1(477)

Т77 Трубавіна І. М.

Соціально-педагогічна робота з сім'єю в Україні: теорія і методика : монографія / І. М. Трубавіна. – Харків : Нове слово, 2007. – 395 с. – Бібліогр.: с. 315–351 (595 назв).

УДК 37.018.1(477)

кільк. прим.: 1 (ЧЗ№4. – 1)

 

63. 378.011.3-051

Ф32 Федій О. А.

Професійна підготовка педагогів початкової школи до використання естетотерапії: теорія і практика : монографія / О. А. Федій, Т. В. Мірошніченко, Ю. Г. Кулімова. – Полтава : АСМІ, 2018. – 332 с. – Список наук. публікацій авт.: с. 315-330. – Бібліогр.: в кінці розд.

УДК 378.011.3-051+615.85

кільк. прим.: 1 (ВРК. – 1)

 

64. 378.091.12

Ш25 Шара С. О.

Професійна адаптація молодих викладачів закладів вищої освіти непедагогічного профілю : монографія / С. О. Шара. – Полтава : ПУЕТ, 2018. – 241 с. – Бібліогр.: 176–198 (252 назви).

УДК 378.091.12

кільк. прим.: 1 (ЧЗ№4. – 1)

 

65. 378.04:004

Ш35 Швець В. Д.

Управління навчальною діяльністю майбутніх фахівців з інформатики та обчислювальної техніки : монографія / В. Д. Швець ; МОН України, НАПН України. – Київ : Вид-во НПУ імені М. П. Драгоманова, 2013. – 367 с. – Бібліогр.: с. 325–363 (444 назви).

УДК 378.04:004

кільк. прим.: 1 (ЧЗ№3. – 1)

 

66. 373.3.015.31:140.8

Я31 Ягупа І. Д.

Інтегровані уроки курсу "Я досліджую світ" у 2-му класі. Ч. 1 / І. Д. Ягупа. – Харків : Основа, 2019. – 65 с. : іл. – (Бібліотека журналу "Початкове навчання та виховання" ; вип. 8 (188)). – Бібліогр.: с. 65 (12 назв).

УДК 373.3.015.31:140.8

кільк. прим.: 1 (ЧЗ№4. – 1)

 

67. 373.3

Я31 Ягупа І. Д.

Інтегровані уроки курсу "Я досліджую світ" у 1-му класі. Ч. 6 / І. Д. Ягупа. – Харків : Основа, 2019. – 77 с. : іл. – (Бібліотека журналу "Початкове навчання та виховання" ; вип. 6 (186)).

УДК 373.3.015.31:140.8

кільк. прим.: 1 (ЧЗ№4. – 1)

 

68. 373.3.015.31:140.8

Я31 Ягупа І. Д.

Інтегровані уроки курсу "Я досліджую світ" у 2-му класі. Ч. 2 / І. Д. Ягупа. – Харків : Основа, 2019. – 88 с. : іл. – (Бібліотека журналу "Початкове навчання та виховання" ; вип. 9 (189)).

УДК 373.3.015.31:140.8

кільк. прим.: 1 (ЧЗ№4. – 1)

 

69. 373.3.015.31:140.8

Я31 Ягупа І. Д.

Інтегровані уроки курсу "Я досліджую світ" у 2-му класі. Ч. 3 / І. Д. Ягупа. – Харків : Основа, 2019. – 71 с. : іл. – (Бібліотека журналу "Початкове навчання та виховання" ; вип. 10 (190)).

УДК 373.3.015.31:140.8

кільк. прим.: 1 (ЧЗ№4. – 1)

 

70. 373.5.091

Я85 Ястребова В. Я.

Освітня програма ЗЗСО. Управлінський практикум / В. Я. Ястребова, Г. Д. Беженар ; упоряд. Ж. Сташко. – Київ : Шк. світ, 2019. – 151 с. : табл. – (Бібліотека "Шкільного світу"). – Бібліогр.: с. 150–151.

УДК 373.5.091

кільк. прим.: 2 (ЧЗ№4. – 2)

 

Загальна кількість примірників: 128

Природничі науки

 

Місця збереження документів:

ЧЗ№4 - Читальна зала № 4

Н/а - Науковий абонемент

ЧЗ№3 - Читальна зала № 3

ВРК - Відділ рідкісної книги

КМт - кабінет математики

 

1. 57(03)

С48 Словник української біологічної термінології [Текст] / відп. ред.: Д. М. Гродзинський, Л. О. Симоненко ; НАН України, Ін-т укр. мови, Комітет наук. термінології. – Київ : КММ, 2012. – 744 с.

УДК 57(03)

кільк. прим.: 2 (ЧЗ№4. – 1, Н/а. – 1)

 

2. 57(072.3)

П99 500 тестових завдань з біології [Текст]. Ч. 1 / уклад. О. В. Сєрік. – Харків : Основа, 2019. – 95 с. : іл.. схеми, табл. – (Бібліотека журналу "Біологія" ; вип. 7 (199)).

УДК 57(072.3)

кільк. прим.: 1 (ЧЗ№4. – 1)

 

3. 57(072.3)

П99 500 тестових завдань з біології [Текст]. Ч. 2 / уклад. О. В. Сєрік. – Харків : Основа, 2019. – 112 с. : іл.. схеми, табл. – (Бібліотека журналу "Біологія" ; вип. 8 (200)). – Бібліогр.: с. 111 (17 назв).

УДК 57(072.3)

кільк. прим.: 1 (ЧЗ№4. – 1)

 

4. 54(072.3)

С41 Ситуаційні задачі з хімії. 7 клас [Текст] / уклад. А. Білецька. – Харків : Основа, 2019. – 79 с. – (Бібліотека журналу "Хімія" ; вип. 9 (201)).

УДК 54(072.3)

кільк. прим.: 1 (ЧЗ№4. – 1)

 

5. 54(072.3)

П47 Позакласна робота [Текст] / уклад. Т. М. Гранкіна. – Харків : Основа, 2019. – 96 с. – (Бібліотека журналу "Хімія" ; вип. 10 (202)).

УДК 54(072.3)

кільк. прим.: 1 (ЧЗ№4. – 1)

 

6. 51(072.3)

Р64 Розвиток творчих здібностей у процесі навчання математики [Текст] : зб. метод. матеріалів / уклад. Т. В. Свєтлова. – Харків : Основа, 2019. – 91 с. – (Бібліотека журналу "Математика в школах України" ; вип. 10 (202)).

УДК 51(072.3)

кільк. прим.: 1 (ЧЗ№3. – 1)

 

7. 51(072.3)

М34 Математика. Компетентнісні завдання. 7-9-ті класи [Текст] / упоряд.: Г. В. Бровко, Н. М. Крикун, В. Г. Сліпченко. – Київ : Перше вересня, 2019. – 135 с. : іл. – (Бібліотека "Шкільного світу"). – Бібліогр.: с. 134–135 (33 назви).

УДК 51(072.3)

кільк. прим.: 1 (ЧЗ№3. – 1)

 

8. 53(072.3)

А42 Аксельруд В. В.

Нариси з історії фізики [Текст] / В. В. Аксельруд. – Харків : Основа, 2019. – 112 с. – (Бібліотека журналу "Фізика в школах України" ; вип. 7 (187)).

УДК 53(072.3)

кільк. прим.: 1 (ЧЗ№3. – 1)

 

9. 502(075.3)

А65 Андерсон О. А.

Біологія і екологія. Рівень стандарту. 10 клас [Текст] : підруч. для закл. заг. серед. освіти / О. А. Андерсон, М. А. Вихренко, А. О. Чернінський. – Київ : Школяр, 2018. – 215 с. : іл.

УДК 502(075.3)

кільк. прим.: 1 (ЧЗ№4. – 1)

 

10. 502(075.3)

Б63 Біологія і екологія. Рівень стандарту. 11 клас [Текст] : підруч. для закл. заг. серед. освіти / О. А. Андерсон, М. А. Вихренко, А. О. Чернінський, С. М. Міюс. – Київ : Школяр, 2019. – 216 с. : іл.

УДК 502(075.3)

кільк. прим.: 1 (ЧЗ№4. – 1)

 

11. 51(072.3)

Б24 Баран О. І.

Сім раз відміряй... Нариси про дослідження операцій [Текст]. Ч. 2 / О. І. Баран, О. М. Чадаєв. – Харків : Основа, 2019. – 92 с. : іл. – (Бібліотека журналу "Математика в школах України" ; вип. 06 (198)).

УДК 51(072.3)

кільк. прим.: 1 (ЧЗ№3. – 1)

 

12. 51(072.3)

Б24 Баран О. І.

Сім раз відміряй... Нариси про дослідження операцій [Текст]. Ч. 3 / О. І. Баран, О. М. Чадаєв. – Харків : Основа, 2019. – 110 с. : іл. – (Бібліотека журналу "Математика в школах України" ; вип. 07 (199)).

УДК 51(072.3)

кільк. прим.: 1 (ЧЗ№3. – 1)

 

13. 53(075.3)

Ф50 Фізика. Рівень стандарту за навчальною програмою авторського колективу під керівництвом Локтєва В. М. 11 клас [Текст] : підруч. для закл. заг. серед. освіти / В. Г. Бар'яхтар, С. О. Довгий, Ф. Я. Божинова, О. О. Кірюхіна ; за ред. В. Г. Бур'яхтара, С. О. Довгого. – Харків : Ранок, 2019. – 272 с. : іл. – Алф. покажч.: с. 267-269.

УДК 53(075.3)

кільк. прим.: 1 (ЧЗ№3. – 1)

 

14. 51(075.3)

Б36 Бевз Г. П.

Математика. Алгебра і початки аналізу та геометрія. Рівень стандарту. 11 клас [Текст] : підруч. для закл. заг. серед. освіти / Г. П. Бевз, В. Г. Бевз. – Київ : Освіта, 2019. – 272 с. : іл.

УДК 51(075.3)

кільк. прим.: 1 (ЧЗ№3. – 1)

 

15. 502(075.2)

Б59 Бібік Н. М.

Я досліджую світ. 2 клас [Текст] : підруч. для закл. заг. серед. освіти : у 2 ч. Ч. 1 / Н. М. Бібік, Г. П. Бондарчук. – Харків : Ранок, 2019. – 144 с. : іл.

УДК 502(075.2)

кільк. прим.: 1 (ЧЗ№4. – 1)

 

16. 546

Б90 Булавін Л. А.

Нейтронна діагностика розчинів фулерентів [Текст] : монографія / Л. А. Булавін, О. А. Кизима, А. В. Носовський ; Ін-т проблем безпеки атомних електростанцій. – Чорнобиль : Ін-т проблем АЕС, 2019. – 184 с.

УДК 546

кільк. прим.: 2 (Н/а. – 2)

 

17. 502(075.2)

В68 Волощенко О. В.

Я досліджую світ. 2 клас [Текст] : підруч. для закл. заг. серед. освіти : у 2 ч. Ч. 1 / О. В. Волощенко, О. П. Козак, Г. С. Остапенко. – Київ : Світич, 2019. – 128 с. : іл.

УДК 502(075.2)

кільк. прим.: 1 (ЧЗ№4. – 1)

 

18. 502(075.2)

В68 Волощенко О. В.

Я досліджую світ. 2 клас [Текст] : підруч. для закл. заг. серед. освіти : у 2 ч. Ч. 2 / О. В. Волощенко, О. П. Козак, Г. С. Остапенко. – Київ : Світич, 2019. – 128 с. : іл.

УДК 502(075.2)

кільк. прим.: 1 (ЧЗ№4. – 1)

 

19. 53(092)

Г14 Гайда Р. П.

Іван Пулюй. Життя і творчість [Текст] : монографія / Р. П. Гайда, Р. М. Пляцко ; Наук. т-во ім. Шевченка. – Вид. друге, уточнене й допов. – Львів, 2019. – 220 с. : іл., фото. – (Українознавча наукова бібліотека НТШ ; число 50). – Бібліогр. в підрядк прим.

УДК 53(092)

кільк. прим.: 1 (Н/а. – 1)

 

20. 517.53(075.8)

Г17 Гальченко Д. О.

Комплексний аналіз [Текст] : навч. посібник / Д. О. Гальченко, О. В. Мамон. – Полтава : Астрая, 2017. – 250 с.

УДК 517.53(075.8)

кільк. прим.: 3 (ВРК. – 1, ЧЗ№3. – 2)

 

21. 502(075.2)

Я11 Я досліджую світ. 1 клас [Текст] : підруч. інтегрованого курсу для закл. заг. серед. освіти : у 2 ч. Ч. 2 / Т. Гільберг, С. Тарнавська, О. Гнатюк, Н. Павич. – Київ : Генеза, 2018. – 112 с. : іл.

УДК 502(075.2)

кільк. прим.: 1 (ЧЗ№4. – 1)

 

22. 51(075.2)

Г51 Гісь О. М.

Математика. 2 клас [Текст] : підруч. для закл. заг. серед. освіти / О. М. Гісь, І. В. Філяк. – Харків : Ранок, 2019. – 224 с. : іл.

УДК 51(075.2)

кільк. прим.: 1 (ЧЗ№4. – 1)

 

23. 53(075.3)

Ф50 Фізика і астрономія. Рівень стандарту, за навчальною програмою авторського колективу під керівництвом Ляшенка О. І. 11 клас. [Текст] : підруч. для закл. заг. серед. освіти / М. В. Головко, І. П. Крячко, Ю. С. Мельник [та ін.]. – Київ : Педагогічна думка, 2019. – 288 с. : іл.

УДК 53(075.3)+52(075.3)

кільк. прим.: 1 (ЧЗ№3. – 1)

 

24. 54(075.3)

Г83 Григорович О. В.

Хімія. Рівень стандарту. 11 клас [Текст] : підруч. для закл. заг. серед. освіти / О. В. Григорович. – Харків : Ранок, 2019. – 224 с. : іл.

УДК 54(075.3)

кільк. прим.: 1 (ЧЗ№4. – 1)

 

25. 54(075.3)

Г83 Григорович О. В.

Хімія. Рівень стандарту. 10 клас [Текст] : підруч. для закл. заг. серед. освіти / О. В. Григорович. – Харків : Ранок, 2018. – 240 с. : іл.

УДК 54(075.3)

кільк. прим.: 1 (ЧЗ№4. – 1)

 

26. 502(075.2)

Г91 Грущинська І.

Я досліджую світ. 2 клас [Текст] : підруч. для закл. заг. серед. освіти : у 2 ч. Ч. 1 / І. Грущинська, З. Хитра. – Київ : Оріон, 2019. – 144 с. : іл.

УДК 502(075.2)

кільк. прим.: 1 (ЧЗ№4. – 1)

 

27. 54(072.3)

Д53 Дмитренко С.

Хімічні казки. 7-11 класи [Текст] / С. Дмитренко, Н. Чабан. – Київ : Шк. світ, 2019. – 112 с. – (Бібліотека "Шкільного світу").

УДК 54(072.3)

кільк. прим.: 1 (ЧЗ№4. – 1)

 

28. 502(075.3)

З-15 Задорожний К. М.

Біологія і екологія. Рівень стандарту. 10 клас [Текст] : підруч. для закл. заг. серед. освіти / К. М. Задорожний. – Харків : Ранок, 2018. – 208 с. : іл.

УДК 502(075.3)

кільк. прим.: 1 (ЧЗ№4. – 1)

 

29. 502(075.3)

З-15 Задорожний К. М.

Біологія і екологія. Рівень стандарту. 11 клас [Текст] : підруч. для закл. заг. серед. освіти / К. М. Задорожний. – Харків : Ранок, 2019. – 208 с. : іл.

УДК 502(075.3)

кільк. прим.: 1 (ЧЗ№4. – 1)

 

30. 57(072.3)

З-15 Задорожний К. М.

Завдання для контролю знань на уроках біології. Рослини і тварини [Текст] / К. М. Задорожний. – Харків : Основа, 2019. – 62 с. : іл. – (Бібліотека журналу "Біологія" ; вип. 9 (201)).

УДК 57(072.3)

кільк. прим.: 1 (ЧЗ№4. – 1)

 

31. 53(075.3)

З-36 Засєкіна Т. М.

Фізика і астрономія. Рівень стандарту, за навчальною програмою авторського колективу під керівництвом Ляшенка О. І. 11 клас. [Текст] : підруч. для закл. заг. серед. освіти / Т. М. Засєкіна, Д. О. Засєкін. – Київ : Оріон, 2019. – 272 с. : іл. – Предм. покажч.: с. 268-269.- Дод.: с. 270-271.

УДК 53(075.3)+52(075.3)

кільк. прим.: 1 (ЧЗ№3. – 1)

 

32. 51(075.3)

І-89 Істер О. С.

Математика. Алгебра і початки аналізу та геометрія. Рівень стандарту. 11 клас [Текст] : підруч. для закл. заг. серед. освіти / О. С. Істер. – Київ : Генеза, 2019. – 304 с. : іл.

УДК 51(075.3)

кільк. прим.: 1 (ЧЗ№3. – 1)

 

33. 57(072.3)

К43 Кириленко Н. І.

Біологія + хімія. Бінарні уроки [Текст]. Ч. 2 / Н. І. Кириленко, О. В. Лаховська. – Харків : Основа, 2019. – 79 с. – (Бібліотека журналу "Біологія" ; вип. 6 (198)).

УДК 57(072.3)+54(072.3)

кільк. прим.: 1 (ЧЗ№4. – 1)

 

34. 54(072.3)

К56 Ковальова В. Д.

Факультативний курс "Експериментальна хімія. 7 клас" [Текст] / В. Д. Ковальова, О. К. Русанова. – Харків : Основа, 2019. – 112 с. – (Бібліотека журналу "Хімія" ; вип. 6 (198)).

УДК 54(072.3)

кільк. прим.: 1 (ЧЗ№4. – 1)

 

35. 512.5

В85 Вступ до алгоритмів [Текст] : пер. з англ. третього вид. / Томас Г. Кормен, Чарлз Е. Лейзерсон, Роналд Л. Рівест, К. Стайн. – Київ : К. І. С., 2019. – 1288 с. – Предм. індекс: с. 1243-1286. – Бібліогр.: с. 1225–1242.

УДК 512.5

кільк. прим.: 5 (ЧЗ№3. – 4, Кабінет математики. – 1)

 

36. 502(075.2)

К67 Корнієнко М. М.

Я досліджую світ. 2 клас [Текст] : підруч. для закл. заг. серед. освіти : у 2 ч. Ч. 2 / М. М. Корнієнко, С. М. Крамаровська, І. Т. Зарецька. – Харків : Ранок, 2019. – 96 с. : іл.

УДК 502(075.2)

кільк. прим.: 1 (ЧЗ№4. – 1)

 

37. 51(075.2)

Л63 Листопад Н. П.

Математика. 2 клас [Текст] : підруч. для закл. заг. серед. освіти / Н. П. Листопад. – Київ : Оріон, 2019. – 160 с. : іл.

УДК 51(075.2)

кільк. прим.: 1 (ЧЗ№4. – 1)

 

38. 510

Л74 Ломакович А. М.

Елементи математичної логіки і теорії алгоритмів [Текст] : навч. посіб. / А. М. Ломакович ; Кременецька обл. гуман.-пед. акад. ім. Тараса Шевченка. – Кременець, 2017. – 189 с. – Бібліогр.: с. 187.

УДК 510.6+510.5

кільк. прим.: 1 (ЧЗ№3. – 1)

 

39. 502

Д70 Досвід європейських країн у вирішенні питань екологічної безпеки [Текст] : навч. посіб. / О. С. Мельник, І. М. Коренева, Л. П. Загородня, І. Г. Данильченко ; Глухівський нац. пед. ун-т імені Олександра Довженка. – Суми : Мрія, 2017. – 400 с. – Бібліогр.: с. 284–293.

УДК 502.14

кільк. прим.: 1 (ЧЗ№4. – 1)

 

40. 51(075.3)

М34 Математика. Алгебра і початки аналізу та геометрія. Рівень стандарту. 11 клас [Текст] : підруч. для закл. заг. серед. освіти / А. Г. Мерзляк, Д. А. Номіровський, В. Б. Полонський, М. С. Якір. – Харків : Гімназія, 2019. – 208 с. : іл.

УДК 51(075.3)

кільк. прим.: 1 (ЧЗ№3. – 1)

 

41. 514(075.3)

Г36 Геометрія. Профільний рівень. 11 клас [Текст] : підруч. для закл. заг. серед. освіти / А. Г. Мерзляк, Д. А. Номіровський, В. Б. Полонський, М. С. Якір. – Харків : Гімназія, 2019. – 207 с. : іл.

УДК 514(075.3)

кільк. прим.: 1 (ЧЗ№3. – 1)

 

42. 512(075.3)

А45 Алгебра і початки аналізу. Профільний рівень. 11 клас [Текст] : підруч. для закл. заг. серед. освіти / А. Г. Мерзляк, Д. А. Номіровський, В. Б. Полонський, М. С. Якір. – Харків : Гімназія, 2019. – 351 с. : іл.

УДК 512(075.3)

кільк. прим.: 1 (ЧЗ№3. – 1)

 

43. 502(075.2)

М79 Морзе Н.

Я досліджую світ. 2 клас [Текст] : підруч. для закл. заг. серед. освіти : у 2 ч. Ч. 2 / Н. Морзе, О. Барна. – Київ : Оріон, 2019. – 144 с. : іл.

УДК 502(075.2)

кільк. прим.: 1 (ЧЗ№4. – 1)

 

44. 547

О-26 Обушак М. Д.

Органічна хімія [Текст] : навч. посіб. Ч. 2 / М. Д. Обушак, Є. Є. Біла ; Львів. нац. ун-т імені Івана Франка. – Львів : ЛНУ імені Івана Франка, 2018. – 256 с. – Бібліогр.: с. 250–251.

УДК 547(075.8)

кільк. прим.: 1 (ЧЗ№4. – 1)

 

45. 502(075.3)

Б63 Біологія і екологія. Рівень стандарту. 10 клас [Текст] : підруч. для закл. заг. серед. освіти / Л. І. Остапченко, П. Г. Балан, Т. А. Компанець, С. Р. Рушковський. – Київ : Генеза, 2018. – 192 с. : іл.

УДК 502(075.3)

кільк. прим.: 1 (ЧЗ№4. – 1)

 

46. 502(075.3)

Б63 Біологія і екологія. Рівень стандарту. 11 клас [Текст] : підруч. для закл. заг. серед. освіти / Л. І. Остапченко, П. Г. Балан, Т. А. Компанець, С. Р. Рушковський. – Київ : Генеза, 2019. – 208 с. : іл.

УДК 502(075.3)

кільк. прим.: 1 (ЧЗ№4. – 1)

 

47. 51(072.3)

П16 Панченко С. Ю.

Задачі на спільну роботу [Текст]. Ч. 1 / С. Ю. Панченко. – Харків : Основа, 2019. – 127 с. : табл. – (Бібліотека журналу "Математика в школах України" ; вип. 8 (200)).

УДК 51(072.3)

кільк. прим.: 1 (ЧЗ№3. – 1)

 

48. 51(072.3)

П16 Панченко С. Ю.

Задачі на спільну роботу [Текст]. Ч. 2 / С. Ю. Панченко. – Харків : Основа, 2019. – 80 с. : табл. – (Бібліотека журналу "Математика в школах України" ; вип. 9 (201)).

УДК 51(072.3)

кільк. прим.: 1 (ЧЗ№3. – 1)

 

49. 54(075.3)

П57 Попель П. П.

Хімія. Рівень стандарту. 11 клас [Текст] : підруч. для закл. заг. серед. освіти / П. П. Попель, Л. С. Крикля. – Київ : Академія, 2019. – 248 с. : іл.

УДК 54(075.3)

кільк. прим.: 1 (ЧЗ№4. – 1)

 

50. 54(075.3)

П57 Попель П. П.

Хімія. Рівень стандарту. 10 клас [Текст] : підруч. для закл. заг. серед. освіти / П. П. Попель, Л. С. Крикля. – Київ : Академія, 2018. – 256 с. : іл.

УДК 54(075.3)

кільк. прим.: 1 (ЧЗ№4. – 1)

 

51. 52(075.3)

П77 Пришляк М. П.

Астрономія. Рівень стандарту за навчальною програмою авторського колективу під керівництвом Яцківа Я. С. 11 клас. [Текст] : підруч. для закл. заг. серед. освіти / М. П. Пришляк. – Харків : Ранок, 2019. – 144 с. : іл. – Дод.: с. 120-137.- Предм. покажч.: с. 138-140. – Бібліогр.: с. 141.

УДК 52(075.3)

кільк. прим.: 1 (ЧЗ№3. – 1)

 

52. 53(072.3)

П88 Лекції з фізики. 11 клас. Електромагнітні коливання та хвилі [Текст] : [посіб. для загальноосвіт. навч. закладів]. Ч. 1 / М. П. Пугач, Г. В. Матвєєнко, В. Ф. Єлецька, Р. І. Сусловець. – Харків : Основа, 2019. – 112 с. : іл. – (Бібліотека журналу "Фізика в школах України" ; вип. 10 (190)). – Бібліогр. в кінці розд.

УДК 53(072.3)

кільк. прим.: 1 (ЧЗ№3. – 1)

 

53. 53(072.3)

П88 Пугач М. П.

Школярам про напівпровідники та напівпровідникові прилади [Текст] : посіб. для загальноосвіт. навч. закладів / М. П. Пугач, В. М. Машталєр. – Харків : Основа, 2019. – 128 с. – (Бібліотека журналу "Фізика в школах України" ; вип. 6 (186)). – Бібліогр.: с. 123.

УДК 53(072.3)

кільк. прим.: 1 (ЧЗ№3. – 1)

 

54. 53(072.3)

П88 Лекції з фізики. 11 клас. Механічні коливання та хвилі [Текст] : [посіб. для загальноосвіт. навч. закладів]. Ч. 1 / М. П. Пугач, В. М. Машталєр, В. Ф. Єлецька, А. М. Бурикін. – Харків : Основа, 2019. – 128 с. : іл. – (Бібліотека журналу "Фізика в школах України" ; вип. 9 (189)). – Бібліогр. в кінці розд.

УДК 53(072.3)

кільк. прим.: 1 (ЧЗ№3. – 1)

 

55. 53(072.3)

П88 Пугач М. П.

Лекції з фізики. 11 клас. Магнітне поле. Електромагнітна індукція [Текст] : [посіб. для загальноосвіт. навч. закладів] / М. П. Пугач, Є. В. Руднєв. – Харків : Основа, 2019. – 128 с. : іл. – (Бібліотека журналу "Фізика в школах України" ; вип. 8 (188)).

УДК 53(072.3)

кільк. прим.: 1 (ЧЗ№3. – 1)

 

56. 53(089.3)

Р69 Романов О. М.

Фізика. Компетентнісні запитання [Текст] / О. М. Романов. – Київ : Шк. світ, 2019. – 151 с. : іл. – (Бібліотека "Шкільного світу"). – Бібліогр.: с. 273–276 (70 назв).

УДК 53(089.3)

кільк. прим.: 1 (ЧЗ№3. – 1)

 

57. 54(075.3)

С13 Савчин М. М.

Хімія. Рівень стандарту. 10 клас [Текст] : підруч. для закл. заг. серед. освіти / М. М. Савчин. – Київ : Грамота, 2018. – 208 с. : іл.

УДК 54(075.3)

кільк. прим.: 1 (ЧЗ№4. – 1)

 

58. 53(075.3)

С40 Сиротюк В. Д.

Фізика і астрономія. Рівень стандарту, за навчальною програмою авторського колективу під керівництвом Ляшенка О. І. 11 клас [Текст] : підруч. для закл. заг. серед. освіти / В. Д. Сиротюк, Ю. Б. Мирошніченко. – Київ : Генеза, 2019. – 368 с. : іл. – Предм.-ім. покажч.: с. 364-365.

УДК 53(075.3)+52(075.3)

кільк. прим.: 1 (ЧЗ№3. – 1)

 

59. 51(075.2)

С42 Скворцова С. О.

Математика. 2 клас [Текст] : підруч. для закл. заг. серед. освіти / С. О. Скворцова, О. В. Онопрієнко. – Харків : Ранок, 2019. – 144 с. : іл.

УДК 51(075.2)

кільк. прим.: 1 (ЧЗ№4. – 1)

 

60. 502(075.3)

С54 Соболь В. І.

Біологія і екологія. Рівень стандарту. 10 клас [Текст] : підруч. для закл. заг. серед. освіти / В. І. Соболь. – Кам'янець-Подільський : Абетка, 2018. – 208 с. : іл.

УДК 502(075.3)

кільк. прим.: 1 (ЧЗ№4. – 1)

 

61. 502(075.3)

С54 Соболь В. І.

Біологія і екологія. Рівень стандарту. 11 клас [Текст] : підруч. для закл. заг. серед. освіти / В. І. Соболь. – Кам'янець-Подільський : Абетка, 2019. – 256 с. : іл.

УДК 502(075.3)

кільк. прим.: 1 (ЧЗ№4. – 1)

 

62. 54(072.3)

С79 Степанова Л. В.

Хімічні задачі ужиткового спрямування [Текст]. Ч. 2 / Л. В. Степанова. – Харків : Основа, 2019. – 128 с. – (Бібліотека журналу "Хімія" ; вип. 8 (200)).

УДК 54(072.3)

кільк. прим.: 1 (ЧЗ№4. – 1)

 

63. 54(072.3)

С79 Степанова Л. В.

Хімічні задачі ужиткового спрямування [Текст] / Л. В. Степанова. – Харків : Основа, 2019. – 96 с. – (Бібліотека журналу "Хімія" ; вип. 7 (199)).

УДК 54(072.3)

кільк. прим.: 1 (ЧЗ№4. – 1)

 

64. 54(075.3)

Я77 Ярошенко О. Г.

Хімія. Рівень стандарту. 10 клас [Текст] : підруч. для закл. заг. серед. освіти / О. Г. Ярошенко. – Київ : Оріон, 2018. – 208 с. : іл.

УДК 54(075.3)

кільк. прим.: 1 (ЧЗ№4. – 1)

 

65. 54(075.3)

Я77 Ярошенко О. Г.

Хімія. Рівень стандарту. 11 клас [Текст] : підруч. для закл. заг. серед. освіти / О. Г. Ярошенко. – Київ : Оріон, 2019. – 208 с. : іл.

УДК 54(075.3)

кільк. прим.: 1 (ЧЗ№4. – 1)

 

Загальна кількість примірників: 73

Мовознавство

 

Місця збереження документів:

ЧЗ№2 - Читальна зала № 2

Н/а - Науковий абонемент

Аб. підр - Абонемент підручників

ВРК - Відділ рідкісної книги

 

1. 811.161.2'366

Г75 Граматика сучасної української літературної мови. Морфологія / [автори: І. Р. Вихованець, К. Г. Городенська, А. П. Загнітко, С. О. Соколова ; за ред. К. Г. Городенської. – Київ : ВД Дмитра Бураго, 2017. – 752 с.

УДК 811.161.2'366

кільк. прим.: 5 (ЧЗ№2. – 2, Н/а. – 3)

 

2. 811.161.2

У45 Українська лексикографія в загальнослов'янському контексті: теорія, практика, типологія. Ларисі Григорівні Скрипник / упоряд. І. С. Гнатюк ; Ін-т української мови НАН України. – Київ : КММ, 2011. – 560 с. : портр. – (Не все спливає рікою часу ...).

УДК 811.161.2(092)

кільк. прим.: 1 (Н/а. – 1)

 

3. 811.161.2(038)

Н73 Нові слова та значення : словник / уклали Л.В. Туровська, Л.М. Василькова ; Ін-т укр. мови НАН України. – К. : Довіра, 2008. – 271 с. – (Словники України).

УДК 811.161.2(038)

кільк. прим.: 3 (ЧЗ№2. – 1, Н/а. – 2)

 

4. 811.161.2

У45 Українська і слов'янська тлумачна та перекладна лексикографія. Леонідові Сидоровичу Паламарчукові / упоряд. І. С. Гнатюк ; Ін-т української мови НАН України. – Київ : КММ, 2012. – 488 с. : портр. – (Не все спливає рікою часу ...).

УДК 811.161.2(092)

кільк. прим.: 1 (Н/а. – 1)

 

5. 811.161.2

У45 Українська мова на осі часу. Василеві Васильовичу Німчукові / упоряд.: Г. В. Воронич, Н. В. Пуряєва ; Ін-т української мови НАН України. – Київ : КММ, 2017. – 520 с. : портр. – (Не все спливає рікою часу ...).

УДК 811.161.2(092)

кільк. прим.: 2 (Н/а. – 2)

 

6. 811.161.2

У11 У силовому полі мови. Інні Петрівні Чепізі / упоряд. Г. В. Воронич ; Ін-т української мови НАН України. – Київ : КММ, 2011. – 216 с. : портр. – (Не все спливає рікою часу ...).

УДК 811.161.2(092)

кільк. прим.: 2 (Н/а. – 2)

 

7. 811.161.2

У11 У просторі культури мови і стилю. Світлані Яківні Єрмоленко / упоряд.: С. П. Бибик, Т. А. Коць ; Ін-т української мови НАН України. – Київ : КММ, 2019. – 332 с. : портр. – (Глибини рідної мови ...).

УДК 811.161.2(092)

кільк. прим.: 1 (Н/а. – 1)

 

8. 811.161.2

У45 Український лексикон кінця ХVIII - початку ХХІ ст. : словник-індекс : у 3 т. Т. 1 : А - Й / Ін-т української мови НАН України. – Київ : ВД Дмитра Бураго, 2017. – ХХХV+669 с.

УДК 811.161.2(038)

кільк. прим.: 3 (ЧЗ№2. – 1, Н/а. – 2)

 

9. 811.161.2

У45 Український лексикон кінця ХVIII - початку ХХІ ст. : словник-індекс : у 3 т. Т. 2 : К - Позагусати / Ін-т української мови НАН України. – Київ : ВД Дмитра Бураго, 2017. – ІІІ+637 с.

УДК 811.161.2(038)

кільк. прим.: 3 (ЧЗ№2. – 1, Н/а. – 2)

 

10. 811.161.2

У45 Український лексикон кінця ХVIII - початку ХХІ ст. : словник-індекс : у 3 т. Т. 3 : Позад - Я / Ін-т української мови НАН України. – Київ : ВД Дмитра Бураго, 2017. – V+747 с.

УДК 811.161.2(038)

кільк. прим.: 3 (ЧЗ№2. – 1, Н/а. – 2)

 

11. 811.161.2

К90 Культура слова. Вип. 79 / Ін-т української мови НАН України. – Київ : ВД Дмитра Бураго, 2013. – 222 с.

УДК 811.161.2'38

кільк. прим.: 1 (ЧЗ№2. – 1)

 

12. 811.161.2

К90 Культура слова. Вип. 81 / Ін-т української мови НАН України. – Київ : ВД Дмитра Бураго, 2014. – 167 с.

УДК 811.161.2'38

кільк. прим.: 1 (ЧЗ№2. – 1)

 

13. 811.161.2

К90 Культура слова. Вип. 82 / Ін-т української мови НАН України. – Київ : ВД Дмитра Бураго, 2015. – 141 с.

УДК 811.161.2'38

кільк. прим.: 1 (ЧЗ№2. – 1)

 

14. 811.161.2

К90 Культура слова. Вип. 83 / Ін-т української мови НАН України. – Київ : ВД Дмитра Бураго, 2015. – 135 с.

УДК 811.161.2'38

кільк. прим.: 1 (ЧЗ№2. – 1)

 

15. 811.161.2

К90 Культура слова. Вип. 84 / Ін-т української мови НАН України. – Київ : ВД Дмитра Бураго, 2016. – 229 с.

УДК 811.161.2'38

кільк. прим.: 1 (ЧЗ№2. – 1)

 

16. 811.161.2

К90 Культура слова. Вип. 85 / Ін-т української мови НАН України. – Київ : ВД Дмитра Бураго, 2016. – 212 с.

УДК 811.161.2'38

кільк. прим.: 1 (ЧЗ№2. – 1)

 

17. 811.161.2

К90 Культура слова. Вип. 87 / Ін-т української мови НАН України. – Київ : ВД Дмитра Бураго, 2017. – 275 с.

УДК 811.161.2'38

кільк. прим.: 2 (ЧЗ№2. – 1, Н/а. – 1)

 

18. 811.161.2

С48 Словник української мови : у 11 т. Додатковий том : у 2 кн., кн. 1 : А - Л / голова редкол. П. Ю. Гриценко ; Ін-т української мови НАН України. – Київ : ВД Дмитра Бураго, 2017. – LХVIII+556 с.

УДК 811.161.2(038)

кільк. прим.: 3 (ЧЗ№2. – 1, Н/а. – 2)

 

19. 811.161.2

С48 Словник української мови : у 11 т. Додатковий том : у 2 кн., кн. 2 : М - Я / голова редкол. П. Ю. Гриценко ; Ін-т української мови НАН України. – Київ : ВД Дмитра Бураго, 2017. – 576 с.

УДК 811.161.2(038)

кільк. прим.: 3 (ЧЗ№2. – 1, Н/а. – 2)

 

20. 811.161.2

Л43 Лексикографічний бюлетень : зб. наук. пр. Вип. 24 / відпов. ред. І. С. Гнатюк ; НАН України, Ін-т української мови. – Київ : Видавничий дім Дмитра Бураго, 2015. – 160 с.

УДК 811.161.2'374

кільк. прим.: 2 (ЧЗ№2. – 1, Н/а. – 1)

 

21. 811.161.2

Л43 Лексикографічний бюлетень : зб. наук. пр. Вип. 25 / відпов. ред. І. С. Гнатюк ; НАН України, Ін-т української мови. – Київ : Видавничий дім Дмитра Бураго, 2016. – 88 с.

УДК 811.161.2'374

кільк. прим.: 2 (ЧЗ№2. – 1, Н/а. – 1)

 

22. 811.161.2

Н12 На хвилях мови. Аллі Йосипівні Багмут / упоряд. О. С. Іщенко ; Ін-т української мови НАН України. – Київ : КММ, 2011. – 280 с. : портр. – (Не все спливає рікою часу ...).

УДК 811.161.2(092)

кільк. прим.: 1 (Н/а. – 1)

 

23. 811.161.2(091)

А43 Акти Полтавського полкового суду 1668-1740 рр. : збірник актових документів. Кн. 1 / підготув. до вид.: І. П. Чепіга, У. М. Штанденко ; НАН України, Ін-т укр. мови, Ін-т рукопису ЦНБ ім. В. Вернадського. – Київ : Наук. думка, 2017. – 520 с. – (Пам'ятки української мови. Серія актових документів і грамот). – Покажч. геогр. назв : с. 509-516.- Слов. малозрозумілих слів : с. 517-518.

УДК 811.161.2(091)

кільк. прим.: 1 (ЧЗ№2. – 1)

 

24. 811.161.2(091)

А43 Акти Полтавського полкового суду 1683-1750 : збірник актових документів. Кн. 2 / підготув. до вид. Л. А. Москаленко ; відп. ред. Г. В. Воронич ; НАН України, Ін-т укр. мови. – Київ : КММ, 2017. – 568 с. – (Пам'ятки української мови XVII-XVIII ст. Серія "Актові документи і грамоти"). – Покажч. імен.: с. 350-502.- Покажч. геогр.: с. 503-539.- Покажч. юридично-правових док.: с. 540-544.- Слов. малозрозумілих сл.: с. 545-558.

УДК 811.161.2(091)

кільк. прим.: 1 (ЧЗ№2. – 1)

 

25. 811.161.2

С88 Студії з ономастики та етимології. 2011-2012 / від. ред.: О. П. Карпенко, В. П. Шульгач ; Ін-т української мови НАН України. – Київ, 2012. – 352 с. – (Бібліотека української ономастики).

УДК 811.161.2'373

кільк. прим.: 1 (Н/а. – 1)

 

26. 811.161.2

С88 Студії з ономастики та етимології. 2013 / від. ред.: О. П. Карпенко, В. П. Шульгач ; Ін-т української мови НАН України. – Київ, 2013. – 320 с. – (Бібліотека української ономастики).

УДК 811.161.2'373

кільк. прим.: 1 (Н/а. – 1)

 

27. 811.161.2

С88 Студії з ономастики та етимології. 2014 / від. ред.: О. П. Карпенко, В. П. Шульгач ; Ін-т української мови НАН України. – Київ, 2014. – 256 с. – (Бібліотека української ономастики).

УДК 811.161.2'373

кільк. прим.: 1 (Н/а. – 1)

 

28. 811.161.2

С88 Студії з ономастики та етимології. 2015-2016 / від. ред. О. П. Карпенко ; Ін-т української мови НАН України. – Київ, 2017. – 291 с. – (Бібліотека української ономастики).

УДК 811.161.2'373

кільк. прим.: 2 (Н/а. – 2)

 

29. 811.161.2

С88 Студії з діалектології. Матеріали і дослідження. Вип. 1 / від. ред. П. Ю. Гриценко ; Ін-т української мови НАН України. – Київ : КММ, 2017. – 284 с. : портр.

УДК 811.161.2'28

кільк. прим.: 2 (Н/а. – 2)

 

30. 811.161.2(072.3)

У45 Українська мова. Конспекти уроків. 8 клас. І семестр. Ч. 2 / упоряд. С. А. Свінтковська. – Харків : Основа, 2019. – 111 с. – (Бібліотека журналу "Вивчаємо українську мову та літературу" ; вип. 6 (187)). – Бібліогр.: с. 107–110 (63 назви).

УДК 811.161.2(072.3)

кільк. прим.: 1 (ЧЗ№2. – 1)

 

31. 811.161.2(038)

У45 Українсько-російський та російсько-український словник : для закл. заг. серед. освіти з навч. рос. мовою : понад 700 терм. і понять. – Чернівці : Букрек, 2018. – [320] с. – Книжка-перекрутка.- Текст укр., рос.

УДК 811.161.2(038)+811.161.1(038)

кільк. прим.: 1 (ЧЗ№2. – 1)

 

32. 811.161.2(072.3)

І-73 Інтеграція ідей сталого розвитку на уроках української мови / упоряд.: Н. С. Перфілова, Н. В. Сиротенко. – Харків : Основа, 2019. – 173 с. – (Бібліотека журналу "Вивчаємо українську мову та літературу" ; вип. 9 (190)). – Бібліогр. в кінці тем.

УДК 811.161.2(072.3)

кільк. прим.: 1 (ЧЗ№2. – 1)

 

33. 811.111(072.2)

S62 Sing with Us! / авт.-упоряд. В. В. Синельникова. – Харків : Основа, 2019. – 125 с. – (Бібліотека журналу "Англійська мова та література" ; вип. 10 (202)).

УДК 811.111(072.2)

кільк. прим.: 1 (ЧЗ№2. – 1)

 

34. 811.111(075.8)

N52 New Headway. Advanced Student's Book / comps.: Soars John, Soars Liz. – Oxford : University Press, 2003. – 160 p.

УДК 811.111(075.8)

кільк. прим.: 1 (ЧЗ№2. – 1)

 

35. 811.111(075.8)

N52 New cutting edge intermediate : with key : workbook. – Harlow : Pearson Longman, 2009. – 111 p.

УДК 811.111(075.8)

кільк. прим.: 1 (ЧЗ№2. – 1)

 

36. 811.111(075.8)

N52 New cutting edge pre-intermediate : with key : workbook. – Harlow : Pearson Longman, 2005. – 111 p.

УДК 811.111(075.8)

кільк. прим.: 1 (ЧЗ№2. – 1)

 

37. 811.111(075.8)

N52 New cutting edge pre-intermediate : students'book : with mini-dictionary. – Harlow : Pearson Longman, 2009. – 175 p.

УДК 811.111(075.8)

кільк. прим.: 1 (ЧЗ№2. – 1)

 

38. 811.111(075.8)

N52 New cutting edge intermediate : students'book : with mini-dictionary. – Harlow : Pearson Longman, 2009. – 175 p.

УДК 811.111(075.8)

кільк. прим.: 1 (ЧЗ№2. – 1)

 

39. 811.111(075.8)

M96 Murphy R.

English Grammar in Use. A self-study reference and practice book for intermediate students. With answers / R. Murphy. – New York ; Melburne ; Sydney : Cambridge University Press : Cambridge, 1985. – 328 p.

УДК 811.111(075.8)

кільк. прим.: 1 (ЧЗ№2. – 1)

 

40. 811.161.2

А21 Авраменко О.

Українська мова. Рівень стандарту. 11 клас : підруч. для закл. заг. серед. освіти / О. Авраменко. – Київ : Грамота, 2019. – 208 с.

УДК 811.161.2(075.3)

кільк. прим.: 1 (ЧЗ№2. – 1)

 

41. 811.111(072.2)

Б12 Бабенко Н. А.

Навчання граматики англійської мови в початковій школі / Н. А. Бабенко. – Харків : Основа, 2019. – 125 с. – (Бібліотека журналу "Англійська мова та література" ; вип. 9 (201)).

УДК 811.111(072.2)

кільк. прим.: 1 (ЧЗ№2. – 1)

 

42. 811.111(072.2)

Б12 Бабенко Н. А.

Навчання читання молодших школярів. Ч. 2 / Н. А. Бабенко. – Харків : Основа, 2019. – 80 с. – (Бібліотека журналу "Англійська мова та література" ; вип. 6 (198)). – Текст англ. мовою.

УДК 811.111(072.2)

кільк. прим.: 1 (ЧЗ№2. – 1)

 

43. 811.161.2(075.2)

Б79 Большакова І. О.

Українська мова та читання. 2 клас : підруч. для закл. заг. серед. освіти : у 2 ч. Ч. 1 / І. О. Большакова, М. С. Пристінська. – Харків : Ранок, 2019. – 96 с. : іл.

УДК 811.161.2(075.2)

кільк. прим.: 1 (ЧЗ№2. – 1)

 

44. 811.161.2(075.2)

Б79 Большакова І. О.

Українська мова та читання. 2 клас : підруч. для закл. заг. серед. освіти : у 2 ч. Ч. 2 / І. О. Большакова, М. С. Пристінська. – Харків : Ранок, 2019. – 96 с. : іл.

УДК 811.161.2(075.2)

кільк. прим.: 1 (ЧЗ№2. – 1)

 

45. 811.111

Б91 Буренко В. М.

Англійська мова. 11-й рік навчання. Рівень стандарту. 11 клас = English (Year 11, standard Level) : підруч. для закл. заг. серед. освіти / В. М. Буренко. – Київ : Генеза, 2019. – 208 с. : іл.

УДК 811.111(075.3)

кільк. прим.: 1 (ЧЗ№2. – 1)

 

46. 811.161.2(075.2)

В18 Варзацька Л. О.

Українська мова та читання. 2 клас : підруч. для закл. заг. серед. освіти : у 2 ч. Ч. 1 / Л. О. Варзацька, Т. О. Трохименко. – Тернопіль : Навч. кн.-Богдан, 2019. – 160 с. : іл.

УДК 811.161.2(075.2)

кільк. прим.: 1 (ЧЗ№2. – 1)

 

47. 811.111

В31 Верба Г. В.

Граматика сучасної англійської мови : довідник / Г. В. Верба, Л. Г. Верба. – Київ : ТОВ ВП Логос-М, 2018. – 352 с. – (Учням та абітурієнтам).

УДК 811.111(038)

кільк. прим.: 4 (Аб. підр. – 4)

 

48. 811.161.2

В75 Ворон А. А.

Українська мова. Профільний рівень. 11 клас : підруч. для закл. заг. серед. освіти / А. А. Ворон, В. А. Солопенко. – Київ : Освіта, 2019. – 272 с. : іл.

УДК 811.161.2(075.3)

кільк. прим.: 1 (ЧЗ№2. – 1)

 

49. 811.161.2

Г52 Глазова О. П.

Українська мова. Рівень стандарту. 11 клас : підруч. для закл. заг. серед. освіти / О. П. Глазова. – Харків : Ранок, 2019. – 224 с. : іл.

УДК 811.161.2(075.3)

кільк. прим.: 1 (ЧЗ№2. – 1)

 

50. 811.161.2(038)

Г85 Грицак М. А.

Матеріали до словника українських говірок Закарпатської області. Вип. 1 : А-Б / М. А. Грицак ; за ред. П. Ю. Гриценка ; НАН України, Ін-т укр. мови. – Київ : КММ, 2017. – 380 с.

УДК 811.161.2(038)

кільк. прим.: 2 (ЧЗ№2. – 1, Н/а. – 1)

 

51. 811.161.1(038)

Д79 Дубровський В.

Московсько-українська фразеольогія : словник стійких сполук / В. Дубровський. – Київ : КММ, 2017. – 128 с. – (Лексикографічна спадщина України).

УДК 811.161.1(038)+811.161.2(038)

кільк. прим.: 2 (ЧЗ№2. – 1, Н/а. – 1)

 

52. 811.161.1(038)

Д79 Дубровський В.

Словник московсько-український : словник стійких сполук / В. Дубровський. – Київ : КММ, 2013. – 128 с. – (Лексикографічна спадщина України).

УДК 811.161.1(038)+811.161.2(038)

кільк. прим.: 2 (ЧЗ№2. – 1, Н/а. – 1)

 

53. 811.161.2(072.3)

Є61 Єна Я. М.

Тиждень української мови та літератури в школі / Я. М. Єна. – Харків : Основа, 2019. – 144 с. – (Бібліотека журналу "Вивчаємо українську мову та літературу" ; вип. 8 (189)). – Бібліогр.: с. 143–144 (28 назв).

УДК 811.161.2(072.3)+821.09(477)(072.3)

кільк. прим.: 1 (ЧЗ№2. – 1)

 

54. 811.161.2

З-12 Заболотний О. В.

Українська мова. Рівень стандарту. 11 клас : підруч. для закл. заг. серед. освіти / О. В. Заболотний, В. В. Заболотний. – Київ : Генеза, 2019. – 240 с.

УДК 811.161.2(075.3)

кільк. прим.: 1 (ЧЗ№2. – 1)

 

55. 811(072.3)

К14 Казачінер О. С.

Сучасні освітні технології. Іноземні мови. НУШ. Ч. 2 / О. С. Казачінер. – Харків : Основа, 2019. – 79 с. – (Бібліотека журналу "Англійська мова та література" ; вип. 8 (200)). – Бібліогр.: с. 76–77 (26 назв).

УДК 811(072.3)

кільк. прим.: 1 (ЧЗ№2. – 1)

 

56. 811(072.3)

К14 Казачінер О. С.

Сучасні освітні технології. Іноземні мови. НУШ / О. С. Казачінер. – Харків : Основа, 2019. – 96 с. – (Бібліотека журналу "Англійська мова та література" ; вип. 7 (199)).

УДК 811(072.3)

кільк. прим.: 1 (ЧЗ№2. – 1)

 

57. 811.111

К17 Калініна Л. В.

Англійська мова. 11-й рік навчання. Профільний рівень. 11 клас = English (Year 11, Profile Level) : підруч. для закл. заг. серед. освіти / Л. В. Калініна, І. В. Самойлюкевич. – Київ : Генеза, 2019. – 208 с. : іл.

УДК 811.111(075.3)

кільк. прим.: 1 (ЧЗ№2. – 1)

 

58. 811.161.2

У45 Українська мова. Профільний рівень. 11 клас : підруч. для закл. заг. серед. освіти / С. О. Караман, О. М. Горошкіна, О. В. Караман, Л. О. Попова. – Харків : Ранок, 2019. – 272 с.

УДК 811.161.2(075.3)

кільк. прим.: 1 (ЧЗ№2. – 1)

 

59. 811.161.2(038)

А43 Активні ресурси сучасної української номінації : ідеографічний словник нової лексики / Є. А. Карпіловська, Л. П. Кислюк, н. Ф. Клименко [та ін.] ; відп. ред. Є. А. Карпіловська ; НАН України, Ін-т укр. мови. – Київ : ТОВ"КММ", 2013. – 416 с.

УДК 811.161.2(038)

кільк. прим.: 2 (ЧЗ№2. – 1, Н/а. – 1)

 

60. 811.161.2'373

В80 Вплив суспільних змін на розвиток української мови : монографія / Є. А. Карпіловська, Л. П. Кислюк, Н. Ф. Клименко [та ін.] ; відп. ред. Є. А. Карпіловська ; НАН України, Ін-т укр. мови. – Київ : ВД Дмитра Бураго, 2017. – 444 с. – (Студії з українського мовознавства ; Вип. 19). – Бібліогр.: в кінці тем.

УДК 811.161.2'373

кільк. прим.: 1 (ЧЗ№2. – 1)

 

61. 811.111(075.2)

К26 Карпюк О. Д.

Англійська мова. 2 клас : підруч. для закл. заг. серед. освіти (з аудіосупроводом) / О. Д. Карпюк. – Тернопіль : Астон, 2019. – 112 с. : іл.

УДК 811.111(075.2)

кільк. прим.: 1 (ЧЗ№2. – 1)

 

62. 811.111(075.3)

К26 Карпюк О. Д.

Англійська мова. 10-й рік навчання. Рівень стандарту. 10 клас = English (the 10th year of studies) : підруч. для закл. заг. серед. освіти / О. Д. Карпюк. – Тернопіль : Астон, 2018. – 256 с. : іл.

УДК 811.111(075.3)

кільк. прим.: 1 (ЧЗ№2. – 1)

 

63. 811.111

К26 Карпюк О. Д.

Англійська мова. 11-й рік навчання. Рівень стандарту. 11 клас = English (the 11th year of studies) : підруч. для закл. заг. серед. освіти / О. Д. Карпюк. – Тернопіль : Астон, 2019. – 256 с. : іл.

УДК 811.111(075.3)

кільк. прим.: 1 (ЧЗ№2. – 1)

 

64. 811.161.2'373

К44 Кислюк Л. П.

Сучасна українська словотвірна номінація: ресурси та тенденції розвитку : монографія / Л. П. Кислюк ; відп. ред. Є. А. Карпіловська ; НАН України, Ін-т укр. мови. – Київ : ВД Дмитра Бураго, 2017. – 424 с. – Бібліогр.: с. 363–416.

УДК 811.161.2'373

кільк. прим.: 2 (ЧЗ№2. – 1, Н/а. – 1)

 

65. 811.111(075.2)

М67 Мітчелл Г. К.

Англійська мова. English. 2 клас : підруч. для закл. заг. серед. освіти (з аудіосупроводом) / Г. К. Мітчелл. – Київ : Лінгвіст, 2019. – 112 с. : іл.

УДК 811.111(075.2)

кільк. прим.: 1 (ЧЗ№2. – 1)

 

66. 811.111

Н54 Нерсисян М. А.

Англійська мова. 11-й рік навчання. Рівень стандарту. 11 клас = English (Year 11, standard level) : підруч. для закл. заг. серед. освіти / М. А. Нерсисян, А. О. Піроженко. – Київ ; Ірпінь : Перун, 2019. – 192 с. : іл.

УДК 811.111(075.3)

кільк. прим.: 1 (ЧЗ№2. – 1)

 

67. 811.111

П31 Петрушова Н. В.

English language for students : навч. посіб. з англ. мови для студ. освітнього рівня "бакалавр" / Н. В. Петрушова ; Полтав. нац. пед. ун-т імені В. Г. Короленка. – Полтава, 2019. – 148 с.

УДК 811.111(075.8)

кільк. прим.: 1 (ВРК. – 1)

 

68. 811.111(072.3)

П45 Подоляк О. С.

Callmeukrainian : дидактична гра / О. С. Подоляк. – Київ : Перше вересня, 2019. – 120 с. : іл. – (Бібліотека "Шкільного світу").

УДК 811.111(072.3)

кільк. прим.: 2 (ЧЗ№2. – 2)

 

69. 811.161.2(075.2)

П56 Пономарьова К. І.

Українська мова та читання. 2 клас : підруч. для закл. заг. серед. освіти : у 2 ч. Ч. 1 / К. І. Пономарьова. – Київ : Оріон, 2019. – 144 с. : іл.

УДК 811.161.2(075.2)

кільк. прим.: 1 (ЧЗ№2. – 1)

 

70. 811.111(075.2)

П90 Пухта Г.

Англійська мова. English. 2 клас : підруч. для закл. заг. серед. освіти (з аудіосупроводом) / Г. Пухта, Г. Гернгрос, П. Льюіс-Джонс. – Київ : Лінгвіст, 2019. – 112 с. : іл.

УДК 811.111(075.2)

кільк. прим.: 1 (ЧЗ№2. – 1)

 

71. 811.161.2(075.2)

С13 Савченко О. Я.

Українська мова та читання. 2 клас : підруч. для закл. заг. серед. освіти : у 2 ч. Ч. 2 / О. Я. Савченко. – Київ : Оріон, 2019. – 144 с. : іл.

УДК 811.161.2(075.2)

кільк. прим.: 1 (ЧЗ№2. – 1)

 

72. 811.161.2

С76 Ставицька Л. О.

Гендер: мова, свідомість, комунікація / Л. О. Ставицька ; від. ред. П. Ю. Гриценко ; Ін-т української мови НАН України. – Київ : КММ, 2015. – 440 с.

УДК 811.161.2'272

кільк. прим.: 2 (ЧЗ№2. – 1, Н/а. – 1)

 

73. 811.161.2'27

Ф24 Фаріон І.

Мовна норма: пошук істини : посібник / І. Фаріон ; Нац. ун-т "Львівська політехніка". – Івано-Франківськ : Місто НВ, 2017. – 256 с. : іл. – Бібліогр.: с. 249–255.

УДК 811.161.2'27

кільк. прим.: 1 (ЧЗ№2. – 1)

 

74. 811.161.2

Х17 Халіновська Л. А.

Українська авіаційна термінологія: формування і функціонування : монографія / Л. А. Халіновська ; Ін-т української мови НАН України. – Київ : КММ, 2017. – 240 с. – (Студії з українського мовознавства ; вип. 20).

УДК 811.161.2'373.46

кільк. прим.: 1 (ЧЗ№2. – 1)

 

75. 811.161.2

Ч-49 Чернобров Ю. А.

Історія синтаксичних термінів української мови: ХІХ - перша половина ХХ ст. / Ю. А. Чернобров ; НАН України, Ін-т української мови. – Київ : Наук. думка, 2019. – 183 с. – (Проект "Наукова книга" (Молоді вчені)).

УДК 811.161.2'373.46

кільк. прим.: 2 (ЧЗ№2. – 1, Н/а. – 1)

 

76. 811.161.2(075.2)

Ч-63 Чипурко В. П.

Українська мова та читання. 2 клас : підруч. для закл. заг. серед. освіти : у 2 ч. Ч. 2 / В. П. Чипурко. – Тернопіль : Навч. кн.-Богдан, 2019. – 160 с. : іл.

УДК 811.161.2(075.2)

кільк. прим.: 1 (ЧЗ№2. – 1)

 

77. 811.161.2

Я93 Яцій В. О.

Ойконімія Івано-Франківської області : історико-етимологічний словник / В. О. Яцій ; Ін-т української мови НАН України. – Київ : Наук. думка, 2015. – 389 с. – (Проект "Наукова книга" (Молоді вчені)).

УДК 811.161.2(038)

кільк. прим.: 1 (Н/а. – 1)

 

Загальна кількість примірників: 111

Літературознавство

 

Місця збереження документів:

БР - Біб-ка Ротача

ЧЗ№2 - Читальна зала № 2

Н/а - Науковий абонемент

ВРК - Відділ рідкісної книги

 

1. 821.09(477)

К30 Ігор Качуровський: від Крут до "Старої Європи" : матеріали Всеукр. наук. конф. крути, 16 листопада 2008 р. / Спілка письменників України ; Центр гуманіт. співпраці з укр. діаспорою Ніжин. держ. ун-ту імені Миколи Гоголя. – Ніжин, 2009. – 114 с. : іл.

УДК 821.09(477)"1917/1991"(092)

кільк. прим.: 1 (Б-ка Ротача. – 1)

 

2. 821.09(477)

Ш38 Шевченко - художник : альбом вибраних творів. – Київ : Худож. літ., 1954. – 44 с. : 131 мал.

УДК 821.09(477)"18/1917"(092)

кільк. прим.: 1 (Б-ка Ротача. – 1)

 

3. 821.09(477)(072.3)

У45 Українська література. Конспекти уроків. 8 клас. І семестр / упоряд. С. А. Свінтковська. – Харків : Основа, 2019. – 159 с. – (Бібліотека журналу "Вивчаємо українську мову та літературу" ; вип. 7 (188)).

УДК 821.09(477)(072.3)

кільк. прим.: 1 (ЧЗ№2. – 1)

 

4. 821.09(100)(079.1)

К65 Контрольні роботи на уроках зарубіжної літератури. 5-9 класи / упоряд. М. В. Коновалова. – Харків : Основа, 2019. – 95 с. – (Бібліотека журналу "Зарубіжна література в школі" ; вип. 8 (20)).

УДК 821.09(100)(079.1)

кільк. прим.: 1 (ЧЗ№2. – 1)

 

5. 821.09(477)

І-90 Історія української літератури : у 12 т. Т. 3 : Література XIX століття (1800-1830) / наук. ред.: М. Бондар, Ю. Кузнецов ; Ін-т літератури ім. Т. Г. Шевченка НАН України. – Київ : Наук. думка, 2016. – 748 с.

УДК 821.09(477)"18/1917"

кільк. прим.: 1 (ЧЗ№2. – 1)

 

6. 821.09(477)

І-90 Історія української літератури : у 12 т. Т. 1 : Давня література (Х - перша половина ХVI ст.) / наук. ред.: Ю. Пелешенко, М. Сулима ; Ін-т літератури ім. Т. Г. Шевченка НАН України. – Київ : Наук. думка, 2014. – 839 с.

УДК 821.09(477)"4/17"

кільк. прим.: 1 (ЧЗ№2. – 1)

 

7. 821.09(477)

І-90 Історія української літератури : у 12 т. Т. 2 : Давня література (друга половина ХVI - ХVIII ст.) / наук. ред.: В. Сулима, М. Сулима ; Ін-т літератури ім. Т. Г. Шевченка НАН України. – Київ : Наук. думка, 2014. – 839 с.

УДК 821.09(477)"4/17"

кільк. прим.: 1 (ЧЗ№2. – 1)

 

8. 821.09(470+571)

И32 Из семейной хроники Гоголей. Мемуары Ольги Васильевны Гоголь-Головни : перепеч. – Полтава : АСМИ, 2013. – 116 с.

УДК 821.09(470+571)".../1917"(092)

кільк. прим.: 1 (ЧЗ№2. – 1)

 

9. 821.09(477)(062)

В42 Від бароко до постмодерну : зб. праць каф. укр. та світової літ. Т. VIII / Харків. нац. пед. ун-т імені Г. С. Сковороди. – Харків : Майдан, 2011. – 286 с.

УДК 821.09(477)(062)

кільк. прим.: 1 (Н/а. – 1)

 

10. 821.09(477)

Б79 Боліло серце за Україну. Спогади про Віталія Дончика : зб. ст. / упоряд. Є. Дончик. – Київ : Ярославів Вал, 2019. – 384 с. : іл., фото. – (Persona Grata).

УДК 821.09(477)(092)

кільк. прим.: 1 (ЧЗ№2. – 1)

 

11. 821.09(477)"18/1917"

Ш38 Шевченкіана степова. Антологія / упоряд. В. Бондар. – Кіровоград : Мавік, 2005. – 224 с. : іл.

УДК 821.09(477)"18/1917"(092)

кільк. прим.: 1 (ЧЗ№2. – 1)

 

12. 821.09(477)

С72 Список репресованої літератури. Заборонені видання 1920-30-х років : документи і матеріали / упоряд. С. Білоконь. – Київ : Укр. пропілеї, 2018. – 520 с. – Бібліогр.: с. 496–517.

УДК 821.09(477)"1917/1991"

кільк. прим.: 1 (Н/а. – 1)

 

13. 821.09(477)(072.3)

І-73 Інтеграція ідей сталого розвитку на уроках української літератури / упоряд.: Н. С. Перфілова, Н. В. Сиротенко. – Харків : Основа, 2019. – 96 с. : іл. – (Бібліотека журналу "Вивчаємо українську мову та літературу" ; вип. 10 (191)).

УДК 821.09(477)(072.3)

кільк. прим.: 1 (ЧЗ№2. – 1)

 

14. 821.09(470+571)

Г58 Гоголь - Україна - світ : монографія / упоряд. О. М. Ніколненко ; Полтав. нац. пед. ун-т імені В. Г. Короленка, Ф-т філол. та журналістики. – Київ : ФОП Лебедь, 2018. – 204 с. – Бібліогр. вкінці ст.

УДК 821.09(470+571)".../1917"(092)

кільк. прим.: 1 (ВРК. – 1)

 

15. 821.09(477)

А21 Авраменко О. М.

Українська література. Рівень стандарту. 11 клас : підруч. для закл. заг. серед. освіти / О. М. Авраменко. – Київ : Грамота, 2019. – 256 с. : іл. – Словник літ. термінів: с. 249-252.

УДК 821.09(477)(075.3)

кільк. прим.: 1 (ЧЗ№2. – 1)

 

16. 821.09(477.53)

Б12 Бабич Г. В.

Миргород у творах митців художнього слова / Г. В. Бабич. – Миргород : СПД ФО О. Г. Калайтан, 2012. – 207 с. – Бібліогр.: с. 196–201.

УДК 821.09(477.53)

кільк. прим.: 1 (ЧЗ№2. – 1)

 

17. 821.09(477)

Б26 Барчан В. В.

Творчість Теодосія Осьмачки в контексті стильових та філософських вимірів ХХ століття : монографія / В. В. Барчан ; Ужгород. нац. ун-т. – Ужгород : TIMPANI, 2008. – 432 с. – Бібліогр.: с. 407–431 (294 назви).

УДК 821.09(477)"1917/1991"(092)

кільк. прим.: 1 (ЧЗ№2. – 1)

 

18. 821.09(477)

Б82 Борзенко О. І.

Українська література. Профільний рівень. 11 клас : підруч. для закл. заг. серед. освіти / О. І. Борзенко, О. В. Лобусова. – Харків : Ранок, 2019. – 256 с. : іл.

УДК 821.09(477)(075.3)

кільк. прим.: 1 (ЧЗ№2. – 1)

 

19. 821.09(477)

В19 Васьків М. С.

Український роман 1920-х - початку 1930-х років: генерика й архітектоніка : монографія / М. С. Васьків. – Кам'янець-Подільський : Буйницький О. А., 2007. – 208 с. – Імен. покажч.: с. 196-205. – Бібліогр. в кінці розд.

УДК 821.09(477)"1917/1991"

кільк. прим.: 1 (ЧЗ№2. – 1)

 

20. 821.09(100)"1917/..."

В68 Волощук Є. В.

Доба "ізмів": модернізм та авангардизм у західноєвропейській літературі першої половини XX століття / Є. В. Волощук, Б. Я. Бігун ; НАН України, Ін-т літ. ім. Т. Г. Шевченка. – Київ : Академперіодика, 2014. – 318 с.

УДК 821.09(100)"1917/..."

кільк. прим.: 1 (ЧЗ№2. – 1)

 

21. 821.09(470+571)

Г29 Гейдеко В.

А. Чехов и Ив. Бунин / В. Гейдеко. – Москва : Сов. писатель, 1976. – 374 с.

УДК 821.09(470+571)".../1917"(092)

кільк. прим.: 1 (Б-ка Ротача. – 1)

 

22. 821.09(497.11)

Г58 Гогуля М.

Туга за людяністю. Екзистенційний вимір і поетика прози Данила Кіша / М. Гогуля ; НАН України, Ін-т літератури ім. Т. Г. Шевченка. – Київ : Наук. думка, 2019. – 173 с. – (Проект "Наукова книга" (Молоді вчені)).

УДК 821.09(497.11)(092)

кільк. прим.: 2 (ЧЗ№2. – 1, Н/а. – 1)

 

23. 821.09(477)

Г83 Григорчук Ю. М.

Проза Віри Вовк: виміри сакрального / Ю. М. Григорчук. – Брустурів : Дискурсус, 2016. – 364 с. : іл. – Дод.: с. 287-208. – Бібліогр.: с. 270–286.

УДК 821.09(477)"1917/1991"(092)

кільк. прим.: 1 (ЧЗ№2. – 1)

 

24. 821.09(477)

Г95 Гурбанська А. І.

Слово - людина - світ : студії з літературознавства, культурології та соціальних комунікацій / А. І. Гурбанська. – Кіровоград : КОД, 2015. – 348 с. – Бібліогр.: в кінці ст.

УДК 821.09(477)"1917/1991"

кільк. прим.: 1 (ЧЗ№2. – 1)

 

25. 821.09(100)

Д13 Давиденко Г. Й.

Історія зарубіжної літератури ХІХ початку ХХ століття : навч. посіб. для студ. вищих навч. закладів / Г. Й. Давиденко, О. М. Чайка ; Глухівський держ. пед. ун-т ім. С. М. Сєргєєва-Ценського. – 3-є вид. – Київ : Центр учбової літератури, 2016. – 400 с. – Бібліогр.: с. 397–399.

УДК 821.09(100)"18/1917"(075.8)

кільк. прим.: 1 (ЧЗ№2. – 1)

 

26. 821.09(100)

Д13 Давиденко Г. Й.

Історія зарубіжної літератури ХХ століття : навч. посіб. для студ. вищих навч. закл. / Г. Й. Давиденко, Г. М. Стрельчук, Н. І. Гринчак ; Глухівський держ. пед. ун-т імені С. М. Сєргєєва-Ценського. – 3-тє вид. – Київ : Центр учбової літератури, 2016. – 488 с. – Бібліогр.: с. 475–487 (294 назви).

УДК 821.09(100)"1917/..."(075.8)

кільк. прим.: 1 (ЧЗ№2. – 1)

 

27. 821.09(477)

Є83 Єсипенко Д.

Повісті Бориса Грінченка "Серед темної ночі" та "Під тихими вербами": історія текстів і тексти в історії / Д. Єсипенко ; Ін-т літератури ім. Т. Г. Шевченка НАН України. – Київ : Наук. думка, 2015. – 158 с. : фото. – (Проект "Наукова книга" (Молоді вчені)). – Бібліогр. в підряд. прим.

УДК 821.09(477)"18/1917"(092)

кільк. прим.: 1 (ЧЗ№2. – 1)

 

28. 821.09(100)(075.3)

І-85 Ісаєва О. О.

Зарубіжна література. Рівень стандарту. 11 клас : підруч. для закл. заг. серед. освіти / О. О. Ісаєва, Ж. В. Клименко, А. О. Мельник. – Київ : Оріон, 2019. – 224 с. : іл.

УДК 821.09(100)(075.3)

кільк. прим.: 1 (ЧЗ№2. – 1)

 

29. 821.09(477)

К56 Коваленко Л. Т.

Українська література. Рівень стандарту. 11 клас : підруч. для закл. заг. серед. освіти / Л. Т. Коваленко, Н. І. Бернадська. – Київ : Освіта, 2019. – 256 с.

УДК 821.09(477)(075.3)

кільк. прим.: 1 (ЧЗ№2. – 1)

 

30. 821.09(100)(075.3)

К56 Ковбасенко Ю. І.

Зарубіжна література. Рівень стандарту. 11 клас : підруч. для закл. заг. серед. освіти / Ю. І. Ковбасенко. – Київ : Літера ЛТД, 2019. – 256 с. : іл.

УДК 821.09(100)(075.3)

кільк. прим.: 1 (ЧЗ№2. – 1)

 

31. 821.09(100)

К64 Конєва Т. М.

Зарубіжна література ХХ ст. Тести : навч.-метод. посіб. для студ. IV курсу ф-ту філол. та журналістики / Т. М. Конєва ; Полтав. нац. пед. ун-т імені В. Г. Короленка, Каф. світової літ. – Полтава : ПНПУ імені В. Г. Короленка, 2018. – 67 с.

УДК 821.09(100)"1917/..."(072.8)

кільк. прим.: 1 (ВРК. – 1)

 

32. 821.09(100)

К64 Коновалова М. В.

Календарно-тематичне планування уроків зарубіжної літератури / М. В. Коновалова. – Харків : Основа, 2019. – 48 с. – (Бібліотека журналу "Зарубіжна література в школі" ; вип. 7 (19)).

УДК 821.09(100)(072.3)

кільк. прим.: 1 (ЧЗ№2. – 1)

 

33. 821.09(477)

М33 Матвєєва О. О.

"Щоденник" (1911-1951) Володимира Винниченка: художньо-онтологічні моделі : монографія / О. О. Матвєєва ; НАН України, Ін-т літ. імені Т. Г. Шевченка. – Київ : Наук. думка, 2016. – 224 с. – (Проет "Наукова книга" (Молоді вчені)). – Імен. покажч.: с. 220-222. – Бібліогр.: с. 205–219 (256 назв).

УДК 821.09(477)"1917/1991"(092)

кільк. прим.: 1 (ЧЗ№2. – 1)

 

34. 821.09

М48 Мельничук Б.

Олесь Гончар і Буковина : літ.-краєзнавче дослідж. / Б. Мельничук ; наук. ред. О. Меленчук. – Чернівці : Місто, 2018. – 80 с. : іл. – Бібліогр.: с. 66–68 (25 назв).

УДК 821.09(477)"1991/..."(092)

кільк. прим.: 1 (ЧЗ№2. – 1)

 

35. 821.09(477)"18/1917"(092)

М80 Мороз М.

Літопис життя і творчості Івана Франка. Т. 1 : 1856-1886 / М. Мороз ; голов. ред. М. Жулинський ; упоряд. Д. Гонтарева (Мороз) ; Ін-т літ. імені Т. Г. Шевченка НАН України, Ін-т Івана Франка, Ін-т франкознавства Дрогобицького держ. пед. ун-туімені І. Франка. – Львів : АРТОС, 2016. – 560 с. – 160-річчя від дня народження Івана Франка. – Бібліогр. в підрядк. прим.

УДК 821.09(477)"18/1917"(092)

кільк. прим.: 1 (ЧЗ№2. – 1)

 

36. 821.09(477)"18/1917"(092)

М80 Мороз М.

Літопис життя і творчості Івана Франка. Т. 2 : На вершинах. 1887-1899 / М. Мороз ; голов. ред. М. Жулинський ; упоряд. Д. Гонтарева (Мороз) ; Ін-т літ. імені Т. Г. Шевченка НАН України, Ін-т Івана Франка, Ін-т франкознавства Дрогобицького держ. пед. ун-туімені І. Франка. – Львів : АРТОС, 2016. – 692 с. – 160-річчя від дня народження Івана Франка. – Бібліогр. в підрядк. прим.

УДК 821.09(477)"18/1917"(092)

кільк. прим.: 1 (ЧЗ№2. – 1)

 

37. 821.09(477)"18/1917"(092)

М80 Мороз М.

Літопис життя і творчості Івана Франка. Т. 3 : 1900-1916 / М. Мороз ; голов. ред. М. Жулинський ; упоряд. Д. Гонтарева (Мороз) ; Ін-т літ. імені Т. Г. Шевченка НАН України, Ін-т Івана Франка, Ін-т франкознавства Дрогобицького держ. пед. ун-туімені І. Франка. – Львів : АРТОС, 2017. – 488 с. – 160-річчя від дня народження Івана Франка. – Бібліогр. в підрядк. прим.

УДК 821.09(477)"18/1917"(092)

кільк. прим.: 1 (ЧЗ№2. – 1)

 

38. 821.09(477)

Н34 Нахлік Є.

Віражі Франкового духу. Світогляд. Ідеологія. Література / Є. Нахлік ; НАН України, Ін-т Івана Франка. – Київ : Наук. думка, 2019. – 639 с. + 8 л. фото. – (Проект "Наукова книга"). – Покажчик творів, праць і перекладів І. Франка: с. 630–637.

УДК 821.09(477)(092)

кільк. прим.: 2 (ЧЗ№2. – 1, Н/а. – 1)

 

39. 821.09(100)(075.3)

З-35 Зарубіжна література. Рівень стандарту. 11 клас : підруч. для закл. заг. серед. освіти / О. М. Ніколенко, Л. Л. Ковальова, Л. П. Юлдашева [та ін.]. – Київ : Грамота, 2019. – 192 с. : іл.

УДК 821.09(100)(075.3)

кільк. прим.: 1 (ВРК. – 1)

 

40. 821.09(100)

Н63 Ніколенко О. М.

Зарубіжна література ХІХ століття : підруч. для студ. закл. вищої освіти / О. М. Ніколенко. – Київ : Лебедь, 2018. – 264 с. – Бібліогр.: с. 261–263.

УДК 821.09(100)"18/1917"(075.8)

кільк. прим.: 1 (ВРК. – 1)

 

41. 821.09(100)(075.3)

Н63 Ніколенко О. М.

Зарубіжна література. Рівень стандарту. 10 клас : підруч. для закл. заг. серед. освіти / О. М. Ніколенко, О. В. Орлова, Л. Л. Ковальова. – Київ : Грамота, 2018. – 208 с. : іл.

УДК 821.09(100)(075.3)

кільк. прим.: 2 (ВРК. – 1, ЧЗ№2. – 1)

 

42. 821.09(100)(075.3)

З-35 Зарубіжна література. Профільний рівень. 11 клас : підруч. для закл. заг. серед. освіти / О. М. Ніколенко, В. Г. Туряниця, Д. О. Лебедь [та ін.]. – Київ : Грамота, 2019. – 256 с. : іл.

УДК 821.09(100)(075.3)

кільк. прим.: 1 (ВРК. – 1)

 

43. 821.09(477)

О-56 Ольховська Л. В.

Роман із присмаком моралі / Л. В. Ольховська. – Полтава : Дивосвіт, 2018. – 104 с. – Бібліогр.: с. 103.

УДК 821.09(477)"18/1917"(092)

кільк. прим.: 3 (ЧЗ№2. – 1, Н/а. – 2)

 

44. 821.09(84)

О-65 Оржицький І.

Етно-національна й культурна своєрідність літературного процесу в країнах Андійського регіону (Перу, Болівія, Еквадор) у 20-х - 80-х роках ХХ століття / І. Оржицький ; Харків. нац. ун-т ім. В. Н. Каразіна, Харк. іст.-філол. товариство. – Харків : Майдан, 2016. – 353 с. – Бібліогр.: с. 319–343.

УДК 821.09(84)+821.09(85)+821.09(866)

кільк. прим.: 1 (ЧЗ№2. – 1)

 

45. 821.09(477)

Р18 Райбедюк Г. Б.

Вивчення творчості київських неокласиків : навч.-метод. посіб. / Г. Б. Райбедюк, О. Ф. Томчук. – Ізмаїл : СМИЛ, 2010. – 348 с.

УДК 821.09(477)"1917/1991"(092)

кільк. прим.: 1 (ЧЗ№2. – 1)

 

46. 821.09(100)

Р49 Рибальченко В. В.

Методична палітра вчителя зарубіжної літератури / В. В. Рибальченко. – Харків : Основа, 2019. – 80 с. – (Бібліотека журналу "Зарубіжна література в школі" ; вип. 6 (18)). – Бібліогр.: с. 80 (9 назв).

УДК 821.09(100)(072.3)

кільк. прим.: 1 (ЧЗ№2. – 1)

 

47. 821.09(100)(072.3)

С95 Сидоренко І. М.

Вивчення билин та балад на уроках зарубіжної літератури. 7-й клас / І. М. Сидоренко. – Харків : Основа, 2019. – 95 с. : іл. – (Бібліотека журналу "Зарубіжна література в школі" ; вип. 9 (21)). – Бібліогр.: с. 93–94.

УДК 821.09(100)(072.3)

кільк. прим.: 1 (ЧЗ№2. – 1)

 

48. 821.09(100)(072.3)

С95 Сидоренко І. М.

Пригоди та фантастика на уроках зарубіжної літератури. 6-7-й класи / І. М. Сидоренко. – Харків : Основа, 2019. – 113 с. – (Бібліотека журналу "Зарубіжна література в школі" ; вип. 10 (22)). – Бібліогр.: с. 113.

УДК 821.09(100)(072.3)

кільк. прим.: 1 (ЧЗ№2. – 1)

 

49. 821.09(477)

С48 Слоньовська О. В.

Українська література. Профільний рівень. 11 клас : підруч. для закл. заг. серед. освіти / О. В. Слоньовська, Н. В. Мафтин, Н. М. Вівчарик. – Київ : Літера ЛТД, 2019. – 320 с. : іл.

УДК 821.09(477)(075.3)

кільк. прим.: 1 (ЧЗ№2. – 1)

 

50. 821.09(477)

С79 Стех М. Р.

Есеїстика у пошуках джерел / М. Р. Стех. – Київ : Пенмен, 2016. – 744 с. – Прим.: с.736-743.

УДК 821.09(477)"1917/1991"

кільк. прим.: 1 (Н/а. – 1)

 

51. 821.09(477)

Т41 Тимошенко П. Д.

Студії над мовою Тараса Шевченка / П. Д. Тимошенко ; Ін-т української мови НАН України. – Київ : КММ, 2013. – 224 с.

УДК 821.09(477)(092)

кільк. прим.: 2 (ЧЗ№2. – 1, Н/а. – 1)

 

Загальна кількість примірників: 57

Художня література

 

Місця збереження документів:

БР - Біб-ка Ротача

Х/а - Художній абонемент

 

1. 821(47+57)

С56 Советская поэзия 20-30 годов. – Мурманск : Мурманское кн. изд-во, 1971. – 310 с.

УДК 821(47+57)"1917/1991"

кільк. прим.: 1 (Б-ка Ротача. – 1)

 

2. 821(477)

З-62 Зимою б бункері : Крутіж / Б. Лепкий ; Оповідання дядька Семена про те, як московські воші їдять Україну та що з ними треба робити / С. Петлюра ; Зимою в бункері / С. Стебельський / уклад. О. В. Зав'язкін. – Київ ; Харків : ПП "КРИСТАЛ БУК", 2015. – 384 с. – (Видатні українські твори. Історія в романах та повістях).

УДК 821(477)"1917/1991"

кільк. прим.: 1 (Х/а. – 1)

 

3. 821(477)

П45 Поети "Нью- Йоркської групи" : антологія / упоряд. О. Г. Астаф'єв, А. О. Дністровий, передм. О. Г. Астаф'єва. – Харків : Ранок, 2009. – 256 с. – (Українська муза).

УДК 821(477)

кільк. прим.: 1 (Х/а. – 1)

 

4. 821(477.53)

К12 Кабул. Шлях мужності : спогади про Валерія Буняківського - художника і воїна. – Полтава : Полтав. літератор, 2018. – 168 с.

УДК 821(477.53)

кільк. прим.: 1 (Х/а. – 1)

 

5. 821(477)

М57 Ми з ними - в одному човні. Оповідки про тварин / упоряд. Г. І. Антипович (Дениско). – Полтава : ФОП Говоров С. В., 2018. – 320 с. : іл.

УДК 821(477)"1991/..."

кільк. прим.: 1 (Х/а. – 1)

 

6. 821(410)

C74 Conrad J.

The Shadow-Line ; Typhoon / J. Conrad. – Kyiv : Znannia, 2019. – 286 p. – (English Library).

УДК 821(410)

кільк. прим.: 1 (Х/а. – 1)

 

7. 821(410)

D53 Dickens C.

The Battle of Life ; The Haunted Man and the Ghost's Bargain / C. Dickens. – Kyiv : Znannia, 2019. – 270 p. – (English Library).

УДК 821(410)

кільк. прим.: 1 (Х/а. – 1)

 

8. 821(410)

D79 Doyle A. C.

The Memoirs of Sherlock Holmes : The Musgrave Ritual and Other Stories / A. C. Doyle. – Kyiv : Znannia, 2018. – 206 p. – (English Library).

УДК 821(410)

кільк. прим.: 1 (Х/а. – 1)

 

9. 821(73)

D80 Dreiser T.

The Prince Who Was a Thief and Other Stories / T. Dreiser. – Kyiv : Znannia, 2019. – 286 p. – (American Library).

УДК 821(73)

кільк. прим.: 1 (Х/а. – 1)

 

10. 821(73)

F61 Fitzgerald F. S.

The Offshore Pirate and Other Stories / F. S. Fitzgerald. – Kyiv : Znannia, 2018. – 206 p. – (American Library).

УДК 821(73)

кільк. прим.: 1 (Х/а. – 1)

 

11. 821(410)

F75 Ford M. F.

The Good Soldier: A Tale of Passion / M. F. Ford. – Kyiv : Znannia, 2019. – 270 p. – (English Library).

УДК 821(410)

кільк. прим.: 1 (Х/а. – 1)

 

12. 821(73)

H55 Henry O.

Cabbages and Kings / O. Henry. – Kyiv : Znannia, 2019. – 254 p. – (American Library).

УДК 821(73)

кільк. прим.: 1 (Х/а. – 1)

 

13. 821(73)

J22 James H.

The Turn of the Screw ; Daisy Miller / H. James. – Kyiv : Znannia, 2020. – 238 p. – (American Library).

УДК 821(73)

кільк. прим.: 1 (Х/а. – 1)

 

14. 821(73)

P85 Porter E. H.

Pollyanna / Eleanor H. Porter. – Kyiv : Znannie, 2018. – 238 p. – (American Library).

УДК 821(73)

кільк. прим.: 1 (Х/а. – 1)

 

15. 821(410)

S41 Scott W.

Ivanhoe / W. Scott. – Kyiv : Znannia, 2020. – 511 p. – (English Library).

УДК 821(410)

кільк. прим.: 1 (Х/а. – 1)

 

16. 821(477.53)

Б19 Баклай Н. М.

Живиця : поезії / Н. М. Баклай. – Лубни : Комунальне вид-во "Лубни", 2016. – 188 с.

УДК 821(477.53)

кільк. прим.: 1 (Х/а. – 1)

 

17. 821(44)

Б21 Бальзак Оноре де.

Розкоші і злидні куртизанок : роман / Бальзак Оноре де ; пер. з фр. Є. Старинкевич. – Київ : Знання, 2019. – 511 с. – (Голоси Європи).

УДК 821(44)

кільк. прим.: 1 (Х/а. – 1)

 

18. 821(73)

Б51 Бернет Ф. Г.

Таємний сад / Ф. Г. Бернет ; пер. з англ. Марії Головко. – Київ : Знання, 2020. – 287 с. – (Скарби: молодіжна серія).

УДК 821(73)

кільк. прим.: 1 (Х/а. – 1)

 

19. 821(476)

Б43 Биков В. В.

Мертвим не болить : роман / В. В. Биков ; пер. с біл. Т. Кобржицької. – Київ : Знання, 2019. – 285 с. : іл. – (Голоси Європи). – Без цензури.

УДК 821(476)

кільк. прим.: 1 (Х/а. – 1)

 

20. 821(476)

Б43 Биков В. В.

Альпійська балада : повість / В. В. Биков ; пер. с біл. Г. Вігурської. – Київ : Знання, 2019. – 160 с. – (Класна література).

УДК 821(476)

кільк. прим.: 1 (Х/а. – 1)

 

21. 821(476)

Б43 Биков В. В.

Знак біди : повість / В. В. Биков ; пер. с біл. Д. Пилипчука. – Київ : Знання, 2019. – 287 с. – (Класна література).

УДК 821(476)

кільк. прим.: 1 (Х/а. – 1)

 

22. 821(477)

Б59 Біденко М.

Біденко і літери : вірші / М. Біденко. – Київ : Вид-во імені Олени Теліги, 2013. – 128 с. : іл.

УДК 821(477)"1991/..."

кільк. прим.: 1 (Х/а. – 1)

 

23. 821(450)

Б78 Боккаччо Д.

Декамерон / Д. Боккаччо ; пер. з італ. М. Лукаш. – Київ, 1969. – 724 с.

УДК 821(450)

кільк. прим.: 1 (Б-ка Ротача. – 1)

 

24. 821(44)

Б80 Бомарше

Севільський цирульник ; Одруження Фігаро : комедії / Бомарше ; пер. с фр.: Є. Годило-Годилевської, О. Пивоварової, В. Самійленка. – Київ : Знання, 2019. – 238 с. – (Скарби).

УДК 821(44)

кільк. прим.: 1 (Х/а. – 1)

 

25. 821(73)

Б87 Бриггз П.

Удар Ворона : [фантаст. роман] / П. Бриггз ; пер. с англ. Д. Арсеньева. – Москва : АСТ, 2008. – 378 с. – (Век Дракона).

УДК 821(73)

кільк. прим.: 1 (Х/а. – 1)

 

26. 821(410)

Б88 Бронте Е.

Буремний перевал : роман / Е. Бронте ; пер. з англ. Елли Євтушенко. – Київ : Знання, 2019. – 334 с. – (Голоси Європи).

УДК 821(410)

кільк. прим.: 1 (Х/а. – 1)

 

27. 821(477)

Б90 Булаєнко В.

Моя любов була такою... : поезії / В. Булаєнко ; упоряд. В. Горбатюк ; передм.: Л. Костенко, М. Федунець. – Хмельницький : Поліграфіст-2, 2013. – 48 с. – 95-річчю від дня народження Володимира Булаєнка присвячується.

УДК 821(477)"1917/1991"

кільк. прим.: 1 (Х/а. – 1)

 

28. 821(477)"1991/..."

Б93 Бутченко М.

Куркуль : роман / М. Бутченко. – Харків : Клуб Сімейного Дозвілля, 2017. – 256 с.

УДК 821(477)"1991/..."

кільк. прим.: 1 (Х/а. – 1)

 

29. 821(44)

В35 Верн Ж.

Матиас Шандор / Ж. Верн ; пер. с фр. Е. А. Гунста, Е. М. Шишмаревой. – Москва : АСТ: Астрель, 2011. – 480 с.

УДК 821(44)

ББК 84(4Фра)

кільк. прим.: 1 (Х/а. – 1)

 

30. 821(477)"1991/..."

В44 Вилар С.

Рыцарь света / С. Вилар. – Харьков : Клуб Семейного Досуга, 2011. – 640 с. – (Нормандская легенда ; Кн. ІV).

УДК 821(477)"1991/..."

кільк. прим.: 1 (Х/а. – 1)

 

31. 821(477)"1991/..."

В44 Вилар С.

Чужак / С. Вилар. – Харьков : Клуб Семейного Досуга, 2007. – 527 с.

УДК 821(477)"1991/..."

кільк. прим.: 1 (Х/а. – 1)

 

32. 821(477)"1917/1991"

В48 Винниченко В. К.

Намисто / В. К. Винниченко. – Київ : Знання, 2019. – 271 с. : іл. – (Скарби: молодіжна серія).

УДК 821(477)"1917/1991"

кільк. прим.: 1 (Х/а. – 1)

 

33. 821(477)

В55 Вишня О.

Моя автобіографія ; Письменники : вибрані твори / О. Вишня. – Київ : Знання, 2019. – 191 с. – (Скарби).

УДК 821(477)"1917/1991"

кільк. прим.: 1 (Х/а. – 1)

 

34. 821(477)

В75 Воронина Л.

Таємне Товариство Близнюків, або Чудисько озера Лох-Ойх та інші страховища : повість / Л. Воронина ; худож. Володимир Штанко. – Київ : Знання, 2019. – 143 с. : іл. – (Серія книг про Таємні Товариства).

УДК 821(477)"1991/..."

кільк. прим.: 1 (Х/а. – 1)

 

35. 821(73)

Г34 Генрі О.

Королі і капуста / О. Генрі ; пер. з англ. М. Рябової. – Київ : Знання, 2019. – 254 с. – (American Library).

УДК 821(73)

кільк. прим.: 1 (Х/а. – 1)

 

36. 821(73)

Г34 Генрі О.

Викуп за Вождя Червоношкірих : вибрані твори / О. Генрі ; пер. з англ.: Ю. Беген, О. Шалати, В. Лішнянського. – Київ : Знання, 2019. – 159 с. – (Скарби: молодіжна серія).

УДК 821(73)

кільк. прим.: 1 (Х/а. – 1)

 

37. 821(430)

Г44 Гете Й. В.

Фауст : трагедія / Й. В. Гете ; пер. з нім. М. Лукаш. – Київ : Дніпро, 1981. – 540 с.

УДК 821(430)

кільк. прим.: 1 (Б-ка Ротача. – 1)

 

38. 821(430)

Г44 Гете Й. В.

Фауст : трагедія / Й. В. Гете ; пер. з нім. М. Лукаш. – Київ : Знання, 2019. – 431 с. – (Класна література).

УДК 821(430)

кільк. прим.: 1 (Х/а. – 1)

 

39. 821(477)

Г54 Глібов Л. І.

Щука ; Муха і Бджола ; Жаба й Віл : байки, акровірші, загадки / Л. І. Глібов. – Київ : Знання, 2019. – 223 с. – (Скарби).

УДК 821(477)".../1917"

кільк. прим.: 1 (Х/а. – 1)

 

40. 821(477)

Г65 Гончар О. Т.

Модри Камень : мала проза / О. Т. Гончар ; упоряд. В. Гончар ; післяслово М. Слабошпицького. – Київ : Знання, 2019. – 223 с. – (Класна література).

УДК 821(477)"1917/1991"

кільк. прим.: 1 (Х/а. – 1)

 

41. 821(477)

Г67 Горбатюк В.

Ще настане ваша пора : документальний роман / В. Горбатюк. – Хмельницький : ТОВ Поліграфіст-2, 2012. – 368 с. : іл. – З автографом автора.

Автограф: Читачам з Полтавщини - від автора. В. Горбатюк. 17.10.2018.

УДК 821(477)"1991/..."

кільк. прим.: 1 (Х/а. – 1)

 

42. 821(430)

Г74 Гофман Е. А.

Золотий горнець ; Малюк Цахес / Е. А. Гофман ; пер. з нім. С. Садикона ; передм. К. О. Шахової ; худож. О. Д. Кононученко. – Харків : Фоліо, 2015. – 185 с. : іл. – (Шкільна бібліотека української та світової літератури).

УДК 821(430)

кільк. прим.: 1 (Х/а. – 1)

 

43. 821(470+571)

Г77 Грановская Е.

Лицо в темной воде / Е. Грановская, А. Грановский. – Москва : Эксмо, 2014. – 320 с. – (Детектив-лабиринт).

УДК 821(470+571)"1991/..."

кільк. прим.: 1 (Х/а. – 1)

 

44. 821(430)

Г84 Грімм (брати).

Казки / б. Грімм. – Харків : ТОВ "Septima", 2005. – 256 с. – (В гостях у казки).

УДК 821(430)

кільк. прим.: 1 (Х/а. – 1)

 

45. 821(477)

Г95 Гурницька Н.

Мелодія кави в тональності сподівання : роман / Н. Гурницька. – Харків : Клуб Сімейного Дозвілля, 2017. – 256 с. : іл.

УДК 821(477)"1991/..."

кільк. прим.: 2 (Х/а. – 2)

 

46. 821(477)

Г95 Гурницька Н.

Мелодія кави в тональності кардамону : роман / Н. Гурницька. – Харків : Клуб Сімейного Дозвілля, 2018. – 400 с.

УДК 821(477)"1991/..."

кільк. прим.: 1 (Х/а. – 1)

 

47. 821(477)

Г97 Гуцало Є.

У гаї сонце зацвіло : оповідання та повісті / Є. Гуцало ; упоряд. та вступ. слово Л. Ворониної. – Київ : Знання, 2019. – 271 с. – (Класна література).

УДК 821(477)"1917/1991"

кільк. прим.: 1 (Х/а. – 1)

 

48. 821(73)

Д40 Джеймс Г.

Закрут гвинта ; Дейзі Міллер / Г. Джеймс ; пер. з англ.: Г. Гнедкової, Е. Євтушенко. – Київ : Знання, 2020. – 238 с. – (American Library).

УДК 821(73)

кільк. прим.: 1 (Х/а. – 1)

 

49. 821(410)

Д45 Діккенс Ч.

Битва життя ; Одержимий та угода з приводом / Ч. Діккенс ; пер. з англ.: Н. Токарської, О. Фири. – Київ : Знання, 2019. – 270 с. – (English Library).

УДК 821(410)

кільк. прим.: 1 (Х/а. – 1)

 

50. 821(410)

Д62 Дойл А. К.

Спогади про Шерлока Холмса ; Обряд родини Масгрейвів та інші історії : пер. з англ. / А. К. Дойл. – Київ : Знання, 2018. – 288 с. – (English Library).

УДК 821(410)

кільк. прим.: 1 (Х/а. – 1)

 

51. 821(477)

Д66 Домонтович В.

Проза : в 3 т. Т. 1 / В. Домонтович ; ред. й супровідна ст. Ю. Шевельова. – Київ : Сучасність, 1988. – 518 с. – (Бібліотека прологу і сучасности).

УДК 821(477)"1917/1991"

кільк. прим.: 1 (Б-ка Ротача. – 1)

 

52. 821(477)

Д66 Домонтович В.

Проза : в 3 т. Т. 2 / В. Домонтович ; ред. й супровідна ст. Ю. Шевельова. – Київ : Сучасність, 1988. – 558 с. – (Бібліотека прологу і сучасности).

УДК 821(477)"1917/1991"

кільк. прим.: 1 (Б-ка Ротача. – 1)

 

53. 821(477)

Д66 Домонтович В.

Проза : в 3 т. Т. 3 / В. Домонтович ; ред. й супровідна ст. Ю. Шевельова. – Київ : Сучасність, 1989. – 476 с. – (Бібліотека прологу і сучасности).

УДК 821(477)"1917/1991"

кільк. прим.: 1 (Б-ка Ротача. – 1)

 

54. 821(73)

Д72 Драйзер Т.

Принц-злодій та інші оповідання : пер. з англ. / Т. Драйзер. – Київ : Знання, 2019. – 286 с. – (American Library).

УДК 821(73)

кільк. прим.: 1 (Х/а. – 1)

 

55. 821(477)

Д54 ДНК : роман / С. Жадан, Ю. Винничук, І. Карпа [та ін.] ; передм. Фоззі ; худож. Katerina Sad. – Харків : Клуб Сімейного Дозвілля, 2016. – 240 с. : іл.

УДК 821(477)"1991/..."

кільк. прим.: 1 (Х/а. – 1)

 

56. 821(477)

И23 Иванцова Л. П.

Процент треугольного счастья : рассказы / Л. П. Иванцова. – Нежин : Аспект-Полиграф, 2006. – 148 с. – С автографом автора.

Автограф: Бібліотеці педагогічного університету від автора з побажанням круглого щастя ! Міла Іванцова.

УДК 821(477)"1991/..."

кільк. прим.: 1 (Х/а. – 1)

 

57. 821(477)"1917/1991"

І-19 Іваничук Р. І.

Мальви. Орда : романи / Р. І. Іваничук. – Донецьк : Сталкер, 2005. – 448 с. : іл. – (Україна крізь віки).

УДК 821(477)"1917/1991"

кільк. прим.: 1 (Х/а. – 1)

 

58. 821(436)

К30 Кафка Ф.

Перетворення : повість, оповідання / Ф. Кафка ; пер. з нім. П. Таращука та Н. Сняданко. – Харків : Фоліо, 2017. – 100 с. – (Шкільна бібліотека української та світової літератури).

УДК 821(436)

кільк. прим.: 1 (Х/а. – 1)

 

59. 821(477)

К30 Качуровский И.

Окно в украинскую поэзию : антология / И. Качуровский. – Мюнхен-Харьков-Нежин : Вид. дім Києво-Могилянська академія, 1987. – 173 с.

УДК 821(477)"1917/1991"

кільк. прим.: 1 (Б-ка Ротача. – 1)

 

60. 821(477)

К30 Качуровський І. В.

Круг понадземний : світова поезія від VI по XX століття : переклади / І. В. Качуровський. – Київ : Вид. дім Києво-Могилянська академія, 2007. – 527 с.

УДК 821(477)"1917/1991"

кільк. прим.: 1 (Б-ка Ротача. – 1)

 

61. 821(477)

К32 Квітка-Основ'яненко Г. Ф.

Маруся ; Салдацький патрет ; Конотопська відьма : повість, оповідання / Г. Ф. Квітка-Основ'яненко. – Київ : Знання, 2019. – 302 с. – (Скарби).

УДК 821(477)".../1917"

кільк. прим.: 1 (Х/а. – 1)

 

62. 821(477)

К38 Кийко О. М.

Світанковим серпанком по писанках : іронічний детектив / О. М. Кийко. – Луцьк : ПВД Твердиня, 2018. – 128 с.

УДК 821(477)"1991/..."

кільк. прим.: 1 (Х/а. – 1)

 

63. 821(477)

К38 Кийко О. М.

Кренделики з Порубіжжя : іронічний детектив / О. М. Кийко. – Луцьк : ПВД Твердиня, 2017. – 200 с.

УДК 821(477)"1991/..."

кільк. прим.: 1 (Х/а. – 1)

 

64. 821(73)

К41 Кинг С.

Волки Кальи: Из цикла "Темная Башня" : роман / С. Кинг ; пер. с англ. В. А. Вебера. – Москва : АСТ, 2004. – 764 с.

УДК 821(73)

кільк. прим.: 1 (Х/а. – 1)

 

65. 821(470+571)"1992/..."

К54 Князева А.

Хранительница царских тайн : роман / А. Князева. – Москва : Эксмо, 2013. – 352 с. – (Детектив с таинственной историей).

УДК 821(470+571)"1991/..."

кільк. прим.: 1 (Х/а. – 1)

 

66. 821(477)".../1917"

К55 Кобилянська О.

"В неділю рано зілля копала..." ; Impromptu phantasie ; Valse melancolique / О. Кобилянська. – Київ : Знання, 2019. – 255 с. – (Класна література).

УДК 821(477)".../1917"

кільк. прим.: 1 (Х/а. – 1)

 

67. 821(477)

К56 Коврига Л. Л.

Викриття Христофора Колумба : поема / Л. Л. Коврига. – Львів : ЛНУ імені І. Франка, 2019. – 64 с.

УДК 821(477)"1991/..."

кільк. прим.: 1 (Х/а. – 1)

 

68. 821(410)

К64 Конрад Д.

Межа тіні ; Тайфун / Д. Конрад ; пер. з англ. О. Фири. – Київ : Знання, 2019. – 286 с. – (English Library).

УДК 821(410)

кільк. прим.: 1 (Х/а. – 1)

 

69. 821(477)"1917/1991"

К71 Косинка Г.

Місячний сміх : вибрані твори / Г. Косинка. – Київ : Знання, 2019. – 207 с. – (Класна література).

УДК 821(477)"1917/1991"

кільк. прим.: 1 (Х/а. – 1)

 

70. 821(81)

К76 Коэльо П.

Адюльтер / П. Коэльо ; пер. А. Богдановский. – Рига Латвия : Apgads Mantojums, 2016. – 192 с.

УДК 821(81)

кільк. прим.: 1 (Х/а. – 1)

 

71. 821(410)

К85 Кристи А.

Немезида : детективный роман / А. Кристи ; пер. с англ. П. Рубцова. – Москва : Эксмо, 2014. – 256 с.

УДК 821(410)

кільк. прим.: 1 (Х/а. – 1)

 

72. 821(410)

К85 Кристи А.

Спящий убийца / А. Кристи ; пер. с англ. И. Турбина. – Москва : Эксмо, 2014. – 256 с.

УДК 821(410)

кільк. прим.: 1 (Х/а. – 1)

 

73. 821(410)

К85 Кристи А.

Багдадские встречи / А. Кристи ; пер. с англ. Е. Островского. – Харьков : Клуб Семейного Досуга, 2006. – 240 с.

УДК 821(410)

кільк. прим.: 1 (Х/а. – 1)

 

74. 821(470+571)-93

К89 Кузьмин Л. И.

Чудесное яблоко : рассказ о худож. Честнякове / Л. И. Кузьмин. – Москва : Детская литература, 1981. – 95 с. : ил.

УДК 821(470+571)-93

кільк. прим.: 1 (Б-ка Ротача. – 1)

 

75. 821(476)

К92 Купала Я.

Вибране : поезії / Я. Купала. – Київ : Дніпро, 1982. – 310 с.

УДК 821(476)

кільк. прим.: 1 (Б-ка Ротача. – 1)

 

76. 821(477)

К95 Куць М.

Аскольдова могила : поема / М. Куць. – Київ : Вид-во імені Олени Теліги, 2013. – 232 с. : іл.

УДК 821(477)"1991/..."

кільк. прим.: 1 (Х/а. – 1)

 

77. 821(470+571)

Л47 Леонов Н. И.

Ловушка ; Обречен на победу ; Нокаут : повести / Н. И. Леонов. – Москва : Эксмо, 2005. – 480 с. : ил. – (Класика отечественного детектива).

УДК 821(470+571)"1991/..."

кільк. прим.: 1 (Х/а. – 1)

 

78. 821(477)

Л63 Лис В. С.

Стара холера : роман / В. С. Лис. – Харків : Клуб Сімейного Дозвілля, 2018. – 272 с.

УДК 821(477)"1991/..."

кільк. прим.: 1 (Х/а. – 1)

 

79. 821(73)

Л76 Лондон Д.

Морський вовк : роман / Д. Лондон ; пер. з англ. Д. Лисиченка. – Київ : Знання, 2019. – 319 с. – (Скарби: молодіжна серія).

УДК 821(73)

кільк. прим.: 1 (Х/а. – 1)

 

80. 821(477.53)

Л93 Любивий М. Г.

Мливо Мойри : вибрані твори : у 3 т. Т. 1 : Поезії / М. Г. Любивий. – Полтава : АСМІ, 2018. – 509 с.

УДК 821(477.53)

кільк. прим.: 1 (Х/а. – 1)

 

81. 821(477)

М19 Малик В. К.

Князь Ігор ; Слово о полку Ігоревім / В. К. Малик ; худож.-іл. І. І. Яхін. – Харків : Фоліо, 2017. – 476 с. – (Шкільна бібліотека української та світової літератури).

УДК 821(477)"1991/..."

кільк. прим.: 1 (Х/а. – 1)

 

82. 821(470+571)

М26 Маринина А. Б.

Воющие псы одиночества : роман / А. Б. Маринина. – Москва : Эксмо, 2004. – 448 с.

УДК 821(470+571)"1991/..."

кільк. прим.: 1 (Х/а. – 1)

 

83. 821(477)

М33 Матвієнко В.

Творіть Україну / В. Матвієнко. – Київ : Наук. думка, 2017. – 248 с.

УДК 821(477)"1991/..."

кільк. прим.: 2 (Х/а. – 2)

 

84. 821(477)"1991/..."

М48 Мельник Я.

Далекий простір : роман / Я. Мельник ; передм. М. Матіос. – Харків : Клуб Сімейного Дозвілля, 2013. – 288 с. : іл.

УДК 821(477)"1991/..."

кільк. прим.: 1 (Х/а. – 1)

 

85. 821(439)

М59 Міксат К.

Парасолька святого Петра : роман / К. Міксат ; пер. з угор. Сергія Панька. – Київ : Знання, 2018. – 223 с. – (Голоси Європи).

УДК 821(439)

кільк. прим.: 1 (Х/а. – 1)

 

86. 821(44)

М78 Мопассан Гі де.

Життя : роман / Мопассан Гі де ; пер. з фр. Б. Козловського. – Київ : Знання, 2019. – 270 с. – (Скарби).

УДК 821(44)

кільк. прим.: 1 (Х/а. – 1)

 

87. 821(477)

М91 Мусман Х.

Місто моє розстріляне / Х. Мусман. – Рівне : Волинські обереги, 2019. – 132 с.

УДК 821(477)"1991/..."

кільк. прим.: 1 (Х/а. – 1)

 

88. 821(470+571)"1992/..."

Н44 Незнанский Ф. Е.

Лекарство для покойника : роман / Ф. Е. Незнанский. – Москва : АСТ : Олимп, 2002. – 448 с. – (Марш Турецкого).

УДК 821(470+571)"1991/..."

кільк. прим.: 1 (Х/а. – 1)

 

89. 821(470+571)"1992/..."

Н44 Незнанский Ф. Е.

Большая зачистка : роман / Ф. Е. Незнанский. – Москва : АСТ : Олимп, 2001. – 352 с. – (Марш Турецкого).

УДК 821(470+571)"1991/..."

кільк. прим.: 1 (Х/а. – 1)

 

90. 821(477)

О-54 О'Лір О.

Прочанські пісні : поезії та переклади / О. О'Лір. – Київ : ВД "Києво-Могилягська академія", 2006. – 143 с. – З автографом автора.

Автограф: Дорогим моїм Аллі Олександрівні і Петру Петровичу Ротачам - зі щирою приязню. Нехай у життєвій прощі Вас оминають усі лиха! Ви володієте двома скарбами - мудрістю і добрим серцем, тож нехай по дорозі Вам під ноги підкотиться і третій скарб - здоров'я! Ваша супутниця Олена О'Лір. 25.11.2006, Київ.

УДК 821(477)"1991/..."

кільк. прим.: 1 (Б-ка Ротача. – 1)

 

91. 821(44)

П27 Перро Ш.

Французькі народні казки / Ш. Перро. – Харків : ТОВ Septima, 2005. – 256 с. : кольор. іл. – (В гостях у казки).

УДК 821(44)

кільк. прим.: 1 (Х/а. – 1)

 

92. 821(470+571)

П43 Погодина О.

Джунгар: Небесное испытание : [фантаст. роман] / О. Погодина. – Москва : АСТ, 2009. – 384 с. – (Заклятые миры).

УДК 821(470+571)"1991/..."

кільк. прим.: 1 (Х/а. – 1)

 

93. 821(477)

П56 Пономаренко С.

Формула бессмертия : роман / С. Пономаренко. – Харків : Клуб Семейного Досуга, 2017. – 384 с.

УДК 821(477)"1991/..."

кільк. прим.: 1 (Х/а. – 1)

 

94. 821(73)

П60 Портер Е.

Просто Девід / Е. Портер ; пер. з англ. Елли Євтушенко. – Київ : Знання, 2020. – 223 с. – (Скарби: молодіжна серія).

УДК 821(73)

кільк. прим.: 1 (Х/а. – 1)

 

95. 821(73)

П60 Портер Е.

Полліанна / Е. Портер ; пер. з англ. К. Рябовол. – Київ : Знання, 2018. – 238 с. – (American Library).

УДК 821(73)

кільк. прим.: 1 (Х/а. – 1)

 

96. 821(470+571)

П79 Прозоров А.

Пленница : роман / А. Прозоров. – Москва ; Санкт-Петербург : АСТ: Северо-Запад Пресс, 2007. – 384 с.

УДК 821(470+571)"/1991/...

кільк. прим.: 1 (Х/а. – 1)

 

97. 821(477)"1991/..."

Р49 Різник Л. Й.

Січовий батько : іст. роман : у 2 т. Т. 1 / Л. Й. Різник. – Львів : Світ, 2019. – 616 с. : іл.

УДК 821(477)"1991/..."

кільк. прим.: 1 (Х/а. – 1)

 

98. 821(436)

Р50 Рільке Р. М.

Поезії / Р. М. Рільке ; пер. з нім. М. Бажан. – Київ : Дніпро, 1974. – 280 с.

УДК 821(436)

ББК 84(4АВТ)

кільк. прим.: 1 (Б-ка Ротача. – 1)

 

99. 821(477.53)

Р59 Роговий Ю.

Березневий сніг : тривірші - хоку / Ю. Роговий. – Полтава : Дивосвіт, 2010. – 216 с.

УДК 821(477.53)

кільк. прим.: 1 (Б-ка Ротача. – 1)

 

100. 821(477)

Р64 Роздобудько І.

Зроби це ніжно... : новели / І. Роздобудько. – Вид. 2-е. – Київ : Нора-Друк, 2015. – 302 с. – (Читацький клуб).

УДК 821(477)"1991/..."

кільк. прим.: 1 (Х/а. – 1)

 

101. 821(477)

Р64 Роздобудько І.

Дванадцять або Виховання жінки в умовах, не придатних до життя : новели / І. Роздобудько. – 3-є вид. – Київ : Нора-Друк, 2015. – 223 с. – (Читацький клуб).

УДК 821(477)"1991/..."

кільк. прим.: 1 (Х/а. – 1)

 

102. 821(477)

Р64 Роздобудько І.

Подвійна гра в чотири руки : роман / І. Роздобудько ; передм. В. Марченка ; худож. А. Печенізький. – Харків : Клуб Сімейного Дозвілля, 2015. – 224 с. – (Читацький клуб).

УДК 821(477)"1991/..."

кільк. прим.: 1 (Х/а. – 1)

 

103. 821(477)

С17 Самойленко А.

Передзвін Дніпрових берегів : поезія, проза / А. Самойленко. – Київ : Черкаське земляцтво "Шевченків край" у м. Києві, 2018. – 216 с.

УДК 821(477)"1991/..."

кільк. прим.: 2 (Х/а. – 2)

 

104. 821(477)

С17 Самойленко А.

Обрії родинного поля : поезія, проза / А. Самойленко. – Київ : Майстер книг, 2016. – 222 с.

УДК 821(477)"1991/..."

кільк. прим.: 2 (Х/а. – 2)

 

105. 821(477)

С17 Самойленко А.

Негаснуча зоря Тараса : поезія, проза / А. Самойленко. – Київ : Майстер книг, 2014. – 304 с. : іл. – До 200-річчя від дня народження Т. Г. Шевченка.

УДК 821(477)"1991/..."

кільк. прим.: 2 (Х/а. – 2)

 

106. 821(477)

С17 Самчук У.

На твердій землі : роман / У. Самчук. – Харків : Фоліо, 2019. – 349 с.

УДК 821(477)"1917/1991"

кільк. прим.: 1 (Х/а. – 1)

 

107. 821(44)

С31 Сент-Екзюпері Антуан де.

Маленький принц / Сент-Екзюпері Антуан де ; пер. з фр. Е. Євтушенко. – Харків : Фоліо, 2017. – 96 с. : іл. – (Шкільна бібліотека української та світової літератури).

УДК 821(44)

кільк. прим.: 1 (Х/а. – 1)

 

108. 821(47+57)

С32 Серебрякова Г.

Избранные произведения : в 2 т. Т. 1 / Г. Серебрякова. – Москва : Худож. лит., 1975. – 544 с.

УДК 821(47+57)"1917/1991"

кільк. прим.: 1 (Б-ка Ротача. – 1)

 

109. 821(47+57)

С32 Серебрякова Г.

Избранные произведения : в 2 т. Т. 2 / Г. Серебрякова. – Москва : Худож. лит., 1975. – 608 с.

УДК 821(47+57)"1917/1991"

кільк. прим.: 1 (Б-ка Ротача. – 1)

 

110. 821(44)

С37 Сименон Ж.

Мегрэ и старая дама ; В подвалах отеля "Мажестик"; "А Фелисити-то здесь!"; Улица Пигаль : романы, повесть ; пер. с фр. / Ж. Сименон. – Харьков : Клуб Семейного Досуга, 2013. – 384 с. – (Комиссар Мегрэ).

УДК 821(44)

ББК 84(4ФРА)

кільк. прим.: 1 (Х/а. – 1)

 

111. 821(44)

С37 Сименон Ж.

Маньяк из Бержерака ; Дом судьи ; Мегрэ и человек на скамейке : романы ; пер. с фр. / Ж. Сименон. – Харьков : Клуб Семейного Досуга, 2014. – 384 с. – (Комиссар Мегрэ).

УДК 821(44)

ББК 84(4ФРА)

кільк. прим.: 1 (Х/а. – 1)

 

112. 821(410)

С44 Скотт В.

Айвенго / В. Скотт ; пер. з англ. М. Головко. – Київ : Знання, 2020. – 511 с. – (English Library).

УДК 821(410)

кільк. прим.: 1 (Х/а. – 1)

 

113. 821(477)

С51 Смолій І.

Галичина на зламі епохи : вибрані твори / І. Смолій ; вступ. слово й упоряд. Леоніда Гереця. – Київ : Вид-во імені Олени Теліги, 2009. – 704 с.

УДК 821(477)"1917/1991"

кільк. прим.: 1 (Х/а. – 1)

 

114. 821(477)"1917/1991"

С66 Сосюра В.

Любіть Україну! : поезії / В. Сосюра. – Київ : Знання, 2019. – 223 с. – (Скарби).

УДК 821(477)"1917/1991"

кільк. прим.: 1 (Х/а. – 1)

 

115. 821(477)

С79 Стефаник В.

Камінний хрест : вибрані твори / В. Стефаник. – Київ : Знання, 2019. – 223 с. – (Класна література).

УДК 821(477)".../1917"

кільк. прим.: 1 (Х/а. – 1)

 

116. 821(47+57)

С88 Стюарт Е. К.

Полынь и солнце : стихи / Е. К. Стюарт. – Москва : Сов. писатель, 1979. – 320 с.

УДК 821(47+57)"1917/1991"

кільк. прим.: 1 (Б-ка Ротача. – 1)

 

117. 821(410)

С30 Сьюэлл К.

Западня / К. Сьюэлл ; пер. с англ. О. Благиной. – 2-е изд., стереотип. – Харьков : Клуб Семейного Досуга, 2012. – 416 с.

УДК 821(410)

кільк. прим.: 1 (Х/а. – 1)

 

118. 821(73)

Т26 Твен М.

Пригоди Тома Сойєра : повість / М. Твен ; пер. з англ.: Ю. Корецького, О. Ломакіної. – Київ : Знання, 2019. – 271 с. – (Скарби: молодіжна серія).

УДК 821(73)

кільк. прим.: 1 (Х/а. – 1)

 

119. 821(477)

Т46 Тичина П.

Не бував ти у наших краях! : вибрані твори / П. Тичина. – Київ : Знання, 2019. – 255 с. – (Скарби).

УДК 821(477)"1917/1991"

кільк. прим.: 1 (Х/а. – 1)

 

120. 821(477)

Т48 Ткаченко Г.

Політ ворона. Доля отамана : роман / Г. Ткаченко. – Харків : Клуб Сімейного Дозвілля, 2019. – 352 с.

УДК 821(477)"1991/..."

кільк. прим.: 1 (Х/а. – 1)

 

121. 821(410)

Т52 Толкін Д. Р.

Гобіт або Туди і Звідти / Дж. Р. Р. Толкін ; пер. з англ. Олена О'Лір. – Львів : Астролябія, 2007. – 320 с. – З автографом автора.

Автограф: Таки помітна тут рука

"Редактора" Федорака.

Чи людський дур, чи Божа кара -

Та я не спекалась Назара...

Дорогій Аллі Олександрівні у день Благовіщення - з надією, що ложка дьогтю не надто відчувається в діжці меду. Олена О'Лір. 7.04.2008.

УДК 821(410)

кільк. прим.: 1 (Б-ка Ротача. – 1)

 

122. 821(410)

Т52 Толкін Д. Р.

Сказання з небезпечного королівства / Дж. Р. Р. Толкін ; пер. з англ.: Катерина Оніщук, Олена О'Лір ; ілюстр. Алан Лі. – Львів : Астролябія, 2009. – 400 с. – З автографом автора.

Автограф: Дорогій моїй, любій Аллі Олександрівні Ротач - з надією, що ці віршики і казкові історії - попри страшного дракона на обкладинці - розважать її і звеселять їй серце. У День Святого Миколая - з любов'ю і вдячністю. Олена О'Лір. 19.12.2009.

УДК 821(410)

кільк. прим.: 1 (Б-ка Ротача. – 1)

 

123. 821(477.53)

Т66 Третяк Н. П.

Дорога до себе / Н. П. Третяк. – Лубни : Інтер Парк, 2017. – 160 с. – З автографом автора.

Автограф: "Хай життя посміхається щастям і усе у житті вашім вдасться! Мирне поле заграє, як море і вітрами розвіється горе". З найкращими побажаннями автор Н. Третяк 09.02.2018.

УДК 821(477.53)

кільк. прим.: 1 (Х/а. – 1)

 

124. 821(73)

Т88 Туроу С.

Судебные ошибки : роман / С. Туроу ; пер. с англ. Д. В. Вознякевича. – Москва : АСТ, 2006. – 444 с. – (The International Bestseller).

УДК 821(73)

кільк. прим.: 1 (Х/а. – 1)

 

125. 821(477)

Т89 Турянський О. В.

Син землі : роман / О. В. Турянський. – Київ : Знання, 2020. – 303 с. – (Скарби).

УДК 821(477)"1917/1991"

кільк. прим.: 1 (Х/а. – 1)

 

126. 821(477)

У45 Українка Л.

Драматичні твори / Л. Українка ; вступ. ст. В. Кузьменка. – Київ : Мистецтво, 2008. – 384 с. : портр.

УДК 821(477)".../1917"

кільк. прим.: 1 (Х/а. – 1)

 

127. 821(477)

Ф35 Федькович Ю.

Вибрані твори / Ю. Федькович ; упоряд. текстів, передм. та приміт. І. М. Андрусяка. – Харків : Ранок, 2009. – 320 с. – (Українські класики).

УДК 821(477)".../1917"

кільк. прим.: 1 (Х/а. – 1)

 

128. 821(73)

Ф66 Фіцджеральд Ф. С.

Пірат несходжених морів та інші історії : пер. з англ. / Ф. С. Фіцджеральд. – Київ : Знання, 2018. – 206 с. – (American Library).

УДК 821(73)

кільк. прим.: 1 (Х/а. – 1)

 

129. 821(410)

Ф79 Форд Ф. М.

Хороший солдат: історія пристрасті / Ф. М. Форд ; пер. з англ. Е. Євтушенко. – Київ : Знання, 2019. – 270 с. – (English Library).

УДК 821(410)

кільк. прим.: 1 (Х/а. – 1)

 

130. 821(477)

Ф83 Франко І.

Фарбований Лис : казки / І. Франко ; іл. К. Лавра. – Київ : Знання, 2019. – 255 с. : іл. – (Скарбничка).

УДК 821(477)".../1917"

кільк. прим.: 1 (Х/а. – 1)

 

131. 821(477)

Ф83 Франко І.

Украдене щастя / І. Франко ; упоряд. Б. С. Тихолоза ; худож.-оформлювач: Б. П. Бублик, В. А. Мурликін. – Харків : Фоліо, 2011. – 639 с. – (Шкільна бібліотека української та світової літератури).

УДК 821(477)".../1917"

кільк. прим.: 1 (Х/а. – 1)

 

132. 821(477)

Ф83 Франко П. І.

Іван Франко / П. І. Франко. – Львів : Апріорі, 2013. – 216 с. : портр., іл.

УДК 821(477)"1917/1991"

кільк. прим.: 1 (Х/а. – 1)

 

133. 821(477)

Х30 Хвильовий М.

Я (Романтик) : вибрані твори / М. Хвильовий. – Київ : Знання, 2019. – 222 с. – (Скарби).

УДК 821(477)"1917/1991"

кільк. прим.: 1 (Х/а. – 1)

 

134. 821(430)

Х38 Хеннен Б.

Меч эльфов. Наследница трона / Б. Хеннен. – Харьков ; Белгород : Клуб Семейного Досуга, 2011. – 608 с.

УДК 821(430)

кільк. прим.: 1 (Х/а. – 1)

 

135. 821(477)

Х82 Хорунжий Ю. М.

Таємна грамота : історична повість / Ю. М. Хорунжий. – Київ : Веселка, 1990. – 236 с. : іл.

УДК 821(477)"1917/1991"

кільк. прим.: 1 (Б-ка Ротача. – 1)

 

136. 821(477.53)

Ч-86 Чужа Ф. О.

У лабіринтах життя : проза / Ф. О. Чужа. – Кременчук : ПП Щербатих О.В., 2019. – 335 с.

УДК 821(477.53)

кільк. прим.: 1 (Х/а. – 1)

 

137. 821(470+571)

Ш64 Шитов В. К.

Собор без крестов-3 : роман / В. К. Шитов. – Харьков : Москва : Фолио : ООО "Изд-во АСТ", 2003. – 414 с.

УДК 821(470+571)"1991/..."

кільк. прим.: 1 (Х/а. – 1)

 

138. 821(477)

Ш66 Шкляр В.

Самотній вовк. (Елементал) : роман / В. Шкляр. – Харків : Клуб Сімейного Дозвілля, 2018. – 224 с.

УДК 821(477)"1991/..."

кільк. прим.: 1 (Х/а. – 1)

 

139. 821(44)

Э29 Эзоп

Лисица и виноград / Эзоп, Ж. Лафонтен. – Москва : Эксмо, 2014. – 160 с. – (Классика в школе).

УДК 821(44)

кільк. прим.: 2 (Х/а. – 2)

 

140. 821(410)

Э47 Эллори Р. Д.

Красная лента : роман / Р. Д. Эллори ; пер. с англ. Б. Войченко. – Харьков : Клуб Семейного Досуга, 2012. – 560 с.

УДК 821(410)

кільк. прим.: 1 (Х/а. – 1)

 

141. 821(477)

Я64 Яновський Ю. І.

Майстер корабля : роман / Ю. І. Яновський. – Київ : Знання, 2020. – 175 с. – (Класна література).

УДК 821(477)"1917/1991"

кільк. прим.: 1 (Х/а. – 1)

 

Загальна кількість примірників: 147

Історичні науки

 

Місця збереження документів:

Н/а - Науковий абонемент

ЧЗ№2 - Читальна зала № 2

ВРК - Відділ рідкісної книги

 

1. 94(477.8)

М48 Мельник Андрій. Спогади. Документи. Листування / упоряд. : О. Кучерук, Ю. Черченко. – Київ : Вид-во імені Олени Теліги, 2011. – 568 с. : іл.

УДК 94(477.8):355.1(092)

кільк. прим.: 1 (Н/а. – 1)

 

2. 91(072.3)

У92 Учнівські дослідження в курсі "Географія: регіони та країни". Європа, Азія. 10 клас / авт.-уклад. З. В. Філончук. – Харків : Основа, 2019. – 126 с. – (Бібліотека журналу "Географія" ; вип. 7 (187)). – Бібліогр. в кінці розд.

УДК 91(072.3)

кільк. прим.: 1 (ЧЗ№2. – 1)

 

3. 94(477.75)

Л65 Лицарі Дикого Поля. Плугом і мушкетом. Український шлях до Чорного моря / упоряд. К. Галушка. – Харків : Клуб Сімейного Дозвілля, 2016. – 352 с. – (Історія без цензури).

УДК 94(477.75)

кільк. прим.: 1 (ЧЗ№2. – 1)

 

4. 94(477)

К54 Князі і гетьмани усієї Русі. "Через шаблю маємо право". Злети і падіння козацької держави 1648-1783 років / автор В. Горобець зазначено на звор. титул. листа. – Харків : Клуб Сімейного Дозвілля, 2016. – 351 с. – (Історія без цензури).

УДК 94(477)"1648/179"

кільк. прим.: 1 (ЧЗ№2. – 1)

 

5. 912

В27 Великий атлас світу : понад 15 000 геогр. назв, карти материків і країн. – Тернопіль : Клуб Сімейного Дозвілля, 2018. – 192 с.

УДК 912

кільк. прим.: 1 (ЧЗ№2. – 1)

 

6. 94(477)

П52 Полтавська Петлюріана - 8 : матеріали дев'ятих Петлюрівських читань / гол. ред. О. Б. Супруненко ; Центр пам'яткознавства НАН України, Держ. архів Полтав. обл., Полтав. краєзнавчий музей імені, Полтав. обл. об'єднання Всеукр. тов-ва "Просвіта" ім. Т. Шевченка. – Полтава : Дивосвіт, 2019. – 164 с. : іл. – Бібліогр. в кінці статей.

УДК 94(477)"1917/1921"

кільк. прим.: 1 (ЧЗ№2. – 1)

 

7. 913(072.3)

У92 Учнівські дослідження в курсі "Географія: регіони та країни". 10 клас. Океанія. Америка / авт.-уклад. З. В. Філончук. – Харків : Основа, 2019. – 96 с. : іл. – (Бібліотека журналу "Географія" ; вип. 10 (190)).

УДК 913(072.3)

кільк. прим.: 1 (ЧЗ№2. – 1)

 

8. 929(477)

У45 Українська біографістика = Biographistica Ukrainica : зб. наук. праць Ін-ту біогр. дослідж. Вип. 17 / НАН України, НБУ імені В. І. Вернадського, Ін-т біогр. досліджень ; ред. кол.: В. І. Попик (гол. ред) [та ін.]. – Київ : НБУ імені В. І. Вернадського, 2019. – 344 с. – Бібліогр. в підрядк. прим.

УДК 929(477)

кільк. прим.: 2 (Н/а. – 2)

 

9. 94(477.53)

З-43 Звід пам'яток історії та культури України: Полтавська область. Котелевський район = Register of monuments of histori and culture of Ukraine: Poltava region. Kotelva district / упоряд. О. Б. Супруненко ; Упр. культ. Полтав. облдержадмін., Центр охорони та дослідж. пам'яток, Полтав. краєзнавчий музей імені В. Кричевського. – Полтава : АСМІ, 2018. – 984 с. : іл., фото. – Покажч. пам'яток : с. 918-933. - Покажч. імен та геогр. назв : с. 934-982. – Бібліогр.: с. 873–914.

УДК 94(477.53)

кільк. прим.: 1 (Н/а. – 1)

 

10. 929(477)

І-90 Історична біографіка в Україні: проблеми, завдання і перспективи розвитку досліджень, видавничої та інформаційної роботи : колективна монографія / голов. ред. В. І. Попик ; НАН України, Нац. б-ка України імені В. І. Вернадського. – Київ : НБУВ, 2019. – 364 с. – Бібліогр.: с. 289–356 (496 назв) та в підрядк. прим.

УДК 929(477)

кільк. прим.: 1 (Н/а. – 1)

 

11. 903(477.53)

С77 Старожитності та історія Кременчука : зб. наук. праць / відп. ред. О. Б. Супруненко, ред. кол.: Л. Л. Бабенко, В. М. Вадімов, Д. С. Вирський та ін. ; Центр пам'яткознавства Нац. акад. наук України і Укр. Т-ва охорони пам'яток іст. та культ., Полтав. краєзнавчий музей імені Василя Кричевського. – Київ ; Полтава ; Кременчук : ЦП НАН України і УТОПІК, 2018. – 260 с. : іл., фото. – Бібліогр. в кінці ст.

УДК 903(477.53)

кільк. прим.: 1 (ЧЗ№2. – 1)

 

12. 94(477.53)

П27 Перлина Подніпров'я. Горішні Плавні / Горішньоплавнівська міська рада Полтав. обл. – [Б. м. : б. в., б. р.]. – 49 с. : іл., фото.

УДК 94(477.53)

кільк. прим.: 1 (ЧЗ№2. – 1)

 

13. 94(477.62)

Д67 Донеччина: природа, люди, культура / Упр. культури і туризму, Донецька обл. військово-цивільна адмін., Донецький обл. краєзн. музей. – Краматорськ : ФОП Охріменко Т. С., 2018. – 202 с. : іл. – Пам'яті Анатолія Шамрая. - Текст. укр., рос. – Бібліогр. в кінці розд.

УДК 94(477.62)

кільк. прим.: 1 (Н/а. – 1)

 

14. 94(549)

А13 Абдул С. Х.

Моє життя і виживання: автобіографія / С. Х. Абдул ; пер.: В. Івашко та Доктор Гулам Сарвар. – Хмельницький : ФОП Мельник А. А., 2018. – 464 с.

УДК 94(549)

кільк. прим.: 1 (Н/а. – 1)

 

15. 94(100)(075.3)

Б23 Бандровський О. Г.

Всесвітня історія. Історія України. Інтегрований курс. 6 клас : підруч. для закл. заг. серед. освіти / О. Г. Бандровський, В. С. Власов. – Київ : Генеза, 2019. – 224 с. : іл.

УДК 94(100)(075.3)+94(477)(075.3)

кільк. прим.: 1 (ЧЗ№2. – 1)

 

16. 94(477)

Б44 Беляков С.

Тень Мазепы. Украинская нация в эпоху Гоголя / С. Беляков. – Минск : Харвест, 2016. – 312 с. – Библиогр.: с. 297–306.

УДК 94(477)"1648/179"

кільк. прим.: 1 (Н/а. – 1)

 

17. 94(37)

Б64 Бирд М.

SPQR: История Древнего Рима : пер. с англ. / М. Бирд. – Москва : Альпина нон-фикшн, 2016. – 696 с. : ил. – Библиогр.: с. 602–607.

УДК 94(37)

кільк. прим.: 1 (ЧЗ№2. – 1)

 

18. 94(=352.3)

Б90 Бубенок О. Б.

Адыги в Северном Причерноморье / О. Б. Бубенок ; НАН Украины, Ин-т востоковедения имени А. Е. Крымского. – Киев : Наук. думка, 2019. – 414 с. – (Проект "Наукова книга").

УДК 94(=352.3)

кільк. прим.: 2 (ЧЗ№2. – 1, Н/а. – 1)

 

19. 94(477.8)

В32 Верига В.

Під крилами визвольних дум. Спомини підхорунжого дивізії "Галичина" / В. Верига. – Київ : Вид-во імені Олени Теліги, 2007. – 200 с.

УДК 94(477.8):355.1

кільк. прим.: 1 (Н/а. – 1)

 

20. 94(477)(075.3)

В58 Власов В. С.

Вступ до історії. 5 клас : підруч. для закл. заг. серед. освіти / В. С. Власов. – Київ : Генеза, 2018. – 208 с. : іл., карти.

УДК 94(477)(075.3)

кільк. прим.: 1 (ЧЗ№2. – 1)

 

21. 94(477)(075.3)

В58 Власов В. С.

Історія України. Рівень стандарту. 11 клас : підруч. для закл. заг. серед. освіти / В. С. Власов, С. В. Кульчицький. – Київ : Літера ЛТД, 2019. – 256 с. : іл.

УДК 94(477)(075.3)

кільк. прим.: 1 (ЧЗ№2. – 1)

 

22. 94(477)(075.3)

В58 Власов В. С.

Історія України. Профільний рівень. 11 клас : підруч. для закл. заг. серед. освіти / В. С. Власов, С. В. Кульчицький. – Київ : Літера ЛТД, 2019. – 288 с. : іл.

УДК 94(477)(075.3)

кільк. прим.: 1 (ЧЗ№2. – 1)

 

23. 91(091)(075.8)

В58 Влах М. Р.

Історія географії : навч. посіб. / М. Р. Влах ; Львів. нац. ун-т імені Івана Франка. – 2-е вид., допов., перероб. – Львів : ЛНУ імені Івана Франка, 2018. – 338 с. – Бібліогр.: в кінці розд.

УДК 91(091)(075.8)

кільк. прим.: 1 (ЧЗ№2. – 1)

 

24. 94(477.53)

Г12 Гавриш П. Я.

Фортифікаційне будівництво у стародавньому Гелоні: історико-археологічне дослідження / П. Я. Гавриш ; від. ред. І. І. Корост ; КУ ІКЗ "Більськ" Полтав. обл. ради. – Харків ; Котельва : ІКЗ "Більськ" : Майдан, 2019. – 186 с.

УДК 94(477.53)

кільк. прим.: 1 (ВРК. – 1)

 

25. 91(075.3)

Г47 Гільберг Т. Г.

Географія. Рівень стандарту. 11 клас : підруч. для закл. заг. серед. освіти / Т. Г. Гільберг, І. Г. Савчук, В. В. Совенко. – Київ : Оріон, 2019. – 192 с. : іл.

УДК 91(075.3)

кільк. прим.: 1 (ЧЗ№2. – 1)

 

26. 94(100)(075.3)

Г51 Гісем О. В.

Всесвітня історія. Історія України. Інтегрований курс. 6 клас : підруч. для закл. заг. серед. освіти / О. В. Гісем, О. О. Гісем. – Харків : Ранок, 2019. – 192 с. : іл.

УДК 94(100)(075.3)+94(477)(075.3)

кільк. прим.: 1 (ЧЗ№2. – 1)

 

27. 94(100)(075.3)

Г51 Гісем О. В.

Всесвітня історія. Рівень стандарту. 11 клас : підруч. для закл. заг. серед. освіти / О. В. Гісем, О. О. Мартинюк. – Харків : Ранок, 2019. – 224 с. : іл.

УДК 94(100)(075.3)

кільк. прим.: 1 (ЧЗ№2. – 1)

 

28. 94(100)(075.3)

Г51 Гісем О. В.

Всесвітня історія. Профільний рівень. 11 клас : підруч. для закл. заг. серед. освіти / О. В. Гісем, О. О. Мартинюк. – Харків : Ранок, 2019. – 256 с. : іл.

УДК 94(100)(075.3)

кільк. прим.: 1 (ЧЗ№2. – 1)

 

29. 94(477)(075.3)

Г51 Гісем О. В.

Історія України. Рівень стандарту. 11 клас : підруч. для закл. заг. серед. освіти / О. В. Гісем, О. О. Мартинюк. – Харків : Ранок, 2019. – 288 с. : іл.

УДК 94(477)(075.3)

кільк. прим.: 1 (ЧЗ№2. – 1)

 

30. 94(477)(075.3)

Г51 Гісем О. В.

Історія України. Профільний рівень. 11 клас : підруч. для закл. заг. серед. освіти / О. В. Гісем, О. О. Мартинюк. – Харків : Ранок, 2019. – 256 с. : іл.

УДК 94(477)(075.3)

кільк. прим.: 1 (ЧЗ№2. – 1)

 

31. 91(072.3)

Г70 Горобець А. Я.

Топоніми світу. Астіоніми. Інсулоніми. Потамоніми : матеріали до уроків / А. Я. Горобець. – Харків : Основа, 2019. – 55 с. – (Бібліотека журналу "Географія" ; вип. 6 (186)). – Бібліогр.: с. 54–55 (25 назв).

УДК 91(072.3)

кільк. прим.: 1 (ЧЗ№2. – 1)

 

32. 94(477.53)(092)

Г83 Григор'єв В. М.

Історія Глобинського району в біографічних нарисах / В. М. Григор'єв. – Полтава : АСМІ, 2019. – 760 с. : іл. – З автографом автора.

Автограф: Читачам бібліотеки ПНПУ імені В. Г. Короленка з повагою автор. 02.09.2019 р..

УДК 94(477.53)(092)

кільк. прим.: 1 (ЧЗ№2. – 1)

 

33. 94(477)

К45 Кицько П.

Історична роль козацтва в державотворенні України / П. Кицько. – Полтава, 2011. – 120 с.

УДК 94(477)"1648/179"

кільк. прим.: 1 (ЧЗ№2. – 1)

 

34. 91(075.3)

К55 Кобернік С. Г.

Географія. Рівень стандарту. 11 клас : підруч. для закл. заг. серед. освіти / С. Г. Кобернік, Р. Р. Коваленко. – Кам'янець-Подільський : Абетка, 2019. – 176 с.

УДК 91(075.3)

кільк. прим.: 1 (ЧЗ№2. – 1)

 

35. 94(477.53)

К59 Козюра І.

Маловідомі сторінки історії рідного краю / І. Козюра, В. Козюра, Ю. Буцко. – Миргород : Вид-во "Миргород", 2009. – 118 с. : іл. – (Бібліотека "Вісника").

УДК 94(477.53)

кільк. прим.: 1 (Н/а. – 1)

 

36. 94(477)"1648/179"(092)

Л17 Лазуренко В. М.

У пошуках крипти великого державотворця України Богдана Хмельницького. Поховання гетьмана України Богдана Хмельницького в Іллінській церкві у с. Суботів: від столітніх досліджень, легенд та міфів до сучасних наукових гіпотез / В. М. Лазуренко. – Черкаси : Вертикаль, 2019. – 75 с. : іл. – (Бібліотека історичної пам'яті "Джерела вічності"). – З автографом автора. – Бібліогр.: с. 70–72 (46 назв).

Автограф: Бібліотеці Полтавського національного педагогічного університету імені В. Г. Короленка з повагою щиро Валентин Лазуренко. 10.10.19

.

УДК 94(477)"1648/179"(092)

кільк. прим.: 1 (ЧЗ№2. – 1)

 

37. 94(438)

Л38 Левчук І.

Промоутерки змін: діяльність жіночих організацій у Польщі міжвоєнного періоду : монографія / І. Левчук ; за ред. М. М. Гона. – Рівне : Волинські обереги, 2018. – 248 с. : іл. – Бібліогр.: с. 207–234 (331 назва).

УДК 94(438)

кільк. прим.: 2 (Н/а. – 2)

 

38. 929(477)

Л99 Ляшко С. М.

Автобіографічні джерела Постійної комісії для складання Біографічного словника діячів України (1918-1933) Всеукраїнської академії наук / С. М. Ляшко ; НАН України, Нац. б-ка України імені В. І. Вернадського, Ін-т біогр. досліджень. – Київ, 2018. – 532 с. – Список скорочень : с. 516-517.- Покажч. імен : с. 518-531.

УДК 929(477)

кільк. прим.: 2 (Н/а. – 2)

 

39. 94(100)(072.3)

М33 Матвєєва Л. О.

Розробки інтегрованих уроків зі всесвітньої історії та інформатики. 10 клас / Л. О. Матвєєва, Р. Б. Власік. – Харків : Основа, 2019. – 109 с. : іл., табл. – (Бібліотека журналу "Історія та правознавство" ; вип. 7 (187)). – Бібліогр.: с. 109.

УДК 94(100)(072.3)

кільк. прим.: 1 (ЧЗ№2. – 1)

 

40. 930.2:910.1

М79 Моргунов Ю. Ю.

Историческая география Переяславской земли (Святослав Игоревич - Ярополк Владимирович) / Ю. Ю. Моргунов ; Рос. акад. наук, Ин-т археологии. – Вологда : Древности Севера, 2019. – 375 с. – Источники и лит.: с. 322-372.

УДК 930.2:910.1

кільк. прим.: 1 (Н/а. – 1)

 

41. 94(477)(075.3)

М89 Мудрий М. М.

Історія: Україна і світ. Інтегрований курс. Рівень стандарту. 11 клас : підруч. для закл. заг. серед. освіти / М. М. Мудрий, О. Г. Аркуша. – Київ : Генеза, 2019. – 304 с. : іл.

УДК 94(477)(075.3)+94(100)(075.3)

кільк. прим.: 1 (ЧЗ№2. – 1)

 

42. 930(477)(092)

Н34 Наулко В. І.

Культурно-побутова та етнонаціональна проблематика в епістолярній спадщині Федора Вовка (1847-1918) / В. І. Наулко, В. А. Старков ; НАН України, Ін-т укр. археографії та джерелознавства ім. М. С. Грушевського НАН України. – Київ : Наук. думка, 2019. – 152 с. – (Проект "Наукова книга"). – Бібліогр.: с. 133–138.

УДК 930(477)(092)

кільк. прим.: 2 (ЧЗ№2. – 1, Н/а. – 1)

 

43. 908

Н48 Некрасов С. А.

Краєзнавство та екскурсознавство : навч. посіб. для студ. ф-ту фіз. вих. / С. А. Некрасов ; Держ. вищий навч. заклад "Запорізький нац. ун-т". – Запоріжжя : ЗНУ, 2007. – 84 с. – Бібліогр.: с. 83 (19 назв).

УДК 908+338.48-32

кільк. прим.: 1 (Н/а. – 1)

 

44. 91(072.3)

П32 Пилипченко Т. М.

Завдання для роботи з картами та інтернет-джерелами на уроках географії. 9 клас / Т. М. Пилипченко. – Харків : Основа, 2019. – 95 с. : іл. – (Бібліотека журналу "Географія" ; вип. 9 (189)). – Бібліогр.: с. 93–95.

УДК 91(072.3)

кільк. прим.: 1 (ЧЗ№2. – 1)

 

45. 94(100)(075.3)

П54 Полянський П. Б.

Всесвітня історія. Рівень стандарту. 11 клас : підруч. для закл. заг. серед. освіти / П. Б. Полянський. – Київ : Грамота, 2019. – 256 с. : іл.

УДК 94(100)(075.3)

кільк. прим.: 1 (ЧЗ№2. – 1)

 

46. 94(477.53)

Р32 Ревегук В.

Лубенщина в добу Української революції 1917-1921 рр. / В. Ревегук. – Полтава : Полтавський літератор, 2018. – 248 с. – Геогр. покажч.: с. 236-240. - До 100-річчя Української революції 1917-1921 рр. – Бібліогр.: с. 235.

УДК 94(477.53)

кільк. прим.: 1 (ВРК. – 1)

 

47. 94(477.53)

Р32 Ревегук В.

Гадяцький край у добу Української революції 1917-1921 рр. / В. Ревегук. – Полтава : Дивосвіт, 2019. – 268 с. – Геогр. покажч.: с. 265-266. - До 100-річчя Української революції 1917-1921 рр. – Бібліогр.: с. 267.

УДК 94(477.53)

кільк. прим.: 1 (ВРК. – 1)

 

48. 94(477.53)"1939/1945"

Р32 Ревегук В. Я.

Погляд через об'єктив фотокамер. Полтавщина в роки німецько-радянської війни 1941-1945 рр. / В. Я. Ревегук, О. В. Безверхній. – Полтава : Дивосвіт, 2019. – 172 с. : іл., фото.

УДК 94(477.53)"1939/1945"

кільк. прим.: 3 (ВРК. – 1, Н/а. – 1, ЧЗ№2. – 1)

 

49. 94(477.82)

Р63 Рожко В.

Втрачені православні святині західної історичної Волині 1944-1988 рр. / В. Рожко. – Луцьк : Волинська обласна друкарня, 2019. – 352 с.

Автограф: Бібліотеці Полтавського національного педагогічного університету імені В. Г. Короленка. У пам'ять про видатного дослідника Волині Володимира Рожка. 25.09.2019. Архієпископ Полтавський і Кременчуцький Федір.

УДК 94(477.82)

кільк. прим.: 1 (Н/а. – 1)

 

50. 94(477)

С14 Саєнко І.

Минуле та сьогодення козацтва на Луганщині / І. Саєнко. – Харків : СІМ, 2019. – 180 с.

УДК 94(477)"1648/179"

кільк. прим.: 1 (Н/а. – 1)

 

51. 913(072.3)

С76 Стадник О. Г.

Географічний регіон світу - Європа : матеріали до уроків / О. Г. Стадник, В. В. Піткевич. – Харків : Основа, 2019. – 128 с. – (Бібліотека журналу "Географія" ; вип. 8 (188)).

УДК 913(072.3)

кільк. прим.: 1 (ЧЗ№2. – 1)

 

52. 94(477.53)

С76 Станев Х.

Братска дружба ни свързва. (Очерк за Полтавска област) / Х. Станев. – София : Изд-во на Отечествения фронт, 1981. – 182 с.

УДК 94(477.53)

кільк. прим.: 1 (Н/а. – 1)

 

53. 94(477.53)

Ф53 Філіппович В.

Культурно-просвітницька та виховна діяльність Полтавської Громади (кінець 50-х - 60-і роки ХІХ ст.) / В. Філіппович ; Полтав. нафтовий геолорозвідувальний технікум, Полтав. нац. техн. ун-т імені Юрія Кондратюка. – Полтава : Копі-центр, 2015. – 96 с. – Бібліогр.: с. 81–94.

УДК 94(477.53)

кільк. прим.: 2 (ЧЗ№2. – 1, Н/а. – 1)

 

54. 911.3

Ш13 Шаблій О. І.

Основи загальної суспільної географії : підруч. для студ. географ. та економ. ф-тів і ф-тів міжнар. відносин / О. І. Шаблій ; Львів. нац. ун-т імені Івана Франка. – Львів : ЛНУ Івана Франка, 2003. – 444 с. : іл.

УДК 911.3(075.8)

кільк. прим.: 1 (ЧЗ№2. – 1)

 

55. 94(100)(075.3)

Щ96 Щупак І. Я.

Всесвітня історія. Рівень стандарту. 11 клас : підруч. для закл. заг. серед. освіти / І. Я. Щупак. – Київ : Оріон, 2019. – 256 с. : іл.

УДК 94(100)(075.3)

кільк. прим.: 1 (ЧЗ№2. – 1)

 

56. 94(100)(075.3)

Щ96 Щупак І. Я.

Всесвітня історія. Історія України. Інтегрований курс. 6 клас : підруч. для закл. заг. серед. освіти / І. Я. Щупак, І. О. Піскарьова, О. В. Бурлака. – Київ : Оріон, 2019. – 224 с. : іл.

УДК 94(100)(075.3)+94(477)(075.3)

кільк. прим.: 1 (ЧЗ№2. – 1)

 

57. 94(477)(075.3)

Щ96 Щупак І. Я.

Вступ до історії. 5 клас : підруч. для закл. заг. серед. освіти / І. Я. Щупак, І. О. Піскарьова, О. В. Бурлака. – Київ : Оріон, 2018. – 192 с. : іл.

УДК 94(477)(075.3)

кільк. прим.: 1 (ЧЗ№2. – 1)

 

58. 94(477)"179/1917"

Я45 Якименко М. А.

Правове регулювання дрібного сільськогосподарського кредиту тайого економічне значення на українських землях Російської імперії (1861-1917 рр.) : монографія / М. А. Якименко, О. М. Краснікова, О. М. Кубецька. – Полтава : РВВ ПДАА, 2019. – 212 с.

УДК 94(477)"179/1917"

кільк. прим.: 1 (Н/а. – 1)

 

59. 94(477.53)

Я47 Яковенко Л. В.

Тесленків рід / Л. В. Яковенко. – Лохвиця : [б. в.], 2018. – 224 с. : іл., фото.

Автограф: Миколі Івановичу зі щирістю від авторки

13.03.2019 р. Л. Яковенко.

УДК 94(477.53)

кільк. прим.: 1 (Н/а. – 1)

 

Загальна кількість примірників: 67


 

Вітаємо!

Будемо раді Вам допомогти.