Бюлетень нових надходжень Завантажити у форматі PDF

Наука. Культура. Бібліографія

 

Місця збереження документів:

М/К - Методичний кабінет

Н/а - Науковий абонемент

ЧЗ№2 - Читальна зала № 2

ЧЗ№4 - Читальна зала № 4

ВРК - Відділ рідкісної книги

ЧЗ№3 - Читальна зала № 3

 

1. 001.8

П90 Путівник у прикладну наукометрію [Текст] : навч. посіб. / Н. М. Рідей, О. В. Зазимко, Л. В. Кліх [та ін.]. – Херсон : ОЛДІ-ПЛЮС, 2014. – 344 с.

УДК 001.8

кільк. прим.: 1 (Методичний кабінет. – 1)

 

2. 070(477)(091)

У51 Ульянова К. М.

Журналістика Луганського краю (1903-1938) [Текст] : монографія / Катерина Миколаївна Ульянова ; наук .ред. В. М. Галич ; Держ. закл. "Луган. нац. ун-т імені Тараса Шевченка". – Слов'янськ, 2014. – 256 с. : іл. – З автографом редактора. – Бібліогр.: с. 198–251.

Автограф: Науковій бібліотеці ПНПУ імені В. Г. Короленка - науковий ужинок моєї учениці. В. Галич

20.04.2018 р.

УДК 070(477)(091)

кільк. прим.: 1 (Н/а. – 1)

 

3. 070(091)

О-34 Овсієнко Л. М.

Історія журналістики [Текст] : навч. посіб. / Л. М. Овсієнко ; ДВНЗ "Переяслав-Хмельницький держ. пед. ун-т імені Григорія Сковороди", Філ. ф-т, Каф. укр. лінгвістики і метод. навч. – Переяслав-Хмельницький : Вид-во КСВ, 2014. – 214 с. – Бібліогр.: с. 188–203.

УДК 070(091)

кільк. прим.: 1 (ЧЗ№2. – 1)

 

4. 07

С69 Соціальні комунікації: теорія, історія, регіональний дискурс [Текст] : зб. наук. пр. / гол. ред. В. М. Галич ; Держ. закл. " Луган. нац. ун-т імені Тараса Шевченка". – Рівне : О. Зень, 2015. – 232 с. – Присвячується 10-річчю кафедри журналістики та видавничої справи.

УДК 07

кільк. прим.: 1 (ЧЗ№2. – 1)

 

5. 025.178

Т39 "Ти танго заспівай мені...": пісні Богдана Весоловського [Текст] : вибрані тексти і ноти / упоряд.: М. Гримич, І. Осташ. – Київ : Дуліби, 2015. – 105 с.

УДК 025.178

кільк. прим.: 1 (Н/а. – 1)

 

6. 008(477)

Д67 Донцов Д.

Культурологія [Текст] / Дмитро Донцов ; упоряд. Ю. П. Винничук. – Харків : Бібколектор, 2016. – 604 с.

УДК 008(477)

кільк. прим.: 1 (Н/а. – 1)

 

7. 027.54

Р85 Рукописна та книжкова спадщина України. Археографічні дослідження унікальних архівів та бібліотечних фондів [Текст]. Вип. 21 / НАН України, НБУ імені В. І. Вернадського, Ін-т рукопису. – Київ : НБУВ, 2017. – 592 с. : іл. – Бібліогр. в кінці розділів.

УДК 027.54

кільк. прим.: 1 (Н/а. – 1)

 

8. 02

І-90 Історія української бібліотечної справи в іменах (кінець ХІХ ст. - 1941 р.) [Текст] : матеріали до біобібліографічного словника / авт.-уклад. Л. В. Гарбар ; НАН України, Нац. б-ка України імені В. І. Вернадського, Ін-т рукопису. – Київ, 2017. – 616 с.

УДК 02(477)(092)

кільк. прим.: 1 (Н/а. – 1)

 

9. 008(477)

Д33 Денисюк Ж. З.

Масова культура і національно-культурна ідентичність в добу глобалізації [Текст] : монографія / Жанна Захарівна Денисюк ; Нац. акад. керівних кадрів культури і мистецтв. – 2-е вид. – Київ, 2017. – 224 с. – Бібліогр.: с. 193–223.

УДК 008(477)

кільк. прим.: 1 (ЧЗ№4. – 1)

 

10. 001.89(075.8)

Б64 Бірта Г. О.

Методологія і організація наукових досліджень [Текст] : навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. / Габріелла Олександрівна Бірта, Юрій Георгійович Бургу ; ВНЗ Укоопспілки "Полтав. ун-т економіки і торгівлі". – Київ : Центр учбової літератури, 2017. – 142 с. – Бібліогр.: с. 139.

УДК 001.89(075.8)

кільк. прим.: 1 (ЧЗ№4. – 1)

 

11. 027.54

Н34 Наукові праці Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського [Текст]. Вип. 46 : Наукова бібліотека в соціокомунікативних процесах сучасності: завдання, напрями, продукти, технології / НАН України, Нац. б-ка України імені В. І. Вернадського, Асоц. б- к України ; відп. ред. Т. Гранчак. – Київ : НБУВ, 2017. – 528 с. – Бібліогр. в кінці ст.

УДК 027.54

кільк. прим.: 2 (Н/а. – 2)

 

12. 097

Д33 Дениско Л. М.

Книжкові знаки на книгах із колекції рідкісних видань Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського [Текст] : каталог / Людмила Михайлівна Дениско, Юлія Костянтинівна Рудакова ; НАН України, Нац. б-ка України імені В. І. Вернадського. – Київ, 2017. – 350 с. + Імен. покажч.: с. 319-346.

УДК 097

кільк. прим.: 2 (Н/а. – 2)

 

13. 027.54

К29 Каталоги Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського [Текст] / НАН України, Нац. б-ка України імені В. І. Вернадського. – Київ : НБУВ, 2017. – 72 с.

УДК 027.54

кільк. прим.: 1 (Н/а. – 1)

 

14. 016:33

В53 "Вісник Національного банку України" [Текст] : бібліогр. покажчик змісту 1994-2016 / авт.-уклад. Д. Крохмалюк ; ДВНЗ "Ун-т банківської справи". – Київ, 2017. – 480 с. : іл. – Покажчик імен: с. 395–428.

УДК 016:33

кільк. прим.: 1 (Н/а. – 1)

 

15. 027.54

Б59 Библиотеки национальных академий наук: проблемы функционирования, тенденции развития [Текст] : науч.-практ. и теорет. сб. Вып. 15 / НАН Украины, Нац. б-ка Украины имени В. И. Вернадского, Междунар. ассоциация академий наук, Совет директоров науч. б-к и информ. центров. – Киев, 2017. – 204 с. : сх., табл. – Библиогр. в конце ст.

УДК 027.54

кільк. прим.: 2 (Н/а. – 2)

 

16. 027.54

Н34 Наукові праці Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського [Текст]. Вип. 47 / НАН України, Нац. б-ка України імені В. І. Вернадського, Асоц. б- к України ; відп. ред. Т. Гранчак. – Київ : НБУВ, 2017. – 380 с. – Бібліогр. в кінці ст.

УДК 027.54

кільк. прим.: 2 (Н/а. – 2)

 

17. 027.54

Н34 Наукові праці Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського [Текст]. Вип. 48 : Бібліотечні стандарти і розвиток інформаційної діяльності / НАН України, Нац. б-ка України імені В. І. Вернадського, Асоц. б- к України ; відп. ред. Т. Гранчак. – Київ : НБУВ, 2017. – 856 с. – Бібліогр. в кінці ст.

УДК 027.54

кільк. прим.: 2 (Н/а. – 2)

 

18. 027.54

К38 Київські газети 1941-1991 років у фондах Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського [Текст] : каталог / уклад.: О. А. Вакульчук, О. С. Залізняк, І. М. Швець ; НАН України, Нац. б-ка України імені В. І. Вернадського. – Київ : НБВУ, 2017. – 568 с.

УДК 027.54+070

кільк. прим.: 1 (Н/а. – 1)

 

19. 027.54

С60 Солонська Н.

Українська канадіана [Текст] : анотований покажчик видань з фонду Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського / Наталія Солонська, Галина Борисович ; наук. ред. Г. І. Ковальчук ; НАН України, Нац. б-ка України імені В. І. Вернадського. – Київ, 2017. – 176 с.

УДК 027.54

кільк. прим.: 1 (Н/а. – 1)

 

20. 021

Б59 Бібліотека. Наука. Комунікація. Стратегічні завдання розвитку наукових бібліотек [Текст] : матеріали Міжнар. наук. конф., (Київ, 3-5 жовт. 2017 р.) / НАН України, Нац. б-ка України імені В. І. Вернадського, Асоц. б-к України[та ін.]. – Київ, 2017. – 640 с. – Бібліогр. в кінці ст.

УДК 021

кільк. прим.: 1 (Н/а. – 1)

 

21. 027.54

Г13 Газети України 1956-1960 років у фондах Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського [Текст] : каталог / авт.-уклад.: Н. М. Носкіна, С. В. Дригайло, Д. Г. Захаров, С. М. Малюк ; редкол.: О. С. Онищенко ; НАН України, Нац. б-ка імені В. І. Вернадського. – Київ, 2017. – 984 с.

УДК 027.54+070(477)

кільк. прим.: 1 (Н/а. – 1)

 

22. 015(477)

К53 Книга в Україні 1861-1917 [Текст] : матеріали до репертуару укр. кн. Вип. 20 : дод. "А - Я" / зібрали: С. Й. Петров, С. С. Петров ; наук. ред. В. Ю. Омельчук ; НАН України, Нац. б-ка України ім. В.І. Вернадського. – Київ, 2017. – 499 с. – (Національна бібліографія України).

УДК 015(477)

кільк. прим.: 2 (Н/а. – 2)

 

23. 016

С91 Василь Олександрович Сухомлинський : до 100-річчя від дня народження [Текст] : біобібліогр. покажчик / упоряд. О. В. Сухомлинська, Л. Д. Березівська, Л. І. Страйгородська та ін.; наук. консультант О. В. Сухомлинська ; НАПН України, Державна науково-педагогічна б-ка України імені В. О. Сухомлинського. – Вінниця : Твори, 2018. – 395 с. – (Видатні педагоги світу ; вип. 12).

УДК 016:929]:37

кільк. прим.: 2 (Н/а. – 2)

 

24. 016:929]:94(477.53)

Р32 Віктор Ревегук [Текст] : біібліогр. показч. – Полтава : Полтавський літератор, 2018. – 39 с. : іл., фото. – До 80-ліття від дня народження.

УДК 016:929]:94(477.53)

кільк. прим.: 2 (ВРК. – 1, Н/а. – 1)

 

25. 016:929]:82.0

З-11 З вінка шани Олесеві Гончару [Текст] : ретросп. зб. бібліогр. вид. (2003-2018 рр.) / упоряд. Н. М, Требіна ; Департамент культури і туризму, Полтав. обл. держ. адмін., Полтав. обл. б-ка для юнацтва ім. Олеся Гончара. – Полтава : АСМІ, 2018. – 124 с. – До 100-річчя від дня народження.

УДК 016:929]:82.0

кільк. прим.: 1 (Н/а. – 1)

 

26. 016

П84 Професор Микола Іванович Степаненко [Текст] : біобібліографія / НАН України, Ін-т української мови ; автори вступ. ст.: Л. Ф. Українець, І. Г. Павлова, упоряд. бібліограф. О. С. Коркоша, В. В. Орєхова. – Полтава : ПНПУ імені В. Г. Короленка, 2018. – 314 с. : іл., порт. – (Біобібліографія вчених України).

УДК 016:929]:81

кільк. прим.: 1 (ВРК. – 1)

 

27. 001

Н35 Національна академія наук України - 100: головні тенденції розвитку і здобутки [Текст] : документи і матеріали / редкол.: О.С. Онищенка, Л. М. Яременко, Г. В. Індиченко ; НАН України, Нац. б-ка України імені В. І. Вернадського, Ін-т архівознавства. – Київ, 2018. – 952 с. – (Джерела з історії науки в Україні).

УДК 001.32(477)

кільк. прим.: 1 (Н/а. – 1)

 

28. 004(072.3)

М61 Мимренко В. В.

Створення сайту: проектна діяльність в інформації [Текст] / Віта Василівна Мимренко, Світлана Миколаївна Чижевська ; упоряд. О. А. Журибеда. – Київ : Перше вересня, 2018. – 152 с. : іл. – (Бібліотека "Шкільного світу"). – Бібліогр.: с. 151.

УДК 004(072.3)

кільк. прим.: 1 (ЧЗ№3. – 1)

 

29. 005.322

М65 Мистецтво самопрезентації [Текст] / Н. Харченко, Н. Шпиг, М. Скрипник, Т. Куниця. – Київ : Шк. світ, 2018. – 120 с. – (Бібліотека "Шкільного світу"). – Бібліогр.: с. 119.

УДК 005.322

кільк. прим.: 2 (ЧЗ№4. – 2)

 

30. 069(477.53)

П52 Полтавський краєзнавчий музей. Маловідомі сторінки історії, музеєзнавство, охорона пам'яток [Текст] : зб. наук. ст. Вип. XІІІ / редкол.: Л. Л. Бабенко, В. В. Вождаєнко, Н. О. Гаврилюк, та ін. ; гол. ред. кол. О. Б. Супруненко ; наук. ред. В О. Мокляк ; Полтав. краєзнавчий музей імені Василя Кричевського. – Полтава : Дивосвіт, 2018. – 688 с. : іл. + ХІІ с. кол. вкл. – Бібліогр. в кінці ст.

УДК 069(477.53)

кільк. прим.: 1 (ЧЗ№2. – 1)

 

Загальна кількість примірників: 39

Місця збереження документів:

ЧЗ№4 - Читальна зала № 4

Аб. підр - Абонемент підручників

Н/а - Науковий абонемент

ВРК - Відділ рідкісної книги

 

1. 159.964.26

Ф91 Фромм Э.

Искусство любить [Текст] : пер. с англ. / Эрих Фромм ; под ред. Д. А. Леонтьева. – 2-е изд. – Санкт-Петербург : Азбука, 2002. – 216 с. : ил.

УДК 159.964.26

кільк. прим.: 1 (ЧЗ№4. – 1)

 

2. 159.9:61

Р49 Рибалка В. В.

Психологічна профілактика суїцидальних тенденцій в учнівської молоді [Текст] : метод. рек. / В. В. Рибалка ; АПН України, Ін-т пед. і психол. професійної освіти. – Київ : Кременчук : ПП Щербатих О. В., 2007. – 68 с. – Бібліогр.: с. 66–67 (38 назв.).

УДК 159.9:61+616.89-008.441.44

кільк. прим.: 1 (ЧЗ№4. – 1)

 

3. 159.9:176(075.8)

Д44 Діденко С. В.

Психологія сексуальності [Текст] : підручник / Сергій Васильович Діденко, Олена Сергіївна Козлова. – Київ : Арістей, 2009. – 304 с. – Бібліогр.: с. 298–303.

УДК 159.9:176(075.8)

кільк. прим.: 1 (ЧЗ№4. – 1)

 

4. 111.852

Е86 Естетика [Текст] : підручник для студ. вищих навч. закладів / Л. Т. Левчук, В. І. Панченко, О. І. Оніщенко, Д. Ю. Кучерюк ; за заг. ред. Л. Т. Левчук. – 3-є вид. доп. і перероб. – Київ : Центр учбової літератури, 2010. – 520 с. : іл. – Бібліогр. в кінці розд.

УДК 111.852(075.8)

кільк. прим.: 1 (Аб. підр. – 1)

 

5. 159

П12 Павелків Р. В.

Вікова психологія [Текст] : підруч. для студ. вищ. навч. закл. / Роман Володимирович Павелків. – Київ : Кондор, 2011. – 469 с.

УДК 159.922.6(075.8)

кільк. прим.: 1 (ЧЗ№4. – 1)

 

6. 13

Б81 Бондарь А.

Энциклопедия несознательного украинца [Текст] / Александр Бондарь. – Киев : Казка, 2013. – 880 с. : ил.

УДК 13

кільк. прим.: 1 (Н/а. – 1)

 

7. 159.9:502/504(075.8)

С45 Скребець В. О.

Екологічна психологія [Текст] : підруч. для студ. вищ. навч. закл. / Василь Олексійович Скребець, Ірина Іванівна Шлімакова. – Київ : Слово, 2014. – 456 с. : іл.

УДК 159.9:502/504(075.8)

кільк. прим.: 1 (ЧЗ№4. – 1)

 

8. 159.922.6

В43 Вікова психологія [Текст] : хрестоматія : навч. посіб. / Нац. пед. ун-т ім. М. П. Драгоманова ; уклад.: Л. В. Долинська, Т. М. Лисянська та ін. – Київ : Каравела, 2014. – 488 с.

УДК 159.922.6(075.8)

кільк. прим.: 1 (ЧЗ№4. – 1)

 

9. 159.922.7

Г50 Гиппенрейтер Ю. Б.

Общаться с ребенком. Как? [Текст] / Ю. Б. Гиппенрейтер. – Москва : АСТ, 2015. – 302 с. : ил.

УДК 159.922.7+37.018.1

кільк. прим.: 1 (ЧЗ№4. – 1)

 

10. 159.964.26

Ю50 Юнг К. Г.

Структура психики и архетипы [Текст] / Карл Густав Юнг. – Москва : Акад. прект, 2015. – 328 с. – (Психологические технологии).

УДК 159.964.26

кільк. прим.: 1 (ЧЗ№4. – 1)

 

11. 168

С40 Системи сучасних методологій [Текст] : хрестоматія : у 4 т. Т. 1 / упоряд., відп. ред., перекл. А. В. Фурман ; Терноп. нац. екон. ун-т. – Тернопіль : ТНЕУ, 2015. – 314 с.

УДК 168

кільк. прим.: 1 (ЧЗ№4. – 1)

 

12. 168

С40 Системи сучасних методологій [Текст] : хрестоматія : у 4 т. Т. 2 / упоряд., відп. ред., перекл. А. В. Фурман ; Терноп. нац. екон. ун-т. – Тернопіль : ТНЕУ, 2015. – 344 с.

УДК 168

кільк. прим.: 1 (ЧЗ№4. – 1)

 

13. 168

С40 Системи сучасних методологій [Текст] : хрестоматія : у 4 т. Т. 3 / упоряд., відп. ред., перекл. А. В. Фурман ; Терноп. нац. екон. ун-т. – Тернопіль : ТНЕУ, 2015. – 400 с.

УДК 168

кільк. прим.: 1 (ЧЗ№4. – 1)

 

14. 159.922.7

К49 Климець К.

Рухова активність та психічне благополуччя дитини старшого дошкільного віку [Текст] : навч.-метод. посіб. / Катерина Климець, Тамара Піроженко. – Київ : Слово, 2016. – 208 с.

УДК 159.922.7-053.4

кільк. прим.: 1 (ЧЗ№4. – 1)

 

15. 159.922.7

Г50 Гиппенрейтер Ю. Б.

Самая важная книга для родителей [Текст] / Ю. Б. Гиппенрейтер. – Минск : Харвест, 2016. – 310 с. : ил.

УДК 159.922.7+37.018.1

кільк. прим.: 1 (ЧЗ№4. – 1)

 

16. 159.963.3

Ш38 Шевчук Т.

Українська усна снотлумачна традиція початку ХХ століття (розвідки та тексти) [Текст] / Т. Шевчук, Я. Ставицька ; Ін-т мистецтвознавства, фольклористики та етнології ім. М. Рильського НАН України. – Київ : Дуліби, 2017. – 224 с.

УДК 159.963.3

кільк. прим.: 2 (Н/а. – 2)

 

17. 159.922.7(075.8)

Х91 Хрестоматія з дитячої психології [Текст] : навч.-метод. посіб. / Ю. О. Приходько, І. О. Лапченко, Л. Г. Боброва [та ін.] ; Нац. пед. ун-т імені М. П. Драгогманова. – Київ : Каравела, 2017. – 318 с.

УДК 159.922.7(075.8)

кільк. прим.: 1 (ЧЗ№4. – 1)

 

18. 141.319.8

Х18 Хамітов Н. В.

Самотність у людському бутті. Досвід метаантропології [Текст] / Назіп Віленович Хамітов. – 2-е вид., виправл. і допов. – Київ : КНТ, 2017. – 370 с. – Бібліогр.: с. 349–369 та в підрядк прим.

УДК 141.319.8

кільк. прим.: 1 (Н/а. – 1)

 

19. 159.98

О-75 Особистісно-професійне зростання: психологічні тренінги [Текст] : навч.-метод. посіб. / Нац. пед. ун-т імені М. П. Драгоманова ; за ред. Л. В. Долинської, О. В. Темрук. – Київ : Каравела, 2017. – 560 с.

УДК 159.98(075.8)

кільк. прим.: 1 (ЧЗ№4. – 1)

 

20. 159.9

С76 Становлення особистості дитини в умовах сучасного розвитку суспільства: соціально-педагогічний, корекційний і медичний аспекти [Текст] : матеріали Всеукр. наук.-практ. конф., (Полтава, 13-14 квіт. 2017 р.) / за заг. ред. Н. Г. Пахомової ; Полтав. нац. пед. ун-т імені В. Г. Короленка, Нац. пед. ун-т імені М. П. Драгоманова, Полтав. обл. благодійний фонд "Громадське здоров'я" та ін. – Полтава : АСМІ, 2017. – 337 с. – Бібліогр. в кінці ст.

УДК 159.922.7

кільк. прим.: 1 (ВРК. – 1)

 

21. 159.9

Т45 Тітов І. Г.

Елементи практичної психометрики [Текст] : навч. посіб. / Іван Геннадійович Тітов ; Полтав. нац. пед. ун-т імені В. Г. Короленка. – Київ : Кондор, 2018. – 128 с.

УДК 159.938.3(075.8)

кільк. прим.: 3 (ВРК. – 1, ЧЗ№4. – 2)

 

22. 159.9(062)

В54 Вітакультурний млин [Текст] : методологічний альманах. Модуль 20 / НДІ методології та освітології, Терноп. нац. екон. ун-т. – Тернопіль, 2018. – 127 с.

УДК 159.9(062)

кільк. прим.: 1 (Н/а. – 1)

 

23. 159.924

Л64 Литвак М.

Как вырастить гения [Текст] / Михаил Литвак. – Москва, 2018. – 262 с. – (Принципы Литвака).

УДК 159.924

кільк. прим.: 1 (ЧЗ№4. – 1)

 

24. 130.2

С91 Сучасні соціокультурні практики: компетентнісно-аксіологічний аспект [Текст] : зб. ст. і матеріалів Всеукр. наук.-практ. конф., присвяченої 10-літтю каф. культурології та методики викладання культурологічних дисциплін ПНПУ імені В. Г. Короленка (29-30 берез. 2018 р.). – Полтава : Астрая, 2018. – 207 с. – Бібліогр. в кінці ст.

УДК 130.2

кільк. прим.: 1 (ВРК. – 1)

 

25. 159.923.2

П86 Психологічні координати розвитку особистості: реалії та перспективи [Текст] : зб. наук. пр. : ІІІ Всеукр. наук.-практ. конф. з міжнар. участю, (Полтава,17-18 трав. 2018 р.) / Ін-т психології імені Г. С. Костюка, Полтав. нац. пед. ун-т імені В. Г. Короленка, ПОІППО імені М. В. Остроградського [та ін.]. – Полтава : Шевченко Р. В., 2018. – 249 с. – До 100-річчя Національної академії наук України. – Бібліогр. в кінці ст.

УДК 159.923.2

кільк. прим.: 1 (ВРК. – 1)

 

26. 159.922.7(075.8)

Д32 Дем'яненко А. Б.

Роль батька в психічному розвитку дитини [Текст] : практичний посібник / А. Б. Дем'яненко. – Київ : Центр учбової літератури, 2018. – 112 с. – Бібліогр.: с. 94–106.

УДК 159.922.7(075.8)

кільк. прим.: 1 (ЧЗ№4. – 1)

 

27. 159.922.76

М17 Максименко Д. С.

Ігри та ігрові завдання для дітей раннього віку з обмеженими можливостями здоров'я. Практична психологія [Текст] / Д. С. Максименко. – Київ : Центр учбової літератури, 2018. – 120 с. – Бібліогр.: с. 118.

УДК 159.922.76

кільк. прим.: 1 (ЧЗ№4. – 1)

 

28. 159.922.7

М17 Максименко Д. С.

Здоров'я дитини в сучасному інформаційному середовищі. Практична психологія [Текст] / Д. С. Максименко. – Київ : Центр учбової літератури, 2018. – 224 с. – Бібліогр.: с. 187–192.

УДК 159.922.7:070+37.015.31:070

кільк. прим.: 1 (ЧЗ№4. – 1)

 

29. 113

Б38 Бедрій О.

Найбільше досягнення: чудо за чудом – легкий шлях [Текст] / Орест Бедрій ; пер. з англ. Наталі Оленин. – Київ : Арт Економі, 2018. – 214 с. – Покажчик: с. 206-213.

УДК 113

кільк. прим.: 1 (Н/а. – 1)

 

30. 159.923(075.8)

П34 Пісоцький В. П.

Психічний розвиток та формування особистості в онтогенезі [Текст] : навч. посіб. / В. П. Пісоцький, А. М. Горянська. – Київ : КНТ, 2018. – 144 с. – Бібліогр.: с. 139–143.

УДК 159.923(075.8)

кільк. прим.: 1 (ЧЗ№4. – 1)

 

Загальна кількість примірників: 33

Місця збереження документів:

ЧЗ№4 - Читальна зала № 4

Н/а - Науковий абонемент

 

 

1. 34(062)

Д36 Держава і право [Текст] : зб. наук. праць. Вип. 79 : Юридичні науки / Ін-т держави і права імені В. М. Корецького НАН України. – Київ : Юридична думка, 2018. – 284 с. – Бібліогр. в кінці ст.

УДК 34(062)

кільк. прим.: 1 (ЧЗ№4. – 1)

 

2. 347.51

В42 Відшкодування моральної та матеріальної шкоди [Текст] : навч. посіб. / за ред. М. К. Галянтича. – Київ : Юрінком Інтер, 2011. – 624 с. – Бібліогр. в кінц. тем.

УДК 347.51

кільк. прим.: 1 (ЧЗ№4. – 1)

 

3. 316

Р64 Розвиток інформаційної культури як умова єдності українського суспільства [Текст] / НАН України, Нац. б-ка України імені В. І. Вернадського. – Київ : НБУВ, 2017. – 252 с. – Бібліогр.: с. 223–249.

УДК 316.774+004.77

кільк. прим.: 2 (Н/а. – 2)

 

4. 34

М63 Мірило правовладдя. Європейська комісія "За демократію через право" (Венеційська комісія) [Текст] : коментар : глосарій. – [Київ], 2017. – 163 с.

УДК 341.1

кільк. прим.: 1 (Н/а. – 1)

 

5. 316

Ф79 Формування стратегічного наративу інформаційного забезпечення реінтеграції тимчасово окупованих територій у загальноукраїнський контекст [Текст] : монографія / кер. проекту В. Горовий ; НАН України, Нац. б-ка України імені В. І. Вернадського. – Київ, 2017. – 212 с. – Бібліогр.: с. 189–209.

УДК 316.4.063

кільк. прим.: 2 (Н/а. – 2)

 

6. 34(062)

Д36 Держава і право [Текст] : зб. наук. праць. Вип. 80 : Юридичні науки / Ін-т держави і права імені В. М. Корецького НАН України. – Київ : Юридична думка, 2018. – 214 с. – Бібліогр. в кінці ст.

УДК 34(062)

кільк. прим.: 1 (ЧЗ№4. – 1)

 

7. 34(072.3)

П68 Правознавство. Квести [Текст] / авт. кол.: Г. В. Василишина, А. М. Друшляк, І. М. Закусило [та ін.] ; упоряд.: В. М, Тодосийчук. – Київ : Шк. світ, 2018. – 168 с. – (Бібліотека "Шкільного світу"). – Бібліогр.: с.167.

УДК 34(072.3)

кільк. прим.: 1 (ЧЗ№4. – 1)

 

8. 364

Н34 Наукові праці молодих учених [Текст] : зб. наук. пр. / Каф. психології та соц. роботи, Юрид. фак-т, Тернопіл. нац. екон. фак-т. – Тернопіль, 2016. – 212 с.

УДК 364

кільк. прим.: 1 (Н/а. – 1)

 

9. 338

С36 Сільський зелений туризм - від роз'єднаних садиб до територіальних кластерів [Текст] / ГО "Спілка сільського зеленого туризму України". – Київ, [б. р.]. – 60 с.

УДК 338.483.11

кільк. прим.: 1 (Н/а. – 1)

 

10. 311

С78 Статистичний щорічник Полтавської області за 2016 рік [Текст] / за ред. Л. В. Калашник, відп. за вип. Л. М. Безхлібняк ; Держ. комітет статистики України, Гол. управління статистики у Полтав. обл. – Полтава, 2017. – 356 с. – Режим доступу: http://elcat.pnpu.edu.ua/docs/Статис.зб.2016.pdf.

УДК 311(477.53)

кільк. прим.: 1 (ЧЗ№4. – 1)

 

11. 355(477)

С24 Світова гібридна війна: український фронт [Текст] / Нац. ін-т стратегічних досліджень ; за заг. ред. В. П. Горбуліна. – Київ : НІСД, 2017. – 496 с.

УДК 355(477)"2014/..."

кільк. прим.: 1 (Н/а. – 1)

 

12. 323(477)

А18 Аваков А.

Зелений зошит [Текст] / Арсен Аваков. – Харків : Фоліо, 2018. – 154 с. : фото.

УДК 323(477)

кільк. прим.: 1 (Н/а. – 1)

 

13. 338.48

Б23 Банько В. Г.

Охорона праці в туристському комплексі [Текст] : навч. посіб. / Віктор Григорович Банько ; Київ. ун-т туризму, економіки і права. – Київ : КНТ, 2010. – 232 с.

УДК 338.48:331.45

кільк. прим.: 1 (ЧЗ№4. – 1)

 

14. 355(477)

В58 Власюк О.

Кремлівська агресія проти України: роздуми в контексті війни [Текст] / Олександр Власюк, Сергій Кононенко ; Нац. ін-т стратегічних досліджень. – Київ : НІСД, 2017. – 304 с. – Бібліогр.: с. 294–302.

УДК 355(477)"2014/..."

кільк. прим.: 1 (Н/а. – 1)

 

15. 316

Г70 Горова С. В.

Особа в інформаційному суспільстві: виклики сьогодення [Текст] : монографія / Світлана Валеріївна Горова ; наук. ред. О. С. Онищенко ; НАН України, Нац.б-ка України імені В. І. Вернадського. – Київ, 2017. – 208 с. – Бібліогр.: с. 420–451.

УДК 316.77+021.1

кільк. прим.: 2 (ЧЗ№4. – 1, Н/а. – 1)

 

16. 323(477)

К43 Кириченко Б. Й.

Мій час [Текст]. Т. 1 / Борис Йосипович Кириченко. – Київ : ПП "Фірма "Гранмна", 2017. – 640 с. : іл.

УДК 323(477)

кільк. прим.: 1 (Н/а. – 1)

 

17. 316

Л64 Литвак М.

7 шагов к успеху [Текст] / Михаил Литвак. – Москва : АСТ, 2015. – 280 с. – (Принципы Литвака).

УДК 316.625

кільк. прим.: 1 (ЧЗ№4. – 1)

 

18. 323(477)

М18 Маланюк Є.

Малоросійство [Текст] / Євген Маланюк. – Київ : Український пріоритет, 2015. – 48 с.

УДК 323(477)

кільк. прим.: 1 (Н/а. – 1)

 

19. 34(072.3)

М38 Машика В. Т.

Інтелектуальні ігри з правознавства [Текст] / Віктор Томашович Машика. – Харків : Основа, 2018. – 94 с. – (Бібліотека журналу "Історія та правознавство" ; вип. 5 (173)).

УДК 34(072.3)

кільк. прим.: 1 (ЧЗ№4. – 1)

 

20. 329

Н34 Нахманович В.

Феномен "Свободи". Виборці радикальних націоналістів у дзеркалі соціології [Текст] / Віталій Нахманович ; Київ. міжнар. ін-т соціології, Асоціація єврейських організ. і общин (Ваад) України. – Київ : КМІС, 2016. – 224 с.

УДК 329.17(477)

кільк. прим.: 1 (Н/а. – 1)

 

21. 316

Р69 Романенко Ю. В.

Осевые символы идентичности в государственной атрибутике [Текст] : монография / Ю. В. Романенко ; Классический приватный ун-т. – Киев : Меркьюри-Подолье, 2017. – 296 с.

УДК 316.4

кільк. прим.: 1 (Н/а. – 1)

 

22. 323(477)

Т65 Трайдакало О.

Майдан. Погляд зсередини. Спогади "Львівської брами" - захисників першої барикади, що під мостом на вулиці Інститутській [Текст] / Олег Трайдакало. – Київ : Сервіс "Book Ekpress", 2018. – 320 c.

УДК 323(477)"20"

кільк. прим.: 1 (Н/а. – 1)

 

23. 364-43

Ф95 Фурман А. В.

Психодіагностична компетентність соціального працівника [Текст] : монографія / Анатолій Васильович Фурман, Анна Володимирівна Дубно ; Терноп. нац. екон. ун-т. – Тернопіль : ТНЕУ, 2017. – 102 с.

УДК 364-43

кільк. прим.: 1 (ЧЗ№4. – 1)

 

24. 364(075.8)

Ф95 Фурман А. В.

Історія соціальної роботи [Текст] : підручник / Анатолій Васильович Фурман, Марія Василівна Підгурська. – Київ : Академія, 2018. – 160 с. – (Альма-матер). – Бібліогр.: с. 154–158.

УДК 364(075.8)

кільк. прим.: 1 (ЧЗ№4. – 1)

 

Загальна кількість примірників: 27

Педагогіка

 

Місця збереження документів:

Н/а - Науковий абонемент

ВРК - Відділ рідкісної книги

ЧЗ№4 - Читальна зала № 4

 

 

1. 37(062)

П78 Проблеми освіти [Текст] : наук.-метод. зб. Вип. 32 / Наук.-метод. центр вищої освіти. – Київ, 2003. – 193 с. – Бібліогр.: в кінці ст.

УДК 37(062)

кільк. прим.: 1 (Н/а. – 1)

 

2. 378

Є34 Єдність особистісного і соціального факторів у виховному процесі навчального закладу [Текст] : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф., (Полтава, 28-29 квіт. 2004 р.) / Нац. ун-т ім. Т. Г. Шевченка, Ін-т вищої освіти АПН України, Полтав. держ. пед. ун-т імені В. Г. Короленка. – Полтава, 2004. – 274 с.

УДК 378(062)

кільк. прим.: 1 (ВРК. – 1)

 

3. 378

О-82 Отич О. М.

Мистецтво у змісті професійної підготовки майбутнього педагога професійного навчання [Текст] / Олена Миколаївна Отич ; АПН України, Ін-т педагогіки і психології проф. освіти. – Полтава : ІнтерГрафіка, 2005. – 200 с.

УДК 378.011.3-051:6

кільк. прим.: 1 (ЧЗ№4. – 1)

 

4. 378

С88 Студентська наука: проблеми і перспективи ХХІ століття [Текст] : матеріали Всеукр. студ. наук.-практ. конф., (Полтава, 13-14 квіт. 2005 р.) / Полтав. держ. пед. ун-т імені В. Г. Короленка, Фак-т технологій та дизайну. – Полтава, 2005. – 236 с.

УДК 378.091.212

кільк. прим.: 1 (ВРК. – 1)

 

5. 378

Г85 Гриньова М. В.

Фінансово-економічна діяльність [Текст] : навч.-метод. посіб. / Марина Вікторівна Гриньова, Галина Юріївна Сорокіна, Н. В. Горобець. – Полтава : ПДПУ, 2006. – 80 с. – Бібліогр.: в кінці ст.

УДК 378.6:37(477.53)

кільк. прим.: 1 (ВРК. – 1)

 

6. 37(062)

З-41 Збірник наукових праць Полтавського державного педагогічного університету імені В. Г. Короленка [Текст]. Вип. 6 (53) / голов. ред. В. О. Пащенко ; Полтав. держ. пед. ун-т імені В. Г. Короленка. – Полтава : Техсервіс, 2006. – 212 с. – (Педагогічні науки).

УДК 37(062)

кільк. прим.: 2 (ВРК. – 1, Н/а. – 1)

 

7. 37.018.1

К62 Коляда М. Г.

Сучасна енциклопедія виховання дитини: 1000 корисних порад фахівців [Текст] / М. Г. Коляда. – Донецьк : БАО, 2007. – 400 с.

УДК 37.018.1

кільк. прим.: 1 (Н/а. – 1)

 

8. 37.015.3

Г93 Гуменюк О. Є.

Теорія і методологія інноваційно-психологічного клімату загальноосвітнього закладу [Текст] : монографія / Оксана Євстахіївна Гуменюк ; РВНЗ "Крим. гуманітарний ун-т", Тернопільський нац. екон. ун-т,. – Ялта ; Тернопіль : Підручники і посібники, 2008. – 340 с.

УДК 37.015.3

кільк. прим.: 1 (ЧЗ№4. – 1)

 

9. 376(075.8)

Ш49 Шеремет М.

Формування мовленнєвої готовності дітей старшого дошкільного віку з порушення мовлення до навчання в школі [Текст] : навч.-метод. посіб. / Марія Шеремет, Наталія Пахомова. – Київ, 2009. – 138 с. : іл. – Бібліогр.: с. 118–112 (92 назви).

УДК 376(075.8)

кільк. прим.: 1 (ЧЗ№4. – 1)

 

10. 378.6

П84 Професори Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова [Текст] : біобіографічний довідник 1944-2009 рр. / уклад.: Г. І. Волинка, О. С. Падалка, Л. Л. Макаренко ; за ред. В. П. Андрущенка. – 2-е вид., доп. і перероб. – Київ : НПУ імені М. П. Драгоманова, 2009. – 407 с. – (Вчені НПУ імені М. П. Драгоманова. До 175-річчя НПУ імені М. П. Драгоманова).

УДК 378.6(477-25)

кільк. прим.: 1 (Н/а. – 1)

 

11. 378.6

Н34 Наукові школи Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова [Текст] / уклад.: Г. І. Волинка, О. С. Падалка, Л. Л. Макаренко ; за ред. В. П. Андрущенка. – 2-е вид., доп. і перероб. – Київ : НПУ імені М. П. Драгоманова, 2009. – 313 с. – (Вчені НПУ імені М. П. Драгоманова. До 175-річчя НПУ імені М. П. Драгоманова).

УДК 378.6(477-25)

кільк. прим.: 1 (Н/а. – 1)

 

12. 378.6

А66 Андрущенко В.

Наш університет. Дорога до Храму... [Текст] / Віктор Андрущенко ; Нац. пед. ун-т імені М. П. Драгоманова. – Київ : НПУ імені М. П. Драгоманова, 2010. – 328 с. – (До 175-річчя НПУ імені М. П. Драгоманова).

УДК 378.6(477-25)

кільк. прим.: 1 (Н/а. – 1)

 

13. 37.0

П24 Педагогічні науки [Текст] : зб. наук. праць. Вип. 1 / гол. ред. М. І. Степаненко ; Полтав. нац. пед. ун-т імені В. Г. Короленка. – Полтава : ПНПУ імені В. Г. Короленка, 2010. – 153 с. – Режим доступу: http://dspace.pnpu.edu.ua/handle/123456789/733. – Текст укр., англ. – Бібліогр.: в кінці ст.

УДК 37.0+378

ББК 74.00я43

кільк. прим.: 1 (ВРК. – 1)

 

14. 37.0

П24 Педагогічні науки [Текст] : зб. наук. праць. Вип. 2 / гол. ред. М. І. Степаненко ; Полтав. нац. пед. ун-т імені В. Г. Короленка. – Полтава : ПНПУ імені В. Г. Короленка, 2010. – 178 с. – Режим доступу: http://dspace.pnpu.edu.ua/handle/123456789/768. – Текст укр., англ. – Бібліогр.: в кінці ст.

УДК 37.0+378

ББК 74.00я43

кільк. прим.: 1 (ВРК. – 1)

 

15. 377.36:687

К63 Комісарова Л. О.

Інноваційні технології виробничого навчання майбутніх кваліфікованих робітників швейного профілю [Текст] : метод. рек. / Л. О. Комісарова ; за ред. В. О. Радкевич ; Ін-т проф.-техн. освіти НАПН України. – Київ ; Миколаїв : [б. в.], 2011. – 149 с. – Бібліогр.: с. 141–149 (84 назви).

УДК 377.36:687

кільк. прим.: 1 (Н/а. – 1)

 

16. 378(477)(091)

Б46 Бенера В. Є.

Самостійна робота студентів у вищій школі України: історичні трансформації (друга половина XIX - кінець XX ст.) [Текст] : монографія / Валентина Єфремівна Бенера ; Нац. акад. пед. наук України, Ін-т вищої освіти. – Рівне : ПП ДМ, 2011. – 640 с. – Дод.: с. 511-583. – Бібліогр.: с. 584–639.

УДК 378(477)(091)

кільк. прим.: 1 (Н/а. – 1)

 

17. 37.091

В20 Васянович Г. П.

Педагогічна етика [Текст] : навч. посіб. / Григорій Петрович Васянович. – Київ : Академвидав, 2011. – 256 с. – Бібліогр.: с. 244–254.

УДК 37.091.12:174

кільк. прим.: 2 (ЧЗ№4. – 2)

 

18. 37.015.3(075.8)

С72 Співак Л. М.

Діагностика і корекція "Я-концепції" молодших школярів з низьким рівнем навчальних досягнень [Текст] : навч. посіб. / Любов Миколаївна Співак. – 2-ге вид. – Київ : Каравела, 2011. – 224 с. – Бібліогр.: с. 208–223.

УДК 37.015.3(075.8)

кільк. прим.: 1 (ЧЗ№4. – 1)

 

19. 378.04

В58 Власюк О.

Підготовка майбутніх фахівців декоративно-прикладного мистецтва до використання традицій виготовлення українського народного вбрання у професійній діяльності [Текст] : метод. аспект / Олена Власюк. – Рівне : Волин. обереги, 2012. – 100 с. : іл. – Бібліогр.: с. 65–70.

УДК 378.04:745/749

кільк. прим.: 1 (ЧЗ№4. – 1)

 

20. 378.011.3-051:73/76

Р31 Реброва О. Є.

Методологічні основи педагогічної ментальності: культурологічний та професійний аспект [Текст] : монографія / Олена Євгенівна Реброва ; Нац. пед. ун-т імені М. П. Драгоманова. – Київ : НПУ імені М. П. Драгоманова, 2012. – 284 с. – Бібліогр.: с. 251–283.

УДК 378.011.3-051:73/76

кільк. прим.: 1 (Н/а. – 1)

 

21. 37.091.12

П24 Педагогічна майстерність викладача мистецьких дисциплін [Текст] : навч.-метод. посіб. / авт.: В. Ф. Орлов, О. О. Фурса, О. В. Баніт. – Київ : Едельвейс, 2012. – 272 с. – Бібліогр.: с. 175–189.

УДК 37.091.12:005.336.5

кільк. прим.: 1 (ЧЗ№4. – 1)

 

22. 37(4)(092)

К63 Ян Амос Коменський - великий педагог минулого (до 420-річчя від дня народження) [Текст] : матеріали Всеукр. пед. читань, (Херсон, 27 берез. 2012 р.) / за заг. ред.: В. В. Кузьменко, О. В. Рідкоус ; Комун. вищий навч. заклад "Херсон. акад. неперервної освіти" Херсон. обл. ради. – Херсон : КВНЗ "Херсон. акад. неперервної освіти", 2012. – 105 с.

УДК 37(4)(092)

кільк. прим.: 1 (Н/а. – 1)

 

23. 37

П84 Профессионализм и гражданственность - важнейшие приоритеты российского образования ХХІ века [Текст] : пед. чтения, посвященные 300-летию со дня рождения Жана Жака Руссо, (Воронеж, 13 дек. 2012 г.) : сб. ст. Ч. 2 / Воронеж. гос. промышленно-гуманитарный колледж. – Воронеж : ВГПГК, 2012. – 259 с. – Библиогр. в конце ст.

УДК 37(470+571)

кільк. прим.: 1 (Н/а. – 1)

 

24. 373.2.091

Б74 Богуш А. М.

Мовленнєво-ігрова діяльність дошкільників: мовленнєві ігри, ситуації, вправи [Текст] : навч. посіб. / Алла Михайлівна Богуш, Надія Іванівна Луцан. – Вид. 3-є, допов. – Київ : Слово, 2014. – 304 с. – Бібліогр.: с. 193–199.

УДК 373.2.091.33-027.22:79

кільк. прим.: 1 (ЧЗ№4. – 1)

 

25. 378.011.3

К21 Кардаш Л. В.

Педагогічна практика студентів-філологів [Текст] : метод. вказівки до проведення педагогічних практик для студ. філолог. фак-ту / Л. В. Кардаш, Л. М. Овсієнко, О. Д. Кулик ; Переяслав-Хмельницький держ. пед. ун-т імені Григорія Сковороди. – Переяслав-Хмельницький, 2014. – 104 с.

УДК 378.011.3-051:8

кільк. прим.: 1 (ЧЗ№4. – 1)

 

26. 373.2

П56 Поніманська Т. І.

Дошкільна педагогіка [Текст] : підручник / Тамара Іллівна Поніманська. – 3-є вид., випр. – Київ : Академвидав, 2015. – 448 с. – (Альма-матер). – Бібліогр. в кінці розд.

УДК 373.2(075.8)

кільк. прим.: 1 (ЧЗ№4. – 1)

 

27. 37(062)

Н34 Наукові записки [Текст]. Кн. 4 : Психолого-педагогічні науки / гол. ред. Є. І. Коваленко ; Ніжин. держ. ун-т імені М. В. Гоголя. – Ніжин, 2015. – 194 с. – (Наукові видання Ніжинської вищої школи). – Бібліогр. в кінці ст.

УДК 37(062)+159.9(062)

кільк. прим.: 1 (Н/а. – 1)

 

28. 37(477.53)(091)

Б86 Бояренцев С. М.

История учебных заведений Полтавы до 1917 года [Текст] / Сергей Михайлович Бояренцев. – Изд. 2-е, испр. и доп. – Полтава : АСМИ, 2015. – 842 с. : ил., фото. – Библиогр.: с. 670–677.

УДК 37(477.53)(091)

кільк. прим.: 1 (Н/а. – 1)

 

29. 378.04

Р59 Рогова Т. В.

Суб'єктна позиція майбутнього фахівця: теоретико-методичний аспект [Текст] : монографія / Тетяна Володимирівна Рогова, Наталія Станіславівна Скрипник ; Харків. нац. пед. ун-т імені Г. С. Сковороди, Ін-т пед. та психології. – Харків : ТОВ "Щедра садиба плюс", 2015. – 170 с. – Бібліогр.: с. 137–170 (295 назв).

УДК 378.04

кільк. прим.: 1 (ЧЗ№4. – 1)

 

30. 378.4(477)

К38 Київський Національний університет технологій та дизайну [Текст]. – Київ : Світ успіху, 2015. – 304 с. : іл. – 85-річному ювілею присвячується.

УДК 378.4(477)

кільк. прим.: 1 (Н/а. – 1)

 

31. 376-056.264

М30 Марченко І. С.

Педагогічні технології комунікативного розвитку дітей з тяжкими порушеннями мовлення (логопедична робота) [Текст] : навч.-метод. посіб. для студ. вищих навч. закл. / Інна Сергіївна Марченко ; Нац. пед. ун-т імені М. П. Драгоманова. – Київ : ДІА, 2016. – 148 с. : фото. – Бібліогр. в кінці гл.

УДК 376-056.264

кільк. прим.: 1 (ЧЗ№4. – 1)

 

32. 373.2.015.31

К17 Калмикова Л. О.

Формування у дітей старшого дошкільного віку мовленнєвої діяльності: діагностико-розвивальний комплекс [Текст] : навч.-метод. посіб. / Лариса Олександрівна Калмикова. – Київ : Слово, 2016. – 384 с.

УДК 373.2.015.31:81'233

кільк. прим.: 1 (ЧЗ№4. – 1)

 

33. 373.2.091.33

П35 Пихтіна Н. П.

Теорія і методика ігрової діяльності дітей [Текст] : навч. посіб. / Ніна Порфиріївна Пихтіна ; Ніжинський держ. ун-т імені Миколи Гоголя. – Ніжин : НДУ ім. М. Гоголя, 2016. – 368 с. – Бібліогр. с. 204–209 (107 назв).

УДК 373.2.091.33-027.22:79

кільк. прим.: 1 (ЧЗ№4. – 1)

 

34. 376-056.264

Р49 Рібцун Ю. В.

Сходинками правильного мовлення [Текст] : навч.-метод. посіб. / Юлія Валентинівна Рібцун. – Тернопіль : Мандрівець, 2017. – 240 с. – Бібліогр.: с. 237–240.

УДК 376-056.264

кільк. прим.: 1 (ЧЗ№4. – 1)

 

35. 376-056.264

Л69 Логопедія [Текст] : підручник / за ред. М. К. Шеремет. – 4-е вид., перероб. та доп. – Київ : Слово, 2017. – 856 с.

УДК 376-056.264(075.8)

кільк. прим.: 1 (ЧЗ№4. – 1)

 

36. 376-056.264

Д20 Дарда С. М.

Корекційні заняття з логопедії у дошкільних навчальних закладах [Текст] : у 2 ч. Ч. 1 / Світлана Миколаївна Дарда. – Вид. 2-ге, без змін. – Тернопіль : Мандрівець, 2017. – 336 с.

УДК 376-056.264

кільк. прим.: 1 (ЧЗ№4. – 1)

 

37. 376-056.264

Д20 Дарда С. М.

Корекційні заняття з логопедії у дошкільних навчальних закладах [Текст] : у 2 ч. Ч. 2 / Світлана Миколаївна Дарда. – Вид. 2-ге, без змін. – Тернопіль : Мандрівець, 2017. – 200 с.

УДК 376-056.264

кільк. прим.: 1 (ЧЗ№4. – 1)

 

38. 37.018.1

А62 Амонашвілі Ш.

Мистецтво родинного виховання [Текст] : педагогічне есе / Шалва Амонашвілі. – Харків : Школа, 2017. – 400 с.

УДК 37.018.1

кільк. прим.: 1 (ЧЗ№4. – 1)

 

39. 37.014.3

Н72 Нова українська школа: стратегії діяльності освітян полтавської області та Полтавського обласного інституту післядипломної педагогічної освіти ім. М. В. Остроградського [Текст] / уклад.: В. В. Зелюк, С. Ф. Клепко, І. О. Кіптілий. – Полтава : ПОІППО, 2017. – 188 с.

УДК 37.014.3

кільк. прим.: 1 (ЧЗ№4. – 1)

 

40. 37.014.5

Н18 Нажива О. М.

Феномен освітньої політики: національний та міжнародний вимір [Текст] : монографія / Ольга Миколаївна Нажива ; Нац. пед. ун-т імені М. П. Драгоманова. – Київ : Зовнішня торгівня, 2017. – 280 с. – Бібліогр.: с. 242–279.

УДК 37.014.5

кільк. прим.: 1 (Н/а. – 1)

 

41. 37(062)

Н34 Науковий вісник Ізмаїльського державного гуманітарного університету [Текст] : зб. наук. праць. Вип. 36. – Ізмаїл : ІДГУ, 2017. – 270 с. : іл. – (Педагогічні науки). – Текст укр., англ. – Бібліогр. в кінці ст.

УДК 37(062)

кільк. прим.: 1 (Н/а. – 1)

 

42. 37(477)(091)

З-93 Зузяк Т. П.

Педагогічна освіта на Поділлі (кінець ХVІІІ - початок ХХ століття) [Текст] : хрестоматія : посіб. для студ. вищ. пед. закл. освіти / Тетяна Петрівна Зузяк ; за ред. О. А. Лавріненка ; Вінницький держ. пед. ун-т імені Михайла Коцюбинського. – Вінниця : Нілан-ЛТД, 2017. – 136 с.

УДК 37(477)(091)

кільк. прим.: 1 (Н/а. – 1)

 

43. 377.8

К59 Козлова О. Г.

Громадянська позиція майбутніх учителів: теорія і практика формування в процесі професійної підготовки у педагогічному коледжі [Текст] : монографія / О. Г. Козлова, Ю. С. Бушнєв ; Сумський держ. пед. ун-т імені А. С. Макаренка. – Суми : ФОП Цьома С. П., 2018. – 256 с.

УДК 377.8

кільк. прим.: 1 (ЧЗ№4. – 1)

 

44. 378.6

Р15 Рада молодих учених [Текст] : довідник / за заг. ред. М. І. Степаненка, ред.-уклад. Р. Г. Шрамко ; Полтав. нац. пед. ун-т імені В. Г. Короленка. – Полтава : ПНПУ імені В. Г. Короленка, 2018. – 306 с.

УДК 378.6:37(477.53)(092)

кільк. прим.: 2 (Н/а. – 1, ВРК. – 1)

 

45. 373.2.016

П45 Подоляк О. С.

Про світ у віршах [Текст] : матеріали до занять / Олександр Сергійович Подоляк ; упоряд. О. С. Кондратенко. – Київ : Шк. світ, 2018. – 136 с. – (Бібліотека "Шкільного світу").

УДК 373.2.016:821.161.2

кільк. прим.: 1 (ЧЗ№4. – 1)

 

46. 37.091.12

К72 Костікова І. І.

Дослідницька культура вчителів у системі методичної роботи школи [Текст] / Ілона Іванівна Костікова, Тамара Євгеніївна Дерев'янко. – Харків : Основа, 2018. – 128 с. – Дод.: с. 88-127. – Бібліогр.: с. 79–88.

УДК 37.091.12:005.22

кільк. прим.: 1 (ЧЗ№4. – 1)

 

47. 373.3

А47 Алексєєв В. Є.

Проекти початкова школа [Текст] / Володимир Євгенійович Алексєєв. – Київ : Перше вересня, 2018. – 112 с. – (Бібліотека "Шкільного світу").

УДК 373.3.091.2

кільк. прим.: 1 (ЧЗ№4. – 1)

 

48. 37(4/9)

К14 Казачінер О. С.

Інклюзивна освіта в англомовних країнах [Текст] / Олена Семенівна Казачінер. – Харків : Основа, 2018. – 80 c. – (Бібліотека журналу "Англійська мова та література" ; вип. 4 (184)). – Бібліогр.: с. 78–79.

УДК 37(4/9)+37.043.2-056.2/.3

кільк. прим.: 1 (ЧЗ№4. – 1)

 

49. 37(477)

П32 Підласий І. П.

Що день прийдешній нам готує? [Текст] / Іван Павлович Підласий. – Харків : Основа, 2018. – 112 с. – (Бібліотека журналу " Управління школою" ; вип. 4 (183)).

УДК 37(477)

кільк. прим.: 1 (ЧЗ№4. – 1)

 

50. 37.07

П27 Перехейда О. М.

Інноваційно-концептуальна модель управління гімназією [Текст]. Ч. 1 / Олександр Михайлович Перехейда. – Харків : Основа, 2018. – 160 с. – (Бібліотека журналу "Управління школою" ; вип. 1 (180)).

УДК 37.07

кільк. прим.: 1 (ЧЗ№4. – 1)

 

51. 37.07

П27 Перехейда О. М.

Інноваційно-концептуальна модель управління гімназією [Текст]. Ч. 2 / Олександр Михайлович Перехейда. – Харків : Основа, 2018. – 160 с. – (Бібліотека журналу "Управління школою" ; вип. 2 (181)).

УДК 37.07

кільк. прим.: 1 (ЧЗ№4. – 1)

 

52. 37.07

П27 Перехейда О. М.

Інноваційно-концептуальна модель управління гімназією [Текст]. Ч. 3 / Олександр Михайлович Перехейда. – Харків : Основа, 2018. – 160 с. – (Бібліотека журналу "Управління школою" ; вип. 3 (182)).

УДК 37.07

кільк. прим.: 1 (ЧЗ№4. – 1)

 

53. 373.3

К83 Крок за кроком - до успіху. Ранкові зустрічі у 1-2 класах [Текст] / упоряд.: О. В. Стребна, Г. О. Соценко. – Харків : Основа, 2018. – 77 с. – (Бібліотека журналу "Початкове навчання та виховання" ; вип. 3 (171)).

УДК 373.3.091.2

кільк. прим.: 1 (ЧЗ№4. – 1)

 

54. 373.3

К83 Крок за кроком - до успіху. Ранкові зустрічі у 3-4 класах [Текст] / упоряд.: О. В. Стребна, Г. О. Соценко. – Харків : Основа, 2018. – 77 с. – (Бібліотека журналу "Початкове навчання та виховання" ; вип. 4 (172)).

УДК 373.3.091.2

кільк. прим.: 1 (ЧЗ№4. – 1)

 

55. 37.015.31

Х22 Харченко Н.

Розвиток критичного мислення. Інноваційні форми роботи для дітей і дорослих [Текст] / Наталія Харченко. – Київ : Шк. світ, 2018. – 120 с. – (Бібліотека "Шкільного світу").

УДК 37.015.31

кільк. прим.: 1 (ЧЗ№4. – 1)

 

56. 37.07

Б61 Білоус І. І.

Управлінські рішення. Накази І-ІІ семестрів [Текст] / Інна Іллівна Білоус ; упоряд. Ж. Сташко. – Київ : Шк. світ, 2018. – 188 с. : схеми. – (Бібліотека "Шкільного світу").

УДК 37.07

кільк. прим.: 1 (ЧЗ№4. – 1)

 

57. 37.013.83

Ш35 Швень Я. Л.

Воркшопи. Управлінська діяльність [Текст] / Ярослава Леонідівна Швень. – Київ : Шк. світ, 2018. – 112 с. – (Бібліотека "Шкільного світу"). – Бібліогр.: с. 108–109.

УДК 37.013.83

кільк. прим.: 1 (ЧЗ№4. – 1)

 

58. 373.2.015.31

Г34 Гендерне виховання в ДНЗ [Текст] / упоряд.: В. Семизорова, Н. Радоміцька, О. Духновська. – Київ : Шк. світ, 2018. – 144 с. – (Бібліотека "Шкільного світу").

УДК 373.2.015.31:613.88

кільк. прим.: 1 (ЧЗ№4. – 1)

 

59. 373.2.035

П60 Поряд і разом: соціалізуємо старшого дошкільника [Текст] : навч.-метод. посіб. / НАПН України, Ін-т проблем виховання ; за заг. ред. Н. Гавриш. – Кропивницький : Імекс-ЛТД, 2018. – 252 с.

УДК 373.2.035:316.614

кільк. прим.: 3 (ЧЗ№4. – 3)

 

60. 37.015.31

Ф79 Формування мистецьких уподобань учнів основної і старшої школи на уроках мистецтва та в позаурочний час [Текст] : монографія / НАПН України, Ін-т проблем виховання ; за ред. О. А. Комаровської. – Кропивницький : Імекс-ЛТД, 2018. – 144 с.

УДК 37.015.31:7

кільк. прим.: 2 (ЧЗ№4. – 2)

 

61. 37.035:172.15

О-75 Особистісно орієнтовані технології національно-патріотичного виховання учнівської молоді в громадських об'єднаннях [Текст] : метод. посіб. / НАПН України, Ін-т проблем виховання ; наук. ред. Т. К. Окушко. – Кропивницький : Імекс-ЛТД, 2018. – 198 с.

УДК 37.035:172.15

кільк. прим.: 2 (ЧЗ№4. – 2)

 

62. 37(477)

А66 Андрущенко В. П.

Суспільство і школа в умовах соціальних змін [Текст] / Віктор Петрович Андрущенко ; Нац. пед. ун-т імені М. П. Драгоманова. – Київ, 2018. – 247 с. – Бібліогр. в підрядк. прим.

УДК 37(477)

кільк. прим.: 1 (ЧЗ№4. – 1)

 

63. 37(477)

В19 Василенко Н. В.

Українська школа ХХІ століття: школа шкіл [Текст] / Надія Володимирівна Василенко. – Харків : Основа, 2018. – 96 с. – (Бібліотека журналу "Управління школою" ; вип. 6 (185)). – Бібліогр.: с. 76.

УДК 37(477)

кільк. прим.: 1 (ЧЗ№4. – 1)

 

64. 37.091.113

В75 Воронова С. В.

Коуч-технологія для директора школи [Текст] / Світлана Віталіївна Воронова. – Харків : Основа, 2018. – 128 с. – (Бібліотечка журналу " Управління школою" ; вип. 8 (187)).

УДК 37.091.113

кільк. прим.: 1 (ЧЗ№4. – 1)

 

65. 37.011.3

К17 Калошин В. Ф.

Як учителю зберегти емоційну стійкість [Текст] / Володимир Федорович Калошин, Дмитро Васильович Гоменюк. – Харків : Основа, 2018. – 128 с. – (Бібліотека журналу "Управління школою" ; вип. 7 (186)). – Бібліогр.: с. 125–127.

УДК 37.011.3-051

кільк. прим.: 1 (ЧЗ№4. – 1)

 

66. 373.3

Р45 Реформування школи: нововведення української освіти [Текст] / уклад. О. С. Казачінер. – Харків : Основа, 2018. – 95 с. – (Бібліотека журналу "Англійська мова та література" ; вип. 8 (188)).

УДК 373.3

кільк. прим.: 1 (ЧЗ№4. – 1)

 

67. 37.091.12:005.963

Е56 Елькін О. Б.

Зростаємо разом з EdCamp'om. Як провести (не)конференцію для своєї громади [Текст] / Олександр Борисович Елькін ; упоряд.: О. Масалітіна, І. Маньковська. – Київ : Шк. світ, 2018. – 112 с. – (Бібліотека " Шкільного світу").

УДК 37.091.12:005.963

кільк. прим.: 1 (ЧЗ№4. – 1)

 

68. 379.8.043.2-056.2/.3

І-65 Інклюзивна освіта в ЗПО. Організація навчання [Текст] / авт. кол.: О. В. Боровська, Л. В. Вікарій, П. М. Герасименко [та ін.] ; упоряд. Олена Власенко. – Київ : Шк. світ, 2018. – 120 с. : іл. – (Бібліотека "Шкільного світу").

УДК 379.8.043.2-056.2/.3

кільк. прим.: 1 (ЧЗ№4. – 1)

 

69. 373.2.043.2-056.2/.3

Ч-52 Четверікова Н. В.

Інклюзивне навчання в ЗДО [Текст] / Наталія Володимирівна Четверікова ; упоряд. Т. А. Шаповал. – Київ : Шк. світ, 2018. – 128 с. : іл. – (Бібліотека "Шкільного світу"). – Бібліогр.: с. 115–116.

УДК 373.2.043.2-056.2/.3

кільк. прим.: 1 (ЧЗ№4. – 1)

 

Загальна кількість примірників: 76

Місця збереження документів:

Н/а - Науковий абонемент

ВРК - Відділ рідкісної книги

ЧЗ№4 - Читальна зала № 4

ЧЗ№3 - Читальна зала № 3

 

 

1. 56

Л21 Ламберт Д.

Доисторический человек. Кембриджский путеводитель [Текст] / Давид Ламберт ; пер. с англ. В. З. Махлина ; под. ред. А. Н. Олейникова. – Ленинград : Недра, 1991. – 256 с. : ил. – Библиогр.: с. 255–256.

УДК 56

кільк. прим.: 1 (Н/а. – 1)

 

2. 51(092)

П24 Педагогічна спадщина М. В. Остроградського [Текст] : матеріали міжнар. наук.-практ. конф., (Полтава, 28-29 жовт. 1996 р.) / АПН України, Упр. освіти Полтав. обл. держ. адмін., Полтав. держ. пед. ін-т імені В. Г. Короленка. – Полтава : ПОІПОПП, 1996. – 152 с.

УДК 51(092)

кільк. прим.: 1 (ВРК. – 1)

 

3. 5(062)

З-41 Збірник наукових праць Полтавського державного педагогічного університету імені В. Г. Короленка [Текст]. Вип. 1 / голов. ред. В. О. Пащенко ; Полтав. держ. пед. ун-т імені В. Г. Короленко. – Полтава, 2000. – 176 с. – (Екологія. Біологічні науки). – Бібліогр. в кінці ст.

УДК 5(062)

кільк. прим.: 1 (ВРК. – 1)

 

4. 59

Д32 Демьохін Г. А.

Пташине населення Кременчука [Текст] / Г. А. Демьохін, Н. В. Музиченко, І. М. Соколова. – Полтава : ФОП Говоров С. В., 2008. – 96 с. : фото.

УДК 598.2(477.53)

кільк. прим.: 1 (Н/а. – 1)

 

5. 597.2/.5

К26 Карпова Е. П.

Рыбы внутренных водоемов Крымского полуострова [Текст] / Евгения Павловна. Карпова, Александр Романович Болтачев. – Симферополь : Бизнес-Информ, 2012. – 200 с. : цв. фото. – Библиогр.: с. 198–199.

УДК 597.2/.5

кільк. прим.: 1 (Н/а. – 1)

 

6. 575.8

Б20 Баландин Р. К.

Загадки теории эволюции. В чем ошибался Дарвин [Текст] / Рудольф Константинович Баландин. – Москва : Вече, 2014. – 320 с. : ил. – (Мифы и тайны современной науки).

УДК 575.8

кільк. прим.: 1 (Н/а. – 1)

 

7. 502(075.2)

Б59 Бібік Н. М.

Я у світі [Текст] : підруч. для 4 кл. загальноосвіт. навч. закл. / Надія Михайлівна Бібік. – Харків : Основа, 2015. – 160 с. : іл.

УДК 502(075.2)

кільк. прим.: 1 (ЧЗ№4. – 1)

 

8. 59(062)

Ф28 Фауна України на межі XX-XXI ст. Нові концепції зоологічних досліджень [Текст] : Всеукр. зоологічна конф., (Харків, 12-16 верес. 2017 р.) : тези доповідей / ред. кол.: В. А. Токарський, С. Ю. Утєвський, Д. А. Шабанов, Т. А. Атемасова, О. І. Зіненко ; Харків. нац. ун-т імені В. Н. Каразіна, Ін-т зоології імені І. І. Шмальгаузена НАН Україна, Харків. нац. пед. ун-т імені Г. С. Сковороди [та ін.]. – Харків, 2017. – 144 с.

УДК 59(062)

кільк. прим.: 1 (Н/а. – 1)

 

9. 502.17

Б82 Борейко В. Е.

Охрана дикой природы в Украине и мире [Текст] / Владимир Евгеньевич Борейко ; Киев. эколого-культурый центр. – Киев : Логос, 2017. – 80 с. : фото. – (Охорона дикої природи ; вип. 83). – Библиогр.: с. 77–80.

УДК 502.17

кільк. прим.: 1 (ЧЗ№4. – 1)

 

10. 502(092)

В35 В. І. Вернадський і Україна з листування [Текст]. Кн. 1 : А-І / НАН України, Комісія з наукової спадщини акад. В. І. Вернадського, Нац. біб-ка України В. І. Вернадського, Ін-т архівознавства. – Київ, 2018. – 572 с.

УДК 502(092)

кільк. прим.: 1 (Н/а. – 1)

 

11. 5(062)

М54 Методика навчання природничих дисциплін у середній та вищій школі ( ХХV Каришинські читання ) [Текст] : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф., (Полтава, 29-30 трав. 2018 р.) / за ред. М. В. Гриньової ; НАПН України, Полтав. нац. пед. ун-т імені В. Г. Короленка, Ін-т пед. освіти та освіти дорослих НАПН України [та ін.]. – Полтава : ПНПУ імені В. Г. Короленка, 2018. – 409 с. – Бібліогр. в кінці ст.

УДК 5(062)+378.091

кільк. прим.: 2 (ЧЗ№4. – 1, ВРК. – 1)

 

12. 51(062)

З-41 Збірник наукових праць викладачів, аспірантів, магістрантів і студентів фізико-математичного факультету [Текст] / Полтав. нац. пед. ун-т імені В. Г. Короленка ; гол. ред. Ю. Д. Москаленко. – Полтава : Астрая, 2018. – 272 с. – Бібліогр. в кінці ст.

УДК 51(062)+53(062)

кільк. прим.: 2 (ВРК. – 1, ЧЗ№3. – 1)

 

13. 54(072.3)

М55 Мєшкова О. М.

Тестові завдання. 10 клас [Текст]. Ч. 4 / Олена Михайлівна Мєшкова. – Харків : Основа, 2018. – 80 с. – (Бібліотека журналу "Хімія" ; вип. 5 (185)).

УДК 54(072.3)

кільк. прим.: 1 (ЧЗ№4. – 1)

 

14. 57(072.3)

Г80 Гресь Г. О.

Профільне навчання. Спеціальна мікробіологія [Текст]. Ч. 1 / Галина Олексіївна Гресь. – Харків : Освіта, 2018. – 76 с. : іл.. схеми, табл. – (Бібліотека журналу "Біологія" ; вип. 4 (184)).

УДК 57(072.3)

кільк. прим.: 1 (ЧЗ№4. – 1)

 

15. 57(072.3)

Г80 Гресь Г. О.

Профільне навчання. Спеціальна мікробіологія [Текст]. Ч. 2 / Галина Олексіївна Гресь. – Харків : Освіта, 2018. – 75 с. : іл.. схеми, табл. – (Бібліотека журналу "Біологія" ; вип. 5 (185)).

УДК 57(072.3)

кільк. прим.: 1 (ЧЗ№4. – 1)

 

16. 57(072.3)

Г80 Гресь Г. О.

Профільне навчання. Матеріали до курсу мікробіології [Текст] / Галина Олексіївна Гресь. – Харків : Освіта, 2018. – 90 с. : іл.. схеми, табл. – (Бібліотека журналу "Біологія" ; вип. 3 (183)).

УДК 57(072.3)

кільк. прим.: 1 (ЧЗ№4. – 1)

 

17. 53(072.3)

А42 Аксельруд В. В.

На допомогу тим, хто хоче добре знати фізику [Текст]. Ч. 2 / Вадим Вікторович Аксельруд. – Харків : Основа, 2018. – 88 с. – (Бібліотека журналу "Фізика в школах України" ; вип. 5 (173)).

УДК 53(072.3)

кільк. прим.: 1 (ЧЗ№3. – 1)

 

18. 51(072.3)

П47 Позакласні заходи з математики. 5-6 класи [Текст] / уклад. О. О. Старова. – Харків : Основа, 2018. – 112 с. – (Бібліотека журналу "Математика в школах України" ; вип. 2 (182)).

УДК 51(072.3)+51-8

кільк. прим.: 1 (ЧЗ№3. – 1)

 

19. 51(072.3)

П47 Позакласні заходи з математики. 7-9 класи [Текст] / уклад. О. О. Старова. – Харків : Основа, 2018. – 110 с. – (Бібліотека журналу "Математика в школах України" ; вип. 3 (183)).

УДК 51(072.3)+51-8

кільк. прим.: 1 (ЧЗ№3. – 1)

 

20. 51(072.3)

П47 Позакласні заходи з математики. 10-11 класи [Текст] / уклад. О. О. Старова. – Харків : Основа, 2018. – 111 с. – (Бібліотека журналу "Математика в школах України" ; вип. 4 (184)).

УДК 51(072.3)+51-8

кільк. прим.: 1 (ЧЗ№3. – 1)

 

21. 57

Л47 Леонтьєв Д. В.

Система органічного світу. Історія та сучасність [Текст] / Дмитро Вікторович Леонтьєв. – Тернопіль : Основа, 2018. – 112 с. – (Бібліотека журналу "Біологія" ; вип. 2 (182)). – Бібліогр.: с. 109–110.

УДК 57

кільк. прим.: 1 (ЧЗ№4. – 1)

 

22. 514(072.3)

К96 Кушнір І. А.

Побудова трикутника. Енциклопедія розв'язування задач [Текст] / Ісаак Аркадійович Кушнір. – Харків : Основа, 2018. – 96 с. : іл. – (Бібліотека журналу "Математика в школах України" ; вип. 1 (181)).

УДК 514(072.3)

кільк. прим.: 1 (ЧЗ№3. – 1)

 

23. 502.211(1-751.3)

Б82 Борейко В. Е.

Территории строгого природоохранного режима (категории l-a, l-b МСОП/IUCN). Международный и европейский опыт [Текст] / В. Е. Борейко, С. В. Галущенко, И. Ю. Парникоза ; Киев. эколого-культурный центр. – Киев : Логос, 2018. – 111 с. – (Охорона дикої природи ; Вип. 84). – Библиогр.: 106–111 (131 назв.).

УДК 502.211(1-751.3)

кільк. прим.: 1 (Н/а. – 1)

 

24. 54(072.3)

М55 Мєшкова О. М.

Тестові завдання. 11 клас [Текст]. Ч. 5 / Олена Михайлівна Мєшкова. – Харків : Основа, 2018. – 112 с. – (Бібліотека журналу "Хімія" ; вип. 6 (186)).

УДК 54(072.3)

кільк. прим.: 1 (ЧЗ№4. – 1)

 

25. 54(072.3)

П64 Потоцька О. В.

Впровадження компетентнісного підходу на уроках хімії [Текст] / Олена Вікторівна Потоцька. – Харків : Основа, 2018. – 128 с. – (Бібліотека журналу "Хімія" ; вип. 7 (187)).

УДК 54(072.3)

кільк. прим.: 1 (ЧЗ№4. – 1)

 

26. 54(072.3)

Г61 Головач Н. К.

Інтегровані уроки біології та хімії [Текст] / Н. К. Головач, Т. М. Борміна. – Харків : Основа, 2018. – 96 с. – (Бібліотека журналу "Хімія" ; вип. 8 (188)).

УДК 54(072.3)

кільк. прим.: 1 (ЧЗ№4. – 1)

 

27. 52(072.3)

Ф36 Фейгін О. О.

Цікаво про планети. Матеріали до курсів природознавства та астрономії [Текст] / Олег Орестович Фейгін. – Харків : Основа, 2018. – 110 с. – (Бібліотека журналу "Фізика в школах України" ; вип. 8 (176)). – Бібліогр.: с. 109–110 (44 назви).

УДК 52(072.3)+502(072.3)

кільк. прим.: 1 (ЧЗ№3. – 1)

 

28. 53(072.3)

Б90 Бузько В. Л.

Уроки фізики. 9 клас. ІІ семестр. Рух і взаємодія [Текст] : [посіб. для загальноосвітніх навч. закл.] / Вікторія Леонідівна Бузько, Степан Петрович Величко. – 3-тє вид., доп. – Харків : Основа, 2018. – 125 с. : іл. – (Бібліотека журналу "Фізика в школах України" ; вип. 6 (174)).

УДК 53(072.3)

кільк. прим.: 1 (ЧЗ№3. – 1)

 

29. 53(072.3)

Б90 Бузько В. Л.

Уроки фізики. 9 клас. ІІ семестр. Закони збереження. Фізика та екологія [Текст] : [посіб. для загальноосвітніх навч. закл.] / Вікторія Леонідівна Бузько, Степан Петрович Величко. – 3-тє вид., доп. – Харків : Основа, 2018. – 95 с. : іл. – (Бібліотека журналу "Фізика в школах України" ; вип. 7 (175)).

УДК 53(072.3)

кільк. прим.: 1 (ЧЗ№3. – 1)

 

30. 512(072.3)

Я75 Ярмак В. О.

Збірник завдань у тестовій формі. Алгебра і початки аналізу. 10 клас. Профільний рівень [Текст] / Вячеслав Олександрович Ярмак, Вячеслав Олексійович Резуненко, Ірина Іванівна Панченко. – Харків : Основа, 2018. – 96 с. – (Бібліотека журналу "Математика в школах України" ; вип. 7 (187)). – Бібліогр.: с. 95–96 (21 назва).

УДК 512(072.3)

кільк. прим.: 1 (ЧЗ№3. – 1)

 

31. 514(072.3)

П16 Панченко І. І.

Збірник завдань у тестовій формі з геометрії. 10 клас. Профільний рівень [Текст] / Ірина Іванівна Панченко, Вячеслав Олександрович Ярмак, Вячеслав Олексійович Резуненко. – Харків : Основа, 2018. – 61 с. – (Бібліотека журналу "Математика в школах України" ; вип. 8 (188)). – Бібліогр.: с. 60.

УДК 514(072.3)

кільк. прим.: 1 (ЧЗ№3. – 1)

 

32. 512(072.3)

Ф32 Федак І. В.

Рекурентні послідовності. Числа Фібоначчі та Люка [Текст] / Іван Васильович Федак. – Харків : Основа, 2018. – 92 с. – (Бібліотека журналу "Математика в школах України" ; вип. 6 (186)). – Бібліогр.: с. 92.

УДК 512(072.3)

кільк. прим.: 1 (ЧЗ№3. – 1)

 

33. 502/504(072.3)

З-15 Задорожний К. М.

Завдання та задачі з екології [Текст] / Костянтин Миколайович Задорожний. – Харків : Освіта, 2018. – 63 с. : іл.. схеми, табл. – (Бібліотека журналу "Біологія" ; вип. 8 (188)).

УДК 502/504(072.3)

кільк. прим.: 1 (ЧЗ№4. – 1)

 

34. 502/504(072.3)

П69 Практичні роботи з екології. 11 клас [Текст] / авт.-упоряд. Н. А. Голубенко, Т. В. Голубчик. – Харків : Освіта, 2018. – 79 с. : іл.. схеми, табл. – (Бібліотека журналу "Біологія" ; вип. 6 (186)).

УДК 502/504(072.3)

кільк. прим.: 1 (ЧЗ№4. – 1)

 

35. 57(072.3)

Н35 Національно-патріотичне виховання у викладанні біології [Текст] / авт.-уклад. С. О. Пащенко. – Харків : Основа, 2018. – 62 с. – (Бібліотека журналу "Біологія" ; вип. 7 (187)).

УДК 57(072.3)

кільк. прим.: 1 (ЧЗ№4. – 1)

 

36. 502.211

П78 Проблемні питання розвитку заповідної справи в Україні [Текст]. – Київ, 2018. – 36 с. – (Бібліотека Всеукраїнської екологічної ліги. Охорона навколишнього середовища ; січень, № 1).

УДК 502.211(1-751.3)(477)

кільк. прим.: 1 (ЧЗ№4. – 1)

 

37. 502.171

К64 Конвенція про оцінку впливу на навколишнє середовище у транскордонному контексті [Текст]. – Київ, 2018. – 24 с. – (Бібліотека Всеукраїнської екологічної ліги. Європейська інтеграція ; лютий, № 2).

УДК 502.171

кільк. прим.: 1 (ЧЗ№4. – 1)

 

38. 57(072.3)

Д53 Дмитренко С. С.

Інтегровані уроки: біологія, хімія, фізика, основи здоров'я. 7-9-ті класи [Текст] / Світлана Сергіївна Дмитренко, Світлана Сергіївна Красновська ; упоряд. Світлана Дмитренко. – Київ : Перше вересня, 2018. – 136 с. : іл. – Бібліогр.: с. 133–134.

УДК 57(072.3)+54(072.3)+53(072.3)+613(072.3)

кільк. прим.: 2 (ЧЗ№4. – 2)

 

39. 51(072.3)

М34 Математика. Проекти. 8-11класи [Текст] / авт. кол.: С. Палієва, Н. Крикун, І Кирдей [та ін.] ; упоряд. І. Кирдей. – Київ : Перше вересня, 2018. – 152 с. : іл. – (Бібліотека " Шкільного світу"). – Бібліогр.: с. 150.

УДК 51(072.3)

кільк. прим.: 1 (ЧЗ№3. – 1)

 

Загальна кількість примірників: 42

Місця збереження документів:

Н/а - Науковий абонемент

 

 

1. 75.071

Ф33 Федоров-Давыдов А. А.

Илья Ефимович Репин [Текст] / А. А. Федоров-Давыдов. – Москва : Искусство, 1989. – 120 с.

УДК 75.071(470+571)

кільк. прим.: 1 (Н/а. – 1)

 

2. 7.021.7

К66 Коргун М. В.

Моя техніка різьби і точіння [Текст] / Михайло Васильович Коргун. – Полтава : Криниця, 1998. – 88 с. : іл. – Бібліогр.: с. 65.

УДК 7.021.7

кільк. прим.: 1 (Н/а. – 1)

 

3. 74

П91 Пушкина В.

Кожа [Текст] : практ. руководство / Валентина Пушкина. – Москва : Эксмо, 2003. – 248 с. : ил. – (Академия мастерства).

УДК 745.53

кільк. прим.: 1 (Н/а. – 1)

 

4. 74

Т41 Тимс Р.

Дизайн из полос в квилте [Текст] : практ. руководство : пер. с англ. / Рики Тимс. – Москва : Ниола-Пресс, 2007. – 80 с. : ил. – (Секреты мастерства).

УДК 745.52

кільк. прим.: 1 (Н/а. – 1)

 

5. 712

П91 Пушкар В.

Словник-довідник термінів з ландшафтної архітектури і дизайну, фітодизайну, образотворчого мистецтва та декоративного садівництва [Текст] / Василь Пушкар ; Ін-т реклами, Каф. ландшафтного дизайну. – Київ, 2007. – 96 с. – Бібліогр.: с. 92–94.

УДК 712

кільк. прим.: 1 (Н/а. – 1)

 

6. 7.012(075.8)

Я72 Яремків М. М.

Композиція: творчі основи зображення [Текст] : навч. посіб. для вищих навч. закл. освіти 1-2 рівня акредитації / Михайло Миколайович Яремків. – Тернопіль : Підручники і посібники, 2009. – 112 с. : іл. – Бібліогр.: с. 105–106.

УДК 7.012(075.8)

кільк. прим.: 1 (Н/а. – 1)

 

7. 75.071(477.53)

Б87 Брикулець Віктор. Малярство. Графіка. Ікономалярство [Текст] / упоряд. В. Асадчев. – Полтава : Оріяна, 2009. – 120 с. : іл. – (Славетні імена Полтавщини). – До 85-річчя від дня народження художника.

УДК 75.071(477.53)

кільк. прим.: 1 (Н/а. – 1)

 

8. 74

Б43 Бєлкіна Т.

Прикраси-талісмани ручної роботи [Текст] / Тетяна Бєлкіна. – Донецьк : СКІФ, 2010. – 64 с. : іл.

УДК 746.5

кільк. прим.: 1 (Н/а. – 1)

 

9. 7.03

А43 Актуальні проблеми мистецької практики і мистецтвознавчої науки. Мистецькі обрії '2010 [Текст]. Вип. 3 (12-13) / Нац. академія мистецтв України, Ін-т проблем сучасного мистецтва. – Київ : Музична Україна, 2010. – 480 с.

УДК 7.03(477)

кільк. прим.: 1 (Н/а. – 1)

 

10. 74

Л50 Лесевич О.

Золотой стебель (Аппликация соломкой) [Текст] / Оксана Лесевич. – Полтава : Изд-ль Говоров С. В., 2011. – 32 с. : ил.

УДК 745.5

кільк. прим.: 1 (Н/а. – 1)

 

11. 72.03

Л59 Лінда С. М.

Історизм в архітектурі другої половини ХІХ століття [Текст] : навч. посіб. "Художня культура" / Світлана Миколаївна Лінда. – Львів : Артклас, 2013. – 121 с. – (Архітектура ; вип. 2).

УДК 72.03

кільк. прим.: 1 (Н/а. – 1)

 

12. 78.071.5(477)

Р64 Розвиток музичної освіти в України (XVIII - XX ст.): персонологічний вимір [Текст] : монографія / М. П. Вовк, Ю. В. Грищенко, Н. О. Філіпчук, Т. В. Котирло ; Ін-т пед. освіти і освіти дорослих. – Київ : Талком, 2017. – 176 с. – Бібліогр.: с. 161–175.

УДК 78.071.5(477)

кільк. прим.: 1 (Н/а. – 1)

 

13. 78

М42 Медвідь Т.

Становлення та розвиток загальної музичної освіти в Україні (друга половина ХХ - початок ХХІ століття) [Текст] : монографія / Тетяна Медвідь ; Дрогобицький держ. пед. ун-т імені Івана Франка. – Дрогобич, 2017. – 254 с.

УДК 78.071.5(477)

кільк. прим.: 1 (Н/а. – 1)

 

14. 725.94

К89 Кузнєцов С.

Кумири та генії. Київські пам'ятники діячам культури, науки та спорту [Текст] = Кумиры и гении. Киевские памятники деятелям культуры, науки и спорта / Сергій Кузнєцов. – Кам'янець-Подільський : Рута, 2017. – [96 с.]. – Книжка-перекрутка. Текст укр., рос.

УДК 725.94

кільк. прим.: 1 (Н/а. – 1)

 

15. 791

Ч-48 Черков Г. А.

Шахта. Енергетика кіногенічності [Текст] : монографія / Георгій Анатолійович Черков ; НАН України, Ін-т мистецтвознавства, фольклористики та етнології ім. М. Т. Рильського НАН України. – Київ, 2017. – 124 с. – Бібліогр.: с. 120–121.

УДК 791

кільк. прим.: 1 (Н/а. – 1)

 

Загальна кількість примірників: 15

Місця збереження документів:

ЧЗ№2 - Читальна зала № 2

ВРК - Відділ рідкісної книги

Н/а - Науковий абонемент

Аб. підр - Абонемент підручників

 

1. 811.161.2(072.3)

Л43 Лексикологія. Фразеологія. Підготовка до ЗНО [Текст] / упоряд.: Н. В. Сиротенко, Н. С. Перфілова. – Харків : Основа, 2018. – 170 с. – (Бібліотека журналу "Вивчаємо українську мову та літературу" ; вип. 2 (171)). – Бібліогр.: с. 168.

УДК 811.161.2(072.3)

кільк. прим.: 1 (ЧЗ№2. – 1)

 

2. 821.09(477)(072.3)

У45 Українська література. Уроки. 5 клас [Текст] / авт. кол.: Л. М. Литвиненко, Л. М. Дзеціна, Н. П. Дядик [та ін.] ; за заг. ред. О. А. Бондаренко, О. О. Чмигової. – Київ : Перше вересня, 2018. – 200 с. – (Бібліотека "Шкільного світу"). – Бібліогр. с. 198.

УДК 821.09(477)(072.3)

кільк. прим.: 1 (ЧЗ№2. – 1)

 

3. 811(072.3)

М74 Мовні табори. Організувати та впровадити [Текст] / упоряд.: І. Целиковська, Ж. Сташко. – Київ : Шк. світ, 2018. – 96 с. – (Бібліотека "Шкільного світу"). – Бібліогр.: с. 95 (11 назв).

УДК 811(072.3)

кільк. прим.: 2 (ЧЗ№2. – 2)

 

4. 821.09(477)

Ф42 Феномен Олеся Гончара в духовному просторі українства [Текст] : зб. наук. ст. / ред. М. І. Степаненко, В. А. Мелешко ; Ін-т укр. мови НАН України, Полтав. нац. пед. ун-т імені В. Г. Короленка, ПОІПОПП ім. М. В. Остроградського. – Полтава : ПНПУ імені В. Г. Короленка, 2018. – 198 с. – Бібліогр. в кінці ст.

УДК 821.09(477)"1917/1991"(092)

кільк. прим.: 1 (ВРК. – 1)

 

5. 81(062)

М74 Мова і культура [Текст] : наукове видання. Т. ІІ (148), вип. 14 / Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка. – Київ : ВД "Дмитро Бураго", 2011. – 432 с. – Парал. тит. арк.: рос. – Бібліогр. в кінці ст.

УДК 81(062)+82.0(062)

кільк. прим.: 1 (Н/а. – 1)

 

6. 811.161.2(072.2)

М54 Методика навчання української мови в початковій школі [Текст] : навч.-метод. посіб. для студ. ІІІ-ІV психол.-пед. ф-ту / уклад.: Н. С. Степаненко, С. П. Олійник ; Полтав. нац. пед. ун-т імені В. Г. Короленка, Псих.-пед. ф-т, Каф. філол. дисциплін. – Полтава : ПНПУ імені В. Г. Короленка, 2015. – 279 с. – Бібліогр.: с. 273–278 (77 назв).

УДК 811.161.2(072.2)

кільк. прим.: 1 (ВРК. – 1)

 

7. 81(062)

Ф54 Філологічні науки [Текст] : зб. наук. праць. Вип. 27 / гол. ред. М. І. Степаненко ; Полтав. нац. пед. ун-т імені В. Г. Короленка. – Полтава : ПНПУ імені В. Г. Короленка, 2017. – 84 с. – Текст укр., англ. – Бібліогр. в кінці ст.

УДК 81(062)+82.0(062)

кільк. прим.: 2 (ВРК. – 1, ЧЗ№2. – 1)

 

8. 821.09(477)

Л64 Літературознавчі студії [Текст]. Вип. 2 (49) / Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка. – Київ : ВПЦ " Київ. ун-т", 2017. – 351 с. – (Бібліотека інституту філології). – Бібліогр. в кінці ст.

УДК 821.09(477)".../1917"(092)

кільк. прим.: 1 (ЧЗ№2. – 1)

 

9. 811(062)

Л59 Лінгвістичний, літературознавчий, країнознавчий та методичний аспекти вивчення романських і германських мов [Текст] : зб. наук. праць студентів і магістрів. Вип. 11 / гол. редкол. С. В. Ленська ; Полтав. нац. пед. ун-т імені В. Г. Короленка, Каф. романо-германської філології. – Полтава : ПНПУ імені В. Г. Короленка, 2018. – 95 с. – Бібліогр. в кінці ст.

УДК 811(062)

кільк. прим.: 1 (ВРК. – 1)

 

10. 821.09(477)"1917/1991"(092)

В42 Від "Скельки" до "Буйного вітру": творча планета Івана Багряного [Текст] / упоряд. Сергій Козак. – Київ : Літ. Україна : Укр. вид. спілка ім. І. Багряного, 2016. – 372 с. – Бібліогр. в кінці ст.

УДК 821.09(477)"1917/1991"(092)

кільк. прим.: 1 (ЧЗ№2. – 1)

 

11. 821.09(477)"1917/1991"(092)

К60 Колекція Олеся Гончара у фондах Дніпропетровського національного історичного музею ім. Д. І. Яворницького [Текст] : каталог / упоряд С. М. Мартинова ; Упр. культури, національностей і релігій Дніпропетров. обл. держ. адмін., Дніпропетров. нац. іст. музей ім. Д. І. Яворницького. – Дніпро : ДОУНБ, 2018. – 68 с. – Імен. покажч.: с. 63-66.

УДК 821.09(477)"1917/1991"(092)

кільк. прим.: 1 (Н/а. – 1)

 

12. 811.163.1(093)

Л43 Лекарство на оспалый умысль человечій [Текст]. Т. 1 / підгот. до вид.: В. М. Мойсієнко, Н. П. Бондар, О. Ю. Макарова, С. П. Радомська. – Факсимільне вид. " Лекарства..." 1607 р. – Житомир : О. О. Євенок, 2017. – [360 с.]. – (Пам'ятки української мови XVII ст.).

УДК 811.163.1(093)

кільк. прим.: 1 (Н/а. – 1)

 

13. 811.163.1(093)

Л43 Лекарство на оспалый оумысль человечій [Текст] : транслітерований текст. Т. 2 / підгот. до вид.: В. М. Мойсієнко, Н. П. Бондар, О. Ю. Макарова, С. П. Радомська ; НАН України, Ін-т укр. мови, НБУ імені В. І. Вернадського, Житомир. держ. ун-т імені Івана Франка. – Житомир : О. О. Євенок, 2017. – [360 с.]. – (Пам'ятки української мови XVII ст.).

УДК 811.163.1(093)

кільк. прим.: 1 (Н/а. – 1)

 

14. 821.09(100)

Д44 Дидактичні інтерактивні ігри на уроках зарубіжної літератури. 5-й клас [Текст] / авт.-упоряд. М. В. Коновалова, К. А. Дмитренко. – Харків : Основа, 2018. – 111 с. : іл., табл. – (Бібліотека журналу "Зарубіжна література в школі" ; вип. 6). – Бібліогр.: с. 110–111.

УДК 821.09(100)(072.3)

кільк. прим.: 1 (ЧЗ№2. – 1)

 

15. 821.09(100)

Д44 Дидактичні інтерактивні вправи на уроках зарубіжної літератури. 6-7-й клас [Текст] / авт.-упоряд. М. В. Коновалова. – Харків : Основа, 2018. – 107 с. : іл., табл. – (Бібліотека журналу "Зарубіжна література в школі" ; вип. 7). – Бібліогр.: с. 103–104.

УДК 821.09(100)(072.3)

кільк. прим.: 1 (ЧЗ№2. – 1)

 

16. 821.09(100)

Д44 Дидактичні інтерактивні вправи на уроках зарубіжної літератури. 8-й клас [Текст] / авт.-упоряд. М. В. Коновалова. – Харків : Основа, 2018. – 95 с. : іл., табл. – (Бібліотека журналу "Зарубіжна література в школі" ; вип. 8). – Бібліогр.: с. 93–95.

УДК 821.09(100)(072.3)

кільк. прим.: 1 (ЧЗ№2. – 1)

 

17. 811.111(072.2)

К53 Книжки англійською про дітей з особливостями розвитку [Текст] / уклад. О. С. Казачінер. – Харків : Основа, 2018. – 93 с. – (Бібліотека журналу "Англійська мова та література" ; вип. 7 (187)).

УДК 811.111(072.2)

кільк. прим.: 1 (ЧЗ№2. – 1)

 

18. 821.09(100)(072.3)

З-35 Зарубіжна література. Уроки. 5 клас [Текст] / авт. кол.: Т. Мельник, Л. Битко, О. Єрцова [та ін.] ; за заг. ред. О. А. Бондаренко. – Київ : Перше вересня, 2018. – 188 с. – (Бібліотека "Шкільного світу"). – Бібліогр.: с. 183–185.

УДК 821.09(100)(072.3)

кільк. прим.: 1 (ЧЗ№2. – 1)

 

19. 811.161.2(072.3)

У45 Українська мова. Уроки. 5 клас. [Текст]. Ч. 1 / авт. кол.: Т. Д. Грекало, Л. М. Білонг, С. Л. Гурина [та ін.] ; за заг. ред.: О. А. Бондаренко, О. О. Чмигової. – Київ : Перше вересня, 2018. – 184 с. – (Бібліотека " Шкільного світу"). – Бібліогр.: с. 182–183.

УДК 811.161.2(072.3)

кільк. прим.: 1 (ЧЗ№2. – 1)

 

20. 811.161.2(072.3)

У45 Українська мова. Уроки. 5 клас. [Текст]. Ч. 2 / авт. кол.: Т. Д. Грекало, Л. М. Білонг, С. Л. Гурина [та ін.] ; за заг. ред.: О. А. Бондаренко, О. О. Чмигової. – Київ : Перше вересня, 2018. – 128 с. – (Бібліотека " Шкільного світу"). – Бібліогр.: с. 126–127.

УДК 811.161.2(072.3)

кільк. прим.: 1 (ЧЗ№2. – 1)

 

21. 821.09(477)"1917/1991"(092)

Ч-43 Іван Чендей у колі сучасників [Текст] : зб. спогадів, ст., есе, худож. творів, бібліогр. джерел / уклад.: О. Д. Гаврош, С. С. Кіраль, І. В. Когутич, М. І. Трещак, О. В. Шмайда ; Упр. культ. Закарпат. обл. держ. адмін., ЗОУНБ ім. Ф. Потушняка. – Ужгород : Мистецька Лінія, 2017. – 420 с. : фото. – До 95-річчя від дня народження письменника.

УДК 821.09(477)"1917/1991"(092)

кільк. прим.: 1 (Н/а. – 1)

 

22. 81(075.8)

Л59 Лінгвістичний аналіз [Текст] : практикум : навч. посіб. / за ред. Г. Р. Передрій. – 2-е вид., доп. – Київ : Академія, 2013. – 280 с. – Короткий термінолог. слов. – Бібліогр.: с. 273–278.

УДК 81(075.8)

кільк. прим.: 2 (ЧЗ№2. – 2)

 

23. 821.09(477)

V18 Vale! Збірник на пошану професора Валентини Миколаївна Галич з нагоди 60-річчя [Текст] / упоряд. : О. В. Антонова, А. В. Дроздова ; Луганський нац. пед. ун-т імені Тараса Шевченка. – Луганськ, 2013. – 164 с. – З автографом автора.

Автограф: Бібліотеці ПНПУ імені В. Г. Короленка від дослідниці творчості Олесі Гончара з побажаннями її читачам творчих і наукових успіхів. В. М. Галич. 20.04.18.

УДК 821.09(477)(092)

кільк. прим.: 1 (Н/а. – 1)

 

24. 811.161.2(062)

Г75 Граматичні студії [Текст] : зб. наук. пр. / наук. ред. А. П. Загнітко ; Донецький нац. ун-т. – Вінниця : ДонНу, 2015. – 212 с. – 50-річчю організації Донецького національного університету присвячено. – Бібліогр. в кінці ст.

УДК 811.161.2(062)

кільк. прим.: 1 (Н/а. – 1)

 

25. 81

А43 Актуальні проблеми сучасної філології. Мовознавчі студії [Текст] : зб. наук. пр. Вип. 20 (2) / Рівненський держ. гуманітарний ун-т. – Рівне, 2012. – 200 с.

УДК 81(062)

ББК 81я43

кільк. прим.: 1 (Н/а. – 1)

 

26. 81

А43 Актуальні проблеми сучасної філології. Мовознавчі студії [Текст] : зб. наук. пр. До 50-річчя кафедри української мови. Вип. 21 (3) / Рівненський держ. гуманітарний ун-т. – Рівне, 2013. – 192 с.

УДК 81(062)

ББК 81я43

кільк. прим.: 1 (Н/а. – 1)

 

27. 81(062)

Н34 Наукові записки [Текст]. Кн. 4 : Філологічні науки / відп. ред. Г. В. Самойленко ; Ніжин. держ. ун-т імені М. В. Гоголя. – Ніжин, 2014. – 184 с. – (Наукові видання Ніжинської вищої школи). – Бібліогр. в кінці ст.

УДК 81(062)

кільк. прим.: 1 (Н/а. – 1)

 

28. 81(062)

Н34 Наукові записки [Текст]. Кн. 2 : Філологічні науки / відп. ред. Г. В. Самойленко ; Ніжин. держ. ун-т імені М. В. Гоголя. – Ніжин, 2016. – 194 с. – (Наукові видання Ніжинської вищої школи). – Бібліогр. в кінці ст.

УДК 81(062)

кільк. прим.: 1 (Н/а. – 1)

 

29. 81

К47 Класичні мови і сучасне мовознавство [Текст] : [хрестоматія для студентів-класиків] / упоряд.: І. О, Голубовська, В. М. Шовковий ; Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка. – Київ : Київ. ун-т, 2015. – 400 с. – Бібліогр. в кінці ст.

УДК 81

кільк. прим.: 1 (Н/а. – 1)

 

30. 811.161.2(079.1)

Б20 Балагура Т.

Все про все. Збірник диктантів на пізнавальному матеріалі [Текст] : навч. посіб. / Тетяна Балагура, Марина Бакаєнко. – Київ : Автограф, 2017. – 80 с.

УДК 811.161.2(079.1)

кільк. прим.: 1 (ЧЗ№2. – 1)

 

31. 811.111(075.8)

Б24 Барановська Т. В.

Граматика англійської мови [Текст] : зб. вправ : навч. посіб. / Тетяна Володимирівна Барановська. – Вид. 2-е, випр. та допов. – Київ : Логос-М, 2016. – 383 с. – (Учням та абітурієнтам).

УДК 811.111(075.8)

кільк. прим.: 2 (Аб. підр. – 2)

 

32. 811.111(075.8)

Б24 Барановська Т. В.

Граматика англійської мови [Текст] : зб. вправ : навч. посіб. / Тетяна Володимирівна Барановська. – Вид. 2-е, випр. та допов. – Київ : Логос-М, 2017. – 383 с. – (Учням та абітурієнтам).

УДК 811.111(075.8)

кільк. прим.: 2 (Аб. підр. – 2)

 

33. 811.161.2(072.3)

Б34 Баяк Є. А.

Формування мовленнєвої культури на уроках української мови [Текст] / Євгенія Анатоліївна Баяк. – Харків : Основа, 2018. – 108 с. : табл. – (Бібліотека журналу "Вивчаємо українську мову та літературу" ; вип. 8 (177)). – Бібліогр.: с. 107–108.

УДК 811.161.2(072.3)

кільк. прим.: 1 (ЧЗ№2. – 1)

 

34. 821.09(477)

Б61 Білецький Л. Т.

Мої спомини (1917-1926 рр.) [Текст] / Л. Т. Білецький ; Хмельницька міська орган. Нац. спілки краєзнавців України. – Кам'янець-Подільський : Медобори-2006, 2013. – 236 с. – Імен. покаж.: с. 209-238.

УДК 821.09(477)(092)

кільк. прим.: 1 (Н/а. – 1)

 

35. 811.161.2(072.2)

Б61 Білик С. В.

Словникові цікавинки. Дидактичні матеріали з використанням словникових слів. 1-2 класи [Текст] / Світлана Василівна Білик. – Харків : Основа, 2018. – 110 с. – (Бібліотека журналу "Початкове навчання та виховання" ; вип. 7 (175)). – Бібліогр.: с. 111 (12 назв).

УДК 811.161.2(072.2)

кільк. прим.: 1 (ЧЗ№2. – 1)

 

36. 811.161.2(072.2)

Б61 Білик С. В.

Словникові цікавинки. Дидактичні матеріали з використанням словникових слів. 3-4 класи [Текст] / Світлана Василівна Білик. – Харків : Основа, 2018. – 111 с. – (Бібліотека журналу "Початкове навчання та виховання" ; вип. 8 (176)). – Бібліогр.: с. 107 (13 назв).

УДК 811.161.2(072.2)

кільк. прим.: 1 (ЧЗ№2. – 1)

 

37. 811.111

В31 Верба Г. В.

Граматика сучасної англійської мови [Текст] : довідник / Георгій Васильович Верба, Лідія Георгіївна Верба. – Київ : ТОВ ВП Логос-М, 2016. – 352 с. – (Учням та абітурієнтам).

УДК 811.111(038)

кільк. прим.: 2 (Аб. підр. – 2)

 

38. 811.161.2

В61 Вовк М.

Українознавча освіта в Україні і Канаді [Текст] : поняттєво-персонологічний словник / Мирослава Вовк, Інна Машкова ; Ін-т пед. освіти і освіти дорослих. – Київ : Талком, 2018. – 107 с.

УДК 811.161.2(092)

кільк. прим.: 1 (Н/а. – 1)

 

39. 821.09(477)

Г15 Галич В. М.

Щоб слово жило ... [Текст] : монографія / Валентина Миколаївна Галич ; Луганський нац. пед. ун-т імені Тараса Шевченка. – Луганськ, 2013. – 444 с. – З автографом автора.

Автограф: Від автора з побажаннями читачам наукових і творчих успіхів. В. М. Галич. 20.04.18.

УДК 821.09(477)

кільк. прим.: 1 (ЧЗ№2. – 1)

 

40. 821.09(477)

Г15 Галич В. М.

Дискурс авторського редагування публіцистичного твору: творча лабораторія Олеся Гончара [Текст] : монографія / Валентина Миколаївна Галич, Ольга Станіславівна Куцевська ; Луганський нац. пед. ун-т імені Тараса Шевченка. – Луганськ, 2013. – 272 с. – З автографом автора. – Бібліогр.: с. 245–269.

Автограф: Студентам спеціальності "Журналістика" ПНПУ імені В. Г. Короленка. Нехай уроки любові до рідного слова Олеся Гончара стануть для Вас взірцем на шляху особистісного сходження до висот професіоналізму й майстерності В. М. Галич. 20.04.18

.

УДК 821.09(477)"1917/1991"(092)

кільк. прим.: 1 (ЧЗ№2. – 1)

 

41. 811.111(072.2)

Г27 Гевліч А.

Reading with Disney [Текст]. Ч. 2 / Анна Гевліч. – Харків : Основа, 2018. – 79 с. – (Бібліотека журналу "Англійська мова та література" ; вип. 6 (186)).

УДК 811.111(072.2)

кільк. прим.: 1 (ЧЗ№2. – 1)

 

42. 811.111(072.2)

Г27 Гевліч А.

Reading with Disney [Текст]. Ч. 1 / Анна Гевліч. – Харків : Основа, 2018. – 80 с. – (Бібліотека журналу "Англійська мова та література").

УДК 811.111(072.2)

кільк. прим.: 1 (ЧЗ№2. – 1)

 

43. 821.09(477)

Г84 Гримич В.

Вибрані праці [Текст] : в 3 т. Т. 1 : Шевченкознавство. Історія зарубіжної літератури та культури / Віль Гримич ; наук. ред. М. Гримич. – Київ : Дуліби, 2015. – 520 с. : іл. – Бібліогр.: с. 504–512.

УДК 821.09(477)"18/1917"+821.09(100)

кільк. прим.: 1 (ЧЗ№2. – 1)

 

44. 811.161.2'35

Г87 Громик Ю. В.

Український правопис [Текст] : навч. посіб. / Юрій Васильович Громик. – Київ : Центр учбової літератури, 2017. – 140 с.

УДК 811.161.2'35

кільк. прим.: 1 (ЧЗ№2. – 1)

 

45. 821.09(477)"1992/..."

Г94 Гуменний М. Х.

Онтологічно-поетикальні аспекти компаративного дослідження [Текст] : монографія / Микола Хомич Гуменний. – Київ : Євшан-зілля, 2017. – 214 с. – З автографом автора. – Бібліогр.: с. 208–212.

Автограф: Глибокошановному Миколі Івановичу Степаненку та професорсько-викладацькому колективу Полтавського національного педагогічного університету імені В. Г. Короленка від Автора з побажаннями творчої наснаги і добра. 18.04.18 М. Гуменний.

УДК 821.09(477)"1992/..."

кільк. прим.: 1 (Н/а. – 1)

 

46. 821.09(477)"1992/..."

Г94 Гундорова Т.

Транзитна культура. Симптоми постколоніальної травми [Текст] : статті та есеї / Тамара Гундорова. – Київ : Грані-Т, 2013. – 548 с. – (De profundis). – З автографом автора. – Бібліогр. в підрядк. прим.

Авторгаф: З найкращими побажаннями Миколі Івановичу від автора в славному місті Полтава. Т. Гундорова

04.04.2018 р..

УДК 821.09(477)"1992/..."

кільк. прим.: 1 (Н/а. – 1)

 

47. 821.09(100)

Д53 Дмитренко К. А.

Інноваційні методи викладання зарубіжної літератури [Текст] / Катерина Анатоліївна Дмитренко, Марина Валентинівна Коновалова. – Харків : Основа, 2018. – 92 с. : табл., схеми, рис. – (Бібліотека журналу "Зарубіжна література в школі" ; вип. 2). – Бібліогр.: с. 90–92.

УДК 821.09(100)(072.3)

кільк. прим.: 1 (ЧЗ№2. – 1)

 

48. 811.161.2'276.6

Д56 Доброскок І.

Організація сучасної ділової комунікації [Текст] : навч. посіб. / Ірина Доброскок, Людмила Овсієнко ; ДВНЗ "Переяслав-Хмельницький держ. пед. ун-т імені Григорія Сковороди", Фінансово-гуманітарний ф-т, Каф. професійної освіти. – Переяслав-Хмельницький : Вид-во КСВ, 2015. – Бібліогр.: с. 442–445.

УДК 811.161.2'276.6

кільк. прим.: 1 (ЧЗ№2. – 1)

 

49. 811.111

Д71 Дочу А. Р.

Мовні контакти і запозичення як чинники формування тематичних груп лексики (на матеріалі англійського орнітонімікону) [Текст] : монографія / Аліна Рашитівна Дочу ; Ін-т мовознавства ім. О. О. Потебні. – Київ : Наука думка, 2017. – 208 с. – (Проект "Наукова книга" (Молоді вчені)). – Бібліогр.: с. 164.

УДК 811.111

кільк. прим.: 1 (Н/а. – 1)

 

50. 811.161.2(072.2)

Д99 Дяченко К. Г.

Інновації в корекції писемного мовлення молодших школярів [Текст] / Катерина Григорівна Дяченко. – Тернопіль : Навчальна книга-Богдан, 2013. – 320 с. : іл. – (Бібліотека логопеда). – Бібліогр.: 314–315.

УДК 811.161.2(072.2)+376-056.264

ББК 74.268.120+74.37

кільк. прим.: 1 (ЧЗ№2. – 1)

 

51. 821.09(477)

І-48 Ільницький М.

Формули осягання Антонича [Текст] / Микола Ільницький. – Львів : Піраміда, 2015. – 236 с.

УДК 821.09(477)"1917/1991"(092)

кільк. прим.: 1 (ЧЗ№2. – 1)

 

52. 811.161.2'342.4

І-98 Іщенко О. С.

Голосні звуки української мови залежно від темпу мовлення [Текст] : монографія / Олександр Сергійович Іщенко ; Ін-т української мови. – Київ, 2012. – 220 с. – Бібліогр.: с. 187–201.

УДК 811.161.2'342.4

кільк. прим.: 1 (ЧЗ№2. – 1)

 

53. 811.111(072)

К14 Казачінер О. С.

Твори дитячого фольклору на уроках англійської мови [Текст] / Олена Семенівна Казачінер. – Харків : Основа, 2018. – 96 c. – (Бібліотека журналу "Англійська мова та література" ; вип. 3 (183)). – Частина тексту англ. – Бібліогр.: с. 95–96.

УДК 811.111(072)

кільк. прим.: 1 (ЧЗ№2. – 1)

 

54. 811.111(072)

К14 Казачінер О. С.

Дислексія в процесі вивчення іноземної мови [Текст] / Олена Семенівна Казачінер. – Харків : Основа, 2018. – 96 с. – (Бібліотека журналу "Англійська мова та література" ; вип. 11 (181)). – Текст англ. мовою.

УДК 811.111(072)

кільк. прим.: 1 (ЧЗ№2. – 1)

 

55. 811.161.2'373.4

К49 Клименко Н. Ф.

Українська біологічна термінологія кінця XX - початку XXI ст. [Текст] : монографія / Н. Ф. Клименко ; Нац. акад. наук України, Ін-т укр. мови. – Київ : Вид. дім Дмитра Бураго, 2017. – 212 с. – (Студії з українського мовознавства ; № 17). – З авторафом автора. – Бібліогр.: с. 210.

Автограф: Миколі Івановичу Степаненку з щирою повагою, побажанням міцного здоров'я і нових творчих звершень. Н. Клименко

12.02.2017 р..

УДК 811.161.2'373.4

кільк. прим.: 1 (Н/а. – 1)

 

56. 821.09(477)

К56 Ковалів Ю. І.

Історія української літератури: кінець ХІХ - поч. ХХІ ст. [Текст] : підручник : у 10 т. Т. 4 : У сподіваннях і трагічних зламах / Юрій Іванович Ковалів. – Київ : Академія, 2017. – 576 с. – (Альма-матер). – Бібліогр.: с. 568–574.

УДК 821.09(477)(075.8)

кільк. прим.: 1 (ЧЗ№2. – 1)

 

57. 821.09(477)

К56 Ковалів Ю. І.

Історія української літератури: кінець ХІХ - поч. ХХІ ст. [Текст] : підручник : у 10 т. Т. 5 : У сподіваннях і трагічних зламах / Юрій Іванович Ковалів. – Київ : Академія, 2017. – 544 с. – (Альма-матер). – Бібліогр.: с. 537–543.

УДК 821.09(477)(075.8)

кільк. прим.: 1 (ЧЗ№2. – 1)

 

58. 811.111(072)

К63 Комогорова М. І.

Perfect Continuous - граматичні вправи [Текст] / Марина Іванівна Комогорова. – Харків : Основа, 2018. – 112 c. – (Бібліотека журналу "Англійська мова та література" ; вип. 2 (182)).

УДК 811.111(072)

кільк. прим.: 1 (ЧЗ№2. – 1)

 

59. 821.09(100)

К95 Куцінко О. Г.

Урок як основна форма організації навчання літератури [Текст]. Ч. 2 / Ольга Германівна Куцінко. – Харків : Основа, 2018. – 89 с. : табл. – (Бібліотека журналу "Зарубіжна література в школі" ; вип. 5). – Бібліогр.: с. 84–89.

УДК 821.09(100)(072.3)

кільк. прим.: 1 (ЧЗ№2. – 1)

 

60. 821.09(100)

К95 Куцінко О. Г.

Урок як основна форма організації навчання літератури [Текст]. Ч. 1 / Ольга Германівна Куцінко. – Харків : Основа, 2018. – 92 с. : табл. – (Бібліотека журналу "Зарубіжна література в школі" ; вип. 4). – Бібліогр.: с. 88–92.

УДК 821.09(100)(072.3)

кільк. прим.: 1 (ЧЗ№2. – 1)

 

61. 821.09(100)

К95 Куцінко О. Г.

Особливості викладання зарубіжної літератури в школі [Текст] / Ольга Германівна Куцінко. – Харків : Основа, 2018. – 94 с. : табл., схеми. – (Бібліотека журналу "Зарубіжна література в школі" ; вип. 1). – Бібліогр.: с. 93–94.

УДК 821.09(100)(072.3)

кільк. прим.: 1 (ЧЗ№2. – 1)

 

62. 811.161.2(072.2)

Л25 Ларіонова О. В.

Інтелектуальний розвиток молодших школярів засобами суб'єктивізації на уроках української мови у 3-4 класах [Текст] : у 2 ч. Ч. 1 / Оксана Володимирівна Ларіонова. – Харків : Основа, 2018. – 96 с. – (Бібліотека журналу "Початкове навчання та виховання" ; вип. 1 (169)).

УДК 811.161.2(072.2)

кільк. прим.: 1 (ЧЗ№2. – 1)

 

63. 811.161.2(072.2)

Л25 Ларіонова О. В.

Інтелектуальний розвиток молодших школярів засобами суб'єктивізації на уроках української мови у 3-4 класах [Текст] : у 2 ч. Ч. 2 / Оксана Володимирівна Ларіонова. – Харків : Основа, 2018. – 80 с. – (Бібліотека журналу "Початкове навчання та виховання" ; вип. 1 (169)). – Бібліогр.: с. 78–79.

УДК 811.161.2(072.2)

кільк. прим.: 1 (ЧЗ№2. – 1)

 

64. 821.09(477)(075.8)

М26 Марко В. П.

Аналіз художнього твору [Текст] : навч. посіб. / Василь Петрович Марко. – 2-ге вид., випр. – Київ : Академвидав, 2015. – 256 с. – (Альма-матер). – Термінолог. слов.: с. 250-255. – Бібліогр. в кінці розд.

УДК 821.09(477)(075.8)

кільк. прим.: 1 (ЧЗ№2. – 1)

 

65. 821.09(477)(075.8)

Н17 Наєнко М. К.

Історія українського літературознавства і критики [Текст] : навч. посіб. / Михайло Кузьмович Наєнко. – Київ : Академія, 2010. – 520 с. – (Альма-матер). – Бібліогр.: с. 515.

УДК 821.09(477)(075.8)

кільк. прим.: 1 (ЧЗ№2. – 1)

 

66. 821.09(100)

З-35 Зарубіжна література. 9 клас [Текст] : хрестоматія : компетентнісний підхід / О. М. Ніколенко, О. В. Орлова, Л. П. Юлдашева [та ін.]. – Київ : Грамота, 2017. – 224 с.

УДК 821.09(100)(075.3)

кільк. прим.: 1 (ВРК. – 1)

 

67. 821.09(100)

О-58 Оніщенко Л. В.

Організація гурткової роботи із зарубіжної літератури [Текст] : метод. реком. / Людмила Володимирівна Оніщенко, Ольга Борисівна Щербіна. – Харків : Основа, 2018. – 107 с. : табл., схеми, рис. – Бібліогр.: с. 106 (19 назв).

УДК 821.09(100)(072.3)

кільк. прим.: 1 (ЧЗ№2. – 1)

 

68. 821.09(477)"1917/1991"(092)

П18 Параскевич П. К.

Олесь Гончар і Херсонщина (Статті, роздуми, спогади) [Текст] / Павло Кіндратович Параскевич ; 3-тє вид., доп., переробл. – Херсон : Айлант, 2018. – 162 с. : фото. – До 100-ліття з дня народження Олеся Терентійовича Гончара. - З автографом автора. – Бібліогр. в кінці ст.

Автограф: Вельмишановному Миколі Івановичу з найкращими побажаннями здоров'я, щастя, успіхів, натхнення, нових книг, здійснення усіх заповітних мрій і планів з пошаною і вдячністю. П. Параскевич

06.04.2018 р.

УДК 821.09(477)"1917/1991"(092)

кільк. прим.: 1 (ЧЗ№2. – 1)

 

69. 821.09(477)"18/1917"(092)

П30 Петренко О. Є.

Михайло Миколайович Петренко - 200 років безсмертя [Текст] / Олександр Євграфович Петренко, Валентина Миколаївна Шабанова. – Київ : Кий, 2017. – 238 с. : іл.

УДК 821.09(477)"18/1917"(092)

кільк. прим.: 1 (ЧЗ№2. – 1)

 

70. 821.09(477)

П59 Порощук В. П.

Читаємо з насолодою [Текст] : інтегровані завдання для розвитку критичного мислення (за "Хрестоматією сучасної української дитячої літератури для читання у 3, 4 класах") / Валентина Павлівна Порощук. – Харків : Основа, 2018. – 157 с. – (Бібліотека журналу "Початкове навчання та виховання" ; вип. 6 (174)).

УДК 821.09(477)-93(07)

кільк. прим.: 1 (ЧЗ№2. – 1)

 

71. 811.161.2(072.8)

С30 Семеног О. М.

Урок української мови у вимірах педагогічної дії [Текст] : навч.-метод. посіб. / Олена Миколаївна Семеног ; Сум. держ. пед. ун-т імені А. С. Макаренка. – Суми : Вид. СумДПУ імені А. С. Макаренка, 2015. – 334 с.

УДК 811.161.2(072.8)

кільк. прим.: 1 (ЧЗ№2. – 1)

 

72. 811.161.2(072.8)

С30 Семеног О. М.

Методика викладання української мови у вищих навчальних закладах [Текст] : навч. посіб. / Олена Миколаївна Семеног, Наталія Павлівна Дейниченко ; Сум. держ. пед. ун-т імені А. С. Макаренка. – Суми : Вид. СумДПУ імені А. С. Макаренка, 2014. – 220 с. – Бібліогр.: с. 198–206.

УДК 811.161.2(072.8)

кільк. прим.: 1 (ЧЗ№2. – 1)

 

73. 821.09(477)(072.3)

С49 Слюсар А. Ф.

Українська література в іграх [Текст] : тестові завдання / Антон Францович Слюсар. – Харків : Основа, 2018. – 85 с. – (Бібліотека журналу "Вивчаємо українську мову та літературу" ; вип. 7 (176)).

УДК 821.09(477)(072.3)

кільк. прим.: 1 (ЧЗ№2. – 1)

 

74. 81'367.5

С72 Співвідношення семантики і структури в системі мовних одиниць [Текст] : кол. монографія / М. І. Степаненко, Л. Ф. Українець, Т. І. Ніколашина [та ін.] ; за ред. М. І. Степаненко ; Полтав. нац. пед. ун-т імені В. Г. Короленка. – Полтава : Підручники і посібники, 2018. – 390 с.

УДК 81'367.5

кільк. прим.: 3 (ВРК. – 1, ЧЗ№2. – 2)

 

75. 811.161.2'273

С79 Степаненко М.

Публіцистично-політичні перифрази в українській мові: 2017 рік [Текст] : монографія / Микола Степаненко. – Полтава : Дивосвіт, 2018. – 588 с.

 

.

УДК 811.161.2'273

кільк. прим.: 1 (ВРК. – 1)

 

76. 811.161.2'38

С98 Сюта Г. М.

Цитатний тезаурус української поетичної мови XX століття [Текст] / Г. М. Сюта ; Ін-т укр. мови, НАН України. – Київ, 2017. – 383 с. – (Студії з українського мовознавства). – Бібліогр.: с. 286–306 та підрядк. прим.

УДК 811.161.2'38

кільк. прим.: 1 (Н/а. – 1)

 

77. 821.09(100)"1917/..."(075.8)

Т19 Таранік-Ткачук К.

Історія зарубіжної літератури кінця XX - початку XXI ст. [Текст] : навч. посіб. / Катерина Таранік-Ткачук, Галина Бітківська ; Київ. ун-т ім. Б. Грінченка, Гуманіт. ін-т, Каф. теорії, історії, та методики викладання зарубіжної літ. – Київ : Київ. ун-т ім. Б. Гринченка, 2012. – 144 с.

УДК 821.09(100)"1917/..."(075.8)

кільк. прим.: 1 (ЧЗ№2. – 1)

 

78. 821.09(477)(072.3)

Т31 Телехова О. П.

Українська література. Підготовка до ЗНО [Текст] : тестові завдання / Олександра Петрівна Телехова, Оксана Валеріївна Тесленко. – Харків : Основа, 2018. – 112 с. – (Бібліотека журналу "Вивчаємо українську мову та літературу" ; вип. 7 (176)).

УДК 821.09(477)(072.3)

кільк. прим.: 1 (ЧЗ№2. – 1)

 

79. 821.09(477)"1917/1991"

Т48 Ткаченко Т. І.

Онтологічний вимір української малої прози кінця ХІХ-ХХ століття [Текст] : монографія / Тетяна Іванівна Ткаченко ; Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка, Ін- філології. – Київ : Освіта України, 2017. – 470 с. – Бібліогр.: с. 433–469 (495 назв.).

УДК 821.09(477)"1917/1991"+82.0-3

кільк. прим.: 1 (ЧЗ№2. – 1)

 

80. 821.09(477)

Х93 Христенко О.

Тарас Шевченко в Кременчуці: між міфами й бувальщиною [Текст] : історико-краєзнавчий нарис / Олександр Христенко ; Полтав. обл. орган. Нац. спілки краєзнавців України, Підприємтсво об'єднання громадян "Ін-т культурної спадщини". – Київ : ПП "БІТАРТ", 2018. – 52 с.

УДК 821.09(477)".../1917"(092)

кільк. прим.: 1 (ЧЗ№2. – 1)

 

81. 821.09(477)"1917/1991"(092)

Ш78 Шовкошитний В.

Герої народжуються на могилах героїв [Текст] / Володимир Шовкошитний. – Київ : Україн. пріоритет, 2012. – 48 с. – З автографом автора.

Автограф: Бібліотеці ПНПУ на пам'ять про Незабутніх! В. Шовкошитний.

УДК 821.09(477)"1917/1991"(092)

кільк. прим.: 1 (Н/а. – 1)

 

Загальна кількість примірників: 89

Місця збереження документів:

Н/а - Науковий абонемент

ЧЗ№2 - Читальна зала № 2

ВРК - Відділ рідкісної книги

 

 

1. 908(477)

У45 Україна. Віхи історії [Текст] = Ukraine. Landmarks of history / авт.-упоряд.: В. Томазов, О. Ясь. – Киев : Мистецтво, 2001. – 432 с. : фото. – Текст укр., англ. мовою. – Бібліогр.: с. 428–430.

УДК 908(477)

кільк. прим.: 1 (Н/а. – 1)

 

2. 94(47+57)

Ж83 Жужменко Г. П.

9540 дней в ГУЛАГовских концлагерях [Текст] / Георгий Петрович Жужменко. – Артемовск, 2008. – 160 с.

УДК 94(47+57)"1917/1991"+323.28

кільк. прим.: 1 (Н/а. – 1)

 

3. 94(477)

С82 Сторінки воєнної історії України [Текст] : зб. наук. ст. Вип. 11 / НАН України, Ін-т історії України. – Київ, 2008. – 368 с.

УДК 94(477)"1939/1945"

кільк. прим.: 1 (Н/а. – 1)

 

4. 94(477)

С82 Сторінки воєнної історії України [Текст] : зб. наук. ст. Вип. 12 / НАН України, Ін-т історії України. – Київ, 2008. – 412 с.

УДК 94(477)"1939/1945"

кільк. прим.: 1 (Н/а. – 1)

 

5. 913(477)

U31 Ukraine in Mars [Текст] / ed. by: K. Kocsis, L. Rudenko, F. Schweitzer ; I-te of Ceography national academy of Sciences of Ukraine. – Kyiv ; Budapest, 2008. – 148 p.

УДК 913(477)

кільк. прим.: 1 (Н/а. – 1)

 

6. 902(477)

Г67 Горбенко К. В.

Степная Троя Николаевщины [Текст] : очерк / К. В. Горбенко, Ю. С. Гребенников, О. І. Смирнов. – Николаев : Изд-во Ирины Гудым, 2011. – 48 с. : ил.

УДК 902(477)

кільк. прим.: 1 (Н/а. – 1)

 

7. 94(477)

У45 Україна: хронологія розвитку. Імперська доба. 1800-1917 рр. [Текст]. – Київ : КРІОН, 2011. – 560 с. : іл. – Бібліогр.: с. 538–540.

УДК 94(477)"179/1917"

кільк. прим.: 1 (ЧЗ№2. – 1)

 

8. 930(477)

З-39 Зачарований українською історією. До 65-річчя від дня народження і 45-річчя науково-педагогічної діяльності доктора історичних наук, професора, академіка УАІН Валерія Степановича Степанкова [Текст] / уклад. О. М. Завальнюк ; Кам'янець-Подільський нац. ун-т імені Івана Огієнка. – Кам'янець-Подільський : Аксіома, 2012. – 252 с.

УДК 930(477)(092)

кільк. прим.: 1 (Н/а. – 1)

 

9. 908(477)

С48 Слово про Кременець [Текст] / упоряд.: А. Ломакович, Т. Присяжний, Г. Чернихівський, О. Василишин, Т. Сеніна. – Жовква : Місіонер, 2013. – 464 с. : іл, фото.

УДК 908(477)

кільк. прим.: 1 (Н/а. – 1)

 

10. 94(=161.2:71)

К49 Климаш Р.

Українська народна культура в канадських преріях [Текст] / Роберт-Богдан Климаш ; Наук.-дослідний ін-т українознавства МОН України, Центр укр.-канадських студій ун-ту Манітоди ; упоряд. та переклад С. Кухаренко. – Київ : Дуліби, 2013. – 322 с.

УДК 94(=161.2:71)

кільк. прим.: 1 (Н/а. – 1)

 

11. 930(477)

С24 Світленко С.

Дмитро Яворницький: вчений та педагог в українському інтелектуальному співтоваристві [Текст] : монографія / Сергій Світленко. – Дніпропетровськ : ЛІРА, 2015. – 312 с.

УДК 930(477)(092)

кільк. прим.: 1 (ЧЗ№2. – 1)

 

12. 94(100)(072.8)

Г59 Год Б. В.

Методика викладання всесвітньої історії у вищій школі [Текст] : навч.-метод.комплекс для магістрантів історич. фак-ту денної форми навчання / Борис Васильович Год ; Полтав. нац. пед. ун-т імені В. Г. Короленка. – Полтава : ПНПУ імені В. Г. Короленка, 2015. – 110 с. – Бібліогр.: с. 85–110.

УДК 94(100)(072.8)

кільк. прим.: 1 (ВРК. – 1)

 

13. 94(=161.2:82)

Ц67 Ціпко С.

Українці в Аргентині (1897-1950): творення громади [Текст] / Сергій Ціпко ; перек. з англ. М. Гримич, С. Кухаренко ; за наук. ред. М. Гримич. – Київ : Дуліби, 2015. – 280 с. : іл. – (Історична етнологія).

УДК 94(=161.2:82)

кільк. прим.: 2 (Н/а. – 2)

 

14. 94(=161.2:81)

Г84 Гримич М. В.

Життя під піньорами. Культурний ландшафт українських поселень у Бразилії [Текст] / Марина Віллівна Гримич. – Київ : Дуліби, 2016. – 704 с. : іл. – (Історична етнологія). – Бібліогр.: с. 695–703.

УДК 94(=161.2:81)

кільк. прим.: 1 (Н/а. – 1)

 

15. 930.85(477)

Г68 Гордієнко Я.

Errare humanum est: 50 нарисів з українського примарознавства [Текст] / Яків Гордієнко. – Київ : Дуліби, 2016. – 210 с. : іл. – (Великі містифікації). – Бібліогр.: с. 197–207.

УДК 930.85(477)

кільк. прим.: 2 (ЧЗ№2. – 1, Н/а. – 1)

 

16. 94(477)

Г14 Гай-Нижник П.

Українська дипломатія й міжнародна фінансова політика урядів Центральної Ради, Української Держави (Гетьманату) та Директорії УНР (1917-1922 рр.) [Текст] : монографія / Павло Гай-Нижник ; Наук.-дослідний ін-т українознавства МОН України, Дипломатична академія України при МЗС України. – Київ : Дуліби, 2016. – 532 с.

УДК 94(477)"1917/1921"

кільк. прим.: 1 (ЧЗ№2. – 1)

 

17. 930.85

Б83 Борщевський С.

Рік російської міфології [Текст] / Сергій Борщевський. – Київ : Дуліби, 2016. – 288 с. – (Великі містифікації).

УДК 930.85(477)

кільк. прим.: 1 (ЧЗ№2. – 1)

 

18. 911

А72 Антропологія простору [Текст] : зб. наук. пр. у 4 т. Т. 1 : Культурний ландшафт Києва та околиць / наук. ред. М. Гримич ; Наук.-дослідний ін-т українознавства МОН України. – Київ : Дуліби, 2016. – 316 с.

УДК 911.375

кільк. прим.: 1 (Н/а. – 1)

 

19. 913

О-75 Осовський Ю.

Великобагачанщина [Текст] : історико-географічний нарис / Юрій Осовський. – Полтава : АСМІ, 2016. – 98 с. – Бібліогр.: с. 98–100.

УДК 913(477.53)

кільк. прим.: 1 (ЧЗ№2. – 1)

 

20. 94

Д67 Донечка, про яку ми завжди мріяли. Історія Марти [Текст] / адаптовано Наомі Моргенштерн ; пер. А. Степаненко ; Укр. центр вивчення історії Голокосту. – Київ, 2016. – 110 с. – (Бібліотека спогадів про Голокост).

УДК 94(=411.16)

кільк. прим.: 1 (Н/а. – 1)

 

21. 94(477)

Д46 Дімент М.

Самотній вигнанець. Щоденник про Свинюхи та гетто в Локачах [Текст] / Майкл Дімент ; за ред. Шмуеля Ягалома (Дімента). – Київ, 2016. – 200 с. – (Бібліотека спогадів про Голокост).

УДК 94(477)"1939/1945"

кільк. прим.: 1 (Н/а. – 1)

 

22. 94(477)

Г34 Геноцид ромів України в період Другої світової війни: вивчення, викладання, комеморація [Текст] : матеріали наук.-практ. конф., (Київ, 4 жовт. 2016 р.) / Український центр вивчення історії Голокосту. – Київ, 2016. – 228 с.

УДК 94(477)"1939/1945"

кільк. прим.: 1 (Н/а. – 1)

 

23. 94(477-25)

В42 Від України до УРСР [Текст] : матеріали Всеукр. наук. конф. до 80-річчя перенесення столиці радянської України до міста Києва, (Київ, 12 груд. 2014 р.) / Ін-т історії України НАН України. – Київ, 2016. – 268 с.

УДК 94(477-25)

кільк. прим.: 1 (Н/а. – 1)

 

24. 94(477)

Р33 Реєстри Сумського полку. 1660-1664 [Текст] / Ін-т історії України НАН України ; упоряд.: О. Алфьоров, О. Різніченко. – Київ, 2016. – 534 с.

УДК 94(477.52)

кільк. прим.: 1 (Н/а. – 1)

 

25. 94(=161.2:71)

У45 Українська канадіана [Текст] : зб. матеріалів з історії українців Канади : у 4 т. Т. 1 : Піонерський період / Наук.-дослідний ін-т українознавства МОН Украни, Біб-ка "Історичної правди" ; наук. ред. М. Гримич. – Київ : Дуліби, 2016. – 288 с.

УДК 94(=161.2:71)

кільк. прим.: 1 (Н/а. – 1)

 

26. 94(477)

У45 Українська революція 1917-2017 рр. на Придніпров'ї [Текст] : зб. док. і матеріалів / Держ. архів Дніпропетр. обл. ; уклад.: Ю. Г. Пахоменко, Н. Л. Юзбашева ; ред. Н. Л. Юзбашева. – Дніпро : ЛІРА, 2016. – 372 с.

УДК 94(477)"1917/1921"

кільк. прим.: 1 (Н/а. – 1)

 

27. 94(410)

І-90 Історія Великої Британії [Текст] : навч. посіб. для студ. фак-ту іноземних мов денної та заочної форми навчання / уклад.: І. І. Кривошея, О. В. Барвінок ; Уманський держ. пед. ун-т імені Павла Тичини. – Київ : КНТ, 2017. – 206 с.

УДК 94(410)(075.8)

кільк. прим.: 2 (ЧЗ№2. – 2)

 

28. 902(477)

Ж91 Журавльов О. П.

Фауна України: археозоологічні дослідження [Текст] / О. П. Журавльов. – Київ : Вид-ць Олег Філюк, 2017. – 389 с. : іл. – Бібліогр.: с. 370–388.

УДК 902(477)+59

кільк. прим.: 1 (ЧЗ№2. – 1)

 

29. 908(477.53)

Р47 Решетилівщина - мій рідний край [Текст] : історико-краєзнавчі нариси / авт. кол.: І. В. Козюра, І. О. Гмиря, Ю. М. Кісіль [та ін.]. – Полтава : АСМІ, 2017. – 200 с. : іл., фото. – З автографом авторів. – Бібліогр.: с. 195–198.

Автограф: Шановному Миколі Івановичу з повагою і вдячністю від авторів

03.01.2018 р.

УДК 908(477.53)+94(477.53)

кільк. прим.: 1 (ЧЗ№2. – 1)

 

30. 94(477.8)

Г84 Гримич М. В.

Антропологія війни. Case study: дивізія "Галичина" [Текст] : монографія / Марина Віллівна Гримич. – Київ : Дуліби, 2017. – 256 с.

УДК 94(477.8):355.1"1914/1945"

кільк. прим.: 1 (Н/а. – 1)

 

31. 929(477)

У45 Українська біографістика [Текст] = Biographistica Ukrainica : зб. наук. праць. Вип. 15 / НАН України, НБУ імені В. І. Вернадського, Ін-т біогр. досліджень ; ред. кол.: В. І. Попик (гол. ред) [та ін.]. – Київ : НБУ імені В. І. Вернадського, 2017. – 384 с. – Бібліогр. в підрядк. прим.

УДК 929(477)

кільк. прим.: 2 (Н/а. – 2)

 

32. 94

Г67 Горбач Т.

Inter pacem et bellum: Польща і Німецький орден у ХІІІ - на початку ХV ст. [Текст] / Тимур Горбач ; НАН України, Нац. б-ка України імені В. І. Вернадського, Ін-т рукопису ; відп. ред. М. О. Рудь. – Київ : НБУВ, 2017. – 200 с. : іл. – Бібліогр.: с. 138–161.

УДК 94(438)+94(430)

кільк. прим.: 1 (Н/а. – 1)

 

33. 94(477)

Б12 Бабин Яр: масове убивство і пам'ять про нього [Текст] : матеріали міжнар. наук. конф., (Київ, 24-25 жовт. 2011 р.) / Укр. центр вивчення історії голокосту, Громадський комітет для вшанування пам'яті жертв Бабиного Яру. – 2-ге вид., доп. – Київ, 2017. – 288 с. : іл., табл., фото. – Текст укр., рос. – Бібліогр. в підрядк. прим.

УДК 94(477)"1939/1945"

кільк. прим.: 1 (Н/а. – 1)

 

34. 94(477)

Б12 Бабин Яр: пам'ять на тлі історії [Текст] : альбом-каталог мультимедійної виставки до 75-річчя трагедії / Музей історії міста Київ, Укр. ін-т нац. пам'яті, Громадський комітет "Бабин Яр" ; упоряд. В. Нахманович. – Київ : Laurus, 2017. – 252 с. : іл., фото. – Текст укр., англ.

УДК 94(477)"1939/1945"

кільк. прим.: 1 (Н/а. – 1)

 

35. 94

Г19 Гауптман М.

Забуті могили [Текст] / Мікаель Гауптман ; пер. з польс. А. Шарого ; Укр. центр вивчення історії Голокосту. – Київ : Фенікс, 2017. – 175 с. – (Бібліотека спогадів про Голокост).

УДК 94(=411.16)

кільк. прим.: 1 (Н/а. – 1)

 

36. 930

О-64 Організація діловодства та архівного зберігання документів у Національній академії наук України [Текст] / НАН України, Нац. б-ка України імені В. І. Вернадського, Ін-т архівознавства ; авт. та упоряд. Л. М. Яременко. – Київ, 2017. – 312 с.

УДК 930.25(477)

кільк. прим.: 1 (Н/а. – 1)

 

37. 908(477)(03)

К78 Країни світу і Україна [Текст] : енциклопедія : в 5 т. Т. 1 : Північна Європа. Західна Європа. Південна Європа / редкол.: А. І. Кудряченко (голова) та ін. ; наук. ред. 1-го тома А. Г. Бульвінський ; Ін-т всесвітньої історії НАН України. – Київ : Фенікс, 2017. – 564 с.

УДК 908(477)(03)

кільк. прим.: 1 (ЧЗ№2. – 1)

 

38. 94(477)

Т41 Тимошик М. С.

Село [Текст] : док.-публіц. оповідь : у 2 т. Т. 1 : Зійти з безпам'ятства / Микола Степанович Тимошик. – Київ : Ярославів вал, 2017. – 420 с. : іл. – З автографом автора.

Автограф: Глибокоповажному побратимові за духом і діями Миколі Івановичу Степаненку не буде села, не буде Української України.

М. Тимошик

26.11.17 р..

УДК 94(477)"19/..."

кільк. прим.: 1 (Н/а. – 1)

 

39. 930

О-75 Особові архівні фонди вчених НАН України в Інституті архівознавства Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського [Текст] : путівник / НАН України, Нац. б- ка України ім. В.І.Вернадського, Ін-т архівознавства. – Київ, 2017. – 772 с. – Ім. покажч.: с. 665–753.

УДК 930.253

кільк. прим.: 1 (Н/а. – 1)

 

40. 93/94(072.3)

М74 Мокрогуз О. П.

Календарне планування за програмою 2017 р. Історія України. Всесвітня історія. Україна і світ. 10-11 класи [Текст] / Олександр Петрович Мокрогуз. – Харків : Основа, 2018. – 79 с. – (Бібліотека журналу "Історія та правознавство" ; вип. 6 (174)).

УДК 93/94(072.3)

кільк. прим.: 1 (ЧЗ№2. – 1)

 

41. 94(477)(079.3)

М74 Мокрогуз О. П.

Тестові завдання. Історія України. 11 клас [Текст]. Ч. 1 / Олександр Петрович Мокрогуз. – Харків : Основа, 2018. – 110 с. : іл., табл. – (Бібліотека журналу "Історія та правознавство" ; вип. 8 (176)).

УДК 94(477)(079.3)

кільк. прим.: 1 (ЧЗ№2. – 1)

 

42. 94(477)(072.3)

Ф79 Формування предметних компетентностей засобами проектного навчання [Текст] / упоряд. К. О. Баханов. – Харків : Основа, 2018. – 128 с. : іл., табл. – (Бібліотека журналу "Історія та правознавство" ; вип. 7 (175)).

УДК 94(477)(072.3)

кільк. прим.: 1 (ЧЗ№2. – 1)

 

43. 913(477)(072.3)

П32 Пилипченко Т. М.

Природні умови і ресурси України. Елементи гри на уроках [Текст] / Тетяна Миколаївна Пилипченко. – Харків : Основа, 2018. – 80 с. : табл. – (Бібліотека журналу "Географія" ; вип. 7 (175)). – Бібліогр.: с. 79 (12 назв).

УДК 913(477)(072.3)

кільк. прим.: 1 (ЧЗ№2. – 1)

 

44. 913(477)(072.3)

П32 Пилипченко Т. М.

Елементи гри на уроках географії у 8 класі [Текст] / Тетяна Миколаївна Пилипченко. – Харків : Основа, 2018. – 80 с. : табл. – (Бібліотека журналу "Географія" ; вип. 6 (174)). – Бібліогр.: с. 79 (12 назв).

УДК 913(477)(072.3)

кільк. прим.: 1 (ЧЗ№2. – 1)

 

45. 91(072.3)

Т48 Ткаченко Т. В.

Віршована географія. 6 клас [Текст] / Тамара Володимирівна Ткаченко. – Харків : Основа, 2018. – 80 с. : іл. – (Бібліотека журналу "Географія" ; вип. 8 (176)).

УДК 91(072.3)

кільк. прим.: 1 (ЧЗ№2. – 1)

 

46. 94(477)(072.3)

М54 Методика викладання курсу "Історія України. 10 клас" [Текст]. Ч. 1. – Київ, 2018. – 96 с. : іл. – (Бібліотека журналу "Історія і суспільствознавство в школах України: теорія та методика навчання" ; вип. 1 (15)).

УДК 94(477)(072.3)

кільк. прим.: 1 (ЧЗ№2. – 1)

 

47. 94(477)(072.3)

М54 Методика викладання курсу "Історія України. 10 клас" [Текст]. Ч. 2. – Київ, 2018. – 96 с. : іл. – (Бібліотека журналу "Історія і суспільствознавство в школах України: теорія та методика навчання" ; вип. 2 (16)).

УДК 94(477)(072.3)

кільк. прим.: 1 (ЧЗ№2. – 1)

 

48. 913(477)(072.3)

Г36 Географія. Практичні роботи. Дослідження. 8 клас [Текст] / авт. кол.: Р. О. Коваленко, В. М. Василенко, В. Г. Гриценко [та ін.] ; упоряд. Ж. М, Сташко. – Київ : Перше вересня, 2018. – 144 с. : іл. – (Бібліотека "Шкільного світу"). – Бібліогр.: с. 142–143.

УДК 913(477)(072.3)

кільк. прим.: 1 (ЧЗ№2. – 1)

 

49. 91(072.3)

У31 Удовиченко І.

Компетентнісні завдання. Географія [Текст] / Ірина Удовиченко. – Київ : Перше вересня, 2018. – 184 с. : іл. – (Бібліотека "Шкільного світу"). – На обкл. авт. не зазначено. – Бібліогр.: с. 177–182.

УДК 91(072.3)

кільк. прим.: 1 (ЧЗ№2. – 1)

 

50. 94(477)

У45 Українське суспільство і пам'ять про Голокост: наукові та освітні аспекти (Вибрані доповіді ІХ і Х круглих столів до Міжнародного дня пам'яті жертв Голокосту) [Текст] / редкол.: А. Подольський, С. Осіпчук ; Укр. центр вивчення історії Голокосту. – Київ : КВІЦ, 2018. – 108 с.

УДК 94(477)"1921/1991"

кільк. прим.: 1 (Н/а. – 1)

 

51. 63.3(4Укр)46

С32 Сердюк І. О.

Маленький дорослий: Дитина й дитинство в Гетьманщині ХVІІІ ст. [Текст] / Ігор Олександрович Сердюк. – Полтава : К.І.С., 2018. – 456 с. – Покажч. імен : с. 435-450. - З автографом автора. – Бібліогр.: с. 402–425.

Авторгаф: Читачам бібліотеки Полтавського національного педагогічного університету імені В. Г. Короленка з найкращими побажаннями від автора. 17.05.2018.

УДК 94(477)"1648/179+392(=161.2)

кільк. прим.: 1 (ВРК. – 1)

 

52. 94(477.53)(092)

Д25 Дев'яті Липівські читання [Текст] : матеріали Всеукр. наук.-практ. конф., (Полтава, 11-12 трав. 2018 р.) / упоряд. С. В. Кучеренко. – Полтава : ПУЕТ, 2018. – 296 с.

УДК 94(477.53)(092)

кільк. прим.: 1 (Н/а. – 1)

 

53. 91(072.3)

М85 Мотивація діяльності учнів на уроках загальної географії [Текст] / уклад. В. Д. Попов. – Харків : Основа, 2018. – 96 с. : іл., табл. – (Бібліотека журналу "Географія"). – Бібліогр.: с. 95.

УДК 91(072.3)

кільк. прим.: 1 (ЧЗ№2. – 1)

 

54. 913(477)(072.3)

П32 Пилипченко Т. М.

Населення України та світу. Диференційовані завдання [Текст] / Тетяна Миколаївна Пилипченко. – Харків : Основа, 2018. – 80 с. : табл. – (Бібліотека журналу "Географія" ; вип. 1 (169)). – Бібліогр.: с. 76 (17 назв).

УДК 913(477)(072.3)

кільк. прим.: 1 (ЧЗ№2. – 1)

 

55. 94(477)(079.3)

М74 Мокрогуз О. П.

Тестові завдання. Історія України. 10 клас [Текст]. Ч. 3 / Олександр Петрович Мокрогуз. – Харків : Основа, 2018. – 127 с. : іл., табл. – (Бібліотека журналу "Історія та правознавство" ; вип. 3 (171)).

УДК 94(477)(079.3)

кільк. прим.: 1 (ЧЗ№2. – 1)

 

56. 93/94(072.3)

Ж51 Желіба О. В.

Методика викладання історії: нові підходи [Текст]. Ч. 1 / Олександр Володимирович Желіба. – Харків : Основа, 2018. – 93 с. : табл. – (Бібліотека журналу "Історія та правознавство" ; вип. 1 (169)).

УДК 93/94(072.3)

кільк. прим.: 1 (ЧЗ№2. – 1)

 

57. 913(477)(03)

Д58 Довгань Г. Д.

Словник-довідник до курсу "Україна і світове господарство" [Текст] / Галина Дмитрівна Довгань. – Харків : Основа, 2018. – 96 с. : іл., табл. – (Бібліотека журналу "Географія" ; вип. 2 (170)).

УДК 913(477)(03)

кільк. прим.: 1 (ЧЗ№2. – 1)

 

58. 913(477)(072.3)

Д44 Дидактичний комплекс до курсу "Україна у світі: природа, населення" [Текст]. – Харків : Основа, 2018. – 96 с. : іл., табл. – (Бібліотека журналу "Географія" ; вип. 3 (171)). – Бібліогр.: с. 95 (13 назв).

УДК 913(477)(072.3)

кільк. прим.: 1 (ЧЗ№2. – 1)

 

59. 902

С77 Старожитності Лівобережного Подніпров'я. 2018 [Текст] : зб. наук. праць. Пам'яті Г. О. Сидоренко (1918-1984) / Центр пам'яткознавства НАН України і Укр. Т-ва охорони пам'яток історії та культури, Ін-т археології НАН України, Центр охорони та досліджень пам'яток археології Департаменту культури і туризму Полтав. облдержадміністрацїї, Полтав. краєзнавчий музей. – Київ ; Полтава : Центр пам'яткознавства НАН України і УТОПІК ; Дивосвіт, 2018. – 208 с. : іл., фото. – Бібліогр. в кінці ст.

УДК 902(477.53)

кільк. прим.: 1 (Н/а. – 1)

 

60. 94(73)

Ш26 Шаров І. Ф.

Характери Нового світу [Текст] : нариси / Ігор Федорович Шаров. – Київ : Арт Економі, 2018. – 496 с.

УДК 94(73)(092)

кільк. прим.: 1 (ЧЗ№2. – 1)

 

Загальна кількість примірників: 64

 

Місця збереження документів:

Х/а - Художній абонемент

ВРК - Відділ рідкісної книги

 

1. 821(470+571)"1992/..."

В23 Вашкевич Э.

Каменная принцесса [Текст] / Эльвира Вашкевич. – Санкт-Петербург : Крылов, 2005. – 316 с. – (Фэнтези-коллекция).

УДК 821(470+571)"1992/..."

кільк. прим.: 1 (Х/а. – 1)

 

2. 821(470+571)"1992/..."

Д18 Данилов С.

Смерть за плечами [Текст] : роман / Сергей Данилов. – Москва : АРМАДА ; Альфа-книга, 2005. – 376 с. – (Фантастический боевик).

УДК 821(470+571)"1992/..."

кільк. прим.: 1 (Х/а. – 1)

 

3. 821(470+571)"1992/..."

С60 Соловьев А.

Злая сказка [Текст] : фантаст. роман / Антон Соловьев. – Москва : АРМАДА : Альфа-книга, 2005. – 377 с. – (Фантастический боевик).

УДК 821(470+571)"1992/..."

кільк. прим.: 1 (Х/а. – 1)

 

4. 821(470+571)"1992/..."

С30 Семенова М.

Волкодав: Право на поединок [Текст] / Мария Семенова. – Москва ; Санкт-Петербург : АСТ : Азбука, 2005. – 542 с.

УДК 821(470+571)"1992/..."

кільк. прим.: 1 (Х/а. – 1)

 

5. 821(73)

Б90 Буджолд Л. М.

Ученик воина ; Игра форов [Текст] : фантаст. романы / Лоис Макмастер Буджолд ; пер. с англ: С. Роя, С. Курдюкова. – Москва : АСТ, 2005. – 708 с. – (Золотая библиотека фантастики).

УДК 821(73)

кільк. прим.: 1 (Х/а. – 1)

 

6. 821(477)"1992/..."

Н17 Надеждина И.

Полюбить таким... [Текст] / Ирина Надеждина. – Донецк : Донеччина, 2005. – 544 с.

УДК 821(477)"1992/..."

кільк. прим.: 1 (Х/а. – 1)

 

7. 821(470+571)"1992/..."

Д79 Дубинянская Я.

Проект "Миссури" [Текст] / Яна Дубинянская. – Москва : АСТ, 2005. – 446 с. – (Звездный лабиринт).

УДК 821(470+571)"1992/..."

кільк. прим.: 1 (Х/а. – 1)

 

8. 821(73)

Б87 Брешерс Э.

Союз "Волшебные штаны" [Текст] / Энн Брешерс ; [пер. с англ. Е. П. Ларионовой]. – Москва : Пушкинская библиотека : АСТ, 2005. – 304 с. : ил. – (Внеклассное чтение).

УДК 821(73)

кільк. прим.: 1 (Х/а. – 1)

 

9. 821(477)"1917/1991"

Д58 Довженко О. П.

Зачарована Десна [Текст] / Олександр Петрович Довженко. – Київ : Школа, 2006. – 144 с. – (Хрестоматія школяра).

УДК 821(477)"1917/1991"

кільк. прим.: 1 (Х/а. – 1)

 

10. 821(470+571)"1992/..."

З-68 Злотников Р.

Леннар. Сквозь тьму и... тьму [Текст] : роман / Роман Злотников, Антон Краснов. – Москва : АРМАДА : Альфа-книга, 2006. – (Фантастический боевик).

УДК 821(470+571)"1992/..."

кільк. прим.: 1 (Х/а. – 1)

 

11. 821(410)

Ф30 Фашсе М.

Правда по Виргинии [Текст] / Мария Фашсе ; пер. с англ. О. Н. Сахранной. – Москва ; Санкт-Петербург : АСТ : Астрель-СПб, 2006. – 207 с. – (Citi Style).

УДК 821(410)

кільк. прим.: 1 (Х/а. – 1)

 

12. 821(470+571)"1992/..."

Б94 Бушков А.

Охота на Пиранью [Текст] / Александр Бушков. – Москва : ОЛМА-ПРЕСС, 2006. – 639 с. – (Русский сериал).

УДК 821(470+571)"1992/..."

кільк. прим.: 1 (Х/а. – 1)

 

13. 821(477)

О-74 Осипчук Н.

Білий Карлик, Чорний Карлик... [Текст] : роман / Наталія Осипчук. – Київ : Дуліби, 2006. – 84 с. – (Книжечка для дамської сумочки).

УДК 821(477)"1992/..."

кільк. прим.: 2 (Х/а. – 2)

 

14. 821(477)

В38 Веснич І.

Душа [Текст] : роман / Івга Веснич. – Київ : Дуліби, 2006. – 132 с. – (Книжечка для дамської сумочки).

УДК 821(477)"1992/..."

кільк. прим.: 2 (Х/а. – 2)

 

15. 821(477)

К31 Кащенко А.

Вибрані твори [Текст] : навч. посіб. / Андріан Кащенко ; упоряд., передм. та прим. Л. С. Дем'янівської. – Киев : Грамота, 2006. – 464 с. – (Шкільна бібліотека).

УДК 821(477)".../1917"

кільк. прим.: 1 (Х/а. – 1)

 

16. 821(470+571)

Р16 Раевский А.

Конец игры [Текст] / Андрей Раевский. – Москва : АСТ : Транзиткнига, 2006. – 364 с. – (Заклятые игры).

УДК 821(470+571)"1992/..."

кільк. прим.: 1 (Х/а. – 1)

 

17. 821(73)

Г18 Гамильтон Л.

Соблазненные луной [Текст] : фантаст. роман / Лорел Гамильтон ; пер. с англ. Е. И. Маликовой. – Москва : АСТ : Хранитель, 2007. – 413 с. – (Холод страха).

УДК 821(73)

кільк. прим.: 1 (Х/а. – 1)

 

18. 821(47+57)

К56 Коваль Ю. Й.

Полынные сказки [Текст] : рассказы и сказки / Юрий Йосифович Коваль. – Москва : Астрель : АСТ, 2007. – 316 с. : ил.

УДК 821(47+57)"1917/1991"

кільк. прим.: 1 (Х/а. – 1)

 

19. 821(477)

І-25 Івченко Я.

М@йли до бога [Текст] : роман / Ярослава Івченко. – Київ : Дуліби, 2007. – 118 с. – (Книжечка для дамської сумочки).

УДК 821(477)"1992/..."

кільк. прим.: 2 (Х/а. – 2)

 

20. 821(485)

Л59 Линдгрен А.

Карлсон, который живет на крыше [Текст] : сказочная повесть / Астрид Линдгрен ; пер. с шведск. Лилианны Лунгиной. – Москва : Астрель : АСТ, 2007. – 172 с. – (Хрестоматия школьника).

УДК 821(485)

кільк. прим.: 1 (Х/а. – 1)

 

21. 821(47+57)"1917/1991"

А42 Аксенов В.

Сундучок в котором что-то стучит [Текст] : приключенческий роман / Василий Аксенов. – Москва : Астрель : АСТ, 2007. – 432 с. – (Золотая библиотека).

УДК 821(47+57)"1917/1991"

кільк. прим.: 1 (Х/а. – 1)

 

22. 821(73)

В60 Вне закона [Текст] : сб. : пер. с англ. / под ред. Эда Макбейна. – Москва : АСТ : Хранитель, 2007. – 733 с. – (The International Bestseller).

УДК 821(73)

кільк. прим.: 1 (Х/а. – 1)

 

23. 821(477)

А38 Академия [Текст] : литературный альманах. № 7 / сост.: Е. И. Белей, Е. К. Белова ; Укр. инженерно-педагогическая академия. – Харьков, 2007. – 136 с. : ил.

УДК 821(477)"1992/..."

кільк. прим.: 1 (Х/а. – 1)

 

24. 821(73)

Ф51 Филлипс С. Э.

Рай - Техас [Текст] : роман / Сьюзен Элизабет Филлипс. – Москва : АСТ : Хранитель, 2007. – 352 с.

УДК 821(73)

кільк. прим.: 1 (Х/а. – 1)

 

25. 821(477)"1992/..."

В44 Вилар С.

Светорада Золотая [Текст] / Симона Вилар. – Харьков : Клкб Семейного Досуга, 2007. – 576 с.

УДК 821(477)"1992/..."

кільк. прим.: 1 (Х/а. – 1)

 

26. 821(470+571)"1992/..."

Х94 Хроники миров [Текст] : фэнтези : [сборник] / сост. Г. Панченко. – Харьков : Клуб Семейного Досуга, 2007. – 512 с.

УДК 821(470+571)"1992/..."

кільк. прим.: 1 (Х/а. – 1)

 

27. 821(415)

Д46 Диллон А.

Последствия [Текст] / Анна Диллон ; пер. англ. Г. А. Коломаровой. – Москва : Мир книги, 2007. – 333 с.

УДК 821(415)

кільк. прим.: 1 (Х/а. – 1)

 

28. 821(477)"1917/1991"

С43 Скляренко С. Д.

Святослав [Текст] : роман / Семен Дмитрович Скляренко. – Харків : Фоліо, 2007. – 672 с. – (Українська література).

УДК 821(477)"1917/1991"

кільк. прим.: 1 (Х/а. – 1)

 

29. 821(47+57)"1917/1991"

Ш49 Шергин Б. В.

Гость с Двины [Текст] : сказки, былины, рассказы / Борис Викторович Шергин ; худ. А. Аземша. – Москва : Астрель : АСТ, 2007. – 256 с. : ил. – (Хрестоматия школьника).

УДК 821(47+57)"1917/1991"

кільк. прим.: 1 (Х/а. – 1)

 

30. 821(477)"1992/..."

Н17 Надеждина И.

Каждому свое [Текст] / Ирина Надеждина. – Донецк : Донеччина, 2007. – 448 с.

УДК 821(477)"1992/..."

кільк. прим.: 1 (Х/а. – 1)

 

31. 821(477)"1992/..."

Н17 Надеждина И.

Роман с Романом [Текст] / Ирина Надеждина. – Донецк : Донеччина, 2007. – 464 с.

УДК 821(477)"1992/..."

кільк. прим.: 1 (Х/а. – 1)

 

32. 821(477)"1992/..."

Н17 Надеждина И.

Поверь в любовь [Текст] / Ирина Надеждина. – Донецк : Донеччина, 2008. – 320 с.

УДК 821(477)"1992/..."

кільк. прим.: 1 (Х/а. – 1)

 

33. 821(470+571)"1992/..."

А47 Алексеев С. П.

Лебединый крик [Текст] : рассказы из русской истории / Сергей Петрович Алексеев, Валентина Алексеевна Алексеева. – Москва : Астрель : АСТ, 2008. – 256 с. : ил.

УДК 821(470+571)"1992/..."

кільк. прим.: 1 (Х/а. – 1)

 

34. 821(477)"1917/1991"

А72 Антонич Б.

Три перстені [Текст] / Богдан-Ігор Антонич ; упоряд. Данило Ільницький ; передм. Миколи Ільницокого. – Львів : Літопис, 2008. – 128 с. : фото. – З автографом упорядника.

Автограф: Для Наукової бібліотеки Полтавського національного педагогічного університету імені В. Г. Короленка - із повагою та вдячністю! Данило Ільницький

13.02.2018 р..

УДК 821(477)"1917/1991"

кільк. прим.: 1 (Х/а. – 1)

 

35. 821(470+571)-93

П68 Праздник букваря [Текст] : стихи и рассказы / предисл. А. Усачева. – Москва : Астрель : АСТ : Хранитель, 2008. – 156 с.

УДК 821(470+571)-93

кільк. прим.: 1 (Х/а. – 1)

 

36. 821(470+571)".../1917"

Л50 Лесков Н. С.

Рассказы [Текст] / Николай Семенович Лесков. – М. : Астрель : АСТ, 2008. – 192 с. – (Хрестоматия школьника).

УДК 821(470+571)".../1917"

кільк. прим.: 1 (Х/а. – 1)

 

37. 821(477)-93

К14 Казкова скринька [Текст]. – Харків : Septima, 2008. – 184 с. – (Магія казок).

УДК 821(477)-93

кільк. прим.: 1 (Х/а. – 1)

 

38. 821(477)"1992/..."

Н17 Надеждина И.

Горький мед, сладкий яд [Текст] / Ирина Надеждина. – Донецк : Донеччина, 2008. – 352 с.

УДК 821(477)"1992/..."

кільк. прим.: 1 (Х/а. – 1)

 

39. 821(47+57)"1917/1991"

З-14 Загорный А. Г.

Каменная грудь [Текст] / Анатолий Гаврилович Загорный. – Москва : РИПОЛ классик, 2008. – 256 c.

УДК 821(47+57)"1917/1991"

кільк. прим.: 1 (Х/а. – 1)

 

40. 821(470+571)".../1917"

Н48 Некрасов Н. А.

Избранные произведения [Текст] / Николай Алексеевич Некрасов. – Москва : АСТ : Астрель, 2008. – 253 с.

УДК 821(470+571)".../1917"

кільк. прим.: 1 (Х/а. – 1)

 

41. 821(73)

К35 Кеньон Ш.

Любовник из фантазий [Текст] : роман / Шеррилин Кеньон ; пер. с англ. А. О. Сизова. – Москва : АСТ, 2008. – 285 с.

УДК 821(73)

кільк. прим.: 1 (Х/а. – 1)

 

42. 821(485)

Л59 Линдгрен А.

Карлсон, который живет на крыше, проказничает опять [Текст] : сказочная повесть / Астрид Линдгрен ; пер. с шведск. Лилианны Лунгиной. – Москва : Астрель : АСТ, 2008. – 192 с. – (Хрестоматия школьника).

УДК 821(485)

кільк. прим.: 1 (Х/а. – 1)

 

43. 821(47+57)"1917/1991"

Б48 Берестов В. Д.

А в школе - переменка! [Текст] : стихи и сказки / Валентин Дмитриевич Берестов ; худож. Лев Токмаков. – Москва ; : Астрель : АСТ : ВКТ, 2008. – 220 с. : ил.

УДК 821(47+57)"1917/1991"

кільк. прим.: 1 (Х/а. – 1)

 

44. 821(73)

Г46 Гибсон Р.

Влюблен до безумия [Текст] : роман / Рейчел Гибсон ; пер. с англ. Е. К. Денякиной. – Москва : АСТ, 2008. – 317 с.

УДК 821(73)

кільк. прим.: 1 (Х/а. – 1)

 

45. 821(470+571)"1992/..."

Г95 Гурова А.

Мельница желаний [Текст] / Анна Гурова. – Москва ; Санкт-Петербург ; Владимир : АСТ : Астрель-СПб. : ВКТ, 2008. – 376 с. – (Создатели миров).

УДК 821(470+571)"1992/..."

кільк. прим.: 1 (Х/а. – 1)

 

46. 821(470+571)

Ш55 Шибанов В.

Охотник за головами [Текст] : фантаст. роман / Виктор Шибанов, Сергей Белоусов. – Москва : АСТ, 2008. – 318 с. – (Боевая фантастика).

УДК 821(470+571)"1992/..."

кільк. прим.: 1 (Х/а. – 1)

 

47. 821(470+571)"1992/..."

З-45 Звягинцев В.

Ловите конский топот [Текст]. Т. 2 : Кладоискаети / Василий Звягинцев. – Москва : Эксмо, 2008. – 478 с. – (Русская фантастика).

УДК 821(470+571)"1992/..."

кільк. прим.: 1 (Х/а. – 1)

 

48. 821(410)

С12 Сабатини Р.

Скарамуш [Текст] : роман / Рафаэль Сабатини ; пер с англ.: Н. Тихонова, Е. Фрадкиной. – Москва : АСТ : Астрель, 2009. – 448 с.

УДК 821(410)

кільк. прим.: 1 (Х/а. – 1)

 

49. 821(410)

М60 Милн А. А.

Когда-то, давным-давно ... [Текст] / Алан А. Милн. – Москва : АСТ : Астрель, 2009. – 253 с. : ил.

УДК 821(410)

кільк. прим.: 1 (Х/а. – 1)

 

50. 821(470+571)

А65 Андреев Н.

Четвертый уровень. Любовь несущая смерть [Текст] : фантаст. боевик / Николай Андреев. – Москва ; Санкт-Петербург : АСТ : Северо-Запад Пресс, 2009. – 317 с. – (Победитель).

УДК 821(470+571)"1992/..."

кільк. прим.: 1 (Х/а. – 1)

 

51. 821(480)

Н81 Нопола С.

Соломенная Шапочка и Войлочная Тапочка [Текст] / Синика Нопола, Тина Нопола ; пер. с фин. А. Сидоровой. – Москва : Изд. дом Мещерякова, 2009. – 80 с.

УДК 821(480)

кільк. прим.: 1 (Х/а. – 1)

 

52. 821(470+571)

В32 Веркин Э.

Черничная чайка [Текст] : повесть / Эдуард Веркин. – Москва : Эксмо, 2009. – 160 с. – (Космические приключения).

УДК 821(470+571)"1992/..."

кільк. прим.: 1 (Х/а. – 1)

 

53. 821(73)

Ш42 Шелвис Д.

Перед лицом любви [Текст] : роман / Джилл Шелвис ; пер. с англ. Ю. И. Юлева. – Москва : АСТ, 2009. – 284 с.

УДК 821(73)

кільк. прим.: 1 (Х/а. – 1)

 

54. 821(47+57)"1917/1991"

В31 Верещагин Д. И.

Первая любовь [Текст] : повесть / Дмитрий Иванович Верещагин. – Москва : АСТ : Астрель, 2009. – 160 с.

УДК 821(47+57)"1917/1991"

кільк. прим.: 1 (Х/а. – 1)

 

55. 821(470+571)

Р89 Русская драматургия: Лучшие классические произведения [Текст]. – Донецк : БАО, 2009. – 416 с.

УДК 821(470+571)

кільк. прим.: 1 (Х/а. – 1)

 

56. 821(430)

К78 Крафт Р.

Воздушный пират ; Икс-металл [Текст] / Роберт Крафт. – Москва : Вече, 2009. – (Искатели приключений).

УДК 821(430)

кільк. прим.: 1 (Х/а. – 1)

 

57. 821(470+571)".../1917"

З-81 Золотой век русской поэзии. Поэты пушкинской поры [Текст] / сост., предисл. и коммент. Н. И. Якушина ; худож. В. П. Панов. – Москва : Астрель : АСТ, 2009. – 320 с. – (Хрестоматия школьника).

УДК 821(470+571)".../1917"

кільк. прим.: 2 (Х/а. – 2)

 

58. 821(470+571)".../1917"

Г58 Гоголь Н. В.

Старосветские помещики (Из цикла Миргород) [Текст] / Николай Васильевич Гоголь. – Москва : Дет. лит., 2009. – 173 с. : ил. – (Школьная библиотека).

УДК 821(470+571)".../1917"

ББК 84(4РОС)1

кільк. прим.: 1 (Х/а. – 1)

 

59. 821(470+571)".../1917"

А 48 Аленький цветочек: Сказки русских писателей [Текст]. – Санкт-Петербург : Амфора, 2010. – 96 с. : ил. – (Школьная библиотека).

УДК 821(470+571)".../1917"

кільк. прим.: 1 (Х/а. – 1)

 

60. 821(470+571)".../1917"

Т87 Тургенев И. С.

Записки охотника [Текст] / Иван Сергеевич Тургенев. – Санкт-Петербург : Амфора, 2010. – 254 с. – (Школьная библиотека).

УДК 821(470+571)".../1917"

кільк. прим.: 1 (Х/а. – 1)

 

61. 821(470+571)".../1917"

Г94 Гумилев Н. С.

Капитаны [Текст] : [стихотворения] / Николай Степанович Гумилев. – Санкт-Петербург : Амфора, 2010. – 256 с.с. – (Школьная библиотека).

УДК 821(470+571)".../1917"

кільк. прим.: 1 (Х/а. – 1)

 

62. 821(470+571)

К94 Кусака. Рассказы и сказки русских писателей о животных [Текст]. – Санкт-Петербург : Амфора, 2010. – 288 с. – (Школьная библиотека). – Назв. обл.: Кусака. Русские писатели о животных.

УДК 821(470+571)

кільк. прим.: 1 (Х/а. – 1)

 

63. 821(47+57)"1917/1991"

П21 Паустовский К. Г.

Стальное колечко [Текст] / Константин Георгиевич Паустовский. – Санкт-Петербург : Амфора, 2010. – 96 с. : ил. – (Школьная библиотека).

УДК 821(47+57)"1917/1991"

кільк. прим.: 1 (Х/а. – 1)

 

64. 821(470+571)"1992/..."

Ш59 Шилова Ю. В.

Слишком редкая, чтобы жить, или Слишком сильная чтобы умереть [Текст] : роман / Юлия Витальевна Шилова. – Львів : АСТ, 2010. – 317 с. : фото.

УДК 821(470+571)"1992/..."

кільк. прим.: 1 (Х/а. – 1)

 

65. 821(47+57)"1917/1991"

Ш33 Шварц Е. Л.

Золушка [Текст] : [сказки] / Евгений Львович Шварц. – Санкт-Петербург : Амфора, 2010. – 95 с. – (Школьная библиотека).

УДК 821(47+57)"1917/1991"

кільк. прим.: 1 (Х/а. – 1)

 

66. 821(47+57)"1917/1991"

П77 Пришвин М. М.

Лесная капель [Текст] / Михаил Михайлович Пришвин ; сост.: Л. А. Рязанова, Я. З. Гришина. – Москва : Эксмо, 2010. – 576 с.

УДК 821(47+57)"1917/1991"

кільк. прим.: 1 (Х/а. – 1)

 

67. 821(47+57)"1917/1991"

П77 Пришвин М. М.

Кладовая солнца [Текст] : рассказы о природе / Михаил Михайлович Пришвин. – Москва : Эксмо, 2010. – 448 с.

УДК 821(47+57)"1917/1991"

кільк. прим.: 1 (Х/а. – 1)

 

68. 821(477)".../1917"

М63 Мирний П.

Повія [Текст] / Панас Мирний. – Донецк : БАО, 2010. – 488 с. – (Українська класична література. Бібліотека школяра та студента).

УДК 821(477)".../1917"

кільк. прим.: 2 (Х/а. – 2)

 

69. 821(470+571)-34

Р89 Русские народные сказки [Текст]. – Санкт-Петербург : Амфора, 2010. – 96 с. : ил. – (Школьная библиотека).

УДК 821(470+571)-34

кільк. прим.: 1 (Х/а. – 1)

 

70. 821(47+57)"1917/1991"

С47 Сладков Н.

Лесные тайнички [Текст] : рассказы / Николай Сладков ; рис. Никиты Чарушина. – Санкт-Петербург : Амфора, 2010. – 96 с. – (Школьная библиотека).

УДК 821(47+57)"1917/1991"

кільк. прим.: 1 (Х/а. – 1)

 

71. 821(470+571)"1992/..."

Б81 Бондарева О. Э.

Айна [Текст] : [повесть] / Ольга Эдуардовна Бондарева. – Санкт-Петербург : Амфора, 2010. – 96 с. – (Ребятам о зверятах).

УДК 821(470+571)"1992/..."

кільк. прим.: 1 (Х/а. – 1)

 

72. 821(47+57)"1917/1991"

Т26 Твардовский А.

Рожь, рожь... [Текст] : стихи / Александр Твардовский. – Санкт-Петербург : Амфора, 2010. – 96 с. – (Школьная библиотека).

УДК 821(47+57)"1917/1991"

кільк. прим.: 1 (Х/а. – 1)

 

73. 821(470+571)".../1917"

Т53 Толстой Л.

Детство. Отрочество [Текст] / Лев Толстой. – Санкт-Петербург : Амфора, 2010. – 255 с. – (Школьная библиотека).

УДК 821(470+571)".../1917"

кільк. прим.: 1 (Х/а. – 1)

 

74. 821(477)

Г84 Гримич М. В.

Sekond life (Друге життя) [Текст] : роман / Марина Віллівна Гримич. – Київ : Дуліби, 2010. – 162 с. – (Deja vu).

УДК 821(477)"1992/..."

кільк. прим.: 2 (Х/а. – 2)

 

75. 821(477)

Г84 Гримич М. В.

Острів Білої Сови [Текст] : роман / Марина Віллівна Гримич. – Київ : Дуліби, 2010. – 160 с. – (Склянка крові з льодом).

УДК 821(477)"1992/..."

кільк. прим.: 2 (Х/а. – 2)

 

76. 821(477)"1917/1991"

П42 Повна збірка кращих творів. Нескорена [Текст] / Юрій Яновський, Микола Куліш, Іван Микитенко, Григорій Косинка. – Донецьк : БАО, 2010. – 704 с.

УДК 821(477)"1917/1991"

кільк. прим.: 1 (Х/а. – 1)

 

77. 821(73)

Х19 Ханна К.

Зимний сад / Кристин Ханна. Паранойя / Джозеф Файндер. В ожидании ливня / Сандра Браун. Сын браконьера / Пол Дойрон [Текст] : [сборник] : пер с англ. / Кристин Ханна. – Москва : Ридерз Дайджест, 2011. – 576 с. – (Избранные романы).

УДК 821(73)

кільк. прим.: 1 (Х/а. – 1)

 

78. 821(47+57)"1917/1991"

П80 Прокофьева С. Л.

Новые приключения желтого чемоданчика [Текст] : сказочная повесть / Софья Леонидовна Прокофьева. – Москва : Самовар, 2011. – 94 с. – (Школьная библиотека).

УДК 821(47+57)"1917/1991"

кільк. прим.: 1 (Х/а. – 1)

 

79. 821(100)-93-343

С42 Сказки народов мира [Текст]. – Москва : Эксмо, 2011. – 222 с. – (Классика в школе).

УДК 821(100)-93-343

кільк. прим.: 1 (Х/а. – 1)

 

80. 821(489)

К97 Кьеркегор С.

Дневник обольстителя [Текст] / Серен Кьеркегор ; пер. с дат. П. Ганзена. – Санкт-Петербург : Азбука, 2011. – 238 с.

УДК 821(489)

кільк. прим.: 1 (Х/а. – 1)

 

81. 821(470+571)

П91 Пушкин А. С.

Дубровский [Текст] / Александр Сергеевич Пушкин. – Москва : Эксмо, 2011. – 255 с. – (Классика в школе).

УДК 821(470+571)".../1917"

кільк. прим.: 2 (Х/а. – 2)

 

82. 821(477)".../1917"

К31 Кащенко А.

Оповідання про славне військо Запорозьке низове [Текст] / Адріян Кащенко ; передм. В. Шевчука. – Київ : Нац. кн. проект, 2011. – 512 с. : ил. – (Бібліотека шкільної класики).

УДК 821(477)".../1917"

кільк. прим.: 1 (Х/а. – 1)

 

83. 821(470+571)"1992/..."

К65 Константинов А.

Адвокат [Текст] / Андрей Константинов. – Москва ; Киев : АСТ : Астрель : ТОВ ЦНМЛ, 2011. – 256 с. – (Коллекция мировых бестселлеров ; № 13).

УДК 821(470+571)"1992/..."

кільк. прим.: 1 (Х/а. – 1)

 

84. 821(47+57)"1917/1991"

П80 Прокофьева С. Л.

Приключения желтого чемоданчика [Текст] : сказочная повесть / Софья Леонидовна Прокофьева. – Москва : Самовар, 2012. – 94 с. – (Школьная библиотека).

УДК 821(47+57)"1917/1991"

кільк. прим.: 1 (Х/а. – 1)

 

85. 821(44)

Б89 Брюссоло С.

Зигрид и потерянные миры. Великий Змей [Текст] / Серж Брюссоло ; пер. с фр. О. Тарнюс. – Москва : Эксмо, 2012. – 318 с.

УДК 821(44)

кільк. прим.: 1 (Х/а. – 1)

 

86. 821(470+571)".../1917"

Т87 Тургенев И. С.

Первая любовь [Текст] / Иван Сергеевич Тургенев. – Москва : Эксмо, 2012. – 224 с. – (Классика в школе).

УДК 821(470+571)".../1917"

кільк. прим.: 1 (Х/а. – 1)

 

87. 821(470+571)"1992/..."

Г20 Гармаш-Роффе Т. В.

И нет мне прощения [Текст] : роман / Татьяна Владимировна Гармаш-Роффе. – Москва : Эксмо, 2012. – 348 с. – (Высокое искусство детектива).

УДК 821(470+571)"1992/..."

кільк. прим.: 1 (Х/а. – 1)

 

88. 821(470+571)"1992/..."

И21 Иванович Ю.

Торговец эпохами [Текст]. Кн. 7 : Противостояние / Юрий Иванович. – Москва ; Санкт-Петербург : Эксмо : Домино, 2012. – 380 с. – (Русский фантастический боевик).

УДК 821(470+571)"1992/..."

кільк. прим.: 1 (Х/а. – 1)

 

89. 821(477)

Г84 Гримич М. В.

Фріда [Текст] : роман / Марина Віллівна Гримич. – Київ : Дуліби, 2012. – 188 с.

УДК 821(477)"1992/..."

кільк. прим.: 2 (Х/а. – 2)

 

90. 821(410)

Л81 Лоуренс Д. Г.

Любовник леди Чаттерли [Текст] : роман / Дэвид Герберт Лоуренс ; пер. с англ. И. Багрова, М. Литвиновой, сост., примеч. И. С. Веселовой ; вступ. ст. Н. М. Пальцева. – Харьков ; Белгород : Клуб Семейного Досуга, 2012. – 432 с. – (Бриллиантовая коллекция классического романа).

УДК 821(410)

кільк. прим.: 1 (Х/а. – 1)

 

91. 821(470+571)

Щ33 Щеглова И.

Подарок Сахары [Текст] : повесть / Ирина Щеглова. – Москва : Эксмо, 2013. – 160 с. – (Любовь+Путешествия).

УДК 821(470+571)"1992/..."

кільк. прим.: 1 (Х/а. – 1)

 

92. 821(477)

Ж59 Жердій Є.

Тінь [Текст] : детективний роман / Євген Жердій. – Київ : Дуліби, 2013. – 368 с. – (Склянка крові з льодом).

УДК 821(477)"1992/..."

кільк. прим.: 2 (Х/а. – 2)

 

93. 821(44)

Б80 Бомарше

Севильский цирюльник [Текст] / Бомарше ; пер. с фр. Н. Любимова. – Москва : Эксмо, 2013. – 128 с. – (Классика в школе).

УДК 821(44)

кільк. прим.: 2 (Х/а. – 2)

 

94. 821(47+57)"1917/1991"

П80 Прокофьева С. Л.

Маша и Ойка [Текст] / Софья Леонидовна Прокофьева ; худож. Ирина Шарикова. – Москва : Самовар, 2013. – 80 с. – (Сказка за сказкой).

УДК 821(47+57)"1917/1991"

кільк. прим.: 1 (Х/а. – 1)

 

95. 821(477)"1917/1991"

В55 Вишня О.

От колись було... Мисливські усмішки [Текст] / Остап Вишня. – Донецьк : БАО, 2013. – 256 с. : іл.

УДК 821(477)"1917/1991"

кільк. прим.: 2 (Х/а. – 2)

 

96. 821(477)".../1917"

В61 Вовчок М.

Оповідання [Текст] : для серед. та ст. шк. віку / Марко Вовчок ; упоряд. текстів, передм., дод. І. Андрусяка. – Вид. 2-е, без змін. – Київ : Нац. кн. проект, 2013. – 336 с. – (Бібліотека шкільної класики).

УДК 821(477)".../1917"

кільк. прим.: 1 (Х/а. – 1)

 

97. 821(73)

К92 Купер Д. Ф.

Последний из могикан [Текст] : роман / Джеймс Фенимор Купер ; предисл. А. Климова ; худож. А. Савченко. – Харьков ; Белгород : Клуб Семейного Досуга : Клуб семейного досуга, 2013. – 240 с. : ил. – (Библиотека приключений).

УДК 821(73)

кільк. прим.: 1 (Х/а. – 1)

 

98. 821(450)

П30 Петрарка Ф.

Сонеты [Текст] : пер. с итал. / Франческа Петрарка. – Харьков : Фолио, 2013. – 235 с. : ил. – (Школьная библиотека Украинской и зарубежной литературы).

УДК 821(450)

кільк. прим.: 1 (Х/а. – 1)

 

99. 821(470+571)"1992/..."

И21 Иванович Ю.

Невменяемый дипломат [Текст] / Юрий Иванович. – Москва : Эксмо, 2013. – 384 с. – (Маги и герои).

УДК 821(470+571)"1992/..."

кільк. прим.: 1 (Х/а. – 1)

 

100. 821(470+571)

Б26 Барто А. Л.

Идет бычок качается ... [Текст] : стихи / Агния Львовна Барто ; худож. Н. Кузнецова. – Москва : Самовар, 2014. – 80 с. – (Детские классики).

УДК 821(470+571)-93

кільк. прим.: 1 (Х/а. – 1)

 

101. 821(44)

Ф73 Флобер Г.

Госпожа Бовари [Текст] : роман / Гюстав Флобер ; пер. с фр. А. Чеботаревской ; сост. И. С. Веселовой ; вступ. ст. З.А. Венгеровой ; коммент. С. А. Ошерова. – 2-е изд., стер. – Х. ; Белгород : Клуб Семейного Досуга, 2014. – 432 с. – (Бриллиантовая коллекция классического романа).

УДК 821(44)

кільк. прим.: 1 (Х/а. – 1)

 

102. 821(470+571)".../1917"

К21 Карамзин Н. М.

Бедная Лиза [Текст] / Николай Михайлович Карамзин. – Москва : Эксмо, 2014. – 160 с. – (Классика в школе).

УДК 821(470+571)".../1917"

кільк. прим.: 1 (Х/а. – 1)

 

103. 821(450)

К19 Као И.

Я чувствую тебя [Текст] / Ирэне Као ; пер. с итал. С. Гоманенко. – Москва : Эксмо, 2014. – 320 с. – (Итальянская трилогия).

УДК 821(450)

кільк. прим.: 1 (Х/а. – 1)

 

104. 821(450)

К19 Као И.

Я люблю тебя [Текст] / Ирэне Као ; пер. с итал. С. Гоманенко. – Москва : Эксмо, 2014. – 320 с. – (Итальянская трилогия).

УДК 821(450)

кільк. прим.: 1 (Х/а. – 1)

 

105. 821(410)

Т80 Трэверс П.

Мэри Поппинс открывает дверь [Текст] : сказочная повесть / Памела Трэверс ; пер. с англ. Д. Яхнина ; худож. О. Дмитриева. – Москва : Росмэн, 2015. – 160 с. : ил.

УДК 821(410)

кільк. прим.: 1 (Х/а. – 1)

 

106. 821(410)

Т80 Трэверс П.

Мэри Поппинс возвращается [Текст] : сказочная повесть / Памела Трэверс ; пер. с англ. Б. Заходера ; худож. В. Челак. – Москва : Росмэн, 2015. – 160 с. : ил.

УДК 821(410)

кільк. прим.: 1 (Х/а. – 1)

 

107. 821(477)"1992/..."

П84 Процюк С.

Під крилами великої Матері. Ментальний Майдан [Текст] : роман / Степан Процюк. – Брустурів : Дискурсус, 2015. – 240 с.

УДК 821(477)"1992/..."

кільк. прим.: 1 (Х/а. – 1)

 

108. 821(477)"1992/..."

П84 Процюк С.

Інфекція [Текст] : роман / Степан Процюк. – Брустурів : Дискурсус, 2016. – 202 с.

УДК 821(477)"1992/..."

кільк. прим.: 1 (Х/а. – 1)

 

109. 821(477)

Г84 Гримич М. В.

... Мак червоний в росі... [Текст] : роман / Марина Віллівна Гримич. – 2-ге вид., переробл. – Київ : Дуліби, 2016. – 192 с.

УДК 821(477)"1992/..."

кільк. прим.: 2 (Х/а. – 2)

 

110. 821(477)

Г84 Гримич М. В.

Магдалинки [Текст] : роман / Марина Віллівна Гримич. – 2-ге вид., переробл. – Київ : Дуліби, 2016. – 240 с. – (4Е).

УДК 821(477)"1992/..."

кільк. прим.: 2 (Х/а. – 2)

 

111. 821(100)-93-343

К68 Королівські казки [Текст] : зб. казок. – Харків : Манго, 2016. – 48 с. – (Казки та вірші малюкам).

УДК 821(100)-93-343

кільк. прим.: 1 (Х/а. – 1)

 

112. 821(100)-93-343

В11 В гостях у казки [Текст] : зб. казок. – Харків : Манго, 2017. – 48 с. – (Казки та вірші малюкам).

УДК 821(100)-93-343

кільк. прим.: 1 (Х/а. – 1)

 

113. 821(477)

Л63 Лис В. С.

Століття Якова [Текст] : роман / Володимир Савович Лис ; передм. О. Забужко. – 4-те вид., стер. – Харків : Клуб Сімейного Дозвілля, 2017. – 240 с. : іл.

УДК 821(477)"1992/..."

кільк. прим.: 1 (Х/а. – 1)

 

114. 821(477.53)

Б44 Беля В.

Жасминовий вечір [Текст] : поезія / Валентина Беля. – Полтава : Полтавський літератор, 2017. – 118 с. – З автографом автора.

Автограф: Миколі Івановичу з вдячністю. Автор В. Беля.

УДК 821(477.53)

кільк. прим.: 1 (Х/а. – 1)

 

115. 821(477)".../1917"

П30 Петренко М.

Твори [Текст] / Михайло Петренко ; упоряд. О. Є. Петренко. – Київ : Кий, 2017. – 104 с.

УДК 821(477)".../1917"

кільк. прим.: 1 (Х/а. – 1)

 

116. 821(410)

Е13 Еванс К.

Червона Роза [Текст] : графічна біографія Рози Люксембург / Кейт Еванс ; пер. з англ. О. Камишникова. – Київ : Rosa-Luxemburg-Stiftung в Україні ; Арт книга, 2017. – 220 с.

УДК 821(410)

кільк. прим.: 2 (Х/а. – 2)

 

117. 821(477)"1992/..."

К64 Кононенко П. П.

Сонячний Фенікс: Зародження - Самоспалення - Воскресіння [Текст] : поезії / Петро Петрович Кононенко. – Київ : Український письменник, 2017. – 192 с. – З автографом автора.

Автограф: Миколі Степаненку - втіленій симфонії української поезії, мудрості, саможеотовній творчості в ім'я найвищого - України! Перемагайте і почувайтесь щасливим! П. Кононенко

30.05.2017 р..

УДК 821(477)"1992/..."

кільк. прим.: 1 (Х/а. – 1)

 

118. 821(477)"1992/..."

Д43 Дзюба А.

Мольфарові мандри [Текст] : поетич. зб. / Андрій Дзюба. – Київ : Автограф, 2017. – 328 с. – З авторгафом автора.

Автограф: Шановному Миколі Івновичу Степаненку з повагою. А. Дзюба.

УДК 821(477)"1992/..."

кільк. прим.: 1 (Х/а. – 1)

 

119. 821(477)"1992/..."

Т16 Талан С.

Ракурс [Текст] : роман / Світлана Талан. – Харків : Клуб СімейногоДозвілля, 2017. – 320 с. – (Коронація слова).

УДК 821(477)"1992/..."

кільк. прим.: 1 (Х/а. – 1)

 

120. 821(477)

Ш37 Шевченко Т.

Кобзар [Текст] : рекомендовано учням, студ., учителям, батькам / Тарас Шевченко ; уклад. О. Д. Сиплива. – Київ : Кристал Бук, 2017. – 416 с.

УДК 821(477)".../1917"

кільк. прим.: 2 (Х/а. – 2)

 

121. 821(73)

А38 Акерман Е.

Зелені проти синіх [Текст] / Елліот Акерман ; перю з англ. Л. Зурнаджи. – Київ : Дуліби, 2017. – 208 с.

УДК 821(73)

кільк. прим.: 2 (Х/а. – 2)

 

122. 821(410)

W50 Wells H. G.

The Invisible Man ; The Time Machine [Текст] / H. G. Wells. – Kyiv : Znannia, 2017. – 288 p. – (English Library). – Переклад назви: Невидимець ; Машина Часу.

УДК 821(410)

кільк. прим.: 1 (Х/а. – 1)

 

123. 821(81)

К57 Коельйо П.

Алхімік [Текст] / Пауло Коельйо ; пер. з порт. Віктора Шовкуна. – 2-ге вид. – Харків : Клуб Сімейного Дозвілля, 2017. – 288 с.

УДК 821(81)

кільк. прим.: 1 (Х/а. – 1)

 

124. 821(477)-93

Н30 Народні казки [Текст] : зб. казок. – Харків : Манго, 2017. – 48 с. – (Казки та вірші малюкам).

УДК 821(477)-93

кільк. прим.: 1 (Х/а. – 1)

 

125. 821(477)-34

Г96 Гуси-лебеді та інші казки [Текст]. – Харків : Манго, 2017. – 64 с. – (Краща книга казок).

УДК 821(477)-34

кільк. прим.: 1 (Х/а. – 1)

 

126. 821(477)"1992/..."

П84 Процюк С.

Травам не можна помирати [Текст] : роман / Степан Процюк. – Київ : Легенда, 2017. – 254 с. – (Мислива серія).

УДК 821(477)"1992/..."

кільк. прим.: 1 (Х/а. – 1)

 

127. 821(477)

Ш96 Шупта Д.

Книжка-дивовижка [Текст] : вірші для дітей дошк. та мол. шк. віку / Дмитро Шупта. – Одеса : Друк Південь, 2017. – 36 с. : іл. – З автографом автора.

Автограф: Уважним читачам університетської бібліотеки. Шанобливо. Дмитро Шупта. 11.05.2018 м. Полтава.

УДК 821(477)"1992/..."

кільк. прим.: 1 (Х/а. – 1)

 

128. 821(410)

Д45 Диккенс Ч.

Дэвид Копперфильд [Текст] / Чарльз Диккенс ; пер. с англ. А. Боранбаевой. – Киев : Кредо, 2018. – 48 с. : ил. – (Мировая классика - детям).

УДК 821(410)

кільк. прим.: 1 (Х/а. – 1)

 

129. 821(410)

К42 Киплинг Р.

Книга джунглей [Текст] / Редьярд Киплинг ; пер. с англ. Ф. Каипназаровой. – Киев : Кредо, 2018. – 48 с. : ил. – (Мировая классика - детям).

УДК 821(410)

кільк. прим.: 1 (Х/а. – 1)

 

130. 821(477)

К14 Казки малюкам [Текст] : зб. казок. – Харків : Пегас, 2018. – 64 с. : іл. – (Веселка).

УДК 821(477)-93

кільк. прим.: 1 (Х/а. – 1)

 

131. 821(477.53)

Л84 Лук'яненко О. В.

Вокзал життя. Сто думок на перехресті. Поетична мандри [Текст] / Олександр Вікторович Лук'яненко. – Полтава : Сімон, 2018. – 112 с.

УДК 821(477.53)

кільк. прим.: 1 (ВРК. – 1)

 

132. 821(477)"1992/..."

Г93 Губерначук С. Г.

Пергаменти [Текст] : збірка поезій / Сергій Григорович Губерначук ; уклад.О. М. Кучерява. – Київ : Р. К. Майстер-принт, 2018. – 200 с.

УДК 821(477)"1992/..."

кільк. прим.: 1 (Х/а. – 1)

 

133. 821(410)

D30 Defoe D.

The Life and Strange Surprising Adventures of Robinson Crusoe [Текст] / Daniel Defoe. – Kyiv : Znannia, 2018. – 318 p. – (English library). – Переклад назви: Життя і незвичайні та дивовижні пригоди Робінзона Крузо.

УДК 821(410)

кільк. прим.: 1 (Х/а. – 1)

 

134. 821(410)

K47 Kipling R.

Kim [Текст] / Rudyard Kipling. – Kyiv : Znannia, 2018. – 208 p. – (English Library).

УДК 821(410)

кільк. прим.: 1 (Х/а. – 1)

 

135. 821(73)

Д60 Додж М. М.

Ганс Брінкер, або Срібні ковзани [Текст] : [повість] / Мері Мейпс Додж ; пер. з англ. Ірини Стешенко. – Київ : Знання, 2018. – 335 с. – (American Library).

УДК 821(73)

кільк. прим.: 1 (Х/а. – 1)

 

136. 821(73)

D68 Dodge M. M.

Hans Brinker, or The Silver Skates [Текст] / Mary Mapes Dodge. – Kyiv : Znannia, 2018. – 335 p. – (American Library). – Переклад назви: Ганс Брінкер, або Срібні ковзани.

УДК 821(73)

кільк. прим.: 1 (Х/а. – 1)

 

137. 821(73)

C95 Curwood J. O.

Kazan [Текст] / James Oliver Curwood. – Kyiv : Znannia, 2018. – 240 p. – (American Library).

УДК 821(73)

кільк. прим.: 1 (Х/а. – 1)

 

138. 821(71)

S50 Seton T. E.

Two Little Savages [Текст] / Thompson Ernest Seton. – Kyiv : Znannia, 2018. – 416 p. – (American Library). – Переклад назви: Два маленьких дикуни.

УДК 821(71)

кільк. прим.: 1 (Х/а. – 1)

 

139. 821(477)

Х30 Хвильовий М.

Сентиментальна історія [Текст] : вибрані твори / Микола Хвильовий. – Київ : Знання, 2018. – 238 с. – (Скарби).

УДК 821(477)"1917/1991"

кільк. прим.: 1 (Х/а. – 1)

 

140. 821(477)"1917/1991"

Т98 Тютюнник Г. М.

Вогник далеко в степу [Текст] : вибрані твори / Григір Михайлович Тютюнник. – Київ : Знання, 2018. – 208 с. – (Скарби).

УДК 821(477)"1917/1991"

кільк. прим.: 1 (Х/а. – 1)

 

141. 821(477)".../1917"

Н59 Нечуй-Левицький І.

Кайдашева сім'я [Текст] : повість / Іван Нечуй-Левицький. – Київ : Знання, 2018. – 224 с. – (Скарби).

УДК 821(477)".../1917"

кільк. прим.: 1 (Х/а. – 1)

 

142. 821(73)

К36 Кервуд Д. О.

Казан [Текст] / Джеймс Оливер Кервуд ; пер. з англ. Олени Ломакіної. – Київ : Знання, 2018. – 239 с. – (American Library).

УДК 821(73)

кільк. прим.: 1 (Х/а. – 1)

 

143. 821(410)

Д39 Дефо Д.

Життя і незвичайні та дивовижні пригоди Робінзона Крузо [Текст] : пер. з англ. / Даніель Дефо. – Київ : Знання, 2018. – 318 с. : іл. – (English Library). – Назва на обкл. Робінзон Крузо.

УДК 821(410)

кільк. прим.: 1 (Х/а. – 1)

 

144. 821(410)

К42 Кіплінг Р.

Кім [Текст] / Редьярд Кіплінг ; пер. з англ. Євгена Тарнавського. – Київ : Знання, 2018. – 366 с. – (English Library).

УДК 821(410)

кільк. прим.: 1 (Х/а. – 1)

 

145. 821(71)

С33 Сетон-Томпсон Е.

Два маленьких дикуни [Текст] : [повість] / Ернест Сетон-Томпсон ; пер. з англ.: Леоніда Солонька, Марії Головко. – Київ : Знання, 2018. – 414 с. – (American Library).

УДК 821(71)

кільк. прим.: 1 (Х/а. – 1)

 

146. 821(410)

В27 Веллс Г. Д.

Невидимець ; Машина часу [Текст] / Герберт Джордж Веллс ; пер. з англ. Миколи Іванова. – Київ : Знання, 2018. – 288 с. – (English library).

УДК 821(410)

кільк. прим.: 1 (Х/а. – 1)

 

147. 821(410)

В27 Веллс Г.

Чарівна крамниця та інші оповідання [Текст] : вибрані оповідання / Герберт Веллс ; пер. з англ. Олекси Логвиненка. – Київ : Знання, 2018. – 240 с. – (Скарби: молодіжна серія).

УДК 821(410)

кільк. прим.: 1 (Х/а. – 1)

 

148. 821(477)".../1917"

К90 Куліш П.

Чорна Рада [Текст] : роман / Пантелеймон Куліш. – Київ : Знання, 2018. – 206 с. – (Скарби: молодіжна серія).

УДК 821(477)".../1917"

кільк. прим.: 1 (Х/а. – 1)

 

149. 821(477)"1917/1991"

Т98 Тютюнник Г. М.

Дивак [Текст] : вибрані твори / Григір Михайлович Тютюнник. – Київ : Знання, 2018. – 160 с. – (Скарби: молодіжна серія).

УДК 821(477)"1917/1991"

кільк. прим.: 1 (Х/а. – 1)

 

150. 821(47+57)

Ч-88 Чуковский К.

Сказки [Текст] / Корней Чуковский. – Харьков : Пегас, 2018. – 64 с. : ил. – (Радуга).

УДК 821(47+57)"1917/1991"

кільк. прим.: 1 (Х/а. – 1)

 

151. 821(44)

В35 Верн Ж.

20 000 лье под водой [Текст] / Жуль Верн ; пер. с фран. А. Боранбаевой. – Киев : Кредо, 2018. – 48 с. : ил. – (Мировая классика - детям).

УДК 821(44)

кільк. прим.: 1 (Х/а. – 1)

 

152. 821(477.53)

Х17 Хало О.

Звірина рада і лісова громада [Текст] : байки / Ольга Хало. – Миргород : Миргород, 2018. – 85 с. – З автографом автора.

Автограф: Неперевершеному мовознавцю, вченому, критику, письменнику і просто добрій людині Миколі Івановичу Степаненку зі щирими побажаннями скорої прийдешності сподіваного завтрашнього дня без ганебних суспільних пороків. О. Хало

12.02.2018 р..

УДК 821(477.53)

кільк. прим.: 1 (Х/а. – 1)

 

153. 821(477.53)

М79 Моргун В. Ф.

Україна: Майдан чи ... ешафот? Думи скорботи та надії на психопрофілактику війни слов'ян до останнього українця [Текст] / Володимир Федорович Моргун. – 2-е вид., доп. – Полтава, 2018. – 48 с.

 

.

УДК 821(477.53)

кільк. прим.: 1 (ВРК. – 1)

 

154. 821(3)

А72 Античність і Середньовіччя в театральних образах [Текст]. Ч. 3 / пер. з араб. М. Яценко ; авт.-уклад. І. Цебрій ; комент.: І. Цебрій, О. Лук'яненко. – Полтава : Фомат+, 2018. – 128 с. : іл.

УДК 821(3)

кільк. прим.: 1 (ВРК. – 1)

 

155. 821(477)"1917/1991"

Г65 Гончар О. Т.

Фронтові поезії [Текст] / Олесь Терентійович Гончар. – Київ : ВПЦ "Київ. ун-т", 2018. – 48 с.

УДК 821(477)"1917/1991"

кільк. прим.: 1 (Х/а. – 1)

 

156. 821(477)"1992/..."

С79 Степовичка Л.

Зачарований світ [Текст] : твори для дітей та юнацтва / Леся Степовичка. – Дніпро : Ліра, 2018. – 104 с. – З автографом автора.

Автограф: Сонцесяйним, щирим, дорогим моїм Степаненкам панові Миколі і пані Ніні та вашим онукам. З повагою-автор.

19.04.2018. Полтава.

УДК 821(477)"1992/..."

кільк. прим.: 1 (Х/а. – 1)

 

157. 821(477)"1992/..."

В64 Возіянов М.

Туман, туман над Сіверським Дінцем... [Текст] : поезії / Микола Возіянов. – Харків : Федорко, 2018. – 78 с.

УДК 821(477)"1992/..."

кільк. прим.: 1 (Х/а. – 1)

 

158. 821(477.53)

З-53 Землянин В.

Амба [Текст] : роман : у 6 т. Т. 3 : Зона волі / Влад Землянин. – Полтава : АСМІ, 2018. – 364 с.

УДК 821(477.53)

кільк. прим.: 1 (Х/а. – 1)

 

159. 821(430)

К20 Капітельман Д.

Мій незримий батько [Текст] / Дмітрій Капітельман ; пер. з нім. Богдана Сторохи. – Чернівці : Книги-ХХІ, 2018. – 272 с.

УДК 821(430)

кільк. прим.: 2 (ВРК. – 1, Х/а. – 1)

 

Загальна кількість примірників: 177


 

Вітаємо!

Будемо раді Вам допомогти.