1. Українська національна революція 1917-1921 років крізь призму сучасності (до 100-річчя події) [Електронний ресурс] : зб. наук. статей, матеріалів, тез учасників наук.-метод. семінару, 2 бер. 2017 р. / упоряд.: Л. Л. Бабенко, О. І. Міщенко ; Полтав. нац. пед. ун-т імені В. Г. Короленка, ПОІППО імені М. В. Остроградського. – Полтава, 2017. – 108 с. – Режим доступу: http://elcat.pnpu.edu.ua/docs/Бабенко.pdf .

УДК 94(477)"1917/1921"

ББК 63.3(4Укр)61

У45

 

2. Формування просоціальної поведінки учнів в умовах превентивного виховного середовища загальноосвітнього навчального закладу [Електронний ресурс] : монографія / за заг. ред. В. І. Кириченка. – Тернопіль : Терно-граф, 2016. – 244 с. : табл., рис. – Режим доступу: http:lib.iitta.gov.ua/705147/.

УДК 316.627

ББК 88.5

Ф79

 

3. Нова українська школа [Електронний ресурс] : порадник для вчителя / під заг. ред. Н. М. Бібік. – Київ : Плеяди, 2017. – 206 с. – Режим доступу: http://elcat.pnpu.edu.ua/docs/NUSH-poradnyk.pdf.

УДК 37(477)

Н72

 

4. Професійна етика вищої освіти [Електронний ресурс] : навч. посіб. / Харків. нац. мед. ун-т. – Харків : ХНМУ, 2015. – 77 с. – Режим доступу: http://elcat.pnpu.edu.ua/docs/Професійна.pdf.

УДК 174(075.8)

П84

 

5. Этика [Електронний ресурс] : энциклопедический словарь / под ред. Р. Г. Апресяна, А. А. Гусейнова. – Москва : Гардарики, 2001. – 671 с. – Режим доступа: http://elcat.pnpu.edu.ua/docs/Этика.djvu.

УДК 17(03)

Э90

 

6. Фінансові важелі подолання бідності в Україні [Електронний ресурс] : монографія / за ред. О. П. Кириленка ; Тернопільський нац. екон. ун-т. – Тернопіль : ТНЕУ, 2010. – 432 с. – Режим доступу: http://elcat.pnpu.edu.ua/docs/Фінансові.pdf.

УДК 332(477)

Ф59

 

7. Економіко-математичне моделювання [Електронний ресурс] : навч. посіб. / за ред. О. Т. Іващука ; Тернопільський нац. екон. ун-т. – Тернопіль, 2008. – 704 с. – Режим доступу: http://elcat.pnpu.edu.ua/docs/Іващук.pdf.

УДК 330.4

Е45

 

8. Європейська інтеграція та євроатлантичне співробітництво України [Електронний ресурс] : навч.-метод. комплекс для підвищення кваліфікації держ. службовців та посадових осіб місцевого самоврядування / Івано-Франк. нац. техн. ун-т нафти і газу ; за заг. ред. Д. І. Дзвінчука, М. П. Барана, А. В. Мазака. – Івано-Франківськ : Місто-НВ, 2013. – 76 с. – Режим доступу: http://elcat.pnpu.edu.ua/docs/Інтеграція.pdf.

УДК 339.922(477)

Є24

 

9. Методика викладання економічних дисциплін [Електронний ресурс] : посіб. для студ., аспірантів та магістрів екон. спец. / уклад. Г. М. Мартинюк, Укр. акад. банківської справи. – Суми : УАБС, 2003. – 26 с. – Режим доступу: http://elcat.pnpu.edu.ua/docs/Мартинюк.pdf.

УДК 33(072.8)

М54

 

10. Вступ до НАТО - стратегічний вибір України [Електронний ресурс] / за заг. ред. О. І. Соскіна ; Ін-т трансформації суспільства. – Київ, 2008. – 192 с. – Режим доступу: http://elcat.pnpu.edu.ua/docs/NATO.pdf.

УДК 327(477)

В85

 

11. Розвиток лідерства [Електронний ресурс] : посібник / за заг. ред. І. Ібрагімової. – Київ, 2012. – 400 с. – Режим доступу: http://elcat.pnpu.edu.ua/docs/Розвиток.pdf.

УДК 316.46

Р64

 

12. Політологія [Електронний ресурс] : навч. посіб. / за заг. ред. Г. П. Щедрова ; Східноукр. нац. ун-т імені Володимира Даля. – Луганськ, 2011. – 304 с. – Режим доступу: http://elcat.pnpu.edu.ua/docs/politologija.pdf.

УДК 32(075.8)

П50

 

13. Безпека людського розвитку: економіко-теоретичний аналіз [Електронний ресурс] : монографія / за ред. Л. С. Шевченка ; Нац. юрид. акад. України імені Ярослава Мудрого. – Харків : Право, 2010. – 448 с. – Режим доступу: http://elcat.pnpu.edu.ua/docs/Shevhenko.pdf.

УДК 338.24

Б40

 

14. Анисимова, И. М. Ихтиология [Електронний ресурс] : учеб. пособ. для с.-х. вузов / И. М. Анисимова, В. В. Лавровский. – Москва : Высш. шк., 1985. – 255 с. – Режим доступа: http://elcat.pnpu.edu.ua/docs/Анисимова.djvu.

УДК 597.2/.5

А67

 

15. Бахрушин, В. Є. Математичне моделювання [Електронний ресурс] : навч. посіб. / В. Є. Бахрушин ; Запоріз. ін-т держ. та муніципального управління. – Запоріжжя : ГУ "ЗІДМУ", 2004. – 140 с. – Режим доступу: http://elcat.pnpu.edu.ua/docs/Бахрушин.pdf.

УДК 519.86(075.8)

Б30

 

16. Беккер, Г. С. Человеческое поведение: экономический подход. Избранные труды по экономической теории [Електронний ресурс] : пер. с англ. / Г. С. Беккер ; сост. Р. И. Капелюшников, предисл. М. И. Левина. – Москва : ГУ ВШЕ, 2003. – 672 с. – Режим доступа: http://elcat.pnpu.edu.ua/docs/Г.Беккер.djvu.

УДК 330.16

Б42

 

17. Бралатан, В. П. Професійна етика [Електронний ресурс] : навч. посіб. / В. П. Бралатан, Л. В. Гуцаленко, Н. Г. Здирко ; Вінницький держ. аграрний ун-т. – Київ : Центр учбової літератури, 2011. – 252 с. – Режим доступу: http://elcat.pnpu.edu.ua/docs/Prof_etika.pdf.

УДК 174(075.8)

Б87

 

18. Бутенко, Н. Ю. Комунікативна майстерність викладача [Електронний ресурс] : навч. посіб. / Н. Ю. Бутенко ; Київ. нац. екон. ун-т. – Київ : КНЕУ, 2005. – 336 с. – Режим доступу: http://elcat.pnpu.edu.ua/docs/Бутенко.pdf.

УДК 378.091.12:005.336.5

Б93

 

19. Васильців, Т. Г. Економічна безпека підприємництва України: стратегія та механізми зміцнення [Електронний ресурс] : монографія / Т. Г. Васильців ; Нац. ін-т стратегічних досліджень, Регіональний філіал у м. Львові. – Львів : Арал, 2008. – 384 с. – Режим доступу: http://elcat.pnpu.edu.ua/docs/Екобезпека.pdf.

УДК 332(477)

В19

 

20. Вітлінський, В. В. Моделювання економіки [Електронний ресурс] : навч. посіб. / В. В. Вітлінський ; Київ. нац. екон. ун-т. – Київ : КНЕУ, 2003. – 408 с. – Режим доступу: http://elcat.pnpu.edu.ua/docs/Вітлінський.pdf.

УДК 330.4

В54

 

21. Власюк, О. С. Національна безпека України: еволюція проблем внутрішньої політики [Електронний ресурс] : вибр. наук. праці / Олександр Степанович Власюк ; Нац. ін-т стратегічних досліджень. – Київ : НІСД, 2016. – 526 с. – Режим доступу: http://elcat.pnpu.edu.ua/docs/Власюк.pdf.

УДК 323(477)

В58

 

22. Воробйов, Ю. М. Фінанси домашніх господарств у фінансовій системі держави [Електронний ресурс] : монографія / Ю. М. Воробйов, В. В. Ворошило ; Таврійський нац. ун-т імені В. І. Вернадського. – Сімферополь : ВД "АРІАЛ", 2013. – 232 с. – Режим доступу: http://elcat.pnpu.edu.ua/docs/Фінанси.pdf.

УДК 332.2

В75

 

23. Вышегородцев, А. А. Краткий словарь ихтиолога [Електронний ресурс] : учеб. пособ. / А. А. Вышегородцев. – Красноярск : КрасГУ, 2002. – 230 с. – Режим доступа: http://elcat.pnpu.edu.ua/docs/Вышегородцев.djvu.

УДК 597.2/.5

В95

 

24. Гейко, Л. М. Національна економіка [Електронний ресурс] : навч. посіб. / Л. М. Гейко, Н. В. Сментина ; Одес. нац. екон. ун-т. – Одеса, 2012. – 315 с. – Режим доступу: http://elcat.pnpu.edu.ua/docs/Гейко.pdf.

УДК 332(477)(075.8)

Г29

 

25. Гладких, Т. В. Фінансовий облік [Електронний ресурс] : навч. посіб. / Т. В. Гладких ; Полтав. ун-т споживчої кооперації України. – Київ : Центр учбової літератури, 2007. – 480 с. – Режим доступу: http://elcat.pnpu.edu.ua/docs/Гладких.pdf.

УДК 336

Г52

 

26. Горобинська, М. В. Усі уроки економіки. 11 клас. ІІ семестр. Профільний рівень [Електронний ресурс] / М. В. Горобинська, Л. В. Єфремова, Л. І. Піддубна. – Харків : Основа, 2012. – 336 с. : іл., табл. – (Усі уроки). – Режим доступу: http://elcat.pnpu.edu.ua/docs/Горобинська.pdf.

УДК 33(072.3)

Г70

 

27. Грицуленко, С. І. Методика викладання економічних дисциплін [Електронний ресурс] : навч. посіб. / С. І. Грицуленко, Н. Ю. Потапова-Сінько, К. М. Гарбера ; Одес. нац. акад. зв'язку ім. О. С. Попова. – Одеса, 2012. – 224 с. – Режим доступу: http://elcat.pnpu.edu.ua/docs/Грицуленко.pdf.

УДК 33(072.8)

Г85

 

28. Грищук, В. К. Соціальна відповідальність [Електронний ресурс] : навч. посіб. / В. К. Грищук ; Львів. держ. ун-т внутрішніх справ. – Львів, 2012. – 152 с. – Режим доступу: http://elcat.pnpu.edu.ua/docs/Грищук.pdf.

УДК 332(477)

О-92

 

29. Економетрика [Електронний ресурс] : навч. посіб. для студ. напряму підготовки "Економічна кібернетика" всіх форм навчання / Л. С. Гур'янова, Т. С. Клебанова, О. А. Сергієнко, С. В. Прокопович ; Харк. нац. екон. ун-т імені Семена Кузнеця. – Харків : ХНЕУ ім. С. Кузнеця, 2015. – 384 с. – Режим доступу: http://elcat.pnpu.edu.ua/docs/Гурьянова.pdf.

УДК 330.43

Е45

 

30. Управління інноваціями [Електронний ресурс] : навч. посіб. / О. І. Гуторов, Л. І. Михайлова, І. О. Шарко [та ін.]. – 2-е вид., доп. – Харків : Діса плюс, 2016. – 266 с. – Режим доступу: http://elcat.pnpu.edu.ua/docs/Управління.pdf.

УДК 330.341.1

У67

 

31. Зиновьев, Е. А. Методы исследования пресноводных птиц [Електронний ресурс] : учеб. пособ. по спецкурсу / Е. А. Зиновьев, С. А. Мандрица ; Пермский ун-т. – Пермь, 2003. – 113 с. – Режим доступа: http://elcat.pnpu.edu.ua/docs/Зиновьев.djvu.

УДК 598.2

З-63

 

32. Іванюта, Т. М. Економічна безпека підприємства [Електронний ресурс] : навч. посіб. / Т. М. Іванюта, А. О. Заїчковський ; Нац. ун-т харчових технологій. – Київ : Центр учбової літератури, 2009. – 256 с. – Режим доступу: http://elcat.pnpu.edu.ua/docs/Екон_безпека.pdf.

УДК 332(477)

І-23

 

33. Казарєзов, А. Я. Економіко-математичне моделювання [Електронний ресурс] : навч. посіб. для самостійного вивчення / А. Я. Казарєзов, О. О. Ципліцька ; Чорноморський держ. ун-т імені Петра Могили. – Миколаїв, 2009. – 248 с. – Режим доступу: http://elcat.pnpu.edu.ua/docs/Казарєзов.pdf.

УДК 330.4

К14

 

34. Кайдалова, Л. Г. Педагогічна майстерність викладача [Електронний ресурс] : навч. посіб. / Л. Г. Кайдалова, Н. Б. Щокіна, Т. Ю. Вахрушева ; Нац. фармацевтичний ун-т. – Харків : Вид-во НФаУ, 2009. – 140 с. – Режим доступу: http://elcat.pnpu.edu.ua/docs/Book_ПМВ.pdf ; http://elcat.pnpu.edu.ua/docs/Book_ПМВ.pdf.

УДК 378.091.12:005.336.5

К15

 

35. Кейнс, Д. М. Общая теория занятости, процентов и денег [Електронний ресурс] / Джон Мейнард Кейнс. – Москва : Прогресс, 1978. – 154 с. – (ХХ век. Классики экономической науки). – Режим доступа: http://elcat.pnpu.edu.ua/docs/Кейнс.pdf.

УДК 330.1

К33

 

36. Коваленко, О. М. Соціальна економіка [Електронний ресурс] : конспект лекцій для студ. / О. М. Коваленко, Л. В. Мазник ; Нац. ун-т харчових технологій. – Київ : НУХТ, 2013. – 170 с. – Режим доступу: http://elcat.pnpu.edu.ua/docs/Коваленко.pdf.

УДК 332(477)

К56

 

37. Козьменко, О. В. Економіко-математичні методи та моделі (економетрика) [Електронний ресурс] : навч. посіб. / О. В. Козьменко, О. В. Кузьменко. – Суми : Університетська книга, 2014. – 406 с. – Режим доступу: http://elcat.pnpu.edu.ua/docs/Kozmenko.pdf.

УДК 330.43

К59

 

38. Колесніченко, І. М. Інституціональна економіка [Електронний ресурс] : навч. посіб. / І. М. Колесніченко, А. В. Литвиненко ; Харків. нац. екон. ун-т імені Семена Кузнеця. – Харків, 2015. – 236 с. – Режим доступу: http://elcat.pnpu.edu.ua/docs/Колесніченко.pdf.

УДК 330.8(075.8)

К60

 

39. Кордон, М. В. Європейська та євроатлантична інтеграція України [Електронний ресурс] : навч. посіб. / М. В. Кордон ; Житомир. держ. ун-т імені Івана Франка. – Київ : ЦУЛ, 2008. – 172 с. – Режим доступу: http://elcat.pnpu.edu.ua/docs/Кордон.pdf.

УДК 339.922(477)

К66

 

40. Лаврентьева, Н. Б. Педагогическая этика [Електронний ресурс] : учеб. пособ. / Н. Б. Лаврентьева, А. В. Нечаева ; Алтайский гос. техн. ун-т имени И. И. Ползунова. – Барнаул, 2010. – 155 с. – Режим доступа: http://elcat.pnpu.edu.ua/docs/Лаврентьева.pdf.

УДК 37.091.12:174

Л13

 

41. Лишиленко, О. В. Бухгалтерський облік [Електронний ресурс] : підручник / О. В. Лишиленко. – 3-є вид., переробл. і доп. – Київ : Центр учбової літератури, 2009. – 670 с. – Режим доступу: http://elcat.pnpu.edu.ua/docs/Лишиленко.pdf.

УДК 657

Л67

 

42. Лукашевич, М. П. Соціологія сім'ї [Електронний ресурс] : навч. посіб. / Микола Павлович Лукашевич ; Ін-т підготовки кадрів Державної служби зайнятості України. – Київ : ІПК ДСЗУ, 2012. – 186 с. – Режим доступу: http://elcat.pnpu.edu.ua/docs/Соціол_сімї.pdf.

УДК 316.362

Л84

 

43. Макеева, А. П. Атлас молоди пресноводных рыб России [Електронний ресурс] / А. П. Макеева, Д. С. Павлов, Д. А. Павлов. – Москва : КМК, 2011. – 383 с. – Режим доступа: http://elcat.pnpu.edu.ua/docs/Макеева.djvu.

УДК 597.2/.5

М15

 

44. Матійків, І. М. Тренінг емоційної компетентності [Електронний ресурс] : навч.-метод. посіб. / І. М. Матійків ; Львів. наук.-практ. центр проф.-техн. освіти. – Київ : Пед. думка, 2012. – 112 с. – Режим доступу: http://elcat.pnpu.edu.ua/docs/тренінг.pdf.

УДК 159.942

М34

 

45. Матюшенко, І. Ю. Євроінтеграція України в системі міжнародної економічної інтеграції [Електронний ресурс] : навч. посіб. / І. Ю. Матюшенко, С. В. Беренда, В. В. Рєзніков ; Харків. нац. ун-т імені В. Н. Каразіна. – Харків : ХНУ імені В. Н. Каразіна, 2015. – 496 с. – Режим доступу: http://elcat.pnpu.edu.ua/docs/evrointegratsiya.pdf.

УДК 339.922(477)

М35

 

46. Менегетти, А. Психология лидера [Електронний ресурс] : пер. с итал. / Антонио Менегетти. – Изд. 4-е, доп. – Москва : ННБФ "Онтопсихология", 2004. – 115 с. – Режим доступа: http://elcat.pnpu.edu.ua/docs/Менегетти.pdf.

УДК 316.46

М50

 

47. Моисеев, П. А. Ихтиология [Електронний ресурс] : учебник / П. А. Моисеев, Н. А. Азизова, И. И. Куранова. – Москва : Легкая и пищевая пром-сть, 1981. – 384 с. – Режим доступа: http://elcat.pnpu.edu.ua/docs/Ихтиология.pdf.

УДК 597.2/.5

М74

 

48. Нарбут, А. Карнеги: 150 упражнений которые сделают вас мастером общения [Електронний ресурс] / Алекс Нарбут. – Москва : АСТ, 2013. – 87 с. – Режим доступа: http://elcat.pnpu.edu.ua/docs/Карнеги.pdf.

УДК 316.454.52

Н28

 

49. Онищенко, В. О. Соціальна безпека регіону: теоретичні та прикладні аспекти [Електронний ресурс] : монографія / В. О. Онищенко, Т. М. Завора, О. В. Чепурний ; Полтав. нац. техн. ун-т ім. Юрія Кондратюка. – Полтава : ПНТУ, 2015. – 274 с. – Режим доступу: http://elcat.pnpu.edu.ua/docs/Онищенко.pdf.

УДК 332(477)+364

О-58

 

50. Оржеховська, В. М. Формування просоціальної поведінки школярів в умовах превентивного виховного середовища [Електронний ресурс] : посібник / В. М. Оржеховська, Т. Є. Федорченко. – Черкаси : Чабаненко Ю., 2016. – 194 с. – Режим доступу: http:lib.iitta.gov.ua/705174/.

УДК 316.627

ББК 88.5

О-65

 

51. Орлова, Н. С. Концептуальні засади корпоративної соціальної відповідальності в Україні [Електронний ресурс] : монографія / Н. С. Орлова, А. О. Харламова ; Донецький держ. ун-т управління. – Донецьк, 2014. – 250 с. – Режим доступу: http://elcat.pnpu.edu.ua/docs/Орлова.pdf.

УДК 005.3

О-66

 

52. Моделювання економічних процесів [Електронний ресурс] : навч. посіб. / П. І. Островський, О. М. Гострик, Т. П. Добрунік, О. В. Радова ; Одес. нац. екон. ун-т. – Одеса : ОНЕУ, 2012. – 132 с. – Режим доступу: http://elcat.pnpu.edu.ua/docs/Моделювання.pdf.

УДК 330.4

М74

 

53. Охріменко, О. О. Соціальна відповідальність [Електронний ресурс] : навч. посіб. / О. О. Охріменко, Т. В. Іванова ; Нац. техн. ун-т України "Київ. політехн. ін-т". – Київ, 2015. – 180 с. – Режим доступу: http://elcat.pnpu.edu.ua/docs/Охріменко.pdf.

УДК 332(477)

О-92

 

54. Пачковський, Ю. Ф. Споживча поведінка українських домогосподарств [Електронний ресурс] : монографія / Ю. Ф. Пачковський, А. О. Максименко ; Львів. нац. ун-т імені Івана Франка. – Львів : ЛНУ імені Івана Франка, 2014. – 292 с. – Режим доступу: http://elcat.pnpu.edu.ua/docs/Споживча.pdf.

УДК 332(477)

П21

 

55. Руська, Р. В. Економетрика [Електронний ресурс] : навч. посіб. / Р. В. Руська ; Тернопільський нац. економ. ун-т. – Тернопіль : ТАЙП, 2012. – 224 с. – Режим доступу: http://elcat.pnpu.edu.ua/docs/Руська.pdf.

УДК 330.43

Р89

 

56. Сазонець, І. Л. Інвестування [Електронний ресурс] : підручник / І. Л. Сазонець, В. А. Федорова. – Київ : Центр учбової літератури, 2011. – 312 с. – Режим доступу: http://elcat.pnpu.edu.ua/docs/Сазонець.pdf.

УДК 330.332

С14

 

57. Сергеева, О. Как пробудить уверенность в себе. 50 простых правил [Електронний ресурс] / Оксана Сергеева. – Москва : Эксмо, 2012. – 42 с. – Режим доступа: http://elcat.pnpu.edu.ua/docs/СЕРГЕЕВА.pdf.

УДК 364.652.2

С32

 

58. Сергеєва, Л. М. Лідерство в управлінні професійно-технічним навчальним закладом [Електронний ресурс] : навч.-метод. посіб. / Л. М. Сергеєва ; Ун-т менеджменту освіти. – Київ : Арт-Економі, 2011. – 42 с. – Режим доступу: http://elcat.pnpu.edu.ua/docs/Сергеєва.pdf.

УДК 377.091

С32

 

59. Солоницина, А. А. Профессиональная этика и этикет [Електронний ресурс] : учебник / А. А. Солоницина ; Дальневосточный гос. ун-т. – Владивосток, 2005. – 205 с. – Режим доступа: http://elcat.pnpu.edu.ua/docs/Етика.pdf.

УДК 174(075.8)

С60

 

60. Талавиря, М. П. Формування макроекономічної рівноваги на ринку товарів та платних послуг [Електронний ресурс] : монографія / М. П. Талавиря, І. В. Дворник, Г. М. Македон. – Ніжин : ПП Лисенко М. М., 2014. – 255 с. – Режим доступу: http://elcat.pnpu.edu.ua/docs/Формув_макроекон.pdf.

УДК 330.362

Т16

 

61. Тимонина, И. В. Профессиональная этика педагога [Електронний ресурс] : учеб.-метод. пособ. / И. В. Тимонина. – Кемерово, 2014. – 203 с. – Режим доступа: http://elcat.pnpu.edu.ua/docs/Профессиональная.pdf.

УДК 37.091.12:174

Т41

 

62. Третяк, Г. С. Державне регулювання економіки та економічна політика [Електронний ресурс] : навч. посіб. / Г. С. Третяк, К. М. Блішук ; Львів. регіон. ін-т держ. управління, Нац. акад. держ. управління при Президентові України. – Львів, 2011. – 128 с. – Режим доступу: http://elcat.pnpu.edu.ua/docs/Третяк.pdf.

УДК 351.82

Т66

 

63. Фертікова, Т. М. Інституційна економіка [Електронний ресурс] : навч. посіб. / Т. М. Фертікова ; Чорноморський держ. гуманітарний ун-т імені Петра Могили. – Миколаїв, 2010. – 128 с. – Режим доступу: http://elcat.pnpu.edu.ua/docs/Фертікова.pdf.

УДК 330.8(075.8)

Ф43

 

64. Хвесеня, Н. П. Методика преподавания экономических дисциплин [Електронний ресурс] : учеб.-метод. комплекс / Н. П. Хвесеня, М. В. Сакович ; Белорусский гос. ун-т. – Минск : БГУ, 2006. – 116 с. – Режим доступа: http://elcat.pnpu.edu.ua/docs/Хвесеня.pdf.

УДК 33(072.8)

Х30

 

65. Чекаленко, Л. Д. Зовнішня політика України (від давніх часів до наших днів) [Електронний ресурс] : підручник для студ. вищих навч. заклад. / Людмила Дмитрівна Чекаленко, Сергій Георгійович Федуняк ; Міжрегіональна акад. управління персоналом. – Київ : Персонал, 2010. – 464 с. – Режим доступу: http://elcat.pnpu.edu.ua/docs/Чекаленко.pdf. – Бібліогр. в кінці розділів.

УДК 327(477)

Ч-37

 

66. Етика ділового спілкування [Електронний ресурс] : курс. лекцій / Т. К. Чмут, Г. Л. Чайка, М. П. Лукашевич, І. Б. Осечинська. – 2-є вид., стер. – Київ : МАУП, 2003. – 208 с. – Режим доступу: http://elcat.pnpu.edu.ua/docs/Чмут.pdf. – Бібліогр. в кінці розділів.

УДК 174(075.8)

Е88

 

67. Шляхтун, П. П. Політологія: історія та теорія [Електронний ресурс] : підручник для студ. вищих навч. закладів / П. П. Шляхтун ; Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка. – Київ : Центр учбової літератури, 2010. – 472 с. – Режим доступу: http://elcat.pnpu.edu.ua/docs/Шляхтун.pdf.

УДК 32(075.8)

Ш70


 

Вітаємо!

Будемо раді Вам допомогти.