Бюлетень нових надходжень Завантажити у форматі PDF

 

Суспільні науки

Місця збереження документів:

Н/а - Науковий абонемент

ВРК - Відділ рідкісної книги

ЧЗ№4 - Читальна зала № 4

ЧЗ№3 - Читальна зала № 3

 

1. 316.35-055.3

Н12 На піднесенні. Становище ЛГБТ в Україні у 2017 році [Текст] / уклад.: Андрій Кравчук, Олександр Зінченков ; Правозахісний ЛГБТ Центр "Наш світ". – Київ : Наш світ, 2018. – 55 с. : фото. – Бібліогр. в підрядк. прим.

УДК 316.35-055.3

кільк. прим.: 1 (Н/а. – 1)

 

2. 316.35-055.3

Д64 Долаючи перешкоди. Становище ЛГБТ в Україні у 2018 році [Текст] / уклад.: Андрій Кравчук, Олександр Зінченков ; Правозахісний ЛГБТ Центр "Наш світ". – Київ : Наш світ, 2019. – 64 с. : фото. – Бібліогр. в підрядк. прим.

УДК 316.35-055.3

кільк. прим.: 1 (Н/а. – 1)

 

3. 316.35-055.3

Р18 Райдужна книга [Текст] / Правозахисний ЛГБТ Центр "Наш світ". – Київ : Наш світ, 2018. – 252 с. – Бібліогр.: с. 246–252, та в підрядк. прим.

УДК 316.35-055.3

кільк. прим.: 1 (Н/а. – 1)

 

4. 016:929]:94(477)

С24 Світленко Сергій Іванович [Текст] : біобібліогр. покажч. / уклад. і вступ. ст. О. Б. Шляхов ; Дніпропетров. нац. ун-т імені Олеся Гончара. – Дніпро : Грані, 2017. – 212 с. : портр. – До 60-річчя від дня народження.

УДК 016:929]:94(477)

кільк. прим.: 1 (Н/а. – 1)

 

5. 2(477)(092)

К56 Ковчег отця Ковча [Текст] / авт. тексту О. Крук. – Киев : ТОВ Новий друк, 2017. – 144 с. : іл.

УДК 2(477)(092)

кільк. прим.: 1 (Н/а. – 1)

 

6. 329

Т33 Теорія та методика роботи з дитячими і молодіжними організаціями [Текст] : навч. посіб. для студ. вищих навч. закладів / авт.-уклад. В. І. Березан ; Полтав. держ. пед. ун-т імені В. Г. Короленка, Каф. соц. і корекційної педагогіки. – Полтава, 2009. – 128 с.

УДК 329.78-053.2

кільк. прим.: 1 (ВРК. – 1)

 

7. 34(062)

Д36 Держава і право [Текст] : зб. наук. праць. Вип. 82 : Юридичні науки / Ін-т держави і права імені В. М. Корецького НАН України. – Київ : Юридична думка, 2018. – 346 с. – Бібліогр. в кінці ст.

УДК 34(062)

кільк. прим.: 1 (ЧЗ№4. – 1)

 

8. 355(072.3)

З-38 Захист Вітчизни та основи медичних знань. Інтерактивні прийоми навчання [Текст] / упоряд. Н. М. Сукачова. – Київ : Шк. світ, 2019. – 112 с. – (Бібліотека "Шкільного світу").

УДК 355(072.3)

кільк. прим.: 2 (ЧЗ№4. – 2)

 

9. 39

Б43 Беларусь. Этнічныя супольнасці [Текст] / пад нав. рэд. А. В. Гурко. – Мінск : Беларуская Энцыклапедыя імя Петруся Броукі, 2017. – 164 с. : іл. – (Беларусь сучасная).

УДК 39(476)

кільк. прим.: 1 (Н/а. – 1)

 

10. 159.9:61

Б86 Боуен Д.

Вступ до клінічної психології [Текст] : курс лекцій / Д. Боуен ; пер. О. Карабчук. – Київ : Горобець, 2017. – 152 с. – (Бібліотека клінічного психолога).

УДК 159.9:61

кільк. прим.: 1 (ЧЗ№4. – 1)

 

11. 025.178

Б91 Бурбело О.

Свої пісні дарую всім на радість [Текст] : зб. пісень / О. Бурбело. – Вінниця : Рогальська І. О., 2017. – 44 с. + диск CD-ROM.

УДК 025.178+784.6

кільк. прим.: 1 (Н/а. – 1)

 

12. 39

Б99 Бялявіна В. М.

Беларусакі касцюм [Текст] / В. М. Бялявіна, Л. В. Ракава. – Мінск : Беларусь, 2017. – 463 с. : іл.

УДК 39(476)

кільк. прим.: 1 (Н/а. – 1)

 

13. 159.922.7

В15 Валитова И. Е.

Детская психология [Текст] : учеб. пособ. / И. Е. Валитова, И. В. Шматкова. – Минск : Народная асвета, 2017. – 446 с.

УДК 159.922.7(075.8)

кільк. прим.: 1 (ЧЗ№4. – 1)

 

14. 340

В68 Волошин Ю. В.

Козацька феміда: гродське судочинство в Гетьманщині [Текст] / Ю. В. Волошин. – Київ : К. І. С., 2019. – 208 с. – Геогр. покажч.: с. 195-198. - Імен. покажч.: с. 198-206. - З автографом автора. – Бібліогр.: с. 189–195.

Автограф: Бібліотеці рідного ПНПУ з найкращими побажаннями і вдячністю за співпрацю. Ю. Волошин.

УДК 340.15(477)

кільк. прим.: 2 (ВРК. – 1, ЧЗ№4. – 1)

 

15. 355(072.3)

Г20 Гарнійчук В. М.

Школа виживання "Самозахист" [Текст] / В. М. Гарнійчук ; упоряд. Н. Харченко. – Київ : Шк. світ, 2019. – 144 с. – (Бібліотека "Шкільного світу"). – Бібліогр.: с. 125–128.

УДК 355(072.3)

кільк. прим.: 1 (ЧЗ№4. – 1)

 

16. 323(477)"20"20

Г37 Герасименко О.

Майдан після Майдану [Текст] / О. Герасименко. – Київ : [б. в.], 2016. – 136 с. : іл. – Бібліогр.: с. 133–135.

УДК 323(477)"20"20

кільк. прим.: 2 (Н/а. – 2)

 

17. 323(477)

Г55 Глузман С. Ф.

Неудобная правда-2. Досужие мысли неравнодушного человека [Текст] / С. Ф. Глузман. – Полтава : АСМИ, 2017. – 343 с.

УДК 323(477)

кільк. прим.: 1 (Н/а. – 1)

 

18. 004(072.3)

Е51 Елисеева О. Е.

Обучение детей основам создания компьютерных игр на языке программирования Scratch. 5-6 классы [Текст] : пособ. для учителей учреждений общ. сред. образования с белорус. и рус. яз. обучения / О. Е. Елисеева. – Минск : Народная асвета, 2017. – 166 с. : ил. – (Асветик-айтишник).

УДК 004(072.3)

кільк. прим.: 1 (ЧЗ№3. – 1)

 

19. 159.922.7-053.4

К12 Кабанцева А. В.

Підтримка дитини в умовах емоційного напруження [Текст] : навч.-метод. посіб. / А. В. Кабанцева, О. Л. Корнєєва ; ДЗ "Наук.-практ.медичний реабілітаційно-діагностичний центр МОЗ Україна", ПрАТ "Вищий навч. закл. "Міжрегіональна Академія управління персоналом". – Київ : КВІЦ, 2018. – 136 с. – Бібліогр.: с. 125–130.

УДК 159.922.7-053.4+159.942.5

кільк. прим.: 2 (ЧЗ№4. – 2)

 

20. 392

К52 Кляшчук А.

Карагод беларускіх абрагадау [Текст] / А. Кляшчук. – Мінск : Беларусь, 2015. – 383 с. : іл.

УДК 392(=161.3)

кільк. прим.: 1 (Н/а. – 1)

 

21. 323(477)

К58 Кожевніков В.

Яка національна ідея українців. Що таке український націоналізм. Хто такі українські націоналісти [Текст] / В. Кожевніков. – Київ : Пандемія, 2015. – 56 с.

УДК 323(477)"20"

кільк. прим.: 1 (Н/а. – 1)

 

22. 323(477)

К58 Кожевніков В.

Українці, скоро вибори, просинайтеся ... [Текст] / В. Кожевніков. – Київ : Юстон, 2018. – 106 с.

УДК 323(477)"20"

кільк. прим.: 2 (Н/а. – 2)

 

23. 327(477)

К58 Кожевніков В.

Україна і Росія: сусіди, друзі, брати, вороги? [Текст] / В. Кожевніков. – Київ : Пандемія, 2014. – 64 с.

УДК 327(477)+327(470+571)

кільк. прим.: 1 (Н/а. – 1)

 

24. 323.13(=411.16)

К59 Козерод О. В.

Сучасні єврейські громади Європи: основні характерні особливості і виклики [Текст] : монографія / О. В. Козерод ; НАН України, Ін-т політичних і етнонац. дослідж. імені І. Ф. Кураса. – Київ : Радуга, 2019. – 252 с. – Бібліогр.: с. 224–251.

УДК 323.13(=411.16)

кільк. прим.: 1 (Н/а. – 1)

 

25. 159.922.8

К59 Козлова А.

Сексуальність. Усе що треба знати до 18 [Текст] / А. Козлова ; упоряд. К. Коваленко. – Київ : Шк. світ, 2019. – 136 с. – (Бібліотека "Шкільного світу").

УДК 159.922.8:176

кільк. прим.: 1 (ЧЗ№4. – 1)

 

26. 316.647.5

К78 Кравчук А.

Злочини та інциденти ненависті в Україні [Текст] / А. Кравчук ; Правозахісний ЛГБТ Центр "Наш світ". – Київ : Наш світ, 2018. – 96 с. – Бібліогр. в підрядк. прим.

УДК 316.647.5

кільк. прим.: 1 (Н/а. – 1)

 

27. 316.35-055.3

К78 Кравчук А.

Традиційна орієнтація. Міфи та факти щодо ЛГБТ [Текст] / А. Кравчук ; Правозахісний ЛГБТ Центр "Наш світ". – Київ : Наш світ, 2017. – 78 с.

УДК 316.35-055.3

кільк. прим.: 1 (Н/а. – 1)

 

28. 016:811.161.2

К90 Кульчицька Т. Ю.

Українська лексикографія XIII-XX ст. [Текст] : бібліогр. покажч. / Т. Ю. Кульчицька ; Львів. наук. б-ка ім. В. Стефаника. – Львів, 1999. – 360 с. : іл., вклейка 28 с.

УДК 016:811.161.2

кільк. прим.: 1 (Н/а. – 1)

 

29. 34(072.3)

М38 Машика В. Т.

Порівняльні завдання з правознавства [Текст]. Ч. 1 / В. Т. Машика. – Харків : Основа, 2019. – 80 с. – (Бібліотека журналу "Історія та правознавство" ; вип. 4 (184)).

УДК 34(072.3)

кільк. прим.: 1 (ЧЗ№4. – 1)

 

30. 34(072.3)

М38 Машика В. Т.

Порівняльні завдання з правознавства [Текст]. Ч. 2 / В. Т. Машика. – Харків : Основа, 2019. – 80 с. – (Бібліотека журналу "Історія та правознавство" ; вип. 5 (185)).

УДК 34(072.3)

кільк. прим.: 1 (ЧЗ№4. – 1)

 

31. 34(072.3)

М38 Машика В. Т.

Правознавство у логічних парах та послідовностях [Текст]. Ч. 3 / В. Т. Машика. – Харків : Основа, 2019. – 96 с. – (Бібліотека журналу "Історія та правознавство" ; вип. 3 (183)).

УДК 34(072.3)

кільк. прим.: 1 (ЧЗ№4. – 1)

 

32. 159.922.7:070

М42 Медведская Е. И.

Ребенок в пространстве мультимедиа: предупреждение зависимости [Текст] : пособ. для педагогов учреждений общего сред. образования с белорус. и рус. языками обучения / Е. И. Медведская. – Минск : Народная асвета, 2018. – 192 с. : ил. – Библиогр.: с. 120–128 (120 назв.).

УДК 159.922.7:070

кільк. прим.: 1 (ЧЗ№4. – 1)

 

33. 316

Н56 Нестуля О. О.

Основи лідерства. Наукові концепції (від найдавніших часів до середини ХХ ст.) [Текст] : навч. посіб. / О. О. Нестуля, С. І. Нестуля ; Полтав. ун-т економіки і торгівлі. – Полтава : ПУЕТ, 2016. – 277 с.

УДК 316.46

кільк. прим.: 1 (ЧЗ№4. – 1)

 

34. 316

Н56 Нестуля О. О.

Основи лідерства. Наукові концепції (середина ХХ -початок ХХІ ст.) [Текст] : навч. посіб. / О. О. Нестуля, С. І. Нестуля ; Полтав. ун-т економіки і торгівлі. – Полтава : ПУЕТ, 2016. – 375 с.

УДК 316.46

кільк. прим.: 1 (ЧЗ№4. – 1)

 

35. 27-9(477)

О-54 Оліцький В. О.

Блаженні гнані за правду (репресії проти Православної церкви на Сумщині у 1920-1930-ті роки) [Текст] : монографія / В. О. Оліцький. – Суми : Триторія, 2018. – 242 с. : фото. – З автографом автора. – Бібліогр.: с. 181–221.

Автограф: Бібліотеці Полтавського національного педагогічного університету імені В. Г. Короленка від автора. В. Оліцький

22.01.2019 р..

УДК 27-9(477)

кільк. прим.: 1 (Н/а. – 1)

 

36. 316(075.8)

П30 Петренко-Лисак А. О.

Соціальний простір у міждисциплінарному вимірі [Текст] : навч. посіб. / А. О. Петренко-Лисак. – Київ : ВАДЕКС, 2013. – 400 с. – Бібліогр.: с. 373–392.

УДК 316(075.8)

кільк. прим.: 1 (ЧЗ№4. – 1)

 

37. 004(072.3)

С47 Сліпченко В.

Задачі з програмування мовою Python [Текст] / В. Сліпченко. – Київ : Шк. світ, 2019. – 120 с. : іл. – (Бібліотека "Шкільного світу"). – Бібліогр.: с. 119.

УДК 004(072.3)

кільк. прим.: 1 (ЧЗ№3. – 1)

 

Загальна кількість примірників: 42

Педагогічні науки

 

Місця збереження документів:

Н/а - Науковий абонемент

ЧЗ№4 - Читальна зала № 4

ВРК - Відділ рідкісної книги

 

1. 37.035

Т41 Тимофєєв В. Я.

Козацька педагогіка - сучасна освіта [Текст] / В. Я. Тимофєєв. – Білгород-Дністровський : Петрекс, 2005. – 85 с.

УДК 37.035:355.01

кільк. прим.: 1 (Н/а. – 1)

 

2. 37.035

Т41 Тимофєєв В. Я.

Козацький гарт [Текст] : збірка / В. Я. Тимофєєв. – Білгород-Дністровський : Отаман, 2011. – 184 с.

УДК 37.035:355.01

кільк. прим.: 1 (Н/а. – 1)

 

3. 37(477)

К58 Кожевніков В.

Дітям України правдиву національну освіту [Текст] / В. Кожевніков. – Київ : Юстон, 2017. – 56 с.

УДК 37(477)

кільк. прим.: 2 (Н/а. – 2)

 

4. 376-056.34:616.896

Д44 Дидактическое обеспечение коррекционной помощи детям с аутистическими нарушениями (аутизмом) [Текст] : пособ. для педагогов / под ред.: И. В. Ковалец, Т. Л. Лещинской. – 2-е изд. – Минск : Народная асвета, 2017. – 174 с. – Библиогр.: с. 125–132.

УДК 376-056.34:616.896

кільк. прим.: 1 (ЧЗ№4. – 1)

 

5. 376-056.34:616.896

К68 Коррекционная помощь детям с аутистическими нарушениями (аутизмом) [Текст] : пособ. для педагогов / под ред.: И. В. Ковалец, Т. Л. Лещинской. – 2-е изд. – Минск : Народная асвета, 2017. – 160 с. – Библиогр.: с. 152–158 (108 назв.).

УДК 376-056.34:616.896

кільк. прим.: 1 (ЧЗ№4. – 1)

 

6. 378.4(477)

М74 Мокляк В. М.

Розвиток автономії в університетах України [Текст] : монографія / В. М. Мокляк ; Полтав. нац. пед. ун-т імені В. Г. Короленка. – Полтава : Дивосвіт, 2017. – 464 с.

УДК 378.4(477)+378.091.59

кільк. прим.: 2 (ВРК. – 1, ЧЗ№4. – 1)

 

7. 378.011.3-051

Ш65 Шиян Н. І.

Педагогічне стимулювання майбутнього вчителя до самооцінки навчальної діяльності у процесі професійної підготовки [Текст] : монографія / Н. І. Шиян, О. В. Мамон ; Полтав. нац. пед. ун-т імені В. Г. Короленка. – Полтава, 2018. – 188 с. – Бібліогр.: с. 133–150 (249 нзв).

УДК 378.011.3-051

кільк. прим.: 1 (ВРК. – 1)

 

8. 37.035

Т41 Тимофєєв В. Я.

Час виховувати лицарів. Січ - школа національно-патріотичного виховання на засадах козацького лицарства [Текст] : з досвіду роботи директора школи козацько-лицарського виховання / В. Я. Тимофєєв. – Дніпро : Середняк Т. К., 2018. – 272 с.

УДК 37.035:355.01

кільк. прим.: 1 (Н/а. – 1)

 

9. 373.2

К56 Коваль Л. В.

Організаційно-методичний супровід дитини з особливими освітніми потребами в умовах інклюзивного ДНЗ [Текст] : навч.-метод. посіб. / Л. В. Коваль, Н. М. Компанець, І. В. Луценко ; Ін-т спеціальної педагогіки НАПН України. – Київ : ФОП Симоненко О. І., 2018. – 96 с. – Бібліогр.: с. 90–92.

УДК 373.2.043.2-056.2/.3

кільк. прим.: 1 (ЧЗ№4. – 1)

 

10. 373.2.091.39:004

Д64 Долинский М. С.

Развивающее дифференцированное интернет-обучение детей дошкольного возраста [Текст] : пособ. для педагогов учреждений дошкольного образования с белорус. и рус. яз. обучения / М. С. Долинский. – Минск : Народная асвета, 2018. – 102 с. : ил. – (Асветик-айтишник).

УДК 373.2.091.39:004

кільк. прим.: 1 (ЧЗ№4. – 1)

 

11. 376

О-72 Освіта дітей з порушеннями слуху: сучасні тенденції та технології [Текст] : навч.-метод. посіб. / О. М. Таранченко, С. В. Литовченко, О. Ф. Федоренко [та ін.] ; Ін-т спеціальної педагогіки НАПН України. – Київ : ФОП Симоненко О. І., 2018. – 220 с. – Бібліогр.: с. 210–219.

УДК 376-056.263

кільк. прим.: 1 (ЧЗ№4. – 1)

 

12. 376

П84 Прохоренко Л. І.

Навчання школярів із затримкою психічного розвитку: теорія та практика [Текст] : навч.-метод. посіб. / Л. І. Прохоренко, Т. В. Сак, І. П. Логвінова ; Ін-т спеціальної педагогіки НАПН України. – Київ : ФОП Симоненко О. І., 2018. – 126 с. – Бібліогр.: с. 124–126.

УДК 376-056.36

кільк. прим.: 1 (ЧЗ№4. – 1)

 

13. 37(03)

Н35 Національний освітньо-науковий глосарій [Текст] / НАПН України. – Київ : КОНВІ ПРІНТ, 2018. – 272 с.

УДК 37(03)

кільк. прим.: 2 (ЧЗ№4. – 2)

 

14. 37(062)

В54 Витоки педагогічної майстерності [Текст] : зб. наук. праць. Вип. 22 / Полтав. нац. пед. ун-т імені В. Г. Короленка ; гол. ред. М. І. Степаненко. – Полтава : ПНПУ імені В. Г. Короленка, 2018. – 244 с. – (Педагогічні науки). – Бібліогр. в кінці ст.

УДК 37(062)

кільк. прим.: 1 (ВРК. – 1)

 

15. 37.014.6

Т33 Теоретико-методичні засади побудови моніторингових систем оцінювання якості загальної середньої освіти [Текст] : монографія / за ред.: О. І. Ляшенка, Ю. А. Жука ; Ін-т педагогіки НАПН України. – Київ : КОНВІ ПРІНТ, 2018. – 160 с.

УДК 37.014.6

кільк. прим.: 4 (ЧЗ№4. – 4)

 

16. 373.5

Ф79 Формування змісту профільного навчання: теоретико-методологічний аспект [Текст] : кол. монографія / за ред. Г. О. Васьківської ; Ін-т педагогіки НАПН України. – Київ : КОНВІ ПРІНТ, 2018. – 260 с.

УДК 373.5-044.227

кільк. прим.: 26 (ЧЗ№4. – 3, Н/а. – 23)

 

17. 376

К72 Костенко Т. М.

Організація образотворчої діяльності молодших школярів з порушенням зору [Текст] : навч.-метод. посіб. / Т. М. Костенко ; Ін-т спеціальної педагогіки НАПН України. – Київ : ФОП Симоненко О. І., 2018. – 95 с. – Бібліогр.: с. 79–84.

УДК 376-056.262

кільк. прим.: 1 (ЧЗ№4. – 1)

 

18. 376

Л59 Лінгводидактичні засади вивчення української жестової мови [Текст] : монографія / Н. Б. Адамюк, О. А. Дробот, А. В. Замша [та ін.] ; Ін-т спеціальної педагогіки НАПН України. – Київ : ФОП Симоненко О. І., 2018. – 194 с.

УДК 376-056.263+811.161.2'221.2

кільк. прим.: 1 (ЧЗ№4. – 1)

 

19. 373.2

К63 Компанець Н. М.

Моделювання індивідуального розвитку дитини з особливими потребами в умовах інклюзивного ДНЗ [Текст] : навч.-метод. посіб. / Н. М. Компанець, І. В. Луценко ; Ін-т спеціальної педагогіки НАПН України. – Київ : ФОП Симоненко О. І., 2018. – 65 с.

УДК 373.2.043.2-056.2/.3

кільк. прим.: 1 (ЧЗ№4. – 1)

 

20. 373.2

О-75 Особлива дитина в інклюзивному навчальному закладі [Текст] : навч.-метод. комплект: Особлива дитина в інклюзивному навч. закладі : навч.-метод. посіб. ; Програма розвитку дошкільників з особливими потребами в інклюзивному середовищі ДНЗ : навч. прогр. ; Орг.-метод. основи інклюзивного середовища в ДНЗ : метод. / Л. В. Коваль, Н. М. Компанець, Н. О. Квітка [та ін.] ; Ін-т спеціальної педагогіки НАПН України. – Київ : ФОП Симоненко О. І., 2018. – 348 с.

УДК 373.2.043.2-056.2/.3

кільк. прим.: 1 (ЧЗ№4. – 1)

 

21. 373.3

Я31 Ягупа І. Д.

Інтегровані уроки курсу "Я досліджую світ" у 1-му класі [Текст]. Ч. 4 / І. Д. Ягупа. – Харків : Основа, 2019. – 80 с. : іл. – (Бібліотека журналу "Початкове навчання та виховання" ; вип. 4 (184)).

УДК 373.3.015.31:140.8

кільк. прим.: 1 (ЧЗ№4. – 1)

 

22. 373.3

Я31 Ягупа І. Д.

Інтегровані уроки курсу "Я досліджую світ" у 1-му класі [Текст]. Ч. 5 / І. Д. Ягупа. – Харків : Основа, 2019. – 77 с. : іл. – (Бібліотека журналу "Початкове навчання та виховання" ; вип. 5 (185)).

УДК 373.3.015.31:140.8

кільк. прим.: 1 (ЧЗ№4. – 1)

 

23. 373.3

Я31 Ягупа І. Д.

Інтегровані уроки курсу "Я досліджую світ" у 1-му класі [Текст]. Ч. 3 / І. Д. Ягупа. – Харків : Основа, 2019. – 78 с. : іл. – (Бібліотека журналу "Початкове навчання та виховання" ; вип. 3 (183)).

УДК 373.3.015.31:140.8

кільк. прим.: 1 (ЧЗ№4. – 1)

 

24. 37.091.12:005.336.5

П32 Підласий І. П.

Як стати компетентним педагогом? [Текст]. Ч. 2 : Мислимо критично / І. П. Підласий. – Київ : Основа, 2019. – 127 с. : іл. – (Бібліотека журналу "Управління школою" ; вип. 4 (195)).

УДК 37.091.12:005.336.5

кільк. прим.: 1 (ЧЗ№4. – 1)

 

25. 373.2

М77 Моніторинг якості дошкільної освіти. Ранній вік [Текст] / упоряд.: В. В. Семизорова, Н. М. Радоміцька. – Київ : Шк. світ, 2019. – 160 с. – (Бібліотека "Шкільного світу").

УДК 373.2.014.6

кільк. прим.: 1 (ЧЗ№4. – 1)

 

26. 37.035

Б90 Булінг. Управлінський аспект [Текст] / упоряд. Н. Харченко. – Київ : Шк. світ, 2019. – 120 с. – (Бібліотека "Шкільного світу").

УДК 37.035:316.62:364.63

кільк. прим.: 1 (ЧЗ№4. – 1)

 

27. 37(062)

Т38 Технології професійного розвитку педагога: спадщина А. С. Макаренка і пріоритети української освіти : матеріали XVIIІ міжнар. наук.-практ.конф. Упр. майстерність керівника навч. закладу [Текст] : Упр. проектами у сфері науки, освіти, інновацій та інформатизації. Упр. інноваційною діяльністю в освіті та у виробництві : Всеукр. наук.-практ. семінар, (Полтава, 13-14 берез. 2019 р.) / за ред. М. В. Гриньової ; Полтав. нац. пед. ун-т імені В. Г. Короленка, Ін-т пед. освіти та освіти дорослих НАПН України, Ін-т обдарованої дитини НАПН України. – Полтава : ПНПУ імені В. Г. Короленко, 2019. – 165 с. – До 100-річчя природничого ф-ту Полтав. нац. пед. ун-ту імені В. Г. Короленка. – Бібліогр. в кінці ст.

УДК 37(062)

кільк. прим.: 2 (ВРК. – 1, Н/а. – 1)

 

28. 37(062)

Ф79 Формування національної ідентичності молоді: синергія теорії та практики [Текст] : матеріали Всеукр. наук.-практ. конф., (Полтава, 3-5 квіт. 2019 р.). Для молодих науковців (учнів, студентів, магістрантів, аспірантів) / за заг. ред. М. В. Гриньової ; Полтав. нац. пед. ун-т імені В. Г. Короленка, Ін-т пед. освіти та освіти дорослих НАПН України, Ін-т обдарованої дитини НАПН України та ін. – Полтава : ПНПУ імені В. Г. Короленка, 2019. – 185 с. – До 100-річчя природничого факультету Полтавського національного педагогічного університету імені В. Г. Короленка.

УДК 37(062)

кільк. прим.: 4 (ВРК. – 1, ЧЗ№4. – 1, Н/а. – 2)

 

29. 37.013.3

Ф79 Формування сучасного освітнього середовища: теорія і практика [Текст] : зб. наук. праць / Полтав. нац. пед. ун-т імені В. Г. Короленка [та ін.]. – Полтава : ПНПУ імені В. Г. Короленка, 2019. – 236 с. – (Психолого-педагогічний факультет). – Текст: укр., англ., пол. – Бібліогр. в кінці ст.

УДК 37.013.3

кільк. прим.: 1 (ВРК. – 1)

 

30. 37.013:39

Е88 Етнодизайн у контексті українського національного відродження та європейської інтеграції [Текст] : зб. наук. праць. Кн. 2 / упоряд. і відп. ред.: Є. А. Антонович, В. П. Титаренко ; гол. ред. М. І. Степаненко ; НАПН України, Полтав. нац. пед. ун-т імені В. Г. Короленка [та ін.]. – Полтава : ПНПУ імені В. Г. Короленка, 2019. – 447 с. : іл. – Бібліогр. в кінці ст.

УДК 37.013:39(=161.2)

кільк. прим.: 1 (ВРК. – 1)

 

31. 37.035

П79 Проектування позитивного життєвого простору особистості [Текст] : матеріали міжнар. наук.-практ. конф., (Полтава, 18-19 квіт. 2019 р.) / упоряд. О. І. Березан ; Полтав. нац. пед. ун-т імені В. Г. Короленка, Нац. пед. ун-т імені М. П. Драгоманова. – Полтава : АСМІ, 2019. – 158 с.

УДК 37.035:316.614

кільк. прим.: 1 (ВРК. – 1)

 

32. 378(477)

Н34 Науково-практичний коментар Закону України "Про вищу освіту" [Текст] : станом на 12 березня 2019 р. / за заг. ред. К. І. Чижмарь. – Київ : Професіонал, 2019. – 360 с.

УДК 378(477)(094)

кільк. прим.: 1 (ЧЗ№4. – 1)

 

33. 378.035

Н56 Нестуля С. І.

Дидактичні основи формування лідерської компетентності майбутніх бакалаврів з менеджменту [Текст] : монографія / С. І. Нестуля ; Полтав. ун-т економіки і торгівлі. – Полтава : ПУЕТ, 2019. – 799 с.

УДК 378.035:316.46

кільк. прим.: 2 (ЧЗ№4. – 2)

 

34. 37.091.113

Х93 Хрипун В. О.

Хмарні сервіси Google в роботі керівника закладу дошкільної освіти [Текст] : навч. посіб. / В. О. Хрипун. – Полтава : ПУЕТ, 2019. – 154 с. : іл. – Бібліогр.: с. 145–153 (83 назв).

УДК 37.091.113

кільк. прим.: 1 (ЧЗ№4. – 1)

 

35. 37.091.12:005.336.5

П32 Підласий І. П.

Як стати компетентним педагогом? [Текст]. Ч. 1 : Підковуємося теоретично / І. П. Підласий. – Київ : Основа, 2019. – 112 с. – (Бібліотека журналу "Управління школою" ; вип. 3 (194)).

УДК 37.091.12:005.336.5

кільк. прим.: 1 (ЧЗ№4. – 1)

 

36. 37.091.12:005.336.5

П32 Підласий І. П.

Як стати компетентним педагогом? [Текст]. Ч. 3 : Діємо практично / І. П. Підласий. – Київ : Основа, 2019. – 111 с. : іл. – (Бібліотека журналу "Управління школою" ; вип. 5 (196)).

УДК 37.091.12:005.336.5

кільк. прим.: 1 (ЧЗ№4. – 1)

 

37. 373.2

Д71 Дошкільнята з ООП. Сучасні технології навчання [Текст] / упоряд.: В. Семизорова, Н. Радоміцька. – Київ : Шк. світ, 2019. – 132 с. – (Бібліотека "Шкільного світу"). – Бібліогр.: с. 101–102.

УДК 373.2.043.2-056.2/.3

кільк. прим.: 1 (ЧЗ№4. – 1)

 

38. 378.6

П77 Природничий факультет Полтавського національного педагогічного університету імені В. Г. Короленка: 100 років історії та здобутків [Текст] : літопис / за заг ред. М.В. Гриньової ; Полтав. нац. пед. ун-т імені В. Г. Короленка. – Полтава : Астрая, 2019. – 336 с.

УДК 378.6:37(477.53)

кільк. прим.: 1 (ВРК. – 1)

 

39. 379.828:793.3

Б74 Богута В.

Формування хореографічних творчих здібностей дітей молодшого шкільного віку у позашкільних навчальних закладах [Текст] : монографія / В. Богута. – Київ : ФОП Лебедь Д. О., 2019. – 172 с. – Дод.: с. 148-170. – Бібліогр.: с. 128–147.

УДК 379.828:793.3

кільк. прим.: 1 (ВРК. – 1)

 

Загальна кількість примірників: 75

Природничі науки

 

Місця збереження документів:

ЧЗ№3 - Читальна зала № 3

Н/а - Науковий абонемент

ЧЗ№4 - Читальна зала № 4

Аб. підр - Абонемент підручників

АФМ - Абонемент фіз.мат.

ВРК - Відділ рідкісної книги

 

1. 51(072.3)

Ф39 Фельдман А. М.

Математики в школе много не бывает [Текст] : из опыта преподавания некоторых тем учебной программы по математике / А. М. Фельдман. – Минск : Народная асвета, 2017. – 143 с. : ил.

УДК 51(072.3)

кільк. прим.: 1 (ЧЗ№3. – 1)

 

2. 57(075.3)

Л63 Лисов Н. Д.

Биология [Текст] : учеб. пособ. для 7 кл. спец. общеобраз. шк. для детей с нарушениями зрения : в 7 кн. Кн. 6 / Н. Д. Лисов. – Минск : Народная асвета, 2017. – 57 арк. шрифтом Брайля.

УДК 57(075.3)

кільк. прим.: 1 (Н/а. – 1)

 

3. 502(092)

С17 Самородов В. М.

В. І. Вернадський та В. Г. Короленко: у поєднанні доль і поглядів [Текст] / В. М. Самородов, С. Л. Кигим, Л. В. Ольховська ; за заг. ред. В. М. Самородова. – 2-ге вид. допов. та уточнене. – Полтава : Вид. Говоров С. В., 2018. – 72 с. : іл. – З автографом авторів. – Бібліогр.: с. 68–70 (45 назв).

Автограф: До бібліотеки Короленківського університету в Полтаві на згадку про великих братів та українців, які прославили Полтаву по цілому світу! Сердечно від авторів у день презентації книги 22 січня 2019 р. В. Самородов, С. Кигим, Л. Ольховська

Кн. № 638577.

УДК 502(092)+821.09(477)"18/1917"(092)

кільк. прим.: 2 (Н/а. – 2)

 

4. 502.171

М62 Мінаматська конвенція про ртуть [Текст]. – Київ, 2018. – 40 с. – (Бібліотека Всеукраїнської екологічної ліги. Європейська інтеграція ; червень, № 6).

УДК 502.171

кільк. прим.: 1 (ЧЗ№4. – 1)

 

5. 502.51(26)

К64 Конвенція про захист Чорного моря від забруднення [Текст]. – Київ, 2018. – 24 с. – (Бібліотека Всеукраїнської екологічної ліги. Європейська інтеграція ; жовтень, № 10).

УДК 502.51(56)

кільк. прим.: 1 (ЧЗ№4. – 1)

 

6. 504.5

С81 Стокгольмська конвенція про стійкі органічні забруднювачі [Текст]. – Київ, 2018. – 40 с. – (Бібліотека Всеукраїнської екологічної ліги. Європейська інтеграція ; серпень, № 8).

УДК 504.5

кільк. прим.: 1 (ЧЗ№4. – 1)

 

7. 54(072.3)

Х46 Хімія [Текст] : вучэбны дапаможнік для 8 кл. устаноу агульнай сярэдняй адукацыі з беларускай мовай навучання / І. Я. Шымановіча [і інш.] ; пад рэд. І. Я. Шымановіча. – Мінск : Народная асвета, 2018. – 239 с. : іл.

УДК 54(072.3)

кільк. прим.: 1 (Н/а. – 1)

 

8. 502.171

З-41 Збалансовані міста [Текст]. – Київ, 2018. – 36 с. – (Бібліотека Всеукраїнської екологічної ліги. Збалансований розвиток ; грудень, № 12).

УДК 502.171

кільк. прим.: 1 (ЧЗ№4. – 1)

 

9. 502.174

Б17 Базельська конвенція про контроль за транскордонним перевезенням небезпечних відходів та їх видалення [Текст]. – Київ, 2018. – 40 с. – (Бібліотека Всеукраїнської екологічної ліги. Європейська інтеграція ; вересень, № 9).

УДК 502.174

кільк. прим.: 1 (ЧЗ№4. – 1)

 

10. 502.174

П42 Поводження з небезпечними відходами в Україні [Текст]. – Київ, 2018. – 28 с. – (Бібліотека Всеукраїнської екологічної ліги. Стан навколишнього середовища ; листопад, № 11).

УДК 502.174

кільк. прим.: 1 (ЧЗ№4. – 1)

 

11. 502/504(072.3)

М54 Методика навчання природознавства в старшій школі [Текст] : метод. посіб. / К. Ж. Гуз, О. С. Гринюк, В. Р. Ільченко [та ін.] ; Ін-т педагогіки НАПН України. – Київ : КОНВІ ПРІНТ, 2018. – 192 с.

УДК 502/504(072.3)

кільк. прим.: 50 (ЧЗ№4. – 3, Аб. підр. – 47)

 

12. 502/504(075.3)

П77 Природознавство - 11 [Текст] : підручник для 11 кл. загальноосвітніх навч. закл. / В. Р. Ільченко, К. Ж. Гуз, О. Г. Ільченко [та ін.] ; Ін-т педагогіки НАПН України. – Київ : КОНВІ ПРІНТ, 2018. – 320 с.

УДК 502/504(075.3)

кільк. прим.: 50 (ЧЗ№4. – 3, Аб. підр. – 47)

 

13. 504.5

Р79 Роттердамська конвенція про процедуру Попередньої обгрунтованої згоди відносно окремих небезпечних хімічних речовин та пестицидів у міжнародній торгівлі [Текст]. – Київ, 2018. – 28 с. – (Бібліотека Всеукраїнської екологічної ліги. Європейська інтеграція ; липень, № 7).

УДК 504.5

кільк. прим.: 1 (ЧЗ№4. – 1)

 

14. 53(075.3)

І-85 Ісачанкава Л. А.

Фізіка [Текст] : вучэбны дапаможнік для 8 класа устауноу агульнай сярэдняй адукацыі з беларускай мовай навучання / Л. А. Ісачанкава, Ю. Д. Ляшчынскі, У. У. Дарафейчык ; пер. с рус. мовы Н. М. Алганавай. – Мінск : Народная асвета, 2018. – 176 с. : іл.

УДК 53(075.3)

кільк. прим.: 1 (АФМ. – 1)

 

15. 514(075.3)

К14 Казакоу В. У.

Геаметрыя [Текст] : вучэбны дапаможнік для 8-га класа устауноу агульнай сярэдняй адукацыі з беларускай мовай навучання / В. У. Казакоу ; пер. с рус. мовы Н. М. Алганавай. – Мінск : Народная асвета, 2018. – 199 с. : іл.

УДК 514(075.3)

кільк. прим.: 1 (АФМ. – 1)

 

16. 53(072.3)

П88 Пугач М. П.

Лекції з фізики. 11 клас. Електростатика [Текст] : [посіб. для загальноосвіт. навч. закладів]. Ч. 2 / М. П. Пугач, Є. В. Руднєв. – Харків : Основа, 2019. – 75 с. – (Бібліотека журналу "Фізика в школах України" ; вип. 3 (183)).

УДК 53(072.3)

кільк. прим.: 1 (ЧЗ№3. – 1)

 

17. 53(072.3)

Л43 Лекції з фізики. 11 клас. Електричний струм в різних середовищах [Текст] : [посіб. для загальноосвіт. навч. закладів] / М. П. Пугач, В. Ф. Елецька, Є. В. Руднєв, В. М. Машталер. – Харків : Основа, 2019. – 128 с. – (Бібліотека журналу "Фізика в школах України" ; вип. 5 (185)).

УДК 53(072.3)

кільк. прим.: 1 (ЧЗ№3. – 1)

 

18. 5(062)

М54 Методика навчання природничих дисциплін у середній та вищій школі (ХХVІ Каришинські читання ) [Текст] : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф., (Полтава, 30-31 трав. 2019 р.) / за ред. М. В. Гриньової ; НАПН України, Полтав. нац. пед. ун-т імені В. Г. Короленка, Ін-т пед. освіти та освіти дорослих НАПН України [та ін.]. – Полтава : Сімон, 2019. – 374 с. – Бібліогр. в кінці ст.

УДК 5(062)+378.091

кільк. прим.: 2 (ВРК. – 1, ЧЗ№4. – 1)

 

19. 54(072.3)

І-98 Іщенко Т. В.

Дидактичні матеріали до уроків із загальної та неорганічної хімії [Текст] / Т. В. Іщенко. – Харків : Основа, 2019. – 96 с. – (Бібліотека журналу "Хімія" ; вип. 3 (195)).

УДК 54(072.3)

кільк. прим.: 1 (ЧЗ№4. – 1)

 

20. 54(072.3)

Г77 Гранкіна Т. М.

Розробки уроків з теми "Оксигеновмісні органічні сполуки" [Текст] / Т. М. Гранкіна. – Харків : Основа, 2019. – 112 с. – (Бібліотека журналу "Хімія" ; вип. 4 (196)).

УДК 54(072.3)

кільк. прим.: 1 (ЧЗ№4. – 1)

 

21. 57(072.3)

З-15 Задорожний К. М.

Завдання для контролю знань на уроках. Біологія тварин [Текст] / К. М. Задорожний. – Харків : Основа, 2019. – 62 с. : іл.. схеми, табл. – (Бібліотека журналу "Біологія" ; вип. 4 (196)).

УДК 57(072.3)

кільк. прим.: 1 (ЧЗ№4. – 1)

 

22. 51(072.3)

Б24 Баран О. І.

Сім раз відміряй... Нариси про дослідження операцій [Текст]. Ч. 1 / О. І. Баран, О. М. Чадаєв. – Харків : Основа, 2019. – 94 с. : іл. – (Бібліотека журналу "Математика в школах України" ; вип. 05 (197)).

УДК 51(072.3)

кільк. прим.: 1 (ЧЗ№3. – 1)

 

23. 51(072.3)

О-54 Олімпіади Сумщини з математики [Текст] : II етап. – Харків : Основа, 2019. – 126 с. – Бібліогр.: с. 126.

УДК 51(072.3)

кільк. прим.: 1 (ЧЗ№3. – 1)

 

24. 514(072.3)

П38 Пленерні уроки з геометрії. 9 клас [Текст] / С. Ю. Панченко, О. В. Бущак, Т. Ю. Музика, М. Б. Федюк. – Харків : Основа, 2019. – 64 с. : іл. – (Бібліотека журналу "Математика в школах України" ; вип. 03 (195)). – Бібліогр.: с. 63.

УДК 514(072.3)

кільк. прим.: 1 (ЧЗ№3. – 1)

 

25. 547(03)

Г77 Гранкіна Т. М.

Довідник з органічної хімії [Текст] / Т. М. Гранкіна. – Харків : Основа, 2019. – 80 с. – (Бібліотека журналу "Хімія" ; вип. 5 (197)).

УДК 547(03)

кільк. прим.: 1 (ЧЗ№4. – 1)

 

26. 57(072.3)

З-15 Задорожний К. М.

Біологія людини [Текст] : дидактичні матеріали / К. М. Задорожний. – Харків : Основа, 2019. – 62 с. : іл.. схеми, табл. – (Бібліотека журналу "Біологія" ; вип. 3 (195)).

УДК 57(072.3)

кільк. прим.: 1 (ЧЗ№4. – 1)

 

27. 57(072.3)

К43 Кириленко Н. І.

Біологія + хімія. Бінарні уроки [Текст]. Ч. 1 / Н. І. Кириленко, О. В. Лаховська. – Харків : Основа, 2019. – 75 с. – (Бібліотека журналу "Біологія" ; вип. 5 (197)). – Бібліогр.: с. 73–75.

УДК 57(072.3)+54(072.3)

кільк. прим.: 1 (ЧЗ№4. – 1)

 

28. 53(072.3)

П88 Пугач М. П.

Лекції з фізики. 11 клас. Закони електричного струму [Текст] : [посіб. для загальноосвіт. навч. закладів] / М. П. Пугач, Є. В. Руднєв. – Харків : Основа, 2019. – 96 с. – (Бібліотека журналу "Фізика в школах України" ; вип. 4 (184)).

УДК 53(072.3)

кільк. прим.: 1 (ЧЗ№3. – 1)

 

Загальна кількість примірників: 128

Мовознавство

 

Місця збереження документів:

ВРК - Відділ рідкісної книги

Н/а - Науковий абонемент

ЧЗ№2 - Читальна зала № 2

 

1. 81(062)

Ф54 Філологічні студії [Текст] : зб. наук. праць студ. і магістрантів. Вип. II / Полтав. держ. пед. ун-т імені В. Г. Короленка. – Полтава : ПДПУ імені В. Г. Короленка, 2007. – 224 с. – Бібліогр. в кінці ст.

УДК 81(062)+82.0(062)

кільк. прим.: 1 (ВРК. – 1)

 

2. 811.161.3(03)

З-13 Завальнюк У. М.

Слоунік сучаснай беларускай мовы [Текст] / У. М. Завальнюк, М. Р. Прыгодзіч, В. К. Раманцэвіч. – 2-е выд. – Мінск : Народная асвета, 2010. – 399 с.

УДК 811.161.3(03)

кільк. прим.: 1 (Н/а. – 1)

 

3. 811.111

Г37 Герасимук А. С.

Английский язык для специалистов автосервиса [Текст] : учеб. пособ. / А. С. Герасимук. – 2-е изд., исп. – Минск : Вышэйшая школа, 2012. – 166 с. : ил. – Библиогр.: с. 164–166.

УДК 811.111(075.8)

кільк. прим.: 1 (ЧЗ№2. – 1)

 

4. 811.111(075)

К68 Коровкина Д. В.

Английский язык в профессии. Общественное питание [Текст] : учеб. пособ. / Д. В. Коровкина. – Минск : Вышэйшая школа, 2014. – 111 с. : ил.

УДК 811.111(075)

кільк. прим.: 1 (ЧЗ№2. – 1)

 

5. 811.111(075.8)

К12 Кабешева Е. В.

Английский язык [Текст] = English : учеб. пособ. для студ. эконом. спец. / Е. В. Кабешева, Е. М. Гайкова, М. И. Чигринец ; УО "Белорусский торгово-эконом. ун-т". – Минск : Вышэйшая школа, 2014. – 175 с. – Посвящается 50-летию со дня образованию.

УДК 811.111(075.8)

кільк. прим.: 1 (ЧЗ№2. – 1)

 

6. 811.111(075.8)

И23 Иванюк Н. В.

Английский язык [Текст] = English : учеб. пособ. для студ. геогр. спец. / Н. В. Иванюк. – Минск : Вышэйшая школа, 2014. – 159 с.

УДК 811.111(075.8)

кільк. прим.: 1 (ЧЗ№2. – 1)

 

7. 811.161.2

К58 Кожевніков В.

Сувора розмова про "язик" і мову [Текст] / В. Кожевніков. – Київ : Пандемія, 2015. – 64 с.

УДК 811.161.2

кільк. прим.: 1 (Н/а. – 1)

 

8. 811.161.2

К58 Кожевніков В.

Українські національні цінності й українська інтелігенція [Текст] / В. Кожевніков. – Київ : Пандемія, 2016. – 40 с.

УДК 811.161.2

кільк. прим.: 1 (Н/а. – 1)

 

9. 811.111(075.8)

З-63 Зинкевич И. Н.

Английский язык для инженеров-машиностроителей [Текст] = English fot machinebuiding engineering : учеб. пособ. для студ. по машиностроительным спец. / И. Н. Зинкевич, К. А. Зинкевичус. – Минск : Вышэйшая школа, 2017. – 262 с.

УДК 811.111(075.8)

кільк. прим.: 1 (ЧЗ№2. – 1)

 

10. 811.111(075.8)

К17 Калилец Л. М.

Английский язык для математиков и физиков [Текст] = English for mathematicians and physicists : учеб. пособ. / Л. М. Калилец, И. В. Повх. – Минск : Народная асвета, 2017. – 327 с.

УДК 811.111(075.8)

кільк. прим.: 1 (ЧЗ№2. – 1)

 

11. 811.111

Б27 Басовец И. М.

Английский язык. Профессиональная речь экономистов [Текст] : практикум : учеб. пособ. / И. М. Басовец, Н. А. Куркович. – Минск : Народная асвета, 2017. – 128 с. : ил. – Библиогр.: с. 127.

УДК 811.111(075.8)

кільк. прим.: 1 (ЧЗ№2. – 1)

 

12. 811.111

Х30 Хведченя Л. В.

Грамматика английского языка [Текст] = Comprehensive English Grammar : учебник / Л. В. Хведченя. – Минск : Народная асвета, 2017. – 390 с.

УДК 811.111(075.8)

кільк. прим.: 1 (ЧЗ№2. – 1)

 

13. 811.111(075.8)

А64 Английский язык для экономистов [Текст] = English for Economists : учеб. пособ. для студ. / Л. В. Бедрицкая, Л. И. Василевская, Д. Г. Кузарь, И. В. Синяпкина. – Минск : Народная асвета, 2018. – 319 с. – Библиогр.: с. 317–319 (18 назв.).

УДК 811.111(075.8)

кільк. прим.: 1 (ЧЗ№2. – 1)

 

14. 811.111(075.8)

А64 Английский язык для журналистов [Текст] = English for Journalists : учеб. пособ. / под ред. О. В. Лущинской. – Минск : Народная асвета, 2018. – 195 с. – Библиогр.: с. 195.

УДК 811.111(075.8)

кільк. прим.: 1 (ЧЗ№2. – 1)

 

15. 811.111

В31 Веремейчик О. В.

Английский язык для таможенников [Текст] = English for Customs Officers : учебник / О. В. Веремейчик. – Минск : Вышэйшая школа, 2018. – 327 с. : ил. – Библиогр.: с. 323–327.

УДК 811.111(075.8)

кільк. прим.: 1 (ЧЗ№2. – 1)

 

16. 811.161.2'42

Є97 Єщенко Т. А.

Текстово-антропоцентричний вимір метафори українських поетів 1990-х [Текст] : монографія / Т. А. Єщенко ; наук. ред. М. І. Степаненко. – Київ : Академвидав, 2018. – 352 с. – (Монограф). – З автографом автора. – Бібліогр.: с. 266–349.

Автограф: Бібліотеці Полтавського національного педагогічного університету імені В. Г. Короленка від автора.

УДК 811.161.2'42

кільк. прим.: 1 (ЧЗ№2. – 1)

 

17. 811.161.2(072.3)

У45 Українська мова. Конспекти уроків. 8 клас. І семестр [Текст]. Ч. 1 / упоряд. С. А. Свінтковська. – Харків : Основа, 2019. – 94 с. – (Бібліотека журналу "Вивчаємо українську мову та літературу" ; вип. 5 (186)). – Відомості про авторів : с. 91-92. – Бібліогр.: с. 159–162.

УДК 811.161.2(072.3)

кільк. прим.: 1 (ЧЗ№2. – 1)

 

18. 811.111(072.2)

Б12 Бабенко Н. А.

Навчання читання молодших школярів [Текст] / Н. А. Бабенко. – Харків : Основа, 2019. – 80 с. – (Бібліотека журналу "Англійська мова та література" ; вип. 5 (197)). – Текст англ. мовою.

УДК 811.111(072.2)

кільк. прим.: 1 (ЧЗ№2. – 1)

 

19. 811.111

П69 Практическая фонетика английского языка [Текст] : учебник / под ред. Е. Б. Карневской. – 15-е изд., перераб. – Минск : Вышэйшая школа, 2019. – 383 с. : ил.

УДК 811.111(075.8)

кільк. прим.: 1 (ЧЗ№2. – 1)

 

20. 811.111(072.2)

С38 Синельникова В. В.

Games? Games! [Текст] / В. В. Синельникова. – Харків : Основа, 2019. – 127 с. – (Бібліотека журналу "Англійська мова та література" ; вип. 4 (196)).

УДК 811.111(072.2)

кільк. прим.: 1 (ЧЗ№2. – 1)

 

21. 811.111(072.3)

Г74 Готуємося до тестів [Текст]. Ч. 2 / упоряд. Л. Є. Овсяннікова. – Харків : Основа, 2019. – 94 с. – (Бібліотека журналу "Англійська мова та література" ; вип. 3 (195)).

УДК 811.111(072.3)

кільк. прим.: 1 (ЧЗ№2. – 1)

 

Загальна кількість примірників: 21

Літературознавство

 

Місця збереження документів:

Н/а - Науковий абонемент

ЧЗ№2 - Читальна зала № 2

Х/а - Художній абонемент

ВРК - Відділ рідкісної книги

 

1. 821.09(477)

Д44 Діалоги про українську національну справу. Б. Грінченко - М. Драгоманов [Текст] / Ін-т укр. археології НАН України. – Київ, 1994. – 286 с. – (Джерела з історії суспільно-політичного руху в Україні 19 - поч. 20 ст. ; Вип. 1).

УДК 821.09(477)"18/1917"(092)+930(477)(092)

кільк. прим.: 1 (Н/а. – 1)

 

2. 821.09(477)"4/17"

Н87 Нудьга Г.

Козак, філософ, поет [Текст] / Г. Нудьга ; ред.-упоряд. Любомир Сеник ; Благодійний фонд-фундація ім. Г. Нудьги, Ін-т українознавства ім. І. Крип'якевича НАН України. – Львів, 1999. – 208 с.

УДК 821.09(477)"4/17"

кільк. прим.: 1 (Н/а. – 1)

 

3. 821.09(477)"1991/..."(092)

Ж72 Жінка як текст. Емма Андієвська, Соломія Павличко, Оксана Забужко: фрагменти творчості і контексти [Текст] / упоряд. Л. Таран. – Київ : Факт, 2002. – 208 с. – (Літературний проект "Текст+Контекст". Знакові літературні доробки та навколо них). – Бібліогр. в підрядк. прим.

УДК 821.09(477)"1991/..."(092)

кільк. прим.: 1 (ЧЗ№2. – 1)

 

4. 821.09(477)"1991/..."(092)

С30 Семків Р. А.

Іван Малкович, український видавець і поет [Текст] / Р. А. Семків. – Київ : Атлант, 2008. – 64 с. : портр., іл. – (Стозір'я. Бібліотека української родини: Підприємці. Благодійники. Письменники). – Рез. англ. – Бібліогр.: с. 61.

УДК 821.09(477)"1991/..."(092)

кільк. прим.: 1 (Н/а. – 1)

 

5. 821.09(477)

К95 Кучерук О.

Володимир Винниченко: сторінки державно-політичної діяльності [Текст] / О. Кучерук ; Укр. ін-т нац. пам'яті, Музей укр. народної республіки. – Київ, 2010. – 16 с. : портр., іл. – На обкл. авт. не зазначено.

УДК 821.09(477)"1917/1991"(092)

кільк. прим.: 1 (Н/а. – 1)

 

6. 821.09(477)"4/17"

Б48 Бердо Г.

Українська література XI-XVIII сторіч [Текст] / Г. Бердо. – Київ : Щек, 2011. – 192 с.

УДК 821.09(477)"4/17"

кільк. прим.: 1 (Н/а. – 1)

 

7. 821.09(477)

Л64 Літературний музей В. А. Симоненка [Текст] / упоряд. С. Б. Яценко ; Полтав. обл. держ. адмін., Департамент освіти і науки, Лубенська районна держ. адмін. Відділ освіти, Тарандицівська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів імені В. А. Симоненка. – Тарандинці : [б.в.], 2012. – 36 с.

УДК 821.09(477)"1917/1991"(092)

кільк. прим.: 1 (Н/а. – 1)

 

8. 821.09(477)(062)

П18 Парадигма [Текст] : зб. наук. пр. Вип. 7 / редкол.: Т. Гаврилів [та ін.] ; Ін-т українознавства ім. І. Крип'якевича НАН України, Громадський благодійний фонд "Фундація ім. Григорія Нудьги". – Львів : Ін-т українознавства ім. І. Крип'якевича НАН України, 2013. – 480 с. : фото. – Бібліогр. в підрядк. прим.

УДК 821.09(477)(062)

кільк. прим.: 1 (Н/а. – 1)

 

9. 821.09(477)

Н37 Наш Дімаров. Статті. Інтерв'ю. Спогади. Листи. Присвяти [Текст] / упоряд. Є. Дімарова ; ред. Т. Щегельська. – Київ : Фенікс, 2015. – 328 с. : портр., іл. – (Життя славетних). – Життєпис А Дімарова: с. 320-321. – Бібліогр. А. Дімарова: с.321–324.

УДК 821.09(477)"1917/1991"(092)

кільк. прим.: 1 (Н/а. – 1)

 

10. 821.09(476)(091)

К23 Карлюкевіч А. М.

Родныя сляды. Далёкая і блізкая памяць [Текст] / А. М. Карлюкевіч. – Мінск : Звязда, 2015. – 176 с.

УДК 821.09(476)(091)

кільк. прим.: 1 (Н/а. – 1)

 

11. 821.09(477)"1917/1991"(092)

Т14 Таїни художнього тексту (до проблеми поетики художнього тексту) [Текст] : зб. наук. праць. Вип. 19 / наук. ред. Н. І. Заверталюк ; Дніпропетр. нац. ун-т імені Олеся Гончара. – Дніпро : Ліра, 2016. – 242 с. – Бібліогр. в кінці ст.

УДК 821.09(477)"1917/1991"(092)

кільк. прим.: 1 (ЧЗ№2. – 1)

 

12. 821.09(476)(091)

К23 Карлюкевіч А. М.

Святло сяброуства [Текст] / А. М. Карлюкевіч. – Мінск : Звязда, 2016. – 272 с. : іл.

УДК 821.09(476)(091)

кільк. прим.: 1 (Н/а. – 1)

 

13. 821.09(476)

К92 Купала Янка. Для тых якіх люблю [Текст] : успаміны, эсэ, вершы, паэмы, п'еса / уклад. В. Шніпа ; мастак У. Свентахоускі. – Мінск : Мастацкая літаратура, 2017. – 318 с. : іл.

УДК 821.09(476)

кільк. прим.: 1 (Н/а. – 1)

 

14. 821.09(476)

К60 Колас Якуб. Вобразы мілыя роднага краю ... [Текст] : успаміны, вершы, паэма / уклад. В. Шніпа ; мастак У. Свентахоускі. – Мінск : Мастацкая літаратура, 2017. – 335 с. : іл.

УДК 821.09(476)

кільк. прим.: 1 (Н/а. – 1)

 

15. 821.09(476)

Г21 Гарэцкі Максім. Вернасць высокім ідэалам [Текст] : успаміны, аповесці, апавяданні, запіскі / уклад.: Р. Гарэцкага, В. Шніпа ; мастак У. Свентахоускі. – Мінск : Мастацкая літаратура, 2018. – 319 с. : іл.

УДК 821.09(476)

кільк. прим.: 1 (Н/а. – 1)

 

16. 821.09(477)

Н17 Наєнко М.

Після сказаного і... Поза записом [Текст] / М. Наєнко. – Київ : Освіта Україна, 2018. – 488 с. – З автографом автора. – Бібліогр. в кінці ст.

Автограф: Науковій бібліотеці Полтавського національного педагогічного університету імені Володимира Короленка. Автор, почесний професор

М. Наєнко

20.02.2019 р.

УДК 821.09(477)

кільк. прим.: 1 (Н/а. – 1)

 

17. 821.09(477)

М74 Мовчан Р.

У пошуках архітвору (З історії української літератури ХХ століття) [Текст] / Р. Мовчан. – Київ : Вид. дім Дмитра Бураго, 2018. – 447 с. – З автографом автора. – Бібліогр. в підрядк. прим.

Автограф: Бібліотеці ім. М. А. Жовтобрюха Полтавського національного педагогічного університету імені В. Г. Короленка від автора. Р. Мовчан

14.12.2018 р..

УДК 821.09(477)"1917/1991"(092)

кільк. прим.: 1 (ЧЗ№2. – 1)

 

18. 821.09(477)"1917/1991"

Ж72 Жиленко І. Р.

Малі жанри в українській та російській еміграційній прозі міжвоєнного двадцятиліття: компаративний дискурс [Текст] : монографія / І. Р. Жиленко. – Суми : СВС Панасенко І. М., 2018. – 428 с. – Бібліогр. в кінці розд.

УДК 821.09(477)"1917/1991"+821.09(47+57)"1917/1991"

кільк. прим.: 1 (ЧЗ№2. – 1)

 

19. 821.09(477)(062)

В53 Вісник Таврійської фундації (Осередку вивчення української діаспори) [Текст] : [літ.-наук. зб.]. Вип. 14 / Херсон. держ. ун-т, Міжкафедральна наук. лаб. "Укр. літ. в англомовному світі", Таврійська фундація (Осередок вивчення української діаспори) м. Херсон. – Київ ; Херсон : Просвіта, 2018. – 288 с. – До 100-річчя від дна народження Яра Славутича та Олеся Гончара. – Бібліогр. в кінці ст.

УДК 821.09(477)(062)

кільк. прим.: 1 (Н/а. – 1)

 

20. 821.09(476)

К23 Карлюкевіч А. М.

Слова Купалы крочыць на свеце. Партрэты сяброу беларускай літаратуры [Текст] / А. М. Карлюкевіч. – Мінск : Паліграфкамбінат імя Я. Коласа, 2018. – 175 с. : портр.

УДК 821.09(476)

кільк. прим.: 1 (Н/а. – 1)

 

21. 821.09(477)(076.6)

О-77 Острови малої еміграційної прози [Текст] : хрестоматія творів українських письменників міжвоєнного двадцятиріччя / упоряд. І. Р. Жиленко. – Суми : СВС Панасенко І. М., 2018. – 152 с.

УДК 821.09(477)(076.6)

кільк. прим.: 1 (ЧЗ№2. – 1)

 

22. 821.09(497.11)

Б61 Білик Н. Л.

Стратегії компаративістики в сербському романі порубіжжя XX-XXI сторіч [Текст] : монографія / Н. Л. Білик ; Київський нац. ун-т імені Тараса Шевченка. – Київ : Освіта України, 2018. – 693 с. : іл. – Бібліогр.: с. 659–692.

УДК 821.09(497.11)

кільк. прим.: 1 (ЧЗ№2. – 1)

 

23. 821.09(73)(092)

М47 Мелещенко О. К.

Публіцистика Марка Твена (1835-1910) [Текст] : навч.-метод. комплекс : навч. посіб., хрестоматія, тести,теми реф. / О. К. Мелещенко ; Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка, Ін-т журналістики. – Київ : Дніпро, 2018. – 600 с. : фото. – Бібліогр.: с. 587–596 та в підрядк. прим.

УДК 821.09(73)(092)

кільк. прим.: 1 (ЧЗ№2. – 1)

 

24. 821.512.19

А60 Алядін Ш.

Мердивен [Текст] / Ш. Алядін. – Київ : К.І.С., 2018. – 280 с. – (Кримськотатарська проза українською).

УДК 821.512.19

кільк. прим.: 1 (Х/а. – 1)

 

25. 821.09(100)

К95 Куцінко О. Г.

Психологізація навчально-виховного процесу на уроках зарубіжної літератури [Текст] / О. Г. Куцінко. – Харків : Основа, 2019. – 108 с. : іл., табл. – (Бібліотека журналу "Зарубіжна література в школі" ; вип. 3 (15)). – Бібліогр.: с. 104–105 (26 назв).

УДК 821.09(100)(072.3)

кільк. прим.: 1 (ЧЗ№2. – 1)

 

26. 821.09(477)

С79 Степаненко М. І.

100-літній ювілей Олеся Гончара [Текст] : довідник / М. І. Степаненко. – Полтава : Астрая, 2019. – 252 с.

 

.

УДК 821.09(477)"1991/..."(092)

кільк. прим.: 2 (ВРК. – 1, ЧЗ№2. – 1)

 

27. 821.09(477)(072.3)

У45 Українська література. Конспекти уроків. 7 клас. I семестр [Текст]. Ч. 1 / уклад. С. А. Свінтковська. – Харків : Основа, 2019. – 93 с. – (Бібліотека журналу "Вивчаємо українську мову та літературу" ; Вип. 3 (184)). – Відомості про авторів : с. 91-92.

УДК 821.09(477)(072.3)

кільк. прим.: 1 (ЧЗ№2. – 1)

 

28. 821.09(477)(072.3)

У45 Українська література. Конспекти уроків. 7 клас. I семестр [Текст]. Ч. 2 / уклад. С. А. Свінтковська. – Харків : Основа, 2019. – 108 с. – (Бібліотека журналу "Вивчаємо українську мову та літературу" ; Вип. 4 (185)). – Відомості про авторів : с. 106. – Бібліогр.: с. 102–105.

УДК 821.09(477)(072.3)

кільк. прим.: 1 (ЧЗ№2. – 1)

 

29. 821.09(477)"1917/1991"

Л46 Ленська С. В.

Українська мала проза 20-х років: жанрово-стильовий аспект [Текст] / С. В. Ленська. – Київ : Дивослово, 2019. – 64 с. : Бібліогр.: с. 60-64 (139 назв). – (Бібліотечка "Дивослова" ; вип. 2 (165)).

УДК 821.09(477)"1917/1991"

кільк. прим.: 1 (ВРК. – 1)

 

30. 821.09(100)

К64 Коновалова М. В.

Компетентнісно орієнтовані завдання на уроках зарубіжної літератури. 8-й клас [Текст] / М. В. Коновалова. – Харків : Основа, 2019. – 80 с. : іл., схеми, табл. – (Бібліотека журналу "Зарубіжна література в школі" ; вип. 4 (16)). – Бібліогр.: с. 79 (15 назв).

УДК 821.09(100)(072.3)

кільк. прим.: 1 (ЧЗ№2. – 1)

 

31. 821.09(100)

Р49 Рибальченко В. В.

Поточний та підсумковий контроль на уроках зарубіжної літератури. 5-7-мі класи [Текст] / В. В. Рибальченко. – Харків : Основа, 2019. – 96 с. – (Бібліотека журналу "Зарубіжна література в школі" ; вип. 5 (17)). – Бібліогр.: с. 93–94 (30 назв).

УДК 821.09(100)(072.3)

кільк. прим.: 1 (ЧЗ№2. – 1)

 

Загальна кількість примірників: 32

Художня література

 

Місця збереження документів:

Х/а - Художній абонемент

ВРК - Відділ рідкісної книги

 

1. 821(477)

Ш78 Шовкошитний В.

Мерехтіння зникань [Текст] : роман / В. Шовкошитний. – Київ : Колофон, [2002]. – 280 с.

Автограф: Бібліотеці ПНПУ на пам'ять про Незабутніх! В. Шовкошитний.

УДК 821(477)"1991/..."

кільк. прим.: 1 (Х/а. – 1)

 

2. 821(73)

Д42 Джонс Д.

Отныне и вовек [Текст] : роман / Д. Джонс ; пер. с англ. А. Михалева ; предисл. Ю. Ковалева. – Москва : Радуга, 1986. – 832 с. – (Библиотека литературы США).

УДК 821(73)

ББК 84(7СПО)

кільк. прим.: 1 (Х/а. – 1)

 

3. 821(481)

Г18 Гамсун К.

Дети времени ; Местечко Сегельфосс [Текст] : романы : пер. с норв. / К. Гамсун. – Москва : Эй-Ди-Лтд, 1994. – 496 с.

УДК 821(481)

кільк. прим.: 1 (Х/а. – 1)

 

4. 821(481)

Г18 Гамсун К.

Соки земли ; Женщины у колодца [Текст] : романы : пер. с норв. / К. Гамсун. – Москва : Эй-Ди-Лтд, 1994. – 650 с.

УДК 821(481)

кільк. прим.: 1 (Х/а. – 1)

 

5. 821(481)

Г18 Гамсун К.

Последняя отрада ; Последняя глава [Текст] : романы : пер. с норв. / К. Гамсун. – Москва : Эй-Ди-Лтд, 1994. – 544 с.

УДК 821(481)

кільк. прим.: 1 (Х/а. – 1)

 

6. 821(481)

Г18 Гамсун К.

Август ; А жизнь идет... [Текст] : романы : пер. с норв. / К. Гамсун. – Москва : Эй-Ди-Лтд, 1994. – 687 с.

УДК 821(481)

кільк. прим.: 1 (Х/а. – 1)

 

7. 821(477)

Д43 Дзюбенко Н.

Андрій Первозванний [Текст] / Н. Дзюбенко. – Київ : Гранослов, 1999. – 334 с.

УДК 821(477)"1991/..."

кільк. прим.: 1 (Х/а. – 1)

 

8. 821(477.53)

М23 Манойленко Ю. А.

Наречена вітру [Текст] : поезії / Ю. А. Манойленко. – Лубни : Вид. Лубни, 2002. – 52 с.

Автограф: Від автора. Ю. Манойленко

28.03.2019 р.

.

УДК 821(477.53)

кільк. прим.: 1 (Х/а. – 1)

 

9. 821(477.53)

М23 Манойленко Ю.

Синьооке сонце живокосту [Текст] / Ю. Манойленко. – Полтава : АСМІ, 2004. – 90 с. – З автографом автора.

Автограф: Від автора. Ю. Манойленко

28.03.2019 р.

.

УДК 821(477.53)

кільк. прим.: 1 (Х/а. – 1)

 

10. 821(477)"1991/..."

Б81 Бондаренко В.

Проявление души [Текст] : поэзии / В. Бондаренко. – Днепропетровск : АРТ-ПРЕСС, 2006. – 180 с. – С автографом автора.

Автограф: Бібліотеці Полтавського національго педагогічно університета ім. В. Г. Короленка з великою вдячністью за спілкування! Бажаю добра, радощів і мира! В. Бондаренко

23.05.2018 р.

УДК 821(477)"1991/..."

кільк. прим.: 1 (Х/а. – 1)

 

11. 821(477)

М74 Могильницька Г. А.

Хроніка великого ошуканства [Текст] / Г. А. Могильницька. – Вид. 4-е. – Київ : Вид. відділ Укр. Православної Церкви Київського Патріархату, 2009. – 96 с. – Бібліогр.: с. 93–94.

УДК 821(477)"1991/..."

кільк. прим.: 1 (Х/а. – 1)

 

12. 821(477)"1991/..."

Б91 Бурбело О.

Первоцвіт [Текст] : казки, легенди, вірші, смішинки та загадки / О. Бурбело. – Вид. 2-ге, змінене і допов. – Вінниця : Рогальська І. О., 2012. – 152 с. : фото.

УДК 821(477)"1991/..."

кільк. прим.: 1 (Х/а. – 1)

 

13. 821(477.53)

М23 Манойленко Ю.

До одвічних бродів [Текст] : поезії / Ю. Манойленко. – Лубни : Вид. Лубни, 2012. – 122 с.

УДК 821(477.53)

кільк. прим.: 1 (Х/а. – 1)

 

14. 821(477)"1991/..."

Б91 Бурбело О.

Я лиш струна на арфі України [Текст] / О. Бурбело. – Київ : Антологія, 2013. – 304 с.

УДК 821(477)"1991/..."

кільк. прим.: 1 (Х/а. – 1)

 

15. 821(477)"1991/..."

Б17 Базів В.

Армагеддон на Майдані [Текст] : роман-реквієм / В. Базів. – Київ : Український пріоритет, 2014. – 160 с.

УДК 821(477)"1991/..."

кільк. прим.: 1 (Х/а. – 1)

 

16. 821(477.53)

М23 Манойленко Ю.

Стежкою трави [Текст] : зб. віршів / Ю. Манойленко. – Миргород : Вид.Миргород, 2014. – 130 с. – Хутору Церковна Долина, з яким говорять мої серце і душа, присвячую.

УДК 821(477.53)

кільк. прим.: 1 (Х/а. – 1)

 

17. 821(477)"1991/..."

Б91 Бурбело О.

Перемога під Синіми Водами [Текст] / О. Бурбело. – Вінниця : Консоль, 2015. – 128 с.

УДК 821(477)"1991/..."

кільк. прим.: 1 (Х/а. – 1)

 

18. 821(477)

К69 Корсунська Т. (Бевз Тамара Олексіївна)

Василь Симоненко - Національний поет України [Текст] / Т. Корсунська. – Черкаси : Вид. Чабаненко Ю., 2015. – 84 с.

УДК 821(477)"1991/..."

кільк. прим.: 1 (Х/а. – 1)

 

19. 821(477)

К69 Корсунська Т. (Бевз Тамара Олексіївна)

Намисто України [Текст] : сонети. Кн. 2 / Т. Корсунська. – Черкаси : Вид. Чабаненко Ю., 2016. – 64 с.

УДК 821(477)"1991/..."

кільк. прим.: 1 (Х/а. – 1)

 

20. 821(477)

К69 Корсунська Т. (Бевз Тамара Олексіївна)

Намисто України [Текст] : сонети. Кн. 3 / Т. Корсунська. – Черкаси : Вид. Чабаненко Ю., 2016. – 76 с.

УДК 821(477)"1991/..."

кільк. прим.: 1 (Х/а. – 1)

 

21. 821(477)

К69 Корсунська Т. (Бевз Тамара Олексіївна)

Намисто України [Текст] : сонети. Кн. 4 / Т. Корсунська. – Черкаси : Вид. Чабаненко Ю., 2016. – 80 с.

УДК 821(477)"1991/..."

кільк. прим.: 1 (Х/а. – 1)

 

22. 821(477)"1991/..."

Б91 Бурбело А.

Гармония [Текст] : стихотворения, тексты песен, письма / А. Бурбело. – Винниця : Рогальская И. О., 2016. – 144 с. : фото.

УДК 821(477)"1991/..."

кільк. прим.: 1 (Х/а. – 1)

 

23. 821(476)

Ш19 Шамякін І.

Вазьму твой боль : раман ; Гандлярка і паэт [Текст] : аповесць / І. Шамякін. – Мінск : Мастацкая літаратура, 2016. – 511 с.

УДК 821(476)

кільк. прим.: 1 (Х/а. – 1)

 

24. 821(477.53)

М23 Манойленко Ю.

На покуті свята [Текст] / Ю. Манойленко. – Полтава : Полтавський літератор, 2016. – 112 с.

УДК 821(477.53)

кільк. прим.: 1 (Х/а. – 1)

 

25. 821(477.53)

П31 Печора О. А.

На Посуллі соловейко... [Текст] : пісні та пісенна поезія / О. А. Печора. – Лубни : Інтер Парк, 2017. – 236 с. : фото.

УДК 821(477.53)

кільк. прим.: 1 (Х/а. – 1)

 

26. 821(477)"1991/..."

Н56 Нестеренко П. А.

І повернувся білим журавлем... [Текст] : художньо-документальна повість / П. А. Нестеренко. – Суми : Мрія-1, 2017. – 158 с. : портр., іл.

УДК 821(477)"1991/..."

кільк. прим.: 1 (Х/а. – 1)

 

27. 821(477)

К69 Корсунська Т. (Бевз Тамара Олексіївна)

Софіївка [Текст] / Т. Корсунська. – Черкаси : Вид. Чабаненко Ю., 2017. – 68 с.

УДК 821(477)"1991/..."

кільк. прим.: 1 (Х/а. – 1)

 

28. 821(477.53)

П31 Печора О. А.

Стежина в світ [Текст] : вірші школярам і студентам / О. А. Печора ; передм. О. І Неживий. – Лубни : Інтер Парк, 2017. – 336 с.

УДК 821(477.53)

кільк. прим.: 1 (Х/а. – 1)

 

29. 821(477.53)

К64 Кононенко Б. Д.

Сонцепоклонні вірші [Текст] / Б. Д. Кононенко. – Лубни : Інтер Парк, 2017. – 156 с. : іл.

УДК 821(477.53)

кільк. прим.: 1 (Х/а. – 1)

 

30. 821(575.2)

А36 Айтматау Ч. Т.

Буранны паустанак. І вякуе дзень даужэй за век [Текст] : раман / Ч. Т. Айтматау ; пер. с рус. М. Стральцова ; маст. А. Кашкурэвіч. – Мінск : Народная асвета, 2018. – 224 с. : іл.

УДК 821(575.2)

кільк. прим.: 1 (Х/а. – 1)

 

31. 821(477)"1991/..."

Б91 Бурбело О.

Рідній Україні [Текст] : вибране, проза / О. Бурбело. – Вінниця : Рогальська І. О., 2018. – 136 с.

УДК 821(477)"1991/..."

кільк. прим.: 1 (Х/а. – 1)

 

32. 821(476)

Т51 Токарева И.

Приключения Анфисы Котиковой в математическом доме [Текст] : для детей младшего школьного возраста / И. Токарева ; худ. Т. Л. Вакулич. – Минск : Народная асвета, 2018. – 78 с. – (Сказки для вундеркиндов).

УДК 821(476)

кільк. прим.: 1 (Х/а. – 1)

 

33. 821(477)

К69 Корсунська Т. (Бевз Тамара Олексіївна)

Тривога за Україну [Текст] / Т. Корсунська. – Вінниця : Рогальська І. О., 2018. – 152 с.

УДК 821(477)"1991/..."

кільк. прим.: 1 (Х/а. – 1)

 

34. 821(477)"1991/.."

Т19 Тараторіна С.

Лазарус [Текст] : роман / С. Тараторіна. – Київ : КМ-Букс, 2018. – 416 с. – З автографом автора.

Автограф: Бібліотеці імені М. А. Жовтобрюха з найкращими побажаннями від автора. С. Тараторіна

23.10.2018 р..

УДК 821(477)"1991/..."

кільк. прим.: 1 (Х/а. – 1)

 

35. 821(477)

В75 Воронина Л.

Таємне Товариство Ботанів, або Екстрим на горі Підстава [Текст] : повість : для дітей серед. шк. віку / Л. Воронина ; худож. Володимир Штанко. – Київ : Знання, 2018. – 141 с. : іл. – (Серія книг про Таємні Товариства).

УДК 821(477)"1991/..."

кільк. прим.: 1 (Х/а. – 1)

 

36. 821(477)

Т77 Трублаїні М.

Шхуна "Колумб" [Текст] : повість / М. Трублаїні. – Київ : Знання, 2018. – 383 с. – (Скарби: молодіжна серія).

УДК 821(477)"1917/1991"

кільк. прим.: 1 (Х/а. – 1)

 

37. 821(44)

С31 Сент-Екзюпері Антуан де.

Маленький принц ; Земля людей [Текст] / Сент-Екзюпері Антуан де ; пер. з фр. Е. Євтушенко. – Київ : Знання, 2018. – 272 с. : іл. – (Скарби).

УДК 821(44)

кільк. прим.: 1 (Х/а. – 1)

 

38. 821(477)"1991/..."

Д76 Друзі по перу - Олександрі Бурбело [Текст] : [біографія та вірші, присвячені її творчості] / упоряд. В. Я. Бевз. – Вінниця : Рогальська І. О., 2018. – 84 с.

УДК 821(477)"1991/..."

кільк. прим.: 1 (Х/а. – 1)

 

39. 821(477.53)

З-31 Запека В. Л.

Батальйон "Полтава". Роки війни [Текст] : фото та розповіді / В. Л. Запека. – Житомир : Вид. О. О. Євенок, 2018. – 150 с. – Текст: рос, укр. - З автографом автора.

Автограф: Бібліотеці Полтавського національного педагогічного університету імені В. Г. Короленка від студента 5 курсу. В. Запека.

УДК 821(477.53)

кільк. прим.: 1 (Х/а. – 1)

 

40. 821(410)

Д45 Діккенс Ч.

Різдвяна пісня в прозі, або Різдвяне оповідання з привидами ; Новорічні дзвони ; Цвіркун домашнього вогнища [Текст] / Ч. Діккенс ; передм. автора ; пер. з англ. О. Косач-Кривинюк, О. Мокровольського. – Київ : Знання, 2019. – 304 с. – (Скарби: молодіжна серія).

УДК 821(410)

кільк. прим.: 1 (Х/а. – 1)

 

41. 821(540)

Т12 Тагор Р.

"Моя золотая Бенгалия" на языках народов мира [Текст] = "My Golden Bengal" in the languages of the world / Р. Тагор ; сост.: Алесь Карлюкевич, Музахидул Ислам. – Минск : Полиграфкомбинат им. Я. Коласа, 2019. – 128 с.

УДК 821(540)

кільк. прим.: 1 (Х/а. – 1)

 

42. 821(476)

Д66 Домарёнок Т. И.

Все краски Белого Света [Текст] : сказки для маленьких художников : для детей младшего и среднего школьного возраста / Т. И. Домарёнок ; худож. А. Роговская. – Минск : Народная асвета, 2019. – 39 с. : ил. – (Творческие сказки).

УДК 821(476)

кільк. прим.: 1 (Х/а. – 1)

 

43. 821(476)

Я44 Як курачка пеуніка ратавала [Текст] = How the hen saved the cockerel : a belarusian folk tale : беларускач народная казка для дзяцей дашкольнага і малодшага школьнага узросту. – Мінск : Народная асвета, 2019. – 16 с.

УДК 821(476)

кільк. прим.: 1 (Х/а. – 1)

 

44. 821(477)"1917/1991"

Г97 Гуцало Є. П.

Сім'я дикої качки [Текст] : вибрані твори / Є. П. Гуцало ; упоряд. Л. Ворониної. – Київ : Знання, 2019. – 255 с. : іл. – (Скарби: Молодіжна серія).

УДК 821(477)"1917/1991"

кільк. прим.: 1 (Х/а. – 1)

 

45. 821(73)

W62 Wharton E.

The Age of Innocence [Текст] / E. Wharton. – Kyiv : Znannia, 2019. – 414 p. – (American Library).

УДК 821(73)

кільк. прим.: 1 (Х/а. – 1)

 

46. 821(410)

К36 Керрол Льюїс.

Аліса у Країні Чудес ; У Задзеркальній країні [Текст] / Керрол Льюїс ; пер. з англ.: Г. Бушиної, М. Лукаша, О. Ломакіної. – Київ : Знання, 2019. – 240 с. : іл. – (Скарби: молодіжна серія).

УДК 821(410)

кільк. прим.: 1 (Х/а. – 1)

 

47. 821(476)

В23 Вашкевич Э.

Вкус победы [Текст] : рассказы для детей млад. и сред. шк. возраста / Э. Вашкевич ; худ.: Ю. Давыдова, В. Жилинская. – Минск : Народная асвета, 2019. – 64 с. : ил.

УДК 821(476)

кільк. прим.: 1 (Х/а. – 1)

 

48. 821(477.53)

Л84 Лук'яненко О. В.

Випадкові пророки: Сто шукань між ста вагань. Поетичні розмисли [Текст] / О. В. Лук'яненко. – Полтава : Сімон, 2019. – 112 с. – З автографом автора.

Автограф: Книгозбірні ПНПУ від автора. 25.03.2019 р. Лук'яненко.

УДК 821(477.53)

кільк. прим.: 1 (ВРК. – 1)

 

Загальна кількість примірників: 48

Історичні науки

 

Місця збереження документів:

Н/а - Науковий абонемент

ЧЗ№2 - Читальна зала № 2

ВРК - Відділ рідкісної книги

 

1. 94(477)"1648/179"

Н87 Нудьга Г.

Республіка козаків (Середньовічна Європа про Січ та козаків) [Текст] / Г. Нудьга ; Фонд духовного відродження імені митрополіта Андрея Шептицького. – [Б. м., : б. в.], [1991]. – 118 с. – Бібліогр. в підрядк. прим.

УДК 94(477)"1648/179"

кільк. прим.: 1 (Н/а. – 1)

 

2. 94(477)

H75 Holodomor Ukrainian genocide in the early 1930s [Текст] / National Museum "Holodomor Victims Memorial". – Kyiv, [2006]. – 24 p.

УДК 94(477)"1929/1933"

кільк. прим.: 1 (Н/а. – 1)

 

3. 94(477)

H75 Holodomor 1932-1933 le genocide en Ukraine [Текст] / National Museum "Holodomor Victims Memorial". – Kyiv, [2006]. – 24 p.

УДК 94(477)"1929/1933"

кільк. прим.: 1 (Н/а. – 1)

 

4. 94(477)

Н31 Нас вбивали, бо ми - українці... [Текст]. – Київ, [2006]. – 13 с.

УДК 94(477)"1929/1933"

кільк. прим.: 1 (Н/а. – 1)

 

5. 94(477)

Г61 Голодомор не зламав [Текст]. – Київ, [2015]. – 32 c.

УДК 94(477)"1929/1933"

кільк. прим.: 2 (Н/а. – 2)

 

6. 94(477)

Ч-96 Чухліб Т.

Петро Дорошенко [Текст] / Т. Чухліб. – Київ : Атлант ЮЕмСІ, 2007. – 63 с. – (Стозір'я. Бібліотека української родини: Державні діячі. Дипломати. Військові діячі).

УДК 94(477)"1648/179"(092)

кільк. прим.: 1 (ЧЗ№2. – 1)

 

7. 94(477)"134/1648"

Б87 Брехуненко В.

Війни українських козаків з Росією до часів Богдана Хмельницького [Текст] / В. Брехуненко. – Київ : Наталія Брехуненко, 2007. – 62 с. – (Перемоги української зброї). – На обкл. авт. не вказ.

УДК 94(477)"134/1648"

кільк. прим.: 1 (Н/а. – 1)

 

8. 94(477)"1648/179

Б87 Брехуненко В.

Війни українських козаків з Росією в XVI-XVII ст. [Текст] / В. Брехуненко. – Київ : Наталія Брехуненко, 2007. – 62 с. – (Перемоги української зброї). – На обкл. авт. не вказ.

УДК 94(477)"1648/179"

кільк. прим.: 1 (Н/а. – 1)

 

9. 94(477.8):355.1(092)

П61 Посівнич М. Р.

Роман Шухевич [Текст] / М. Р. Посівнич. – Київ : Атлант, 2007. – 64 с. : портр., іл. – (Стозір'я. Бібліотека української родини: Державні діячі. Дипломати. Військові діячі). – Рез. англ. – Бібліогр.: с. 61.

УДК 94(477.8):355.1(092)

кільк. прим.: 1 (Н/а. – 1)

 

10. 94(477)

К20 Капустян Г. Т.

Українська державність: етапи становлення [Текст] / Г. Т. Капустян ; Кременчуцький нац. ун-т імені Михайла Остроградського. – Кременчук : ПП Щербатих О. В., 2011. – 84 с. : іл., фото. – укр., рос.

УДК 94(477)

кільк. прим.: 1 (Н/а. – 1)

 

11. 94(477)"1929/1933"

Н20 Наймарк Н. М.

Геноциди Сталіна [Текст] / Н. М. Наймарк ; пер. з англ. В. Старка. – Київ : Києво-Могилянська академія, 2011. – 136 с. – Покажч.: с. 127-135.

УДК 94(477)"1929/1933"

кільк. прим.: 1 (ЧЗ№2. – 1)

 

12. 94(477)"1929/1933"

М92 Мухіна М.

Упокорення голодом [Текст] : збірник документів : джерела з новітньої історії України / М. Мухіна ; АНУ, Ін-т укр. археографії. – Київ : МП Офорт, 2011. – 312 с. – Імен. покажч.: с. 291-298.- Геогр. покажч.: с. 299-306.- Перелік документів : с. 307-310.

УДК 94(477)"1929/1933"

кільк. прим.: 2 (Н/а. – 2)

 

13. 94(477)

Ч-96 Чухліб Т.

Українська звитяга у Віденській битві народів 1683 року [Текст] / Т. Чухліб. – Київ, 2013. – 64 с. – (Перемоги української зброї).

УДК 94(477)"1648/179"

кільк. прим.: 1 (ЧЗ№2. – 1)

 

14. 94(477)

Л48 Леп'явко С.

"Рятівники від турецької хмари": Запорожці і Хотинська війна 1621 р. [Текст] / С. Леп'явко. – Київ, 2013. – 64 с. – (Перемога української зброї).

УДК 94(477)"134/1648"

кільк. прим.: 1 (ЧЗ№2. – 1)

 

15. 94(477)"1929/1933"

Г34 Геноцид в Україні 1932-1933 рр. за матеріалами кримінальної справи № 475 [Текст] / Ін-т української археології та джерелознавства ім. М. С. Грушевського, Ін-т нац. пам'яті Служби безпеки України. – Київ, 2014. – 560 с. – Дод.: с.498-524.- Перелік док і матер.: с.525-531.- Список скорочень : с.532-535.- Імен. покажч.: с. 536-546.- Геогр. покажч.: с. 547-556.

УДК 94(477)"1929/1933"

кільк. прим.: 1 (Н/а. – 1)

 

16. 63.3(4Укр)622

Г61 Голодомор 1932-1933 років в Україні як злочин геноциду згідно з міжнародним правом [Текст] = The Holodomor of 1932-1933 in Ukraine as a crime of genocide under International Law : [монографія] / ред.: В. Василенко, М. Антонович. – 3-тє вид., доп. – Київ : Києво-Могилянська академія, 2014. – 364 с. – Текст укр. , англ. – Бібліогр. в підрядк. прим.

УДК 94(477)"1929/1933"

кільк. прим.: 1 (Н/а. – 1)

 

17. 94(477)

У45 Україна у Другій світовій війні. До 70-річчя перемоги над нацизмом у Другій світовій війні [Текст] / Укр. ін-т національної пам'яті. – Київ, 2015. – 28 с.

УДК 94(477)"1939/1945"

кільк. прим.: 2 (Н/а. – 2)

 

18. 94(477)

У45 Українська Друга світова [Текст] : матеріали міжнар. наук. конф. до 70-річчя перемоги над нацизмом у Другій світовій війні, (Київ, 5 трав. 2015 р.) / упоряд. В. М. Яременко ; Наук.-дослідний ін-т українознавства, Укр. ін-т нац. пам'яті, Іст. фак-т Київ. нац. ун-ту імені Тараса Шевченка. – Київ : К.І.С., 2015. – 208 с.

УДК 94(477)"1939/1945"

кільк. прим.: 1 (Н/а. – 1)

 

19. 94(476)

Л72 Лозицкий В. Л.

Школьный словарь по истории Беларуси VI-XI классы [Текст] / В. Л. Лозицкий, С. В. Панов. – Минск : Народная асвета, 2015. – 143 с. – (Школьные словари).

УДК 94(476)

кільк. прим.: 1 (Н/а. – 1)

 

20. 94(=411.16)

Д67 Донечка, про яку ми завжди мріяли. Історія Марти [Текст] / адапт. Наомі Моргенштейн ; пер. Антон Степаненко ; Яд Вашем Ін-т пам'яті жертв Голокосту та героїв опору, Міжнар. школа вивчення Голокосту. – Київ : Укр. центр вивчення історії Голокосту, 2016. – 110 с.

УДК 94(=411.16)

кільк. прим.: 2 (Н/а. – 2)

 

21. 94(477)

Б87 "Братня" навала. Війни Росії проти України XII-XXI ст. [Текст] / В. Брехуненко, В. Ковальчук, М. Ковальчук, В. Корнієнко. – Вид. 2-ге. – Київ : Білоцерківська книжкова фабрика, 2016. – 248 с. : іл. – Бібліогр.: с. 246–247.

УДК 94(477)

кільк. прим.: 1 (Н/а. – 1)

 

22. 94(477)"1929/1933"

М45 Мейс Д.

Україна: матеріалізація привидів [Текст] / Д. Мейс ; упоряд. Н. Дзюбенко-Мейс. – Київ : Кліо, 2016. – 688 с. – Покажч. імен : с. 670-682.

УДК 94(477)"1929/1933"

кільк. прим.: 1 (ЧЗ№2. – 1)

 

23. 94(477)

Ш66 Шкільник М.

Україна у боротьбі за державність в 1917-1921 рр. Спомини і роздуми [Текст] / М. Шкільник ; упоряд. В. Верстюк. – Київ : Кліо, 2016. – 512 с.

УДК 94(477)"1917/1921"

кільк. прим.: 1 (ЧЗ№2. – 1)

 

24. 94(477)"1929/1933"

Т44 1933:"І чого ви ще живі" [Текст] / упоряд. Т. Боряк ; НАНУ, Ін-т іст. України. – Київ : Кліо, 2016. – 720 с. – Імен. покажч.: с. 693-694.- Геогр. покажч.: с. 695-719. – Бібліогр.: с. 688–692.

УДК 94(477)"1929/1933"

кільк. прим.: 1 (Н/а. – 1)

 

25. 94(477)"1939/1945"

Б12 Бабин Яр: Історія і пам'ять [Текст] / за ред. В. Гриневича та Павла-Роберта Магочія. – Київ : Дух і Літера, 2016. – 352 с.

УДК 94(477)"1939/1945"

кільк. прим.: 1 (Н/а. – 1)

 

26. 94(477.75)

Н37 Наш Крим: неросійські історії українського півострова [Текст] : зб. ст. / упоряд. та вступ С. В. Громенко. – Київ : К.І.С., 2016. – 315 с.

УДК 94(477.75)

кільк. прим.: 1 (Н/а. – 1)

 

27. 94(477)(072.3)

З-41 Збірка методичних рекомендацій до відзначення пам'ятних дат у загальноосвітніх навчальних закладах [Текст] / Український інститут національної пам'яті. – Дніпро : Ліра, 2017. – 196 с. : іл. – Довідкові матер. (тематичні інфографіки та карти).

УДК 94(477)(072.3)

кільк. прим.: 1 (ЧЗ№2. – 1)

 

28. 94(477)"1929/1933"

Г61 Голодомор 1932-1933 років: втрати української нації [Текст] : матеріали міжнар. наук.-практ. конф., (Київ, 4 жовт. 2016 р.) / відп. ред. Л. Гасиджак, упоряд. Ю. Коцур ; Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка, Нац. музей "Меморіал жертв голодомору", Ін-т мистецтвознав., фольклористики та етнології імені М.Т. Рильського НАН України. – Київ : Олег Філюк, 2017. – 200 с. – Бібліогр. в кінці ст.

УДК 94(477)"1929/1933"

кільк. прим.: 1 (Н/а. – 1)

 

29. 94(476)

С24 Светлымі дарогами братэрства. Знаёмства, адкрыцці, дыялогі [Текст] / уклад. Вольга Рацэвіч. – Мінск : Звязда, 2017. – 360 с. – (Адрасы Беларусі у свеце).

УДК 94(476)+94(477)

кільк. прим.: 1 (Н/а. – 1)

 

30. 94(477)

Б87 Брехуненко В.

Війна за свідомість. Російські міфи про Україну та її минуле [Текст] / В. Брехуненко. – Київ : Віпол, 2017. – 280 с. : іл. – З автографом автора. – Бібліогр.: с. 254–270.

Автограф: Бібліотеці ПНПУ від автора. В. Брехуненко

16.04.2019 р.

УДК 94(477)

кільк. прим.: 2 (Н/а. – 2)

 

31. 94(477)

Б87 "Братня" навала. Війни Росії проти України XII-XXI ст. [Текст] / В. Брехуненко, В. Ковальчук, М. Ковальчук, В. Корнієнко. – Вид. 2-ге. – Київ : Білоцерківська книжкова фабрика, 2018. – 248 с. : іл. – З автографом авторів. – Бібліогр.: с. 246–247.

Автограф: Бібліотеці ПНПУ від авторського колективу

16.04.2019 р.

УДК 94(477)

кільк. прим.: 1 (Н/а. – 1)

 

32. 94(438)

О-29 Обертин. Оповіді про життя містечка [Текст] / пер.: П. Абламовський, І. Борушковська, А. Вйонцек [та ін.]. – Вроцлав : Осередок "Пам'ять і Майбутнє", 2018. – 510 с. : фото. – Текст парал. пол. мовою. – Бібліогр. : с. 481–488.

УДК 94(438)

кільк. прим.: 1 (Н/а. – 1)

 

33. 94(477)

G36 Genocide-holodomor 1932-1933: the losses of the ukrainian nation [Текст] : proceedings of the international scientific-educational working conference, (Kyiv, october 4, 2016). – Kyiv : Drohobych : National Museum "Holodomor Victims Memorial", 2018. – 119 p.

УДК 94(477)"1929/1931"

кільк. прим.: 1 (Н/а. – 1)

 

34. 94(477)"1945/1991"

Н62 Нікілєв О. Ф.

Українське село часів пізнього сталінізму та хрущовської "відлиги" [Текст] : монографія / О. Ф. Нікілєв ; Дніпровський нац. ун-т імені Олеся Гончара. – Дніпро : Ліра, 2018. – 352 с.

УДК 94(477)"1945/1991"

кільк. прим.: 1 (Н/а. – 1)

 

35. 94(477)(072.3)

Б12 Бабин Яр: пам'ять на тлі історії [Текст] : зб. навч.-метод. розробок шкільних занять на основі віртуальної виставки та докум. фільму / упоряд. Віталій Бобров ; Укр. цент вивчення історії Голокосту, Укр. ін-т нац. пам'яті, Громадський комітет для вшанування пам'яті жертв Бабиного Яру, Музей історії міста Київ. – Вид. 2-ге. – Київ : Укр. центр вивчення Голокосту, 2018. – 156 с. : іл., фото. – Бібліогр.: с. 152–155.

УДК 94(477)(072.3)

кільк. прим.: 1 (ЧЗ№2. – 1)

 

36. 94(438)

К88 Кувалек Р.

Табір смерті у Белжеці [Текст] / Р. Кувалек ; пер. з пол. О. Колесник. – Київ : Укр. цент вивчення історії Голокосту, 2018. – 287 с. : 16 вкл. фото. – Бібліогр.: с. 274–284 та в підрядк. прим.

УДК 94(438)

кільк. прим.: 1 (Н/а. – 1)

 

37. 94(477)

Т67 33 запитання і відповіді про Голодомор-геноцид [Текст] / авт. тексту Н. В. Лапчинська. – Дрогобич : Коло, 2018. – 88 с. : іл.

УДК 94(477)"1929/1933"

кільк. прим.: 1 (ЧЗ№2. – 1)

 

38. 94(477)

Ш94 Штучні голоди в Україні ХХ століття [Текст] : матеріали міжнар. наук. конф. (Київ, 16 трав. 2018 р.) / Нац. музей "Меморіал жертв Голодомору", Укр. ін-т нац. пам'яті, Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка та ін. – Київ ; Дрогобич : Коло, 2018. – 368 с.

УДК 94(477)"19/..."

кільк. прим.: 1 (Н/а. – 1)

 

39. 94(477)"1648/179"(092)

К56 Ковалевська О.

Таємниці козацьких портретів [Текст] / О. Ковалевська. – Київ : Кліо, 2019. – 288 с. : іл, фото. – З автографом автора. – Бібліогр. в підрядк. прим.

Автограф: Бібліотеці Полтавського національного педагогічного університету ім. Короленка від автора. О. Ковалевська

16.04.2019 р.

УДК 94(477)"1648/179"(092)

кільк. прим.: 1 (ЧЗ№2. – 1)

 

40. 94(100)(062)

Л93 Людина та людяність у світовій гуманітарній традиції [Текст] : збірник наук. праць за матеріалами доп. і повідомл. одинадцятого Всеукр. наук.-практ. семінару з міжнар. участю "Актуальні питання всесвітньої історії та методики їх викладання", (Полтава, 28-29 берез. 2019 р.) / Полтав. нац. пед. ун-т імені В. Г. Короленка. Кафедра всесвітньої історії та методики викладання історії. – Полтава : ІВЦ ПНПУ, 2019. – 174 с. – 105-й річниці Полтавського національного педагогічного університету присвячується.

УДК 94(100)(062)

кільк. прим.: 1 (ВРК. – 1)

 

Загальна кількість примірників: 45


 

Вітаємо!

Будемо раді Вам допомогти.