Бюлетень нових надходжень Завантажити у форматі PDF

 

Місця збереження документів:

Н/а - Науковий абонемент

КІО - відділ компл. і обробки

ЧЗ№2 - Читальна зала № 2

ВРК - Відділ рідкісної книги

ЧЗ№4 - Читальна зала № 4

ЧЗ№3 - Читальна зала № 3

 

1. 016:9

С92 Схід і Південь України: час, простір, соціум [Текст] : у 2 т. : матеріали до бібліографії. Т. 2 / уклад. Т. В. Добко ; наук. ред. В. І. Попик ; НАН України, Нац. б-ка України імені В. І. Вернадського, Ін-т історії України. – Київ, 2016. – 944 с.

УДК 016:9

кільк. прим.: 1 (Н/а. – 1)

 

2. 025.45

У59 Універсальна десяткова класифікація (УДК) : Допоміжні та основна таблиця : (станом на 2011 р.) [Текст] : пер. з англ. / підгот. вид.: М. Й. Ахвердова та ін. ; Державна наук. установа "Книжкова палата України імені Івана Федорова". – Київ : Кн. палата України, 2017. – 1096 с.

УДК 025.45

кільк. прим.: 1 (КІО. – 1)

 

3. 025.45

У59 Універсальна десяткова класифікація (УДК) : Алфавітно-предметний покажчик (зведений) [Текст] / підгот. вид.: М. Й. Ахвердова та ін. ; Державна наук. установа "Книжкова палата України імені Івана Федорова". – Київ : Кн. палата України, 2017. – 904 с.

УДК 025.45

кільк. прим.: 1 (КІО. – 1)

 

4. 069(477.53)

П52 Полтавський краєзнавчий музей. Маловідомі сторінки історії, музеєзнавство, охорона пам'яток [Текст] : зб. наук. ст. Вип. XІІ / редкол.: Ю.В. Волошин, Н. О. Гаврилюк, А. М. Киридон та ін. ; гол. ред. кол. О. Б. Супруненко ; наук. ред. В О. Мокляк ; Полтав. краєзнавчий музей імені Василя Кричевського. – Полтава : Дивосвіт, 2017. – 628 с. : іл. + 8 с. вкл. – Бібліогр. в кінці ст.

УДК 069(477.53)

кільк. прим.: 2 (ЧЗ№2. – 1, Н/а. – 1)

 

5. 027.54

Н34 Наукові праці Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського [Текст]. Вип. 45 : Організація бібліотечно-інформаційних ресурсів як складник формування вітчизняного інтегрованого інформаційного простору / НАН України, Нац. б-ка України імені В. І. Вернадського, Асоц. б- к України. – Київ : НБУВ, 2017. – 220 с. – Бібліогр. в кінці ст.

УДК 027.54

кільк. прим.: 2 (Н/а. – 2)

 

6. 017

К29 Каталог бібліотеки та особовий фонд Петра Ротача [Текст] : бібліогр. покаж. / уклад.: М. А. Федорова, Г. А. Дідусенко, В. В. Орєхова, С. І. Козина ; ред. К. М. Щира ; ПОУНБ ім. І. П. Котляревського, Б-ка ім. М. А. Жовтобрюха Полтав. нац. пед. ун-т імені В. Г. Короленка, Держ. архів Полтав. обл. – Полтава : АСМІ, 2017. – 265 с. – (Бібліотечні колекції ; вип. 1).

УДК 017

кільк. прим.: 2 (ВРК. – 2)

 

7. 016:929]:82.0

Б68 Благословляю я ті дні, коли до правди прихилився : П. П. Ротачу присвячується [Текст] : бібліогр. покаж. / уклад.: М. А. Федорова, Г. А. Дідусенко ; ПОУНБ ім. І. П. Котляревського, Віддділ краєзнавства. – Полтава : АСМІ, 2017. – 47 с. – (Видатні краєзнавці Полтавщини ; вип. 1).

УДК 016:929]:82.0

кільк. прим.: 1 (ВРК. – 1)

 

8. 016:9

П45 Подвижниця краєзнавчої справи Віра Никанорівна Жук: до 90-річчя від дня народження В. Н. Жук [Текст] : бібліогр. покажчик / ПОУНБ ім. І. П. Котляревського, Відділ краєзнавства ; уклад. Г. А. Дідусенко, М. А. Федорова ; відп. за вип. Л. М. Власенко. – Полтава : АСМІ, 2018. – 55 с. – (Видатні краєзнавці Полтавщини ; вип. 2).

УДК 016:9+930(477.53)(092)

кільк. прим.: 2 (ВРК. – 1, Н/а. – 1)

 

9. 017

К29 Каталог бібліотеки та особовий фонд Віри Жук [Текст] : бібліогр. покаж. / уклад.: М. А. Федорова, Г. А. Дідусенко, О. П. Перепьолкіна, Т. П. Пустовіт, О. Г. Голяк ; ПОУНБ ім. І. П. Котляревського, Держ. архів Полтав. обл. – Полтава : АСМІ, 2018. – 71 с. – (Бібліотечні колекції ; вип. 2).

УДК 017

кільк. прим.: 2 (ВРК. – 1, Н/а. – 1)

 

10. 025.178

Х15 Хай не старять Вас роки, дорогі наші батьки (збірник пісень) [Текст] : нотне видання / уклад.: Михайло Джаман, Віктор Кавун. – Київ : Центр учбової літератури, 2018. – 121 с. – З автографом упорядника.

Автограф: У фонд бібліотеки Полтавського національного педагогічного університету - щиро Михайло Джаман.

23.02.2018 р.

.

УДК 025.178+784

кільк. прим.: 1 (Н/а. – 1)

 

11. 016:929

Н63 Ніколаєв Валентин Федорович (1889-1974) [Текст] : біобібліогр. покаж. наук. пр. 1915-1993 роки / НААН України, Полтав. держ. аграрна акад., Полтав. краєзнавчий музей імені Василя Кричевського, Уманський нац. ун-т садівництва ; уклад. В. М. Самородов, С. Л. Кигим ; наук. ред. В. А. Вергунов. – Полтава : Дивосвіт, 2017. – 472 с. : 12 с. вкл. – (Біобібліографія вчених-аграріїв України ; кн. 68). – З автографом авторів.

Автограф: До фондів бібліотеки Полтавського національного педагогічного університету імені В. Г. Короленка на пам'ять про Валентина Ніколаєва - активного розбудовника Вашого учбового закладу, надто його природничого факультету. Сердечно від авторів: Віктор Самородов, Світлана Кигим. м. Полтава, у день презентації книги в Полтавському краєзнавчому музеї імені Василя Кричевського. 21 грудня 2017 року.

УДК 016:929]:5

кільк. прим.: 1 (Н/а. – 1)

 

12. 016:929]:37

З-99 Іван Андрійович Зязюн: Педагог. Вчений. Філософ [Текст] : біобібліограф. покажч. / упоряд. Л. Н. Шмота ; НАПН України, Ін-т пед. освіти і освіти дорослих, Нац. пед. ун-т імені М. П. Драгоманова. – 4 вид., перероб. і допов. – Київ : НПУ імені М. П. Драгоманова, 2018. – 229 с.

УДК 016:929]:37

кільк. прим.: 1 (Н/а. – 1)

 

13. 070(477)

Ж92 Журналісти: їхні права і обов'язки [Текст] / відп. за випуск Михайло Дворак. – Ужгород : Комітет виборців України, [2003?]. – 68 с. – Бібліогр.: 68.

УДК 070(477)

кільк. прим.: 1 (Н/а. – 1)

 

14. 016:929

Б14 Іван Багряний (1906-1963) : український письменник і політичний діяч (До 110-річчя від дня народження) [Текст] : біобібліогр. покажч. / уклад. С. Козак. – Київ : Літ. Україна ; Укр. видавнича спілка ім. І. Багряного, 2016. – 264 с.

УДК 016:929]:82.0

кільк. прим.: 1 (Н/а. – 1)

 

15. 025.178

В18 Вартові безпеки [Текст] : альбом сучасної української міліцейської пісні / авт. проекту В. Ромаскевич. – Полтава : Вид. "Полтава", 2007. – 60 с.

УДК 025.178+784

кільк. прим.: 1 (Н/а. – 1)

 

16. 030(477)

Е64 Енциклопедія Сучасної України [Текст]. Т. 18 : Лт - Малицький / НАН України, Наук. тов-во ім. Шевченка, Ін-т енциклопед. дослідж. НАН України. – Київ, 2017. – 712 с. : іл., карти, схеми, фото. – Скорочення, вживані в ЄСУ: с. 709-711.

УДК 030(477)

кільк. прим.: 2 (ЧЗ№2. – 1, ЧЗ№4. – 1)

 

17. 001(477)

С76 Стан та законодавче забезпечення розвитку науки та науково-технічної сфери держави [Текст] : матеріали парламентських слухань у Верховній Раді України, 2 липн. 2014 р. / Верховна Рада України, Комітет з питань науки і освіти. – Київ : Парламентське вид-во, 2014. – 744 с.

УДК 001(477)

кільк. прим.: 1 (Н/а. – 1)

 

18. 016:2

Б27 Басенко Р.

Європейський ренесанс і молодіжна політика ордену єзуїтів [Текст] : бібліогр. покажч. / Руслан Басенко ; наук. ред. Б. Год ; Полтав. нац. пед. ун-т імені В. Г. Короленка. – Полтава : ПНПУ імені В. Г. Короленка, 2017. – 220 с. : іл. – (Studies of Humanism Jesuits). – Парал. тит. арк. англ.

УДК 016:2+27-78

кільк. прим.: 1 (ВРК. – 1)

 

19. 003

І-20 Іванова О. А.

Кирилична рукописна книга XVI ст. з фондів Інституту рукопису Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського [Текст] : іст.-кодикологічне дослідження : альбом філіграней / Ольга Андріївна Іванова ; відп. ред. Л. А. Дубровіна ; НАН України. Нац. б-ка України імені В. І. Вернадського, Ін-т рукопису. – Київ, 2016. – 256 с. : іл. – Імен. покаж.: с. 247-254. – Бібліогр.: с. 212–214.

УДК 003.349

кільк. прим.: 1 (Н/а. – 1)

 

20. 005(075.8)

К68 Королюк С. В.

Основи соціального управління [Текст] : навч.-метод. посіб. для студ. спец. 7.010105 - "соціальна педагогіка" / С. В. Королюк ; Полтав. нац. пед. ун-т імені В. Г. Короленка. – Полтава : ПНПУ імені В. Г. Короленка, 2006. – 144 с. – Бібліогр.: с. 134–142.

УДК 005(075.8)+37.07

кільк. прим.: 1 (ЧЗ№4. – 1)

 

21. 070(477)(091)

К84 Крупський І. В.

Національно-патріотична журналістика Украіни (Друга половина XIX - перша чверть XX ст.) [Текст] / Іван Васильович Крупський. – Львів : Світ, 1995. – 184 с. – Бібліогр.: с. 179–181.

УДК 070(477)(091)

кільк. прим.: 1 (Н/а. – 1)

 

22. 025.178

Л38 Левченко Г. С.

На козака пригодонька [Текст] : лірико-драматична поема для мішаного хору в супроводі баяна / Григорій Семенович Левченко ; Полтав. держ. пед. ін-т імені В.Г. Короленка. – Полтава, 1998. – 14 с.

УДК 025.178

кільк. прим.: 1 (ВРК. – 1)

 

23. 025

Л68 Лобузін І.

Цифрові бібліотечні проекти: технологічні рішення та управління життєвим циклом колекцій [Текст] : монографія / Іван Лобузін ; відп. ред. В. А. Широков ; НАН України, Нац. б-ка України імені В. І. Вернадського. – Київ, 2016. – 216 с. – Бібліогр.: с.187–215.

УДК 025:004

кільк. прим.: 2 (Н/а. – 2)

 

24. 001.891

С34 Сидоренко В. К.

Основи наукових досліджень [Текст] : навч. посіб. / Віктор Костянтинович Сидоренко, Ольга Олександрівна Титаренко ; Полтав. нац. пед. ун-т імені В. Г. Короленка. – Полтава : Полтавський літератор, 2013. – 348 с. – Бібліогр.: с. 344–345.

УДК 001.891

кільк. прим.: 1 (ВРК. – 1)

 

25. 005.322

М65 Мистецтво самопрезентації [Текст] / Н. Харченко, Н. Шпиг, М. Скрипник, Т. Куниця. – Київ : Шк. світ, 2018. – 120 с. – (Бібліотека "Шкільного світу"). – Бібліогр.: с. 119.

УДК 005.322

кільк. прим.: 2 (ЧЗ№4. – 2)

 

26. 004(072.3)

К32 Квести на уроках інформатики [Текст] / О. Шмігельська, І. Пітка, Н. Зеленська, О. та ін. Барабаш. – Київ : Перше вересня, 2017. – 96 с. : іл. – (Бібліотека "Шкільного світу"). – Бібліогр.: с. 93 (14 назв).

УДК 004(072.3)

кільк. прим.: 1 (ЧЗ№3. – 1)

 

Загальна кількість примірників: 34

 

Місця збереження документів:

Н/а - Науковий абонемент

ВРК - Відділ рідкісної книги

 

1. 27-29

Н37 Наш духовний отець. Духовні чада отця Євфімія [Текст]. – Київ : Європ. ун-т фін., інформ. систем,,менедж. і бізнесу, 2000. – 58 с. : портр.

УДК 27-29

кільк. прим.: 1 (Н/а. – 1)

 

2. 27(062)

Т78 Труди Київської Духовної Академії [Текст]. № 27 / Українська Православнв Церква. – Київ : Вид. відділ УПЦ, 2017. – 378 с. – Текст укр., рос. – Бібліогр. в підрядк. прим.

УДК 27(062)

кільк. прим.: 1 (Н/а. – 1)

 

3. 2(477)(091)

Д36 Держава і церква в новітній історії України [Текст] : зб. наук. ст. за матеріалами VІ Всеукр. наук. конф., (Полтава, 25-26 жовт. 2017 р.) / Полтав. нац. пед. ун-т імені В. Г. Короленка, Каф. історії України, Полтав. облдержадмін., Від-ня релігієзнавства Ін-ту філос. імені Г. С. Сковороди НАН України, Укр. асоц. релігієзнавців. – Полтава : АСМІ, 2017. – 382 с. – Бібліогр. в кінці ст.

УДК 2(477)(091)

кільк. прим.: 2 (ВРК. – 1, Н/а. – 1)

 

4. 2(062)

Н34 Наукові записки Ужгородського державного університету [Текст]. Вип. 3 / упоряд. Д. І. Штерр ; ДВНЗ Ужгород. нац. ун-т, Іст. ф-т, Наук.-дослід. центр іст.-реліг. студій "Логос". – Ужгород : УжНУ "Говерла", 2014. – 272 с. – (Історично-релігійні студії). – Бібліогр. в підрядк. прим.

УДК 2(062)

кільк. прим.: 1 (Н/а. – 1)

 

5. 2(062)

Н34 Наукові записки Ужгородського державного університету [Текст]. Вип. 5 / редкол.: В. В. Кічера, І. Я. Скочиляс, О. Ю. Турій [та ін.] ; ДВНЗ Ужгород. нац. ун-т, Наук.-дослід. центр іст.-реліг. студій "Логос". – Ужгород : УжНУ "Говерла", 2016. – 348 с. – (Історично-релігійні студії). – Текст: укр., англ. – Бібліогр. в підрядк. прим.

УДК 2(062)

кільк. прим.: 1 (Н/а. – 1)

 

6. 2(477)(092)

С73 Сповідники та подвижники Православної Церкви на Закарпатті в ХХ ст. [Текст] / гол. авт. кол. Ю. Данилець ; Українська Православна Церква, Мукачіївська Православна єпархія, Богослов.-іст. наук.-дослід. центр імені архімандрита Василя (Проніна), Каф. іст. України ДВНЗ "УжНУ". – Мукачево : Скорпіон Т-ЛТД, 2011. – 585 с. – Бібліогр.: с. 549–582.

УДК 2(477)(092)

кільк. прим.: 1 (Н/а. – 1)

 

7. 2(477)(092)

Б90 Бублик Л.

Скромний син землі Перемиської - отець Партеній Петро Павлик [Текст] / Людмила Бублик. – Львів : Місіонер, 2018. – 112 с. : фото. – З автографом автора. – Бібліогр.: с. 89–92.

Автограф: Для Наукової бібліотеки Полтавського національного педагогічного університету ім. В. Короленка щиро авторка. Л. Бублик

08.02.2018 р..

УДК 2(477)(092)

кільк. прим.: 1 (Н/а. – 1)

 

8. 2(477)(092)

О-36 Огієнко Іван (митрополит Іларіон).

Світильники землі української [Текст] / Огієнко Іван (митрополит Іларіон) ; упоряд., авт. передм. Микола Тимошик. – Київ : Наша культура і наука, 2017. – 444 с. : іл. – (Фундації імені митрополита Іларіона (Огієнка) "Запізніле вороття" ; Сер. 2. Зарубіжні першодруки ; Т. 14). – Бібліогр.: с. 431–432 та в підрядк. прим.

УДК 2(477)(092)

кільк. прим.: 1 (Н/а. – 1)

 

9. 2(477)(092)

Р63 Рожко В. Є.

Високопреосвященний Никанор Абрамович, архієпископ Київський і Чигиринський, митрополит УАПЦ на емиграції [Текст] : монографія / Володимир Євтухович Рожко. – Луцьк : Волинська обл. друкарня, 2017. – 316 с. : іл. фото. – З автографом автора. – Бібліогр.: с. 262–277.

Автограф: Бібліотеці Полтавського педуніверситету. В. Рожко

12.01.2018 р..

УДК 2(477)(092)

кільк. прим.: 1 (Н/а. – 1)

 

10. 27-29

С13 Сагач Г. М.

Божий світ і ми: сповідь серця [Текст] / Галина Михайлівна Сагач ; КВНЗ "Херсон. акад. неперервної освіти" Херсон. обл. ради. – Херсон : Херсон. акад. неперервної освіти, 2012. – 206 с.

УДК 27-29+808

кільк. прим.: 1 (Н/а. – 1)

 

11. 2-46

С13 Сагач Г. М.

Талант милосердя: штрихи до портрета Власова Володимира Яковича, директора Миколаївського притулку для людей похилого віку та інвалідів [Текст] / Галина Михайлівна Сагач ; Всеукр. народний ун-т українознав. імені Григорія Сковороди. – Київ : Нац. акад. керівних кадрів культ. і мистец., 2017. – 64 с. : фото.

УДК 2-46

кільк. прим.: 1 (Н/а. – 1)

 

12. 2-29

С13 Сагач Г. М.

Божий світ і ми: скрижалі Слова [Текст] / Галина Михайлівна Сагач ; КВНЗ "Херсон. акад. неперервної освіти" Херсон. обл. ради. – Херсон : Херсон. акад. неперервної освіти, 2013. – 236 с. – З автографом автора.

Автограф: В дар бібліотеці. Г. Сагач

 

Автограф: Високошановному М. І. Степаненку з близькими від автора з любовью у Христі! Г. Сагач

13.02.2018 р..

УДК 2-29+808

кільк. прим.: 2 (Н/а. – 2)

 

13. 2-29

С13 Сагач Г. М.

Під покровом любові Богородиці (роздуми паломниці) [Текст] / Галина Михайлівна Сагач. – Київ : Джулія, 2001. – 104 с. – З автографом автора.

Автограф: В дар бібліотеці. Г. Сагач.

УДК 2-29

кільк. прим.: 1 (Н/а. – 1)

 

14. 2-29

С13 Сагач Г. М.

Великдень в Єрусалимі: сім днів на Святій Землі [Текст] / Галина Михайлівна Сагач. – Київ : Джулія, 2001. – 64 с. – З автографом автора.

Автограф: В дар від автора на Благодать Душі. Г. Сагач.

04.10.2017 р..

УДК 2-29

кільк. прим.: 1 (Н/а. – 1)

 

Загальна кількість примірників: 16

 

Місця збереження документів:

ВРК - Відділ рідкісної книги

ЧЗ№4 - Читальна зала № 4

Н/а - Науковий абонемент

 

1. 159.923.2

П86 Психологічні координати розвитку особистості: реалії та перспективи [Текст] : зб. наук. матеріалів Всеукр. наук.-практ. конф., (Полтава, 20 трав. 2016 р.) / за заг. ред. С. П. Яланської ; Ін-т психології імені Г. С. Костюка, Полтав. нац. пед. ун-т імені В. Г. Короленка, ПОІППО імені М. В. Остроградського [та ін.]. – Полтава : Вид. Шевченко Р. В., 2016. – 126 с. – Бібліогр. в кінці ст.

УДК 159.923.2

ББК 88.37

кільк. прим.: 2 (ВРК. – 1, ЧЗ№4. – 1)

 

2. 17(03)

І-52 Імідж і здоров'я [Текст] : термінолог. слов. / авт.-уклад. Т. Я. Довга ; Кировоград. держ. пед. ун-т імені Володимира Винниченка, Укр.-пол. н.-д. лаб.проф. успішності вчителя. – Кропивницький : Озеров Г. В., 2017. – 72 с.

УДК 17(03)

кільк. прим.: 1 (Н/а. – 1)

 

3. 159.922.8(075.8)

П86 Психологія розвитку особистості у підлітковому та ранньому юнацькому віці [Текст] : навч. посіб. / за ред. К. В. Седих ; Полтав. нац. пед. ун-т імені В. Г. Короленка. – Полтава : Астрая, 2018. – 342 с. – Бібліогр.: с. 337–340.

УДК 159.922.8(075.8)

кільк. прим.: 10 (ВРК. – 1, ЧЗ№4. – 3, Н/а. – 6)

 

4. 1(062)

І-84 Ірраціональне підгрунтя раціональності [Текст] : матеріали учасників Всеукр. наук.-теорет. конф., (Полтава, 14 квіт. 2009 р.) / Полтав. держ. пед. ун-т імені В. Г. Короленка, каф. філос., Ін-т філос. імені Г. С. Сковороди НАН України, від. філос. антропології, Київ. нац. пед. ун-т імені М. П. Драгоманова, каф. філос. – Полтава, 2009. – 320 с. – Бібліогр. в кінці ст.

УДК 1(062)

кільк. прим.: 1 (ВРК. – 1)

 

5. 159.922.76

Б24 Барбера М. Л.

Детский аутизм и вербально-поведенческий подход (The Verbal Behavior Approach). Обучение детей с аутизмом и связанными растройствами [Текст] / Мэри Линч Барбера, Трейси Расмуссен ; пер. с англ. Д. Г. Сергеева ; предисл. М. Санд-берга. – Киев : Сварог, 2017. – 304 с. – Имен. указ.: с. 290–292 ; Предм. указ.: с. 292-303.

УДК 159.922.76

кільк. прим.: 1 (ЧЗ№4. – 1)

 

6. 159.922.1

Б86 Бочелюк В. Й.

Психологія сексуальності [Текст] : навч. посіб. / Віталій Йосипович Бочелюк, Ольга Анатоліївна Черепєхіна. – Київ : ВД "Скіф", 2018. – 312 с. – Термінолог. слов.: с. 282-303. – Бібліогр. : с. 303–304.

УДК 159.922.1(075.8)

кільк. прим.: 1 (ЧЗ№4. – 1)

 

7. 177.61

Б94 Буцька Н. М.

"Дорожня карта " любові [Текст] / Наталія Миколаївна Буцька. – Полтава : Дивосвіт, 2017. – 88 с.

УДК 177.61

кільк. прим.: 1 (Н/а. – 1)

 

8. 13

В64 Возняк Т.

Філософські есе [Текст] / Тарас Возняк. – Львів : Незалежний культурологічний журнал "Ї", 2009. – 200 с. – Бібліогр. в кінці ст.

УДК 13

кільк. прим.: 1 (Н/а. – 1)

 

9. 13

В64 Возняк Т.

Та мета та фізика Карпат [Текст] : збірка епіфаній / Тарас Возняк. – Львів : Незалежний культурологічний журнал "Ї", 2011. – 200 с.

УДК 13

кільк. прим.: 1 (Н/а. – 1)

 

10. 13

В64 Возняк Т.

Фаinomeno місця [Текст] : збірка епіфаній / Тарас Возняк. – Львів : Незалежний культурологічний журнал "Ї", 2014. – 106 с.

УДК 13

кільк. прим.: 1 (Н/а. – 1)

 

11. 1(477)(091)

Г85 Гринів О.

Історія української філософії [Текст] / Олег Гринів. – Львів : Тріада плюс, 2015. – 304 с. – З автографом автора.

Автограф: Славному нащадкові козацькому Миколі Івановичу Степаненку на спомин. О. Гринів.

20.11.2016 р..

УДК 1(477)(091)

кільк. прим.: 1 (ЧЗ№4. – 1)

 

12. 159.9:61

З-67 Зливков В.

Спис Гіппократа: Основи психології спілкування для медичних працівників [Текст] / Валерій Зливков, Світлана Лукомська. – Ніжин : Вид. Лисенко М. М., 2017. – 208 с. – Бібліогр.: с. 204–206.

УДК 159.9:61

кільк. прим.: 1 (Н/а. – 1)

 

13. 159.922.76

М17 Максименко Д. С.

Психологічні особливості криз підлітка. Практична психологія [Текст] / Д. С. Максименко. – Київ : Центр учбової літератури, 2018. – 200 с. – Дод.: с.176-195. – Бібліогр.: с. 196–197.

УДК 159.922.76

кільк. прим.: 1 (ЧЗ№4. – 1)

 

14. 159.922.72

М17 Максименко Д. С.

Розвиток розумової діяльності дітей дошкільного віку. Практична психологія [Текст] / Д. С. Максименко. – Київ : Центр учбової літератури, 2018. – 192 с. – Бібліогр.: с. 186–190.

УДК 159.922.72

кільк. прим.: 1 (ЧЗ№4. – 1)

 

15. 159.922.72

М17 Максименко Д. С.

Мовленнєвий і психічний розвиток дітей раннього віку. Практична психологія [Текст] / Д. С. Максименко. – Київ : Центр учбової літератури, 2018. – 192 с. – Дод.: с. 94-189. – Бібліогр.: с. 83–93.

УДК 159.922.72

кільк. прим.: 1 (ЧЗ№4. – 1)

 

16. 159.98

К79 Креативна психологія. Арт-терапія у ДНЗ [Текст] / О. Мокосєєва, В. Прибульська, Л. Корнієнко [та ін.] ; упоряд. Н. М. Радоміцька, В. В. Семизорова. – Київ : Шк. світ, 2017. – 112 с. – (Бібліотека "Шкільного світу").

УДК 159.98

кільк. прим.: 1 (ЧЗ№4. – 1)

 

17. 159.98(075.8)

Н64 Никоненко Ю. П.

Основи психологічної просвіти та профілактики [Текст] : навч.-метод. посіб. / Ю. П. Никоненко ; Ніжин. держ. ун-т імені Миколи Гоголя. – Київ : КНТ, 2017. – 192 с. – Дод.: с. 157-191. – Бібліогр. в кінці розділів.

УДК 159.98(075.8)

кільк. прим.: 1 (ЧЗ№4. – 1)

 

18. 17

С12 Сабиров В. Ш.

Этический анализ проблемы жизни и смерти [Текст] / В. Ш. Сабиров. – Москва : Знание, 1987. – 64 с. – (Новое в жизни, науке, технике. Этика ; № 2).

УДК 17

ББК 87.731.2

кільк. прим.: 1

 

19. 159.922.76

С91 Сухіна І.

Психологічна модель раннього втручання для дітей з аутизмом [Текст] : посібник / І. Сухіна, І. Риндер, Т. Скрипник ; за ред. І. В. Сухіної ; Ін-т спец. педагогіки НАПН України. – Київ ; Чернівці : Букрек, 2017. – 192 с. – Бібліогр.: с. 185–191.

УДК 159.922.76+616.896

кільк. прим.: 2 (ЧЗ№4. – 2)

 

20. 159.922.76

Ч-15 Чайковська О. М.

Психологія конфліктності молодших підлітків, схильних до девіантної поведінки [Текст] : монографія / О. М. Чайковська ; Кам'янець-Подільський нац. ун-т імені Івана Огієнка. – Київ : КНТ, 2018. – 166 с. – Дод.: с.102-165. – Бібліогр.: с. 87–101.

УДК 159.922.76

кільк. прим.: 1 (ЧЗ№4. – 1)

 

Загальна кількість примірників: 31

 

Місця збереження документів:

ЧЗ№4 - Читальна зала № 4

Н/а - Науковий абонемент

ВРК - Відділ рідкісної книги

ЧЗ№2 - Читальна зала № 2

БКов - Біб-ка Коваленка Г. М.

 

1. 316

С73 Способи підвищення соціально-адаптивних можливостей людини в умовах переживання наслідків травматичних подій [Текст] : метод. рек. / Нац. акад. пед. наук України, Ін-т соціальної та політичної психології ; за ред. Т. М. Титаренко. – Кропивницький : Імекс-ЛТД, 2017. – 80 с.

УДК 316.614+364-786+159.98

кільк. прим.: 5 (ЧЗ№4. – 1, Н/а. – 4)

 

2. 32

Д49 Діти емігрантів про себе. Сповіді. Думки. Судження. Біль… [Текст] / за ред. та упоряд.: Ігор Калинець, Наталія Гумницька ; Міжнар. ін-т освіти, культури та зв'язків з діаспорою НУ "Львівська політехніка". – Львів : Артос, 2008. – 112 с. : іл.

УДК 32

кільк. прим.: 1 (Н/а. – 1)

 

3. 34

В53 Вісник Запорізького національного університету [Текст] : зб. наук. праць / гол. ред. Т. О. Коломоєць ; Держ. вищий навч. заклад "Запоріз. нац. ун-т". – Запоріжжя : ЗНУ, 2014. – 182 с. – (Юридичні науки ; № 2, 2013). – Текст укр., рос. – Бібліогр. в кінці ст.

УДК 34

кільк. прим.: 1 (Н/а. – 1)

 

4. 33

В53 Вісник Запорізького національного університету [Текст] : зб. наук. праць / гол. ред. А. В. Череп ; Держ. вищий навч. заклад "Запоріз. нац. ун-т". – Запоріжжя : ЗНУ, 2015. – 154 с. – (Економічні науки ; № 4 (28), 2015). – Бібліогр. в кінці ст.

УДК 33

кільк. прим.: 1 (Н/а. – 1)

 

5. 34

Д36 Держава і право [Текст] : зб. наук. праць. Вип. 78 : Юридичні науки / Ін-т держави і права імені В. М. Корецького НАН України. – Київ : Юридична думка, 2017. – 337 с. – Бібліогр. в кінці ст.

УДК 34

кільк. прим.: 1 (ЧЗ№4. – 1)

 

6. 342.727

П68 Правовий самозахист журналістів [Текст] : практ. посіб. з юридичного захисту працівників ЗМІ в Україні / ред.: О. Палій, В. Замніус ; Ком. Верховної Ради України з питань свободи слова та інформації. – Київ : Геопринт, 2003. – 106 с.

УДК 342.727

кільк. прим.: 2 (Н/а. – 2)

 

7. 343

К82 Кримінальна відповідальність за порушення виборчих прав громадян [Текст] : практ. коментар / відп. ред. П. П. Пилипчук. – Київ : Юрінком Інтер, 2007. – 48 с.

УДК 343.2/.7

кільк. прим.: 1 (Н/а. – 1)

 

8. 323.1(477)

Г15 Галичина в етнополітичному вимірі [Текст] : монографія / авт. кол.: В. О. Котигоренко, В. А. Войналович, О. Я. Калакура [та ін.] ; Ін- т політ. і етнонац. дослід. ім. І. Ф. Кураса. – Київ : ІПіЕНД, 2017. – 840 с. – Бібліогр. в підрядк. прим.

УДК 323.1(477)

кільк. прим.: 2 (Н/а. – 2)

 

9. 323(540)

И60 Индия: дух предпринимательства [Текст] / авт. текста А. Малик ; предисл. Т. Н. Нинан ; фот. А. Нараин. – [Б. м.] : Roli Books, [2012?]. – 257 с. – З автографом С. М. Грицай.

Автограф: В дар от Полтавского городского центра "Шанти" С. Г. Грицай.

УДК 323(540)

кільк. прим.: 1 (Н/а. – 1)

 

10. 33:316

С69 Соціально-економічні трансформації в епоху глобалізації [Текст] : зб. наук. ст. учасників П'ятої Всеукр. наук.-практ. конф. / гол. ред. Л. І. Яковенко ; Полтав. нац. пед. ун-т імені В. Г. Короленка. – Полтава : Скайтек, 2013. – 252 с. – Бібліогр. в кінці ст.

УДК 33:316

кільк. прим.: 1 (ВРК. – 1)

 

11. 330

М59 Мікроекономіка [Текст] : метод. реком. і вправи для підготовки до семінарських занять та самостійного вивчення курсу / упоряд. Л. Л. Кушнір ; Полтав. держ. пед. ун-т імені В. Г. Короленка. – Полтава, 2005. – 94 с.

УДК 330.101.542

кільк. прим.: 1 (ВРК. – 1)

 

12. 34(072.8)

М54 Методичний комплекс навчальної дисципліни "Правознавство" для студентів І курсу педагогічного факультету [Текст] / відп. за вип. Г. В. Терела ; Полтав. держ. пед. ун-т імені В. Г. Короленка, Каф. правознавства. – Полтава, 2007. – 136 с.

УДК 34(072.8)

кільк. прим.: 1 (ВРК. – 1)

 

13. 34(062)

Д36 Держава і право [Текст] : зб. наук. праць. Вип. 79 : Юридичні науки / Ін-т держави і права імені В. М. Корецького НАН України. – Київ : Юридична думка, 2018. – 284 с. – Бібліогр. в кінці ст.

УДК 34(062)

кільк. прим.: 1 (ЧЗ№4. – 1)

 

14. 323(470+571)

Э91 Этногеографические факторы глобализации и регионализации мира [Текст] / А. Н. Асаул, М. А. Джаман, Е. И. Рыбнов, П. В. Шуканов ; АНО Ин-т проболем экон. возрождения, Санкт-Петербург. гос. архит.-строит. ун-т, Полтав. ун-т экономики и торговли. – Санкт-Петербург : ИПЕВ, 2010. – 304 с. – (Экономическое возраждение России ; № 39). – Библиогр. в подстроч. примеч.

УДК 323(470+571)

кільк. прим.: 1 (Н/а. – 1)

 

15. 323(477)(092)

В64 Возняк Т.

Ретроспективна політологія. Епоха Ющенка. Довга прелюдія [Текст] / Тарас Возняк. – Львів : Незалежний культурологічний журнал "Ї", 2010. – 264 с.

УДК 323(477)(092)

кільк. прим.: 1 (Н/а. – 1)

 

16. 323(477)(092)

В64 Возняк Т.

Ретроспективна політологія. Епоха Ющенка. Втрата сподівань [Текст] / Тарас Возняк. – Львів : Незалежний культурологічний журнал "Ї", 2010. – 202 с.

УДК 323(477)(092)

кільк. прим.: 1 (Н/а. – 1)

 

17. 323(477)(092)

В64 Возняк Т.

Ретроспективна політологія. Епоха Януковича. Post-Ющенко [Текст] / Тарас Возняк. – Львів : Незалежний культурологічний журнал "Ї", 2010. – 202 с.

УДК 323(477)(092)

кільк. прим.: 1 (Н/а. – 1)

 

18. 323(477)(092)

В64 Возняк Т.

Ретроспективна політологія. Епоха Януковича. Агонія режиму [Текст] / Тарас Возняк. – Львів : Незалежний культурологічний журнал "Ї", 2014. – 458 с.

УДК 323(477)(092)

кільк. прим.: 1 (Н/а. – 1)

 

19. 323(477)(092)

В64 Возняк Т.

Ретроспективна політологія. Епоха Януковича. І наступила свобода [Текст] / Тарас Возняк. – Львів : Незалежний культурологічний журнал "Ї", 2013. – 544 с.

УДК 323(477)(092)

кільк. прим.: 1 (Н/а. – 1)

 

20. 323(477)(092)

В64 Возняк Т.

Ретроспективна політологія. Епоха Кучми. Pre-Ющенко [Текст] / Тарас Возняк. – Львів : Незалежний культурологічний журнал "Ї", 2010. – 180 с.

УДК 323(477)(092)

кільк. прим.: 1 (Н/а. – 1)

 

21. 316.3

В64 Возняк Т.

Філософічні есе [Текст] / Тарас Возняк. – Київ : Дух і Літера, 2016. – 590 с.

УДК 316.3

кільк. прим.: 1 (Н/а. – 1)

 

22. 338.48

Г85 Гринів О.

Філософія туризму [Текст] : навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. / Олег Гринів ; Львів. держ. ун-т фіз. культури імені Івана Боберського. – Львів : ПАІС, 2017. – 200 с. – З автографом автора.

Автограф: Вельмишановному Миколі Івановичу Степаненку на іменини з пошаною. О. Гринів.

грудень 2017 р..

УДК 338.48

кільк. прим.: 1 (ЧЗ№2. – 1)

 

23. 338.46

Д81 Дудник І. М.

Територіальна організація послуг [Текст] : курс лекцій / Іван Миколайович Дудник ; Міжнар. наук.- техн. ун-т, Полтав. ін-т бізнесу. – Полтава : ПІБ МНТУ, 2002. – 100 с. : іл. – З автографом автора. – Бібліогр.: с. 91.

Автограф: Вельмишановному Григорію Михайловичу з глибокою пошаною від автора. І. М. Дудник.

УДК 338.46

кільк. прим.: 1 (Біб-ка Коваленка Г. М. – 1)

 

24. 330.111.4

З-12 Заблоцький Б. Ф.

Розміщення продуктивних сил України: Національна макроекономіка [Текст] : посібник / Богдан Федорович Заблоцький. – Киев : Академвидав, 2002. – 386 с. – (Альма-матер). – Бібліогр.: с. 354–357.

УДК 330.111.4

кільк. прим.: 1 (Біб-ка Коваленка Г. М. – 1)

 

25. 330.111.4

І-98 Іщук С. І.

Розміщення продуктивних сил і територіальна організація виробництва [Текст] : навч. посіб. для студ. економ. та географ. спец. вищих навч. закладів / Степан Іванович Іщук ; Київ. нац. ун-т імені Т. Шевченка. – Київ : Паливода А. В., 2002. – (Бібліотечка студента). – Слов. вживаних термінів і понять: с. 244-250.

УДК 330.111.4

кільк. прим.: 1 (Біб-ка Коваленка Г. М. – 1)

 

26. 34(072.3)

М38 Машика В. Т.

Розвиток критичного мислення на уроках правознавства та в позакласній роботі [Текст] / Віктор Томашович Машика. – Харків : Основа, 2017. – 111 с. – (Бібліотека журналу "Історія та правознавство" ; вип. 12 (168)).

УДК 34(072.3)

кільк. прим.: 1 (ЧЗ№4. – 1)

 

27. 34(072.3)

М38 Машика В. Т.

Інтелектуальні ігри з правознавства [Текст] / Віктор Томашович Машика. – Харків : Основа, 2018. – 94 с. – (Бібліотека журналу "Історія та правознавство" ; вип. 5 (173)).

УДК 34(072.3)

кільк. прим.: 1 (ЧЗ№4. – 1)

 

28. 311(477)

С30 Семенюк А. Б.

Демографічна ситуація в Україні - національна трагедія [Текст] / Анна Богданівна Семенюк. – Львів : Духовна вісь, 2001. – 16 с. – Бібліогр.: с. 14.

УДК 311(477)

кільк. прим.: 1 (Біб-ка Коваленка Г. М. – 1)

 

29. 349.2

Т35 Терела Г. В.

Трудове право [Текст] : метод. комплекс навч. дисципліни / Галина Василівна Терела ; Полтав. держ. пед. ун-т імені В. Г. Короленка. – Полтава, 2005. – 142 с.

УДК 349.2(075.8)

кільк. прим.: 1 (ВРК. – 1)

 

30. 323(477)(092)

Т41 Тимошик М. С.

"Українець я є, і ніщо українське не сміє бути мені чужим": націоналістична ідея в житті й діяльності Євгена Онацького [Текст] / Микола Степанович Тимошик. – Івано-Франківськ : Місто НВ, 2015. – 60 с. – З автографом автора.

Автограф: Бібліотеці Полтавського університету - славимо Націю, яку поважатимуть у Європі. Автор. 19.03.17 р..

УДК 323(477)(092)

кільк. прим.: 1 (Н/а. – 1)

 

31. 331.105.44

Ц28 Цвих В. Ф.

Профспілки у громадському суспільстві: теорія, методологія, практика [Текст] : монографія / Володимир Федорович Цвих ; Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка. – Київ : Київ. ун-т, 2002. – 377 с. – Бібліогр. в підрядк. прим.

УДК 331.105.44

кільк. прим.: 2 (Н/а. – 2)

 

32. 330.111.4

Ч-49 Чернюк Л. Г.

Розміщення продуктивних сил України [Текст] / Людмила Григорівна Чернюк, Дмитро Віталійович Клиновий. – Київ : ЦУЛ, 2002. – 440 с. – На обкл. авт. не зазначено.

УДК 330.111.4

кільк. прим.: 1 (Біб-ка Коваленка Г. М. – 1)

 

33. 332(477)

Я47 Яковенко Л. І.

Промислова політика в трансформаційній економіці [Текст] / Лариса Іванівна Яковенко. – Полтава : Скайтек, 2000. – 314 с. – Бібліогр.: с. 303–314.

УДК 332(477)

кільк. прим.: 1 (ВРК. – 1)

 

Загальна кількість примірників: 40

 

Місця збереження документів:

ВРК - Відділ рідкісної книги

Н/а - Науковий абонемент

ЧЗ№4 - Читальна зала № 4

ЧЗ№3 - Читальна зала № 3

БКов - Біб-ка Коваленка Г. М.

 

1. 37.013

Е86 Естетика і етика педагогічної дії [Текст] : зб. наук. праць. Вип. 14 / гол. ред. М. І. Степаненко ; Ін-т пед. освіти і освіти дорослих НАПН України, Полтав. нац. пед. ун-т імені В. Г. Короленка. – Київ ; Полтава : ПНПУ імені В. Г. Короленка, 2016. – 219 с. : іл. – Текст укр., лит., рос., англ, нім. – Бібліогр. в кінці ст.

УДК 37.013

ББК 74.00

кільк. прим.: 1 (ВРК. – 1)

 

2. 37.013

Е86 Естетика і етика педагогічної дії [Текст] : зб. наук. праць. Вип. 16 / гол. ред. М. І. Степаненко ; Ін-т пед. освіти і освіти дорослих НАПН України, Полтав. нац. пед. ун-т імені В. Г. Короленка. – Київ ; Полтава : ПНПУ імені В. Г. Короленка, 2017. – 214 с. : іл. – Текст укр., лит., рос., англ, нім. – Бібліогр. в кінці ст.

УДК 37.013

ББК 74.00

кільк. прим.: 1 (ВРК. – 1)

 

3. 378(477)

В55 Вища педагогічна освіта і наука України: історія, сьогодення та перспективи розвитку. Тернопільська область [Текст] / голова ред. ради В. Г. Кремень ; НАПН України, Асоціація ректорів пед. ун-тів Європи, Ін-т вищої освіти. – Київ : Знання України, 2011. – 280 с. – Бібліогр. : с. 276–279 (105 назви).

УДК 378(477)

ББК 74.584(4Укр)

кільк. прим.: 1 (Н/а. – 1)

 

4. 37.0

П24 Педагогічні науки [Текст] : зб. наук. праць. Вип. 65 / гол. ред. М. І. Степаненко ; Полтав. нац. пед. ун-т імені В. Г. Короленка. – Полтава : ПНПУ імені В. Г. Короленка, 2016. – 172 с. – Режим доступу: http://dspace.pnpu.edu.ua/handle/123456789/6587. – Текст укр., англ. – Бібліогр.: в кінці ст.

УДК 37.0+378

кільк. прим.: 1 (ВРК. – 1)

 

5. 378.6

Л43 Лектори Полтавського обласного інституту післядипломної педагогічної освіти імені М. В. Остроградського [Текст] : довідник / уклад.: Т. О. Бондар, Л. В. Литвинюк ; Полтав. обл. держ. адмін, Головне упр. освіти і науки Полтав. обл. держадмін., ПОІППО імені М. В. Остроградського. – Полтава : ПОІППО, 2012. – 76 с.

УДК 378.6:37(477.53)(092)

кільк. прим.: 1 (Н/а. – 1)

 

6. 37.018.5

К60 Колегіум імені Святого Йосафата Бучацького монастиря Чесного Хреста Господнього ЧСВВ [Текст]. – [Б. м.] : [б. в.], 2010. – 32 с.

УДК 37.018.5

кільк. прим.: 1 (Н/а. – 1)

 

7. 378.6

І-90 Історія та творчий доробок факультету технологій та дизайну [Текст] : до 95-річчя заснування Полтавського державного педагогічного університету імені В. Г. Короленка / гол. ред. В. П. Титаренко ; Полтав. держ. пед. ун-т імені В. Г. Короленка. – Полтава : ПНПУ, 2009. – 308 с. : іл., фото + кольор. фото (вкладка). – Бібліогр. в кінці ст.

УДК 378.6:37(477.53)

кільк. прим.: 1 (ВРК. – 1)

 

8. 378(075.8)

М54 Методика виховної роботи [Текст] : практикум : навч.-метод. посіб. для студ. / ред. О. О, Лаврентьєва. – Кривий Ріг : КДПУ, 2011. – 118 с. – Бібліогр. після розд.

УДК 378(075.8)

кільк. прим.: 1 (ЧЗ№4. – 1)

 

9. 37.0

П24 Педагогічні науки [Текст] : зб. наук. праць. Вип. 69 / гол. ред. М. І. Степаненко ; Полтав. нац. пед. ун-т імені В. Г. Короленка. – Полтава : ПНПУ імені В. Г. Короленка, 2017. – 138 с. – Режим доступу: http://dspace.pnpu.edu.ua/handle/123456789/8991. – Текст укр., англ. – Бібліогр.: в кінці ст.

УДК 37.0+378

кільк. прим.: 2 (ВРК. – 1, ЧЗ№4. – 1)

 

10. 37.0

Н83 Нормативний бюлетень [Текст] : довідник / уклад. І. В. Луценко ; Ін-т спец. педагогіки НАПН України. – Київ ; Чернівці : Букрек, 2017. – 48 с.

УДК 37.043.2-056.2/.3

кільк. прим.: 2 (ЧЗ№4. – 1, Н/а. – 1)

 

11. 376.091

О-72 Освіта осіб з особливими потребами: шляхи розбудови [Текст] : наук.-метод. зб. Вип. 12 / за ред. В. В. Засенка, А. А. Колупаєвої ; Ін-т спец. педагогіки НАПН України. – Київ ; Чернівці : Букрек, 2017. – 184 с.

УДК 376.091+159.922.76

кільк. прим.: 2 (ЧЗ№4. – 2)

 

12. 376-056.264

П78 Програми з корекційно-розвиткової роботи для підготовчих, 1-4 класів спеціальних загальноосвітніх навчальних закладів для дітей з тяжкими порушеннями мовлення: "Корекція мовлення", "Корекція розвитку" [Текст] / за ред. Е. А. Данілавічюте, А. А. Колупаєвої, Л. І. Трофименко, Ю. В. Рібцун ; Ін-т спец. педагогіки НАПН України. – Київ ; Чернівці : Букрек, 2017. – 152 с.

УДК 376-056.264

кільк. прим.: 2 (ЧЗ№4. – 2)

 

13. 37.09

Т38 Технології здоров'язбереження в загальноосвітніх та вищих навчальних закладах України: проблеми та перспективи [Текст] : матеріали VI Всеукр. студ. наук.-практ. конф., (Полтава 26-27 жовт. 2017 р.) / Полтав. нац. пед. ун-т імені В. Г. Короленка, ДВНЗ Переяслав - Хмельницький держ. пед. ун-т імені Г. Сковороди [та ін.]. – Полтава : ПНПУ імені В. Г. Короленка, 2017. – 122 с. – Бібліогр. в кінці ст.

УДК 37.09+378.09

ББК 74.202.459+74.580.259

кільк. прим.: 1 (ВРК. – 1)

 

14. 37(062)

В53 Вісник Запорізького національного університету [Текст] : зб. наук. праць / гол. ред. Г. В. Локарєва ; Держ. вищий навч. заклад "Запоріз. нац. ун-т". – Запоріжжя : ЗНУ, 2014. – 296 с. – (Педагогічні науки ; № 1 (22), 2014). – Бібліогр. в кінці ст.

УДК 37(062)

кільк. прим.: 1 (Н/а. – 1)

 

15. 37(062)

В53 Вісник Запорізького національного університету [Текст] : зб. наук. праць / гол. ред. Г. В. Локарєва ; Держ. вищий навч. заклад "Запоріз. нац. ун-т". – Запоріжжя : ЗНУ, 2017. – 162 с. – (Педагогічні науки ; № 2 (27), 2016). – Бібліогр. в кінці ст.

УДК 37(062)

кільк. прим.: 1 (Н/а. – 1)

 

16. 373.2.091

С92 Сценарії свят у ДНЗ [Текст] / авт. кол.: О. Ляшенко, Н. Беспалько, Т. Волкова [та ін.] ; упорядн.: В. Семизорова, Н. Радоміцька, О. Духновська. – Київ : Шк. світ, 2017. – 240 с. : іл. – (Бібліотека "Шкільного світу").

УДК 373.2.091

кільк. прим.: 1 (ЧЗ№4. – 1)

 

17. 37(06)

П24 Педагогіка та психологія [Текст] : зб. наук. праць. Вип. 54 / ред.: І. Ф. Прокопенко, С. Т. Золотухіної ; Харків. нац. пед. ун-т імені Г. С. Сковороди. – Харків : Вид. Рожко С. Г., 2016. – 324 с. – Бібліогр.: в кінці ст.

УДК 37(06)+159.9

кільк. прим.: 1 (Н/а. – 1)

 

18. 37.013

Е86 Естетика і етика педагогічної дії [Текст] : зб. наук. праць. Вип. 18 / гол. ред. М. І. Степаненко ; Ін-т пед. освіти і освіти дорослих НАПН України, Полтав. нац. пед. ун-т імені В. Г. Короленка. – Київ ; Полтава : ПНПУ імені В. Г. Короленка, 2018. – 194 с. : іл. – Текст укр., лит., рос., англ, нім. – Бібліогр. в кінці ст.

УДК 37.013

кільк. прим.: 2 (ВРК. – 1, ЧЗ№4. – 1)

 

19. 37.0

П24 Педагогічні науки [Текст] : зб. наук. праць. Вип. 70 / гол. ред. М. І. Степаненко ; Полтав. нац. пед. ун-т імені В. Г. Короленка. – Полтава : ПНПУ імені В. Г. Короленка, 2017. – 124 с. – Режим доступу: http://dspace.pnpu.edu.ua/handle/123456789/9681. – Текст укр., англ. – Бібліогр.: в кінці ст.

УДК 37.0+378

кільк. прим.: 2 (ВРК. – 1, ЧЗ№4. – 1)

 

20. 378

П27 Перший полтавський! Відзначення 100-літнього ювілею Полтавського національного педагогічного університету (1914-2014) [Текст] / уклад. М. Степаненко ; Полтав. нац. пед. ун-т імені В. Г. Короленка. – Полтава : ПНПУ імені В. Г. Короленка, 2018. – 190 с.

УДК 378.6:37(477.53)

кільк. прим.: 2 (ВРК. – 1, Н/а. – 1)

 

21. 378(477)

Д70 Дослідження якості конкурсного відбору студентів вищих навчальних закладів за результатами зовнішнього незалежного оцінювання: аналітичні матеріали [Текст] / за ред. В. В. Ковтунця, С. А. Ракова ; Спілка ректорів вищ. навч. закл., Ін-т вищ. освіти нац. акад. пед. наук. – Київ : Нора-Друк, 2015. – 160 с. – Дод.: с. 120-155.

УДК 378(477)

кільк. прим.: 1 (Н/а. – 1)

 

22. 37.013

Е86 Естетика і етика педагогічної дії [Текст] : зб. наук. праць. Вип. 17 / гол. ред. М. І. Степаненко ; Ін-т пед. освіти і освіти дорослих НАПН України, Полтав. нац. пед. ун-т імені В. Г. Короленка. – Київ ; Полтава : ПНПУ імені В. Г. Короленка, 2018. – 194 с. : іл. – Текст укр., лит., рос., англ, нім. – Бібліогр. в кінці ст.

УДК 37.013

кільк. прим.: 2 (ВРК. – 1, ЧЗ№4. – 1)

 

23. 37(477.53)

Б48 Береги пам'яті. До 80-річчя професора, доктора філософських наук Станіслава Михайловича Варвянського [Текст] : книга спогадів / ВНЗ Укоопспілки "Полтав. ун-т економіки і торгівлі". – Москва : ПУЕТ, 2017. – 96 с.

УДК 37(477.53)(092)

кільк. прим.: 1 (Н/а. – 1)

 

24. 378.091.12

А38 Академічна доброчесність: проблеми дотримання та пріоритети поширення серед молодих вчених [Текст] : колективна монографія / за заг. ред.: Н. Г. Сорокіної, А. Є. Артюхова, І. О. Дегтярьової ; Нац. акад. держ. упр. при Президентові України Дніпропетров. регіон. ін-т держ. упр., Рада молодих вчених Дніпропетров. обл. [та ін.]. – Дніпро : ДРІДУ НАДУ, 2017. – 170 с. – Бібліогр. в кінці розд.

УДК 378.091.12:174

кільк. прим.: 1 (ЧЗ№4. – 1)

 

25. 378.091.8:613

О-72 Освіта і здоров'я студентської молоді: проблеми та перспективи [Текст] : матеріали Всеукр. студ. наук.-практ. конф., (Полтава, 23 квіт. 2009 р.) / Полтав. держ. пед. ун-т імені В. Г. Короленка, Фак-т фіз. виховання, Каф. методики викладання спортивних дисциплін. – Полтава, 2009. – 200 с. – Бібліогр. в кінці ст.

УДК 378.091.8:613

кільк. прим.: 1 (ВРК. – 1)

 

26. 378(062)

Н34 Наукові розвідки студентської молоді в умовах єдиного освітнього простору [Текст] : Перші наук.-пед. читання (Полтава, 22 трав. 2008 р.) / Полтав. держ. пед. ун-т імені В. Г. Короленка, Ф-т технологій та дизайну. – Полтава : ПДПУ імені В. Г. Короленка, 2008. – 305 с. – Присвячені пам'яті акад. Д. О. Тхоржевського. – Бібліогр. в кінці ст.

УДК 378(062)

кільк. прим.: 1 (ВРК. – 1)

 

27. 378(062)

Н34 Наукові здобутки студентів і магістрантів - освіті ХХІ століття [Текст] : матеріали VІІ Міжнар. студ. наук.-практ. конф., (Полтава 14-15 берез. 2012 р.) : зб. наук. праць. Вип. 12 / Полтав. нац. пед. ун-т імені В. Г. Короленка, Психолого-пед. ф-т. – Полтава : ПНПУ імені В. Г. Короленка, 2012. – 404 с. – Бібліогр. в кінці ст.

УДК 378(062)

кільк. прим.: 1 (ВРК. – 1)

 

28. 378(062)

Н34 Наукові здобутки студентів і магістрантів - освіті ХХІ століття [Текст] : матеріали VІ Міжнар. студ. наук.-практ. конф., (Полтава 10-11 берез. 2011 р.) : зб. наук. праць. Вип. 11 / Полтав. нац. пед. ун-т імені В. Г. Короленка, Психолого-пед. ф-т. – Полтава : ПНПУ імені В. Г. Короленка, 2011. – 482 с. – Бібліогр. в кінці ст.

УДК 378(062)

кільк. прим.: 1 (ВРК. – 1)

 

29. 378(062)

Н34 Наукові здобутки студентів і магістрантів - освіті ХХІ століття [Текст] : матеріали V Міжнар. студ. наук.-практ. конф., (Полтава 10-11 берез. 2010 р.) : зб. наук. праць. Вип. 10 / Полтав. нац. пед. ун-т імені В. Г. Короленка, Психолого-пед. ф-т. – Полтава : ПНПУ імені В. Г. Короленка, 2010. – 420 с. – Бібліогр. в кінці ст.

УДК 378(062)

кільк. прим.: 1 (ВРК. – 1)

 

30. 378.6:37(477.53)

П86 Психолого-педагогічний факультет Полтавського національного педагогічного університету імені В. Г. Короленка [Текст] / редкол.: Н. В. Сулаєва, Ю. І. Браїлко, Л. П. Процай, А. Є. Чорнощокова. – Полтава : АСМІ, 2018. – 308 с. : іл. – До 40-річного ювілею психолого-педагогічного факультету ПНПУ імені В. Г. Короленка. – Бібліогр.: с. 302–307 (49 назв).

УДК 378.6:37(477.53)

кільк. прим.: 3 (ВРК. – 1, Н/а. – 2)

 

31. 378(062)

Н34 Наукові здобутки студентів і магістрантів - освіті ХХІ століття [Текст] : матерііали ІІІ міжнар. студ. наук.-практ. конф., (Полтава, 11-12 берез. 2008 р.) : зб. наук. праць. Вип. 8, Ч. 2 / Полт. держ. пед. ун-т імені В. Г. Короленка, Психолого-пед. ф-т. – Полтава : ПДПУ імені В. Г. Короленка, 2008. – 207 с. – Бібліогр. : в кінці ст.

УДК 378(062)

кільк. прим.: 1 (ВРК. – 1)

 

32. 373.2(062)

С91 Сучасні тенденції розвитку теорії і практики дошкільної освіти [Текст] : зб. наук. праць за матеріалами Всеукр. наук.-практ. конф., (Полтава, 19-20 трав. 2010 р.) / Полтав. облдержадмін., Полтав. нац. пед. ун-т імені В. Г. Короленка, Нац. пед. ун-т імені М. П. Драгоманова [та ін.]. – Полтава, 2010. – 197 с. – Бібліогр. в кінці ст.

УДК 373.2(062)

кільк. прим.: 1 (ВРК. – 1)

 

33. 37.091.39:614

С91 Сучасні здоров'язберігальні технології у навчально-виховних закладах [Текст] : навч. посіб. для студ. спец. 6.010201 "Фізичне виховання", 014 Середня освіта (фізична культура), 017 Фізична культура і спорт для денної та заочної форми навчання / уклад. Т. М. Денисовець ; Полтав. нац. пед. ун-т імені В. Г. Корленка, Каф. медико-біолог. дисциплін і фіз. виховання. – Полтава : ПНПУ імені В. Г. Короленка, 2018. – 176 с. – Бібліогр.: с. 162–164 та в кінці тем.

УДК 37.091.39:614

кільк. прим.: 1 (ВРК. – 1)

 

34. 37.015.31:57.081.1

Т38 Технології інтеграції змісту освіти [Текст] : зб. наук. праць. Вип. 1 / відп. ред. В. Р. Ільченко ; Ін-т пед. АПН України, Наук.-метод. центр інтеграції змісту освіти АПН України, ПОІППО імені М. В. Остроградського. – Київ ; Полтава : НМЦІЗО, 2002. – 192 с. – Бібліогр. в кінці ст.

УДК 37.015.31:57.081.1

кільк. прим.: 1 (Н/а. – 1)

 

35. 37:001.32

Н34 Наукове забезпечення розвитку освіти в України: актуальні проблеми теорії і практики. (До 25-річчя НАПН України) [Текст] : зб. наук. праць / НАПН України. – Київ : ВД "Сам", 2017. – 400 с.

УДК 37:001.32

кільк. прим.: 2 (ЧЗ№4. – 1, Н/а. – 1)

 

36. 373.5.091.26

Т36 Тестові технології оцінювання компетентностей учнів [Текст] : посібник / НАПН України, Ін-т педагогіки ; за ред. О. І. Ляшенка, Ю. О. Жука. – Київ : ВД "Сам", 2017. – 128 с.

УДК 373.5.091.26

кільк. прим.: 3 (ЧЗ№4. – 3)

 

37. 37.015.31:57.081.1

Т33 Теоретичні та методичні засади інтеграції природничо-наукової освіти основної школи [Текст] : посібник / НАПН України, Ін-т педагогіки ; за ред. В. Р. Ільченко, К. Ж. Гуз, О. Г. Ільченко. – Київ : ВД "Сам", 2017. – 320 с.

УДК 37.015.31:57.081.1

кільк. прим.: 45 (ЧЗ№4. – 5, Н/а. – 40)

 

38. 37(062)

З-41 Збірник наукових праць Полтавського державного педагогічного університету імені В.Г.Короленка [Текст]. Вип. 2. – Полтава : Освіта, 1998. – 239 с. – (Педагогічні науки.).

УДК 37(062)

кільк. прим.: 1 (ВРК. – 1)

 

39. 37(062)

З-41 Збірник наукових праць Полтавського державного педагогічного університету імені В.Г. Короленка [Текст]. Вип.7 (46). – Полтава : Техсервіс, 2005. – 366 с. – (Педагогічні науки). – Бібліогр. в кінці ст.

УДК 37(062)

кільк. прим.: 1 (ВРК. – 1)

 

40. 37(062)

З-41 Збірник наукових праць Полтавського державного педагогічного університету імені В. Г. Короленка [Текст]. Вип.5 (38). – Полтава, 2004. – 330 с. – (Педагогічні науки). – Бібліогр. в кінці ст.

УДК 37(062)

кільк. прим.: 1 (ВРК. – 1)

 

41. 378.4(477)

Ш70 Шлях у чотири століття [Текст] : матеріали Міжнар. наук. конф. ""Ad fontes - до джерел" до 400-ї річниці заснування Києво-Могилянської академії, (Київ, 12-14 жовт. 2015 р.) / Нац. ун-т "Києво-Могилянська академія". – Київ, 2016. – 292 с.

УДК 378.4(477)

кільк. прим.: 1 (Н/а. – 1)

 

42. 378(477)

Ф79 Формальна і неформальна освіта у вимірах педагогіки добра Івана Зязюна [Текст] : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф., (Полтава, 5-6 берез. 2018 р.) / НАПН України, Ін-т пед. освіти і освіти дорослих, Полтав. нац. пед. ун-т імені В. Г. Короленка, Нац. пед. ун-т імені М. П. Драгоманова та ін. – Полтава : АСМІ, 2018. – 133 с. – 40-річчя Психолого-педагогічного факультету Полтавського національного педагогічного університету імені В. Г. Короленка присвячено.

УДК 378(477)

кільк. прим.: 2 (ЧЗ№4. – 1, ВРК. – 1)

 

43. 37.091.12

П79 Проектування регіональних освітніх систем підвищення кваліфікації педагогічних працівників: система управління якістю в ПОІППО [Текст] : збірник матеріалів СУЯ відповідно до вимог ДСТУ ISO 9001-2001 / упор. Н. І. Білик ; Полтав. обл. ін-т післядипломної пед. освіти ім. М. В. Остроградського. – Полтава, 2010. – 302 с.

УДК 37.091.12:005.963

кільк. прим.: 1 (Н/а. – 1)

 

44. 37(477)(092)

Р88 Софія Русова. Мемуари [Текст] / Полтав. обл. об-ня Всеукр. т-ва "Просвіта" імені Т. Шевченка ; упоряд. Микола Кульчицький. – Полтава : РІК, 2018. – 312 с. – (Просвітницька книгозбірня ; Кн. 11).

УДК 37(477)(092)

кільк. прим.: 3 (ЧЗ№4. – 1, Н/а. – 2)

 

45. 37(477)(092)

С73 Спокою в житті не знав. Книга-спогад про освітянина Володимира Клименка [Текст] / авт.-упоряд.: Г. М. Голиш, А. Ю. Логінов ; Черкас. нац. ун-т імені Богдана Хмельницького, Відділ освіти Золотоніської РДА. – Черкаси : Вертикаль, 2016. – 240 с. – (Подвижники освіти Шевченкового краю ; вип. 3). – З автографом укладача.

Автограф: Читачам бібліотеки моєї незабутньої alma mater з побажаннями творчих успіхів, здоров'я, щастя, добра, миру. І. Г. Голиш випускник 1970 року.

УДК 37(477)(092)

кільк. прим.: 1 (Н/а. – 1)

 

46. 37.013.3

Ф79 Формування сучасного освітнього середовища: теорія і практика [Текст] : зб. наук. праць. Ч. І / Полтав. нац. пед. ун-т імені В.Г.Короленка [та ін.]. – Полтава : ПНПУ, 2016. – 205 с. – (Психолого-педагогічний факультет). – Текст: укр., англ., пол. – Бібліогр. в кінці ст.

УДК 37.013.3

кільк. прим.: 1 (ВРК. – 1)

 

47. 37.013.3

Ф79 Формування сучасного освітнього середовища: теорія і практика [Текст] : зб. наук. праць. Ч. ІІ / Полтав. нац. пед. ун-т імені В.Г.Короленка [та ін.]. – Полтава : ПНПУ, 2016. – 185 с. – (Психолого-педагогічний факультет). – Текст: укр., англ., пол. – Бібліогр. в кінці ст.

УДК 37.013.3

кільк. прим.: 1 (ВРК. – 1)

 

48. 37.013.3

Ф79 Формування сучасного освітнього середовища: теорія і практика [Текст] : зб. наук. праць. Ч. І / Полтав. нац. пед. ун-т імені В.Г.Короленка [та ін.]. – Полтава : ПНПУ, 2018. – 183 с. – (Психолого-педагогічний факультет). – Текст: укр., англ., пол. – Бібліогр. в кінці ст.

УДК 37.013.3

кільк. прим.: 1 (ВРК. – 1)

 

49. 37.013.3

Ф79 Формування сучасного освітнього середовища: теорія і практика [Текст] : зб. наук. праць. Ч. ІІ / Полтав. нац. пед. ун-т імені В.Г.Короленка [та ін.]. – Полтава : ПНПУ, 2018. – 191 с. – (Психолого-педагогічний факультет). – Текст: укр., англ., пол. – Бібліогр. в кінці ст.

УДК 37.013.3

кільк. прим.: 1 (ВРК. – 1)

 

50. 37(062)

З-41 Збірник наукових праць Полтавського державного педагогічного університету імені В.Г.Короленка [Текст]. Вип.2 (41). – Полтава : Техсервіс, 2005. – 300 с. – (Педагогічні науки). – Бібліогр. в кінці ст.

УДК 37(062)

кільк. прим.: 1 (ВРК. – 1)

 

51. 37(477)

Н28 Нариси з історії розвитку новаторських навчально-виховних закладів в Україні (ХХ століття) [Текст] : навч.-метод. посіб. / за ред. О. В. Сухомлинської ; Акад. пед. наук України, Ін-т Педагогіки, ДЗ "Луганськ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка". – Луганськ, 2010. – 444 с.

УДК 37(477)(091)"1917/1991"

кільк. прим.: 1 (ЧЗ№4. – 1)

 

52. 378.6

Н34 Наукова та науково-технічна діяльність Полтавського державного педагогічного університету імені В. Г. Короленка у 2006 році [Текст] / Полтав. держ. пед. ун-т імені В. Г. Короленка. – Полтава, 2007. – 68 с.

УДК 378.6:37(477.53)

кільк. прим.: 1 (ВРК. – 1)

 

53. 378.6

Н34 Наукова та науково-технічна діяльність Полтавського державного педагогічного університету імені В. Г. Короленка у 2007 році [Текст] / Полтав. держ. пед. ун-т імені В. Г. Короленка. – Полтава, 2008. – 80 с.

УДК 378.6:37(477.53)

кільк. прим.: 1 (ВРК. – 1)

 

54. 378.6

Н34 Наукова та науково-технічна діяльність Полтавського державного педагогічного університету імені В. Г. Короленка у 2008 році [Текст] / Полтав. держ. пед. ун-т імені В. Г. Короленка. – Полтава, 2009. – 60 с.

УДК 378.6:37(477.53)

кільк. прим.: 1 (ВРК. – 1)

 

55. 378.6

І-66 Інноваційна діяльність Полтавського державного педагогічного університету імені В. Г. Короленка [Текст] / Полтав. держ. пед. ун-т імені В. Г. Короленка. – Полтава, 2002. – 58 с.

УДК 378.6:37(477.53)

кільк. прим.: 1 (ВРК. – 1)

 

56. 378.011.3-051:6

І-66 Інноваційні технології у професійній підготовці вчителя трудового навчання: проблеми теорії і практики [Текст] : матеріали III Міжнар. наук.-практ. конф., (Полтава, 9-10 жовт. 2008 р.) / Полтав. облдержадмін., Полтав. держ. пед. ін-т імені В. Г. Короленка, ПОІППО імені М. В. Остроградського. – Полтава : АСМІ, 2008. – 460 с. – Присвячена пам'яті академіка Д. О. Тхоржевського і 30-річчю факультету технологій та дизайну Полтавського державного педагогічного університету імені В. Г. Короленка. – Бібліогр. в кінці ст.

УДК 378.011.3-051:6

кільк. прим.: 1 (ВРК. – 1)

 

57. 376-056.264

Н73 Новітні медико-психолого-педагогічні технології діагностики, запобігання і подолання мовленнєвих розладів [Текст] : матеріали ІІ Міжнар. наук.-практ. конф., (Полтава, 1-2 жовт. 2009 р.) / Полтав. держ. пед. ун-т імені В. Г. Короленка, Нац. пед. ун-т імені М. П. Драгоманова, Укр. мед. стоматологічна акад. та ін. – Полтава : Фірма "Техсервіс", 2009. – 242 с.

УДК 376-056.264

кільк. прим.: 1 (ВРК. – 1)

 

58. 37(062)

В54 Витоки педагогічної майстерності [Текст] : зб. наук. праць. Вип. 9 / Полтав. нац. пед. ун-т імені В. Г. Короленка. – Полтава : ПНПУ імені В. Г. Короленка, 2012. – 362 с. – (Педагогічні науки). – Бібліогр. в кінці ст.

УДК 37(062)

кільк. прим.: 1 (ВРК. – 1)

 

59. 37.022

Т33 Теоретико-методологічні засади моделювання навчально-виховних систем у педагогічних закладах освіти [Текст] : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф., (Київ, 28-29 жовт. 2009 р.) / Ін-т інноваційних технологій і змісту освіти, Полтав. держ. пед. ун-т імені В. Г. Короленка, Акад. пед. наук України, Ін-т пед. освіти і освіти дорослих АПН України. – Київ, 2009. – 120 с.

УДК 37.022

кільк. прим.: 1 (ВРК. – 1)

 

60. 37.091.4

Т28 Творческое использование идей А. С. Макаренко и В. А. Сухомлинского в формировании педагогического мастерства [Текст] : тезисы межвуз. науч.-практ. конф., посвященной 95-летию со дня рождения А. С. Макаренко и 65-летию со дня рождения В. А. Сухомлинского / Полтав. гос. пед. ин-т имени В. Г. Короленко. – Полтава, 1983. – 140 с.

УДК 37.091.4

кільк. прим.: 1 (ВРК. – 1)

 

61. 37.091.12:005.336.5

П24 Педагогічна майстерність керівника освітнього закладу: теорія і практика [Текст] : матеріали Всеукр. наук.-практ. семінару, (Полтава, 26-27 квіт. 2007 р.) / Полтав. держ. пед. ун-т імені В. Г. Короленка. – Полтава : Астрая, 2007. – 304 с. – Бібліогр. в кінці ст.

УДК 37.091.12:005.336.5

кільк. прим.: 1 (ВРК. – 1)

 

62. 37(477)

Н12 На крилах педагогіки Добра [Текст] / упоряд. Н. Г. Ничкало ; Акад. пед. наук України, Ін-т пед. освіти і освіти дорослих. – Київ : Богданова А. М., 2008. – 118 с. – З автографом І. А. Зязюна.

Автограф: Читачам бібліотеки Полтавського державного педагогічного університету імені В. Г. Короленка. З глибокою подякою за поздоровлення з нагоди ювілею. І. А. Зязюн 03.03.2008 р.

УДК 37(477)(092)

кільк. прим.: 1 (Н/а. – 1)

 

63. 37(062)

М15 Макаренківська концепція підготовки вчителів у контексті вітчизняних та світових тенденцій розвитку педагогічної освіти : матеріали XVII міжнар. наук.-практ.конф. Упр. майстерність керівника навч. закладу [Текст] : Упр. проектами у сфері науки, освіти, інновацій та інформатизації. Упр. інноваційною діяльністю в освіті та у виробництві : Всеукр. наук.-практ. семінар, (Полтава, 13-14 берез. 2018 р.) / за ред. М. В. Гриньової ; Полтав. нац. пед. ун-т імені В. Г. Короленка, Ін-т пед. освіти та освіти дорослих НАПН України, Ін-т обдарованої дитини НАПН України. – Полтава : ПНПУ імені В. Г. Короленко, 2018. – 206 с. – Бібліогр. в кінці ст.

УДК 37(062)

кільк. прим.: 1 (ВРК. – 1)

 

64. 373.3

К83 Крок за кроком - до успіху. Ранкові зустрічі у 1-2 класах [Текст] / упоряд.: О. В. Стребна, Г. О. Соценко. – Харків : Основа, 2018. – 77 с. – (Бібліотека журналу "Початкове навчання та виховання" ; вип. 3 (171)).

УДК 373.3.091.2

кільк. прим.: 1 (ЧЗ№4. – 1)

 

65. 373.3

К83 Крок за кроком - до успіху. Ранкові зустрічі у 3-4 класах [Текст] / упоряд.: О. В. Стребна, Г. О. Соценко. – Харків : Основа, 2018. – 77 с. – (Бібліотека журналу "Початкове навчання та виховання" ; вип. 4 (172)).

УДК 373.3.091.2

кільк. прим.: 1 (ЧЗ№4. – 1)

 

66. 373.2.015.31

Г34 Гендерне виховання в ДНЗ [Текст] / упоряд.: В. Семизорова, Н. Радоміцька, О. Духновська. – Київ : Шк. світ, 2018. – 144 с. – (Бібліотека "Шкільного світу").

УДК 373.2.015.31:613.88

кільк. прим.: 1 (ЧЗ№4. – 1)

 

67. 37(477)(091)

L96 Lukyanenko O.

Myths and Legends of De-Stalinization: The Debris of Everyday Perception of Politicians in the Minds of Educators of the UkrSSR in 1953–1964 [Текст] : monograph / Oleksandr Lukyanenko. – Poltava : Simon, 2018. – VII, 298 s. – Текст англ. мовою. - Пер. назви: Міфи і легенди десталінізації: уламки повсякденного сприймання політиків у свідомості освітян Української РСР 1953-1964 років. - З автографом автора. – Bibliog.: s. 250–289.

Автограф: Книгозбірні Полтавського педуніверситету від автора. 03.05.2018. О. Лук'яненко.

УДК 37(477)(091)"1917/1991"

кільк. прим.: 1 (ВРК. – 1)

 

68. 373.3

А47 Алексєєв В. Є.

Проекти початкова школа [Текст] / Володимир Євгенійович Алексєєв. – Київ : Перше вересня, 2018. – 112 с. – (Бібліотека "Шкільного світу").

УДК 373.3.091.2

кільк. прим.: 1 (ЧЗ№4. – 1)

 

69. 378.046-022.332

Н53 Неперервна професійна освіта: філософія, педагогічні парадигми, прогноз [Текст] : монографія / В. П. Андрущенко, І. А. Зязюн, В. Г. Кремень [та ін.] ; за ред. В. Г. Кремня ; АПН України, Ін-т пед. і психології проф. освіти АПН України. – Київ : Наук. думка, 2003. – 853 с. – Бібліогр.: с. 797–811.

УДК 378.046-022.332

кільк. прим.: 1 (ЧЗ№4. – 1)

 

70. 37.013.42-051

Б61 Білозуб Л. М.

Основи сценарної роботи соціального педагога [Текст] : навч. посіб. для студ. освітньо-кваліфікаційного рівня "бакалавр" напряму підготовки "Соціальна педагогіка" / Людмила Миколаївна Білозуб ; ДВНЗ "Запоріз. нац. ун-т". – Запоріжжя : ЗНУ, 2014. – 121 с. – Бібліогр.: с.118–120.

УДК 37.013.42-051

кільк. прим.: 1 (ЧЗ№4. – 1)

 

71. 37.07

Б61 Білоус І. І.

Управлінські рішення. Накази І-ІІ семестрів [Текст] / Інна Іллівна Білоус ; упоряд. Ж. Сташко. – Київ : Шк. світ, 2018. – 188 с. : схеми. – (Бібліотека "Шкільного світу").

УДК 37.07

кільк. прим.: 1 (ЧЗ№4. – 1)

 

72. 378.6

Б77 Бойко А. М.

Положення про регіональний науково-виховний (соціально-педагогічний) комплекс та його педагогічний центр [Текст] / А. М. Бойко, Л. А. Семеновська ; Полтав. держ. пед. ун-т імені В. Г. Короленка. – Полтава : [б., в.], 2005. – 44 с.

УДК 378.6:37(477.53)

кільк. прим.: 1 (ВРК. – 1)

 

73. 37.091.12

Б90 Бугайчук А. В.

Новий учитель. Перепідготовка [Текст] / Анастасія Василівна Бугайчук. – Київ : Шк. світ, 2018. – 88 с. – (Бібліотека "Шкільного світу"). – Бібліогр.: с. 79.

УДК 37.091.12:005.963

кільк. прим.: 1 (ЧЗ№4. – 1)

 

74. 37(075.8)

О-75 Основи сучасного виховання [Текст] : навч. посіб. / Марина Вікторівна Гриньова, Олександр Миколайович Коберник, Лариса Василівна Малаканова, Галина Юріївна Сорокіна ; Полтав. нац. пед. ун-т імені В. Г. Короленка. – Полтава : Сімон, 2015. – 345 с. – Бібліогр. в кінці розділів. – Імен. покаж.: с. 341–344.

УДК 37(075.8)

кільк. прим.: 1 (ВРК. – 1)

 

75. 37.07:005.95

Г85 Гриньова М. В.

ЕОТ в управлінні навчальним закладом. Інформаційні технології в освіті [Текст] : навч.-метод. посіб. / Марина Вікторівна Гриньова, Галина Юріївна Сорокіна ; Полтав. держ. пед. ун-т імені В. Г. Короленка. – Полтава : ПДПУ, 2006. – 74 с. – Бібліогр. в кінці тем.

УДК 37.07:005.95

кільк. прим.: 1 (ВРК. – 1)

 

76. 37.091.4

Д50 Дічек Н. П.

А. Макаренко і світ: аналіз англомовних студій [Текст] : монографія / Наталія Петрівна Дічек ; Ін-т пед. АПН України. – Київ : Наук. світ, 2005. – 319 с. – Бібліогр.: с. 285–318.

УДК 37.091.4

кільк. прим.: 1 (ЧЗ№4. – 1)

 

77. 37.091.12:174

Д58 Довга Т.

Імідж сучасного вчителя [Текст] : навч.-метод. посіб. / Тетяна Довга. – Кіровоград : Ексклюзив-Систем, 2014. – 142 с. – Бібліогр.: с. 131–136.

УДК 37.091.12:174(07)

кільк. прим.: 1 (ЧЗ№4. – 1)

 

78. 373.3.015.31:17

Д58 Довга Т.

Виховання культури поведінки молодших школярів (Письменники ХХ ст. - дітям ХХІ ст.) [Текст] : посіб. для вчителя почат. кл. / Тетяна Довга. – Кіровоград : Лисенко В. Ф., 2012. – 104 с.

УДК 373.3.015.31:17

кільк. прим.: 1 (ЧЗ№4. – 1)

 

79. 37.091.2

Ж74 Житник Б. О.

Професійне самовизначення школярів [Текст] : [посібник]. Ч. 2 / Борис Олександрович Житник. – Харків : Основа, 2017. – 96 с. – (Бібліотека журналу "Управління школою" ; вип. 12 (179)).

УДК 37.091.2:331.548

кільк. прим.: 1 (ЧЗ№4. – 1)

 

80. 37(477)(091)

З-93 Зузяк Т. П.

Становлення й розвиток педагогічної освіти на Поділлі (кінець ХVІІІ - початок ХХ століття) [Текст] : монографія / Тетяна Петрівна Зузяк ; Вінницький держ. пед. ун-т імені Михайла Коцюбинського. – Вінниця : Ныілан-ЛТД, 2017. – 452 с.

УДК 37(477)(091)

кільк. прим.: 1 (Н/а. – 1)

 

81. 37(477)(091)

І-48 Ільченко О. Ю.

Благодійність жінок в освіті України: історія, сучасний стан і перспективи розвитку [Текст] : навч.-метод посіб. / Олена Юріївна Ільченко ; Полтав. нац. пед. ун-т імені В. Г. Короленка. – Полтава : ПНПУ імені В. Г. Короленка, 2013. – 266 с. : іл.

УДК 37(477)(091)

кільк. прим.: 1 (ВРК. – 1)

 

82. 37(4/9)

К14 Казачінер О. С.

Інклюзивна освіта в англомовних країнах [Текст] / Олена Семенівна Казачінер. – Харків : Основа, 2018. – 80 c. – (Бібліотека журналу "Англійська мова та література" ; вип. 4 (184)). – Бібліогр.: с. 78–79.

УДК 37(4/9)+37.043.2-056.2/.3

кільк. прим.: 1 (ЧЗ№4. – 1)

 

83. 373.3

К21 Карапузова Н.

Педагогическая эргономика начальной школы. Эргономический подход в организации учебного процесса начальной школы [Текст] / Наталия Карапузова, Евгения Починок, Валентин Помогайбо. – Saarbrucken : LAP LAMBERT Academic Publishing, 2014. – 258 c.

УДК 373.3

кільк. прим.: 1 (ВРК. – 1)

 

84. 373.5.091:004

Г13 Гаджети в школі [Текст] / В. Косик, С. Литвинова, О. Мельник [та ін.] ; упоряд. Н. Харченко. – Київ : Шк. світ, 2017. – 128 с. – (Бібліотека "Шкільного світу"). – Бібліогр.: с. 123–124.

УДК 373.5.091:004

кільк. прим.: 3 (ЧЗ№3. – 1, ЧЗ№4. – 2)

 

85. 37.091.12

К72 Костікова І. І.

Дослідницька культура вчителів у системі методичної роботи школи [Текст] / Ілона Іванівна Костікова, Тамара Євгеніївна Дерев'янко. – Харків : Основа, 2018. – 128 с. – Дод.: с. 88-127. – Бібліогр.: с. 79–88.

УДК 37.091.12:005.22

кільк. прим.: 1 (ЧЗ№4. – 1)

 

86. 378.046-022.332

К78 Кравченко Л. М.

Неперервна педагогічна підготовка менеджера і освітнього лідера [Текст] : навч.-метод. посіб. / Любов Миколаївна Кравченко. – Полтава : Техсервіс, 2007. – 496 с. – Бібліогр. в кінці тем.

УДК 378.046-022.332

кільк. прим.: 1 (ВРК. – 1)

 

87. 378.011.3-051

К88 Кугай Н. В.

Методологічні знання майбутнього вчителя математики [Текст] : монографія / Наталія Василівна Кугай ; Нац. пед. ун-т імені М. П. Драгоманова. – Харків : Панов А. М., 2017. – 338 с. – Бібліогр.: с. 307–337.

УДК 378.011.3-051:51/53

кільк. прим.: 1 (Н/а. – 1)

 

88. 378

Л73 Локарєва Г. В.

Казкотерапія в підготовці соціальних педагогів до професійної діяльності: теорія і практика [Текст] : монографія / Галина Василівна Локарєва, Олена Вікторівна Філь ; ДВНЗ "Запоріз. нац. ун-т". – Запоріжжя : ЗНУ, 2016. – 416 с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 272–299.

УДК 378.011.3-051:316

кільк. прим.: 1 (ЧЗ№4. – 1)

 

89. 37.015.3

М17 Максименко Д. С.

Якщо підлітку важко навчатись у школі. Практична психологія [Текст] / Д. С. Максименко. – Київ : Центр учбової літератури, 2018. – 142 с. – Бібліогр.: с. 139–141.

УДК 37.015.3:159.953

кільк. прим.: 1 (ЧЗ№4. – 1)

 

90. 37.091.12:008

М18 Малаканова Л. В.

Сучасні виховні системи і технології. Професіональна культура вчителя [Текст] : навч.-метод. посіб. / Лариса Василівна Малаканова ; Полтав. держ. пед. ун-т імені В. Г. Короленка. – Полтава, 2008. – 176 с.

УДК 37.091.12:008

кільк. прим.: 1 (ВРК. – 1)

 

91. 37.015.3

М52 Мерзлякова О. Л.

Інформаційна грамотність. Профілактика деструктивних впливів мас-медіа [Текст] / Олена Леонідівна Мерзлякова ; упоряд. Т. Червонна. – Київ : Шк. світ, 2017. – 80 с. – (Бібліотека "Шкільного світу"). – Бібліогр.: с. 79.

УДК 37.015.3+159.98

кільк. прим.: 2 (ЧЗ№4. – 2)

 

92. 37.091.4

М79 Моргун В.

Антон Макаренко - герой та ізгой української педагогіки [Текст] / Володимир Моргун ; Держ. музей-заповідник А. С. Макаренка, Пед.-меморіальний музей А. С. Макаренка, Кременчуцький нац. ун-т імені Михайла Остроградського, Полтав. нац. пед. ун-т імені В. Г. Короленка та ін. – Полтава, 2018. – 32 с. – Бібліогр. В. Ф. Моргуна з макаренкознавства за 1986–2018 роки: с. 16-26.

УДК 37.091.4

кільк. прим.: 1 (ВРК. – 1)

 

93. 37.091.12:796.5

О-21 Обозний В. В.

Туристсько-краєзнавча практика у педагогічному вузі [Текст] : навч. посіб.-практикум для студ. географічних ф-тів пед. навч. закл. / Василь Васильович Обозний ; Нац. пед. ун-т імені М. П. Драгоманова. – 2-е вид. – Київ : Наук. світ, 2004. – 226 с. – Дод.: с. 221-225.

УДК 37.091.12+796.5

кільк. прим.: 1 (Біб-ка Коваленка Г. М. – 1)

 

94. 378.091.8

П24 Педченко Н. І.

Виховання громадянина України - інтелектуала, професіонала. З досвіду роботи куратора студентської групи [Текст] : метод. посіб. / Н. І. Педченко. – Полтава : АСМІ, 2006. – 304 с.

УДК 378.091.8

кільк. прим.: 1 (ЧЗ№4. – 1)

 

95. 37.07

П27 Перехейда О. М.

Інноваційно-концептуальна модель управління гімназією [Текст]. Ч. 1 / Олександр Михайлович Перехейда. – Харків : Основа, 2018. – 160 с. – (Бібліотека журналу "Управління школою" ; вип. 1 (180)).

УДК 37.07

кільк. прим.: 1 (ЧЗ№4. – 1)

 

96. 37.07

П27 Перехейда О. М.

Інноваційно-концептуальна модель управління гімназією [Текст]. Ч. 2 / Олександр Михайлович Перехейда. – Харків : Основа, 2018. – 160 с. – (Бібліотека журналу "Управління школою" ; вип. 2 (181)).

УДК 37.07

кільк. прим.: 1 (ЧЗ№4. – 1)

 

97. 37.07

П27 Перехейда О. М.

Інноваційно-концептуальна модель управління гімназією [Текст]. Ч. 3 / Олександр Михайлович Перехейда. – Харків : Основа, 2018. – 160 с. – (Бібліотека журналу "Управління школою" ; вип. 3 (182)).

УДК 37.07

кільк. прим.: 1 (ЧЗ№4. – 1)

 

98. 37.091.2:331.548

П32 Піддячий М. І.

Підготовка старшокласників до професійної діяльності в умовах профільного навчання [Текст] : монографія / Микола Іванович Піддячий ; Акад. пед. наук України ін-т педагогіки. – Київ : Пед. думка, 2008. – 288 с. – З автографом автора.

Автограф: У бібліотеку Полтавського національного педагогічного університету імені В. Г. Короленка. З найкращими побажаннями для життя та праці. 05.03.2018 р..

УДК 37.091.2:331.548

ББК 74.200.526

кільк. прим.: 2 (ЧЗ№4. – 1, Н/а. – 1)

 

99. 37(477)

П32 Підласий І. П.

Що день прийдешній нам готує? [Текст] / Іван Павлович Підласий. – Харків : Основа, 2018. – 112 с. – (Бібліотека журналу " Управління школою" ; вип. 4 (183)).

УДК 37(477)

кільк. прим.: 1 (ЧЗ№4. – 1)

 

100. 373.2.016

П45 Подоляк О. С.

Про світ у віршах [Текст] : матеріали до занять / Олександр Сергійович Подоляк ; упоряд. О. С. Кондратенко. – Київ : Шк. світ, 2018. – 136 с. – (Бібліотека "Шкільного світу").

УДК 373.2.016:821.161.2

кільк. прим.: 1 (ЧЗ№4. – 1)

 

101. 37.015.3

Р28 Рашковська І. В.

ЗНО та ДПА. Як допомогти дитині впоратися зі стресом (рекомендації, тести, тренінги) [Текст] / Ілона Владиславівна Рашковська ; упоряд. Т. Шаповал. – Київ : Шк. світ, 2018. – 112 с. : іл. – (Бібліотека "Шкільного світу"). – Бібліогр. с. 111.

УДК 37.015.3+159.944.4

кільк. прим.: 1 (ЧЗ№4. – 1)

 

102. 378.4

Н48 Некрополь філологів - викладачів Київського Свято-Володимирового та Шевченкового університету [Текст] : біограф. довідник / Григорій Семенюк, Галина Александрова, Богдан Сахно, Мар'яна Кошарська ; Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка, Ін-т філології. – Київ : Логос, 2018. – 291 с.

УДК 378.4(477-25)КНУ

кільк. прим.: 1 (Н/а. – 1)

 

103. 377.091

С32 Сергеєва Л. М.

Керівнику закладу професійної освіти [Текст] / Лариса Миколаївна Сергеєва. – Київ : Шк. світ, 2017. – 112 с. – (Бібліотека "Шкільного світу"). – Бібліогр.: с.108–111.

УДК 377.091

кільк. прим.: 1 (ЧЗ№4. – 1)

 

104. 376(075.8)

С89 Сулаєва Н.

Мистецькі ігри в корекційній роботі з дітьми з обмеженими психічними й фізичними можливостями [Текст] : навч. посіб. / Наталія Сулаєва, Людмила Федорович. – Вид. 2-ге, допов. і переробл. – Кременчук : Християнська Зоря, 2010. – 164 с. – Бібліогр.: с. 160–163 (137 назв.).

УДК 376(075.8)+796

кільк. прим.: 1 (ВРК. – 1)

 

105. 37.035

Т41 Тимофєєв В. Я.

Школа козацько-лицарського виховання. З досвіду роботи директора школи [Текст] / В. Я. Тимофєєв. – Дніпропетровськ : Середняк Т. К., 2015. – 260 с.

УДК 37.035:355.01

кільк. прим.: 1 (Н/а. – 1)

 

106. 373.3.091.2

Ф32 Федій О. А.

Методика використання засобів бібліотерапії у навчально-виховному процесі початкової школи [Текст] : навч.-метод. посіб. для вчителів початкової школи, студ. та магістрантів спец. "Початкова освіта" / О. А. Федій, А. С. Заїчко ; Полтав. нац. пед. ун-т імені В. Г. Короленка. – Полтава, 2015. – 74 с.

УДК 373.3.091.2

кільк. прим.: 1 (ВРК. – 1)

 

107. 37.091.113

Х22 Харченко Н.

Управляння конфліктами в освітніх організаціях [Текст] / Наталія Харченко. – Київ : Шк. світ, 2017. – 104 с. – (Бібліотека "Шкільного світу").

УДК 37.091.113+316.485.6

кільк. прим.: 1 (ЧЗ№4. – 1)

 

108. 37.015.31

Х22 Харченко Н.

Розвиток критичного мислення. Інноваційні форми роботи для дітей і дорослих [Текст] / Наталія Харченко. – Київ : Шк. світ, 2018. – 120 с. – (Бібліотека "Шкільного світу").

УДК 37.015.31

кільк. прим.: 1 (ЧЗ№4. – 1)

 

109. 37.013.83

Ш35 Швень Я. Л.

Воркшопи. Управлінська діяльність [Текст] / Ярослава Леонідівна Швень. – Київ : Шк. світ, 2018. – 112 с. – (Бібліотека "Шкільного світу"). – Бібліогр.: с. 108–109.

УДК 37.013.83

кільк. прим.: 1 (ЧЗ№4. – 1)

 

110. 378.011.3-051

Ш38 Шевченко Н. Ф.

Професійна свідомість майбутнього вчителя: психосемантичний та розвивальний аспекти [Текст] / Наталія Федорівна Шевченко, Олександра Ігорівна Чепішко ; ДВНЗ " Запоріз. нац. ун-т". – Запоріжжя : ЗНУ, 2015. – 198 с. – Бібліогр.: с. 151–180.

УДК 378.011.3-051

кільк. прим.: 1 (ЧЗ№4. – 1)

 

Загальна кількість примірників: 174

 

Місця збереження документів:

Н/а - Науковий абонемент

ЧЗ№4 - Читальна зала № 4

ВРК - Відділ рідкісної книги

ЧЗ№3 - Читальна зала № 3

 

1. 502/504

В35 Вернадськіанська ноосферна революція у розв'язанні екологічних та гуманітарних проблем сучасності [Текст] : матеріали ІV Всеукр. Моргунівських читань з міжнар. участю, присвячених 90-річчю від дня народження видатного українця / НАН України, Нац. академія аграрних наук України, Нац. академія пед. наук України, Полтав. держ. аграрна академія, Президентський фонд Леоніда Кучми "Україна", Громад. рада центрів природного землеробства. – Полтава : Дивосвіт, 2014. – 520 с. + 1л. портр. – Бібліогр. : с. 511–519.

УДК 502/504

кільк. прим.: 1 (Н/а. – 1)

 

2. 57(072.3)

Д70 Досвід викладання біології в 6 класі [Текст]. Ч. 3 / уклад. Т. А. Ткачук. – Харків : Основа, 2017. – 127 с. : іл., схеми, табл. – (Бібліотека журналу "Біологія" ; вип. 12 (180)).

УДК 57(072.3)

кільк. прим.: 1 (ЧЗ№4. – 1)

 

3. 54(072.3)

Д44 Дидактичні матеріали для 9 класу [Текст]. Ч. 3. – Харків : Основа, 2017. – 80 с. – (Бібліотека журналу "Хімія" ; вип. 12 (180)).

УДК 54(072.3)

кільк. прим.: 1 (ЧЗ№4. – 1)

 

4. 502.1

Д47 Директива ЄС стосовно контролю викидів летючих органічних сполук. Директива ЄС про обмеження викидів летючих органічних сполук [Текст]. – Київ : СТ-Друк, 2016. – 30 с. – (Бібліотека Всеукраїнської екологічної ліги. Європейська інтеграція ; грудень, № 12).

УДК 502.1

кільк. прим.: 1 (ЧЗ№4. – 1)

 

5. 57(062)

Б63 Біорізноманіття: теорія, практика та методичні аспекти вивчення у загальноосвітній та вищій школі (присвячена 80-річчю з дня заснування кафедри ботаніки, екології та методики навчання біології ПНПУ імені В. Г. Короленка) [Текст] : матеріали Всеукр. наук.-практ. конф., (Полтава, 2-3 листоп. 2017 р.) / ред. М. В. Гриньова ; Полтав. нац. пед. ун-т імені В. Г. Короленка, Нац. ботан. сад імені М. М. Гришка НАН України, Рада ботан. садів та парків України, Полтав. від-ня Українського ботан. т-ва. – Полтава : ФОП Гаража М. Ф., 2017. – 315 с.

УДК 57(062)+574.1

кільк. прим.: 2 (Н/а. – 1, ВРК. – 1)

 

6. 574.1

Б63 Біорізноманіття: теорія, практика та методичні аспекти вивчення в загальноосвітній та вищій школі [Текст] : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. / ПДПУ імені В. Г. Короленка, Полтав. краєзнавчий музей, Полтав. від-ня Українського ботанічного т-ва [та ін.]. – Полтава : Друкарська майстерня, 2010. – 288 с. – Бібліогр. в кінці ст.

УДК 574.1+57(082)

кільк. прим.: 1 (ВРК. – 1)

 

7. 54(075.8)

П84 Профільне навчання на основі індивідуального вибору школярем рівня вивчення предмету: Хімія - 10 [Текст] : [навч. посіб.] / за заг. ред. Н. І. Шиян ; Полтав. держ. пед. ун-т імені В. Г. Короленка. – Полтава : Асмі, 2003. – 260 с.

УДК 54(075.8)

кільк. прим.: 1 (ВРК. – 1)

 

8. 53(062)

З-41 Збірник наукових праць викладачів, аспірантів, магістрантів і студентів фізико-математичного факультету [Текст] / Полтав. держ. пед. ун-т імені В. Г. Короленка. – Полтава : АСМІ, 2010. – 328 с. – До 100-річчя від дня народження Миколи Федоровича Гур'єва. – Бібліогр. в кінці ст.

УДК 53(062)+51(062)

кільк. прим.: 1 (ВРК. – 1)

 

9. 5(062)

М54 Методика навчання природничих дисциплін у середній та вищій школі ( ХХІІ Каришинські читання ) [Текст] : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф., (Полтава, 18-19 трав. 2017 р.) / за ред. М. В. Гриньової ; НАПН України, Полтав. нац. пед. ун-т імені В. Г. Короленка, Ін-т пед. освіти та освіти дорослих НАПН України [та ін.]. – Полтава : ПНПУ імені В. Г. Короленка, 2015. – 262 с. – Бібліогр. в кінці ст.

УДК 5(062)

кільк. прим.: 2 (Н/а. – 1, ВРК. – 1)

 

10. 502.171(477.53)

Р32 Регіональна програма охорони довкілля, раціонального використання природних ресурсів та забезпечення екологічної безпеки з урахуванням пріоритетів Полтавської області на 2012-2015 ("Довкілля-2015") [Текст] / Полтав. нац. техн. ун-т імені Юрія Кондратюка. – Полтава, 2012. – 164 с.

УДК 502.171(477.53)

кільк. прим.: 1 (Н/а. – 1)

 

11. 57(075.8)

С56 Современная биология. Тесты теоретической части 1,2,4-7 международной биологических олимпиад [Текст] : учеб. пособ. Т. ІІ / Наук.-метод. центр высшего образования, Нац. пед. ун-т им. М. П. Драгоманова, Полтав. гос. пед. ун-т им. В. Г. Короленка ; ред. С. В. Страшко, Л. А. Животовская, М. В. Гринева ; пер. О. С. Ясинской. – Полтава : АСМИ, 2002. – 172 с. : ил.

УДК 57(075.8)

кільк. прим.: 1 (ВРК. – 1)

 

12. 57(075.8)

С56 Современная биология. Тесты теоретической части 1,2,4-7 международной биологических олимпиад [Текст] = Modern biology : учеб. пособ. Т. ІІІ / Наук.-метод. центр высшего образования, Нац. пед. ун-т им. М. П. Драгоманова, Полтав. гос. пед. ун-т им. В. Г. Короленка ; ред. С. В. Страшко, Л. А. Животовская, М. В. Гринева ; пер. О. С. Ясинской. – Полтава : АСМИ, 2003. – 172 с. : ил.

УДК 57(075.8)

кільк. прим.: 1 (ВРК. – 1)

 

13. 502(062)

А43 Актуальні питання природничих досліджень [Текст] : матеріали студ. наук.-практ. конф., (Полтава, 10 квіт. 2014 р.) / за заг. ред. М. В. Гриньова ; Полтав. нац. пед. ун-т імені В. Г. Короленка. – Полтава : ПНПУ імені В. Г. Короленка, 2014. – 120 с. – 100-річчя Полтавського національного педагогічного університету імені В. Г. Короленка.

УДК 502(062)

кільк. прим.: 1 (ВРК. – 1)

 

14. 53(062)

Ф50 Фізика, технічні науки: стан, досягнення і перспективи [Текст] : матеріали Всеукр. наук.-практ. конф., (Полтава, 22-23 берез. 2007 р.) / голов. ред. О. П. Руденко ; Полтав. держ. пед. ун-т імені В. Г. Короленка. – Полтава : Техсервіс, 2007. – 125 с. : іл. – Присвячується 100-річчю Сергія Корольова, видатного вченого - конструктора ракетно-космічної техніки, засновника практичної космонавтики. – Бібліогр. в кінці ст.

УДК 53(062)

кільк. прим.: 1 (ВРК. – 1)

 

15. 51(072.3)

С91 Сучасний урок математики компетентнісного спрямування [Текст] : інформ.-метод. зб. / упоряд. Т. В. Свєтлова. – Харків : Основа, 2018. – 126 с. – (Бібліотека журнал "Математика в школах України" ; вип. 5 (185)).

УДК 51(072.3)

кільк. прим.: 1 (ЧЗ№3. – 1)

 

16. 51(072.3)

П47 Позакласні заходи з математики. 5-6 класи [Текст] / уклад. О. О. Старова. – Харків : Основа, 2018. – 112 с. – (Бібліотека журналу "Математика в школах України" ; вип. 2 (182)).

УДК 51(072.3)+51-8

кільк. прим.: 1 (ЧЗ№3. – 1)

 

17. 51(072.3)

П47 Позакласні заходи з математики. 7-9 класи [Текст] / уклад. О. О. Старова. – Харків : Основа, 2018. – 110 с. – (Бібліотека журналу "Математика в школах України" ; вип. 3 (183)).

УДК 51(072.3)+51-8

кільк. прим.: 1 (ЧЗ№3. – 1)

 

18. 51(072.3)

П47 Позакласні заходи з математики. 10-11 класи [Текст] / уклад. О. О. Старова. – Харків : Основа, 2018. – 111 с. – (Бібліотека журналу "Математика в школах України" ; вип. 4 (184)).

УДК 51(072.3)+51-8

кільк. прим.: 1 (ЧЗ№3. – 1)

 

19. 539.1(075.8)

А28 Адаменко І. І.

Фізика рідин та рідинних систем [Текст] : підручник / І. І. Адаменко, Л. А. Булавін. – Київ : АСМІ, 2006. – 660 с. – З автографом автора. – Бібліогр. в кінці розд.

Автограф: В бібліотеку Полтавського національного педагогічного університету імені В. Г. Короленка від полтавця академіка НАНУ Л. Булавіна.

УДК 539.1(075.8)

кільк. прим.: 1 (Н/а. – 1)

 

20. 539.1(075.8)

А28 Адаменко І. І.

Застосування методу молекулярної динаміки у фізиці рідин [Текст] : навч. посіб. / І. І. Адаменко, Л. А. Булавін, А. М. Григор'єв. – Київ : [б. в.], 2006. – 52 с. – З автографом автора. – Бібліогр.: с. 51.

Автограф: В бібліотеку Полтавського національного педагогічного університету імені В. Г. Короленка від полтавця академіка НАН України Л. А. Булавіна.

УДК 539.1(075.8)

кільк. прим.: 1 (Н/а. – 1)

 

21. 53(072.3)

А42 Аксельруд В. В.

На допомогу тим, хто хоче добре знати фізику [Текст]. Ч. 1 / Вадим Вікторович Аксельруд. – Харків : Основа, 2018. – 112 с. – (Бібліотека журналу "Фізика в школах України" ; вип. 4 (172)).

УДК 53(072.3)

кільк. прим.: 1 (ЧЗ№3. – 1)

 

22. 53(072.3)

А42 Аксельруд В. В.

На допомогу тим, хто хоче добре знати фізику [Текст]. Ч. 2 / Вадим Вікторович Аксельруд. – Харків : Основа, 2018. – 88 с. – (Бібліотека журналу "Фізика в школах України" ; вип. 5 (173)).

УДК 53(072.3)

кільк. прим.: 1 (ЧЗ№3. – 1)

 

23. 502.17

Б82 Борейко В. Е.

Права природы и права животных [Текст] / Владимир Евгеньевич Борейко ; Киев. эколого-культурый центр. – Киев : Логос, 2017. – 56 с. : фото. – (Охрана дикой природы ; Вип. 81). – Библиогр.: с. 46–53.

УДК 502.17

кільк. прим.: 1 (Н/а. – 1)

 

24. 53(072.3)

Б90 Бузько В. Л.

Уроки фізики. 9 клас. ІІ семестр. Фізика атома та атомного ядра. Фізичні основи атомної енергетики [Текст] : [посіб. для загальноосвітніх навч. закл.] / Вікторія Леонідівна Бузько, Степан Петрович Величко. – 3-тє вид., доп. – Харків : Основа, 2017. – 96 с. : іл. – (Бібліотека журналу "Фізика в школах України" ; вип. 12 (168)).

УДК 53(072.3)

кільк. прим.: 1 (ЧЗ№3. – 1)

 

25. 536(075.8)

Б90 Булавін Л. А.

Основи термодинаміки [Текст] : навч. посіб. для студ. фіз. та інж.-фіз. ф-тів ун-ів / Л. А. Булавін, Д. А. Гаврюшенко, В. М. Сисоєв ; Київ. ун-т імені Тараса Шевченка. – Київ : Київ. ун-т, 2004. – 165 с.

УДК 536(075.8)

кільк. прим.: 1 (Н/а. – 1)

 

26. 539.1(075.8)

Б90 Булавін Л. А.

Радіаційна фізика [Текст] : підручник / Л. А. Булавін, О. П. Дмитренко, М. П. Куліш ; Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка. – Київ : Київ. ун-т, 2010. – 551 с. – З автографом автора. – Бібліогр.: с. 541.

Автограф: В бібліотеку Полтавського національного педагогічного університету імені В. Г. Короленка від полтавця академіка НАН України Л. А. Булавіна.

УДК 539.1(075.8)

кільк. прим.: 1 (Н/а. – 1)

 

27. 539.16

В80 Вплив радіаційного опромінення на фізичні властивості рідин [Текст] / Л. А. Булавін, М. П. Куліш, В. М. Сисоєв [та ін.]. – Київ : АСМІ, 2008. – 48 с. – З автографом автора. – Бібліогр.: с. 44–47.

Автограф: В бібліотеку Полтавського національного педагогічного університету імені В. Г. Короленка від полтавця академіка НАН України Булавіна Л. А.

УДК 539.16

кільк. прим.: 1 (Н/а. – 1)

 

28. 57

Ф50 Фізичні моделі розвитку пухлин та поширення метастазів [Текст] : тексти лекцій / Л. А. Булавін, Л. Б. Лерман, А. І. Момот, В. Ф. Чехун. – Київ : ТОВ "Сучасні печатні технології "Бавок", 2010. – 60 с. – З автографом автора.

Автограф: В бібліотеку Полтавського національного педагогічного університету імені В. Г. Короленка від академіка НПНУ Булавіна Л. А.

УДК 577.3(075.8)

кільк. прим.: 1 (Н/а. – 1)

 

29. 538.9

К85 Критичні явища розшарування у монотектичних та евтектичних розплавах металів [Текст] : монографія / Леонід Анатолійович Булавін, Юрій Олександрович Плевачук, Василь Михайлович Склярчук, Андрій Івановіч Момот. – Полтава : АСМІ, 2010. – 336 с. : схеми, табл. – Бібліогр.: с. 315–335.

УДК 538.9

кільк. прим.: 1 (Н/а. – 1)

 

30. 536(075.8)

Б90 Булавін Л. А.

Фізика фахових переходів [Текст] : підручник / Леонід Анатолійович Булавін, Володимир Михайлович Сисоєв ; Київ. нац. пед. ун-т імені Тараса Шевченка. – Київ : Київ. ун-т, 2010. – 400 с. – З автографом автора. – Бібліогр.: с. 397.

Автограф: В бібліотеку Полтавського національного педагогічного університету імені В. Г. Короленка від полтавця академіка НАН України Л. А. Булавіна.

УДК 536(075.8)

кільк. прим.: 1 (Н/а. – 1)

 

31. 54(072.3)

В37 Вершиніна І. В.

Творчий підхід у викладанні хімії [Текст] / І. В. Вершиніна. – Харків : Основа, 2018. – 80 с. – (Бібліотека журналу "Хімія" ; вип. 1 (181)).

УДК 54(072.3)

кільк. прим.: 1 (ЧЗ№4. – 1)

 

32. 57(072.3)

Г80 Гресь Г. О.

Профільне навчання. Спеціальна мікробіологія [Текст]. Ч. 1 / Галина Олексіївна Гресь. – Харків : Освіта, 2018. – 76 с. : іл.. схеми, табл. – (Бібліотека журналу "Біологія" ; вип. 4 (184)).

УДК 57(072.3)

кільк. прим.: 1 (ЧЗ№4. – 1)

 

33. 57(072.3)

Г80 Гресь Г. О.

Профільне навчання. Спеціальна мікробіологія [Текст]. Ч. 2 / Галина Олексіївна Гресь. – Харків : Освіта, 2018. – 75 с. : іл.. схеми, табл. – (Бібліотека журналу "Біологія" ; вип. 5 (185)).

УДК 57(072.3)

кільк. прим.: 1 (ЧЗ№4. – 1)

 

34. 57(072.3)

Г80 Гресь Г. О.

Профільне навчання. Матеріали до курсу мікробіології [Текст] / Галина Олексіївна Гресь. – Харків : Освіта, 2018. – 90 с. : іл.. схеми, табл. – (Бібліотека журналу "Біологія" ; вип. 3 (183)).

УДК 57(072.3)

кільк. прим.: 1 (ЧЗ№4. – 1)

 

35. 502(092)

Г85 Гриньова М. В.

В. І. Вернадський про основні напрями наукових досліджень ХХ століття ( до 155-річчя від дня народження великого вченого-енциклопедиста та 100-річчя створення ним Академії Наук України) [Текст] : монографія / Марина Вікторівна Гриньова, Григорій Федорович Джурка, В'ячеслав Тарасович Мельнік ; Полт. нац. пед. ун-т імені В. Г. Короленка, Каф. хімії та методики викладання хімії. – Полтава : Видавець ПП Шевченко Р. В., 2018. – 324 с. : іл. – Бібліогр.: с. 314–319 (83 назви).

УДК 502(092)

ББК 20д

кільк. прим.: 1 (ВРК. – 1)

 

36. 57(072.3)

Г85 Гриньова М. В.

Розвиток творчості школярів у процесі вивчення курсу біології. Система "Дидактосервіс" [Текст] : навч. посіб. / Марина Вікторівна Гриньова, Світлана Павлівна Яланська ; Полтав. нац. пед. ун-т імені В. Г. Короленка. – 2-е вид. випр., допов. – Полтава : ФОП Мирон І. А., 2014. – 546 с.

УДК 57(072.3)

ББК 74.262.6

кільк. прим.: 1 (ЧЗ№4. – 1)

 

37. 51(072.2)

Г93 Гудим І. М.

Дидактичне забезпечення та організація уроків математики в початковій школі для сліпих дітей [Текст] : навч.-метод. посіб. / Ірина Миколаївна Гудим ; Ін-т спец. педагогіки НАПН України. – Київ ; Чернівці : Букрек, 2017. – 88 с. – Бібліогр.: с. 87.

УДК 51(072.2)+376-056.26

кільк. прим.: 2 (ЧЗ№4. – 2)

 

38. 53(072.3)

К56 Коваль Н. М.

Квести на уроках фізики [Текст] / Наталія Миколаївна Коваль. – Київ : Перше вересня, 2017. – 120 с. : іл. – (Бібліотека "Шкільного світу"). – Бібліогр.: 114–115.

УДК 53(072.3)

кільк. прим.: 1 (ЧЗ№3. – 1)

 

39. 57

Н12 На допомогу учневі у підготовці до біологічних змагань [Текст] : метод. посіб. / І. О. Козак, М. В. Гриньова, І. К. Лядський, К. Ф. Почерняєв ; ПОІППО імені М. В. Остроградського. – Полтава, 2007. – 72 с.

УДК 57(072.3)

кільк. прим.: 1 (ВРК. – 1)

 

40. 514(072.3)

К96 Кушнір І. А.

Побудова трикутника. Енциклопедія розв'язування задач [Текст] / Іссак Аркадійович Кушнір. – Харків : Основа, 2018. – 96 с. : іл. – (Бібліотека журналу "Математика в школах України" ; вип. 1 (181)).

УДК 514(072.3)

кільк. прим.: 1 (ЧЗ№3. – 1)

 

41. 57

Л47 Леонтьєв Д. В.

Система органічного світу. Історія та сучасність [Текст] / Дмитро Вікторович Леонтьєв. – Тернопіль : Основа, 2018. – 112 с. – (Бібліотека журналу "Біологія" ; вип. 2 (182)). – Бібліогр.: с. 109–110.

УДК 57

кільк. прим.: 1 (ЧЗ№4. – 1)

 

42. 53(072.3)

М13 Мазаєва В. І.

Матеріали до уроків фізики. Магнітні та світлові явища. Механічні хвилі. 9 клас [Текст] / Вікторія Іванівна Мазаєва. – Харків : Основа, 2018. – 80 с. – (Бібліотека журналу "Фізика в школах України" ; вип. 2 (170)). – Бібліогр. с. 79.

УДК 53(072.3)

кільк. прим.: 1 (ЧЗ№3. – 1)

 

43. 53(072.3)

М13 Мазаєва В. І.

Матеріали до уроків фізики. Електромагнітні хвилі. Фізика атома та атомного ядра. Рух і взаємодія. Закони збереження. Фізика та екологія. 9 клас [Текст] / Вікторія Іванівна Мазаєва. – Харків : Основа, 2018. – 108 с. – (Бібліотека журналу "Фізика в школах України" ; вип. 3 (171)). – Бібліогр. с. 108.

УДК 53(072.3)

кільк. прим.: 1 (ЧЗ№3. – 1)

 

44. 519.85

М33 Матвієнко Ю. С.

Програмування та математичне моделювання [Текст] : навч. посіб. / Юрій Сергійович Матвієнко ; Полтав. держ. пед. ун-т імені В. Г.Короленка, Каф. мат. аналізу та інформатики. – Полтава, 2005. – 100 с.

УДК 519.85(075.8)

кільк. прим.: 1 (ВРК. – 1)

 

45. 54(072.3)

М55 Мєшкова О. М.

Тестові завдання. 7-8 класи [Текст]. Ч. 1 / Олена Михайлівна Мєшкова. – Харків : Основа, 2018. – 96 с. – (Бібліотека журналу "Хімія" ; вип. 2 (182)).

УДК 54(072.3)

кільк. прим.: 1 (ЧЗ№4. – 1)

 

46. 54(072.3)

М55 Мєшкова О. М.

Тестові завдання. 8 клас [Текст]. Ч. 2 / Олена Михайлівна Мєшкова. – Харків : Основа, 2018. – 96 с. – (Бібліотека журналу "Хімія" ; вип. 3 (183)).

УДК 54(072.3)

кільк. прим.: 1 (ЧЗ№4. – 1)

 

47. 54(072.3)

М55 Мєшкова О. М.

Тестові завдання. 9 клас [Текст]. Ч. 3 / Олена Михайлівна Мєшкова. – Харків : Основа, 2018. – 96 с. – (Бібліотека журналу "Хімія" ; вип. 4 (184)).

УДК 54(072.3)

кільк. прим.: 1 (ЧЗ№4. – 1)

 

48. 54(072.3)

М55 Мєшкова О. М.

Тестові завдання. 10 клас [Текст]. Ч. 4 / Олена Михайлівна Мєшкова. – Харків : Основа, 2018. – 80 с. – (Бібліотека журналу "Хімія" ; вип. 5 (185)).

УДК 54(072.3)

кільк. прим.: 1 (ЧЗ№4. – 1)

 

49. 57(072.3)

П80 Прокопчук О. А.

Організація роботи з обдарованими учнями на уроках біології [Текст] / Ольга Анатоліївна Прокопчук. – Харків : Основа, 2018. – 74 с. – (Бібліотека журналу "Біологія" ; вип. 1 (181)).

УДК 57(072.3)

кільк. прим.: 1 (ЧЗ№4. – 1)

 

50. 53(072.3)

П88 Пугач М. П.

Механіка. Нестандартні запитання й задачі [Текст] / Микола Петрович Пугач, Микола Григорович Александров, Костянтин Миколайович Стрюк. – Харків : Основа, 2018. – 96 с. – (Бібліотека журналу "Фізика в школах України" ; вип. 1 (169)). – Бібліогр. : с. 96.

УДК 53(072.3)

кільк. прим.: 1 (ЧЗ№3. – 1)

 

51. 514(072.3)

Ф53 Філіпповський Г. Б.

Радість співпраці [Текст] / Григорій Борисович Філіпповський, Олексій Вікторович Карлюченко. – Харків : Основа, 2017. – 157 с. : іл. – (Бібліотека журналу "Математика в школах України" ; вип. 12 (180)).

УДК 514(072.3)

кільк. прим.: 1 (ЧЗ№3. – 1)

 

52. 534

Х58 Хлопов А. М.

Фізико-хімічні властивості фторзаміщених метоксибензолу [Текст] : монографія / Андрій Михайлович Хлопов ; Полтав. нац. пед. ун-т імені В. Г. Короленка. – Полтава : ПНПУ імені В. Г. Короленка, 2018. – 152 с. – Бібліогр.: с. 140–149 (58 назв).

УДК 534

кільк. прим.: 1 (ВРК. – 1)

 

Загальна кількість примірників: 55

 

Місця збереження документів:

ВРК - Відділ рідкісної книги

Н/а - Науковий абонемент

ЧЗ№4 - Читальна зала № 4

 

1. 796(072.8)

П27 Перспективи реформування предмету "Фізичне виховання" у вищих навчальних закладах України ІІІ-ІV рівнів акредитації [Текст] : матеріали Всеукр. наук.-практ. конф., (Полтава, 17-18 листоп. 2004 р.) / Полтав. держ. пед. ун-т імені В. Г. Короленка, Фак-т фіз. виховання, Каф. фізичної культури і здоров'я. – Полтава, 2004. – 192 с. – Бібліогр в кінці ст.

УДК 796(072.8)

кільк. прим.: 2 (ВРК. – 1, Н/а. – 1)

 

2. 796.011.3

А43 Актуальні проблеми фізичної культури дітей дошкільного та молодшого шкільного віку [Текст] : матеріали Всеукр. наук.-практ. конф. (Полтава, 21-22 лют. 2001 р.) / Полтав. держ. пед. ун-т імені В. Г. Короленка, Каф. фіз. виховання, Полтав. обл. ін-т після діпломної освіти пед. працівників імені М. В. Остроградського. – Полтава : ПОІППО, 2001. – 224 с.

УДК 796.011.3

кільк. прим.: 2 (Н/а. – 1, ВРК. – 1)

 

3. 796.011.3

С91 Сучасні тенденції фізичного виховання і спорту [Текст] : матеріали регіонал. наук.-метод. семінару / ред. кол.: О. О. Момот, І. В. Тараненко, Ю. В. Зайцева ; Полтав. нац. пед. ун-т імені В. Г. Короленка, Фак-т фіз. виховання, Каф. теорет.-метод. основ викладання спортивних дисциплін. – Полтава : Шевченко Р. В., 2018. – 51 с. – Бібліогр. в кінці ст.

УДК 796.011.3

кільк. прим.: 1 (ВРК. – 1)

 

4. 796.011.3

К65 Конструктивні підходи в забезпеченні єдності навчально-виховного процесу фізичного виховання різних ланок освіти [Текст] : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф., (Полтава, 21-22 квіт. 2004 р.) / Полтав. обл. упр. освітою, ПОІПОПП імені Остроградського, Полтав. держ. пед. ун-т імені В. Г. Короленка, Ф-т фіз. виховання. – Полтава : ПДПУ імені В. Г. Короленка, 2004. – 300 с.

УДК 796.011.3

кільк. прим.: 1 (ВРК. – 1)

 

5. 796.032(477)

І-90 Історія розвитку Олімпійського руху на Україні [Текст] : тези доповідей та повідомлень Всеукр. студент. наук.-практ. конф., (Полтава, 18-19 ківт. 2001 р.) / Полтав. держ. пед. ун-т імені В. Г. Короленка. – Полтава, 2001. – 75 с.

УДК 796.032(477)

кільк. прим.: 1 (ВРК. – 1)

 

6. 796(062)

О-46 Оздоровлення засобами освіти: регіональний аспект [Текст] : матеріали Всеукр. наук.-практ. конф., (Полтава, 27-28 листоп. 2008 р.) / Полтав. держ. пед. ун-т імені В. Г. Короленка, ПОІППО імені М. В. Остроградського [та ін.]. – Полтава : ПДПУ імені В. Г. Короленка, 2008. – 331 с. – Бібліогр. в кінці ст.

УДК 796(062)

кільк. прим.: 1 (ВРК. – 1)

 

7. 796(062)

Ф50 Фізична культура: теорія і практика [Текст] : часопис за матеріалами Всеукр. наук.-практ. конф. "Проблеми підготовки майбутніх фахівців фізичної культури і спорту", (Полтава, 19-20 квіт. 2018 р.). Вип. 4 / голов. ред. С. М. Шевчук ; Полтав. нац. пед. ун-т імені В. Г. Короленка, Ф-т фіз. виховання, Каф. теорії й методики фіз. виховання, адаптивної та масової фіз. культури. – Полтава : ПНПУ імені В. Г. Короленка, 2018. – 152 с.

УДК 796(062)

кільк. прим.: 1 (ВРК. – 1)

 

8. 796(062)

Ф50 Фізична культура як пріоритетний компонент становлення і розвитку особистості вчителя [Текст] : регіональна студ. наук.-практ. конф. / голов. ред. В. І. Лагно ; Полтав. держ. пед. ун-т імені В. Г. Короленка, Студ. наук. т-во фіз.виховання "Фаворит". – Полтава, 2007. – 160 с.

УДК 796(062)

кільк. прим.: 1 (ВРК. – 1)

 

9. 796(062)

Ф50 Фізична культура як провідний компонент розвитку особистості вчителя [Текст] : Всеукр. студ. наук.-практ. конф., (Полтава, 14-15 трав. 2008 р.) / голов. ред. В. І. Лагно ; Полтав. держ. пед. ун-т імені В. Г. Короленка, Студ. наук. т-во фіз.виховання "Фаворит". – Полтава, 2008. – 119 с.

УДК 796(062)

кільк. прим.: 1 (ВРК. – 1)

 

10. 738(477)

Б44 Белько О.

Діяльність органів земського самоврядування з розвитку й популяризації гончарного промислу Полтавщини (1876-1919) [Текст] = The activities of the provincial elective coubcil's self-government related to development and promotion of pottery craft in the poltava region (1876-1919) : монографія / Олег Белько ; Ін-т керамології від-ня Ін-ту народознавства НАН України, Нац. музей-заповідник укр. гончарства в Опішному. – Опішне : Укр. народознавство, 2017. – 280 с. – (Українські керамологічні студії ; вип. 14). – З автографом автора.

Автограф: Глибокошанованому Миколі Івановичу Степаненку з вдячністю від автора

.

УДК 738(477)

кільк. прим.: 1 (Н/а. – 1)

 

11. 76(477)

Г17 Галькевич Т. А.

Український друкований плакат 1965-1985 років з фондів Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського [Текст] : каталог. Вип. 2 / Тетяна Анатоліївна Галькевич, Олена Миколаївна Донець ; відп. ред. Г. М. Юхимець ; НАН України, Нац. б-ка України імені В. І.Вернадського. – Київ, 2014. – 924 с. : іл.

УДК 76(477)

кільк. прим.: 2 (Н/а. – 2)

 

12. 730

Д65 Долюк І. П.

Лісова скульптура - будні для Природи і свято для людей [Текст] : опис робіт майстра / Іван Петрович Долюк. – Полтава : АСМІ, 2017. – 75 с. : іл. – З автографом.

Автограф: Миколо Івановичу, ваше покликання - долати вершини. 4 грудня 2017 р..

УДК 730(477)(092)

кільк. прим.: 1 (Н/а. – 1)

 

13. 796.032.2

Є50 Єлець О. А.

Українські спортсмени-стрілки на Олімпійських іграх 1952-2012 років: історія, факти, тенденції [Текст] : кол. моногр. Ч. 3 : Українські стрілки на Олімпійських вогневих кордонах (2008-2012) / Олег Анатолійович Єлець, Катерина Валеріївна Царенко, Анастасія Володимирівна Голубенко ; ДВНЗ "Запоріз. нац. ун-т". – Запоріжжя : ЗНУ, 2015. – 80 с.

УДК 796.032.2

кільк. прим.: 1 (Н/а. – 1)

 

14. 782.9

П54 Полянська Г. М.

Жанровий пошук у балетній музиці Віталія Губаренка [Текст] : монографія / Галина Миколаївна Полянська. – Ніжин : Вид. Лисенко М. М., 2017. – 328 с. : 4 арк. фотоіл. – Покажч. імен: с. 285-327. – Бібліогр.: с. 237–250.

УДК 782.9:792.82(092)

кільк. прим.: 2 (Н/а. – 2)

 

15. 76(072.3)

С12 Савенко І. В.

Профільне навчання старшокласників основам графічного дизайну [Текст] : монографія / Ігор Васильович Савенко ; Полтав. нац. пед. ун-т імені В. Г. Короленка. – Полтава : ПНПУ імені В. Г. Короленка, 2018. – 224 с. : іл. – Дод.: с. 170-220. – Бібліогр.: с. 152–169.

УДК 76(072.3)

кільк. прим.: 1 (ВРК. – 1)

 

16. 75.02

С56 Сова О. С.

Навчання образотворчого мистецтва на пленері [Текст] : навч. посіб. / Ольга Сергіївна Сова. – Київ : Вид-во НПУ імені М. П. Драгоманова, 2018. – 101 с. : іл. – Дод.: с. 96-100. – Бібліогр.: с. 91–95.

УДК 75.02(075.8)

кільк. прим.: 1 (ЧЗ№4. – 1)

 

17. 746.3(477.53)

Т45 Титаренко В. П.

Українська народна вишивка у творах полтавських майстринь [Текст] / Валентина Петрівна Титаренко. – Полтава : Інарт, 2008. – 212 с. – Бібліогр.: с. 158–165.

УДК 746.3(477.53)

кільк. прим.: 1 (ВРК. – 1)

 

18. 745/749(072.8)

Т45 Титаренко В. П.

Методика викладання декоративно-прикладної творчості [Текст] : навч. посіб. для студ. вузів / Валентина Петрівна Титаренко. – Полтава : Шевченко Р. В., 2013. – 460 с. : іл. – Дод.: с. 296-451. – Бібліогр.: с. 288–296.

УДК 745/749(072.8)

кільк. прим.: 1 (ВРК. – 1)

 

Загальна кількість примірників: 22

 

Місця збереження документів:

ВРК - Відділ рідкісної книги

ЧЗ№2 - Читальна зала № 2

Н/а - Науковий абонемент

Х/а - Художній абонемент

КРМ - кабінет ром.-герм. мов

ЧЗ№4 - Читальна зала № 4

 

1. 82

Р49 Рідний край [Текст] : альм. Полтав. держ. пед. ун-ту. № 1 (36) / голов. ред. М. Степаненко ; Полтав. нац. пед. ун-т імені В. Г. Короленка. – Полтава : ПНПУ імені В. Г. Короленка, 2017. – 168 с. : іл. – Режим доступу: http://dspace.pnpu.edu.ua/handle/123456789/8986. – Бібліогр.: в кінці ст.

УДК 82

кільк. прим.: 2 (ВРК. – 1, ЧЗ№2. – 1)

 

2. 821.09(477)

З-11 З іменем твоїм. Ювілейний збірник на пошану Маркіяна Шашкевича з нагоди 200-річчя з дня народження [Текст] / відп. за вип. І. А. Парасюк ; Бродів. пед. коледж імені Маркіяна Шашкевича. – Броди : Просвіта, 2011. – 328 с.

УДК 821.09(477)".../1917"(092)

кільк. прим.: 1 (Н/а. – 1)

 

3. 811.161.2(072.3)

У45 Українська мова [Текст] : конспекти уроків : 6 кл. ІІ семестр Ч. І / уклад. С. А. Свінтковська. – Харьков : Основа, 2017. – 157 с. – (Бібліотека журналу "Вивчаємо українську мову та літературу" ; вип. 12 (169)).

УДК 811.161.2(072.3)

кільк. прим.: 1 (ЧЗ№2. – 1)

 

4. 821.09(477)(072.2)

В54 Виховання ціннісного ставлення до людини на уроках літературного читання. (3-4-ті класи) [Текст]. Ч. 2 / автор-упоряд. О. П. Третяк. – Харків : Основа, 2017. – 123 с. – (Бібліотека журналу "Початкове навчання та виховання" ; вип. 12 (168)).

УДК 821.09(477)(072.2)

кільк. прим.: 1 (ЧЗ№2. – 1)

 

5. 811(072.3)

М74 Мовні табори. Організувати та впровадити [Текст] / упоряд.: І. Целиковська, Ж. Сташко. – Київ : Шк. світ, 2017. – 96 с. – (Бібліотека "Шкільного світу"). – Бібліогр.: с. 94 (11 назв).

УДК 811(072.3)

кільк. прим.: 2 (ЧЗ№2. – 2)

 

6. 821.09(477)

Т35 Територія мови Тараса Шевченка [Текст] : монографія / за ред. С. Я. Єрмоленко ; Ін-т української мови НАН України. – Київ : ВД Дмитра Бураго, 2016. – 348 с.

УДК 821.09(477)".../1917"

кільк. прим.: 1 (ЧЗ№2. – 1)

 

7. 821(477)

У33 Ужинок за сорок літ (1976-2016). Антологія творів письменників Чернігівщини [Текст]. – Чернігів : Десна Поліграф, 2016. – 560 с.

УДК 821(477)

кільк. прим.: 1 (Х/а. – 1)

 

8. 81(062)

Ф54 Філологічні науки [Текст] : зб. наук. праць. Вип. 26 / гол. ред. М. І. Степаненко ; Полтав. нац. пед. ун-т імені В. Г. Короленка. – Полтава : ПНПУ імені В. Г. Короленка, 2017. – 84 с. – Текст укр., рос. – Бібліогр. в кінці ст.

УДК 81(062)+82.0(062)

кільк. прим.: 2 (ВРК. – 1, ЧЗ№2. – 1)

 

9. 82.0(062)

Р49 Рідний край [Текст] : альм. Полтав. держ. пед. ун-ту. № 2 (37) / голов. ред. М. Степаненко ; Полтав. нац. пед. ун-т імені В. Г. Короленка. – Полтава : ПНПУ імені В. Г. Короленка, 2017. – 172 с. : іл. – Бібліогр.: в кінці ст.

УДК 82.0(062)

кільк. прим.: 2 (ВРК. – 1, ЧЗ№2. – 1)

 

10. 81(062)

Г94 Гуманітарна освіта в технічних вищих навчальних закладах [Текст] : зб. наук. праць. Вип. 35 / Нац. авіаційний університет. – Київ : Ун-т " Україна", 2017. – 114 с. – Частина тексту: англ. – Бібліогр. в кінці ст.

УДК 81(062)+82.0(062)

кільк. прим.: 1 (Н/а. – 1)

 

11. 82.0(062)

В53 Вісник Таврійської фундації (Осередку вивчення української діаспори) [Текст] : [літ.-наук. зб.]. Вип. 12 / Херсон. держ. ун-т, Міжкафедральна наук. лаб. "Укр. літ. в англомовному світі", Таврійська фундація (Осередок вивчення української діаспори) м. Херсон. – Київ ; Херсон : Просвіта, 2016. – 311 с. – До 160-річчя від дня народження та 100-річчя від часу смерті Івана Франка. До 100-річчя від дня народження Андрія Легота (Ворушила). – Бібліогр. в кінці ст.

УДК 82.0(062)

кільк. прим.: 1 (Н/а. – 1)

 

12. 811(062)

А90 Аспекти дослідження іноземних мов і лінгвометодичні основи викладання [Текст] : зб. наук. праць. Вип. 3 / Полтав. держ. пед. ун-т імені В. Г. Короленка ; за ред. В. К. Зернової. – Полтава, 2007. – 174 с. – Текст укр., нім., англ. – Бібліогр.: в кінці ст.

УДК 811(062)

кільк. прим.: 1 (ВРК. – 1)

 

13. 811(062)

А43 Актуальні питання перекладу та міжнаціонального спілкування [Текст] = Topical Problems of Translation and Cross-Cultural Communication : матеріали Третьої міжнар. наук.-практ. конф., (16 трав. 2007 р.) / ред. кол.: В. К. Зернова, Л. В. Данилюк, Т. В. Луньова, Патрісія МакКланг ; Полтав. ін-т екон. і права Відкритого міжнар. ун-ту розвитку людини "Україна", Полтав. держ. пед. ун-т імені В. Г. Короленка, Лі Ун-т, Клівленд, Теннессі, США. – Полтава : ПНПУ імені В. Г. Короленка, 2008. – 105 с. – Текст укр., англ. – Бібліогр. в кінці розд.

УДК 811(062)

кільк. прим.: 1 (ВРК. – 1)

 

14. 811.111(062)

С91 Сучасний англомовний науковий дискурс [Текст] = The contemporary english scientific discourse : зб. наук. праць студ. та магістрантів : [матеріали ІІ Міжнар. студ. наук.-практ. конф., (Полтава, 27-28 лют. 2018 р.)]. Вип. 2. – Полтава : Астрая, 2018. – 165 с. – Текст укр., англ. – Бібліогр. в кінці ст.

УДК 811.11(062)

кільк. прим.: 3 (Н/а. – 2, ВРК. – 1)

 

15. 82.0(062)

Н34 Наукові записки [Текст] / ред. М. Ткачук ; Терноп. нац. пед. ун-т імені В. Гнатюка. – Тернопіль : ТНПУ, 2012. – 440 с. – (Серія: Літературознавство ; 34). – Бібліогр. в кінці ст.

УДК 82.0(062)

кільк. прим.: 1 (Н/а. – 1)

 

16. 811(062)

Л59 Лінгвістичні та методичні проблеми навчання мови як іноземної [Текст] : матеріали сьомої Міжнар. наук.-практ. конф., (Полтава, 16-17 трав. 2008 р.). Ч. 2 / Полтав. держ. пед. ун-т імені В. Г. Короленка, Полтав. ун-т споживчої кооперації України, Полтав. ін-т економіки і права. – Полтава, 2008. – 330 с. – Текст укр., анг. мовами.

УДК 811(062)

кільк. прим.: 1 (ВРК. – 1)

 

17. 811(062)

Л59 Лінгвістичні та методичні проблеми навчання мови як іноземної [Текст] : матеріали сьомої Міжнар. наук.-практ. конф., (Полтава, 16-17 трав. 2008 р.). Ч. 1 / Полтав. держ. пед. ун-т імені В. Г. Короленка, Полтав. ун-т споживчої кооперації України, Полтав. ін-т економіки і права. – Полтава, 2008. – 356 с. – Текст укр., анг. мовами.

УДК 811(062)

кільк. прим.: 1 (ВРК. – 1)

 

18. 811(062)

Л59 Лінгвістичні та методичні проблеми навчання мови як іноземної [Текст] : матеріали V Міжнар. наук.-практ. конф., (Полтава, 3-4черв. 2004 р.) / Полтав. держ. пед. ун-т імені В. Г. Короленка, Полтав. ун-т споживчої кооперації України, Укр. мед. стоматологічна академія. – Полтава, 2004. – 232 с. – текст укр., анг. мовами.

УДК 811(062)

кільк. прим.: 1 (ВРК. – 1)

 

19. 811.111(062)

К65 Концептологія в системі гуманітарних наук [Текст] : матеріали ІІ Всеукр. наук.-практ. конф, (Полтава, 25 берез. 2010 р.) / Ф-т філол. та журналістики Полтав. нац. пед. ун-ту імені В. Г. Короленка, Каф. англ. філол. Харків. нац. ун-т імені В. Н. Каразіна [та ін]. – Полтава : Шевченко Р. В., 2010. – 62 с. – Бібліогр. в кінці ст.

УДК 811.111(062)

кільк. прим.: 1 (ВРК. – 1)

 

20. 821.09(100)(076.6)

С24 Світова література [Текст] : хрестоматія 11 кл. / упоряд.: О. М. Ніколенкло, М. О. Зуєнко, В. М. Люлька, С. Г. Ларіонова, О. А. Зубенко. – Київ : Грамота, 2013. – 327 с. : іл.

УДК 821.09(100)(076.6)

кільк. прим.: 1 (ВРК. – 1)

 

21. 821.09(477)".../1917"(092)

П63 Постать Тараса Шевченка у світовому й національному культурологічному контексті [Текст] : матеріали Всеукр. наук.-практ. конф., (Полтава, 4-5 берез. 2014 р.) / за заг. ред.: М. І. Степаненко, Л. М. Кравченко ; Полтав. нац. пед. ун-т імені В. Г. Короленка ... Кременецький обл. гуманіт.-пед. ін-т імені Т. Г. Шевченка, ПОІППО імені М. В. Остроградського. – Полтава : Шевченко Р. В., 2014. – 40 с. – 200-річчю з дня народження Тараса Шевченка і 100-річчю Полтавського національного педагогічного університету імені В. Г. Короленка присвячується.

УДК 821.09(477)".../1917"(092)

кільк. прим.: 1 (ВРК. – 1)

 

22. 811.161.2(072.2)

М54 Методика навчання української мови в початковій школі [Текст] : конспекти для студ. психол.-пед. ф-ту / уклад.: Н. С. Степаненко, С. П. Олійник ; Полтав. нац. пед. ун-т імені В. Г. Короленка, Псих.-пед. ф-т, Каф. філол. дисциплін. – Полтава : Шевченко Р. В., 2015. – 126 с. – Бібліогр.: с. 118–123 (77 назв).

УДК 811.161.2(072.2)

кільк. прим.: 1 (ВРК. – 1)

 

23. 811.161.2(072.3)

У45 Українська мова. Конспект уроків. 6 клас. ІІ семестр [Текст]. Ч. 2 / упоряд. С. А. Свінтковська. – Харків : Основа, 2018. – 159 с. – (Бібліотека журналу "Вивчаємо українську мову та літературу" ; вип. 1 (170)).

УДК 811.161.2(072.3)

кільк. прим.: 1 (ЧЗ№2. – 1)

 

24. 821.09(477)(075.3)

У45 Українська література. Конспекти уроків. 6 клас. І семестр [Текст] / уклад. С. А. Свінтковська. – Харків : Основа, 2018. – 176 с. – (Бібліотека журналу "Вивчаємо українську мову та літературу" ; Вип. 3 (172)).

УДК 821.09(477)(075.3)

кільк. прим.: 1 (ЧЗ№2. – 1)

 

25. 821.09(477)(075.3)

У45 Українська література. Конспекти уроків. 6 клас. ІІ семестр [Текст]. Ч. 1 / уклад. С. А. Свінтковська. – Харків : Основа, 2018. – 112 с. – (Бібліотека журналу "Вивчаємо українську мову та літературу" ; Вип. 4 (173)).

УДК 821.09(477)(075.3)

кільк. прим.: 1 (ЧЗ№2. – 1)

 

26. 821.09(477)(075.3)

У45 Українська література. Конспекти уроків. 6 клас. ІІ семестр [Текст]. Ч. 2 / уклад. С. А. Свінтковська. – Харків : Основа, 2018. – 112 с. – (Бібліотека журналу "Вивчаємо українську мову та літературу" ; Вип. 5 (174)).

УДК 821.09(477)(075.3)

кільк. прим.: 1 (ЧЗ№2. – 1)

 

27. 811.161.2(072.3)

Л43 Лексикологія. Фразеологія. Підготовка до ЗНО [Текст] / упоряд.: Н. В. Сиротенко, Н. С. Перфілова. – Харків : Основа, 2018. – (Бібліотека журналу "Вивчаємо українську мову та літературу" ; вип. 2 (171)). – Бібліогр.: с. 168.

УДК 811.161.2(072.3)

кільк. прим.: 1 (ЧЗ№2. – 1)

 

28. 821.09(477)(072.3)

У45 Українська література. Уроки. 5 клас [Текст] / авт. кол.: Л. М. Литвиненко, Л. М. Дзеціна, Н. П. Дядик [та ін.] ; за заг. ред. О. А. Бондаренко, О. О. Чмигової. – Київ : Перше вересня, 2018. – 200 с. – (Бібліотека "Шкільного світу"). – Бібліогр. с. 198.

УДК 821.09(477)(072.3)

кільк. прим.: 1 (ЧЗ№2. – 1)

 

29. 811(072.3)

М74 Мовні табори. Організувати та впровадити [Текст] / упоряд.: І. Целиковська, Ж. Сташко. – Київ : Шк. світ, 2018. – 96 с. – (Бібліотека "Шкільного світу"). – Бібліогр.: с. 95 (11 назв).

УДК 811(072.3)

кільк. прим.: 2 (ЧЗ№2. – 2)

 

30. 821.09(100)(075.3)

И73 Интегрованный курс "Литература" (русская и мировая) [Текст] : учеб.для 5 кл. общеобразоват. учеб. завед. с обуч. на рус. яз. / Елена Евгениевна Бондарева, Нина Ильинична Ильинская, Валентина Ивановна Мацапура, Галина Владимировна Биткивская. – Киев : Грамота, 2013. – 296 с.

УДК 821.09(100)(075.3)

кільк. прим.: 1 (ВРК. – 1)

 

31. 811.111

В64 Возна М. О.

Англійська мова для старших курсів [Текст] : підручник / Марина Олександрівна Возна ; за заг. ред. В. І. Карабана ; Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка. – Вінниця : Нова Книга, 2017. – 256 с. : іл.

УДК 811.111(075.8)

кільк. прим.: 1 (Кабінет ром.-герм. мов. – 1)

 

32. 81:1

В64 Возняк Т.

Філософія мови [Текст] / Тарас Возняк. – Львів : Незалежний культурологічний журнал "Ї", 2009. – 178 с. – Бібліогр. в кінці ст.

УДК 81:1

кільк. прим.: 1 (Н/а. – 1)

 

33. 821.09(438)(092)

В64 Возняк Т.

Бруно Шульц. Повернення [Текст] / Тарас Возняк. – Львів : Незалежний культурологічний журнал "Ї", 2012. – 218 с. : іл.

УДК 821.09(438)(092)

кільк. прим.: 1 (Н/а. – 1)

 

34. 821.09(438)(092)

В64 Возняк Т.

Бруно Шульц. Повернення [Текст] / Тарас Возняк. – Львів : Літопис, 2017. – 196 с. : іл. – Друга частина книги переклад творів Бруно Шульца.

УДК 821.09(438)(092)

кільк. прим.: 1 (Н/а. – 1)

 

35. 811.161.2'37

В64 Возняк Т.

О-мовлення місця [Текст] / Тарас Возняк. – Київ : Дух і Літера, 2017. – 468 с. : іл.

УДК 811.161.2'37

кільк. прим.: 1 (Н/а. – 1)

 

36. 821(438)

Г12 Гавпт З.

Баскійський диявол [Текст] / Зигмунт Гавпт. – Львів : Незалежний культурологічний журнал "Ї", 2014. – 212 с.

УДК 821(438)

кільк. прим.: 1 (Х/а. – 1)

 

37. 821.09(430)

Г13 Гадамер Г.

Вірші і розмова [Текст] : есе / Ганс-Георг Гадамер ; пер. з нім. Тимофія Гавриліва. – Львів : Незалежний культурологічний журнал "Ї", 2002. – 186 с.

УДК 821.09(430)

кільк. прим.: 1 (Н/а. – 1)

 

38. 811.111(072.2)

Г27 Гевліч А.

Reading with Disney [Текст]. Ч. 1 / Анна Гевліч. – Харків : Основа, 2018. – 80 с. – (Бібліотека журналу "Англійська мова та література").

УДК 811.111(072.2)

кільк. прим.: 1 (ЧЗ№2. – 1)

 

39. 811.161.2'28

Г56 Гнатишак Ю.

Слова з Болехова [Текст] / Юрій Гнатишак ; співавт.-лексикографи: Оксана Сімович, Наталія Хобзей, Тетяна Ястремська ; Ін- т українознав. ім. І. Крип'якевича НАН України, Наук. т-во ім. Шевченка. – Львів : Вид-во Львів. політехніка, 2017. – 636 с. : фото. – (Діалектологічна скриня). – Бібліогр.: с. 10.

УДК 811.161.2'28

кільк. прим.: 1 (Н/а. – 1)

 

40. 811.161.2

Г95 Гурко О. В.

Категорія ствердження та її вираження в українській літературній мові [Текст] : монографія / Олена Василівна Гурко ; Дніпров. нац. ун-т імені Олеся Гончара. – Дніпро : ЛІРА, 2017. – 316 с.

УДК 811.161.2'367.321

кільк. прим.: 1 (ЧЗ№2. – 1)

 

41. 821.09(100)

Д53 Дмитренко К. А.

Інноваційні методи викладання зарубіжної літератури [Текст] / Катерина Анатоліївна Дмитренко, Марина Валентинівна Коновалова. – Харків : Основа, 2018. – 92 с. : табл., схеми, рис. – (Бібліотека журналу "Зарубіжна література в школі" ; вип. 2). – Бібліогр.: с. 90–92.

УДК 821.09(100)(072.3)

кільк. прим.: 1 (ЧЗ№2. – 1)

 

42. 821.09(477)

І-19 Іванишин П. В.

Агон, або Перипетії одного захисту [Текст] : монографія / Петро Васильович Іванишин ; Наук.-ідеолог. центр імені Дмитра Донцова. – Дрогобич : Посвіт, 2015. – 272 с. – Бібліогр.: с. 267–269 та в підрядк. прим.

УДК 821.09(477)"1992/..."

кільк. прим.: 1 (Н/а. – 1)

 

43. 811.111(072)

К14 Казачінер О. С.

Твори дитячого фольклору на уроках англійської мови [Текст] / Олена Семенівна Казачінер. – Харків : Основа, 2018. – 96 c. – (Бібліотека журналу "Англійська мова та література" ; вип. 3 (183)). – Частина тексту англ. – Бібліогр.: с. 95–96.

УДК 811.111(072)

кільк. прим.: 1 (ЧЗ№2. – 1)

 

44. 811.111(072)

К14 Казачінер О. С.

Дислексія в процесі вивчення іноземної мови [Текст] / Олена Семенівна Казачінер. – Харків : Основа, 2018. – 96 с. – (Бібліотека журналу "Англійська мова та література" ; вип. 11 (181)). – Текст англ. мовою.

УДК 811.111(072)

кільк. прим.: 1 (ЧЗ№2. – 1)

 

45. 811.161.2

К49 Клименко Н. Ф.

Як народжується слово [Текст] / Ніна Федорівна Клименко. – 2-ге вид., доп. і переробл. – Київ : Академперіодика, 2017. – 252 с.

УДК 811.161.2'373.611

кільк. прим.: 5 (ЧЗ№2. – 1, Н/а. – 4)

 

46. 811.161.2'367

К55 Кобченко Н.

Система подвійних синтаксичний зв'язків у граматичному ладі сучасної української мови [Текст] : монографія / Наталя Кобченко ; Ін-т філол. Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка. – Київ : Освіта України, 2018. – 514 с.

УДК 811.161.2'367

кільк. прим.: 1 (Н/а. – 1)

 

47. 811.111(072)

К63 Комогорова М. І.

Perfect Continuous - граматичні вправи [Текст] / Марина Іванівна Комогорова. – Харків : Основа, 2018. – 112 c. – (Бібліотека журналу "Англійська мова та література" ; вип. 2 (182)).

УДК 811.111(072)

кільк. прим.: 1 (ЧЗ№2. – 1)

 

48. 821.09(477)(092)

К73 Котельчук О.

Геокультурний простір і "Вечірні світанки..." Михайла Наєнка [Текст] / Ольга Котельчук. – Київ : ФОП Маслаков, 2018. – 74 с. – Іменний покажч.: с. 71-73. - З автографом М. Наєнка. – Бібліогр.: с. 64–70 ( 111 назв).

Автограф: Читачам-студентам Наукової бібліотеки ПНПУ імені В. Г. Короленка. За дорученням автора. М. Наєнко

18.04.2018.

УДК 821.09(477)(092)

кільк. прим.: 1 (ЧЗ№2. – 1)

 

49. 811.161.2(072.2)

К88 Кудикіна Н. В.

Інтерактивні форми і методи навчання української мови у початкових класах шкіл з російською мовою викладання: теорія і методика [Текст] : наук.-метод. посіб. / Надія Василівна Кудикіна ; НАПН України, Ін-т педагогіки. – Київ : ВД "Сам", 2017. – 128 с. – Бібліогр.: с. 102–127.

УДК 811.161.2(072.2)

кільк. прим.: 75 (ЧЗ№2. – 5, Н/а. – 70)

 

50. 821.09(477)

К95 Куторжевська Л.

Інноваційний спектр поезії Григорія Мокрого [Текст] / Любов Куторжевська, Оксана Куторжевська. – Полтава : Астрая, 2017. – 86 с. : портр.

УДК 821.09(477)"1992/..."

кільк. прим.: 1 (ВРК. – 1)

 

51. 821.09(100)

К95 Куцінко О. Г.

Урок як основна форма організації навчання літератури [Текст]. Ч. 2 / Ольга Германівна Куцінко. – Харків : Основа, 2018. – 89 с. : табл. – (Бібліотека журналу "Зарубіжна література в школі" ; вип. 5). – Бібліогр.: с. 84–89.

УДК 821.09(100)(072.3)

кільк. прим.: 1 (ЧЗ№2. – 1)

 

52. 821.09(100)

К95 Куцінко О. Г.

Урок як основна форма організації навчання літератури [Текст]. Ч. 1 / Ольга Германівна Куцінко. – Харків : Основа, 2018. – 92 с. : табл. – (Бібліотека журналу "Зарубіжна література в школі" ; вип. 4). – Бібліогр.: с. 88–92.

УДК 821.09(100)(072.3)

кільк. прим.: 1 (ЧЗ№2. – 1)

 

53. 821.09(100)

К95 Куцінко О. Г.

Особливості викладання зарубіжної літератури в школі [Текст] / Ольга Германівна Куцінко. – Харків : Основа, 2018. – 94 с. : табл., схеми. – (Бібліотека журналу "Зарубіжна література в школі" ; вип. 1). – Бібліогр.: с. 93–94.

УДК 821.09(100)(072.3)

кільк. прим.: 1 (ЧЗ№2. – 1)

 

54. 811.161.2(072.2)

Л25 Ларіонова О. В.

Інтелектуальний розвиток молодших школярів засобами суб'єктивізації на уроках української мови у 3-4 класах [Текст] : у 2 ч. Ч. 1 / Оксана Володимирівна Ларіонова. – Харків : Основа, 2018. – 96 с. – (Бібліотека журналу "Початкове навчання та виховання" ; вип. 1 (169)).

УДК 811.161.2(072.2)

кільк. прим.: 1 (ЧЗ№2. – 1)

 

55. 811.161.2(072.2)

Л25 Ларіонова О. В.

Інтелектуальний розвиток молодших школярів засобами суб'єктивізації на уроках української мови у 3-4 класах [Текст] : у 2 ч. Ч. 2 / Оксана Володимирівна Ларіонова. – Харків : Основа, 2018. – 80 с. – (Бібліотека журналу "Початкове навчання та виховання" ; вип. 1 (169)). – Бібліогр.: с. 78–79.

УДК 811.161.2(072.2)

кільк. прим.: 1 (ЧЗ№2. – 1)

 

56. 811.111(072.3)

Л63 Лисовець І. П.

Театралізовані вистави англійською мовою [Текст] / Ірина Петрівна Лисовець, Оксана Олександрівна Зінченко. – Харків : Основа, 2017. – 93 с. – (Бібліотека журналу "Англійська мова та література" ; вип. 12 (180)).

УДК 811.111(072.3)

кільк. прим.: 1 (ЧЗ№2. – 1)

 

57. 811.161.2'367.62

М42 Мединська Н. М.

Ознакові слова в українській мові: семантична та граматична диференціація [Текст] : монографія / Наталія Миколаївна Мединська. – Рівне : Вид. О. Зень, 2018. – 420 с. – Бібліогр.: с. 406–416.

УДК 811.161.2'367.62

кільк. прим.: 1 (ЧЗ№2. – 1)

 

58. 811.111(072.3)

М71 Миштал М.

Tests in English. Thematic vocabulary: Intermediate and advanced level [Текст] = Тематические тесты по английскому языку: Средний и продвинутый уровень : пособие / Мариус Миштал. – Киев : Знання, 2016. – 352 с.

УДК 811.111(072.3)

кільк. прим.: 1 (ЧЗ№2. – 1)

 

59. 821.09(495)

М74 Мойсієнко О.

Ремаркові конструкції в системі художнього ідіостилю Алкі Зеї [Текст] : монографія / Олеся Мойсієнко ; Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка. – Київ, 2009. – 151 с.

УДК 821.09(495)(092)

кільк. прим.: 1 (Н/а. – 1)

 

60. 811.111(072.3)

М75 Молоткова С. О.

Англійська мова. Уроки. 9 клас [Текст] / Світлана Олександрівна Молоткова, Галина Олександрівна Семенова ; упоряд. І. Громлюк. – Київ : Перше вересня, 2017. – 224 с. – (Бібліотека "Шкільного світу").

УДК 811.111(072.3)

кільк. прим.: 1 (ЧЗ№2. – 1)

 

61. 821.09(477)

М90 Мулявко Л. Д.

Паросток батьківського саду. Зацвіт Шевченкової долі [Текст] / Любов Данилівна Мулявко. – Черкаси : Брама-Україна, 2012. – 156 с. : фотоіл. – До 70-річчя літературно-меморіального музею Т. Г. Шевченка у селі Шевченкове Звенигородського району Черкаської області.

УДК 821.09(477)".../1917"(092)

кільк. прим.: 1 (Н/а. – 1)

 

62. 821.09(477)

Н17 Наєнко М.

Олесь Гончар в інтер-інтер'єрі [Текст] / Михайло Наєнко. – Київ : ФОП "Маслаков", 2018. – 98 с. – З автографом автора.

Автограф: Науковій бібліотеці ПНПУ імені Володимира Короленка з незмінною любов'ю до колективу університету. Михайло Наєнко. (У дні 100-річчя Олеся Гончара).

УДК 821.09(477)"1917/1991"(092)

кільк. прим.: 1 (ЧЗ№2. – 1)

 

63. 821.09(477)

Н17 Наєнко М. К.

Філологічний семінар - школа наших традицій 20 років [Текст] / Михайло Кузьмович Наєнко. – Київ : ФОП Маслаков, 2017. – 326 с. : фото. – З автографом автора. – Бібліогр. в кінці ст.

Автограф: Науковій бібліотеці Полтавського національного педагогічного університету імені Володимира Короленка - завжди прихильний, почесний професор М. Наєнко

січень 2018 р.

.

УДК 821.09(477)

ББК 83.3(4Укр)-8

кільк. прим.: 1 (Н/а. – 1)

 

64. 821.09(477.53)(092)

Н42 Недовіс Л. І.

Література рідного краю. Поет-краянин Григорій Шанько: провідні особливості творчості [Текст] : навч.-метод. посіб. / Людмила Іванівна Недовіс. – Гадяч : Гадяч, 2017. – 44 с.

УДК 821.09(477.53)(092)

кільк. прим.: 1 (Н/а. – 1)

 

65. 821.09(477)(072.3)

Н43 Нежива Л. Л.

Теорія і практика вивчення літературних напрямів українського письменства в школі [Текст] : монографія / Людмила Львівна Нежива ; Полтав. нац. пед. ун-т імені В. Г. Кололенка. – Полтава : ПНПУ імені В. Г. Короленка, 2016. – 356 с. – Бібліогр.: с. 313–351.

УДК 821.09(477)(072.3)

кільк. прим.: 1 (ВРК. – 1)

 

66. 821.09(100)

Н63 Ніколенко О. М.

Література у вимірі часу [Текст] : монографія / Ольга Миколаївна Ніколенко. – Київ : Грамота, 2017. – 152 с.

УДК 821.09(100)

кільк. прим.: 1 (ВРК. – 1)

 

67. 821.09(100)

Н63 Ніколенко О. М.

Перевірка предметних компетентностей. Зарубіжна література. Лицарська троянда. 7 клас [Текст] : зб. завдань для оцінювання навчальних досягнень учнів / Ольга Миколаївна Ніколенко. – Київ : Оріон, 2015. – 56 с. : ил.

УДК 821.09(100)(079.1)

кільк. прим.: 2 (ВРК. – 1, ЧЗ№2. – 1)

 

68. 821.09(100)

Н63 Ніколенко О. М.

Перевірка предметних компетентностей. Зарубіжна література. Зоряний шлях. 6 клас [Текст] : зб. завдань для оцінювання навчальних досягнень учнів / Ольга Миколаївна Ніколенко. – Київ : Оріон, 2015. – 56 с. : ил.

УДК 821.09(100)(079.1)

кільк. прим.: 2 (ВРК. – 1, ЧЗ№2. – 1)

 

69. 821.09(100)

Н63 Ніколенко О. М.

Перевірка предметних компетентностей. Зарубіжна література. Ключі від палацу. 5 клас [Текст] : зб. завдань для оцінювання навчальних досягнень учнів / Ольга Миколаївна Ніколенко. – Київ : Оріон, 2015. – 56 с. : ил.

УДК 821.09(100)(079.1)

кільк. прим.: 2 (ВРК. – 1, ЧЗ№2. – 1)

 

70. 811.161.2

Н67 Німчук В.

Українська четья 1489 року [Текст] / Василь Німчук. – Житомир, 2015. – 102 с.

УДК 811.161.2(091)

кільк. прим.: 1 (Н/а. – 1)

 

71. 82.0(092)

О-53 Олефіренко В. В.

Княгиня риторики. Поетична розповідь про Галину Сагач, першого в демократичній Україні професора, академіка-ритора [Текст] / Володимир Володимирович Олефіренко. – Київ : Джулія, 2002. – 112 с.

УДК 82.0(092)

кільк. прим.: 1 (Н/а. – 1)

 

72. 821.09(100)

О-58 Оніщенко Л. В.

Організація гурткової роботи із зарубіжної літератури [Текст] : метод. реком. / Людмила Володимирівна Оніщенко, Ольга Борисівна Щербіна. – Харків : Основа, 2018. – 107 с. : табл., схеми, рис. – Бібліогр.: с. 106 (19 назв).

УДК 821.09(100)(072.3)

кільк. прим.: 1 (ЧЗ№2. – 1)

 

73. 821.09(477)(072.3)

П12 Павлів І.

Уроки української літератури для 9 класу (ІІ семестр) [Текст]. Ч. І / Ірина Павлів. – Київ : Дивослово, 2017. – 112 с. : іл. – (Бібліотечка "Дивослова" ; № 11-12 (150-151)). – На обкл. авт. не вказаний.

УДК 821.09(477)(072.3)

ББК 74.268.3(4Укр)-26

кільк. прим.: 1 (ЧЗ№2. – 1)

 

74. 811.161.2(072.2)

Р64 Розвиток зв'язного мовлення. 1-4 класи [Текст] / Н. М. Пинда, І. В. Заїка, С. А. Макарук [та ін.] ; упоряд. В. Є. Аєксєєв. – Київ : Перше вересня, 2017. – 184 с. : іл. – Бібліогр.: с.180.

УДК 811.161.2(072.2)

кільк. прим.: 1 (ЧЗ№4. – 1)

 

75. 811.161.2(091)

П58 Поповський А. М.

Південноукраїнські джерела в історії формування української літературної мови [Текст] : монографія / Анатолій Михайлович Поповський. – Дніпро : ЛІРА, 2018. – 324 с. : портр. – Бібліогр. в підрядк. прим.

УДК 811.161.2(091)+811.161.2'28

кільк. прим.: 1 (Н/а. – 1)

 

76. 821.09(477)-93(07)

П59 Порощук В. П.

Читаємо з насолодою [Текст] : інтегровані завдання для розвитку критичного мислення ( за "Хрестоматією сучасної української дитячої літератури для читання у 1, 2 класах") / Валентина Павлівна Порощук. – Харків : Основа, 2018. – 174 с. – (Бібліотека журналу "Початкове навчання та виховання" ; Вип. 12 (156)).

УДК 821.09(477)-93(07)

кільк. прим.: 1 (ЧЗ№2. – 1)

 

77. 821.09(477)

П76 Прилуцька І. О.

Стежинами Великого Тараса [Текст] / Ірина Олександрівна Прилуцька. – Черкаси : Відлуння-Плюс, 2010. – 111 с. : іл.

УДК 821.09(477)".../1917"

кільк. прим.: 1 (Н/а. – 1)

 

78. 808

С13 Сагач Г. М.

Дивосвіт педагогічного красномовства В. О. Сухомлинського: мистецтво логокреації (казкотерапії) [Текст] / Галина Михайлівна Сагач ; КВНЗ "Херсон. акад. неперервоної освіти" Херсон. обл. ради. – Херсон : Херсон. акад. неперервної освіти, 2015. – 40 с. : іл. – З автографом автора. – Бібліогр.: с. 35–36.

Автограф: Високошановному М. І. Степаненку - Великій Людині від автора на Добродіяння. Г. Сагач

13.02.2018 р..

УДК 808

кільк. прим.: 1 (ЧЗ№2. – 1)

 

79. 808

С13 Сагач Г. М.

Храм слова. Духовне красномовство [Текст] / Галина Михайлівна Сагач. – Київ : Ін Юре, 2005. – 296 с. – З автографом автора.

Автограф: Високодостойному академіку, Миколі Івановичу Степаненку від автора на щастя! Г. Сагач.

13.02.2018 р..

УДК 808

кільк. прим.: 1 (Н/а. – 1)

 

80. 821.09(477)

С13 Сагач Г. М.

Батько Тарас - дітям України [Текст] / Галина Михайлівна Сагач ; Всеукр. народний ун-т українознав. імені Григорія Сковороди. – Ужгород : Ліра, 2013. – 64 с. : 2 арк. фотоіл. – З автографом автора.

Автограф: В дар бібліотеці. Г. Сагач.

04.10.2017 р.

 

Автограф: Дорогому, мудрому від Бога Миколі Івановичу Степаненку від автора на Добротворення! Г. Сагач.

12.02.2018 р..

УДК 821.09(477)".../1917"(092)

кільк. прим.: 2 (Н/а. – 2)

 

81. 808(038)

С13 Сагач Г. М.

Божий світ і ми: красномовство у термінах і поняттях [Текст] / Галина Михайлівна Сагач ; КВНЗ "Херсон. акад. неперервоної освіти" Херсон. обл. ради. – 3-тє вид., допов і переробл. – Херсон : Херсон. акад. неперервної освіти, 2015. – 300 с. – З автографом автора.

Автограф: В дар бібліотеці. Г. Сагач

 

Автограф: Високодостойному, дорогому М. І. Степаненку - Великому вченому! Г. Сагач

13.02.2018 р..

УДК 808(038)

кільк. прим.: 2 (Н/а. – 1, ЧЗ№2. – 1)

 

82. 821.09(477)"1917/1991"(092)

С34 Сизоненко Н. М.

Жанрово-стильові особливості прози Василя Шевчука [Текст] : монографія / Наталія Михайлівна Сизоненко ; М-во аграр. політики та прод. України, Полтав. держ. аграрна акад. – Полтава : РВВ ДПАА, 2011. – 160 с. – Бібліогр.: с. 146–152.

УДК 821.09(477)"1917/1991"(092)

кільк. прим.: 1 (Н/а. – 1)

 

83. 811.161.2'43

С79 Степаненко М. І.

Суб'єктивна та об'єктивна оцінка в щоденниковому дискурсі [Текст] / Микола Іванович Степаненко, Людмила Володимирівна Дейна ; Полтав. нац. пед. ун-т імені В. Г. Короленка. – Полтава : Дивосвіт, 2018. – 268 с. – Бібліогр.: с. 237–263 (225 назв).

УДК 811.161.2'43

кільк. прим.: 1 (ВРК. – 1)

 

84. 811.161.2'367

С79 Степаненко М. І.

Синтаксична і семантична валентність відносних прикметників у сучасній українській мові [Текст] : монографія / Микола Іванович Степаненко, Ірина Юріївна Кірічек ; Полтав. нац. пед. ун-т імені В. Г. Короленка. – Полтава : Астрая, 2017. – 236 с. – Бібліогр.: с. 196–235.

УДК 811.161.2'367

кільк. прим.: 1 (ВРК. – 1)

 

85. 811.161.2'367

С79 Степаненко М. І.

Лексична і граматична реалізація предикатів кількості в українській мові [Текст] : монографія / Микола Іванович Степаненко, Наталія Миколаївна Лукаш ; Полтав. нац. пед. ун-т імені В. Г. Короленка. – Полтава : Дивосвіт, 2018. – 318 с. – Бібліогр.: с. 219–317.

УДК 811.161.2'367

кільк. прим.: 1 (ВРК. – 1)

 

86. 821.09(477)

С82 Стороха Є.

Полтава у долі і творчості Тараса Шевченка [Текст] / Євгенія Стороха. – Полтава : ФОП Говоров С. В., 2014. – 60 с. : іл.

УДК 821.09(477)".../1917"

кільк. прим.: 1 (ЧЗ№2. – 1)

 

87. 821.09(477)

Т51 Токмань Г. Л.

Уявні діалоги. Слово про науковців [Текст] / Ганна Леонідівна Токмань. – Ніжин : Вид-ць ПП Лисенко М. М., 2017. – 272 с.

УДК 821.09(477)+1(091)

кільк. прим.: 1 (Н/а. – 1)

 

88. 811(072.2)

Т85 Тупиця О. Ю.

Використання казки на уроці іноземної мови у початковій школі [Текст] : навч.-метод. посіб. / О. Ю. Тупиця, З. М. Нечепоренко ; Полтав. нац. пед. ун-т імені В. Г. Короленка. – Полтава : ПНПУ імені В. Г. Короленка, 2015. – 84 с.

УДК 811(072.2)

кільк. прим.: 1 (ВРК. – 1)

 

89. 811.161.2

Х22 Харченко С. В.

Синтаксичні норми української літературної мови ХХ - початку ХХІ ст [Текст] : монографія / Світлана Василівна Харченко ; відп. ред. К. Г. Городенська. – Київ : Міленіум, 2017. – 415 с.

УДК 811.161.2'367.7

кільк. прим.: 1 (ЧЗ№2. – 1)

 

90. 811.112.2(072.3)

Ш35 Швидун Т.

Interessantes Deutsch [Текст] = Цікава німецька / Тарас Швидун, Дарина Кузьменко. – Київ : Перше вересня, 2017. – 96 c. : іл. – (Бібліотека "Шкільного світу").

УДК 811.112.2(072.3)

кільк. прим.: 1 (ЧЗ№2. – 1)

 

91. 811.161.2'367

Ш85 Шрамко Р.

Ізофункційні парадигми в системі предикатів стану в українській мові [Текст] : монографія / Руслана Шрамко, Микола Степаненко ; Полтав. нац. пед. ун-т імені В. Г. Короленка. – Полтава : Астрая, 2017. – 284 с. – З автографом автора.

Автограф: Науковій бібліотеці імені М. А, Жовтобрюха зі щирою вдячністю за поради й мудре керівництво! З повагою Руслана Шрамко.

24.12.2017 р.

УДК 811.161.2'367

кільк. прим.: 1 (ВРК. – 1)

 

Загальна кількість примірників: 181

 

Місця збереження документів:

Х/а - Художній абонемент

ЧЗ№2 - Читальна зала № 2

ВРК - Відділ рідкісної книги

 

1. 821(477.53)

П60 Порядна людина [Текст] / авт.-уклад. Н. М, Буцька. – Полтава : Дивосвіт, 2017. – 164 с.

УДК 821(477.53)

кільк. прим.: 1 (Х/а. – 1)

 

2. 821(477.53)

П32 Під крилом перевесла [Текст] : зб. дитячої творчості / уклад. Т. І. Балагура. – Полтава : АСМІ, 2017. – 96 с. : фото.

УДК 821(477.53)

кільк. прим.: 1 (Х/а. – 1)

 

3. 821(460)

З-53 Земля и песня [Текст] : стихи : пер. с исп. / сост. и предисл. В. С. Столбова ; коммент. Т. Родименко ; рис. И. Гусевой. – Москва : Дет. лит., 1983. – 176 с. – (Испанская поэзия ХХ века).

УДК 821(460)

кільк. прим.: 1 (Х/а. – 1)

 

4. 821(477.53)

А66 Анекдоты с мудрыми мыслями и афоризмами от Валентина [Текст]. Кн. 14 / изд. подгот. В. П. Рыбалко. – Полтава, 2017. – 252 с. – С автографом составителя.

Автограф: Шановному Миколі Івановичу на добру пам'ять від автора! В. П. Рибалко.

14.02.2018 р..

УДК 821(477.53)

кільк. прим.: 1 (Х/а. – 1)

 

5. 821(477)

Б53 Бестіарій [Текст] : альманах. – Львів ; Полтава, 1997. – 90 с.

УДК 821(477)"1992/..."

кільк. прим.: 1 (Х/а. – 1)

 

6. 821(470+571)-93

Р89 Русские детские сказки собранные А. Н. Афанасьевым [Текст]. – Москва : Детгиз, 1961. – 223 с.

УДК 821(470+571)-93

ББК 84

кільк. прим.: 2 (Х/а. – 2)

 

7. 821(470+571)-93

Р89 Русские детские сказки собранные А. Н. Афанасьевым [Текст]. – Москва : Детгиз, 1986. – 239 с. : ил.

УДК 821(470+571)-93

ББК 84

кільк. прим.: 3 (Х/а. – 3)

 

8. 821(450)

B69 Boccaccio G.

Decameron [Текст] / Govanni Boccaccio. – Ch. : Lit. artistica, 1990. – 560 p. – На румынском языке.

УДК 821(450)

кільк. прим.: 1 (Х/а. – 1)

 

9. 821(410)

I-84 Irving W.

The Legend of Sleepy Hollow and Other Stories [Текст] / Washington Irving. – Kyiv : Znannia, 2017. – 192 c. – (American Library).

УДК 821(410)

ББК 84(4ВЕЛ)

кільк. прим.: 1 (Х/а. – 1)

 

10. 821(73)

L87 London J.

Smoke Bellew [Текст] / Jack London. – Kyiv : Znannia, 2018. – 336 p. – (American Library).

УДК 821(73)

кільк. прим.: 1 (Х/а. – 1)

 

11. 821(410)

N45 Nesbit E.

The Railway Children [Текст] / Edith Nesbit. – Kyiv : Znannia, 2018. – 256 p. – (English Library).

УДК 821(410)

кільк. прим.: 1 (Х/а. – 1)

 

12. 821(410)

S53 Shakespeare W.

Much Ado About Nothing ; The Comedy of Errors [Текст] / Willam Shakespeare. – Kyiv : Znannia, 2018. – 224 p. – (English Library).

УДК 821(410)

кільк. прим.: 1 (Х/а. – 1)

 

13. 821(410)

S53 Shelley M.

Frankenstein, or The Modern Prometheus [Текст] / Mary Shelley. – Kyiv : Znannia, 2017. – 256 c. – (English Library).

УДК 821(410)

ББК 84(4ВЕЛ)

кільк. прим.: 1 (Х/а. – 1)

 

14. 821(477)".../1917"

S53 Shevchenko T.

Kobzar [Текст] : poetry of in Ukrainian, English and French / Taras Shevchenko ; introduction by Andrew Gregorovich. – Toronto : Taras Shevchenko Museum, 2014. – 232 p. : ill. – Текст: укр., англ., фр. мовами.

УДК 821(477)".../1917"

кільк. прим.: 1 (Х/а. – 1)

 

15. 821(73)

T98 Twain M.

The Prince and the Pauper [Текст] / Mark Twain. – Kyiv : Znannia, 2018. – 256 p. – (English Library).

УДК 821(73)

кільк. прим.: 1 (Х/а. – 1)

 

16. 821(450)

А62 Амічіс Де Едмондо.

Серце [Текст] / Амічіс Де Едмондо ; пер. з італ. Бориса та Марії Грінченків. – Київ : Знання, 2017. – 272 с. – (Скарби: молодіжна серія).

УДК 821(450)

ББК 84(4ІТА)

кільк. прим.: 1 (Х/а. – 1)

 

17. 821(100)

А78 Апулей

Метаморфозы, или Золотой Осел [Текст] / Апулей. – Москва, 1993. – 255 с.

УДК 821(100)

кільк. прим.: 1 (Х/а. – 1)

 

18. 821(477)"1917/1991"

Б25 Барка В.

Рай [Текст] : роман / Василь Барка ; худож.-оформлювач Є. В. Вдовиченко. – Харків : Фоліо, 2009. – 348 с. – (Історія України в романах).

УДК 821(477)"1917/1991"

кільк. прим.: 1 (Х/а. – 1)

 

19. 821(477)"1992/..."

Б73 Богдан С. К.

Провинна сльоза вранішнього сонця [Текст] / Світлана Калениківна Богдан. – Луцьк : Вежа-Друк, 2017. – 220 с. – З автографом автора.

Автограф: На світлій спомин і з вдячність Богові за нашу земну стрічу... С. Богдан

11.11.2017 р..

УДК 821(477)"1992/..."

кільк. прим.: 1 (Х/а. – 1)

 

20. 821(477)"1992/..."

Б94 Бушанський В.

Закоханий лимон [Текст] : оповідання / Валентин Бушанський. – Київ : Фенікс, 2017. – 144 с.

УДК 821(477)"1992/..."

кільк. прим.: 2 (Х/а. – 2)

 

21. 821(477)

В38 Весна С.

Автограф у Книзі Облич [Текст] : поезія / Софія Весна. – Полтава : ФОП Говоров С. В., 2010. – 124 с.

УДК 821(477)"1992/..."

кільк. прим.: 1 (Х/а. – 1)

 

22. 821(477)

В55 Вишня О.

Мисливські усмішки [Текст] / Остап Вишня. – Київ : Знання, 2017. – 255 с. – (Скарби).

УДК 821(477)"1917/1991"

ББК 84(4УКР)6

кільк. прим.: 1 (Х/а. – 1)

 

23. 821(477.53)

В61 Вовченко Г.

П'ю серцем кожну днину [Текст] : поезії / Галина Вовченко. – Полтава : Дивосвіт, 2017. – 72 с. : фото. – З автографом автора.

Автограф: Миколі Івановичу із найкращими почуттями від авторки. 31.03.17.

УДК 821(477.53)

кільк. прим.: 1 (Х/а. – 1)

 

24. 821(477)"1992/..."

Г14 Гайдук В.

На крилах доброти [Текст] / Володимир Гайдук. – Львів : Вид. Нац. ун-ту "Львівська політехніка", 2002. – 168 с.

УДК 821(477)"1992/..."

кільк. прим.: 1 (Х/а. – 1)

 

25. 821(438)

Г85 Гринберг Г.

Дрогобич, Дрогобич... [Текст] / Генрик Гринберг. – Львів ; Івано-Франківськ : Незалежний культурологічний журнал "Ї" : Лілея-НВ, 2012. – 392 с.

УДК 821(438)

кільк. прим.: 1 (Х/а. – 1)

 

26. 821(477)"1992/..."

Г85 Гринів О.

Чорна вишиванка або Життя в липневому дні [Текст] : поема в шістьох згортках / Олег Гринів. – Львів : ПАІС, 2017. – 184 с. – З автографом автора.

Автограф: Високошляхетному Миколі Івановичу Степаненку, славному синові ніжної Полтавської землі, з королівського міста Львова мої найліпші побажання. Хай щастить! Усіх гараздів на життєвій царині! З повагою О. Гринів.

23.06.2017 р..

УДК 821(477)"1992/..."

кільк. прим.: 1 (Х/а. – 1)

 

27. 821(477)"1992/..."

Г85 Гринів О.

Застиглі миті [Текст] : афоризмети / Олег Гринів. – Львів : Тріада плюс, 2011. – 144 с. – З автографом автора.

Автограф: Славному Лицареві з Легіону Рідного Слова Миколі Івановичу Степаненку з побажанням усіх гараздів. О. Гринів.

11.02.2017 р..

УДК 821(477)"1992/..."

кільк. прим.: 1 (Х/а. – 1)

 

28. 821(477)"1992/..."

Г85 Гринів О.

Блазенська перезва [Текст] : легенда / Олег Гринів. – Львів : Ліга-Прес, 2008. – 276 с. – З автографом автора.

Автограф: Невтомному Захисникові Рідного Слова на козацьких землях Миколі Івановичу Степаненку на щастя, здоров'я, многії літа. З пошаною О. Гринів.

11.02.2017 р..

УДК 821(477)"1992/..."

кільк. прим.: 1 (Х/а. – 1)

 

29. 821(477)

Г97 Гуцало Є.

Лось [Текст] : вибрані твори / Євген Гуцало. – Київ : Знання, 2018. – 272 с. – (Скарби: молодіжна серія).

УДК 821(477)"1917/1991"

кільк. прим.: 1 (Х/а. – 1)

 

30. 821(477)"1992/..."

Д36 Дереш Л.

Архе. Монолог, який усе ще триває [Текст] : роман / Любко Дереш ; худож.-оформ. І. В. Осипов. – Харків : Фоліо, 2007. – 319 с.

УДК 821(477)"1992/..."

кільк. прим.: 1 (Х/а. – 1)

 

31. 821(410)

Д39 Дефо Д.

Життя і незвичайні та дивовижні пригоди Робінзона Крузо [Текст] : пер. з англ. / Даніель Дефо. – Київ : Знання, 2017. – 320 с. : іл. – (Скарби: молодіжна серія).

УДК 821(410)

ББК 84(4ВЕЛ)

кільк. прим.: 1 (Х/а. – 1)

 

32. 821(477)

Д58 Довженко О. П.

Зачарована Десна ; Україна в огні ; Ніч перед боєм ; Китайський святий [Текст] / Олександр Петрович Довженко. – Київ : Знання, 2017. – 208 с. – (Класна література).

УДК 821(477)"1917/1991"

ББК 84(4Укр)6

кільк. прим.: 1 (Х/а. – 1)

 

33. 821(477)"1992/..."

Ж79 Жолдак Б.

Топінамбур, сину: Extra driue stories [Текст] / Богдан Жолдак ; упоряд. та передм. Інни Долженкової. – Львів : Кальварія, 2002. – 224 с.

УДК 821(477)"1992/..."

кільк. прим.: 1 (Х/а. – 1)

 

34. 821(477)"1992/..."

І-36 Іздрик Ю. Р.

Таке [Текст] / Юрій Романович Іздрик. – Харків : Клуб Сімейного Дозвілля, 2010. – 272 с.

УДК 821(477)"1992/..."

кільк. прим.: 1 (Х/а. – 1)

 

35. 821(73)

І-78 Ірвінг В.

Легенда про Сонну Балку та інші історії [Текст] / Вашингтон Ірвінг ; пер. з англ. Євгена Тарановського. – Київ : Знання, 2017. – 192 с. – (American Library).

УДК 821(73)

ББК 84(7СПО)

кільк. прим.: 1 (Х/а. – 1)

 

36. 821(477)

К17 Калинець І.

Колесо фортуни [Текст] : інтерв'ю / Ігор Калинець. – Львів : Сполом, 2016. – 424 с. : іл.

УДК 821(477)"1992/..."

кільк. прим.: 1 (Х/а. – 1)

 

37. 821.09(477)

К17 Калинець І.

Знане і незнане про Антонича [Текст] : матеріяли до біографії Богдана Ігора Антонича / Ігор Калинець. – 3-є вид. – Львів : Сполом, 2017. – 224 с.

УДК 821.09(477)"1917/1991"

кільк. прим.: 1 (ЧЗ№2. – 1)

 

38. 821(477)

К17 Калинець І. О.

Зібрання творів [Текст] : у 8 т. Т. 1 : Шлюб із полином : поезія / Ірина Онуфрієвна Калинець ; упоряд. І. М. Калинець. – Львів : СПОЛОМ, 2012. – 232 с. : іл. ; порт.

УДК 821(477)"1992/..."

кільк. прим.: 1 (Х/а. – 1)

 

39. 821(477)

К17 Калинець І. О.

Зібрання творів [Текст] : у 8 т. Т. 2 : Повернення : новели, роман / Ірина Онуфрієвна Калинець ; упоряд. І. М. Калинець. – Львів : СПОЛОМ, 2012. – 240 с. : іл. ; порт.

УДК 821(477)"1992/..."

кільк. прим.: 1 (Х/а. – 1)

 

40. 821(477)

К17 Калинець І. О.

Зібрання творів [Текст] : у 8 т. Т. 4 : Близьке далеке : наукові розвідки / Ірина Онуфрієвна Калинець ; упоряд. І. М. Калинець. – Львів : СПОЛОМ, 2012. – 376 с. : іл. ; порт.

УДК 821(477)"1992/..."

кільк. прим.: 1 (Х/а. – 1)

 

41. 821(477)

К17 Калинець І. О.

Зібрання творів [Текст] : у 8 т. Т. 5 : Епоха гунів та її передісторія. У світлі Біблійних джерел / Ірина Онуфрієвна Калинець ; упоряд. І. М. Калинець. – Львів : СПОЛОМ, 2012. – 256 с. : іл. ; порт.

УДК 821(477)"1992/..."+27-23

кільк. прим.: 1 (Х/а. – 1)

 

42. 821(477)

К17 Калинець І. О.

Зібрання творів [Текст] : у 8 т. Т. 6, кн. 1 : Коло на обличчі безодні. Вільні студії над текстами Святого Письма / Ірина Онуфрієвна Калинець ; упоряд. І. М. Калинець. – Львів : СПОЛОМ, 2014. – 562 с. : іл. ; порт.

УДК 821(477)"1992/..."+27-242

кільк. прим.: 1 (Х/а. – 1)

 

43. 821(477)

К17 Калинець І. О.

Зібрання творів [Текст] : у 8 т. Т. 6, кн. 2 : Коло на обличчі безодні. Вільні студії над текстами Святого Письма (причинки до книги 1) / Ірина Онуфрієвна Калинець ; упоряд. І. М. Калинець. – Львів : СПОЛОМ, 2015. – 310 с. : іл. ; порт.

УДК 821(477)"1992/..."+27-242

кільк. прим.: 1 (Х/а. – 1)

 

44. 821(477)

К17 Калинець І. О.

Зібрання творів [Текст] : у 8 т. Т. 7, кн. 1 : Без заборола. Статті, заяви, виступи (1970-1999) / Ірина Онуфрієвна Калинець ; упоряд. І. М. Калинець. – Львів : СПОЛОМ, 2013. – 528 с. : іл. ; порт.

УДК 821(477)"1992/..."

кільк. прим.: 1 (Х/а. – 1)

 

45. 821(477)

К17 Калинець І. О.

Зібрання творів [Текст] : у 8 т. Т. 7, кн. 2 : Без заборола. Статті, заяви, виступи (2000-2012) / Ірина Онуфрієвна Калинець ; упоряд. І. М. Калинець. – Львів : СПОЛОМ, 2013. – 528 с. : іл. ; порт.

УДК 821(477)"1992/..."

кільк. прим.: 1 (Х/а. – 1)

 

46. 821(477)

К17 Калинець І. О.

Зібрання творів [Текст] : у 8 т. Т. 8, кн. 1 : Попід Золоті Ворота. Документи та біографічні матеріали / Ірина Онуфрієвна Калинець ; упоряд. І. М. Калинець. – Львів : СПОЛОМ, 2013. – 384 с. : іл. ; порт.

УДК 821(477)"1992/..."

кільк. прим.: 1 (Х/а. – 1)

 

47. 821(477)

К17 Калинець І. О.

Зібрання творів [Текст] : у 8 т. Т. 8, кн. 2 : Попід Золоті Ворота. Інтерв'ю 1987-2012 рр. / Ірина Онуфрієвна Калинець ; упоряд. І. М. Калинець. – Львів : СПОЛОМ, 2014. – 296 с. : іл. ; порт.

УДК 821(477)"1992/..."

кільк. прим.: 1 (Х/а. – 1)

 

48. 821(477)

К17 Калинець І. О.

Зібрання творів [Текст] : у 8 т. Том додатковий : Метелики над могилою. Листи, спогади, неопубліковані твори у попередніх томах / Ірина Онуфрієвна Калинець ; упоряд. І. М. Калинець. – Львів : СПОЛОМ, 2015. – 514 с. : іл. ; порт.

УДК 821(477)"1992/..."

кільк. прим.: 1 (Х/а. – 1)

 

49. 821(477)

К21 Каранда М.

EX LIBRIS. Сучасна українська драматургія для дітей та молоді [Текст] : п'єси з методичними рекомендаціями / Марина Каранда. – Чергінів : Чернігів. ЦНІІ, 2017. – 138 с.

УДК 821(477)"1992/..."

кільк. прим.: 1 (Х/а. – 1)

 

50. 821(436)

К30 Кафка Ф.

Перетворення [Текст] : вибрані оповідання / Франц Кафка ; пер. з нім. Івана Кошелівця. – Київ : Знання, 2017. – 508 с. – (Скарби).

УДК 821(436)

ББК 84(4АВС)

кільк. прим.: 1 (Х/а. – 1)

 

51. 821(477)

К31 Кашницкий Н.

АТОБайки [Текст]. Кн. 1 / Никита Кашницкий, Владимир Бульба. – Киев : Самміт-Книга, 2017. – 128 с.

УДК 821(477)"1992/..."

кільк. прим.: 3 (Х/а. – 3)

 

52. 821(477)"1992/..."

К49 Клічак В.

Копана Гора [Текст] : лірика / Василь Клічак ; передм. Д. Дроздовського ; післямова В. Герасим'юка. – Київ : Просвіта, 2017. – 200 с. – З автографом автора.

Автограф: Дорогому Миколі Івановичу Степаненку - людині сонячної душі та українського космосу, із глибокою вдячністю за чуйність і з побажанням міцного здоров'я і натхнення. З щирою приязню В. Клічак.

09.08.2017 р..

УДК 821(477)"1992/..."

кільк. прим.: 1 (Х/а. – 1)

 

53. 821(477)"1992/..."

К56 Коваленко В. М.

Приворот-зілля. Зібране [Текст] / Валентина Михайлівна Коваленко. – Черкаси : Вид. Чабаненко Ю. А., 2014. – 260 с.

УДК 821(477)"1992/..."

кільк. прим.: 1 (Х/а. – 1)

 

54. 821(495)

К67 Корнарос В.

Еротокрит [Текст] : повість / Віцендзос Корнарос ; пер. з грецьк. В. І. Степаненка ; худож. М. С. Пшінка. – Київ : Веселка, 2016. – 164 с.

УДК 821(495)

кільк. прим.: 1 (Х/а. – 1)

 

55. 821(494)

К78 Крахт К.

Імперіум [Текст] : роман / Крістіан Крахт ; пер. з нім. Богдана Сторохи. – Чернівці : Книги - ХХІ, 2018. – 160 с. – З автографом перекладача.

Автограф: Бібліотеці університету від перекладача. Б. Стороха.

УДК 821(494)

кільк. прим.: 1 (Х/а. – 1)

 

56. 821(73)

Л76 Лондон Д.

Смок Беллю [Текст] / Джек Лондон ; пер. з англ. Марії Лисиченко. – Київ : Знання, 2018. – 336 с. – (American Library).

УДК 821(73)

кільк. прим.: 1 (Х/а. – 1)

 

57. 821(477.53)

Л87 Лущан В. М.

Краплина сутності [Текст] : поезія / Володимир Миколайович Лущан. – Київ : Вид. О. М. Ешке, 2017. – 64 ст. – З автографом автора.

Автограф: Це Вам на згадку, хай вірші мої щось нагадають, спогади навіють, а може навпаки, на крилах мрії підніметесь над світом і свої наповнете вітрила вітром свіжим. Миколі Івановичу Степаненку з повагою і вдячністю. В. Лущан.

осінь 2017 р..

УДК 821(477.53)

кільк. прим.: 1 (Х/а. – 1)

 

58. 821(477-87)

М15 Мак О.

Каміння під косою [Текст] : повість для серед. шк. віку / Ольга Мак ; худож. О. Распопова. – 4-е вид. – Київ : УВС ім. Ю. Липи, 2017. – 198 с. : іл.

УДК 821(477-87)

кільк. прим.: 1 (Х/а. – 1)

 

59. 821(477)

М15 Макеєв В.

100 днів полону або позивний "911" [Текст] / Валерій Макеєв. – Черкаси : Вид. Олександр Третяков, 2015. – 128 с.

УДК 821(477)"1992/..."

кільк. прим.: 1 (Х/а. – 1)

 

60. 821(477)

М34 Матіос М.

Містер і місіс Ю-Ко в країні укрів [Текст] = Mr. Ms. U-Ko in country UA : гомеричний роман-симфонія / Марія Матіос. – Львів : Піраміда, 2006. – 136 с.

УДК 821(477)"1992/..."

кільк. прим.: 1 (Х/а. – 1)

 

61. 821(477)"1992/..."

М34 Матущак В.

Я стою на краю [Текст] : поезія / Валентина Матущак. – Полтава : АСМІ, 2013. – 390 с.

УДК 821(477)"1992/..."

кільк. прим.: 1 (Х/а. – 1)

 

62. 821(477.53)

М63 Мирний В. С.

Катарсис [Текст] : поезії / Володимир Степанович Мирний. – Полтава : Дивосвіт, 2017. – 76 с. – З автографом автора.

Автограф: Вельмишановному Миколі Івановичу Степаненку з побажаннями добра, щастя та творчої наснаги. З повагою В. Мирний.

27.03.2017 р..

УДК 821(477.53)

кільк. прим.: 1 (Х/а. – 1)

 

63. 821(477)

М63 Мирний П.

Хіба ревуть воли, як ясла повні? [Текст] : роман / Панас Мирний. – Київ : Знання, 2018. – 432 с. – (Скарби).

УДК 821(477)".../1917"

кільк. прим.: 1 (Х/а. – 1)

 

64. 821(477.53)

Н44 Нездойминога В.

Від весни до весни [Текст] : вірші для дітей / Валентина Нездойминога. – Полтава : Вид. Шевченко Р. В., 2016. – 52 с. : іл.

УДК 821(477.53)

кільк. прим.: 1 (Х/а. – 1)

 

65. 821(410)

Н55 Несбіт Е.

Діти залізниці [Текст] : роман / Едіт Несбіт ; пер. з англ. О. Ломакіної. – Київ : Знання, 2018. – 256 с. – (English Library).

УДК 821(410)

кільк. прим.: 1 (Х/а. – 1)

 

66. 821(477.53)

Н56 Нестуля Л.

Разговор на лестнице [Текст] : стихи / Людмила Нестуля. – Полтава : Крыныця, 1996. – 100 с.

УДК 821(477.53)

кільк. прим.: 1 (Х/а. – 1)

 

67. 821(477)

Н59 Нечитайло І. Я.

Коваль не лиш своєї долі [Текст] : поема / Іван Якович Нечитайло. – Полтава : Дивосвіт, 2016. – 96 с. – Написана на честь 80-літнього ювілею Героя Соціалістичної Праці, Героя України Семена Свиридоновича Антонця.

УДК 821(477)"1992/..."

кільк. прим.: 1 (Х/а. – 1)

 

68. 821(477)"1992/..."

П30 Петренко М.

Дві радості [Текст] : поезія / Микола Петренко, Андрій Рогуля. – Львів : СПОЛОМ, 2016. – 224 с. – З автографом автора.

Автограф: Дорогий земляче Микола Іванович! .[...] із весняним вітанням! М. Петренко.

УДК 821(477)"1992/..."

кільк. прим.: 1 (Х/а. – 1)

 

69. 821(477)

П32 Підмогильний В.

Місто [Текст] : роман / Валер'ян Підмогильний. – Київ : Знання, 2018. – 320 с. – (Скарби).

УДК 821(477)"1917/1991"

кільк. прим.: 1 (Х/а. – 1)

 

70. 821(477)

С24 Свидницький А. П.

Люборацькі (сімейна хроніка) [Текст] : роман / Анатолій Патрикійович Свидницький. – Київ : Знання, 2016. – 240 с. – (Класна література).

УДК 821(477)".../1917"

ББК 84(4УКР)1

кільк. прим.: 1 (Х/а. – 1)

 

71. 821(477.53)

С42 Скалацький К.

Ностальгія [Текст] : поезія / Кім Скалацький. – Полтава : АСМІ, 2017. – 87 с. – З автографом автора.

Автограф: До бібліотеки Полтавського пед. університету від колишнього студента. 31 січня 2018 р. Кім Скалацький.

УДК 821(477.53)

кільк. прим.: 1 (Х/а. – 1)

 

72. 821(477.53)

С42 Скалацький К.

Ірині [Текст] : поезія, переклади / Кім Скалацький. – Полтава : АСМІ, 2017. – 203 с. : іл. – З автографом автора.

Автограф: Бібліотеці Полтавського нац. пед. університету від колишнього студента. 31 січня 2018 р. Кім Скалацький.

УДК 821(477.53)

кільк. прим.: 1 (Х/а. – 1)

 

73. 821(477)"1992/..."

С65 Сорока П.

Духовний рубаят [Текст] / Петро Сорока. – Тернопіль : Тайп, 2017. – 104 с.

УДК 821(477)"1992/..."

кільк. прим.: 1 (Х/а. – 1)

 

74. 821(410)

С80 Стівенсон Р. Л.

Острів скарбів [Текст] / Роберт Льюїс Стівенсон ; пер. з англ. О. Гончара. – Київ : Знання, 2018. – 224 с. – (Скарби: молодіжна серія).

УДК 821(410)

кільк. прим.: 1 (Х/а. – 1)

 

75. 821(73)

Т26 Твен М.

Принц і злидар [Текст] / Марк Твен ; пер. з англ. Марії Рябової. – Київ : Знання, 2018. – 256 с. – (American Library).

УДК 821(73)

кільк. прим.: 1 (Х/а. – 1)

 

76. 821(477)

Т41 Тимчук В.

Вогнити! Вижити! Перемогти! [Текст] / Володимир Тимчук. – 7-ме вид., скорочена версія. – Львів : Астролябія, 2017. – 40 с.

 

.

УДК 821(477)"1992/..."

кільк. прим.: 1 (Х/а. – 1)

 

77. 821(477)

Т41 Тимчук В.

У плині тлумацтва і розмаїття [Текст] / Володимир Тимчук. – Львів : Простір-М VarT, 2017. – 16 с. – З автографом автора.

Автограф: Дарунок відвідувачам Наукової бібліотеки Полтавського національного педагогічного університету імені В. Г. Короленка - з побажанням великої любові до Слова. 05.02.2018.

УДК 821(477)"1992/..."

кільк. прим.: 1 (Х/а. – 1)

 

78. 821(35)

Ф24 Фарман Г. Т.

Я прийшов вас знищити [Текст] : трагедія на три дії / Гаїб Туама Фарман ; пер. з араб. М. Яценко, вст. ст. І. Цебрій. – Полтава : Формат+, 2018. – 44 с. – Режим доступу: http://elcat.pnpu.edu.ua/docs/Цебрій.2.pdf.

УДК 821(35)

кільк. прим.: 2 (ВРК. – 1, Х/а. – 1)

 

79. 821(438)

Ф86 Фредро А.

Сім мішків гречаної вовни. Спогади про наполеонівську епоху [Текст] / Александр Фредро ; пер. А. Павлишин. – Львів : Незалежний культурологічний часопис "Ї", 2013. – 297 с.

УДК 821(438)

кільк. прим.: 1 (Х/а. – 1)

 

80. 821(477)

Ш37 Шевченко М.

Усе, що знаю про любов [Текст] / Михайло Шевченко. – Київ : Укр. пропілеї, 2015. – 224 с. – З автографом автора.

Автограф: Миколо Івановичу - дорога моя Людино. Тобі - знай ще більше! Щастя! М. Шевченко

.

УДК 821(477)

кільк. прим.: 1 (Х/а. – 1)

 

81. 821(477)

Ш38 Шевченко Т. Г.

Поезії [Текст] : у 2 т. Т. 1 : 1837-1847 / Тарас Григорович Шевченко. – Київ : Веселка, 1988. – 264 с. : іл.

УДК 821(477)".../1917"

ББК 84(4УКР)1

кільк. прим.: 1 (Х/а. – 1)

 

82. 821(477)

Ш38 Шевченко Т. Г.

Поезії [Текст] : у 2 т. Т. 2 : 1847-1861 / Тарас Григорович Шевченко. – Київ : Веселка, 1988. – 248 с. : іл.

УДК 821(477)".../1917"

ББК 84(4УКР)1

кільк. прим.: 1 (Х/а. – 1)

 

83. 821(410)

Ш41 Шекспір В.

Багато галасу з нічого ; Комедія помилок [Текст] / Вільям Шекспір ; пер. з англ. Ірини Стешенко. – Київ : Знання, 2018. – 224 с. – (English Library).

УДК 821(410)

кільк. прим.: 1 (Х/а. – 1)

 

84. 821(477)

Ш42 Шелепов И.

Букет времен года [Текст] / Игорь Шелепов. – Харьков : [б. и.], 2003. – 108 c.

УДК 821(477)"1992/..."

кільк. прим.: 1 (Х/а. – 1)

 

85. 821(410)

Ш44 Шеллі М.

Франкенштейн, або Сучасний Прометей [Текст] / Мері Шеллі ; пер. з англ. Ганни Гнедкової. – Київ : Знання, 2017. – 256 с. – (English Library).

УДК 821(410)

ББК 84(4ВЕЛ)

кільк. прим.: 1 (Х/а. – 1)

 

86. 821(477)"1992/..."

Ш66 Шкляр В.

Троща [Текст] : роман / Василь Шкляр. – Харків : Клуб Сімейного Дозвілля, 2017. – 416 с. : іл.

УДК 821(477)"1992/..."

ББК 84(4УКР)6

кільк. прим.: 1 (Х/а. – 1)

 

87. 821.411.16

Ш78 Шолом-Алейхем

Хлопчик Мотл [Текст] : повість / Шолом-Алейхем ; пер. з їдишу Єфраїма Райцина. – Київ : Знання, 2017. – 288 с. – (Скарби).

УДК 821.411.16

ББК 84(0)9

кільк. прим.: 1 (Х/а. – 1)

 

88. 821.411.16

Ш78 Шолом-Алейхем

Тев'є-молочар [Текст] / Шолом-Алейхем ; пер. з їдишу Олександри Уралової. – Київ : Знання, 2017. – 192 с. – (Голоси Європи. Україна).

УДК 821.411.16

ББК 84(0)9

кільк. прим.: 1 (Х/а. – 1)

 

89. 821(477)

Я47 Яковенко Л.

Під харківецькою зорею ... [Текст] / Лариса Яковенко, Ліна Яковенко. – Київ : Друкарський двір Олега Федорова, 2017. – 148 с.

УДК 821(477)

кільк. прим.: 1 (Х/а. – 1)

 

Загальна кількість примірників: 96

 

Місця збереження документів:

Н/а - Науковий абонемент

ЧЗ№2 - Читальна зала № 2

ВРК - Відділ рідкісної книги

БКов - Біб-ка Коваленка Г. М.

 

1. 94(477.53)

П52 Полтавщина в українській революції 1917-1921 рр. [Текст] : зб. наук. ст. / УК ПОДА, ПКМ імені Василя Кричевського ; редкол.: Л. Л. Бабенко, В. В. Вождаєнко, В. О. Мокляк (наук. ред.), О. Б. Супруненко (відп. ред.). – Полтава : Дивосвіт, 2017. – 152 с. : іл.

УДК 94(477.53)"1917/1921"

кільк. прим.: 3 (Н/а. – 2, ЧЗ№2. – 1)

 

2. 929(477)

У45 Українська біографістика [Текст] = Biographistica Ukrainica : зб. наук. праць. Вип. 14 / НАН України, НБУ імені В. І. Вернадського, Ін-т біогр. досліджень ; ред. кол.: В. І. Попик (гол. ред) [та ін.]. – Київ : НБУ імені В. І. Вернадського, 2016. – 384 с. – Бібліогр. в підрядк. прим.

УДК 929(477)

кільк. прим.: 2 (Н/а. – 2)

 

3. 94(477)(092)

П29 Симон Петлюра і Полтава [Текст] / авт. тексту А. Чернов ; кер. проекту та ред. В. Павлов ; Упр. культури викон. ком. Полтав. міської ради. – Полтава : ФОП Говоров С. В., 2017. – 40 с. : фотоіл.

УДК 94(477)(092)"19/..."

ББК 63.3(4Укр)614-8

кільк. прим.: 1 (Н/а. – 1)

 

4. 908(477.53)

П52 Полтавщина - земля моя свята [Текст] : зб. кращих наук. ст. V обл. краєзнавчої конф. учнів. молоді / Полтав. обл. центр туризму і краєзнавства учнівської молоді. – Полтава : Техсервіс, 2014. – 396 с. – Бібліогр. в кінці ст.

УДК 908(477.53)

ББК 26.891(4Укр-4Пол)

кільк. прим.: 1 (Н/а. – 1)

 

5. 94(477)

К63 Кому був вигідний голодомор? [Текст] : статті / Межрегіон. акад. упр. персоналом. – Київ : МАУП, 2003. – 53 с. – (Бібліотека журналу "Персонал"). – Бібліогр. в кінці ст.

УДК 94(477)"1921/1991"

кільк. прим.: 1 (Н/а. – 1)

 

6. 94(477)

В42 Від інсурекції Костюшка до 1830 р. Поляки на Правобережній України: від міфів до фактів [Текст] : кол. монографія / за ред.: І. Кривошеї, Н. Моравця ; Уман. держ. пед. ун-т імені Павла Тичини, Держ. іст.-архіт. заповідник "Стара Умань" [та ін.]. – Київ : КНТ, 2017. – 216 с. : іл. – Бібліогр. в підрядк. прим.

УДК 94(477)"179/1917"

кільк. прим.: 1 (ЧЗ№2. – 1)

 

7. 94(477)

П53 Польське національне повстання 1863-1864 рр. на Правобережній Україні: від міфів до фактів [Текст] : кол. монографія / за ред.: І. Кривошеї, Н. Моравця ; Уманський держ. пед. ун-т імені Павла Тичини, Держ. іст.-архіт. заповідник "Стара Умань" [та ін.]. – Вид. 2-е. – Київ : КНТ, 2017. – 187 с. : іл. – Бібілогр. в підрядк. прим.

УДК 94(477)"179/1917"

ББК 63.3(4Укр)5

кільк. прим.: 1 (ЧЗ№2. – 1)

 

8. 94(477.53)

П52 Полтавська міська книга (1668-1740). Актові книги міст Гетьманщини [Текст] / упоряд. В. Ринсевич ; НАН України, Ін-т укр. археографії та джерелознавства імені М. С. Грушевського, Ін-т рукопису НБУ імені В. І. Вернадського. – Київ : Олег Філюк, 2015. – 664 с. – (Матеріали до українського дипломатарію ; Серія ІІ). – Покажч.: с. 577-622. – Бібліогр. : с. 623–625.

УДК 94(477.53)

кільк. прим.: 1 (ВРК. – 1)

 

9. 94(477.53)"1709"

П52 Полтава. К 300-летию Полтавского сражения [Текст] : сб. статей / редкол.: О. Г. Агеева, В. А. Артамонов, И. Г. Дуров, П. А. Кротов ; Ин-т рос. истории РАН. – Москва : Кучкове поле, 2009. – 400 с. : 12 л. ил. – Указ. имен: с. 332-385. – Библиогр. : с. 387–395.

УДК 94(477.53)"1709"

ББК 63.3(4Укр-4Пол)

кільк. прим.: 1 (ЧЗ№2. – 1)

 

10. 94(477)(062)

З-84 Зона [Текст] : громад. та літ. часопис Всеукр. т-ва політичних в'язнів і репресованих. Вип. 28 / гол. ред. О. Різників. – Одеса, 2013. – 200 с.

УДК 94(477)(062)

кільк. прим.: 1 (Н/а. – 1)

 

11. 94(477)

Б40 Безсмертя. Книга Пам'яті України. 1941-1945 [Текст] / гол. ред. І. О. Герасимов, відп. ред. Р. Г. Вишневський. – Київ : Пошуково-видавниче агенство "Книга Пам'яті України", 2000. – 944 с. : іл.

УДК 94(477)"1939/1945"

кільк. прим.: 1 (Н/а. – 1)

 

12. 94(477.53)

З-43 Звід пам'яток історії та культури України: Полтавська область. Чорнухинський район [Текст] = Register of monuments of histori and culture of Ukraine: Poltava region. Chornukhy district / Упр. культ. Полтав. облдержадмін., Центр охорони та дослідж. пам'яток, Полтав. краєзнавчий музей імені В. Кричевського. – Полтава : АСМІ, 2017. – 351 с. : іл., фото. – Покажч. пам'яток : с. 326-335. - Покажч. імен та геогр. назв : с. 335-350. – Бібліогр.: с. 306–326.

УДК 94(477.53)

кільк. прим.: 2 (Н/а. – 2)

 

13. 94(100)(062)

А43 Актуальні питання всесвітньої історії та методика їх викладання [Текст] : зб. наук. праць за матеріалами доп. і повідомлень Сьомого Всеукр. наук.-практ. семінару, (30-31 берез. 2013 р.) / Полтав. нац. пед. ун-т ім. В.Г. Короленка. – Полтава : ПНПУ імені В. Г. Короленка, 2011. – 196 с. – Бібліогр. в кінці ст.

УДК 94(100)(062)

кільк. прим.: 1 (ВРК. – 1)

 

14. 9(062)

З-41 Збірник матеріалів XXI студентської наукової конференції присвяченої 100-річчю історичного факультету. Березень 2018 року [Текст] / редкол.: Л. Л. Бабенко, Л. П. Вішнікіна Б. В. Год, Н. І. Головіна, П. А. Кравченко , О. П. Лахно ; Полтав. нац. пед. ун-т імені В. Г. Короленка. – Полтава : ІВЦ ПНПУ, 2018. – 198 с. – Бібліогр. в кінці ст.

УДК 9(062)+1(062)

кільк. прим.: 1 (ВРК. – 1)

 

15. 63.3(4Укр)

С69 Соціум [Текст] : альманах соціальної історії. Вип. 13-14 / відп. ред. В. Горобець ; НАН України, Ін-т історії України, Центр соц. історії. – Київ : Ін-т історії України НАНУ, 2017. – 384 с. – Частина тексту пол. – Бібліогр. в підрядк. прим.

УДК 94(477)

кільк. прим.: 1 (Н/а. – 1)

 

16. 94(100)(062)

А43 Актуальні питання всесвітньої історії та методика їх викладання [Текст] : зб. наук. пр. за матеріалами Шостого Всеукр. наук.-практ. семінару, (Полтава, 25-26 берез. 2010 року) / гол. ред. Б. В. Год ; Полтав. нац. пед. ун-т імені В. Г. Короленка. – Полтава : Друкарська майстерня, 2010. – 246 с. – Бібліогр. в кінці ст.

УДК 94(100)(062)

кільк. прим.: 1 (ВРК. – 1)

 

17. 91(072.3)

М85 Мотивація діяльності учнів на уроках загальної географії [Текст] / уклад. В. Д. Попов. – Харків : Основа, 2018. – 96 с. : іл., табл. – (Бібліотека журналу "Географія"). – Бібліогр.: с. 95.

УДК 91(072.3)

кільк. прим.: 1 (ЧЗ№2. – 1)

 

18. 913(477)(072.3)

Д44 Дидактичний комплекс до курсу "Україна у світі: природа, населення" [Текст]. – Харків : Основа, 2018. – 96 с. : іл., табл. – (Бібліотека журналу "Географія" ; вип. 3 (171)). – Бібліогр.: с. 95 (13 назв).

УДК 913(477)(072.3)

кільк. прим.: 1 (ЧЗ№2. – 1)

 

19. 94(477.8)

K17 Kalaszatok karpatalja multjabol: Legendak, eletrajzok, forraskivonatok videkunk tortenetebol [Текст] = Колоски з минулого закарпаття: легенди, життєписи, уривки джерел / Oksana Ferko, Renata Paladi, Diana Sterr [et al.]. – Ungvar : RIK-U, 2017. – 190 old. – Текст угор. мовою.

УДК 94(477.8)

кільк. прим.: 1 (Н/а. – 1)

 

20. 94(477)(072.3)

Б87 Брецко Ф. Ф.

Визначні постаті в історії України XV-XVIII ст. у запитаннях і відповідях [Текст] / Федір Федорович Брецко. – Харків : Основа, 2018. – 112 с. – (Бібліотека журналу "Історія та правознавство" ; вип. 4 (172)).

УДК 94(477)(072.3)

кільк. прим.: 1 (ЧЗ№2. – 1)

 

21. 94(477.8)

В64 Возняк Т.

Judaica Galiciensia [Текст] / Тарас Возняк. – Київ : Дух і Літера, 2017. – 548 с. : іл.

УДК 94(477.8)

кільк. прим.: 1 (Н/а. – 1)

 

22. 913(075)

Г12 Гавриленко О. П.

Геоекологічне обгрунтування проектів природокористування [Текст] : підручник / Олена Петрівна Гавриленко ; Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка. – 2-ге вид., випр. і доп. – Київ : ВПЦ "Київський університет", 2008. – 304 с.

УДК 913(075.8)+502/504(075.8)

кільк. прим.: 7 (ЧЗ№2. – 3, Н/а. – 4)

 

23. 94(4)"1492/1914"(075.8)

Г59 Год Н. В.

Нова історія країн Європи та Америки [Текст] : навч. посіб. / Н. В. Год ; Полтав. нац. пед. ун-т імені В. Г. Короленка. – Полтава : Шевченко Р. В., 2010. – 174 с. – Бібліогр.: Літ. до курсу: с. 150–173.

УДК 94(4)"1492/1914"(075.8)+94(7)"1492/1914"(075.8)

кільк. прим.: 1 (ВРК. – 1)

 

24. 94(477)"1648/179"

Г70 Горобець В. М.

Конфлікт і влада в ранньомодерній Україні. Сотник новгород-сіверський проти гетьмана Війська Запорозького, 1715-1722 [Текст] / Віктор Миколайович Горобець ; відп. ред. Валерій Смолій. – Київ : Ін-т історії України, 2016. – 286 с. – Бібліогр. в підряд. прим.

УДК 94(477)"1648/179"

кільк. прим.: 1 (ЧЗ№2. – 1)

 

25. 94(477)

Г85 Гринів О.

Державна як правда нації: касація вироку номадів [Текст] : непретензійні нотатки / Олег Гринів. – Львів : Логос, 2004. – 348 с. – З автографом автора.

Автограф: Достойному Миколі Івановичу Степаненку з пошаною. О. Гринів.

20.11.2016 р..

УДК 94(477)

кільк. прим.: 1 (Н/а. – 1)

 

26. 94(477)"19/..."

Г94 Гунчак Т.

Україна: ХХ століття [Текст] / Тарас Гунчак. – Київ : Дніпро, 2005. – 384 с. : фото. – Бібліогр. в кінці ст.

УДК 94(477)"19/..."

кільк. прим.: 1 (Н/а. – 1)

 

27. 913(477)(03)

Д58 Довгань Г. Д.

Словник-довідник до курсу "Україна і світове господарство" [Текст] / Галина Дмитрівна Довгань. – Харків : Основа, 2018. – 96 с. : іл., табл. – (Бібліотека журналу "Географія" ; вип. 2 (170)).

УДК 913(477)(03)

кільк. прим.: 1 (ЧЗ№2. – 1)

 

28. 94(477)

Д67 Донцов Д.

Вибрані твори [Текст] : у 10 т. Т. 3 : Ідеологічна есеїстика (1922-1932 рр.) / Дмитро Донцов ; упоряд., передм., комент. О. Баган. – Дрогобич ; Львів : Відродження, 2012. – 352 с. – З автографом Тимчука В.

Автограф: Дарунок з книжкової полиці Володимира Тимчука. Слава Україні! 05.02.2018 р..

УДК 94(477)

кільк. прим.: 1 (Н/а. – 1)

 

29. 94(477)

Д67 Донцов Д.

Вибрані твори [Текст] : в 10 т. Т. 6 : Політична аналітика (1933-1939 рр.) / Дмитро Донцов ; упоряд., передм., комент. О. Баган. – Дрогобич ; Львів : Відродження, 2014. – 380 с. – З автографом В. Тимчука.

Автограф: Дарунок з книжкової полиці Володимира Тимчука. "Пізнаємо правду ..." 05.02.2018 р. м. Полтава.

УДК 94(477)

кільк. прим.: 1 (Н/а. – 1)

 

30. 94(477.8)

Д82 Думін О.

Історія Легіону Українських Січових Стрільців. 1914-1918 [Текст] / Осип Думін ; за ред. Михайла Шалати. – Дрогобич : Коло, 2016. – *58+VI+464 c. : 10 фото іл. – Передрук вид. 1936 р. - З автографом редактора. – Бібліогр. в підрядк. прим.

Автограф: Українському вченому і письменникові, для якого ідеали козаків і січовиків - святі. Дорогому М. І. Степаненкові, на здоров'я, на довгу і плідну творчу працю в ім'я Незалежної України. М. Шалат

2.06.2017 р..

УДК 94(477.8)"1914/1945:355.1

кільк. прим.: 1 (ЧЗ№2. – 1)

 

31. 93/94(072.3)

Ж51 Желіба О. В.

Методика викладання історії: нові підходи [Текст]. Ч. 1 / Олександр Володимирович Желіба. – Харків : Основа, 2018. – 93 с. : табл. – (Бібліотека журналу "Історія та правознавство" ; вип. 1 (169)).

УДК 93/94(072.3)

кільк. прим.: 1 (ЧЗ№2. – 1)

 

32. 930.85(477)

К17 Калакура Я. С.

Ментальний вимір української цивілізації [Текст] / Я. С. Калакура, О. О. Рафальський, М. Ф. Юрій. – Київ : Генеза, 2017. – 560 с. – Предм. покаж.: с. 540-542. Іменний покаж.: с. 542-559.

УДК 930.85(477)

кільк. прим.: 2 (ЧЗ№2. – 1, Н/а. – 1)

 

33. 94(477)

К20 Капустян Г. Т.

Пам'ять 33-го кличе молодих. Сповіді свідків і слово історика [Текст] / Ганна Тимофіївна Капустян ; Кременчуц. держ. політехнічний ун-т імені Михайла Остроградського; Асоціація дослідників голодоморів в Україні. – 3-є вид., доп. – Кременчук : ПП Щербатих О.В., 2017. – 600 с. – З автографом автора.

Автограф: Бібліотеці ПНПУ імені В. Г. Короленка, моїй - аlme-mater - від авторки - в пам'ять про земляків-мучеників 33-го. З повагою. 11.01.2018 р..

УДК 94(477)"1929/1933"

кільк. прим.: 1 (Н/а. – 1)

 

34. 908(477.53)(092)

К59 Козюра І. В.

Історія крізь долі (Абетка славетних краян) [Текст] : історичні нариси / Ігор Валерійович Козюра, Валерій Миколайович Козюра. – Полтава : АСМІ, 2016. – 275 с. : фото.

УДК 908(477.53)(092)

кільк. прим.: 1 (Н/а. – 1)

 

35. 908(477.53)

К72 Костюк В. К.

Край Дикого Поля [Текст] : нариси з історії Котелевщини / В. К. Костюк. – Полтава : РіК, 2009. – 264 с.

УДК 908(477.53)

кільк. прим.: 1 (Н/а. – 1)

 

36. 94(477)"1939/1945"

Л38 Левченко Ю. І.

Особливості реалізації політики окупаційної влади в адміністративно-територіальних одиницях України 1941-1944 рр. [Текст] : монографія / Юрій Іванович Левченко ; Нац. пед. ун-т імені М. П. Драгоманова. – Київ : Вид-во НПУ імені М. П. Драгоманова, 2017. – 404 с. : іл. – Бібліогр.: с. 245–333.

УДК 94(477)"1939/1945"+341.324

кільк. прим.: 1 (Н/а. – 1)

 

37. 911.3:33(477)(079)

Л47 Леонтьєва Г. Г.

Економічна та соціальна географія України. Запитання. Завдання. Тести. 9 клас [Текст] : підручник / Галина Григорівна Леонтьєва. – Київ : Академія, 2000. – 144 с. – (Відкритий урок).

УДК 911.3:33(477)(079)

кільк. прим.: 1 (Біб-ка Коваленка Г. М. – 1)

 

38. 929.5

М26 Мариновський Ю. Ю.

Батьківщина - 2012 [Текст]. Ч. 2 : Семеренки / Симиренки із славетної Городищини. Родовід. XVIII-XX ст. / Юрій Юхимович Мариновський. – Черкаси : Вертикаль, 2017. – 136 с. : фото. – З автографом автора. – Бібліогр.: с. 117–122.

Автограф: Полтавському університету ім. В. Г. Короленка з повагою від автора. Ю. Мариновський.

УДК 929.5

кільк. прим.: 1 (Н/а. – 1)

 

39. 94(477)(079.3)

М74 Мокрогуз О. П.

Тестові завдання. Історія України. 10 клас [Текст]. Ч. 3 / Олександр Петрович Мокрогуз. – Харків : Основа, 2018. – 127 с. : іл., табл. – (Бібліотека журналу "Історія та правознавство" ; вип. 3 (171)).

УДК 94(477)(079.3)

кільк. прим.: 1 (ЧЗ№2. – 1)

 

40. 908(076.5)

О-21 Обозний В. В.

Краєзнавство [Текст] : навч. посіб.-практикум для студ. географічних ф-тів пед. навч. закл. / Василь Васильович Обозний ; Нац. пед. ун-т імені М. П. Драгоманова. – 2-е вид. – Київ : Науковий світ, 2004. – 240 с.

УДК 908(076.5)

кільк. прим.: 1 (Біб-ка Коваленка Г. М. – 1)

 

41. 911

П29 Петлін В. М.

Конструктивна географія [Текст] : навч. посіб. / Валерій Миколайович Петлін ; Львів. нац. ун-т імені Івана Франка. – Львів, 2010. – 544 с. – Бібліогр.: с. 516–543.

УДК 911

кільк. прим.: 1 (ЧЗ№2. – 1)

 

42. 913(6)

П30 Петрина Н. В.

Фізична географія материков та океанов. Африка [Текст] : серія карт / Н. В. Петрина, В. Т. Петрина. – Київ : Ред.-вид. центр ЗС України, 2017. – 14 арк.

УДК 913(06)+912

кільк. прим.: 1 (Н/а. – 1)

 

43. 91(072.3)

П32 Пилипченко Т. М.

Населення України та світу. Диференційовані завдання [Текст] / Тетяна Миколаївна Пилипченко. – Харків : Основа, 2018. – 80 с. : табл. – (Бібліотека журналу "Географія" ; вип. 1 (169)). – Бібліогр.: с. 76 (17 назв).

УДК 91(072.3)

кільк. прим.: 1 (ЧЗ№2. – 1)

 

44. 94(477)

П52 Половець В.

Половці і Київська Русь [Текст] / Володимир Половець. – 2-е вид., доп. – Чернігів : Просвіта, 2017. – 216 с.

УДК 94(477)"08/11"

кільк. прим.: 1 (Н/а. – 1)

 

45. 94(477.53)"1709"

П52 Полтава Л.

1709. Історичний роман з часів гетьмана Івана Мазепи [Текст] / Леонід Полтава ; Полтав. обл. об-ня Всеукр. т-ва "Просвіта" імені Т. Шевченка. – Полтава : РІК, 2016. – 304 с. – (Просвітницька книгозбірня. Книга № 7). – Замість післямови уривок з книги Валерія Шевчука "Просвічений володар". Причини повстання Мазепи.

УДК 94(477.53)"1709"

кільк. прим.: 1 (ЧЗ№2. – 1)

 

46. 911.5

С17 Самойленко В. М.

Антропізація ландшафтів [Текст] : монографія / Віктор Миколайович Самойленко, Іван Олександрович Діброва, Володимир Віталійович Пласкальний. – Київ : Ніка-Центр, 2018. – 232 с. : іл. – Частина тексту англ. – Бібліогр.: с. 206–215.

УДК 911.5+913(477)

кільк. прим.: 1 (ЧЗ№2. – 1)

 

47. 913(075.8)

С17 Самойленко В. М.

Регіональні та локальні екомережі [Текст] : підручник / Віктор Миколайович Самойленко, Наталія Петрівна Корогода. – Київ : Логос, 2013. – 192 с. : іл. – Дод: с. 159-191. – Бібліогр.: с. 151–158.

УДК 913(075.8)

кільк. прим.: 1 (ЧЗ№2. – 1)

 

48. 91(072.3)

С40 Сиротенко А. Й.

Економічна та соціальна географія України. 9 клас [Текст] : зошит для практ. робіт із комплектами контурних та кольорових карт / Анатолій Йосипович Сиротенко, Олександр Григорович Стадник. – 6-е вид., випр. – Харків : Ранок, 2005. – 40 с. : іл., карти.

УДК 91(072.3)

кільк. прим.: 1 (Біб-ка Коваленка Г. М. – 1)

 

49. 902(075.8)

С42 Скакальська І. Б.

Археологія [Текст] : навч.-метод. посіб. / Ірина Богданівна Скакальська. – Київ : КНТ, 2018. – 136 с. – Бібліогр.: с. 135–137.

УДК 902(075.8)

кільк. прим.: 1 (ЧЗ№2. – 1)

 

50. 911.3(072.3)

С76 Стадник О. Г.

Світове господарство. Вторинний сектор [Текст] : матеріали до уроків / Олександр Григорович Стадник. – Харків : Основа, 2018. – 112 с. : іл, схеми, табл. – (Бібліотека журналу "Географія" ; вип. 4 (172)). – Бібліогр.: с. 110–111.

УДК 911.3(072.3)

кільк. прим.: 1 (ЧЗ№2. – 1)

 

51. 94(477)

Т41 Тимошик М. С.

Село [Текст] : док.-публіц. оповідь : у 2 т. Т. 2 : Трудний шлях відмосковлення / Микола Степанович Тимошик. – Київ : Ярославів вал, 2017. – 580 с. : іл.

УДК 94(477)"19/...)"

кільк. прим.: 1 (Н/а. – 1)

 

52. 91(079.1)

Т58 Топузов О. М.

Перевірка предметних компетентностей. Географія. 6 кл. [Текст] : зб. завдань для оцінювання навчальних досягнень учнів : навч.-метод. посіб. / О. М. Топузов, О. Ф. Надтока, Л. П. Вішнікіна. – Київ : Оріон, 2015. – 48 с. : іл.

УДК 91(079.1)

кільк. прим.: 1 (ВРК. – 1)

 

53. 91(079.1)

Т58 Топузов О. М.

Перевірка предметних компетентностей. Географія. 7 кл. [Текст] : зб. завдань для оцінювання навчальних досягнень учнів : навч.-метод. посіб. / О. М. Топузов, О. Ф. Надтока, Л. П. Вішнікіна. – Київ : Оріон, 2015. – 48 с. : іл.

УДК 91(079.1)

кільк. прим.: 1 (ВРК. – 1)

 

54. 94(100)(072.8)

Ф35 Федчиняк А. О.

Історія повсякденності як засіб формування історичної компетентності [Текст] / Артур Олександрович Федчиняк. – Харків : Основа, 2018. – 95 с. – (Бібліотека журналу "Історія та правознавство" ; Вип. 2 (170)).

УДК 94(100)(072.8)

кільк. прим.: 1 (ЧЗ№2. – 1)

 

55. 91(072.3)

Ф55 Філончук З. В.

Учнівські дослідження в курсі "Україна і світове господарство" [Текст] / Зоя Володимирівна Філончук. – Харків : Основа, 2017. – 128 с. : іл., табл. – (Бібліотека журналу "Географія" ; вип. 12 (168)).

УДК 91(072.3)

кільк. прим.: 1 (ЧЗ№2. – 1)

 

56. 911.3

Ш13 Шаблій О. І.

Основи суспільної географії [Текст] : підруч. для студ. вищ. навч. закл. / Олег Іванович Шаблій ; Львів. нац. ун-т імені Івана Франка. – 2-ге вид. – Львів : ЛНУ Івана Франка, 2012. – 296 с. – Покажч.: с. 284-294.

УДК 911.3(075.8)

кільк. прим.: 1 (ЧЗ№2. – 1)

 

57. 930.1(477)

Ш17 Шакурова О. В.

Основні концепції етногенезу українського народу: вітчизняна історіографія (кінець ХІХ - початок ХХІ ст.) [Текст] / Ольга Владиславівна Шакурова ; відп. ред. Ю. С. Фігурний ; Наук.-дослід. ін-т українознавства, Відділ укр. етнології. – Київ : Вид. Олег Філюк, 2017. – 272 с. : іл. – Бібліогр.: с. 188–221.

УДК 930.1(477)+94(=161.2)

кільк. прим.: 1 (Н/а. – 1)

 

58. 94(477)

Ш25 Шаравара Т. О.

Випускники Віленського військового піхотного училища у боротьбі за українську державність (1917-1923 рр.) [Текст] : монографія / Т. О. Шаравара. – Київ : Ліра-К, 2016. – 216 с.

УДК 94(477)"1917-1921"

кільк. прим.: 1 (Н/а. – 1)

 

59. 94(477)

Я45 Якименко М.

Щоденник партизана Григорія Якименка. (До 75-річчя Карпатського рейду) [Текст] / Микола Якименко. – Полтава : РВВ ПДАА, 2018. – 112 с. – З автографом автора.

Автограф: Дарунок бібліотеці ПНПУ імені В. Г. Короленка від випускника історичного факультету 1969 року М. А. Якименка. 22 січня 2018 р..

УДК 94(477)"1939/1945":355.425.4

кільк. прим.: 1 (Н/а. – 1)

 

Загальна кількість примірників: 70


 

Вітаємо!

Будемо раді Вам допомогти.