Бюлетень нових надходжень Завантажити у форматі PDF

Місця збереження документів:

ЧЗ№4 - Читальна зала № 4

ВРК - Відділ рідкісної книги

Н/а - Науковий абонемент

ЧЗ№3 - Читальна зала № 3

ЧЗ№2 - Читальна зала № 2

 

1. 613/614(075.8)

Д46 Димань Т. М.

Екологія людини [Текст] : підручник / Татьяна Миколаївна Димань. – Київ : Академія, 2009. – 376 с. – (Альма-матер).

УДК 613/614(075.8)

ББК 20.1я73

кільк. прим.: 1 (ЧЗ№4. – 1)

 

2. 502/504

К32 Квазіпросторові відносини людини і середовища: педагогічний, психологічний, біологічний, медичний аспект [Текст] : матеріали Всеукр. наук.-метод. конф., 15-16 жовт. 2008 р. / Полтав. держ. пед. ун-т імені В. Г. Короленка. – Полтава : Друкарня ФОП Ткалич А. М., 2009. – 156 с.

УДК 502/504

ББК 20.1

кільк. прим.: 1 (ВРК. – 1)

 

3. 544(075.8)

М57 Мигалина Ю. В.

Основи хімії та фізико-хімії полімерів [Текст] : підручник / Ю. В. Мигалина, О. П. Козарь ; Мукач. держ. ун-т. – Київ : Кондор, 2010. – 325 с.

УДК 544(075.8)

ББК 24.7я73

кільк. прим.: 1 (ЧЗ№4. – 1)

 

4. 502.753(477)

О-91 Офіційні переліки регіонально рідкісних рослин адміністративних теріторій України [Текст] : довідкове видання / Ін-т ботаніки імені М. Г. Холодного НАН України, Наук.-дослід. лаб. "Ботанічний сад" навч.-наук. центру " Інститут біології" Київ. нац. ун-ту імені Тараса Шевченка, Українське ботанічне товариство ; уклад: Т. Л. Андрієнко, М. М. Перегрим. – Київ : Альтерпрес, 2012. – 148 с.

УДК 502.753(477)

ББК 28.58(4Укр)

кільк. прим.: 1 (Н/а. – 1)

 

5. 519.76(075.8)

М34 Математична лінгвістика [Текст] : навч. посіб. Кн. 1 : Квантитативна лінгвістика / В. В. Пасічник, Ю. М. Щербина, В. А. Висоцька, Т. В. Шестакевич ; за наук. ред. В. В. Пасічника. – Львів : Новий Світ - 2000, 2012. – 359 с. – (Комп'ютинг).

УДК 519.76(075.8)

ББК 22.11я73

кільк. прим.: 1 (ЧЗ№3. – 1)

 

6. 502/504(075.8)

З-13 Заверуха Н. М.

Основи екології [Текст] : навч. посіб. для студ. вищих навч. закладів / Нелі Михайлівна Заверуха, Валентин Валентинович Серебряков, Юрій Андрійович Скиба. – 3-тє вид. – Київ : Каравела, 2013. – 288 с. – Бібліогр. в кінці тем.

УДК 502/504(075.8)

ББК 28.081я73

кільк. прим.: 1 (ЧЗ№4. – 1)

 

7. 54(075.8)

Б27 Басов В. П.

Хімія [Текст] : навч. посіб. / Віталій Павлович Басов, Володимир Миколайович Родіонов. – 7-е вид. – Київ : Каравела, 2013. – 340 с.

УДК 54(075.8)

ББК 24я73

кільк. прим.: 1 (ЧЗ№4. – 1)

 

8. 502/504(03)

Н62 Никифоров В.

Екологія та охорона природи [Текст] : англо-українсько-російсько-словацький словник термінів / Володимир Никифоров, Ева Штрбова ; за ред. А. П. Травлєєва. – Кременчук : ПП Щербатих О. В., 2013. – 92 с.

УДК 502/504(03)

ББК 20.1я2

кільк. прим.: 1 (Н/а. – 1)

 

9. 577.32

Б90 Булавин Л. А.

Структура мономеров ДНК [Текст] / Л. А. Булавин, Д. Н. Говорун, Т. Ю. Николаенко ; Ин-т молекулярной биологии и генетики. – Киев : Наукова думка, 2014. – 206 с. – (Проект "Наукова книга"). – З автографом автора.

Автограф: В бібліотеку Полтавського університету від академіка НАН України. Булавін Л. А. Полтава.

УДК 577.32

ББК 28.071.0

кільк. прим.: 1 (Н/а. – 1)

 

10. 544.35

Т35 Термодинаміка розплавів [Текст] : монографія / Л. А. Булавін, О. О. Ключников, Ю. О. Плевачук [та ін.] ; за ред. О. О. Ключникова ; НАН України, Ін-т проблем безпеки АЕС. – Чорнобиль, 2014. – 388 с. – З автографом автора.

Автограф: В бібліотеку Полтавського університету від Булавіна Л. А. - академіка НАН України - полтавця.

УДК 544.35

ББК 24.5

кільк. прим.: 1 (Н/а. – 1)

 

11. 539.173.84

Н46 Нейтронографія магнітних рідинних систем [Текст] : монографія / Л. А. Булавін, М. В. Авдєєв, О. О. Ключников [та ін.] ; НАН України. – Чорнобиль : Ін-т проблем безпеки АЕС, 2015. – 244 с. : іл. – З автографом автора. – Бібліогр. в кінці розд.

Автограф: В бібліотеку Полтавського університету від академіка Булавіна Л.А. - полтавця.

УДК 539.173.84

ББК 22.36

кільк. прим.: 1 (Н/а. – 1)

 

12. 519.854

М69 Михайлюк В. О.

Постоптимальний аналіз та наближені алгоритми реоптимізації для задач дискретного програмування [Текст] : монографія / В. О. Михайлюк, І. В. Сергієнко ; НАН України, Ін-т кібернетики імені В. М. Глушкова. – Київ : Наукова думка, 2015. – 246 с. – (Проект "Наукова книга"). – Бібліогр.: с. 234–244.

УДК 519.854

ББК 22.183.43

кільк. прим.: 1 (Н/а. – 1)

 

13. 612(075.8)

Б16 Бажан А. Г.

Фізіологія людини і тварин. Фізіологія збудливих тканин [Текст] : навч. посіб. для студ. природничих ф-тів пед. ун-тів / Анатолій Григорович Бажан ; Полтав. нац. пед. ун-т імені В. Г. Короленка. – Вид. 6-е, випр., допов. – Полтава, 2015. – 315 с. – Бібліогр.: с. 314–315.

УДК 612(075.8)

ББК 28.903я73

кільк. прим.: 1 (ВРК. – 1)

 

14. 53

Н46 Нейтронографія магнітних рідинних систем [Текст] : монографія / Л. А. Булавін, М. В. Авдєєв, О. О. Ключников [та ін.] ; НАН України, Ін-т проблем безпеки АЕС. – Чорнобиль, 2016. – 244 с.

УДК 539.173.84

ББК 22.36

кільк. прим.: 1 (Н/а. – 1)

 

15. 004.92

П18 Параскевич С. П.

Дивосплетіння ліній [Текст] : посіб. для вчителів математики та інформатики / Світлана Павлівна Параскевич ; ред. П. К. Параскевич. – 2-ге вид., доп. – Херсон : Айлант, 2016. – 172 с. – З автографом ред.

Автограф: Вельмишановному Миколі Івановичу з найкращими побажаннями. 05.06.2017 [Редактор].

УДК 004.92

ББК 22.1+85.15

кільк. прим.: 1 (Н/а. – 1)

 

16. 539.1

Р15 Радіаційні перетворення наноматеріалів [Текст] : монографія / Л. А. Булавін, О. П. Дмитренко, О. О. Ключников, М. П. Куліш ; НАН України, Ін-т проблем безпеки АЕС. – Чорнобиль : Ін-т проблем безпеки АЕС, 2016. – 304 с. : іл. – З автографом автора. – Бібліогр. в кінці розд.

Автограф: В бібліотеку Полтавського університету від полтавця академіка Леоніда Булавіна

Київ 2017.

УДК 539.1

ББК 22.38

кільк. прим.: 1 (ЧЗ№3. – 1)

 

17. 512(075.3)

К78 Кравчук В. Р.

Алгебра. 9 клас [Текст] : підруч. для загальноосвіт. навч. закл. / Василь Ростиславович Кравчук, Марія Василівна Підручна, Галина Михайлівна Янченко. – Тернопіль : Підручники і посібники, 2017. – 264 с. – Відповіді та вказівки: с. 249-261.

УДК 512(075.3)

ББК 22.14я72

кільк. прим.: 1 (ЧЗ№3. – 1)

 

18. 54(075.3)

Г83 Григорович О. В.

Хімія. 9 клас [Текст] : підруч. для загальноосвіт. навч. закл. / Олексій Владиславович Григорович. – Харків : Ранок, 2017. – 256 с. : іл.

УДК 54(075.3)

ББК 24я72

кільк. прим.: 1 (ЧЗ№4. – 1)

 

19. 514(075.3)

Г36 Геометрія. 9 клас [Текст] : підруч. для загальноосвіт. навч. закл. / авт. кол.: А. П. Єршова, В. В. Голобородько, О. Ф. Крижановський, С. В. Єршов. – Тернопіль : Ранок, 2017. – 256 с. : іл. – Предм. покажч.: с. 251-252.

УДК 514(075.3)

ББК 22.151я72

кільк. прим.: 1 (ЧЗ№3. – 1)

 

20. 502/504

П78 Проблеми відтворення та охорони біорізноманіття України [Текст] : матеріали Всеукр. наук.- практ. конф., 12 жовт. 2017 р. / Полтав. нац. пед. ун-т імені В. Г. Короленка, ВДНЗУ "Українська медична стомат. академія", Полтав. обл. ін-т післядипломної пед. освіти імені М. В. Остроградського, Полтав. держ. аграрна академія ; за заг. ред. М. В. Гриньової. – Полтава : Астрая, 2017. – 122 с. – Бібліогр. в кінці ст.

УДК 502/504

ББК 28.081(4Укр)

кільк. прим.: 2 (ЧЗ№4. – 1, ВРК. – 1)

 

21. 502.211

П83 Протасов О. О.

Біогеоміка. Екосистеми світу в структури біосфери [Текст] / Олександр Олексійович Протасов ; Ін-т гідробіології НАН України. – Київ : Академперіодика, 2017. – 382 с. : іл.

УДК 502.211

ББК 28.081.1

кільк. прим.: 2 (ЧЗ№4. – 1, Н/а. – 1)

 

22. 534

Ч-44 Чепіга В. П.

Гармонічні коливання і хвилі [Текст] : метод. посіб. для учнів шкіл і студ. фізико-математ. ф-ту / Віктор Петрович Чепіга, Олександр Пантелеймонович Руденко, Олексій Вікторович Хорольський ; Полтав. нац. пед. ун-т імені В. Г. Короленка. – Полтава : Шевченко Р. В., 2017. – 48 с. : іл. – Бібліогр.: с. 46 (11 назв).

УДК 534

ББК 22.2

кільк. прим.: 5 (ВРК. – 1, ЧЗ№3. – 4)

 

23. 575.8

К85 Кришталь О.

Наука та мистецтво: дві ноги для поступу [Текст] : інавгураційна лекція Почесного проф. Нац. ун-ту "Києво-Могилянська академія" 1 вересня 2017 року / Олег Кришталь. – Київ : Нац. ун-т "Києво-Могилянська академія", 2017. – 24 с.

УДК 575.8

ББК 28.02

кільк. прим.: 1 (Н/а. – 1)

 

24. 908(477.53)

П52 Полтавщина - земля моя свята [Текст] : зб. кращих матеріалів VIII обл. краєзнавчої конф. учнів. молоді / Полтав. обл. центр туризму і краєзнавства учнівської молоді. – Полтава : Техсервіс, 2017. – 240 с. – Бібліогр. в кінці ст.

УДК 908(477.53)

ББК 26.891(4Укр-4Пол)

кільк. прим.: 1 (Н/а. – 1)

 

25. 502.1

С83 Стратегія сталого розвитку України до 2030 року (проект) [Текст]. – Київ : СТ - Друк, 2017. – 44 с. – (Бібліотека Всеукраїнської екологічної ліги. Збалансований розвиток ; серпень, № 8).

УДК 502.1

ББК 20.1(4Укр)

кільк. прим.: 1 (ЧЗ№4. – 1)

 

26. 53(075.3)

Ф50 Фізика. 9 клас [Текст] : підруч. для загальноосвіт. навч. закл. / [авт. кол.: В. Г. Бар'яхтар, С. О. Довгий, Ф. Я. Божинова, О. О. Кірюхіна] ; за ред.: В. Г. Бар'яхтара, С. О. Довгого,. – Харків : Ранок, 2017. – 272 с. : іл.

УДК 53(075.3)

ББК 22.3я72

кільк. прим.: 1 (ЧЗ№3. – 1)

 

27. 91(075.3)

П28 Пестушко В. Ю.

Географія. 9 клас [Текст] : підруч. для загальноосвіт. навч. закл. / Валерій Юрійович Пестушко, Ганна Шевкетівна Уварова, Андрій Іванович Довгань. – Київ : Генеза, 2017. – 272 с. : іл. – Дод.: с. 235-267.

УДК 91(075.3)

ББК 26.8я72

кільк. прим.: 1 (ЧЗ№2. – 1)

 

28. 57(075.3)

О-76 Остапченко Л. І.

Біологія. 9 клас [Текст] : підруч. для загальноосвіт. навч. закл. / Людмила Іванівна Остапченко, Павло Георгійович Балан, Валерій Петрович Поліщук. – Київ : Генеза, 2017. – 256 с. : іл. – Короткий слов. термінів: с. 250-254.

УДК 57(075.3)

ББК 28.0я72

кільк. прим.: 1 (ЧЗ№4. – 1)

 

29. 51(075.8)

Г46 Гібалова Н. В.

Математика [Текст] : навч. посіб. для студ. вищих навч. закладів напряму підготовки "Початкова освіта" / Наталія Володимирівна Гібалова, Наталія Дмитрівна Карапузова, Віра Андріївна Ржеко ; Полтав. нац. пед. ун-т імені В. Г. Короленка. – 2-ге вид., перероб. – Полтава : АСМІ, 2017. – 360 с.

УДК 51(075.8)

ББК 22.1я73

кільк. прим.: 1 (ВРК. – 1)

 

30. 91(075.3)(477.53)

Б90 Булава Л. М.

Природа та населення Полтавської області [Текст] : навч. посіб. для учнів 8 кл. загальноосвіт. навч. закл. / Леонід Миколайович Булава ; Полтав. обл. ін-т післядипломної освіти пед. працівників ім. М. В. Остроградського. – Полтава, 2017. – 42 с. – З автографом автора.

Автограф: Бібліотеці Полтавського педуніверситету - від автора, на пам'ять про 25-річну роботу. Булава Л. 13.ХІІ.2017 р.

УДК 91(075.3)(477.53)

ББК 26.890(4Укр-4Пол)

кільк. прим.: 1 (ВРК. – 1)

 

31. 502/504(07)

Г69 Горицвіт Т. В. (Луньова Т. В.)

Еко-зум, або Пильнуємо важливі еко-деталі [Текст] : навч.-метод. посіб. для освіти та самоосвіти з екол. та охорони довкілля / Тетяна Володимирівна Горицвіт. – Полтава : Дивосвіт, 2017. – 60 с. – Бібліогр. в підрядк. прим.

УДК 502/504(07)

ББК 28.081я7

кільк. прим.: 2 (ВРК. – 1, ЧЗ№4. – 1)

 

32. 535

О-40 Одарич В. А.

Прикладна фотометрична еліпсометрія [Текст] / Володимир Андрійович Одарич. – Київ : Пульсари, 2017. – 416 с. : табл., схеми. – Бібліогр.: с. 375–376.

УДК 535

ББК 22.34

кільк. прим.: 1 (ЧЗ№3. – 1)

 

Загальна кількість примірників: 39

Місця збереження документів:

Н/а - Науковий абонемент

ЧЗ№4 - Читальна зала № 4

ЧЗ№2 - Читальна зала № 2

ВРК - Відділ рідкісної книги

Аб. підр - Абонемент підручників

Х/а - Художній абонемент

 

1. 94(477.74)

А92 Атлас Д. Г.

Старая Одесса, ее друзья и недруги [Текст] / Доротея Генриховна Атлас ; сост.: Л. В. Майборода, Г. В. Закипная. – Одесса : Ласми, 1992. – 208 с. : фото. – Библиогр. в подстроч. примеч.

УДК 94(477.74)

ББК 63.3(4Укр-4Оде)

кільк. прим.: 1 (Н/а. – 1)

 

2. 321.1(477)

Г85 Гринів О.

Імператив Володимира Мономаха [Текст] : непретензійні нотатки / Олег Гринів. – Львів, 2000. – 332 с. – З автографом автора.

Автограф: Вельмишановному Миколі Івановичу Степаненку з побажаннями усіх гараздів. О. Гринів.

20.11.16 р.

УДК 321.1(477)

ББК 66.1(4Укр)

кільк. прим.: 1 (Н/а. – 1)

 

3. 930(092)

Р70 Роммель К. (фон Роммель Крістоф-Дітріх)

Спогади про моє життя та мій час [Текст] / Крістоф-Дітріх Роммель ; Східний ін-т українознавства ім. Ковальських, НАН України, Ін-т укр. археографії та джерелознавства ім. М. С. Грушевського, Харків. нац. ун-т ім. В. Н. Каразіна. – Харків : Майдан, 2001. – 236 с. – (Україна в записках мандрівників і мемуарах ; вип. 1).

УДК 930(092)

ББК 63.1-8

кільк. прим.: 1 (Н/а. – 1)

 

4. 94(477)"1648/179"

Л84 Лукашевич Ю. Б.

Рыцари Украины [Текст] / Юрий Богданович Лукашевич ; вступ. сл. Н. Жигло. – Санкт-Петербург : СПбГУ, 2005. – 343 с. : 16 л. вкл., фото. – З автографом автора вступ. сл. – Библиогр: с. 341.

Автограф: Одному із лицарів України Миколі Степаненко на все добре в походах козацьких. М. Жигло

2016 р..

УДК 94(477)"1648/179"

ББК 63.3(4Укр)46

кільк. прим.: 1 (Н/а. – 1)

 

5. 94(470+571)(=161.2)

Ж68 Жигло Н.

Украинцы Санкт-Петербурга [Текст] : документальная летопись / Николай Жигло. – Санкт Петербург : Алина, 2009. – 84 с. : фото. – С автографом автора.

Автограф: Шановоному Миколі Івановичу Степаненко на згадку на все добре. Будьмо! Микола Жигло

01.12.2016 р..

УДК 94(470+571)(=161.2)

ББК 63.3(4Укр)-27

кільк. прим.: 1 (Н/а. – 1)

 

6. 502(03)

Б73 Богданов Р. І.

Еколого-економічний тлумачний словник [Текст] / Р. І. Богданов ; за ред. Л. Б. Лук'янової ; Бердянський держ. пед. ун-т. – Бердянськ : ФОП Рупчев О. О., 2010. – 94 с. – Бібліогр.: с. 92–93.

УДК 33(03)+502(03)

ББК 65я2+20.1я2

кільк. прим.: 1 (ЧЗ№4. – 1)

 

7. 355.58

Ц58 Цивільна оборона України [Текст] : навч. посіб. / Я. І. Бедрій, Р. М. Івах, В. О. Рощин, В. М. Ємкало ; Львів. коледж зв'язку Держ. ун-ту інформ.-комунікаційних технологій. – Київ : Академія, 2011. – 348 с.

УДК 355.58

ББК 68.69я73

кільк. прим.: 1 (ЧЗ№4. – 1)

 

8. 347.211

С89 Судова експертиза об'єктів інтелектуальної власності: теорія і практика [Текст] : наук.-практ. зб. Вип. 2 / Нац. акад. правових наук України, Науково-дослідний ін-т інтелектуальної власності ; уклад. С. Петренко. – Київ : Інтерсервіс, 2012. – 294 с. : іл. – Бібліогр. в кінці розд.

УДК 347.211

ББК 67.304.15

кільк. прим.: 1 (ЧЗ№4. – 1)

 

9. 347.78

К20 Капіца Ю. М.

Авторське право і суміжні права в Європі [Текст] = Сopyright and Related Rights in Europe / Ю. М. Капіца, С. К. Ступак, О. В. Жувака ; Центр інтелектуальної власності та передачі технологій НАН України. – Київ : Логос, 2012. – 696 с. – Додатки. – Бібліогр.: с. 558–592.

УДК 347.78

ББК 67.304.3

кільк. прим.: 1 (Н/а. – 1)

 

10. 94(477.64)

С73 Спогади Лущинських: дворянська родина на зламі епох [Текст] / упор. А. Г. Олененко, В. М. Стойчев, В. М. Філас, Г. І. Шаповалов. – Василівка ; Запоріжжя, 2013. – 214 с. – (Васильківська старовина ; вип. 1).

УДК 94(477.64)

ББК 63.3(4Укр-4Зап)

кільк. прим.: 1 (Н/а. – 1)

 

11. 347

Б93 Бутнік-Сіверський С. О.

Спадкування прав інтелектуальної власності [Текст] : монографія / Сергій Олександрович Бутнік-Сіверський. – Київ : НДІ ІВ НАПрНУ ; НВП "Інтерсервіс", 2013. – 168 с. – Біблогр.: с. 141–154.

УДК 347.211

ББК 67.304.15

кільк. прим.: 1 (ЧЗ№4. – 1)

 

12. 930(477)(092)

Я62 Янкова Н.

Історичні коди у творчості Михайла Грушевського [Текст] : монографія / Надія Янкова. – Київ : Академія, 2013. – 160 с. – (Монограф). – Бібліогр.: с. 148–158.

УДК 930(477)(092)

ББК 63.1-8

кільк. прим.: 1 (ЧЗ№2. – 1)

 

13. 94(477)"08/11"

В57 Владимир Святой и Крещение Руси [Текст] : Междунар. науч. конф., (Киев, 26-27 июля 2013 г.) / под. ред. П. П. Толочко ; Ин-т археологии НАН Украины. – Киев : АДЕФ-Украина, 2014. – 256 с.

УДК 94(477)"08/11"

ББК 63.3(4Укр)41-53

кільк. прим.: 1 (Н/а. – 1)

 

14. 94(477)

A19 Acta studiosa historika [Текст] : зб. наук. праць. Число 4 / Укр. католицький ун-т, Гуманіт. ф-т ; за ред. А. Вулочина. – Львів : Укр. католицький ун-т, 2014. – 202 c. – Частина тексту агл. – Бібліогр. в підрядк. прим.

УДК 94(477)

ББК 63.3(4Укр)я43

кільк. прим.: 1 (Н/а. – 1)

 

15. 94(477.53)

М74 Мокляк В. О.

Оржицький район: природоохоронні об'єкти, пам'ятки історії, археології, архітектури та техніки [Текст] : [наук. довідник] / Володимир Олександрович Мокляк. – Полтава : АСМІ, 2015. – 82 с. : іл., фото. – Бібліогр. в підрядк. прим.

УДК 94(477.53)

ББК 63.3(4Укр-4Пол)

кільк. прим.: 1 (Н/а. – 1)

 

16. 001(477)(092)

С68 Сохань С.

Микола Петров: життя серед книг і рукописів [Текст] : монографія / Світлана Сохань ; НАН України, НБУ імені В. І. Вернадського, Ін-т рукопису. – Київ, 2015. – 412 с.

УДК 001(477)(092)

ББК 63.1(4Укр)-8

кільк. прим.: 2 (Н/а. – 2)

 

17. 94(477)"19/..."

Р88 Русначенко А.

Нариси новітньої історії України [Текст] = Essays of contemporary history of Ukraine : монографія. Кн. 3 / Анатолій Русначенко. – Київ : О. Філюк, 2015. – 628 с. – Імен. покажч.: с. 582-625. – Бібліогр. в кінці розд.

УДК 94(477)"19/..."

ББК 63.3(4Укр)6

кільк. прим.: 1 (ЧЗ№2. – 1)

 

18. 94(477)"19/..."

Р88 Русначенко А.

Нариси новітньої історії України [Текст] = Essays of contemporary history of Ukraine : монографія. Кн. 4 / Анатолій Русначенко. – Київ : О. Філюк, 2015. – 540 с. – Імен. покажч.: с. 488-537. – Бібліогр. в кінці розд.

УДК 94(477)"19/..."

ББК 63.3(4Укр)6

кільк. прим.: 1 (ЧЗ№2. – 1)

 

19. 911.3(477)(075.8)

Т58 Топчієв О. Г.

Планування територій [Текст] : навч. посіб. / Олександр Григорович Топчієв, Дар'я Сергіївна Мальчикова ; Херсон. держ. ун-т. – Херсон : Вид-ць Гринь Д. С., 2015. – 268 с.

УДК 911.3(477)(075.8)

ББК 65.04я73

кільк. прим.: 1 (ЧЗ№2. – 1)

 

20. 94(477)(03)

К90 Кульчицький С. В.

Історія України. Повний курс підготовки для вступу до вищих навчальних закладів [Текст] : довідник для абітурієнтів та школярів / Станіслав Владиславович Кульчицький, Юрій Андрійович Мицик, Віталій Сергійович Власов. – Вид. 4-те, переробл. та допов. – Київ : Літера ЛТД, 2015. – 544 с.

УДК 94(477)(03)

ББК 63.3(4Укр)я729

кільк. прим.: 1 (Н/а. – 1)

 

21. 911.3(477)(075.8)

Т58 Топчієв О. Г.

Регіоналістика: географічні основи регіонального розвитку і регіональної політики [Текст] : навч. посіб. / Олександр Григорович Топчієв, Дар'я Сергіївна Мальчикова, Вікторія Володимирівна Яворська. – Херсон : ОЛДІ-ПЛЮС, 2015. – 372 с. – Режим доступу: http://elcat.pnpu.edu.ua/docs/Топчієв.pdf.

УДК 911.3(477)(075.8)

ББК 65.049(4Укр)

кільк. прим.: 1 (ЧЗ№2. – 1)

 

22. 061.23

Ч-49 Чернявський В. С.

Ротарі - це Європа і світ [Текст] : [документальна розповідь] / Володимир Семенович Чернявський. – Полтава : АСМІ, 2015. – 136 с. : 12 арк. кольор. фото. – З автографом автора.

Автограф: Шановному Миколі Івановичу Степаненку з вдячністью за увагу яку Ви проявляєте до кобеляцького краю. З повагою щиро автор. В. Чернявський

4.05.2017 р.

УДК 061.23

ББК 66.79(4Укр)

кільк. прим.: 1 (Н/а. – 1)

 

23. 341

Ш31 Шахбазян К. С.

Міжнародно-правове регулювання відносин в мережі Інтернет (публічно- та приватно-правові аспекти) [Текст] : монографія / Каріна Суремівна Шахбазян ; Центр інтелектуальної власності та передачі технологій НАН України. – Київ : Фенікс, 2015. – 420 с. – Бібліогр.: с. 397–415.

УДК 341:004.738.5

ББК 67.304.3

кільк. прим.: 1 (Н/а. – 1)

 

24. 347.211

К31 Кашинцева О. Ю.

Інтелектуальна власність та біоетика: аспекти гармонізації [Текст] : монографія / Оксана Юріївна Кашинцева ; НДІ інтелектуальної власності НАПрНУ. – Київ : Інтерсервіс, 2015. – 150 с.

УДК 347.211

ББК 67.304.15

кільк. прим.: 1 (ЧЗ№4. – 1)

 

25. 94(477)"1939/1945"

С32 Середницький Я. А.

ПУМА - "Дромедар". Абвер [Текст] : у 2 кн. Кн. 2 : Три Кримські та Північно-Кавказька катастрофи Червоної армії 1941-1942 років / Ярослав Антонович Середницький. – Тернопіль : Мандрівець, 2015. – 312 с. – (Невідома Україна мілітарна).

УДК 94(477)"1939/1945"

ББК 63.3(4Укр)624

кільк. прим.: 1 (Н/а. – 1)

 

26. 94(477)"1939/1945"

П56 Пономаренко Р. О.

Бойова група "Байєрсдорф" [Текст] / Роман Олегович Пономаренко. – Тернопіль : Мандрівець, 2016. – 104 с. – Невідома Україна мілітарна.

УДК 94(477)"1939/1945"

ББК 63.3(4Укр)624

кільк. прим.: 1 (Н/а. – 1)

 

27. 37.013:34(075.8)

В53 Висоцька Л. В.

Правова педагогіка [Текст] : навч.-метод. посіб. для магістрів денної форми навчання / Любов Віталіївна Висоцька ; ДВНЗ "Криворізький нац. ун-т" Киворіз. пед. ін-т. – Кривий Ріг, 2016. – 100 с. – На обкл. авт. не зазначено.

УДК 37.013:34(075.8)

ББК 67.05

кільк. прим.: 1 (ЧЗ№4. – 1)

 

28. 902(477)

П88 Пуголовок Ю.

Будівельна справа літописних сіверян [Текст] = The Building Crаft of the Annalistic Siverians : монографія / Юрій Пуголовок ; НАН України, Ін-т керамології – від-ня Ін-ту народознавства НАН України, М-во культури України, Нац. музей-заповідник укр. гончарства в Опішному. – Опішне : Українське народознавство, 2016. – 360 с. : іл. – Текст укр., англ. - З автографом автора. – Бібліогр.: с. 294–329.

Автограф: Від колишнього студента з найкращими побажаннями. Ю. Пуголовок.

УДК 902(477)

ББК 63.4(4Укр)

кільк. прим.: 1 (Н/а. – 1)

 

29. 94(477)"1939/1945"

С32 Середницький Я. А.

Генерал Павло Шандрук і антигітлерівська військова опозиція [Текст] / Ярослав Антонович Середницький. – Тернопіль : Мандрівець, 2016. – 176 с. – (Невідома Україна мілітарна).

УДК 94(477)"1939/1945"

ББК 63.3(4Укр)624

кільк. прим.: 1 (Н/а. – 1)

 

30. 94(477)"1939/1945"

С32 Середницький Я. А.

Павло Шандрук. Вереснева компанія 1939 року [Текст] / Ярослав Антонович Середницький. – Тернопіль : Мандрівець, 2016. – 192 с. – (Невідома Україна мілітарна).

УДК 94(477)"1939/1945"

ББК 63.3(4Укр)624

кільк. прим.: 1 (Н/а. – 1)

 

31. 94(477)"1939/1945"

С32 Середницький Я. А.

ПУМА - "Дромедар". Абвер [Текст] : у 2 кн. Кн. 1 : Відновлення збройної боротьби за незалежність України і Вірменії 1939-1941 роки / Ярослав Антонович Середницький. – Тернопіль : Мандрівець, 2016. – 256 с. – (Невідома Україна мілітарна).

УДК 94(477)"1939/1945"

ББК 63.3(4Укр)624

кільк. прим.: 1 (Н/а. – 1)

 

32. 339(477)

Д58 Довгань В.

Механізм врегулювання суперечок в рамках СОТ та огляд торгової політики України [Текст] / Віктор Довгань. – Львів : Панорама, 2016. – 320 с.

УДК 339(477)

ББК 65.42

кільк. прим.: 1 (Н/а. – 1)

 

33. 911.3:32(075.8)

С78 Стафійчук В. І.

Політична географія світу [Текст] : навч. посіб. / Валентин Іванович Стафійчук. – Херсон : ОЛДІ-ПЛЮС, 2016. – 306 с. : іл.

УДК 911.3:32(075.8)

ББК 66.09я73

кільк. прим.: 1 (ЧЗ№2. – 1)

 

34. 94(477.53)

Р32 Ревегук В. Я.

Полтавці - поборники державної незалежності України [Текст] / Віктор Якович Ревегук. – 2-ге вид., перероб. і доп. – Полтава : Полтавський літератор, 2016. – 392 с. – Геогр. покажч.: с. 335-385. - До 100-річчя Української революції 1917-1921 рр.

УДК 94(477.53)

ББК 63.3(4Укр-4Пол)-8

кільк. прим.: 8 (Н/а. – 7, ВРК. – 1)

 

35. 94(477)(075.8)

Б77 Бойко О. Д.

Історія України [Текст] : підручник / Олександр Дмитрович Бойко. – 6-е вид., стереот. – Київ : Академвидав, 2016. – 720 с. – (Альма-матер). – Бібліогр.: с. 715–717.

УДК 94(477)(075.8)

ББК 63.3(4Укр)я73

кільк. прим.: 1 (Аб. підр. – 1)

 

36. 323(477)

О-75 Особливості інформаційного забезпечення національного консенсусу в сучасній Україні [Текст] : монографія / В. Попик (кер. проекту), О. Онищенко, В. Горовий та ін. ; НАН України, Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського. – Київ, 2016. – 220 с.

УДК 323(477)

ББК 60.033.3

кільк. прим.: 2 (Н/а. – 2)

 

37. 330.34(477)

С91 Сучасна економічна наука: теорія і практика [Текст] : матеріали VI Всеукраїнської наук.-практ. Інтернет-конф., 15 лист. 2016 р. / Полтав. нац. техн. ун-т імені Юрія Кондратюка, Навч.-наук. ін-т фінансів, екон. та менедж., Полтав. обл. держ. адмін., Регіональне від. Фонду держ. майна Укарїни по Полтав. обл. ; ред. кол.: В. П. Дубіщев, Л. М. Титаренко, О. М. Шевченко [та ін.]. – Полтава : ПолтНТУ, 2016. – 208 с. – Текст укр., англ. – Бібліогр. в кінці ст.

УДК 330.34(477)

ББК 65.9(4Укр)

кільк. прим.: 1 (Н/а. – 1)

 

38. 94(477)"19/..."

Р88 Русначенко А.

Нариси новітньої історії України [Текст] = Essays of contemporary history of Ukraine : монографія. Кн. 5 / Анатолій Русначенко. – Київ : О. Філюк, 2016. – 620 с. – Імен. покажч.: с. 573-619. – Бібліогр. в кінці розд.

УДК 94(477)"19/..."

ББК 63.3(4Укр)6

кільк. прим.: 1 (ЧЗ№2. – 1)

 

39. 930.2:003.072

С59 Сокирко О. Г.

Українська кирилична палеографія XI - XVIII ст. [Текст] : навч.-посіб. для студ. іст. спец. / Олексій Григорович Сокирко ; Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка, Іст. ф-т. – Київ : О. Філюк : КНТ, 2016. – 144 с. : іл. – Бібліогр.: с. 55–61.

УДК 930.2:003.072

ББК 63.223

кільк. прим.: 1 (Х/а. – 1)

 

40. 94(477-53)"1939/1945"

А65 Андрієць В. А.

Нацистський окупаційний режим на Полтавщині (система примусового утримання та знищення війсковополонених та цивільного населення німецькою окупаційною владою) [Текст] : довідник / Валентина Андріївна Андрієць, Володимир Олександрович Мокляк. – Полтава : АСМІ, 2016. – 63 с.

УДК 94(477-53)"1939/1945"

ББК 63.3(4Укр-4Пол)6

кільк. прим.: 1 (ЧЗ№2. – 1)

 

41. 929(477)

У45 Українська біографістика [Текст] = Biographistica Ukrainica : зб. наук. праць. Вип. 13 / НАН України, НБУ імені В. І. Вернадського ; ред. кол.: В. І. Попик (гол. ред) [та ін.]. – Київ : НБУ імені В. І. Вернадського, 2016. – 336 с. – Бібліогр. в підрядк. прим.

УДК 929(477)

ББК 63.3(4Укр)-8

кільк. прим.: 2 (Н/а. – 2)

 

42. 32.019.5

З-18 Закіров М. Б.

Феномен політичної думки російського зарубіжжя в контексті української державної ідентичності [Текст] : монографія / Марат Борисович Закіров ; НАН України, Нац. б-ка України імені В. І. Вернадського. – Київ, 2016. – 564 с. – Бібліогр.: с. 507–562.

УДК 32.019.5

ББК 66.2(4Рос)

кільк. прим.: 2 (Н/а. – 2)

 

43. 929

В54 Вітчизняні ресурси біографічної та біобібліографічної інформації: проблеми формування й використання [Текст] : кол. монографія / В. І. Попик (кер. проекту) ; НАН України, НБУ імені В. І. Вернадського. – Київ, 2016. – 272 с.

УДК 929

ББК 63.2

кільк. прим.: 2 (Н/а. – 2)

 

44. 323(477)

І-74 Інформаційні чинники системи інтеграторів Донбасу і Криму в загальноукраїнській єдності [Текст] : монографія / В. Горовий (кер. проекту), О. Онищенко, В. Попик та ін. ; НАН України, Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського. – Київ, 2016. – 202 с.

УДК 323(477)

ББК 66.3(4Укр)

кільк. прим.: 2 (Н/а. – 2)

 

45. 33(73)

Ф79 Форд Г.

Моє життя та моя робота [Текст] = Henri Ford. My life and work / Генрі Форд ; пер. з англ. Уляни Джман. – Вид. 5. – Київ : Наш формат, 2016. – 344 с. : іл.

УДК 33(73)

ББК 65.9(7СПО)

кільк. прим.: 1 (Н/а. – 1)

 

46. 392.81(=161.2)

В41 Віват Г.

Традиції українського харчування [Текст] / Ганна Віват. – Одеса : ВМВ, 2016. – 288 с. : іл. – Бібліогр.: с. 282–287.

УДК 392.81(=161.2)

ББК 63.59(4Укр)

кільк. прим.: 1 (ЧЗ№2. – 1)

 

47. 63.3(4Укр)61

С60 Солдатенко В. Ф.

Деміурги революції: нарис партійної історії України 1917-1920 рр. [Текст] / Валерій Федорович Солдатенко ; НАН України, Ін-т політичних і етнонаціональних досліджень ім. І. Ф. Кураса. – Київ : Наук. думка, 2017. – 272 с. – Бібліогр. в підрідк. прим.

УДК 94(477)"1917-1920"

ББК 63.3(4Укр)61

кільк. прим.: 1 (ЧЗ№2. – 1)

 

48. 94(477)

П14 Палій О.

Історія України від княжої доби до Революції гідності [Текст] / Олександр Палій. – 3-тє вид. – Київ : К.І.С., 2017. – 596 с.

УДК 94(477)

ББК 63.3(4Укр)

кільк. прим.: 1 (ЧЗ№2. – 1)

 

49. 94(477)(093)"1917/1921"

П29 Симон Петлюра і Українська революція 1912-1921 рр. Статті. Листи. Документи. Спогади [Текст] / Полтав. обл. об-ня Всеукр. т-ва "Просвіта" імені Т. Шевченка ; упоряд. Микола Кульчицький. – Полтава : РІК, 2017. – 264 с. : фото. – (Просвітницька книгозбірня ; Кн. 10). – З автографом упорядника.

Автограф: Для бібліотеки університету ПНПУ від упорядника з побажаннями якомога уважніше та прихильніше поставитись до спадщини нашого великого земляка. З повагою М. Кульчицький.

УДК 94(477)(093)"1917/1921"

ББК 63.3(4Укр)614-8

кільк. прим.: 1 (Н/а. – 1)

 

50. 902.3

П88 Пуголовок Ю.

Обробка кераміки в польових і камеральних умовах [Текст] : метод. рек. : матеріали Археолого-керамологічної літньої академії в Опішньому. Вип. 1 / Юрій Пуголовок, Вікторія Котенко, Світлана Єфанова ; Ін-т керамології - від-ня ін-ту народознав. НАН України, М-во культури України, Нац. музей-заповідник укр. гончарства в Опішньому. – Опішне : Укр. Народознав., 2017. – 40 с. : іл. – Бібліогр.: с. 34–35.

УДК 902.3

ББК 63.4в6

кільк. прим.: 3 (Н/а. – 3)

 

51. 364.62

П86 Психосоціальна підтримка в умовах надзвичайних ситуацій: підхід резилієнс [Текст] : навч.-метод. посіб. / Нац. ун-т "Києво-Могилянська академія", Центр психічного здоров'я та психосоціального супроводу, Школа соц. роботи імені В. Полтавця, Каф. псих. та пед. ; авт. кол.: Н. Гусак, В. Чорнобровкіна, В. Чорнобровкін [та ін.]. – Київ : НаУКМА, 2017. – 92 с. – Глосарій: с. 88-91. – Бібліогр.: с. 80–87.

УДК 364.62

ББК 65.9(4Укр)277

кільк. прим.: 1 (ЧЗ№4. – 1)

 

52. 316.362

С84 Стрельник О.

Турбота як робота. Материнство у фокусі соціології [Текст] : монографія / Олена Стрельник ; Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка. – Київ : Критика, 2017. – 288 с. – З автографом автора. – Бібліогр.: с. 247–279.

Автограф: Читач(к)ам бібліотеки імені М. А. Жовтобрюха від автора з вдячністю за інтерес до книги! Олена. 13.06.2017 р

.

УДК 316.362

ББК 60.561.5

кільк. прим.: 1 (ЧЗ№4. – 1)

 

53. 33(092)

Л58 Лиман І.

Британський консул і промисловець Джон Грієвз [Текст] / Ігор Лиман, Вікторія Константінова, Євген Данченко ; Бердян. держ. пед. ун-т, Наук.-дослід. ін-т Іст. урбанізації, Громад. орг. "Урбаністичні ініціативи". – Бердянськ : Ткачук О. В., 2017. – 200 с. : фото. – (Історія іноземних консульств на Півдні України ; вип. 1). – Парал. тит. арк. англ. - Текст англ., укр. – Бібліогр. в підрядк. прим.

УДК 33(092)

ББК 65д

кільк. прим.: 1 (Н/а. – 1)

 

54. 364.442.2

С69 Соціальна робота в сучасному суспільстві: тенденції, виклики, перспективи [Текст] : матеріали Всеукр. наук.-практ. конф., (Полтава, 28 лют. 2017 р.) / Полтав. ін-т економіки і права. – Полтава : Університет "Україна", 2017. – 178 с.

УДК 364.442.2

ББК 65.27

кільк. прим.: 1 (ЧЗ№4. – 1)

 

55. 94(477.53)"1939/1945"

Д53 Дмитренко В. М.

Полтава в окупаційний період (1941-1943) [Текст] : [спогади та свідчення очевидців] / Віктор Миколайвоч Дмитренко. – Полтава : АСМІ, 2017. – 120 с. : іл. 6 вкл. арк. – З автографом автора.

Автограф: На память посетителям библиотеки от автора. В. Дмитренко

17.07.2017 .

УДК 94(477.53)"1939/1945"

ББК 63.3(4Укр-4Пол)6

кільк. прим.: 2 (ЧЗ№2. – 2)

 

56. 930(477.53)(092)

П30 Петренко І. М.

Історик Віра Жук (1928-2008): життя, віддане науці [Текст] : монографія / Ірина Миколаївна Петренко. – Київ : Міленіум, 2017. – 512 с. : фото. – Текст укр., анг. - З автографом автора. – Бібліогр.: с. 351–418 та в підрядк. прим.

Автограф: Бібліотеці Полтавського національного педагогічного університету імені В. Г. Короленка від автора. І. Петренко

10.07.2017 р.

УДК 930(477.53)(092)

ББК 63.1(4Укр-4Пол)-8

кільк. прим.: 1 (ЧЗ№2. – 1)

 

57. 94(477)"1087/1340"

С22 Саюк В.

Ірпінська битва 1323 року [Текст] : історичне дослідження / Володимир Саюк. – Біла Церква, 2017. – 124 с.

УДК 94(477)"1087/1340"

ББК 63.3(4Укр)43

кільк. прим.: 1 (ЧЗ№2. – 1)

 

58. 93/94

І-90 Історична пам'ять [Текст] : наук. зб. Вип. 36 / ред. М. І. Степаненко ; Полтав. нац. пед. ун-т імені В. Г. Короленка. – Полтава : ПНПУ імені В. Г. Короленка, 2017. – 172 с. – Режим доступу: http://dspace.pnpu.edu.ua/handle/123456789/8071. – Бібліогр. в кінці ст.

УДК 93/94(06)

ББК 63.3(4Укр)+63.3(4Укр-4Пол)

кільк. прим.: 2 (ВРК. – 1, ЧЗ№2. – 1)

 

59. 94(477.53)

З-43 Звід пам'яток історії та культури України: Полтавська область. Шишацький район [Текст] = Register of monuments of histori and culture of Ukraine: Poltava region. Shyshaky district / Упр. культ. Полтав. облдержадмін., Центр охорони та дослідж. пам'яток, Полтав. краєзнавчий музей імені В. Кричевського. – Полтава : АСМІ, 2017. – 371 с. : іл., фото. – Покажч. пам'яток : с. 337-349. - Покажч. імен та геогр. назв : с. 349-369. – Бібліогр.: с. 320–337.

УДК 94(477.53)

ББК 63.3(4Укр-4Пол)+63.4(4Укр-4Пол)

кільк. прим.: 1 (Н/а. – 1)

 

60. 32(477.53)(092)

К59 Козюра І.

Формула успіху [Текст] / Ігор Козюра ; ВНЗ Укоопспілки "Полтав. ун-т екон. і тогрівлі", ГО "Всеукраїнська асамблея докторів наук з держ. упр. – Лубни : Інтер Парк, 2017. – 88 с. : портр. – Бібліогр.: с. 85–87.

УДК 32(477.53)(092)

ББК 66.3(4Укр-4Пол),8

кільк. прим.: 2 (Н/а. – 2)

 

61. 352

М58 Міжмуніципальне співробітництво: вітчизняний та зарубіжний досвід [Текст] : навч.-практ. посіб. / за ред. В. В. Толкованова, Т. В. Журавля. – Київ, 2017. – 202 с.

УДК 352

ББК 65.042

кільк. прим.: 1 (Н/а. – 1)

 

62. 94(477)"1939/1945"

П56 Пономаренко Р. О.

Галицькі добровольчі полки СС. 1943-1944 [Текст] / Роман Олегович Пономаренко. – Тернопіль : Мандрівець, 2017. – 264 с. – (Невідома Україна мілітарна).

УДК 94(477)"1939/1945"

ББК 63.3(4УкрЗ)-314

кільк. прим.: 1 (Н/а. – 1)

 

63. 94(477.53)

Г12 Гавриш П. Я.

Більська минувшина [Текст] : нариси з історії села Більська на Полтавщині 1917-1991 років / Петро Якимович Гавриш. – Полтава : АСМІ, 2017. – 539 с. – Режим доступу: http://dspace.pnpu.edu.ua/handle/123456789/8072. – З автографом автора.

Автограф: Бібліотеці Полтавського національного педагогічного університету від автора. 06.10.2017.

УДК 94(477.53)

ББК 63.3(4Укр-4Пол)

кільк. прим.: 1 (ВРК. – 1)

 

64. 32(477)"20"

Т65 Трансформації суспільних настроїв в умовах протидії агресії Росії на Донбасі: регіональний вимір [Текст] / наук. ред. О. Гарань. – Київ : Стилос, 2017. – 235 с.

УДК 32(477)"20"

ББК 66.3(4Укр)

кільк. прим.: 3 (Н/а. – 3)

 

65. 34

Д36 Держава і право [Текст] : зб. наук. праць. Вип. 77 : Юридичні науки / Ін-т держави і права імені В. М. Корецького НАН України. – Київ : Юридична думка, 2017. – 376 с. – Бібліогр. в кінці ст.

УДК 34

ББК 67

кільк. прим.: 1 (ЧЗ№4. – 1)

 

66. 930(092)(477.53)

Р83 Михайло Рудинський і Полтавський музей [Текст] : зб. наук. пр. / [відп. ред. О. Б. Супруненко, ред. кол. Л. Л. Бабенко, І. Ф. Ковальова, І. М. Кулатова та ін.] ; УК ПОДА, ЦОДПА, Полтав. худож. музей імені Миколи Ярошенка, Полтав. краєзнавчий музей імені Василя Кричевського. – Полтава : Дивосвіт, 2017. – 192 с.

УДК 930(092)(477.53)

ББК 63.1(4Укр-4Пол)-8

кільк. прим.: 1 (Н/а. – 1)

 

67. 347

А66 Андрощук Г. О.

Міжнародна система охорони інтелектуальної власності: організаційно-правові засади [Текст] : монографія / Геннадій Олександрович Андрощук, Людмила Іванівна Работягова ; НДІ інтелектуальної власності НАПрНУ. – Київ : Інтерсервіс, 2017. – 125 с.

УДК 347.211

ББК 67.304.15

кільк. прим.: 1 (ЧЗ№4. – 1)

 

68. 911.3(477)

Ш38 Шевчук С. М.

Суспільна географія в Україні (теорія та практика досліджень) [Текст] = Human geography in Ukraine (theory and practice of research) : монографія / Сергій Миколайович Шевчук ; Полтав. нац. пед. ун-т імені В. Г. Короленка, Полтав. відділ географ. товариства. – Полтава : АСМІ, 2017. – 483 с. : іл., табл. – Дод.: с. 388-468. - Імен. покажч.: с. 469-483. – Бібліогр.: с. 350–387 (633 назви).

УДК 911.3(477)

ББК 60.522.14(4Укр)

кільк. прим.: 1 (ВРК. – 1)

 

69. 392(=161.2)

В41 Віват Г.

Їжа в пареміях: на перетині культур [Текст] / Ганна Віват. – Одеса : ВМВ, 2017. – 296 с.

УДК 392(=161.2)

ББК 63.59(4Укр)

кільк. прим.: 1 (Н/а. – 1)

 

70. 347.211(075.8)

П30 Петренко С. А.

Право інтелектуальної власності в мережі Інтернет [Текст] : навч. посіб. / С. А. Петренко, В. М. Троцька ; НДІ ІВ НАПрН України. – Київ : Інтерсервіс, 2017. – 210 с.

УДК 347.211(075.8)

ББК 67.304.3я73

кільк. прим.: 1 (ЧЗ№4. – 1)

 

71. 352

Р45 Реформа управління на сході України [Текст] : кращі практики проекту з питань міжмуніципального співробітництва у Полтав. обл. : інформ.-аналітичний матеріал / вступ. сл. Т. Журавель. – Київ : Deutche Gesellschaft fur Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH, 2017. – 52 с. : іл.

УДК 352

ББК 67.9(4Укр)301.02

кільк. прим.: 1 (Н/а. – 1)

 

72. 94(438)

P95 Przemiany polityczno-ustrojowe gospodarczo-spoleczne, kulturalno-religijne w prowincji malopolskiej w epoce nowozytnej [Текст] : polsko-ukrainskie sympozia Eroki Nowozytnej / red. Witalij Michalowski, Jaroslaw Stolicki, 8-10 listopada 2017. – Krakow, 2017. – 60 s.

УДК 94(438)

ББК 63.3(4Пол)

кільк. прим.: 1 (Н/а. – 1)

 

73. 347.211

Ю73 Юрисдикційна форма захисту прав, свобод та інтересів [Текст] : матеріали IV Всеукр. наук.-практ. конф., (27 квітня 2017 р.) / за ред. А. С. Штефан ; Нац. акад. правових наук України, Науково-дослідний ін-т інтелектуальної власності. – Київ : Інтерсервіс, 2017. – 79 с.

УДК 347.211

ББК 67.304.3

кільк. прим.: 1 (ЧЗ№4. – 1)

 

74. 94(477.53)

С42 Скирда О. А.

Ждани. Історичний нарис [Текст] / Олег Анатолійович Скирда. – Полтава : Дивосвіт, 2017. – 146 с. : фото. – Бібліогр.: с. 109–111.

УДК 94(477.53)

ББК 63.3(4Укр-4Пол)

кільк. прим.: 1 (ЧЗ№2. – 1)

 

75. 347.211

С89 Судова експертиза об'єктів інтелектуальної власності: теорія і практика [Текст] : наук.-практ. зб. Вип. 4 / Нац. акад. правових наук України, Науково-дослідний ін-т інтелектуальної власності ; уклад. С. Петренко. – Київ : Інтерсервіс, 2017. – 122 с. : іл. – Бібліогр.: с. 120–121 (15 назв).

УДК 347.211

ББК 67.304.15

кільк. прим.: 1 (ЧЗ№4. – 1)

 

76. 94(477.81)

Б48 Бердз Д.

Голокост у Рівному: масове вбивство в Сосонках, листопад 1941 р. [Текст] / Джеффрі Бердз ; Південно-Східний ун-т (Бостон, США), YIVO Ін-т єврейських досліджень (Нью-Йорк, США) ; пер. з англ. Д. Аладька. – Рівне : Волинські обереги, 2017. – 158 с. : фото. – Бібліогр.: с. 129–149.

УДК 94(477.81)

ББК 63.3(4Укр-4Рів)

кільк. прим.: 2 (Н/а. – 2)

 

77. 347.78

Ш90 Штефан А. С.

Авторське право і суміжні права: особливості правової охорони, здійснення та захисту [Текст] : монографія / Анна Сергіївна Штефан ; Нац. акад. правових наук України, Науково-дослідний ін-т інтелектуальної власності. – Київ : Інтерсервіс, 2017. – 150 с. – Бібліогр.: с. 142–149 (113 назв).

УДК 347.78

ББК 67.304.3

кільк. прим.: 1 (ЧЗ№4. – 1)

 

78. 347.9

Ш12 Шабалін А. В.

Цивільне судочинство у справах наказного провадження [Текст] / Андрій Валерійович Шабалін ; Нац. акад. правових наук України, Наук.-дослід. ін-т інтелектуальної власності. – Київ : Інтерсервіс, 2017. – 150 с. – Бібліогр.: с. 128–149.

УДК 347.9

ББК 67.9(4Укр)310

кільк. прим.: 1 (ЧЗ№4. – 1)

 

79. 94(477)"1939/1945"

Б12 Бабин Яр: Історія і пам'ять [Текст] / Ін-т політичних і етнонаціональних досліджень імені І. Ф. Курсана НАН України, Нац. ун-т "Києво-Могилянська академія", Центр досліджень історії та культури східноєвропейського єврейства ; за ред. Владислава Гриневича та Павла-Роберта Магочія. – Вид. 2-ге. – Київ : Дух і Літера, 2017. – 352 с. : іл., 32 арк. фотоіл.

УДК 94(477)"1939/1945"

ББК 63.3(4Укр)624.8

кільк. прим.: 1 (Н/а. – 1)

 

80. 34(075.3)

Р37 Ремех Т. О.

Основи правознавства. 9 клас [Текст] : підруч. для загальноосвіт. навч. закл. / Тетяна Олексіївна Ремех, Олена Іванівна Пометун. – Київ : Літера ЛТД, 2017. – 224 с. : іл. – Словник: с. 216-222.

УДК 34(075.3)

ББК 67.9(4Укр)я72

кільк. прим.: 1 (ЧЗ№4. – 1)

 

81. 94(100)"14/19"(075.3)

Г51 Гісем О. В.

Всесвітня історія. 9 клас [Текст] : підруч. для загальноосвіт. навч. закл. / Олександр Володимирович Гісем, Олександр Олександрович Мартинюк. – Харків : Ранок, 2017. – 256 с. : іл.

УДК 94(100)"14/19"(075.3)

ББК 63.3(0)я72

кільк. прим.: 1 (ЧЗ№2. – 1)

 

82. 94(477)(075.3)

В58 Власов В. С.

Історія України. 9 клас [Текст] : підруч. для загальноосвіт. навч. закл. / Віталій Сергійович Власов. – Київ : Літера ЛТД, 2017. – 304 с. : іл.

УДК 94(477)(075.3)

ББК 63.3(4Укр)я72

кільк. прим.: 1 (ЧЗ№2. – 1)

 

Загальна кількість примірників: 103

Місця збереження документів:

Н/а - Науковий абонемент

ЧЗ№4 - Читальна зала № 4

ВРК - Відділ рідкісної книги

ЧЗ№2 - Читальна зала № 2

Аб. підр - Абонемент підручників

ЧЗ№3 - Читальна зала № 3

 

1. 027

А86 Артемов Ю. І.

Концепція веб-порталу Державної науково-педагогічної бібліотеки України імені В. О. Сухомлинського як єдиної точки доступу до галузевих інтегрованих ресурсів [Текст] / Ю. І. Артемов ; НАПН України, Держ. наук.-пед. б-ка України імені В. О. Сухомлинського. – 24 с.

УДК 027

ББК 78.34(4Укр)65

кільк. прим.: 1 (Н/а. – 1)

 

2. 069(477)

Н50 Немцы Причерноморья [Текст] : каталог / сост.: И. М. Озерянская, Л. Г. Эзау. – Одесса : Астропринт, 2003. – 120 с. : ил. 14 вкл. л. – Имен. указ.: с. 107-111. - Географич. указ.: с. 112-114. – Библиогр. в подстроч. примеч.

УДК 069(477)

ББК 79.04(4Укр)

кільк. прим.: 1 (Н/а. – 1)

 

3. 373.2.091

Б73 Богініч О. Л.

Природа і рух [Текст] : посіб. для батьків дошкільнят та соціальних педагогів / Ольга Любомирівна Богініч, Ганна Володимирівна Бєлєнька ; під заг. ред. С. Чередниченко. – Київ : Кобза, 2003. – 192 с.

УДК 373.2.091

ББК 74.100.5

кільк. прим.: 1 (ЧЗ№4. – 1)

 

4. 74.100.5

Ф79 Формування валеологічної свідомості [Текст]. – Київ : Плеяди, 2005. – 120 с. – (Відкритий урок. Дошкільна освіта ; вип. 1-2).

ББК 74.100.5+51.204.0

кільк. прим.: 2 (ЧЗ№4. – 2)

 

5. 378.011.3-051:8

С30 Семеног О. М.

Професійна підготовка майбутніх учителів української мови і літератури [Текст] : монографія / Олена Миколаївна Семеног ; Ін-т пед. і психол. проф. освіти АПН України. – Суми : ВВП "Мирія-1", 2005. – 404 с. – Бібліогр.: с. 345–386.

УДК 378.011.3-051:8

ББК 74.580р3

кільк. прим.: 1 (Н/а. – 1)

 

6. 069(477)

В53 Вісник Одеського історико-краєзнавчого музею [Текст]. Липень / Одес. іст.-краєзнавчий музей. – Одеса : Астропринт, 2006. – 264 с. – Текст укр., рос. – Бібліогр. в кінці ст.

УДК 069(477)

ББК 79.14(4Укр)78

кільк. прим.: 1 (Н/а. – 1)

 

7. 378.011.3-051

А43 Активізація креативного потенціалу майбутнього педагога: теорія і практика [Текст] : Міжнар. гіпермедійна конф., (Полтава, 26-28 квіт. 2006 р.) : зб. матер. – Полтава, 2006. – 104 с.

УДК 378.011.3-051

ББК 74.580

кільк. прим.: 1 (ВРК. – 1)

 

8. 821(072.3)

З-80 Золотая коллекция медалистов. Сочинения по русской и зарубежной литературе. 5-11 классы [Текст]. – Донецк : Бао, 2008. – 1056 с.

УДК 821(072.3)

ББК 74.268.31

кільк. прим.: 1 (Н/а. – 1)

 

9. 069(477)

С60 Солодова В. В.

Формування та розвиток документальних колекцій у складі фондів одеських музеїв (1825-2003) [Текст] : монографія / Віра Владленівна Солодова ; наук. ред. І. Б. Матяш ; Одес. іст.-краєзнавчий музей. – Одеса : Астропринт, 2010. – 304 с. – Імен. покаж.: с. 287–299.

УДК 069(477)

ББК 79.14(4Укр)

кільк. прим.: 2 (Н/а. – 2)

 

10. 373.2.015.31

К84 Крутій К.

Скарбничка ігор для розумних батьків і кмітливих дітей [Текст] / Катерина Крутій, Наталія Маковецька ; Запорізький обл. ін-т післядипломної пед. освіти. – 3-є вид., виправ. – Запоріжжя : ТОВ "ЛІПС" ЛТД, 2010. – 220 с. – Бібліогр.: с. 218.

УДК 373.2.015.31

ББК 74.100.57

кільк. прим.: 1 (ЧЗ№4. – 1)

 

11. 373.3.091.2

Н15 Навчання у початковій школі як цілісний творчий процес: теорія і практика [Текст] : навч.-метод. посіб. / за заг. ред. В. І. Бондаря ; упоряд. О. Я. Митника. – Київ : Початкова школа, 2011. – 384 с. – Бібліогр. в кінці розд.

УДК 373.3.091.2

ББК 74.202.21

кільк. прим.: 1 (ЧЗ№4. – 1)

 

12. 37(03)

Г65 Гончаренко С. У.

Український педагогічний енциклопедичний словник [Текст] / Семен Устимович Гончаренко. – 2-ге вид., доп. й виправ. – Рівне : Волинські обереги, 2011. – 552 с.

УДК 37(03)

ББК 74я2

кільк. прим.: 1 (ЧЗ№4. – 1)

 

13. 378:78

Ч-48 Черкасов В. Ф.

Музично-педагогічна освіта України на межі двох тисячоліть (1991-2010 рр.) [Текст] : навч. посіб. / Володимир Федорович Черкасов ; Кіровоград. держ. пед. ун-т імені Володимира Винниченка. – Кіровоград : Імекс-ЛТД, 2011. – 380 с. – Бібліогр.: с. 335–379 (357назв).

УДК 378:78

ББК 74.580.054

кільк. прим.: 1 (ЧЗ№4. – 1)

 

14. 069(477)

В53 Вісник Одеського історико-краєзнавчого музею [Текст]. № 10 / Одес. іст.-краєзнавчий музей. – Одеса : Астропринт, 2011. – 316 с. – Текст укр., рос. – Бібліогр. в кінці ст.

УДК 069(477)

ББК 79.14(4Укр)78

кільк. прим.: 1 (Н/а. – 1)

 

15. 37(091)(477)"18/19"

А72 Антонюк Т. Д.

Освітня політика в Україні періоду 20-х - початку 30-х рр. ХХ століття [Текст] : монографія / Тетяна Дмитрівна Антонюк. – Київ : МП Леся, 2011. – 232 с. – Імен. покажч.: с. 220-226. – Бібліогр.: с. 198–217 та в підряк. прим.

УДК 37(091)(477)"18/19"

ББК 74.03(4Укр)6

кільк. прим.: 1 (ЧЗ№4. – 1)

 

16. 811.112.2(072.2)

Н67 Німецька мова. Початкова школа [Текст] / упоряд. Л. Горбач. – Київ : Редакції газет гуманітарного циклу, 2012. – 128 с. – (Бібліотека "Шкільного світу"). – Текст нім., укр.

УДК 811.112.2(072.2)

ББК 74.268.13(Нім)-221

кільк. прим.: 1 (ЧЗ№2. – 1)

 

17. 37.013.42

Е64 Енциклопедія для фахівців соціальної сфери [Текст] / за заг. ред. І. Д. Звеєрєвої ; Ін-т проблем виховання НАПН України. – 2-ге вид. – Київ ; Сімферополь : Універсум, 2013. – 536 с.

УДК 37.013.42

ББК 74.66

кільк. прим.: 1 (ЧЗ№4. – 1)

 

18. 027

В18 Вараксіна Н. В.

Концепція науково-педагогічної електронної бібліотеки Державної науково-педагогічної бібліотеки України імені В. О. Сухомлинського [Текст] / Н. В. Вараксіна ; наук. ред. П. І. Рогова ; НАПН України, Держ. наук.-пед. б-ка України імені В. О. Сухомлинського. – Вінниця : Нілан-ЛТД, 2013. – 24 с.

УДК 027

ББК 78.34(4Укр)65

кільк. прим.: 1 (Н/а. – 1)

 

19. 377.3

С30 Семеног О.

Формування професійної етики майбутньої медичної сестри у вимірах педагогічної дії [Текст] : монографія / Олена Семеног, Олена Кравченко ; Нац. акад. пед. наук України, Ін-т пед. освіти і освіти дорослих. – Черкаси : Ю. А. Чабаненко, 2014. – 304 с. – Бібліогр.: с.207–232.

УДК 377.3

ББК 74.57

кільк. прим.: 1 (Н/а. – 1)

 

20. 378.046.4(075.8)

Т36 Теслева Ю. В.

Розвиток післядипломної музично-педагогічної освіти в Україні [Текст] : навч.-метод. посіб. / Юлія Володимирівна Теслева ; Сум. держ. пед. ун-т ім. А. С. Макаренка. – Суми, 2014. – 120 с.

УДК 378.046.4(075.8)

ББК 74.05я73

кільк. прим.: 1 (ЧЗ№4. – 1)

 

21. 37.011.2-015

С30 Семеног О. М.

Етнолінгвістична культура вчителя [Текст] : навч. посіб. / Олена Миколаївна Семеног ; Сумський держ. пед. ун-т імені А. С. Макаренка. – Суми, 2014. – 188 с. – З автографом автора.

УДК 37.011.3-051

ББК 74.204.2

кільк. прим.: 1 (ЧЗ№4. – 1)

 

22. 027.54

Р85 Рукописна та книжкова спадщина України. Археографічні дослідження унікальних архівів та бібліотечних фондів [Текст]. Вип. 19 / НАН України, НБУ імені В. І. Вернадського, Ін-т рукопису. – Київ : НБУВ, 2015. – 525 с. : іл. – Бібліогр. в кінці розділів.

УДК 027.54

ББК 78.34(4Укр)659.7

кільк. прим.: 1 (Н/а. – 1)

 

23. 331.45(075.8)

С50 Смирнитська М. Б.

Охорона праці в галузі освіти [Текст] : навч. посіб. для студ. вузів / М. Б. Смирнитська, Р. М. Тріщ, С. М. Артюх ; Укр. інженерно-пед. акад. – Харків : Світ Книг, 2015. – 388 с.

УДК 331.45(075.8)

ББК 74.00н6я73

кільк. прим.: 1 (ЧЗ№4. – 1)

 

24. 37.09

Т38 Технології здоров'язбереження в загальноосвітніх та вищих навчальних закладах України: проблеми та перспективи [Текст] : V Всеукр. студ. наук.-практ. конф., (Полтава 20-21 жовт. 2015 р.) / Полтав. нац. пед. ун-т імені В. Г. Короленка, ДВНЗ Переяслав - Хмельницький держ. пед. ун-т імені Г. Сковороди. – Полтава : ПНПУ імені В. Г. Короленка, 2015. – 148 с. – Бібліогр. в кінці ст.

УДК 37.09+378.09

ББК 74.202.459+74.580.259

кільк. прим.: 1 (ВРК. – 1)

 

25. 377.36

Г79 Гребеник Ю. С.

Формування комунікативної культури студентів медичних коледжів у Великій Британії та США: організаційно-педагогічні основи [Текст] : монографія / Юлія Сергіївна Гребеник ; Сум. держ. ун-т. – Суми : Сумський держ. ун-т, 2015. – 200 с. – Бібліогр.: с. 139–168.

УДК 377.36

ББК 74.560.0

кільк. прим.: 1 (Н/а. – 1)

 

26. 37(091)(477)

Ч-49 Чернов Б.

Розвиток національної освіти в добу Української національно-демократичної революції початку ХХ ст. (1917-1920) [Текст] : монографія / Борис Чернов ; ДВНЗ "Переяслав-Хмельницький держ. пед. ун-т імені Григорія Сковороди", Каф. географії, екол. і метод. навч. – Київ : Міленіум, 2016. – 54 с. : фото. – Присвячується 100-річчю утворення Української Народної Республіки. – Бібліогр. в кінці ст.

УДК 37(091)(477)

ББК 74.03(4Укр)6

кільк. прим.: 1 (ЧЗ№4. – 1)

 

27. 027.54

К70 Корчемна І.

Система комплектування й обліку архівних фондів Інституту рукопису Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського. Створення електронного інтегрованого ресурсу [Текст] / Ірина Корчемна ; відп. ред. Л. А. Дубровіна ; НАН України, Нац. б-ка України імені В. І. Вернадського, Ін-т рукопису. – Київ, 2016. – 220 с.

УДК 027.54

ББК 78.34(4Укр)65

кільк. прим.: 1 (Н/а. – 1)

 

28. 027.08

Б81 Бондаренко В.

Бібліотечне інтернет-обслуговування: стан та перспективи [Текст] : монографія / Вікторія Бондаренко ; наук. ред. Т. Гранчак ; НАН України, Нац. б-ка України імені В. І. Вернадського. – Київ, 2016. – 276 с.

УДК 027.08

ББК 78.384

кільк. прим.: 2 (Н/а. – 2)

 

29. 027.54

Ш24 Шаповал А. І.

Документи С. Я. Парамонова у фондах Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського [Текст] : джерелознавче дослідження : наук. каталог / Андрій Іванович Шаповал ; редкол. Л. М. Яременко (відп. ред.) ; НАН України, Нац. б-ка України імені В. І. Вернадського, Ін-т архівознавства. – Київ, 2016. – 352 с.

УДК 027.54

ББК 78.34(4Укр)65

кільк. прим.: 1 (Н/а. – 1)

 

30. 37.091.4

Г19 Ганді М.

Педагогіка ненасильства [Текст] / Махатма Ганді ; пер. з англ., вступ. нарис, упоряд. та прим. В. А. Василенка. – 2-ге вид., доп. – Кіровоград : Імекс-ЛТД, 2016. – 400 с. : іл.

УДК 37.091.4

ББК 74.03(5)

кільк. прим.: 1 (Н/а. – 1)

 

31. 070-051(092)

Г60 Голгофа Івана Сподаренка. Спогади. Документи. Літературні твори [Текст] / авт.-упоряд. В. Біленко ; Нац. спілка журналістів України. – Київ : ДП "Експрес-об'ява", 2016. – 392 с. : фото. – (Золоті імена українських журналістів).

УДК 070-051(092)

ББК 76.120.8-8

кільк. прим.: 1 (Н/а. – 1)

 

32. 378.4(477)

К38 Київська академія [Текст]. Вип. 13 / Нац. ун-т "Києво-Могилянська академія". – Київ : Дух і літера, 2016. – 264 с.

УДК 378.4(477)

ББК 74.584(4Укр)6

кільк. прим.: 1 (Н/а. – 1)

 

33. 069(477)

В53 Вісник Одеського історико-краєзнавчого музею [Текст] : наук. зб. № 15 / Одес. іст.-краєзнавчий музей. – Одеса : Астропринт, 2016. – 316 с. – Текст укр., рос. – Бібліогр. в кінці ст.

УДК 069(477)

ББК 79.14(4Укр)78

кільк. прим.: 1 (Н/а. – 1)

 

34. 37(091)

В20 Васянович Г. П.

Педагогічний пантеон [Текст] : наука і поезія / Григорій Петрович Васянович ; Львів. держ. ун-т безпеки життєдіяльності. – Львів : Норма, 2016. – 328 с. : портр. – З автографом автора. – Бібліогр.: с. 327.

Автограф: Автор - учень великого Учителя Івана Андрійовича Зязюна з вдячністю. Г. П. Васянович

12.04.2017 р.

УДК 37(091)

ББК 74.03

кільк. прим.: 1 (ЧЗ№4. – 1)

 

35. 378(477)(091)

П16 Паньок Т. В.

Розвиток вищої художньо-педагогічної освіти в Україні у ХХ століття (1917-1991) [Текст] : монографія / Тетяна Володимирівна Паньок ; Харків. нац. пед. ун-т імені Г. С. Сковороди. – Харків : Оперативна поліграфія, 2016. – 660 с. – Дод.: с.597-660. – Бібліогр.: с. 449–596.

УДК 378(477)(091)

ББК 74.583(4Укр)

кільк. прим.: 1 (ЧЗ№4. – 1)

 

36. 373.2(091)

С22 Саяпіна С. А.

Вітчизняна дошкільна педагогіка як наука: становлення та розвиток (1960 р. - початок ХХІ століття) [Текст] : монографія / Світлана Анатоліївна Саяпіна ; ДВНЗ "Донбаський держ. пед. ун-т". – Слов'янськ, 2016. – 414 с.

УДК 373.2(091)

ББК 74.10

кільк. прим.: 2 (ЧЗ№4. – 1, Н/а. – 1)

 

37. 37(477.53)(092)

Х21 Харсун С.

Відмінник народної освіти [Текст] / Сергій Харсун. – Кременчук : Міська друкарня, 2016. – 194 с.

УДК 37(477.53)(092)

ББК 74.03(4Укр)-8

кільк. прим.: 1 (Н/а. – 1)

 

38. 027.54

Р85 Рукописна та книжкова спадщина України. Археографічні дослідження унікальних архівів та бібліотечних фондів [Текст]. Вип. 20 / НАН України, НБУ імені В. І. Вернадського, Ін-т рукопису. – Київ : НБУВ, 2016. – 536 с. : іл. – Бібліогр. в кінці розділів.

УДК 027.54

ББК 78.34(4Укр)659.7

кільк. прим.: 1 (Н/а. – 1)

 

39. 027.54

Н34 Наукові праці Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського [Текст]. Вип. 44 / НАН України, Нац. б-ка України імені В. І. Вернадського, Асоц. б- к України. – Київ : НБУВ, 2016. – 702 с. – Бібліогр. в кінці ст.

УДК 027.54

ББК 78.3я43

кільк. прим.: 2 (Н/а. – 2)

 

40. 001.32(477)

І-90 Історія Національної академії наук України 1956-1960 [Текст]. Ч. 1 : Документи і матеріали / редкол. О.С. Онищенко та ін., упоряд. Л. М. Яременко та ін. ; НАН України, Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського, Ін-т архівознавства. – Київ, 2016. – 872 с. – (Джерела з історії науки в Україні).

УДК 001.32(477)

ББК 72.4(4Укр)611.1

кільк. прим.: 1 (Н/а. – 1)

 

41. 001.32(477)

І-90 Історія Національної академії наук України 1956-1960 [Текст]. Ч. 2 : Додатки / редкол. О.С. Онищенко та ін., упоряд. Л. М. Яременко та ін. ; НАН України, Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського, Ін-т архівознавства. – Київ, 2016. – 1064 с. – (Джерела з історії науки в Україні).

УДК 001.32(477)

ББК 72.4(4Укр)611.1

кільк. прим.: 1 (Н/а. – 1)

 

42. 338.48(075.8)

С78 Стафійчук В. І.

Туристичне країнознавство [Текст] : навч. посіб. / В. І. Стафійчук, О. Ю. Малиновська. – Херсон : ОЛДІ-ПЛЮС, 2016. – 808 с. : іл.

УДК 338.48(075.8)

ББК 75.81я73

кільк. прим.: 1 (ЧЗ№2. – 1)

 

43. 378.013

Б24 Баранецька Ю.

Виховання культури дозвілля студентської молоді засобами музичного мистецтва [Текст] : метод. посіб. / Ю. Баранецька ; Хмельницька гуманітарно-пед. академія. – Хмельницький : Центр мистецтва і дизайну, 2016. – 108 с.

УДК 378.013

ББК 74.580.054

кільк. прим.: 1 (ЧЗ№4. – 1)

 

44. 37(091)(075.8)

Л37 Левківський М. В.

Історія педагогіки [Текст] : навч.-метод. посіб. / Михайло Васильович Левківський. – 4-те вид., стер. – Київ : Центр учбової л-ри, 2016. – 190 с. – Дод.: с. 185-188.

УДК 37(091)(075.8)

ББК 74.03я73

кільк. прим.: 1 (Аб. підр. – 1)

 

45. 62(072.3)

Ф79 Формування технологічних компетентностей та конкурентноспроможної особистості [Текст] : з досвіду роботи обласної спеціальної дослідницької групи - ОСДГ "Проектування як метод пізнання в освітній галузі "Технології" : метод.-практ. посіб. / Департамент освіти і науки, Полтав. обл. держ. адмін., Полтав. обл. ін-т післядипломної пед. освіти ім. М. В. Остроградського ; упоряд. В. Г. Чемшит. – Полтава : ПОІППО, 2016. – 216 с.

УДК 62(072.3)

ББК 74.200.52

кільк. прим.: 1 (ЧЗ№4. – 1)

 

46. 37.014(477.53)

І-74 Інформаційно-аналітичні матеріали розвитку освіти міста Полтави (до серпневої конференції педпрацівників) [Текст] / Упр. освіти Полтав. міськвиконкому, Міськ. метод. каб. ; [упоряд.: Ж. О. Каплоух, Н. Я. Саркісова]. – Полтава : Техсервіс, 2017. – 92 с.

УДК 37.014(477.53)

ББК 74.04(4Укр-4Пол)

кільк. прим.: 1 (Н/а. – 1)

 

47. 398(=161.2)(072)

Г62 Голубчик Т. В.

Навчальна програма літературно-етноекологічного гуртка "Україна обрядова" [Текст] / Тетяна Василівна Голубчик, Ірина Євгенівна Чифурко. – Харків : Основа, 2017. – 96 с. : іл. – (Бібліотека журналу "Біологія" ; вип. 9 (177)). – Бібліогр. с. 93–94 (35 назв).

УДК 398(=161.2)(072)

ББК 74.268.3(4Укр)-0

кільк. прим.: 1 (ЧЗ№4. – 1)

 

48. 811.111(072)

К14 Казачінер О. С.

Навчання учнів з особливими потребами [Текст] / Олена Семенівна Казачінер. – Харків : Основа, 2017. – 96 с. – (Бібліотека журналу "Англійська мова та література" ; вип. 10 (178)). – Текст англ. мовою. – Бібліогр.: с. 93.

УДК 811.111(072)+376-056.36

ББК 74.268.13(Англ)+74.202.237

кільк. прим.: 1 (ЧЗ№2. – 1)

 

49. 811.111(072)

К14 Казачінер О. С.

Методика диференційованого навчання [Текст] / Олена Семенівна Казачінер. – Харків : Основа, 2017. – 96 с. – (Бібліотека журналу "Англійська мова та література" ; вип. 9 (177)). – Текст англ. мовою. – Бібліогр.: с. 92–93.

УДК 811.111(072)+37.04

ББК 74.268.13(Англ)+74.202.237

кільк. прим.: 1 (ЧЗ№2. – 1)

 

50. 811.111(072.2)

Б12 Бабенко Н. А.

Вправи з англійської мови для молодших школярів [Текст] / Надія Андріївна Бабенко. – Харків : Основа, 2017. – 80 с. – (Бібліотека журналу "Англійська мова та література" ; вип. 11 (179)). – Текст англ. мовою.

УДК 811.111(072.2)

ББК 74.268.13(Англ)-221

кільк. прим.: 1 (ЧЗ№2. – 1)

 

51. 91(072.3)(477)

Д58 Довгань Г. Д.

Практичні роботи та дослідження з географії. 8 клас [Текст] / Галина Дмитрівна Довгань. – Харків : Основа, 2017. – 48 с. – (Бібліотека журналу "Географія" ; вип. 9 (165)).

УДК 91(072.3)(477)

ББК 74.262.73

кільк. прим.: 1 (ЧЗ№2. – 1)

 

52. 62/64(072.3)

С59 Сокол І. М.

Трудове навчання. Квести. 5-9 класи [Текст] / Ірина Миколаївна Сокол, Ірина Вікторівна Топчій, Тетяна Іллівна Колосунова ; упоряд.: Л. Рак, Н. Боринець. – Київ : Перше вересня, 2017. – 80 с. – (Бібліотека "Шкільного світу"). – Бібліогр.: с. 78–79.

УДК 62/64(072.3)

ББК 74.263.0

кільк. прим.: 1 (ЧЗ№4. – 1)

 

53. 821(072.3)

З-35 Зарубіжна література. Уроки. 9 клас [Текст] / авт. кол.: Л. М. Малигіна, Л. Д. Битко, О. А. Єрцова ; ред. О. А. Бондаренко. – Київ : Перше вересня, 2017. – 176 с. – (Бібліотека "Шкільного світу"). – Бібліогр. с. 175.

УДК 821(072.3)

ББК 74.268.31-26

кільк. прим.: 1 (ЧЗ№2. – 1)

 

54. 94(079.3)(477)

М74 Мокрогуз О. П.

Тестові завдання. Історія України. 10 клас [Текст]. Ч. 1 / Олександр Петрович Мокрогуз. – Харків : Основа, 2017. – 96 с. : іл., табл. – (Бібліотека журналу "Історія та правознавство" ; вип. 10 (166)).

УДК 94(079.3)(477)

ББК 74.266.37-28

кільк. прим.: 1 (ЧЗ№2. – 1)

 

55. 94(079.3)(477)

М74 Мокрогуз О. П.

Тестові завдання. Історія України. 10 клас [Текст]. Ч. 2 / Олександр Петрович Мокрогуз. – Харків : Основа, 2017. – 128 с. : іл., табл. – (Бібліотека журналу "Історія та правознавство" ; вип. 11 (167)).

УДК 94(079.3)(477)

ББК 74.266.37-28

кільк. прим.: 1 (ЧЗ№2. – 1)

 

56. 911.3(072.3)

С76 Стадник О. Г.

Світове господарство. Первинний сектор [Текст] : матеріали до уроків / Олександр Григорович Стадник. – Харків : Основа, 2017. – 80 с. : іл, схеми, табл. – (Бібліотека журналу "Географія" ; вип. 10 (166)). – Бібліогр.: с.79.

УДК 911.3(072.3)

ББК 74.266.504

кільк. прим.: 1 (ЧЗ№2. – 1)

 

57. 911.3(072.3)

С76 Стадник О. Г.

Світове господарство. Вторинний сектор [Текст] : матеріали до уроків / Олександр Григорович Стадник. – Харків : Основа, 2017. – 112 с. : іл, схеми, табл. – (Бібліотека журналу "Географія" ; вип. 11 (167)). – Бібліогр.: с. 112.

УДК 911.3(072.3)

ББК 74.266.504

кільк. прим.: 1 (ЧЗ№2. – 1)

 

58. 54(072.3)

Д44 Дидактичні матеріали для 9 класу [Текст]. Ч. 1. – Харків : Основа, 2017. – 112 с. – (Бібліотека журналу "Хімія" ; вип. 10 (178)).

УДК 54(072.3)

ББК 74.262.5-26

кільк. прим.: 1 (ЧЗ№4. – 1)

 

59. 54(072.3)

Д44 Дидактичні матеріали для 9 класу [Текст]. Ч. 2. – Харків : Основа, 2017. – 80 с. – (Бібліотека журналу "Хімія" ; вип. 11 (179)).

УДК 54(072.3)

ББК 74.262.5-26

кільк. прим.: 1 (ЧЗ№4. – 1)

 

60. 54(072.З)

С44 Скоропадська С. О.

Вічний пошук [Текст] / Світлана Олександрівна Скоропадська. – Харків : Основа, 2017. – 112 с. – (Бібліотека журналу "Хімія" ; вип. 7(175)). – Бібліогр в кінці ст.

УДК 54(072.З)

ББК 74.262.5-26

кільк. прим.: 1 (ЧЗ№4. – 1)

 

61. 811.161.2(072.3)

О-57 Омельчук С. А.

Уроки української мови для 9 класу (ІІ семестр) [Текст] / Сергій Аркадійович Омельчук. – Київ : Дивослово, 2017. – 88 с. – (Бібліотечка "Дивослова" ; № 9-10 (148-149)). – На обкл. авт. не вказаний.

УДК 811.161.2(072.3)

ББК 74.268.12-26

кільк. прим.: 1 (ЧЗ№2. – 1)

 

62. 811.161.2(072.3)

У45 Українська мова. Конспект уроків. 6 клас. І семестр [Текст]. Ч. 2 / упоряд. С. А. Свінтковська. – Харків : Основа, 2017. – 126 с. – (Бібліотека журналу "Вивчаємо українську мову та літературу" ; вип. 9 (166)).

УДК 811.161.2(072.3)

ББК 74.268.12-22

кільк. прим.: 1 (ЧЗ№2. – 1)

 

63. 811.161.2(079.3)

К55 Кобцев Д. А.

Українська мова. Диктанти. 11 клас [Текст] / Дмитро Анатолійович Кобцев. – Харків : Основа, 2017. – 142 с. – (Бібліотека журналу "Вивчаємо українську мову та літературу" ; вип. 11 (168)).

УДК 811.161.2(079.3)

ББК 74.268.12-28

кільк. прим.: 1 (ЧЗ№2. – 1)

 

64. 811.161.2(079.3)

К55 Кобцев Д. А.

Українська мова. Диктанти. 10 клас [Текст] / Дмитро Анатолійович Кобцев. – Харків : Основа, 2017. – 144 с. – (Бібліотека журналу "Вивчаємо українську мову та літературу" ; вип. 10 (167)).

УДК 811.161.2(079.3)

ББК 74.268.12-28

кільк. прим.: 1 (ЧЗ№2. – 1)

 

65. 57(072.3)

Д70 Досвід викладання біології в 6 класі [Текст]. Ч. 1 / уклад. Т. А. Ткачук. – Харків : Основа, 2017. – 128 с. : іл., схеми, табл. – (Бібліотека журналу "Біологія" ; вип. 10 (178)).

УДК 57(072.3)

ББК 74.262.6

кільк. прим.: 1 (ЧЗ№4. – 1)

 

66. 57(072.3)

Д70 Досвід викладання біології в 6 класі [Текст]. Ч. 2 / уклад. Т. А. Ткачук. – Харків : Основа, 2017. – 128 с. : іл., схеми, табл. – (Бібліотека журналу "Біологія" ; вип. 11 (179)).

УДК 57(072.3)

ББК 74.262.6

кільк. прим.: 1 (ЧЗ№4. – 1)

 

67. 93/94(072.3)

М74 Мокрогуз О. П.

Календарне планування за програмою 2017 р. Історія України. Всесвітня історія. 5-9 класи [Текст] / Олександр Петрович Мокрогуз. – Харків : Основа, 2017. – 96 с. – (Бібліотека журналу "Історія та правознавство" ; вип. 9 (165)).

УДК 93/94(072.3)

ББК 74.266.3

кільк. прим.: 1 (ЧЗ№2. – 1)

 

68. 53(072.3)

Б90 Бузько В. Л.

Уроки фізики. 9 клас. І семестр. Світлові явища [Текст] : [посіб. для загальноосвітніх навч. закл.] / Вікторія Леонідівна Бузько, Степан Петрович Величко. – Харків : Основа, 2017. – 112 с. : іл. – (Бібліотека журналу "Фізика в школах України" ; вип. 10 (166)).

УДК 53(072.3)

ББК 74.262.3-46

кільк. прим.: 1 (ЧЗ№3. – 1)

 

69. 53(072.3)

Б90 Бузько В. Л.

Уроки фізики. 9 клас. І семестр. Механічні та електромагнітні хвилі [Текст] : [посіб. для загальноосвітніх навч. закл.] / Вікторія Леонідівна Бузько, Степан Петрович Величко. – Харків : Основа, 2017. – 80 с. : іл. – (Бібліотека журналу "Фізика в школах України" ; вип. 11 (167)). – Бібліогр.: с. 78–79.

УДК 53(072.3)

ББК 74.262.3-46

кільк. прим.: 1 (ЧЗ№3. – 1)

 

70. 53(072.3)

Б90 Бузько В. Л.

Уроки фізики. 9 клас. І семестр. Магнітні явища [Текст] : [посіб. для загальноосвітніх навч. закл.] / Вікторія Леонідівна Бузько, Степан Петрович Величко. – Харків : Основа, 2017. – 105 с. : іл. – (Бібліотека журналу "Фізика в школах України" ; вип. 9 (165)).

УДК 53(072.3)

ББК 74.262.3-46

кільк. прим.: 1 (ЧЗ№3. – 1)

 

71. 37.014(477)

К17 Калошин В. Ф.

Роздуми про кращу освіту [Текст] / Володимир Федорович Калошин. – Харків : Основа, 2017. – 144 с. – (Бібліотека журналу "Управління школою" ; вип. 10 (177)). – Бібліогр.: с. 141–143.

УДК 37.014(477)

ББК 74.04(4Укр)

кільк. прим.: 1 (ЧЗ№4. – 1)

 

72. 37.014(477)

В19 Василенко Н. В.

Компетентнісний підхід в освіті: реалізація теорії та практики [Текст] / Надія Володимирівна Василенко. – Харків : Основа, 2017. – 128 с. – (Бібліотека журналу "Управління школою" ; вип. 9 (176)). – Бібліогр.: с. 114–127.

УДК 37.014(477)

ББК 74.04(4Укр)

кільк. прим.: 1 (ЧЗ№4. – 1)

 

73. 37.091.2

Ж74 Житник Б. О.

Професійне самовизначення школярів [Текст] : [посібник]. Ч. 1 / Борис Олександрович Житник. – Харків : Основа, 2017. – 96 с. – (Бібліотека журналу "Управління школою" ; вип. 11 (178)).

УДК 37.091.2:331.548

ББК 74.202.237

кільк. прим.: 1 (ЧЗ№4. – 1)

 

74. 512(072.3)

А45 Алгебра. Уроки. 9 клас. I семестр [Текст] / І. Кирдей, С. Палієва, О. Величко, Т. Нартова ; упоряд. І. Д. Кирдей. – Київ : Перше вересня, 2017. – 148 с. – (Бібліотека "Шкільного світу"). – На обкл. авт.не зазначено.

УДК 512(072.3)

ББК 74.262.22

кільк. прим.: 1 (ЧЗ№3. – 1)

 

75. 57(072.3)

А23 Агапшук С. С.

Біологія. Уроки. 9 клас [Текст] / Світлана Сергіївна Агапшук, Оксана Олексіївна Загубинога, Катерина Сергіївна Шуліка ; упоряд. С. Агапшук. – Київ : Перше вересня, 2017. – 256 с. – (Бібліотека "Шкільного світу"). – Бібліогр. с. 255.

УДК 57(072.3)

ББК 74.262.6

кільк. прим.: 1 (ЧЗ№4. – 1)

 

76. 91(072.3)

Ш38 Шевченко Т. М.

Географія. Уроки. 9 клас [Текст] / Тетяна Миколаївна Шевченко ; упоряд. Ж. Сташко. – Київ : Перше вересня, 2017. – 136 с. – (Бібліотека "Шкільного світу"). – Бібліогр. с. 135.

УДК 91(072.3)

ББК 74.262.7

кільк. прим.: 1 (ЧЗ№2. – 1)

 

77. 821.161.2.0(072.3)

У45 Українська література. Уроки. 9 клас [Текст] / авт. кол.: Л. М. Литвиненко, Т. О. Бурунова, Л. В. Гафінова [та ін.] ; ред. О. А. Бондаренко. – Київ : Перше вересня, 2017. – 240 с. – (Бібліотека "Шкільного світу"). – Бібліогр. с. 239.

УДК 821.161.2.0(072.3)

ББК 74.268.3(4Укр)

кільк. прим.: 1 (ЧЗ№2. – 1)

 

78. 54(072.3)

Х46 Хімія. Уроки. 9 клас [Текст] / авт. кол.: І. Філоненко, Н. Хринюк, Я. Коваль [та ін.] ; упоряд. С. Агапшук. – Київ : Перше вересня, 2017. – 192 с. – (Бібліотека "Шкільного світу"). – Бібліогр. с. 191.

УДК 54(072.3)

ББК 74.262.5

кільк. прим.: 1 (ЧЗ№4. – 1)

 

79. 37.091.12

Ш35 Швець Т. Е.

Тьюторинг. Практики впровадження [Текст] / Тетяна Едуардівна Швець ; упоряд. Ж. Сташко. – Київ : Шк. світ, 2017. – 120 с. – (Бібліотека "Шкільного світу").

УДК 37.091.12

ББК 74.204.2

кільк. прим.: 2 (ЧЗ№4. – 2)

 

80. 811.161.2(072.2)

К78 Кравцова Н. М.

Новий словничок для сучасних діточок. Система роботи над словниковими словами у 3-му класі [Текст] / Надія Михайлівна Кравцова, Ольга Дмитрівна Придаток. – Харків : Основа, 2017. – 144 с. : іл. – (Бібліотека журналу "Початкове навчання та виховання" ; вип. 9 (165)). – Бібліогр.: с. 140–141.

УДК 811.161.2(072.2)

ББК 74.268.120

кільк. прим.: 1 (ЧЗ№2. – 1)

 

81. 811.161.2(072.2)

К78 Кравцова Н. М.

Новий словничок для сучасних діточок. Система роботи над словниковими словами у 4-му класі [Текст] / Надія Михайлівна Кравцова, Ольга Дмитрівна Придаток. – Харків : Основа, 2017. – 152 с. : іл. – (Бібліотека журналу "Початкове навчання та виховання" ; вип. 10 (166)). – Бібліогр.: с. 151–152.

УДК 811.161.2(072.2)

ББК 74.268.120

кільк. прим.: 1 (ЧЗ№2. – 1)

 

82. 821.161.2.0(072.2)

В54 Виховання ціннісного ставлення до людини на уроках літературного читання. (1-2-гі класи) [Текст]. Ч. 1 / автор-упоряд. О. П. Третяк. – Харків : Основа, 2017. – 88 с. : іл. – (Бібліотека журналу "Початкове навчання та виховання" ; вип. 11 (167)). – Бібліогр. в кінці розд.

УДК 821.161.2.0(072.2)

ББК 74.268.3(4Укр)-221

кільк. прим.: 1 (ЧЗ№2. – 1)

 

83. 51(072.3)

П38 Пленерні уроки з математики для 5-6 класів [Текст] / авт. кол.: С. Ю. Панченко, О. Л. Буштин, О. В. Бущак [та ін.]. – Харків : Основа, 2017. – 144 с. : іл., табл. – (Бібліотека журналу "Математика в школах України" ; вип. 9 (177)). – Бібліогр. в кінці тем.

УДК 51(072.3)

ББК 74.262.2-26

кільк. прим.: 1 (ЧЗ№3. – 1)

 

84. 51(079.3)

Т32 Тематичне планування та контрольні роботи з математики для 5-7 класів [Текст] / уклад.: В. А. Кавалеров, В. В. Грінчук, В. Ю. Потьомкіна, О. М. Задоріна. – Харків : Основа, 2017. – 112 с. – (Бібліотека журналу " Математика в школах України" ; вип. 10 (178)). – Бібліогр.: с. 111.

УДК 51(079.3)

ББК 74.262.2-28

кільк. прим.: 1 (ЧЗ№3. – 1)

 

85. 51(079.3)

Т32 Тематичне планування та контрольні роботи з математики для 8-9класів [Текст] / уклад.: В. А. Кавалеров, В. В. Грінчук, В. Ю. Потьомкіна, О. М. Задоріна. – Харків : Основа, 2017. – 94 с. – (Бібліотека журналу " Математика в школах України" ; вип. 11 (179)). – Бібліогр.: с. 93.

УДК 51(079.3)

ББК 74.262.2-28

кільк. прим.: 1 (ЧЗ№3. – 1)

 

86. 93/94(072.3)

П45 Подобєд О. А. Історія України. Уроки. 9 клас / О. А. Подобєд. Всесвітня історія. Уроки. 9 клас / В. Тодосийчук, М. Спаський [Текст]. – Київ : Перше вересня, 2017. – 136+128 с. – (Бібліотека "Шкільного світу"). – Книга-перекрутка. – Бібліогр.: с. 135.

УДК 93/94(072.3)+94(477)(072.3)

ББК 74.266.3+74.266.37

кільк. прим.: 1 (ЧЗ№2. – 1)

 

87. 027.8

П20 Патріотичне виховання у шкільних бібліотеках: методи та підходи [Текст] : метод. рек. / НАПН України ; авт.: Т. В. Добко, І. І. Хемчян, Л. М. Бондар, А. І. Рубан. – Київ : ДНПБ України імені В. О. Сухомлинського, 2017. – 90 с. – (На допомогу професійної самоосвіти працівників освітянських бібліотек ; вип. 16). – Бібліогр.: с. 61–66 (39 назв).

УДК 027.8

ББК 78.394

кільк. прим.: 2 (Н/а. – 2)

 

88. 37.018

О-93 Оцінювання інформаційно-комунікаційної компетентності учнів та педагогів в умовах євроінтеграційних процесів в освіті [Текст] : посібник / НАПН України, Ін-т інформ. технологій і засобів навчання ; заг. ред.: В. Ю. Биков, О. В. Овчарук. – Київ : Педагогічна думка, 2017. – 159 с. – Бібліогр. в кінці ст.

УДК 37.018

ББК 74.04(0)

кільк. прим.: 10 (ЧЗ№4. – 2, Н/а. – 8)

 

89. 512(072.3)

А45 Алгебра. Уроки. 9 клас. IІ семестр [Текст] / І. Кирдей, С. Палієва, О. Величко, Т. Нартова ; упоряд. І. Д. Кирдей. – Київ : Перше вересня, 2017. – 168 с. – (Бібліотека "Шкільного світу"). – На обкл. авт.не зазначено.

УДК 512(072.3)

ББК 74.262.22

кільк. прим.: 1 (ЧЗ№3. – 1)

 

90. 811.161.2(072.3)

У45 Українська мова. Уроки. 9 клас [Текст] / авт. кол.: О. П. Роєнко, В. П. Архіпова, С. В. Ганноцька ; за заг. ред. О. А. Бондаренко. – Київ : Перше вересня, 2017. – 248 с. : іл. – (Бібліотека "Шкільного світу"). – Бібліогр. с. 244–245 (35 назв).

УДК 811.161.2(072.3)

ББК 74.268.12-26

кільк. прим.: 1 (ЧЗ№2. – 1)

 

91. 62/64](075.3)

М37 Мачача Т. С.

Трудове навчання ( обслуговуючі види праці). 9 клас [Текст] : підруч. для загальноосвіт. навч. закл. / Тетяна Святославівна Мачача, Тетяна Володимирівна Стрижова. – Харків : Сиция, 2017. – 240 с. : іл.

УДК 62/64](075.3)

ББК 74.200.52я72

кільк. прим.: 1 (ЧЗ№4. – 1)

 

92. 378.091.59

М74 Мокляк В. М.

Студентське самоврядування як визначальна ознака автономії вищого навчального закладу [Текст] : навч.-метод. посіб. для студ. вищих навч. закладів / Володимир Миколайович Мокляк ; Полтав. нац. пед. ун-т імені В. Г. Короленка. – Полтава : ПНПУ імені В. Г. Короленка, 2017. – 128 с.

УДК 378.091.59

ББК 74.580.43

кільк. прим.: 5 (ВРК. – 1, ЧЗ№4. – 2, Н/а. – 2)

 

93. 378.147

К20 Каплінський В. В.

Методика викладання у вищій школі [Текст] : навч. посіб. / В. В. Каплінський. – Київ : КНТ, 2017. – 225 с.

УДК 378.147(075.8)

ББК 74.580.22я73

кільк. прим.: 1 (ЧЗ№4. – 1)

 

94. 378

В54 Витоки педагогічної майстерності [Текст] : зб. наук. праць. Вип. 19 / Полтав. нац. пед. ун-т імені В. Г. Короленка ; гол. ред. М. І. Степаненко. – Полтава : ПНПУ імені В. Г. Короленка, 2017. – 404 с. – (Педагогічні науки). – Режим доступу: http://dspace.pnpu.edu.ua/handle/123456789/8376. – Бібліогр. в кінці ст.

УДК 378

ББК 74.204.2

кільк. прим.: 2 (ВРК. – 1, ЧЗ№4. – 1)

 

95. 33(072.8)

М54 Методика викладання основ підприємництва [Текст] : конспекти лекцій з практикумом : підручник / В. К. Сидоренко, Й. М. Гушулей, О. М. Торубара, Ю. М. Ковбаса ; Черніг. нац. пед. ун-т імені Т. Г. Шевченка. – Чернігів : ЧНПУ імені Т. Г. Шевченка, 2017. – 216 с. – Бібліогр.: с. 206–212.

УДК 33(072.8)

ББК 74.266.5

кільк. прим.: 1 (ЧЗ№4. – 1)

 

96. 378:78

Ч-48 Черкасов В. Ф.

Основи наукових досліджень у музично-освітній галузи [Текст] : підручник / Володимир Федорович Черкасов. – Кіровоград : ВОП Озеров Г. В., 2017. – 316 с. – Термінолог. слов.: 298-315. - З автографом автора. – Бібліогр.: с. 293–297 (74 назви).

Автограф: Шанувальникам музично-педагогічної освіти Полтавського національного університету з найкращими побажаннями. В. Черкасов.

УДК 378:78

ББК 74.580.054

кільк. прим.: 1 (ЧЗ№4. – 1)

 

97. 930.2

К85 Крижанівський В.

Методичні рекомендації до вивчення курсу "Методологія історичної науки" [Текст] / Віталій Крижанівський ; Глухівський нац. пед. ун-т імені Олександра Довженка. – Глухів, 2017. – 64 с.

УДК 930.2

ББК 74.581.266.3

кільк. прим.: 1 (ЧЗ№2. – 1)

 

98. 37.013.42

Р31 Реалії вибору дитиною соціально значущих цінностей [Текст] : посібник / НАПН України ; Ін-т психології імені Г. С. Костюка ; за ред. Т. О. Піроженко. – Київ : Слово, 2017. – 64 с.

УДК 37.013.42

ББК 74.200.542

кільк. прим.: 5 (ЧЗ№4. – 2, Н/а. – 3)

 

99. 37.013.42

П33 Піроженко Т. О.

Соціально значущі цінності в життєдіяльності майбутнього школяра [Текст] : метод. реком. / Т. О. Піроженко, Л. І. Соловйова, О. Ю. Хартман ; НАПН України ; Ін-т психології імені Г. С. Костюка ; за ред. Т. О. Піроженко. – Київ : Слово, 2017. – 32 с. – Авт. на обклад. не вказані.

УДК 37.013.42

ББК 74.200.542

кільк. прим.: 5 (ЧЗ№4. – 2, Н/а. – 3)

 

100. 374.091

Ц65 Ціннісні орієнтири навчально-виховного процесу у позашкільних навчальних закладів [Текст] : метод. посіб. / А. Е. Бойко, А. В. Корнієнко, О. В. Литовченко, О. І. Любич ; за ред. В. В. Мачуського ; Ін-т проблем виховання НАПН України. – Київ : Артеміда прінт, 2017. – 272 с.

УДК 374.091

ББК 74.200.58

кільк. прим.: 6 (ЧЗ№4. – 3, Н/а. – 3)

 

101. 37.014(477.53)

С17 Самодрин А. П.

Архітектоніка профільної освіти: управлінський аспект [Текст] : навч.-метод. посіб. Кн. 2 / Анатолій Петрович Самодрин ; Наук.-навч. комплекс багаторівневої безперервної освіти "Профільна освіта регіону", Лабораторія економіки освіти регіону. – Кременчук : ПП Щербатих О. В., 2017. – 168 с. – З автографом автора. – Бібліогр.: с. 89–114.

Автограф: Вельмишановному Миколі Івановичу на добрі справи від автора. 23.03.2017.

УДК 37.014(477.53)

ББК 74.20

кільк. прим.: 1 (ЧЗ№4. – 1)

 

102. 027.54

Б59 Библиотеки национальных академий наук: проблемы функционирования, тенденции развития [Текст] : науч.-практ. и теорет. сб. Вып. 14 / НАН Украины, Нац. б-ка Украины имени В. И. Вернадского, Междунар. ассоциация академий наук, Совет директоров науч. б-к и информ. центров. – Киев, 2017. – 244 с. : сх., табл. – Библиогр. в конце ст.

УДК 027.54

ББК 78.34(4/8)

кільк. прим.: 1 (Н/а. – 1)

 

103. 378(477)

У59 Університетська автономія: міф чи реальність? [Текст] : матеріали "Круглого столу" тижневика "Освіта" (16 берез. 2016 р. - 3 трав. 2017 р.) / Ін-т вищої освіти НАПН України, Харків. гуманіт. ун-т "Народна українська академія", Редакція Всеукр. громадсько-політичного тижневика "Освіта" ; упоряд.: К. В. Астахова, О. С. Коноваленко. – Харків : НУА, 2017. – 60 с. – Бібліогр.: с. 54–57.

УДК 378(477)

ББК 74.584(4Укр)

кільк. прим.: 1 (Н/а. – 1)

 

104. 004(075.3)

І-74 Інформатика. 9 клас [Текст] : підруч. для загальноосвіт. навч. закл. / Йосиф Якович Ривкінд, Тетяна Іванівна Лисенко, Людмила Антонівна Чернікова, Віктор Васильович Шакотько. – Київ : Генеза, 2017. – 288 с. : іл.

УДК 004(075.3)

ББК 73я72

кільк. прим.: 1 (ЧЗ№3. – 1)

 

105. 62/64](075.3)

Т78 Трудове навчання (технічні види праці). 9 клас [Текст] : підруч. для загальноосвіт. навч. закл. / Володимир Михайлович Гащак, Борис Миколайович Терещук, Сергій Миколайович Дятленко, Володимир Петрович Тименко. – Київ : Генеза, 2017. – 232 с. : іл.

УДК 62/64](075.3)

ББК 74.200.52я72

кільк. прим.: 1 (ЧЗ№4. – 1)

 

106. 37.013

Е86 Естетика і етика педагогічної дії [Текст] : зб. наук. праць. Вип. 15 / гол. ред. М. І. Степаненко ; Ін-т пед. освіти і освіти дорослих НАПН України, Полтав. нац. пед. ун-т імені В. Г. Короленка. – Київ ; Полтава : ПНПУ імені В. Г. Короленка, 2017. – 194 с. : іл. – Текст укр., лит., рос., англ, нім. – Бібліогр. в кінці ст.

УДК 37.013

ББК 74.00

кільк. прим.: 1 (ВРК. – 1)

 

107. 821(072.3)

З-35 Зарубіжна література 2017/2018 навчальний рік [Текст] : метод. реком. МОН України щодо орг. навч.-виховного процесу в 2017/2018 навч. році : оновлені на компетентнісній основі програми для 5-9 кл. ЗНЗ : метод. коментарі провідних науковців Ін-ту пед. НАПН України щодо впровадження ідей Нової укр. школи / Нац. акад. пед. наук України, Ін-т пед. НАПН України ; уклад.: О. М. Топузов, О. Ю. Котусенко, В. В. Снєгірьова. – Київ : Оріон, 2017. – 80 с. – Від предметоцентризму до дитиноцентризму: творимо Нову українську школу.

УДК 821(072.3)

ББК 74.262.3-26

кільк. прим.: 4 (ЧЗ№2. – 4)

 

Загальна кількість примірників: 144

Місця збереження документів:

Н/а - Науковий абонемент

ЧЗ№4 - Читальна зала № 4

ЧЗ№2 - Читальна зала № 2

Аб. підр - Абонемент підручників

ВРК - Відділ рідкісної книги

 

1. 2(091)(477)

І-90 Історія релігій в Україні [Текст] : наук. щорічник. Вип. 27, ч. 1 / за ред.: М. Капраля, О. Киричука, І. Орлевича ; Ін-т укр. археографії та джерелознавства ім. М. С. Грушевського НАН України, Ін-т філософії ім. Г. С. Сковороди НАН України, КЗ ЛОР "Львів. музей історії релігії". – Львів : Логос, 2017. – 716 с. : іл. – Текст укр., білорус., пол., англ., рос. – Бібліогр. в кінці ст.

УДК 2(091)(477)

ББК 86.29(4Укр)

кільк. прим.: 1 (Н/а. – 1)

 

2. 2(091)(477)

І-90 Історія релігій в Україні [Текст] : наук. щорічник. Вип. 27, ч. 2 / за заг. ред.: М. Капраля, О. Киричука, І. Орлевича ; Ін-т укр. археографії та джерелознавства ім. М. С. Грушевського НАН України, Ін-т філософії ім. Г. С. Сковороди НАН України, КЗ ЛОР "Львів. музей історії релігії". – Львів : Логос, 2017. – 540 с. : іл. – Текст укр., білорус., пол., англ., рос. – Бібліогр. в кінці ст.

УДК 2(091)(477)

ББК 86.29(4Укр)

кільк. прим.: 1 (Н/а. – 1)

 

3. 159.923

П86 Психологія життєтворення особистості в сучасному світі [Текст] : монографія / НАПН України, Ін-т соціальної та політичної психології ; авт.: Ю. Д. Гундертайло, В. О. Климчук, О. Я. Кляпець [та ін.] ; за ред. Т. М. Титаренко. – Київ : Міленіум, 2016. – 320 с. : іл. – Бібліогр.: с. 295–319.

УДК 159.923

ББК 88.52

кільк. прим.: 1 (ЧЗ№4. – 1)

 

4. 159.98(075.8)

О-75 Особистість у кризових ситуаціях: огляд сучасних психодіагностичних методів [Текст] : навч. посіб. / Нац. акд. пед. наук України, Ін-т психології імені Г. С. Костюка ; авт.: Н. О. Євдокимова, В. Л. Зливков, С. О. Лукомська, О. В. Федан. – Миколаїв : Іліон, 2016. – 342 с. – Бібліогр.: с. 335–337 та в кінці розд.

УДК 159.98(075.8)

ББК 88.492я73

кільк. прим.: 1 (ЧЗ№4. – 1)

 

5. 27-726.3

Ж74 Житиє, подвиги, чудєса, пророчєства, проповєди Священно-Архимандрита Рафаила [Текст]. Т. 1 : Сосуд благодати божества и света - Священно-Архимандрит Рафаил. – [Б. м. : б. и.], [2017?]. – 440 с.

УДК 27-726.3

ББК 86.3-8

кільк. прим.: 1 (Н/а. – 1)

 

6. 811.161.2'374

Е90 Етимологічний словник української мови [Текст] : у 7 т. Т. 6 : У-Я / НАН України, Ін-т мовознав. імені О. О. Потебні ; уклад.: Г. П. Півторак, О. Д. Пономарів, І. А. Стоянов [та ін.]. – Київ : Наук. думка, 2012. – 568 с. – (Словники України).

УДК 811.161.2'374

ББК 81.411.4-4

кільк. прим.: 1 (ЧЗ№2. – 1)

 

7. 159.922.6(075.8)

П78 Проблеми вікової психології [Текст] : хрестоматія : навч. посіб. / упоряд.: Т. О. Гетьман, Т. Д. Кричковська ; Ніжин. держ. ун-т імені Миколи Гоголя. – Київ : КНТ, 2016. – 469 с.

УДК 159.922.6(075.8)

ББК 88.374я73

кільк. прим.: 2 (ЧЗ№4. – 2)

 

8. 811.111(038)

С91 Сучасний англо-український та українсько-англійський словник. 120000 слів [Текст] / уклад. Н. С. Дерев'янко. – Харків : Клуб Сімейного досуга, 2012. – 736 с.

УДК 811.111(038)

ББК 81.432.1-4

кільк. прим.: 1 (Аб. підр. – 1)

 

9. 80

П78 Проблеми сучасної філології: лінгвістика, літературознавство, лінгводидактика [Текст] : зб. наук. праць. Вип. 8 / Полтав. нац. пед. ун-т імені В. Г. Короленка, Каф. філологіч. дисциплін. – Полтава : ПНПУ імені В. Г. Короленка, 2015. – 141с. – Бібліогр. в кінці ст.

УДК 80

ББК 81.2

кільк. прим.: 1 (ВРК. – 1)

 

10. 159.955(075.8)

П86 Психологія мислення [Текст] : підручник / за ред. Ігоря Пасічника. – Острог : Ви-во Нац. ун-ту "Острозька академія", 2015. – 560 с. – Бібліогр. в кінці розд.

УДК 159.955(075.8)

ББК 88.351.31я7

кільк. прим.: 1 (ЧЗ№4. – 1)

 

11. 81'242

Р49 Рідне слово в етнокультурному вимірі [Текст] : матеріали Першої Міжнар. наук.-практ. конф. / Дрогобицький держ. пед. ун-т імені Івана Франка, Каф. філол. дисциплін та метод. їх викладання у почат. шк. ; упоряд.: М. Федуко, В. Котович, Г. Філь. – Дрогобич : Просвіт, 2007. – 340 с. – Текст укр., англ. – Бібліогр. в кінці ст.

УДК 81'242

ББК 81.001.2

кільк. прим.: 1 (ЧЗ№2. – 1)

 

12. 811.161.2'35

У45 Український правопис [Текст] / НАН України; Ін-т мовознавства ім. О. О. Потебні; Ін-т укр. мови. – Київ : Наукова думка, 2012. – 286 с.

УДК 811.161.2'35

ББК 81.411.4-8

кільк. прим.: 1 (Аб. підр. – 1)

 

13. 811.112.2

D48 Deutsche Sagen und Legenden [Текст] = Німецькі легенди та перекази / уклад.: І. В. Грицюк, І. О. Полигач. – Тернопіль : Підручники і посібники, 2010. – 192 с.

УДК 811.112.2

ББК 81.432.4

кільк. прим.: 1 (ЧЗ№2. – 1)

 

14. 82

Р49 Рідний край [Текст] : альм. Полтав. держ. пед. ун-ту. № 2 (35) / голов. ред. М. Степаненко ; Полтав. нац. пед. ун-т імені В. Г. Короленка. – Полтава : ПНПУ імені В. Г. Короленка, 2016. – 250 с. : іл. – Режим доступу: http://dspace.pnpu.edu.ua/handle/123456789/7858. – Бібліогр.: в кінці ст.

УДК 82

ББК 83я5

кільк. прим.: 2 (ВРК. – 1, ЧЗ№2. – 1)

 

15. 821.161.2.0'06*

Л63 Листи до Олеся Гончара [Текст] : у 2 кн. Кн. 1 : (1946-1982) / упоряд., передм., прим., комент. Миколи Степаненка. – Київ : Сакцент Плюс, 2016. – 736 с. : портр. – Бібліогр: с. 733.

УДК 821.161.2.0'06*

ББК 83.3(4Укр)6-8

кільк. прим.: 1 (ВРК. – 1)

 

16. 821.161.2.0'06

Л63 Листи до Олеся Гончара [Текст] : у 2 кн. Кн. 2 : (1983-1995) / упоряд., передм., прим., комент. Миколи Степаненка. – Київ : Сакцент Плюс, 2016. – 736 с. : портр. – Імен. покажч.: с. 573-734. – Бібліогр: с. 572.

УДК 821.161.2.0'06

ББК 83.3(4Укр)6-8

кільк. прим.: 1 (ВРК. – 1)

 

17. 81(03)

М74 Мовознавча Ніжинщина [Текст] : довідник / упоряд.: Н. І. Бойко, С. В. Зінченко, А. М. Кайдаш ; Ніжинський держ. ун-т імені Миколи Гоголя. – Ніжин, 2017. – 161 с. – З автографом авторів.

Автограф: Вельмишановному Миколі Івановичу - тонкому знавцеві і захисникові рідного слова з глибокою повагою автори. 07.11.2017.

УДК 81(03)

ББК 81я2

кільк. прим.: 1 (Н/а. – 1)

 

18. 811.161.2(092)

Ш37 Юрій Шевельов: учений-гуманітарій, дослідник української мови і літератури [Текст] : зб. ст. / упоряд. С. В. Вакуленко, П. О. Редін ; Харків. нац. ун-т імені В. Н. Каразіна, Харків. нац. пед. ун-т імені Г. С. Сковороди. – Харків : ХНУ імені В. Н. Каразіна, 2017. – 116 с. – Бібліогр. в кінці ст.

УДК 811.161.2(092)

ББК 81д

кільк. прим.: 1 (Н/а. – 1)

 

19. 8(05)

Ф54 Філологічні науки [Текст] : зб. наук. праць. Вип. 25 / гол. ред. М. І. Степаненко ; Полтав. нац. пед. ун-т імені В. Г. Короленка. – Полтава : ПНПУ імені В. Г. Короленка, 2017. – 100 с. – Текст укр., рос. – Бібліогр. в кінці ст.

УДК 8(05)

ББК 83.3(0)+81

кільк. прим.: 2 (ВРК. – 1, ЧЗ№2. – 1)

 

20. 821.161.2.0'06*

В78 VIII Довженківські читання [Текст] : зб. наук. праць / Глухів. нац. пед. ун-т імені Олександра Довженка, Харків. іст.-філол. т-во ; відп. ред. А. О. Новікова. – Харків : ХІФТ, 2016. – 125 с. – Бібліогр. в кінці ст.

УДК 821.161.2.0'06*

ББК 83.3(4Укр)6-8

кільк. прим.: 1 (Н/а. – 1)

 

21. 821.161.2.0'05

І-90 Історія української літератури [Текст] : у 12 т. Т. 4 : Тарас Шевченко / авт. Іван Дзюба ; наук. ред. Микола Жулинський. – Київ : Наук. думка, 2014. – 782 с.

УДК 821.161.2.0'05

ББК 83.3(4Укр)5-8

кільк. прим.: 1 (ЧЗ№2. – 1)

 

22. 821.161.2.0(075.3)

А21 Авраменко О. М.

Українська література. 9 клас [Текст] : підруч. для загальноосвіт. навч. закл. / Олександр Миколайович Авраменко. – Київ : Грамота, 2017. – 336 с. : іл.

УДК 821.161.2.0(075.3)

ББК 83.3(4Укр)я72

кільк. прим.: 1 (ЧЗ№2. – 1)

 

23. 811.161.1(075.3)

Б20 Баландина Н. Ф.

Русский язык. 9 клас [Текст] : (5-й год обученая) для общеобразовательных учеб. завед. с обучением на укр. яз. / Надежда Францовна Баландина. – Харьков : Ранок, 2017. – 256 с. : іл.

УДК 811.161.1(075.3)

ББК 81.411.2-922

кільк. прим.: 1 (ВРК. – 1)

 

24. 811.161.2'42

Б24 Баран Г.

Мова української християнської віршованої молитви ХІХ - ХХІ ст. [Текст] : монографія / Ганна Баран ; НАН України, Ін-т укр. мови. – Чернігів : Десна Поліграф, 2015. – 280 с.

УДК 811.161.2'42

ББК 81.411.4

кільк. прим.: 1 (ЧЗ№2. – 1)

 

25. 811.112.2'373

Ф82 Фразеологія: знакові величини [Текст] : навч.-посіб. для студ. ф-тів інозем. мов / Ярослав Андрійович Баран, Микола Іванович Зимомря, Олександр Миколайович Білоус, Іван Миколайович Зимомря ; Дрогобицький держ. пед. ун-т імені Івана Франка, Кіровоград. держ. пед. ун-т імені Володимира Винниченка. – Вінниця : Нова книга, 2008. – 256 с. – Бібілогр.: с.238–253 та в кінці розд.

УДК 811.112.2'373(075.8)

ББК 81.432.4-3

кільк. прим.: 1 (ЧЗ№2. – 1)

 

26. 821.161.2.0'06-31

Б61 Біляцька В.

Український роман у віршах постколоніальної доби [Текст] : монографія / Валентина Біляцька. – Дніпро : Середняк Т. К., 2017. – 398 с.

УДК 821.161.2.0'06-31

ББК 83.3(4Укр)6-444

кільк. прим.: 1 (ЧЗ№2. – 1)

 

27. 811.161.1(075.8)

Б70 Блохина Л. Л.

Первые шаги в Украине [Текст] : учеб. пособ. : разговорный и вводно-грамматический курс рус. и укр. языокв для иностранных студ., стажеров, аспирантов, обучающихся в вузах Украины. Ч. 1 / Л. Л. Блохина, А. И. Виват. – Одесса : ОНАПТ, 2007. – 176 с.

УДК 811.161.1(075.8)

ББК 81.411.2-96

кільк. прим.: 1 (Аб. підр. – 1)

 

28. 811.161.2'373.2

В31 Вербич С. О.

Гідронімія басейну Дністра [Текст] : монографія / Святослав Олексійович Вербич ; Ін-т укр. мови НАН України. – Луцьк : Терен, 2017. – 544 с. – (Бібліотека української ономастики). – Покажч.: с. 505-541. – Бібліогр.: с. 434–500.

УДК 811.161.2'373.2

ББК 81.411.4-314

кільк. прим.: 1 (ЧЗ№2. – 1)

 

29. 821.161.2.0'06

В41 Віват Г.

Семантика художніх символів у поетичному просторі Василя Стуса [Текст] : монографія / Ганна Віват. – Одеса : Апрель, 2014. – 264 с. – Бібліогр.: с. 244–263 (209 назв).

УДК 821.161.2.0'06

ББК 83.3(4Укр)6-8

кільк. прим.: 1 (ЧЗ№2. – 1)

 

30. 821.161.2.0'06

В41 Віват Г.

З роси, з води і з кетяга калини... Поезія Ігоря Калинця [Текст] : монографія / Ганна Віват. – Одеса : ВМВ, 2012. – 192 с. – Бібліогр.: с. 178–190 (105 назв).

УДК 821.161.2.0'06

ББК 83.3(4Укр)6-8

кільк. прим.: 1 (ЧЗ№2. – 1)

 

31. 821.161.2.0'06

В41 Віват Г.

Лірика дисидентів в інтертекстуальному полі множинності [Текст] : монографія / Ганна Віват. – Одеса : ВМВ, 2010. – 368 с. – Покажч. імен с. 363-367. – Бібліогр.: с. 327–362.

УДК 821.161.2.0'06

ББК 83.3(4Укр)6

кільк. прим.: 1 (ЧЗ№2. – 1)

 

32. 821(075.3)

В68 Волощук Є. В.

Зарубіжна література. 9 клас [Текст] : підруч. для загальноосвіт. навч. закл. / Євгенія Валентинівна Волощук, Володимир Янович Звиняцьковський, Оксана Миколаївна Філенко. – Київ : Генеза, 2017. – 304 с. : іл.

УДК 821(075.3)

ББК 83.3(0)я72

кільк. прим.: 1 (ЧЗ№2. – 1)

 

33. 811.161.2(075.3)

Г52 Глазова О. П.

Українська мова. 9 клас [Текст] : підруч. для загальноосвіт. навч. закл. / Олександра Павлівна Глазова. – Харків : Ранок, 2017. – 240 с. : іл. – Словнички: с. 217-235.

УДК 811.161.2(075.3)

ББК 81.411.4-922

кільк. прим.: 1 (ЧЗ№2. – 1)

 

34. 811.111(075.8)

Г60 Голіцинський Ю. Б.

Граматика англійської мови [Текст] : зб. вправ / Ю. Б. Голіцинський. – 4-те вид. – Київ : А. С. К., 2005. – 544 с. – (Англійська мова для школярів). – Англо-укр. словник: с. 448-513. - Укр.-англ. словник: с. 514-535.

УДК 811.111(075.8)

ББК 81.432.1-2

кільк. прим.: 1 (Аб. підр. – 1)

 

35. 2-79

Д53 Дмитренко В.

Сучасні нетрадиційні релігійні вчення [Текст] : метод. посіб. для студ. спец. 034 "Культорологія" / Віталій Дмитренко, Лук'яненко ; Полтав. нац. пед. ун-т імені В. Г. Короленка. – Полтава : ПНПУ імені В. Г. Короленка, 2017. – 120 с. – Текст укр., англ.

УДК 2-79

ББК 86.391я73

кільк. прим.: 1 (ВРК. – 1)

 

36. 159.98(075.8)

Д84 Дуткевич Т. В.

Теорія і практика розвивально-корекційної роботи психолога [Текст] : навч. посіб. / Тетяна Вікторівна Дуткевич ; Кам'янець-Подільський нац. ун-т імені Івана Огієнка. – Київ, 2017. – 265 с. – Бібліогр.: с. 263–264.

УДК 159.98(075.8)

ББК 88.492я73

кільк. прим.: 2 (ЧЗ№4. – 2)

 

37. 811.161.2'367

І-19 Іваницька Н.

Повнозначне слово української мови в сучасних категорійних вимірах [Текст] : монографія / Ніна Іваницька ; Вінницький держ. пед. ун-т імені Михайла Коцюбинського. – Вінниця : Нілан-ЛТД, 2017. – 266 с. – Бібліогр.: с. 239–262.

УДК 811.161.2'367

ББК 81.411.4-22

кільк. прим.: 1 (ЧЗ№2. – 1)

 

38. 811.111(075.3)

К26 Карпюк О. Д.

Англійська мова (9-й рік навчання) [Текст] : підруч. для 9-го кл. загальноосвіт. навч. закл. / Оксана Дмитрівна Карпюк. – Тернопіль : Астон, 2017. – 288 с. : іл. – Парал. тит. арк. англ.

УДК 811.111(075.3)

ББК 81.432.1-922

кільк. прим.: 1 (ЧЗ№2. – 1)

 

39. 821.161.2.0(075.3)

К56 Коваленко В. М.

Роду криниця віща [Текст] : літ. рідного краю : посіб. для 5 - 11 кл. загальноосвіт. навч. закл. / Валентина Михайлівна Коваленко. – Черкаси : Ю. А. Чабаненко, 2016. – 342 с. : іл. – З автографом автора. – Бібліогр.: с. 336 (30 назв) та в кінці ст.

Автограф: Людині - добротворцю, пречудовому мовотворцю і мовозахисникові Миколі Івановичу - з любов'ю! На неубутню енергію нашого роду українського! В. Коваленко.

УДК 821.161.2.0(075.3)

ББК 83.3(4Укр)я72

кільк. прим.: 1 (ЧЗ№2. – 1)

 

40. 811.161.2'373

К68 Коротич К.

Асоціативно-семантичне макрополе "безпека/небезпека" в дискурсі української преси ХХ-ХХІ століть [Текст] : монографія / Катерина Коротич ; Харків. іст.-філолог. товариство. – Харків, 2017. – 256 с.

УДК 811.161.2'373

ББК 81.411.4-3

кільк. прим.: 1 (Н/а. – 1)

 

41. 811.161.2(038)

К71 Космеда Т.

Короткий українсько-польський словник усталених виразів: еквівалентні слова, фразеологізми, прислів'я та приказки [Текст] / Тетяна Космеда, Олена Гоменюк, Тетяна Осіпова ; Ун-т імені Адама Міцкевича в Познані, Харків. нац. пед. ун-т імені В. Г. Сковороди. – Познань ; Харків : Коло (м. Дрогобич), 2017. – 408 с.

УДК 811.161.2+811.162.1](038)

ББК 81.411.4-4+81.415.3-4

кільк. прим.: 1 (ЧЗ№2. – 1)

 

42. 2:001.8(477)

К78 Кралюк П. М.

Історія релігієзнавства в Україні [Текст] : навч. підруч. / П. М. Кралюк, М. В. Шкрібляк. – Київ : КНТ, 2017. – 160 с.

УДК 2:001.8(477)

ББК 86.2я73

кільк. прим.: 1 (ЧЗ№4. – 1)

 

43. 159.922

К89 Кузнецов М. А.

Жизнестойкость и образ здоровья у студентов [Текст] : монография / Марат Амирович Кузнецов, Лилия Николаевна Зотова. – Харьков : Диса плюс, 2017. – 398 с. – Прил.: 325-397. – Библиогр.: 297–323.

УДК 159.922

ББК 88.52

кільк. прим.: 1 (ЧЗ№4. – 1)

 

44. 159.942.5

К89 Кузнєцов М. А.

Емоційне ставлення студентів до навчання [Текст] : монографія / Марат Амірович Кузнєцов, Яна Вікторівна Козуб. – Харків : Діса Плюс, 2017. – 284 с. – Дод.: с. 261-282. – Бібліогр.: с. 228–259.

УДК 159.942.5

ББК 88.35

кільк. прим.: 1 (ЧЗ№4. – 1)

 

45. 82.0'042

К93 Курціус Е. Р.

Європейська література і латинське середньовіччя [Текст] / Ернст Робетр Курціус ; пер. з нім. А. Онишко. – Львів : Літопис, 2007. – 752 с.

УДК 82.0'042

ББК 83.3(0)42

кільк. прим.: 1 (ЧЗ№2. – 1)

 

46. 821.161.2.0'05

К95 Куцевол О. М.

Вивчення життя і творчості Михайла Коцюбинського через рецепцію літературних і літературно-документальних джерел [Текст] : посібник / Ольга Миколаївна Куцевол. – 2-ге вид., виправ. і доп. – Вінниця : Нілан-ЛТД, 2016. – 402 с. – З автографом авт. – Бібліогр.: с. 377–401.

Автограф: Шановним читачам бібліотеки Полтавського національного педагогічного університету імені В. Г. Короленка. 17.10.2017 р. Куцевол О. М..

УДК 821.161.2.0'05

ББК 83.3(4Укр)5-8

кільк. прим.: 1 (ЧЗ№2. – 1)

 

47. 811.161.2'367

Л66 Личук М. І.

Структура та семантика синтаксично нечленованих одиниць в українській мові [Текст] : монографія / Марія Іванівна Личук ; Нац. ун-т біоресурсів і природокористування України. – Київ : Вид. дім Дмитра Бураго, 2017. – 388 с. – Бібліогр.: с. 343–386.

УДК 811.161.2'367

ББК 81.411.4-22

кільк. прим.: 1 (ЧЗ№2. – 1)

 

48. 808.5

М64 Миропольська Н. Є.

Мистецтво слова в структурі художньої культури учня: теорія і практика [Текст] : [монографія] / Наталія Євгенівна Миропольська ; Ін-т проблем виховання АПН України. – Київ : Парлам. вид-во, 2002. – 204 с. : іл. – Бібліогр.: с.182–201.

УДК 808.5

ББК 83.7

кільк. прим.: 1 (ЧЗ№2. – 1)

 

49. 821.161.2.0'06

Н17 Наєнко М. К.

Поетична карма Людмили Скирди [Текст] : літературно-критичні спостереження / Михайло Кузьмович Наєнко. – Київ : Освіта України, 2016. – 134 с. : портр. – З автографом автора. – Бібліогр. в підрядк. прим.

Автограф: Науковій бібліотеці Полтавського національного педагогічного університету імені Володимира Короленка. М. Наєнко

31.12.2016

.

УДК 821.161.2.0'06

ББК 83.3(4Укр)-8

кільк. прим.: 1 (ЧЗ№2. – 1)

 

50. 811.161.2'373.2

Н42 Недавній А. В.

Народження прізвища [Текст] : вуличні і козацькі прізвища / Анатолій Володимирович Недавній. – Полтава : Полтавський літератор, 2017. – 264 с. – Бібліогр.: с. 258–259.

УДК 811.161.2'373.2

ББК 81.411.4-314

кільк. прим.: 3 (Н/а. – 2, ЧЗ№2. – 1)

 

51. 821.161.2.0'06*

Н43 Неживий О.

Луганщина - земля українська [Текст] : літературно-краєзнавчі статті та нариси / Олексій Неживий. – Вид. 2-ге, доп. й перероб. – Полтава : Полтавський літератор, 2017. – 166 с. – З атографом автора.

Автограф: Бібліотеці ПНПУ імені В. Г. Короленка від автора. 22.11.2017 р.

УДК 821.161.2.0'06*

ББК 83.3(4Укр)6-8

кільк. прим.: 1 (Н/а. – 1)

 

52. 821(075.3)

З-35 Зарубіжна література. 9 клас [Текст] : підруч. для загальноосвіт. навч. закл. / О. М. Ніколенко, М. О. Зуєнко, Б. В. Стороха [та ін.]. – Київ : Грамота, 2017. – 176 с. : іл.

УДК 821(075.3)

ББК 83.3(0)я72

кільк. прим.: 1 (ЧЗ№2. – 1)

 

53. 821.161.2.0'06

Н73 Новиков А.

Літературні пріоритети Олександра Довженка [Текст] : монографія / Анатолій Новиков, Наталія Троша, Світлана Максимчук-Макаренко ; за ред. А. О. Новикова. – Суми : Вид-во Вінниченка М. Д., 2016. – 212 с.

УДК 821.161.2.0'06

ББК 83.3(4Укр)6-8

кільк. прим.: 1 (ЧЗ№2. – 1)

 

54. 821.111(73).09

Н93 Ньюман Ш.

Подлинная история "Кода да Винчи" [Текст] = Newman Sharan.The Real History Benind the da Vinci Cod / Шаран Ньюман ; пер. с англ. В. И. Генкина. – Москва : Книжный клуб 36,6, 2006. – 365 с. – Библиогр.: с. 359–363 и в подстроч. примеч.

УДК 821.111(73).09

ББК 83.3(7Спо)

кільк. прим.: 1 (Н/а. – 1)

 

55. 821.161.2.09

П18 Параскевич П. К.

Статті, тези, есе, інтерв'ю... [Текст] : до 100-річчя Херсонського державного університету / Павло Кіндратович Параскевич. – Херсон : ХДУ, 2017. – 248 с.

УДК 821.161.2.09

ББК 83.3(4Укр)6

кільк. прим.: 1 (Н/а. – 1)

 

56. 821.161.2.0'06*

П22 Пащенко В.

Олесь Гончар у тоталітарній системі [Текст] : монографія / Володимир Пащенко ; уклад.: М. Степаненко, Л. Бабенко, В. Орєхова ; Полтав. нац. пед. ун-т імені В. Г. Короленка. – Полтава : ПНПУ імені В. Г. Короленка, 2017. – 276 с.

УДК 821.161.2.0'06*

ББК 83.3(4Укр)6-8

кільк. прим.: 1 (ВРК. – 1)

 

57. 821.161.2.0'06

П42 Повар О.

Минуле в лабіринтах надвечір'я. "Мала" і "літературна" вітчизна Михайла Наєнка [Текст] / Ольга Повар. – Київ : Освіта України, 2017. – 98 с. – З автографом. – Бібліогр.: с. 87–95.

Автограф: Науковій бібліотеці ПНПУ імені Володимира Короленка. За дорученням авторки. М. Наєнко.

УДК 821.161.2.0'06

ББК 83.3(4Укр)

кільк. прим.: 1 (ЧЗ№2. – 1)

 

58. 316.6(075.8)

П45 Подшивалкіна В. І.

Соціально-психологічний практикум [Текст] / Валентина Іванівна Подшивалкіна, Капітолина Георгіївна Дементьєва ; Одес. нац. ун-т імені І. І. Мечникова, Ін- т математики., екон., та механіки від. психології, Каф. соц., і прикладної психології. – Київ : КНТ, 2015. – 104 с. – Бібліогр: с. 23–24.

УДК 316.6(075.8)

ББК 88.5я73

кільк. прим.: 1 (ЧЗ№4. – 1)

 

59. 37.015.3

Р28 Рашковська І. В.

Формування психологічного клімату в школі [Текст] / Ілона Владиславівна Рашковська ; упоряд. Т. Червонна. – Київ : Шк. світ, 2017. – 152 с. : іл. – (Бібліотека "Шкільного світу"). – Бібліогр. с. 150–151 (37 назв).

УДК 37.015.3

ББК 88.840

кільк. прим.: 2 (ЧЗ№4. – 2)

 

60. 159.9

Р49 Рибалка В. В.

Методологічні проблеми наукової психології [Текст] : посібник / Валентин Васильович Рибалка ; Ін-т педагогічної освіти і освіти дорослих НАПН України. – Київ : Талком, 2017. – 245 с.

УДК 159.9

ББК 88в

кільк. прим.: 5 (ЧЗ№4. – 2, Н/а. – 3)

 

61. 159.9(075.8)

С13 Савчин М. В.

Загальна психологія [Текст] : навч. посіб. / Мирослав Васильович Савчин. – Київ : Академвидав, 2012. – 464 с. – (Альма-матер). – Термінолог. слов.: с. 447-457. – Бібліогр.: с.458–461.

УДК 159.9(075.8)

ББК 88.3я73

кільк. прим.: 1 (ЧЗ№4. – 1)

 

62. 821.161.2.0

С16 Салига Т.

"О націє моя, роздерта і розбита" [Текст] / Тарас Салига. – Київ, 2017. – 152 с. – (Українська бібліотека імені Івана Багряного ; вип. 3). – Алф. покаж. імен: с. 142–149.

УДК 821.161.2.0

ББК 83.3(4Укр)6-8

кільк. прим.: 1 (ЧЗ№2. – 1)

 

63. 316.6(075.8)

С77 Ставицька С. О.

Соціальна психологія [Текст] : практикум : навч. посіб. / Світлана Олексіївна Ставицька, Валентина Віталіївна Волошина ; Ін-т соціології, психології та управління, Нац. пед. ун-т імені М. П. Драгоманова. – Київ : Каравела, 2013. – 320 с.

УДК 316.6(075.8)

ББК 88.5я73

кільк. прим.: 1 (ЧЗ№4. – 1)

 

64. 811.161.2'273

С79 Степаненко М.

Політичне сьогодення української мови: актуальний перифрастикон [Текст] : монографія / Микола Степаненко. – Харків : Видавець Іванченко І. С., 2017. – 616 с. – З автографом автора.

Автограф: Найріднішій у світі книгозбірні, шанувальникам Українського Слова на присвітлі дні майбутні. У День української писемності та мови з непроминальною щирістю - випускник філолог Микола Степаненко. 9.11.2017 р.

УДК 811.161.2'273

ББК 81.411.40

кільк. прим.: 1 (ВРК. – 1)

 

65. 316.6(075.8)

Т32 Темрук О. В.

Соціальна психологія [Текст] : практикум : навч. посіб. / Олена Василівна Темрук ; Нац. пед. ун-т імені М. П. Драгоманова. – Київ : Каравела, 2013. – 280 с.

УДК 316.6(075.8)

ББК 88.5я73

кільк. прим.: 1 (ЧЗ№4. – 1)

 

66. 821.161.2.0(075.8)

Т51 Токмань Г. Л.

Методика навчання української літератури в середній школі [Текст] : підручник / Ганна Леонідівна Токмань. – Київ : Академія, 2013. – 312 с. – (Альма-матер). – Термінолог. слов.: с. 297-303. – Бібліогр.: с. 304–308.

УДК 821.161.2.0(075.8)

ББК 83.3(4Укр)я73+74.268.3(4Укр)я73

кільк. прим.: 1 (Аб. підр. – 1)

 

67. 811.161.2'373

Т85 Тупиця О. Ю.

Безеквівалентна лексика в поетичному тексті: проблема створення етномовної картини світу [Текст] / Олександр Юрійович Тупиця ; Полтав. держ. пед. ун-т імені В. Г. Короленка. – Полтава : АСМІ, 2007. – 88 с.

УДК 811.161.2'373

ББК 81.411.4-3

кільк. прим.: 1 (ВРК. – 1)

 

68. 821.112.2.0(091)

Ф63 Фіськова С.

Історія німецької літератури: Періоди, напрямки розвитку, ідеї, постаті [Текст] = Geschichte der Deutschen Literatur in Perioden, Entwicklungsrichtungen, Ideen und Namen : навч.-метод. посіб. / Світлана Фіськова ; передм. Т. Буйницької. – Львів : ПАІС, 2003. – 340 c. – Текст нім., укр.

УДК 821.112.2.0(091)

ББК 83.3(4Нім)

кільк. прим.: 1 (ЧЗ№2. – 1)

 

69. 159.923

Ф95 Фурман А. А.

Психологія особистості: ціннісно-орієнтаційний вимір [Текст] : монографія / Анатолій Анатолійович Фурман. – Одеса ; Тернопіль : ОНПУ : ТНЕУ, 2016. – 312 с.

УДК 159.923

ББК 88.37

кільк. прим.: 1 (ЧЗ№4. – 1)

 

70. 811.161.2'35

Х17 Хало О.

Рідна мова над усе: правопис у віршах [Текст] / Ольга Хало. – Миргород, 2017. – 68 с.

УДК 811.161.2'35

ББК 81.411.4-8

кільк. прим.: 1 (ЧЗ№2. – 1)

 

71. 27-726.3

Ч-49 Чернухін Є.

Архів протоієрея Трифілія Карацоглу: першоджерела з історії греків Криму та Надазов'я ХVІІІ ст. у фондах Інституту рукопису Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського [Текст] : монографія / Євген Чернухін ; НАН України, НБУ імені В. І. Вернадського, Ін-т рукопису. – Київ, 2016. – 320 с.

УДК 27-726.3

ББК 86.29(4Укр)-8

кільк. прим.: 2 (Н/а. – 2)

 

72. 811.161.2'374

Ш24 Шаповал Ю. С.

Витоки походження українців ( на основі української лексики полтавського регіону) [Текст] / Юрій Сергійович Шаповал, Станіслав Юрійович Шаповал. – Полтава : Укрпромторгсервіс, 2017. – 200 с. – Бібліогр.: с. 193–196 (72 назви).

УДК 811.161.2'374+94(=161.2)

ББК 81.411.4-41+63.52(4Укр)

кільк. прим.: 1 (ЧЗ№2. – 1)

 

73. 88.3

Ш59 Шилова Т. А.

Психодиагностика и коррекция детей с отклонениями в поведении [Текст] : практическое пособ. / Т. А. Шилова. – Москва : Айрис-пресс, 2004. – 176 с. – (Библиотека психолога образования). – Библиогр.: с. 171–174.

УДК 159.9

ББК 88.3+88.492

кільк. прим.: 1 (Н/а. – 1)

 

Загальна кількість примірників: 85

Місця збереження документів:

Х/а - Художній абонемент

ВРК - Відділ рідкісної книги

 

1. 821.161.1'05

Т87 Тургенев И. С.

Повести [Текст] / Иван Сергеевич Тургенев. – Москва : Худож. лит., 1987. – 480 с. – (Библиотека юношества).

УДК 821.161.1'05

ББК 84(4РОС)1

кільк. прим.: 1 (Х/а. – 1)

 

2. 821.161.1'05

Ч-56 Чехов А. П.

Рассказы [Текст] : для сред. и ст. шк. возраста / Антон Павлович Чехов ; худож. К. Музыка. – Киев : Вэсэлка, 1989. – 216 с.

УДК 821.161.1'05

ББК 84(4РОС)1

кільк. прим.: 14 (Х/а. – 14)

 

3. 821.111(73)

М67 Митчелл М.

Унесенные ветром [Текст] : в 2 т. Т. 1 / Маргарет Митчелл ; пер. с англ. Т. Озерской. – Москва : Аспол, 1993. – 448 с.

УДК 821.111(73)

ББК 84(7СПО)

кільк. прим.: 1 (Х/а. – 1)

 

4. 821.111(73)

М67 Митчелл М.

Унесенные ветром [Текст] : в 2 т. Т. 2 / Маргарет Митчелл ; пер. с англ. Т. Озерской. – Москва : Аспол, 1993. – 448 с.

УДК 821.111(73)

ББК 84(7СПО)

кільк. прим.: 1 (Х/а. – 1)

 

5. 821.111(73)

Б68 Блейк Д.

Дерзкие мечты [Текст] : роман / Дженнифер Блейк ; пер. с англ. Т. М. Юдинцевой. – Москва : Эксмо-Пресс, 1998. – 528 с. – (Соблазны).

УДК 821.111(73)

ББК 84(7СПО)

кільк. прим.: 1 (Х/а. – 1)

 

6. 821.111

Д96 Дюморье Д.

Ребекка [Текст] / Дафна Дюморье ; пер. с англ. Г. Осторвской. – Москва : ЭКСМО-Пресс, 1998. – 528 с. – (Очарованная душа).

УДК 821.111

ББК 84(4ВЕЛ)

кільк. прим.: 1 (Х/а. – 1)

 

7. 821.111(73)

П35 Питерс Э.

Ночной поезд в Мемфис [Текст] / Элизабет Питерс ; пер. с англ. И. Я. Дорониной. – Москва : АСТ, 1999. – 464 с.

УДК 821.111(73)

ББК 84(7СПО)

кільк. прим.: 1 (Х/а. – 1)

 

8. 821.161.2'06

В41 Віват Г.

Крилата душа [Текст] : поезія / Ганна Віват. – Одеса : Негоціант, 2002. – 72 с. : іл.

УДК 821.161.2'06

ББК 84(4УКР)6

кільк. прим.: 1 (Х/а. – 1)

 

9. 821.161.1'06

П37 Платова В.

Ужасные невинные [Текст] : [роман] / Виктория Платова. – Москва : Астрель: АСТ, 2005. – 512 с.

УДК 821.161.1'06

ББК 84(4РОС)6

кільк. прим.: 1 (Х/а. – 1)

 

10. 821.161.1'05

З-81 Золотой век поэзии. Поэты пушкинской поры [Текст] / сост., предисл. и коммент. Н. И. Якушина ; худож. В. П. Панов. – Москва : АСТ : Астрель : Люкс, 2005. – 288 с. – (Хрестоматия школьника).

УДК 821.161.1'05

ББК 84(4РОС)1

кільк. прим.: 1 (Х/а. – 1)

 

11. 821.133.1

Т35 Террайль П.

Страсть Трефового Валета [Текст] : [роман] / Понсон Террайль. – Москва : РИПОЛ классик, 2005. – 320 с. – (Король - Сердцеед).

УДК 821.133.1

ББК 84(4ФРА)

кільк. прим.: 1 (Х/а. – 1)

 

12. 821.161.1'05

О-77 Островский А. Н.

Драматургия [Текст] / Александр Николаевич Островский. – Москва : АСТ : Астрель, 2006. – 240 с. – (Хрестоматия школьника).

УДК 821.161.1'05

ББК 84(4РОС)6

кільк. прим.: 1 (Х/а. – 1)

 

13. 821.161.1'06

М42 Медведев В. В.

Баранкин, будь человеком! [Текст] / Валерий Владимирович Медведев. – Москва : Астрель : АСТ, 2006. – 192 с. – (Хрестоматия школьника).

УДК 821.161.1'06

ББК 84(4РОС)6

кільк. прим.: 1 (Х/а. – 1)

 

14. 821.111(73)

К89 Кук Э.

Предсказание [Текст] / Эйлин Кук ; пер. с англ. Т. Придубковой. – Харьков ; Белгород : Клуб семейного досуга, 2007. – 272 с.

УДК 821.111(73)

ББК 84(7СПО)

кільк. прим.: 1 (Х/а. – 1)

 

15. 821.161.1'06

Н34 Науменко Г. М.

Вся славянская мифология [Текст] : [для млад. и сред. шк. возраста] / Георгий Маркович Науменко. – Москва : Астрель : АСТ, 2007. – 192 с. – (Хрестоматия школьника). – На обл. автор не указан.

УДК 821.161.1'06

ББК 84(4РОС)6

кільк. прим.: 1 (Х/а. – 1)

 

16. 821.111(73)

Л94 Люк Р.

Сладкий поцелуй [Текст] / Рэни Люк, Фрэнсис Рэй, Мериэнн Рейд ; пер. с англ. Б. Войченко. – Харьков ; Белгород : Клуб Семейного Досуга, 2007. – 288 с. – (Грешные желания).

УДК 821.111(73)

ББК 84(7СПО)

кільк. прим.: 1 (Х/а. – 1)

 

17. 821.113.6

Л59 Линдгрен А.

Черстин и я [Текст] : повесть / Астрид Линдгрен ; пер. со шведск. Т. Шапошниковой ; худож. А. Власова. – Москва : АСТ : Астрель, 2008. – 192 с. – (Хрестоматия школьника).

УДК 821.113.6

ББК 84(4ШВЕ)

кільк. прим.: 1 (Х/а. – 1)

 

18. 821.111

Э15 Эвинг Б.

Гипнотизер [Текст] / Барбара Эвинг. – Харьков ; Белгород : Клуб Семейного Досуга, 2008. – 448 с.

УДК 821.111

ББК 84(4ВЕЛ)

кільк. прим.: 1 (Х/а. – 1)

 

19. 821.161.2'06

Х85 Хоткевич Г. М.

Авірон ; Камінна дуща [Текст] : повісті / Гнат Мартинович Хоткевич ; худож.-оформ. А. С. Ленчик. – Харків : Фоліо, 2009. – 380 с. – (Українська література).

УДК 821.161.2'06

ББК 84(4УКР)6

кільк. прим.: 1 (Х/а. – 1)

 

20. 821.161.1'06

Ц27 Цветаева М. И.

Избранное. Стихотворения и поэмы [Текст] / Марина Иванована Цветаева. – Москва : АСТ : Астрель, 2009. – 224 с. – (Хрестоматия школьника).

УДК 821.161.1'06

ББК 84(4РОС)6

кільк. прим.: 1 (Х/а. – 1)

 

21. 821.161.2'06

В41 Віват Г.

Біле і чорне [Текст] : поезія / Ганна Віват. – Одеса : КП ОМД, 2009. – 60 с. : іл.

УДК 821.161.2'06

ББК 84(4УКР)6

кільк. прим.: 1 (Х/а. – 1)

 

22. 821.161.1'05

К21 Карамзин Н. М.

Бедная Лиза [Текст] : [для сред. шк. возраста] / Николай Михайлович Карамзин. – Москва : АСТ : Астрель, 2010. – 160с. – (Хрестоматия школьника).

УДК 821.161.1'05

ББК 84(4РОС)1

кільк. прим.: 1 (Х/а. – 1)

 

23. 821.111(73)

Л76 Лондон Д.

Собрание сочинений [Текст] : в 13 т. Т. 1 : Сердца трех / Джек Лондон. – Харьков ; Белгород : Клуб Семейного досуга, 2010. – 416 с.

УДК 821.111(73)

ББК 84(7СПО)

кільк. прим.: 1 (Х/а. – 1)

 

24. 821.161.2'05

Ф83 Франко І.

Круцю, круцю, журавлі... [Текст] / Іван Франко ; худож. оформ. обкл. та іл. Ігоря Козія. – Тернопіль : Навчальна книга - Богдан, 2011. – 88 с. – (Українські письменники дітям).

УДК 821.161.2'05

ББК 84(4УКР)1

кільк. прим.: 1 (Х/а. – 1)

 

25. 821.161.2'05

С44 Сковорода Г.

Полное собрание сочинений [Текст] : в 2 т. Т. 1 : Трактаты и диалоги / Григорий Сковорода ; пер. рос. Р. Киселева, под ред. С. Йосипенка. – Киев : Богуславкнига, 2011. – 432 с.

УДК 821.161.2'05

ББК 84(4УКР)1

кільк. прим.: 2 (Х/а. – 2)

 

26. 821.14'02

Э29 Эзоп

Басни [Текст] / Эзоп, Лафонтен Жан. – Москва : Эксмо, 2011. – 160 с. – (Классика в школе).

УДК 821.14'02

ББК 84(0)3

кільк. прим.: 1 (Х/а. – 1)

 

27. 821.161.2'05

С44 Сковорода Г.

Полное собрание сочинений [Текст] : в 2 т. Т. 2 : Проза. Поэзия. Переводы. Письма. Разное / Григорий Сковорода ; пер. рос. Р. Киселева, под ред. С. Йосипенка. – Киев : Богуславкнига, 2012. – 488 с.

УДК 821.161.2'05

ББК 84(4УКР)1

кільк. прим.: 2 (Х/а. – 2)

 

28. 821.111(73)

П41 По Э. А.

Падение дома Ашеров [Текст] : рассказы : пер. с англ. / Эдгар Аллан По. – Москва : Эксмо, 2012. – 160 с. – (Классика в школе).

УДК 821.111(73)

ББК 84(7СПО)

кільк. прим.: 1 (Х/а. – 1)

 

29. 821.161.2'06

Т16 Талан С.

Коли ти поруч [Текст] / Світлана Талан. – Харків : Клуб СімейногоДозвілля, 2012. – 320 с. – (Коронація слова).

УДК 821.161.2'06

ББК 84(4УКР)6

кільк. прим.: 1 (Х/а. – 1)

 

30. 821.112.2

Г45 Гёте И. В.

Страдания юного Вертера [Текст] / Иоганн Вольфганг Гёте ; пер. с нем. Н. Г. Касаткиной. – Москва : Эксмо, 2012. – 160 с. – (Классика в школе).

УДК 821.112.2

ББК 84(4НІМ)

кільк. прим.: 1 (Х/а. – 1)

 

31. 821.161.2'06

В20 Васянович Г. П.

З роси і води... [Текст] : [поезія] / Григорій Петрович Васянович. – Вид. 2-ге, допов. – Львів : Норма, 2013. – 172 с.

УДК 821.161.2'06

ББК 84(4УКР)6

кільк. прим.: 1 (Х/а. – 1)

 

32. 821.161.2'06

В20 Васянович Г. П.

Байки, мініатюри [Текст] / Григорій Петрович Васянович. – 2-ге вид., допов. – Львів : Норма, 2013. – 128 с. – З автографом автора.

Автограф: Високоповажному пану Ректорові Миколі Івановичу Степаненку зі щирим побажанням доброго гумору - автор Г. Васянович

12.04.2017 р.

УДК 821.161.2'06

ББК 84(4УКР)6

кільк. прим.: 2 (Х/а. – 2)

 

33. 821.161.2'06

М69 Міхалевський В.

Яблука райські [Текст] : поезії / Віталій Міхалевський. – Маріуполь ; Донецьк : Азов'є, 2013. – 210 с. – (Проект "Многоцветье имен" Бібліотечка "Діалог із долею". Серія " Творчість. Співдружність. Духовність" ; т. 4). – З автографом.

Автограф: Дорогому Николаю Ивановичу от основателя библиотечки, издателя А. Б. Воронова. 15.02.2017, Полтава

.

УДК 821.161.2'06

ББК 84(4УКР)

кільк. прим.: 1 (Х/а. – 1)

 

34. 821.161.2'06

В20 Васянович Г. П.

Колесо долі [Текст] : поезія / Григорій Петрович Васянович. – Львів : Норма, 2013. – 216 с. – Глосарій: с. 196-205. - З автографом автора.

Автограф: Високоповажному Степаненку Миколі Івановичу - панові Ректорові зі щирим побажанням доброї Долі, щасливого радісного Буття - автор Г. Васянович

12.04.2017 р.

УДК 821.161.2'06

ББК 84(4УКР)6

кільк. прим.: 1 (Х/а. – 1)

 

35. 821.161.2'06

З-80 Золотая струна [Текст] : сборник призведений писателей Беларуси и Украины / сост. Алесь Бадак ; предисл. Алеся Карлюкевича. – Минск : Звязда, 2013. – 256 с. – (Созвучие сердец).

УДК 821.161.2'06+821.161.3

ББК 84(4УКР)6+84(4БІЛ)

кільк. прим.: 1 (Х/а. – 1)

 

36. 821.161.2'06

Р63 Рожновський С.

Мої дощі [Текст] : вірші, графіка / Сергій Рожновський. – Маріуполь ; Донецьк : Азов'є, 2014. – 262 с. – (Проект "Многоцветье имен" Бібліотечка "Діалог із долею". Серія " Творчість. Співдружність. Духовність" ; т. 11).

УДК 821.161.2'06

ББК 84(4УКР)

кільк. прим.: 1 (Х/а. – 1)

 

37. 821.111(73)

К41 Кінг С.

Містер Мерседес [Текст] : роман / Стівен Кінг ; пер. з англ. та ком. О. Красюка. – Харків : Клуб Сімейного дозвілля, 2014. – 544 с.

УДК 821.111(73)

ББК 84(7СПО)

кільк. прим.: 1 (Х/а. – 1)

 

38. 821.161.1'05

П91 Пушкин А. С.

Евгений Онегин [Текст] / Александр Сергеевич Пушкин. – Москва : Эксмо, 2014. – 240 с. – (Классика в школе).

УДК 821.161.1'05

ББК 84(4РОС)1

кільк. прим.: 1 (Х/а. – 1)

 

39. 821.133.1

П27 Перро Ш.

Золота скарбниця казок [Текст] / Шарль Перро. – Київ : Країна мрій, 2015. – 96 с. : іл.

УДК 821.133.1

ББК 84(4ФРА)

кільк. прим.: 1 (Х/а. – 1)

 

40. 821.111

Ш41 Шекспир У.

Гамлет [Текст] / Уильям Шекспир ; пер. с англ. Б. Пастернака. – Москва : Эксмо, 2015. – 224 с. – (Классика в школе).

УДК 821.111

ББК 84(4ВЕЛ)

кільк. прим.: 1 (Х/а. – 1)

 

41. 821.111

Ш81 Шоу Д. Б.

Пігмаліон ; Свята Йоанна [Текст] : п'єси / Джордж Бернард Шоу ; худож. Наталія Клочкова. – Київ : Країна мрій, 2015. – 320 с. – (Читаємо разом із Всеволодом Нестайком).

УДК 821.111

ББК 84(4ВЕЛ)

кільк. прим.: 1 (Х/а. – 1)

 

42. 821.161.2'06

В20 Васянович Г. П.

Із штольні серця [Текст] : поезія / Григорій Петрович Васянович. – Львів : Норма, 2015. – 316 с. – З автографом автора.

Автограф: Високоповажному панові Ректорові - Миколі Івановичу Степаненку зі щирим побажанням здорового серця і радості, щастя - автор Г. Васянович

12.04.2017 р.

УДК 821.161.2'06

ББК 84(4УКР)6

кільк. прим.: 2 (Х/а. – 2)

 

43. 821.161.2'06

С77 Стасюк О.

Я надиктовую пальцями тишу [Текст] / Ольга Стасюк. – Львів : Свічадо, 2015. – 384 с.

УДК 821.161.2'06

ББК 84(4УКР)6

кільк. прим.: 1 (Х/а. – 1)

 

44. 821.161.2'06

Б24 Баран І.

Мить - як вічність [Текст] : поезія / Іван Баран. – Чернігів : Десна Поліграф, 2015. – 64 с.

УДК 821.161.2'06

ББК 84(4УКР)6

кільк. прим.: 1 (Х/а. – 1)

 

45. 821.161.2(477.53)

Б72 Бовдир О.

Струна [Текст] / Ольга Бовдир. – Полтава : Полтавський літератор, 2015. – 188 с. – З автографом автора.

Автограф: Науковій бібліотеці ім. М. Жовтобрюха ПНПУ ім. В. Г. Короленка від автора. 1.11.17. Котельва

.

УДК 821.161.2(477.53)

ББК 84(4УКР-4ПОЛ)

кільк. прим.: 1 (Х/а. – 1)

 

46. 821.161.2'06

К56 Ковтун О. В.

Щербата лірика [Текст] / Олександр Володимирович Ковтун. – [Б. м.] : ТВЦ Саксонія, 2015?. – 40 с.

УДК 821.161.2'06

ББК 84(4УКР)6

кільк. прим.: 1 (Х/а. – 1)

 

47. 821.161.2'06

К17 Калинове гроно [Текст]. Т. 4 : Антологія сатири й гумору полтавських літераторів XX - початку XXI століть / за ред. М. Г. Любивого. – Полтава : Полтавський літератор", 2016. – 328 с.

УДК 821.161.2'06+821.161.2(477.53)

ББК 84(4УКР)6+84(4УКР-4ПОЛ)

кільк. прим.: 7 (Х/а. – 7)

 

48. 821.161.2'06

К37 Кешеля Д.

Родаки [Текст] : роман-колаж із стихій життя / Дмитро Кешеля. – Київ : Академія, 2016. – 384 с. – (Серія "Ім'я").

УДК 821.161.2'06

ББК 84(4УКР)

кільк. прим.: 1 (Х/а. – 1)

 

49. 821.161.2'06

С79 Степовичка Л.

Німці в городі [Текст] : проза : у 2 кн. Кн. 2 / Леся Степовичка. – Дніпро : Ліра, 2016. – 448 с. – З автографом автора.

Автограф: Дорогому Другу Миколі том 2-й вслід 1-му. З любов'ю і втіхою від нашої дружби. Київ, 15.11.2017 р.

УДК 821.161.2'06

ББК 84(4УКР)6

кільк. прим.: 1 (Х/а. – 1)

 

50. 821.161.2(477.53)

К72 Костенко М. В.

Полтавець Короленко [Текст] : книга про борця / Микола Васильович Костенко. – Полтава : Полтавський літератор, 2016. – 106 с. : іл.

УДК 821.161.2(477.53)

ББК 84(4УКР-4ПОЛ)

кільк. прим.: 6 (Х/а. – 6)

 

51. 821.161.2'06

В64 Возіянов М.

Смішний заєць 2 [Текст] : роздуми братів наших менших і не тільки... : байки звичні та ліричні / Микола Возіянов. – 2-вид., допов. та переробл. – Харків : Майдан, 2016. – 102 с. – З автографом автора.

Автограф: Вельмиповажному Миколі Івановичу Степаненку! Талановитому синові Землі Полтавської! З пошаною М. Возіянов.

УДК 821.161.2'06

ББК 84(4УКР)6

кільк. прим.: 1 (Х/а. – 1)

 

52. 821.161.2'06

В64 Возіянов М.

А ми байку баємо... [Текст] : байки у прозі / Микола Возіянов. – Харків : Майдан, 2016. – 72 с. – З автографом автора.

Автограф: Вельмишановному Миколі Івановичу Степаненку! Будемо ми - буде і Україна! Буде Україна - будемо і ми! З пошаною М. Возіянов.

УДК 821.161.2'06

ББК 84(4УКР)6

кільк. прим.: 1 (Х/а. – 1)

 

53. 821.161.2(477.53)

М71 Міщенко О. М.

Донбас [Текст] : поезії / Олександр Михайлович Міщенко. – Миргород : Миргород, 2016. – 28 с.

УДК 821.161.2(477.53)

ББК 84(4УКР-4Пол))6

кільк. прим.: 1 (Х/а. – 1)

 

54. 821.521*

Б27 Басьо М.

Поезії [Текст] / Мацуо Басьо ; пер. з яп. вступ. ст. та прим. В. О. Панченка ; дизайн та худож. оформ. О. Г. Здор. – 2-ге вид. – Київ : Веселка, 2016. – 312 с. : іл. – Прим.: с. 208-288. - Текст: укр., яп.

УДК 821.521*

ББК 84(5ЯПО)

кільк. прим.: 1 (Х/а. – 1)

 

55. 821.161.2'06

Г83 Гризун А. П.

Джинсове небо [Текст] : лірика / Анатолій Пилипович Гризун. – Суми : ВВП "Мрія-1", 2016. – 172 с. – З автографом автора.

Автограф: Панові Миколі Степаненку лінгвістові і літературознавцеві... А. Гризун

2017 р.

УДК 821.161.2'06

ББК 84(4УКР)6

кільк. прим.: 1 (Х/а. – 1)

 

56. 821.161.2'06

К17 Калашник В. С.

Тет-а-тет з Аквітанією... та інші враження. Бордо 1974-1976 [Текст] / Володимир Семенович Калашник. – Харків : Майдан, 2016. – 218 с. – З автографом автора.

Автограф: Дорогому Миколі Івановичу Степаненкові - з великою вдячністью за перше оприлюднення одного з розділів книжки в " Рідному краю" (2016, №1). Сподіваюсь, що з цим примірником можуть ознайомитися й наші колеги та друзі...

Щиро Ваш В. Калашник

20.04.2017 р.

УДК 821.161.2'06

ББК 84(4УКР)6

кільк. прим.: 1 (Х/а. – 1)

 

57. 821.161.2'06

С34 Сидоров В. І.

Зваблення скіфа [Текст] / Василь Іванович Сидоров. – Черкаси : Вертикаль, 2016. – 316 с.

УДК 821.161.2'06

ББК 84(4УКР)6

кільк. прим.: 2 (Х/а. – 2)

 

58. 821.161.2'06

К56 Ковальов А.

Здоровий сміх із гірким перцем [Текст] / Андрій Ковальов. – Київ : Арт Економі, 2017. – 84 с.

УДК 821.161.2'06

ББК 84(4УКР)

кільк. прим.: 5 (Х/а. – 5)

 

59. 821.161.2'06

С56 Сова А. (Плохіш)

Звіт за серпень' 14 [Текст] / Андрій Сова ; худож.-оформл. В. М. Карасик. – Харків : Фоліо, 2017. – 156 с. : іл. – З автографом автора.

Автограф: Бібліотеці моєї альма-матері, ПДПУ ім. В. Г. Короленка від не найкращого студента Андрія (Плохіша) Сови! 15.10.2017 р..

УДК 821.161.2'06

ББК 84(4УКР)6

кільк. прим.: 1 (Х/а. – 1)

 

60. 821.161.2'06

Ф24 Фаріон І. Є.

Крапля [Текст] : з поетичного спадку : [поезії, переклади] / Іван Єлисейович Фаріон ; упоряд. і вступ. сл. Д. Пилипчука. – Київ : Просвіта, 2017. – 192 с. : іл.

УДК 821.161.2'06

ББК 84(4УКР)6

кільк. прим.: 1 (Х/а. – 1)

 

61. 821.161.2'06

С77 Стасюк О.

Я тут, з тобою. І моя молитва [Текст] / Ольга Стасюк. – Вінниця, 2017. – 18 с.

УДК 821.161.2'06

ББК 84(4УКР)6

кільк. прим.: 2 (Х/а. – 2)

 

62. 821.161.2'06

Б61 Біливода П. М. (Шевченко П. М.)

Ось така мені випала доля [Текст] : поезія та листи / Петро Миколайович Біливода ; післямова О. Неживого. – 2-ге вид., виправл. і допов. – Київ : Фенікс, 2017. – 256 с. – З автогравом О. Неживого - автора післямови.

Автограф: Бібліотеці ПНПУ імені В. Г. Короленка від автора післямови. О. Неживий

11.10.2017 р.

УДК 821.161.2'06

ББК 84(4УКР)6

кільк. прим.: 2 (Х/а. – 2)

 

63. 821.161.2'06

Г67 Горбачук В.

У вирі подій, думок і тривог. Фрагменти пережитого-передуманого (1966-1973) [Текст] / Василь Горбачук ; упоряд. Д. В. Горбачук. – Слов'янськ : Б. І. Маторін, 2017. – 472 с. : фото.

УДК 821.161.2'06

ББК 84(4УКР)6-46

кільк. прим.: 1 (Н/а. – 1)

 

64. 821.161.2'06

Х21 Харківець О. (Лашко)

Між землею і небом [Текст] : вірші / Олена Харківець. – Кобеляки : КП "Вид-во "Кобеляки", 2017. – 140 с. – З автографом автора.

Автограф: Миколі Степаненкові для розсуду і критики від колишньої студентки. 04.06.2017 р. О. Харківець.

УДК 821.161.2'06

ББК 84(4УКР)6

кільк. прим.: 1 (Х/а. – 1)

 

65. 821.161.2'06

Б24 Баран І.

Татуювання паперу [Текст] : поезія / Іван Баран. – Чернігів : Десна Поліграф, 2017. – 32 с.

УДК 821.161.2'06

ББК 84(4УКР)6

кільк. прим.: 1 (Х/а. – 1)

 

66. 821.161.2'06

М34 Матущак В.

Усе, що маю [Текст] : поезії / Валентина Матущак. – Харків : НТМТ, 2017. – 508 с.

УДК 821.161.2'06

ББК 84(4УКр)6

кільк. прим.: 2 (Х/а. – 2)

 

67. 821.161.2'06

Ш38 Шевченко С.

Будь, як Земля. Не зійди із осі! Поетичні афоризми Михайла Шевченка [Текст] / Світлана Шевченко. – Київ : Укр. письменник, 2017. – 104 с.

УДК 821.161.2'06

ББК 84(4УКР)6

кільк. прим.: 1 (Х/а. – 1)

 

68. 821.161.2(477.53)

С47 Слєпцов В. А.

Зорінь [Текст] : поезії / Володимир Анатолійович Слєпцов. – Полтава : АСМІ, 2017. – 82 с. – З автографом автора.

Автограф: Миколі Івановичу з глибокою повагою від автора. В. Слєпцов

19.11.2017 р..

УДК 821.161.2(477.53)

ББК 84(4УКР-4ПОЛ)

кільк. прим.: 1 (Х/а. – 1)

 

69. 821.161.2(477.53)

С47 Слєпцов В. А.

Наймиліший край [Текст] : вибрані твори для дітей / Володимир Анатолійович Слєпцов. – Полтава : Полтавський літератор, 2017. – 96 с. : іл. – З автографом автора.

Автограф: Миколі Івановичу з найкращими побажаннями і глибокою повагою від автора. В. Слєпцов.

19.11.2017 р..

УДК 821.161.2(477.53)

ББК 84(4УКР-4ПОЛ)

кільк. прим.: 1 (Х/а. – 1)

 

70. 821.111

В27 Веллс Г. Д.

Невидимець ; Машина часу [Текст] / Герберт Джордж Веллс ; пер. з англ. Миколи Іванова. – Київ : Знання, 2017. – 224 с. – (Класна література).

УДК 821.111

ББК 84(4ВЕЛ)

кільк. прим.: 1 (Х/а. – 1)

 

71. 821.134.2

Л77 Лопе д. В.

Собака на сіні ; Овеча криниця [Текст] : п'єси / де Вега Лопе ; пер. з ісп. Миколи Лукаша. – Київ : Знання, 2017. – 304 с. – (Скарби).

УДК 821.134.2

ББК 84(4ІСП)

кільк. прим.: 1 (Х/а. – 1)

 

72. 821.111(71)

С33 Сетон-Томпсон Е.

Доміно, Лобо, Снеп та інші історії [Текст] / Ернест Сетон-Томпсон ; пер. з англ. О. Вергелес. – Київ : Знання, 2017. – 272 с. – (American Library).

УДК 821.111(71)

ББК 84(7КАН)

кільк. прим.: 1 (Х/а. – 1)

 

73. 821.111

Л81 Лоуренс Д. Г.

Англіє, моя Англіє та інші оповідання [Текст] / Дэвид Герберт Лоуренс ; пер. з англ.: Олени Ломакіної та Ганни Гнедкової. – Київ : Знання, 2017. – 256 с. – (English Library).

УДК 821.111

ББК 84(4ВЕЛ)

кільк. прим.: 1 (Х/а. – 1)

 

74. 821.111

С44 Скотт В.

Карл Сміливий, або Анна Геєрштейн, діва імлі [Текст] : роман / Вальтер Скотт ; скор. пер. з англ. Наталії Ткаченко-Ходкевич. – Київ : Знання, 2017. – 240 с. – (Класна література).

УДК 821.111

ББК 84(4ВЕЛ)

кільк. прим.: 1 (Х/а. – 1)

 

75. 821.111

L41 Lawrence D. H.

England, My England and Other Stories [Текст] / David Herbert Lawrence. – Kyiv : Znannia, 2017. – 256 p. – (English Library).

УДК 821.111

ББК 84(4ВЕЛ)

кільк. прим.: 1 (Х/а. – 1)

 

76. 821.162.1

К70 Корчак Я.

Кайтусь-чарівник ; Банкрутство малого Джека ; Коли я знову стану малим [Текст] / Януш Корчак ; упоряд і пер. з пол. Андрія Павлишина. – Київ : Знання, 2017. – 432 с. – (Голоси Європи. Польща).

УДК 821.162.1

ББК 84(4ПОЛ)

кільк. прим.: 1 (Х/а. – 1)

 

77. 811.111(73)

S50 Seton T. E.

Domino, Lobo, Snap and Other Stories [Текст] / Thompson Ernest Seton. – Kyiv : Znannia, 2017. – 272 p. – (American Library). – На обкл. Ernest Thompson Seton.

УДК 821.111(73)

ББК 84(7СПО)

кільк. прим.: 1 (Х/а. – 1)

 

78. 821.133.1

В31 Верн Ж.

Діти капітана Гранта [Текст] : роман / Жуль Верн ; пер. з фр.: Наталії Романович-Ткаченко, Наталії Ходкевич та Юлії Слуцької. – Київ : Знання, 2017. – 464 с. – (Скарби: молодіжна серія). – Парал. тит. арк. фр.

УДК 821.133.1

ББК 84(4ФРА)

кільк. прим.: 1 (Х/а. – 1)

 

79. 821.111(71)

С33 Сетон-Томпсон Е.

Два маленьких дикуни [Текст] : повість / Ернест Сетон-Томпсон ; пер. з англ.: Леоніда Солонька, Марії Головко. – Київ : Знання, 2017. – 368 с. – (Скарби: молодіжна серія).

УДК 821.111(71)

ББК 84(7КАН)

кільк. прим.: 1 (Х/а. – 1)

 

80. 821.133.1

М76 Мольєр

Міщанин-шляхтич [Текст] : п'єси / Мольєр ; пер. з фр. Ірини Стешенко, Володимира Самійленко. – Київ : Знання, 2017. – 272 с. – (Класна література).

УДК 821.133.1

ББК 84(4ФРА)

кільк. прим.: 1 (Х/а. – 1)

 

81. 821.161.2'06

В67 Волкова Г.

Якби не війна... [Текст] / Ганна Волкова. – Полтава : Полтавський літератор, 2017. – 262 с. : фото.

УДК 821.161.2'06

ББК 84(4УКР)6

кільк. прим.: 2 (Х/а. – 2)

 

82. 821.161.2

М79 Моргун В. Ф.

Україна: Майдан чи ... ешафот? Думи скорботи та надії [Текст] / Володимир Федорович Моргун. – Полтава : Дивосвіт, 2017. – 46 с. – З автографом автора.

Автограф: Вельмишановному Миколі Івановичу для миру в Україні та світі. В. Моргун 09.06.2017.

УДК 821.161.2

ББК 84(4УКР-4ПОЛ)6

кільк. прим.: 1 (ВРК. – 1)

 

Загальна кількість примірників: 119


 

Вітаємо!

Будемо раді Вам допомогти.