Бюлетень нових надходжень Завантажити у форматі PDF

 

Місця збереження документів:

ВРК - Відділ рідкісної книги

ЧЗ№4 - Читальна зала № 4

Н/а - Науковий абонемент

ЧЗ№3 - Читальна зала № 3

ЧЗ№2 - Читальна зала № 2

 

1. 582

Б18 Байрак О. М.

Безсудинні рослини Лівобережного Лісостепу України (грунтовані водорості, лишайники, мохоподібні) [Текст] / О. М. Байрак, С. В. Гапон, А. А. Леванець ; НАН України, Ін-т ботаніки ім. М. Г. Холодного. – Полтава : Верстка, 1998. – 160 с. – Бібліогр.: с. 174–189.

УДК 582.2/.3

ББК 28.591

кільк. прим.: 2 (ВРК. – 1, ЧЗ№4. – 1)

 

2. 579

Ф94 Функціонування мікробних ценозів грунту в умовах антропогенного навантаження [Текст] / Катерина Іванівна Андреюк, Галина Олександрівна Іутинська, Адель Федорівна Антипчук [та ін.]. – Київ : Обереги, 2001. – 240 с. – (Бібліотека Державного фонду фундаментальних досліджень). – Частина тексту анг. – Бібліогр. в кінці глав.

УДК 579

ББК 28.4

кільк. прим.: 1 (Н/а. – 1)

 

3. 577

Н41 Негруцький Б. С.

Організація білкового синтезу у вищих еукаріотів [Текст] : [монографія] / Борис Сергійович Негруцький. – Київ : Обереги, 2001. – 168 с. – (Бібліотека Державного фонду фундаментальних досліджень). – Бібліогр. в кінці розд.

УДК 577

ББК 28.072.31

кільк. прим.: 1 (Н/а. – 1)

 

4. 539

М54 Метастабільні атоми і молекули [Текст] / Анатолій Миколайович Завілопуло, Євген Юрійович Ремета, Олександр Валентинович Снігурський, Отто Бартоломійович Шпеник ; НАН України, Ін-т електрон. фізики НАН України. – Львів : Євросвіт, 2001. – 438 с. : іл. – (Бібліотека Державного фонду фундаментальних досліджень). – Покажч.: с. 419-430. – Бібліогр. в кінці глав.

УДК 539

ББК 22.37

кільк. прим.: 2 (ЧЗ№3. – 1, Н/а. – 1)

 

5. 54(09)

Г20 Гаркович О.

Історія хімії [Текст] : навч. посіб. / О. Гаркович, Г. Джурка ; Полтав. держ. пед. ун-т імені В. Г. Короленка.; Природничий фак.; Каф. хімії та методики викладання хімії. – Полтава, 2002. – 181 с. – Бібліогр.: с. 176–179.

УДК 54(09)

ББК 24г.я73

кільк. прим.: 1 (ВРК. – 1)

 

6. 574.9(075.8)

М26 Марисова І. В.

Біогеографія. Регіональний аспект [Текст] : навч. посіб. / Інесса Віталіївна Марисова. – 2-ге вид., перероб. і доп. – Суми : Університетська книга, 2005. – 128 с.

УДК 574.9(075.8)

ББК 28.08я73

кільк. прим.: 1 (ЧЗ№4. – 1)

 

7. 51(075.8)

В55 Вища математика [Текст] : навч. посіб. : у 2 ч. / Ф. М. Лиман, В. Ф. Власенко, С. В. Петренко [та ін.] ; за заг. ред. Ф. М. Лимана. – Суми : Університетська книга, 2006. – 614 с.

УДК 51(075.8)

ББК 22.11я73

кільк. прим.: 1 (ЧЗ№3. – 1)

 

8. 57(03)

Б63 Біологія [Текст] : довідник для абітурієнтів та школярів : навч.-метод. посіб. – Київ : Літера, 2007. – 656 с. – Дод.: с. 617-630.- Алф. покажч.: с. 636-643.

УДК 57(03)

ББК 28.0я2

кільк. прим.: 1 (ЧЗ№4. – 1)

 

9. 51

Н54 Нерух О. Г.

Лінійна алгебра та аналітична геометрія [Текст] / О. Г. Нерух, Н. М. Ружицька ; Харків. нац. ун-т радіоелектроніки. – Київ : Кондор, 2008. – 196 с.

УДК 512.64+514.12

ББК 22.143

кільк. прим.: 1 (ЧЗ№3. – 1)

 

10. 502/504(075.8)

О-75 Основи екології: навколишнє середовище і техногенний вплив [Текст] : підручник / Я. П. Скоробагатий, В. В. Ощаповський, В. О. Василечко, С. Л. Кусковець. – Львів : Новий Світ-2000, 2008. – 222 с.

УДК 502/504(075.8)

ББК 28.081я73

кільк. прим.: 1 (ЧЗ№4. – 1)

 

11. 569

Л69 Логвиненко В. М.

Великі ссавці пізнього неогену та раннього антропогену України [Текст] : монографія / Віталій Миколайович Логвиненко ; НАН України, Нац. наук.-природничий музей. – Київ, 2008. – 204 с.

УДК 569

ББК 28.169.33

кільк. прим.: 1 (Н/а. – 1)

 

12. 502/504(075.8)

К49 Клименко М. О.

Екологія міських систем [Текст] : підручник / М. О. Клименко, Ю. В. Пилипенко, О. С. Мороз. – Херсон : Олді-плюс, 2010. – 294 с. – Бібліогр.: с. 292.

УДК 502/504(075.8)

ББК 28.081я73

кільк. прим.: 1 (ЧЗ№4. – 1)

 

13. 58(075.8)

Г19 Гапон С. В.

Ботаніка : Систематика рослин. Архегоніати [Текст] : навч.-метод. посіб. / Світлана Василівна Гапон, Тетяна Василівна Панасенко ; Полтав. нац. пед. ун-т імені В. Г. Короленка. – Полтава, 2012. – 86 с. : іл. – Глосарій : с. 80-83. – Бібліогр.: с. 84–85.

УДК 58(075.8)

ББК 28.592я73

кільк. прим.: 1 (ВРК. – 1)

 

14. 502

П69 Практичні питання природничої музеології [Текст] : матеріали ІІІ наук.-практ. конф., Київ, 24-25 жовт. 2013 р. / НАН України, Нац. наук.-природничий музей. – Київ, 2013. – 80 с. – До 95-річчя Національної академії наук України.

УДК 502:069

ББК 20л61

кільк. прим.: 1 (Н/а. – 1)

 

15. 59

З-85 Зоологічні колекції та музеї [Текст] : зб. наук. пр. / НАН України, Нац. наук.-природничий музей ; за ред. І. Загороднюка. – Київ, 2014. – 156 с.

УДК 59:069

ББК 28.6л61

кільк. прим.: 1 (ЧЗ№4. – 1)

 

16. 621.3

О-62 Оптоэлектроника и полупроводниковая техника [Текст] = Optoelectronics end Semiconductor technics : сб. науч. трудов. Вып. 50 / НАН Украины, Ин-т физики полупроводников им. В. Е. Лашкарева. – Киев : Ин-т физики полупроводников им. В. Е. Лашкарева НАН Украины, 2015. – 134 с. – Текст укр., рус.

УДК 621.382

ББК 22.379.2+32.852

кільк. прим.: 1 (Н/а. – 1)

 

17. 28.903я73

Б16 Бажан А. Г.

Фізіологія людини і тварин. Фізіологія вісцеральних систем [Текст] : навч. посіб. для студ. природничих фак. пед. ун-тів / Анатолій Григорович Бажан. – Вид. 6-е, випр., доп. – Полтава : [б. в.], 2015. – 184 с. : іл. – Бібліогр.: с. 183–184 (36 назв).

УДК 612(075.8)

ББК 28.903я73

кільк. прим.: 1 (ВРК. – 1)

 

18. 54(075.8)

Д42 Джурка Г. Ф.

Основи хімічного аналізу та хімізація сільського господарства [Текст] : навч. посіб. / Г. Ф. Джурка ; Полтав. нац. пед. ун-т імені В. Г. Короленка, Каф. хімії та методики викладання хімії. – Полтава : Шевченко Р. В., 2015. – 36 с.

УДК 54(075.8)

ББК 24.4я73

кільк. прим.: 1 (ВРК. – 1)

 

19. 821.161.2

С17 Самойленко Г. В.

Краєзнавство культурно-мистецьке та літературне [Текст] : монографія / Г. В. Самойленко. – Київ : КНТ, 2016. – 131 с. : іл., фото.

УДК 821.161.2.0:908

ББК 26.891

кільк. прим.: 1 (ЧЗ№2. – 1)

 

20. 59(092)

З-18 Закалюжний В. М.

Полтавці - відомі зоологи [Текст] / Віктор Маркович Закалюжний. – Полтава : Астрая, 2017. – 129 с. – З автографом автора. – Бібліогр.: с. 124–128.

Автограф: Бібліотеці Полтавського національного університету імені В. Г. Королена з повагою і найкращими побажаннями. В. Закалюжний

10.05.2017 р..

УДК 59(092)(477.53)

ББК 28.6д

кільк. прим.: 2 (ВРК. – 1, ЧЗ№4. – 1)

 

21. 51(06)+53(06)

З-41 Збірник наукових праць викладачів, аспірантів, магістрантів і студентів фізико-математичного факультету [Текст] / Полтав. нац. пед. ун-т імені В. Г. Короленка ; гол. ред. Ю. Д. Москаленко. – Полтава : Астрая, 2017. – 382 с. – Бібліогр. в кінці ст.

УДК 51(06)+53(06)

ББК 22.1я43+22.3я43

кільк. прим.: 2 (ЧЗ№3. – 2)

 

22. 54(092)

Д42 Джурка Г. Ф.

Видатні хіміки Полтавщини [Текст] : монографія / Г. Ф. Джурка, Н. І. Шиян, В. Т. Мельник ; Полтав. нац. пед. ун-т імені В. Г. Короленка. – Полтава : Шевченко Р. В., 2017. – 168 с. – З автографом одного з авторів. – Бібліогр.: с. 98 (7 назв).

Автограф: Читачам бібліотеки від випускника природничого факультету, випуск 1964 р., нині доцента кафедри хімії та методики викладання хімії ПНПУ імені В. Г. Короленка. 06.06.2017 р. Джерка Г. Ф..

УДК 54(092)(477.53)

ББК 24д

кільк. прим.: 2 (ВРК. – 1, ЧЗ№4. – 1)

 

23. 54(09)

Д42 Джурка Г. Ф.

Історія хімічної науки і освіти в Україні [Текст] : навч. посіб. для вузів / Г. Ф. Джурка, В. Т. Мельник, К. І. Тарабун ; Полтав. держ. пед. ун-т імені В. Г. Короленка.; Природничий фак.; Каф. хімії та методики викладання хімії. – Полтава : Шевченко Р. В., 2017. – 305 с. – Бібліогр.: с. 302–303.

УДК 54(09)(477)(075.8)

ББК 24г.я73

кільк. прим.: 2 (ВРК. – 1, ЧЗ№4. – 1)

 

24. 51

Ф50 Фізико-математичне моделювання та інформаційні технології [Текст] = Physico-mathematical modelling and informational technologies : наук. зб. Вип. 25 / НАН України ; Центр математичного моделювання Інституту прикладних проблем механіки і математики ім. Я.С. Підстригача НАН України. – Львів : РАСТР-7, 2017. – 244 с. – На укр., рос. – Бібліогр. в кінці ст.

УДК 51+53+004

ББК 22.1+22.2

кільк. прим.: 1 (ЧЗ№3. – 1)

 

25. 502.211

П78 Проблеми збереження та відтворення лісів України [Текст]. – Київ : Аспект-Поліграф, 2017. – 40 с. – (Бібліотека Всеукраїнської екологічної ліги. Стан навколишнього середовища ; березень, № 3).

УДК 502.211

ББК 20.1

кільк. прим.: 1 (ЧЗ№4. – 1)

 

26. 502.171

Е62 Енергозбереження. Уроки та позакласні заходи [Текст]. – Київ : Аспект-Поліграф, 2017. – 36 с. – (Бібліотека Всеукраїнської екологічної ліги. Екологічна освіта та виховання ; квітень, № 4).

УДК 502.171

ББК 20.1

кільк. прим.: 1 (ЧЗ№4. – 1)

 

27. 502.211

П77 Природно-заповідний фонд України [Текст]. – Київ : Аспект-Поліграф, 2017. – 31 с. – (Бібліотека Всеукраїнської екологічної ліги. Охорона навколишнього середовища ; травень, № 5).

УДК 502.211

ББК 28.088

кільк. прим.: 1 (ЧЗ№4. – 1)

 

28. 502.51

Р21 Рамкова Директива про морську стратегію [Текст]. – Київ : Аспект-Поліграф, 2017. – 32 с. – (Бібліотека Всеукраїнської екологічної ліги. Європейська інтеграція ; червень, № 6).

УДК 502.51

ББК 20.1

кільк. прим.: 1 (ЧЗ№4. – 1)

 

29. 51(091)

І-90 Історія математики: від давнини до сучасності [Текст] / уклад. О. О. Старова. – Харків : Основа, 2017. – 176 с. – (Бібліотека журналу "Математика в школах України" ; Вип. 7 (175)).

УДК 51(091)

ББК 22.1г

кільк. прим.: 1 (ЧЗ№3. – 1)

 

30. 52(03)

А46 Александров М. Г.

Тлумачний словник із астрономії від "А" до "Я" [Текст]. Ч. 7 / Микола Григорович Александров, Микола Петрович Пугач. – Харків : Основа, 2017. – 124 с. : іл. – (Бібліотека журналу "Фізика в школах України" ; Вип. 4 (160)).

УДК 52(03)

ББК 22.6я2

кільк. прим.: 1 (ЧЗ№3. – 1)

 

Місця збереження документів:

Н/а - Науковий абонемент

ЧЗ№4 - Читальна зала № 4

Аб. підр - Абонемент підручників

ЧЗ№2 - Читальна зала № 2

ВРК - Відділ рідкісної книги

 

1. 330.341.1

А43 Актуальні питання методології та практики науково-технологічної політики [Текст] / Центр дослідж. наук.-техн. потенціалу та історії науки імени Г. М. Доброва НАН України; під ред. Б. А. Малицького. – Київ : УкрІНТЕІ, 2001. – 203 с. – (Бібліотека Державного фонду фундаментальних досліджень). – Бібліогр. в кінці розд.

УДК 330.341.1

ББК 65.011.151

кільк. прим.: 1 (Н/а. – 1)

 

2. 94(477)

Б77 Бойко О. Д.

Україна: від путчу до Пущі (серпень-грудень 1991 р.) [Текст] : монографія / Олександр Дмитрович Бойко. – Ніжин : Аспект-Поліграф, 2006. – 224 с.

УДК 94(477)"1991/..."

ББК 63.3(4Укр)63

кільк. прим.: 1 (Н/а. – 1)

 

3. 33(03)

З-14 Загородній А.

Кредитування [Текст] : термінологічний словник / Анатолій Загородній, Геннадій Вознюк, Галина Партин. – Київ : Кондор, 2007. – 168 с.

УДК 33(03)

ББК 65.262.1я2

кільк. прим.: 1 (ЧЗ№4. – 1)

 

4. 9

Ч-39 Человек в истории и культуре [Текст] : сб. науч. работ в честь 70-летия лауреата Гос. премии Украины акад. РАЕН, проф., д-ра ист. наук Владимира Никифоровича Станко / Ин-т археологии НАН Украины, Одес. археол. музей НАН Украины, Одес. нац. ун-т им. И. И. Мечникова [и др.] ; отв. ред. А. А. Пригарин. – Одесса ; Терновка : Друк, 2007. – 576 с. : ил. – Текст рус., укр. – Библиогр. в подстроч. примеч.

УДК 9

ББК 63

кільк. прим.: 1 (Н/а. – 1)

 

5. 614.8

Ж51 Желібо Є. П.

Безпека життєдіяльності [Текст] : підруч. для студ. вузів / Є. П. Желібо, Н. М. Заверуха, В. В. Зацарний. – 6-е вид. – Київ : Каравела, 2008. – 344 c. – Бібліогр.: с. 338–342.

УДК 614.8(075.8)

ББК 68.9я73+65.247я73+51.28я73

кільк. прим.: 1 (Аб. підр. – 1)

 

6. 069.5

П24 Пекар В.

Основи виставкової діяльності [Текст] : навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. / Валерій Пекар ; ВНЗ "Інститут реклами", Вища шк. виставкового менеджменту. – Київ : Євроіндекс, 2009. – 348 с. : іл.

УДК 069.5

ББК 65.47

кільк. прим.: 1 (ЧЗ№4. – 1)

 

7. 94(477)

С34 Сідак В.

Полковник Петро Болбочан: трагедія українського державника [Текст] / В. Сідак, Т. Осташко, Т. Вронська. – Київ : Темпора, 2009. – 426 с.

УДК 94(477)"1917/1920"

ББК 63.3(4Укр)614-8

кільк. прим.: 1 (Н/а. – 1)

 

8. 94(100)

L66 Libra [Текст] : зб. наук. праць каф. іст. стародавнього світу та середніх віків. Вип. 1 / Одес. нац. ун-т імені І. І. Мечнікова ; під. ред. І. В. Нємченко. – Одеса, 2010. – 140 с. – Бібліогр. в підрядк. прим.

УДК 94(100)

ББК 63.3(0)

кільк. прим.: 1 (Н/а. – 1)

 

9. 94(477)"1917/1920"

Л68 Лободаєв В.

Революційна стихія. Вільнокозацький рух в Україні 1917 - 1918 рр. [Текст] / Володимир Лободаєв. – Київ : Темпора, 2010. – 672 с. : фото: с. 601-671. – Імен. покажч.: с. 560-572. – Бібліогр.: с. 573–600.

УДК 94(477)"1917/1920"

ББК 63.3(4Укр)612

кільк. прим.: 1 (ЧЗ№2. – 1)

 

10. (477.53)

П52 Полтавський регіон [Текст] : путівник по Полтавській області. – Полтава : Арта, 2012. – 164 c : іл. – Текст укр., рос., англ.

УДК (477.53)

ББК 66.3(4Укр-4Пол)

кільк. прим.: 1 (Н/а. – 1)

 

11. 94(100)

L66 Libra [Текст] : зб. наук. праць каф. іст. стародавнього світу та середніх віків. Вип. 2 / Одес. нац. ун-т імені І. І. Мечнікова ; під. ред. І. В. Нємченко. – Одеса, 2012. – 138 с. : фото. – Бібліогр. в підрядк. прим.

УДК 94(100)

ББК 63.3(0)

кільк. прим.: 1 (Н/а. – 1)

 

12. 316(075.8)

С69 Соціологія [Текст] : підручник / за ред. В. М. Пічі. – 4- е вид., випр. – Львів : Новий Світ-2000, 2012. – 296 с. : іл. – (Вища освіта в Україні). – Бібліогр.: с. 290–292 (60 назв).

УДК 316(075.8)

ББК 60.5я73

кільк. прим.: 1 (Аб. підр. – 1)

 

13. 005

О-66 Орликовський М. О.

Самоменеджмент [Текст] : практикум: терміни, тести, практичні завдання та ситуації : навч. посіб. / М. О. Орликовський, Г. В. Осовська, В. І. Ткачук. – Київ : Кондор, 2012. – 410 с.

УДК 005(075.8)

ББК 65.290-21я73

кільк. прим.: 1 (ЧЗ№4. – 1)

 

14. 65

І-18 Іваненко Л.

Кібернетичний фітотрон [Текст] : посіб. для кмітливих і допитливих / Леонід Іваненко. – Київ ; Харків : Права людини, 2012. – 256 с. – (Ігростудія ; вип. І).

УДК 658.3

ББК 65

кільк. прим.: 1 (Н/а. – 1)

 

15. 94(100)

L66 Libra [Текст] : зб. наук. праць каф. іст. стародавнього світу та середніх віків. Вип. 3 / Одес. нац. ун-т імені І. І. Мечнікова ; під. ред. І. В. Нємченко. – Одеса : Фридман, 2014. – 120 с. – Бібліогр. в підрядк. прим.

УДК 94(100)

ББК 63.3(0)

кільк. прим.: 1 (Н/а. – 1)

 

16. 929(477)

У45 Українська біографістика [Текст] = Biographistica Ukrainica : зб. наук. праць Ін-ту біографічних досліджень. Вип. 12 / НАН України, НБУ імені В.І. Вернадського ; ред. кол.: В. І. Попик (гол. ред) [та ін.]. – Київ : НБУ імені В. І. Вернадського, 2015. – 496 с. – Бібліогр. в підрядк. прим.

УДК 929(477)

ББК 63.3(4Укр)-8

кільк. прим.: 2 (Н/а. – 2)

 

17. 35

Д73 Дрешпак В. М.

Комунікації в публічному управлінні [Текст] : навч. посіб. / Валерій Михайлович Дрешпак ; Нац. акад. держ. упр. при Президентові України, Дніпропетр. регіон. ін-т держ. упр. – Дніпропетровськ : ДРІДУ НАДУ, 2015. – 168 с. – Бібліогр.: с. 163–166.

УДК 35

ББК 60.8

кільк. прим.: 1 (ЧЗ№4. – 1)

 

18. 94(477)

К66 Коріненко П. С.

Трансформації земельних відносин в українському селі (IX - початку XXI ст.). Порівняльний аналіз [Текст] : монографія / Павло Степанович Коріненко. – Тернопіль : ТНПУ, 2015. – 296 с. – Покажч.: 467-495. - З диском CD-R. – Бібліогр.: с. 419–466.

УДК 94(477)

ББК 63.3(4Укр)-21

кільк. прим.: 1 (ЧЗ№2. – 1)

 

19. 39(03)

Ш24 Шаповал Л. І.

Словник етнографічних (етнологічних) понять і термінів [Текст] / Лариса Іванівна Шаповал ; Полтав. нац. пед. ун-т імені В. Г. Короленка. – Вид. 2-ге змін. та доп. – Полтава : АСМІ, 2016. – 294 с. – Алф. покажч.: с.273-288. – Бібліогр.: с.289–294.

УДК 39(03)

ББК 63.5я2

кільк. прим.: 1 (ВРК. – 1)

 

20. 008

Ж27 Жангожа Р.

Мультикультурализм: pro et contra [Текст] / Рустем Жангожа ; НАН Украины, ГУ " Ин-т всемирной истории". – Львов : Манускрипт, 2016. – 208 с. – Библиогр. в подстроч. примеч.

УДК 008

ББК 60.032.2

кільк. прим.: 1 (Н/а. – 1)

 

21. 93/94

І-90 Історична пам'ять [Текст] : наук. зб. Вип. 34-35 / ред. М. І. Степаненко ; Полтав. нац. пед. ун-т імені В. Г. Короленка. – Полтава : ПНПУ імені В. Г. Короленка, 2016. – 162 с. – Режим доступу: http://dspace.pnpu.edu.ua/handle/123456789/6617. – Бібліогр. в кінці ст.

УДК 93/94(06)

ББК 63.3(4Укр)+63.3(4Укр-4Пол)

кільк. прим.: 2 (ВРК. – 1, ЧЗ№2. – 1)

 

22. 32(075.8)

П77 Приходько С. М.

Основи політології [Текст] : навч. посіб. / Сергій Миколайович Приходько ; Полтав. нац. пед. ун-т імені В. Г. Короленка, Каф. політекономії. – Полтава : Полтавський літератор, 2016. – 104 с.

УДК 32(075.8)

ББК 66.0я73

кільк. прим.: 3 (ВРК. – 1, ЧЗ№4. – 1, Аб. підр. – 1)

 

23. 94(477)

П53 Польське національне повстання 1830-1831 рр. на Правобережній Україні: від міфів до фактів [Текст] : кол. монографія / за ред.: І. Кривошеї, Н. Моравця ; Уманський держ. пед. ун-т імені Павла Тичини. – Київ : КНТ, 2017. – 264 с.

УДК 94(477)

ББК 63.3(4Укр)5

кільк. прим.: 1 (ЧЗ№2. – 1)

 

24. 34

Д36 Держава і право [Текст] : зб. наук. праць. Вип. 75 : Юридичні науки / Ін-т держави і права імені В. М. Корецького НАН України. – Київ : Юридична думка, 2017. – 414 с. – Бібліогр. в кінці ст.

УДК 34

ББК 67

кільк. прим.: 1 (ЧЗ№4. – 1)

 

25. 34

Д36 Держава і право [Текст] : зб. наук. праць. Вип. 76 : Юридичні науки / Ін-т держави і права імені В. М. Корецького НАН України. – Київ : Юридична думка, 2017. – 222 с. – Бібліогр. в кінці ст.

УДК 34

ББК 67

кільк. прим.: 1 (ЧЗ№4. – 1)

 

26. 502.1

З-41 Збалансований розвиток населених пунктів [Текст]. – Київ : Аспект-Поліграф, 2017. – 32 с. – (Бібліотека Всеукраїнської екологічної ліги. Збалансований розвиток ; липень, № 7).

УДК 502.1

ББК 60.023

кільк. прим.: 1 (ЧЗ№4. – 1)

 

27. 94(477.53)

Р32 Ревегук В.

Селянство Полтавщини в добу Української революції 1917-1921 рр. [Текст] / Віктор Ревегук. – Полтава : Полтавський літератор, 2017. – 386 с. – Геогр. покажч.: с. 377-382. – Бібліогр.: с. 357–367.

УДК 94(477.53)

ББК 63.3(4Укр-4Пол)

кільк. прим.: 2 (ВРК. – 1, ЧЗ№2. – 1)

 

Місця збереження документів:

Н/а - Науковий абонемент

ЧЗ№4 - Читальна зала № 4

ВРК - Відділ рідкісної книги

ЧЗ№3 - Читальна зала № 3

ЧЗ№2 - Читальна зала № 2

Аб. підр - Абонемент підручників

 

1. 008

Б12 Бабенко В.

Логіка культури. Пролегомени до вступу в культурознавство [Текст] / Віктор Бабенко. – Полтава : Культуросфера, 2012. – 600 с. – Бібліогр.: с. 444–453.

УДК 008

ББК 71

кільк. прим.: 1 (Н/а. – 1)

 

2. 001.8

М54 Методологические вопросы науковедения [Текст] : [монография] / НАН Украины, Центр исслед. науч.-техн. потенциала и истории науки имени Г. М. Доброва ; под ред. В. И. Оноприенко. – Киев : УкрИНТЭИ, 2001. – 340 с. – (Бібліотека Державного фонду фундаментальних досліджень). – Библиогр.: с. 308–324.

УДК 001.8

ББК 72

кільк. прим.: 1 (ЧЗ№4. – 1)

 

3. 001(477)

Г12 Габович О.

Українська фундаментальна наука і європейські цінності [Текст] : наук. монографія / Олександр Габович, Володимир Кузнєцов, Надія Семенова. – 2-ге вид., доп. – Київ : ВД "Києво-Могилянська академія", 2016. – 284 с.

УДК 001(477)

ББК 72.4(4Укр)

кільк. прим.: 1 (ЧЗ№4. – 1)

 

4. 001

О-24 Обрії науки [Текст] : збірка нарисів про науку і про вчених / за ред.: Юрія Головоча та Ярослава Грицака. – Львів : Укр. католицького ун-ту, 2016. – 186 с. – Бібліогр. в кінці ст.

УДК 001

ББК 72я43

кільк. прим.: 1 (Н/а. – 1)

 

5. 37.0

П24 Педагогічні науки [Текст] : зб. наук. праць. Вип. 68 / гол. ред. М. І. Степаненко ; Полтав. нац. пед. ун-т імені В. Г. Короленка. – Полтава : ПНПУ імені В. Г. Короленка, 2017. – 196 с. – Текст укр., англ. – Бібліогр.: в кінці ст.

УДК 37.0+378

ББК 74.00я43

кільк. прим.: 2 (ВРК. – 1, ЧЗ№4. – 1)

 

6. 37.0

Є72 Єрмакова Т. С.

Формування культури здоров'я школярів у Польщі: теорія і практика [Текст] : монографія / Т. С. Єрмакова ; Харків. нац. пед. ун-т імені Г. С. Сковороди. – Харків : Printhouse, 2016. – 364 с.

УДК 37.0(438):614

ББК 74.04(4Пол)

кільк. прим.: 1 (ЧЗ№4. – 1)

 

7. 373.2

Е45 Екологія дошкілля. Сталий розвиток. Система з дітьми дошкільного віку [Текст] / упоряд.: В. Семизорова, О. Духновська. – Київ : Шк. світ, 2017. – 96 с. – (Бібліотека "Шкільного світу").

УДК 373.2.015.31

ББК 74.102.14

кільк. прим.: 1 (ЧЗ№4. – 1)

 

8. 373.2

З-36 Засідання педради в ДНЗ [Текст] / упоряд. В. Семизорова. – Київ : Шк. світ, 2017. – 172 с. – (Бібліотека "Шкільного світу").

УДК 373.2-091

ББК 74.104

кільк. прим.: 1 (ЧЗ№4. – 1)

 

9. 37.011.33

В54 Виховні системи класу. Інноваційні моделі [Текст] / упоряд. Н. Харченко. – Київ : Шк. світ, 2017. – 160 с. – (Бібліотека "Шкільного світу").

УДК 37.011.33

ББК 74.200.2

кільк. прим.: 3 (ЧЗ№4. – 2, Н/а. – 1)

 

10. 37.015.3

К79 Креативна педагогіка. 144 форми, прийоми і методи роботи для творчого навчання і виховання [Текст] / упоряд. Н. Харченко. – Київ : Шк. світ, 2017. – 96 с. – (Бібліотека "Шкільного світу").

УДК 37.015.3

ББК 74.202.2

кільк. прим.: 3 (ЧЗ№4. – 2, Н/а. – 1)

 

11. 37.026

П32 Підласий І. П.

Живий урок [Текст] / Іван Павлович Підласий. – Харків : Основа, 2017. – 125 с. – (Бібліотечка журналу " Управління школою" ; вип. 6 (173)).

УДК 37.026

ББК 74.202.23

кільк. прим.: 1 (ЧЗ№4. – 1)

 

12. 37.091.315.7

М74 Мокрогуз О. П.

Роль мультимедійних засобів у формуванні інформаційної компетентності [Текст] / Олександр Петрович Мокрогуз. – Харків : Основа, 2016. – 96 с. – (Бібліотека журналу "Історія та правознавство" ; вип. 5 (161)). – Бібліогр.: с. 93–95 (43 назви).

УДК 37.091.315.7

ББК 74.202.453

кільк. прим.: 1 (ЧЗ№4. – 1)

 

13. 37.018.43

Т33 Теория и практика дистанционного обучения [Текст] : учеб. пособ. для студ. высш. пед. учеб. завед. / под. ред. Е. С. Полат. – Москва : Академия, 2004. – 416 с.

УДК 37.018.43

ББК 74.202.453я7

кільк. прим.: 1 (ЧЗ№4. – 1)

 

14. 37.091.113

В75 Воронова С. В.

Самоосвіта керівника загальноосвітнього навчального закладу [Текст] / Світлана Віталіївна Воронова. – Харків : Основа, 2017. – 127 с. – (Бібліотечка журналу " Управління школою" ; вип. 8 (175)).

УДК 37.091.113

ББК 74.204.1

кільк. прим.: 1 (ЧЗ№4. – 1)

 

15. 37.091.113

Х22 Харченко Н.

Квести для управлінців [Текст] / Наталія Харченко. – Київ : Шк. світ, 2017. – 180 с. – (Бібліотека "Шкільного світу").

УДК 37.091.113

ББК 74.204.1

кільк. прим.: 1 (ЧЗ№4. – 1)

 

16. 373.3

З-13 Завучу початкової школи [Текст] / упоряд.: Л. Кравчук, С. Івашньова, О. Барбазюк. – Київ : Перше вересня, 2017. – 128 с. – (Бібліотека "Шкільного світу").

УДК 373.3-091

ББК 74.204.1

кільк. прим.: 2 (ЧЗ№4. – 2)

 

17. 37.091.113

Н74 Новопризначеному директору [Текст] / упоряд. О. Кондратенко. – Київ : Шк. світ, 2017. – 96 с. – (Бібліотека "Шкільний світ").

УДК 37.091.113

ББК 74.204.1

кільк. прим.: 2 (ЧЗ№4. – 2)

 

18. 37.091.12

Т95 Тьютор. Перші кроки [Текст] / упоряд. О. Кондратенко. – Київ : Шк. світ, 2017. – 104 с. : іл. – (Бібліотека "Шкільного світу"). – Бібліогр.: с.103 (13 назв).

УДК 37.091.12

ББК 74.204.2

кільк. прим.: 1 (ЧЗ№4. – 1)

 

19. 37.013

В19 Васильєва С.

Розвиток професійного статусу вчителя: теорія та історія [Текст] : монографія / Світлана Васильєва ; Харків. нац. пед. ун-т імені Г. С. Сковороди. – Харків : Планета - Прінт, 2015. – 540 с. – Дод.: с. 417-539. – Бібліогр.: с. 320–416 (1021 назва).

УДК 37.013

ББК 74.204.2

кільк. прим.: 1 (ЧЗ№4. – 1)

 

20. 37.013(06)

В54 Витоки педагогічної майстерності [Текст] : зб. наук. праць. Вип. 17 / Полтав. нац. пед. ун-т імені В. Г. Короленка ; гол. ред. М. І. Степаненко. – Полтава : ПНПУ імені В. Г. Короленка, 2016. – 226 с. – (Педагогічні науки). – Режим доступу: http://dspace.pnpu.edu.ua/handle/123456789/7553. – Бібліогр. в кінці ст.

УДК 37.013(06)

ББК 74.204.2

кільк. прим.: 2 (ВРК. – 1, ЧЗ№4. – 1)

 

21. 378

В54 Витоки педагогічної майстерності [Текст] : зб. наук. праць. Вип. 18 / Полтав. нац. пед. ун-т імені В. Г. Короленка ; гол. ред. М. І. Степаненко. – Полтава : ПНПУ імені В. Г. Короленка, 2016. – 340 с. – (Педагогічні науки). – Режим доступу: http://dspace.pnpu.edu.ua/handle/123456789/7621. – Бібліогр. в кінці ст.

УДК 378

ББК 74.204.2

кільк. прим.: 1 (ВРК. – 1)

 

22. 37.091.12

Р49 Рибалко Л. С.

Акмеологічні засади професійної самореалізації вчителів у системі методичної роботи загальноосвітніх навчальних закладів [Текст] / Людмила Сергіївна Рибалко, Раїса Іванівна Черновол-Ткаченко, Тетяна Володимирівна Куценко. – Харків : Основа, 2017. – 127 с. – (Бібліотечка журналу " Управління школою" ; вип. 7 (174)).

УДК 37.091.12

ББК 74.204.2

кільк. прим.: 1 (ЧЗ№4. – 1)

 

23. 004.92

Б75 Бодня О. В.

Компьютерная графика в роботе учителя [Текст] / Оксана Вікторівна Бодня. – Харьков : Основа, 2012. – 128 с. – (Компьютер для учителя).

УДК 004.92

ББК 74.204.2

кільк. прим.: 1 (ЧЗ№3. – 1)

 

24. 37.013(06)

В54 Витоки педагогічної майстерності [Текст] : зб. наук. праць. Вип. 15 / гол. ред. М. І. Степаненко ; Полтав. нац. пед. ун-т імені В. Г. Короленка. – Полтава : ПНПУ імені В. Г. Короленка, 2015. – 386 с. – (Педагогічні науки). – Режим доступу: http://dspace.pnpu.edu.ua/handle/123456789/5195. – Бібліогр. в кінці ст.

УДК 37.013(06)

ББК 74.204.2

кільк. прим.: 1 (ВРК. – 1)

 

25. 502(072.2)

О-75 Основи екології. 4 клас. І семестр [Текст] : матеріали до уроків курсу за вибором / упоряд.: В. М. Мединська, І. В. Олизько. – Харків : Основа, 2017. – 112 с. – (Бібліотека журналу "Початкове навчання та виховання" ; Вип. 5 (161)).

УДК 502(072.2)

ББК 74.261.0

кільк. прим.: 1 (ЧЗ№4. – 1)

 

26. 502(072.2)

О-75 Основи екології. 4 клас. ІІ семестр [Текст] : матеріали до уроків курсу за вибором / упоряд.: В. М. Мединська, І. В. Олизько. – Харків : Основа, 2017. – 160 с. – (Бібліотека журналу "Початкове навчання та виховання" ; Вип. 6 (162)).

УДК 502(072.2)

ББК 74.261.0

кільк. прим.: 1 (ЧЗ№4. – 1)

 

27. 502(072.2)

О-75 Основи екології. 3 клас. ІІ семестр [Текст] : матеріали до уроків курсу за вибором / упоряд.: В. М. Мединська, І. В. Олизько. – Харків : Основа, 2017. – 104 с. – (Бібліотека журналу "Початкове навчання та виховання" ; Вип. 4 (160)).

УДК 502(072.2)

ББК 74.261.0

кільк. прим.: 1 (ЧЗ№4. – 1)

 

28. 504(072.2/3)

Х95 Хрутьба В. О.

Екологічний тур [Текст] : тренінги, уроки, розваги / Вікторія Олександрівна Хрутьба, Андрій Сергійович Хрутьба, Лариса Григорівна Горяна ; упоряд. С. Агапшук. – Київ : Перше вересня, 2017. – 160 с. – (Бібліотека "Шкільного світу").

УДК 504(072.2/3)

ББК 74.261.0

кільк. прим.: 1 (ЧЗ№4. – 1)

 

29. 004(072.3)

Д31 Демченко Л.

Інформатика. Уроки. 9 клас [Текст] / Людмила Демченко, Оксана Журибеда, Світлана Новосьолова. – Київ : Перше вересня, 2017. – 216 с. – (Бібліотека "Шкільного світу").

УДК 004(072.3)

ББК 74.261.2

кільк. прим.: 1 (ЧЗ№3. – 1)

 

30. 51(072.3)

Б43 Белешко Д. Т.

Методика розв'язування нестандартних математичних задач [Текст]. Ч. 1 / Дмитро Тимофійович Белешко, Микола Антонович Віднічук, Олександр Васильович Крайчук. – Харків : Основа, 2017. – 128 с. – (Бібліотека журналу "Математика в школах України" ; вип. 5 (173)).

УДК 51(072.3)

ББК 74.262.2

кільк. прим.: 1 (ЧЗ№3. – 1)

 

31. 51(072.3)

Б43 Белешко Д. Т.

Методика розв'язування нестандартних математичних задач [Текст]. Ч. 2 / Дмитро Тимофійович Белешко, Микола Антонович Віднічук, Олександр Васильович Крайчук. – Харків : Основа, 2017. – 80 с. – (Бібліотека журналу "Математика в школах України" ; вип. 6 (174)). – Бібліогр.: с. 77–78.

УДК 51(072.3)

ББК 74.262.2

кільк. прим.: 1 (ЧЗ№3. – 1)

 

32. 51(072.3)

Я75 Ярмак В. О.

Збірник завдань у тестовій формі. Алгебра і геометрія. 9 клас [Текст] / Вячеслав Олександрович Ярмак, Вячеслав Олексійович Резуненко, Ірина Іванівна Панченко. – Харків : Основа, 2017. – 96 с. – (Бібліотека журналу "Математика в школах України" ; вип. 8 (176)). – Бібліогр.: с. 94–95 (21 назва).

УДК 51(072.3)

ББК 74.262.2

кільк. прим.: 1 (ЧЗ№3. – 1)

 

33. 51(072.3)

О-91 Офіцеров К. М.

Розв'язування рівнянь і нерівностей із модулем [Текст] / Кирил Михайлович Офіцеров. – Харків : Основа, 2017. – 96 с. – (Бібліотека журналу "Математика в школах України" ; вип. 4 (172)).

УДК 51(072.3)

ББК 74.262.2

кільк. прим.: 1 (ЧЗ№3. – 1)

 

34. 51(072.3)

М34 Математика. Квести [Текст] : 5 - 11 кл. / Світлана Іванівна Палієва, Ольга Михайлівна Норенко, Оксана Олександрівна Величко, Вадим Олександрович Волошин ; упоряд.: О. Семібаламут, І. Кирдей. – Київ : Перше вересня, 2017. – 160 с. : іл. – (Бібліотека " Шкільного світу"). – Бібліогр.: с. 159.

УДК 51(072.3)

ББК 74.262.2

кільк. прим.: 1 (ЧЗ№3. – 1)

 

35. 51(072.2)

П54 Полякова О. В.

Задачі з математики [Текст] : 1 - 4 кл. / Олена Василівна Полякова, Оксана Андріївна Полонець. – Київ : Перше вересня, 2017. – 96 с. : іл. – (Бібліотека " Шкільного світу"). – Бібліогр.: с. 90 (18 назв).

УДК 51(072.2)

ББК 74.262.2-221

кільк. прим.: 1 (ЧЗ№4. – 1)

 

36. 51(072.2)

П65 Початкова освіта. Перевірка навчальних досягнень. Математика та природознавство [Текст] / упоряд.: М. Пристінська, С. Вітковська, В. Гальченко та ін. – Київ : Перше вересня, 2017. – 172 с. – (Бібліотека "Шкільного світу").

УДК 51(072.2)

ББК 74.262.2-221

кільк. прим.: 1 (ЧЗ№4. – 1)

 

37. 514(072.3)

Г36 Геометрія. Квести. 5-11 класи [Текст] / упоряд.: О. Семібаламут, І. Кирдей. – Київ : Перше вересня, 2017. – 112 с. – (Бібліотека "Шкільного світу").

УДК 514(072.3)

ББК 74.262.23

кільк. прим.: 1 (ЧЗ№3. – 1)

 

38. 51(072.2)

Б73 Богданович М. В.

Методика викладання математики в початкових класах [Текст] : навч. посіб. / М. В. Богданович, М. В. Козак, Я. А. Король. – 4-те вид., перероб. і доп. – Тернопіль : Навчальна книга - Богдан, 2016. – 368 с.

УДК 51(072.2)

ББК 74.262.2я73

кільк. прим.: 1 (ЧЗ№4. – 1)

 

39. 53(072.3)

Д36 Дерпа А. О.

Фізика і спорт [Текст] : зб. задач : 7 - 11 кл. / Анатолій Олександрович Дерпа. – Київ : Перше вересня, 2017. – 96 с. – (Бібліотека "Шкільного світу"). – Бібліогр. : с. 95.

УДК 53:796(072.3)

ББК 74.262.3+74.267.5

кільк. прим.: 1 (ЧЗ№3. – 1)

 

40. 53(072.3)

Б90 Бузько В. Л.

Дидактичний матеріал з фізики. 9 клас. І семестр [Текст] : [посіб. для загальноосвітніх навч. закл.] / Вікторія Леонідівна Бузько, Степан Петрович Величко. – [3-тє вид., допов.]. – Харків : Основа, 2017. – 127 с. : іл. – (Бібліотека журналу "Фізика в школах України" ; вип. 7 (163)).

УДК 53(072.3)

ББК 74.262.3-46

кільк. прим.: 1 (ЧЗ№3. – 1)

 

41. 53(072.3)

Б90 Бузько В. Л.

Дидактичний матеріал з фізики. 9 клас. ІІ семестр [Текст] : [посіб. для загальноосвітніх навч. закл.] / Вікторія Леонідівна Бузько, Степан Петрович Величко. – [3-тє вид., допов.]. – Харків : Основа, 2017. – 107 с. : іл. – (Бібліотека журналу "Фізика в школах України" ; вип. 8 (164)). – Бібліогр.: с. 96–97 (31 назва).

УДК 53(072.3)

ББК 74.262.3-46

кільк. прим.: 1 (ЧЗ№3. – 1)

 

42. 53(072.3)

З-34 Зарицький О. М.

Конспекти з фізики для підготовки до ЗНО [Текст]. Ч. 1 / Олександр Миколайович Зарицький. – Харків : Основа, 2017. – 76 с. : іл. – (Бібліотека журналу "Фізика в школах України" ; вип. 5 (161)).

УДК 53(072.3)

ББК 74.262.3-46

кільк. прим.: 1 (ЧЗ№3. – 1)

 

43. 53(072.3)

З-34 Зарицький О. М.

Конспекти з фізики для підготовки до ЗНО [Текст]. Ч. 2 / Олександр Миколайович Зарицький. – Харків : Основа, 2017. – 92 с. : іл. – (Бібліотека журналу "Фізика в школах України" ; вип. 6 (162)).

УДК 53(072.3)

ББК 74.262.3-46

кільк. прим.: 1 (ЧЗ№3. – 1)

 

44. 54(072.3)

А23 Агапшук С. С.

Хімія. Квести [Текст] : 7 - 11 кл. / Світлана Сергіївна Агапшук, Ірина Олександрівна Філоненко. – Київ : Перше вересня, 2017. – 120 с. : іл. – (Бібліотека " Шкільного світу"). – Бібліогр.: с. 116 (7 назв).

УДК 54(072.3)

ББК 74.262.5

кільк. прим.: 1 (ЧЗ№4. – 1)

 

45. 54(072.3)

Р65 Розробки уроків для 8 класу. Нова програма [Текст] : [посібник]. [Ч. І] / уклад.: Л. І. Мазуркевич. – Харків : Основа, 2017. – 111 с. – (Бібліотека журналу "Хімія" ; вип. 6 (174)).

УДК 54(072.3)

ББК 74.262.5-26

кільк. прим.: 1 (ЧЗ№4. – 1)

 

46. 54(072.3)

Р65 Розробки уроків для 8 класу. Нова програма [Текст] : [посібник]. Ч. ІІ / уклад.: Л. І. Мазуркевич. – Харків : Основа, 2017. – 95 с. – (Бібліотека журналу "Хімія" ; вип. 7 (175)).

УДК 54(072.3)

ББК 74.262.5-26

кільк. прим.: 1 (ЧЗ№4. – 1)

 

47. 54(072.3)

Р65 Розробки уроків для 8 класу. Нова програма [Текст] : [посібник]. Ч. ІІІ / уклад.: Л. І. Мазуркевич. – Харків : Основа, 2017. – 95 с. – (Бібліотека журналу "Хімія" ; вип. 8 (176)).

УДК 54(072.3)

ББК 74.262.5-26

кільк. прим.: 1 (ЧЗ№4. – 1)

 

48. 54(072.3)

Р65 Розробки уроків для 7 класу. За новою програмою [Текст] : [посібник]. – Харків : Основа, 2017. – 128 с. – (Бібліотека журналу "Хімія" ; вип. 4 (172)).

УДК 54(072.3)

ББК 74.262.5-26

кільк. прим.: 1 (ЧЗ№4. – 1)

 

49. 54(072.3)

Б12 Бабурін Д. А.

Тестові завдання з розв'язаннями та поясненнями основних сесій ЗНО 2012-2014 рр. [Текст] : [посібник] / Дмитро Андрійович Бабурін. – Харків : Основа, 2017. – 111 с. – (Бібліотека журналу "Хімія" ; вип. 5 (173)).

УДК 54(072.3)

ББК 74.262.5-46

кільк. прим.: 1 (ЧЗ№4. – 1)

 

50. 57(072.3)

Г85 Гриньова М. В.

Розвиток творчості школярів у процесі вивчення курсу біології. Система "Дидактосервіс" [Текст] : навч. посіб. / Марина Вікторівна Гриньова, Світлана Павлівна Яланська ; Полтав. нац. пед. ун-т імені В. Г. Короленка. – Полтава : ФОП Мирон І. А., 2017. – 546 с.

УДК 57(072.3)

ББК 74.262.6

кільк. прим.: 1 (ВРК. – 1)

 

51. 57(072.3)

К43 Кириленко Н. І.

Біологія тварин. 7 клас. Інтерактивні уроки [Текст]. Ч. 1 / Наталія Іванівна Кириленко. – Харків : Основа, 2017. – 110 с. – (Бібліотека журналу "Біологія" ; вип. 4 (172)). – Дод.: с. 94-107. – Бібліогр.: с. 108–109.

УДК 57(072.3)

ББК 74.262.6

кільк. прим.: 1 (ЧЗ№4. – 1)

 

52. 57(072.3)

К43 Кириленко Н. І.

Біологія тварин. 7 клас. Інтерактивні уроки [Текст]. Ч. 2 / Наталія Іванівна Кириленко. – Харків : Основа, 2017. – 112 с. – (Бібліотека журналу "Біологія" ; вип. 5 (173)). – Дод.: с. 96-109. – Бібліогр.: с. 110–111.

УДК 57(072.3)

ББК 74.262.6

кільк. прим.: 1 (ЧЗ№4. – 1)

 

53. 57(072.3)

С32 Сєрік О. В.

Практика виконання науково-дослідних робіт МАН [Текст] / Ольга Вадимівна Сєрік. – Харків : Основа, 2017. – 110 с. : іл. – (Бібліотека журналу "Біологія" ; вип. 6 (174)). – Дод.: с. 96-101. – Бібліогр. в кінці розд.

УДК 57(072.3)

ББК 74.262.6

кільк. прим.: 1 (ЧЗ№4. – 1)

 

54. 57(072.3)

Є25 Євсеєв Р. С.

Біологічний практикум. 11 клас. Профільне навчання [Текст]. Ч. 1 / Роман Сергійович Євсеєв. – Харків : Основа, 2017. – 112 с. – (Бібліотека журналу "Біологія" ; вип. 7 (175)). – Бібліогр.: с. 109–112 (41 назва).

УДК 57(072.3)

ББК 74.262.6-252.4

кільк. прим.: 1 (ЧЗ№4. – 1)

 

55. 57(072.3)

Є25 Євсеєв Р. С.

Біологічний практикум. 11 клас. Профільне навчання [Текст]. Ч. 2 / Роман Сергійович Євсеєв. – Харків : Основа, 2017. – 128 с. – (Бібліотека журналу "Біологія" ; вип. 8 (176)). – Бібліогр.: с. 125–128 (41 назва).

УДК 57(072.3)

ББК 74.262.6-252.4

кільк. прим.: 1 (ЧЗ№4. – 1)

 

56. 91(072.3)

Д58 Довгань Г. Д.

Практичні роботи та дослідження. 7 клас [Текст] / Галина Дмитрівна Довгань. – Харків : Основа, 2017. – 56 с. – (Бібліотека журналу "Географія" ; вип. 6 (162)).

УДК 91(072.3)

ББК 74.262.7

кільк. прим.: 1 (ЧЗ№2. – 1)

 

57. 91(072.3)

Г87 Грома В. Д.

Практичні роботи та дослідження. 9 клас [Текст] / Володимир Дмитрович Грома, Тетяна Геннадіївна Назаренко. – Харків : Основа, 2017. – 48 с. – (Бібліотека журналу "Географія" ; вип. 6 (162)). – Бібліогр.: с. 45.

УДК 91(072.3)

ББК 74.262.7

кільк. прим.: 1 (ЧЗ№2. – 1)

 

58. 911.3(072.3)

Е88 Етногеографія. Матеріали до спецкурсів, факультативів, гуртків [Текст]. Ч. 1 / авт.-уклад. Л. А. Івченко. – Харків : Основа, 2017. – 78 с. – (Бібліотека журналу "Географія" ; Вип. 7 (163)). – Бібліогр.: с. 78.

УДК 911.3(072.3)

ББК 74.262.7

кільк. прим.: 1 (ЧЗ№2. – 1)

 

59. 911.3(072.3)

Е88 Етногеографія. Матеріали до спецкурсів, факультативів, гуртків [Текст]. Ч. 2 / авт.-уклад. Л. А. Івченко. – Харків : Основа, 2017. – 112 с. – (Бібліотека журналу "Географія" ; Вип. 8 (164)). – Бібліогр.: с. 112.

УДК 911.3(072.3)

ББК 74.262.7

кільк. прим.: 1 (ЧЗ№2. – 1)

 

60. 91(072.3)

О-75 Осніцька Н. О.

Географічні тренінги [Текст] / Наталія Олександрівна Осніцька. – Харків : Основа, 2017. – 128 с. – (Бібліотека журналу "Географія" ; вип. 5 (161)). – Бібліогр.: с. 121–122 (21 назва).

УДК 91(072.3)

ББК 74.262.7

кільк. прим.: 1 (ЧЗ№2. – 1)

 

61. 91(072.3)

В55 Вішнікіна Л. П.

Компетентнісне навчання географії в основній школі [Текст] : монографія / Любов Петрівна Вішнікіна. – Полтава : АСМІ, 2017. – 408 с. : табл., схеми. – Бібліогр.: с. 348–377.

УДК 91(072.3)

ББК 74.262.7

кільк. прим.: 3 (ВРК. – 1, ЧЗ№2. – 2)

 

62. 91(072.3)

Г35 Географія. Квести. 6-10-ті класи [Текст] / упоряд. Ж. Сташко. – Київ : Перше вересня, 2017. – 112 с. – (Бібліотека "Шкільного світу").

УДК 91(072.3)

ББК 74.262.7

кільк. прим.: 1 (ЧЗ№2. – 1)

 

63. 7.012(072.3)

Б82 Боринець Н. І.

Робоча книга вчителя. Технологія виготовлення виробів інтер'єрного призначення. 7-9 класи [Текст] / Н. І. Боринець, Л. М. Рак, І. Ю. Ходзинська ; упоряд.: Л. М. Рак, Н. І. Боринець. – Київ : Перше вересня, 2017. – 112 с. – (Бібліотека "Шкільного світу"). – Авт. на титул. листі не вказані.

УДК 7.012(072.3)

ББК 74.263.0

кільк. прим.: 1 (Н/а. – 1)

 

64. 74.263.0я73

Х82 Хорунжий В. І.

Практикум в навчальних майстернях з методикою трудового навчання [Текст] / В. І. Хорунжий. – Тернопіль : Астон, 2003. – 220 с.

УДК 371.012

ББК 74.263.0я73

кільк. прим.: 1 (Аб. підр. – 1)

 

65. 93/94(072.3)

Б30 Баханов К. О.

Запровадження компетентнісного підходу до навчання історії в школі [Текст]. Ч. 2 / Костянтин Олексійович Баханов. – Харків : Основа, 2017. – 126 с. – (Бібліотека журналу " Історія та правознавство" ; Вип. 4 (160)). – Бібліогр. в підряк. прим.

УДК 93/94(072.3)

ББК 74.266.3

кільк. прим.: 1 (ЧЗ№2. – 1)

 

66. 94(477)(072.3)

Д55 До 100-річчя Української революції [Текст]. – Харків : Основа, 2017. – 80 с. – (Бібліотека журналу " Історія та правознавство" ; Вип. 7 (163)). – Бібліогр.: с.79–80 (32 назви).

УДК 94(477)(072.3)

ББК 74.266.3

кільк. прим.: 1 (ЧЗ№2. – 1)

 

67. 93/94(072.3)

Б30 Баханов К. О.

Конкурс "Учитель року. Історія": проблеми і тенденції [Текст] / Костянтин Олексійович Баханов. – Харків : Основа, 2017. – 96 с. – (Бібліотека журналу "Історія та правознавство" ; вип. 6 (162)).

УДК 93/94(072.3):37.091.12

ББК 74.266.3+74.204.2

кільк. прим.: 1 (ЧЗ№2. – 1)

 

68. 94(477)(072.3)

М54 Методика викладання курсу "Історія України. 9 клас" [Текст]. Ч. 1. – Київ : Альтернатива, 2017. – 96 с. : іл. – (Бібліотека журналу "Історія і суспільствознавство в школах України: теорія та методика навчання").

УДК 94(477)(072.3)

ББК 74.266.37

кільк. прим.: 1 (ЧЗ№2. – 1)

 

69. 94(477)(072.3)

М54 Методика викладання курсу "Історія України. 9 клас" [Текст]. Ч. 2. – Київ : Альтернатива, 2017. – 112 с. : іл. – (Бібліотека журналу "Історія і суспільствознавство в школах України: теорія та методика навчання").

УДК 94(477)(072.3)

ББК 74.266.37

кільк. прим.: 1 (ЧЗ№2. – 1)

 

70. 34(072.3)

М38 Машика В. Т.

Основи правознавства. 9 клас. Дидактичні матеріали [Текст] / Віктор Томашович Машика. – Харків : Основа, 2017. – 96 с. – (Бібліотека журналу "Історія та правознавство" ; вип. 8 (164)).

УДК 34(072.3)

ББК 74.266.7-22

кільк. прим.: 1 (ЧЗ№4. – 1)

 

71. 796(072.3)

Ф50 Фізична культура в загальноосвітніх школах: проблеми та перспективи [Текст] : зб. наук. праць № 3 : матеріали регіон. наук.-метод. семінару, 8 квіт. 2015 р. / Полтав. нац. пед. ун-т імені В. Г. Короленка, Фак-т фіз. виховання, Каф. теорет.-метод. основ викл. спорт. дисциплін. – Полтава : ПНПУ імені В. Г. Короленка, 2015. – 116 с. – Бібліогр. в кінці доп.

УДК 796(072.3)

ББК 74.267.5

кільк. прим.: 1 (ВРК. – 1)

 

72. 821.161.2.0(072)

П27 Перевірка навчальних досягнень у початковій школі (тематичні, контрольні роботи). Українська мова та літературне читання [Текст] / упоряд.: М. Пристінська, С. Вітковська, В. Гальченко та ін. – Київ : Перше вересня, 2017. – 176 с. – (Бібліотека "Шкільного світу").

УДК 821.161.2.0(072)

ББК 74.268.120

кільк. прим.: 1 (ЧЗ№2. – 1)

 

73. 811.161.2(072.2)

К78 Кравцова Н. М.

Новий словничок для сучасних діточок. Система роботи над словниковими словами у 2-му класі [Текст] / Надія Михайлівна Кравцова, Ольга Дмитрівна Придаток. – Харків : Основа, 2017. – 144 с. : іл. – (Бібліотека журналу "Початкове навчання та виховання" ; Вип. 8 (164)). – Бібліогр.: с. 140–141.

УДК 811.161.2(072.2)

ББК 74.268.120

кільк. прим.: 1 (ЧЗ№2. – 1)

 

74. 811.161.2(072.2)

К78 Кравцова Н. М.

Новий словничок для сучасних діточок. Система роботи над словниковими словами у 1-му класі [Текст] / Надія Михайлівна Кравцова, Ольга Дмитрівна Придаток. – Харків : Основа, 2017. – 144 с. : іл. – (Бібліотека журналу "Початкове навчання та виховання" ; Вип. 7 (163)). – Бібліогр.: с. 140–141.

УДК 811.161.2(072.2)

ББК 74.268.120

кільк. прим.: 1 (ЧЗ№2. – 1)

 

75. 811.161.2(072.3)

У45 Українська мова. Конспект уроків. 6 клас. І семестр [Текст]. Ч. 1 / упоряд. С. А. Свінтковська. – Харків : Основа, 2017. – 126 с. – (Бібліотека журналу "Вивчаємо українську мову та літературу" ; Вип. 8 (165)).

УДК 811.161.2(072.3)

ББК 74.268.12-22

кільк. прим.: 1 (ЧЗ№2. – 1)

 

76. 811.161.2(072.3)

У45 Українська мова. Конспект уроків. 5 клас. ІІ семестр [Текст]. Ч. 2 / уклад. С. А. Свінтковська. – Харків : Основа, 2017. – 160 с. : табл. – (Бібліотека журналу "Вивчаємо українську мову та літературу" ; вип. 4 (161)).

УДК 811.161.2(072.3)

ББК 74.268.12-22

кільк. прим.: 1 (ЧЗ№2. – 1)

 

77. 811.161.2(072.3)

Є61 Єна Я. М.

Лінгвістичні ігри у вивченні української мови [Текст] / Яна Миколаївна Єна. – Харків : Основа, 2017. – 144 с. : Бібліогр.: с. 143-144 (25 назв). – (Бібліотека журналу "Вивчаємо українську мову та літературу" ; вип. 7 (164)).

УДК 811.161.2(072.3)

ББК 74.268.12-22

кільк. прим.: 1 (ЧЗ№2. – 1)

 

78. 811.161.2(072.3)

О-57 Омельчук С. А.

Уроки української мови для 9 класу (І семестр) [Текст] / Сергій Аркадійович Омельчук. – Київ : Дивослово, 2017. – 80 с. – (Бібліотечка "Дивослова" ; № 4-5 (143-144)). – На обкл. авт. не вказаний.

УДК 811.161.2(072.3)

ББК 74.268.12-26

кільк. прим.: 1 (ЧЗ№2. – 1)

 

79. 811.161.2(07)

Г82 Грибан Г. В.

Методика викладання української мови в середній школі [Текст] : зошит-посіб. для лабораторних робіт студ.-філол. вищих пед. навч. закл. / Г. В. Кучерук О. А. Грибан. – Київ : Кондор, 2010. – 120 с. : іл.

УДК 811.161.2(07)

ББК 74.268.12-28+81.411.4-91

кільк. прим.: 1 (ЧЗ№2. – 1)

 

80. 811.111(072)

К14 Казачінер О. С.

Всеукраїнський конкурс "Учитель року" [Текст] : метод. рек. / Олена Семенівна Казачінер. – Харків : Основа, 2017. – 112 c. – (Бібліотека журналу "Англійська мова та література" ; Вип. 5 (173)). – Дод.: с. 88-111. – Бібліогр.: с. 87.

УДК 811.111(072)

ББК 74.268.13(Англ)

кільк. прим.: 1 (ЧЗ№2. – 1)

 

81. 811.111(072)

К14 Казачінер О. С.

Організація домашнього читання в процесі навчання англійської мови [Текст]. Ч. 2 / Олена Семенівна Казачінер. – Харків : Основа, 2017. – 110 с. – (Бібліотека журналу "Англійська мова та література" ; вип. 4 (172)). – Частина тексту укр. – Бібліогр.: с. 109.

УДК 811.111(072)

ББК 74.268.13(Англ)

кільк. прим.: 1 (ЧЗ№2. – 1)

 

82. 811.111(072)

С34 Сидоренко А.

Вчимося писати англійською [Текст] / Аліна Сидоренко ; упоряд. О. Кондратенко. – Київ : Перше вересня, 2017. – 96 с. : іл. – (Бібліотека "Шкільного світу"). – Частина тексту укр.

УДК 811.111(072)

ББК 74.268.13(Англ)

кільк. прим.: 1 (ЧЗ№2. – 1)

 

83. 811.111(072.2)

Б12 Бабенко Н. А.

Тести з англійської граматики для початкової школи [Текст]. Ч. 1 / Надія Андріївна Бабенко. – Харків : Основа, 2017. – 80 с. – (Бібліотека журналу "Англійська мова та література" ; вип. 6 (174)).

УДК 811.111(072.2)

ББК 74.268.13(Англ)-221

кільк. прим.: 1 (ЧЗ№2. – 1)

 

84. 811.111(072.2)

Б12 Бабенко Н. А.

Тести з англійської граматики для початкової школи [Текст]. Ч. 2 / Надія Андріївна Бабенко. – Харків : Основа, 2017. – 110 с. – (Бібліотека журналу "Англійська мова та література" ; вип. 7 (175)).

УДК 811.111(072.2)

ББК 74.268.13(Англ)-221

кільк. прим.: 1 (ЧЗ№2. – 1)

 

85. 811.111(072.2)

К63 Комогорова М. І.

Вчимося запам'ятовувати слова [Текст] / Марина Іванівна Комогорова. – Харків : Основа, 2017. – 126 c. : іл. – (Бібліотека журналу "Англійська мова та література" ; вип. 8 (176)). – Частина тексту укр. – Бібліогр.: с. 126.

УДК 811.111(072.2)

ББК 74.268.13(Англ)-221

кільк. прим.: 1 (ЧЗ№2. – 1)

 

86. 811.112.2(072)

Г67 Горбач Л. В.

Вчимося писати німецькою [Текст] / Людмила Володимирівна Горбач. – Київ : Перше вересня, 2017. – 104 с. : іл. – (Бібліотека "Шкільного світу"). – Частина тексту укр.

УДК 811.112.2(072)

ББК 74.268.133(Нім)

кільк. прим.: 1 (ЧЗ№2. – 1)

 

87. 821.161.2.0(072.3)

П77 Приходько І. Ф.

Портретотворення в українській літературі [Текст]. Ч. 1 / Інна Федорівна Приходько. – Харків : Основа, 2017. – 112 с. – (Бібліотека журналу "Вивчаємо українську мову та літературу" ; вип. 5 (162)). – Бібліогр.: с. 108–110 (78 назв).

УДК 821.161.2.0(072.3)

ББК 74.268.3(4Укр)

кільк. прим.: 1 (ЧЗ№2. – 1)

 

88. 821.161.2.0(072.3)

П77 Приходько І. Ф.

Портретотворення в українській літературі [Текст]. Ч. 2 / Інна Федорівна Приходько. – Харків : Основа, 2017. – 112 с. – (Бібліотека журналу "Вивчаємо українську мову та літературу" ; вип. 6 (163)). – Бібліогр.: с. 108–110 (78 назв).

УДК 821.161.2.0(072.3)

ББК 74.268.3(4Укр)

кільк. прим.: 1 (ЧЗ№2. – 1)

 

89. 821.161.2.0(072.3)

У45 Українська література. Квести. 5-9 класи [Текст] / за заг. ред. О. А. Бондаренко, О. О. Чмигової. – Київ : Перше вересня, 2017. – 72 с. – (Бібліотека "Шкільного світу").

УДК 821.161.2.0(072.3)

ББК 74.268.3(4Укр)

кільк. прим.: 1 (ЧЗ№2. – 1)

 

90. 821.161.2.0(072.3)

П12 Павлів І.

Уроки української літератури для 9 класу (І семестр) [Текст]. Ч. ІІ / Ірина Павлів. – Київ : Дивослово, 2017. – 88 с. : іл. – (Бібліотечка "Дивослова" ; № 7-8 (146-147)). – На обкл. авт. не вказаний. – Бібліогр.: с. 87 (21 назва).

УДК 821.161.2.0(072.3)

ББК 74.268.3(4Укр)-26

кільк. прим.: 1 (ЧЗ№2. – 1)

 

91. 821.161.2.0(072.3)

П12 Павлів І.

Уроки української літератури для 9 класу (І семестр) [Текст]. Ч. І / Ірина Павлів. – Київ : Дивослово, 2017. – 96 с. : іл. – (Бібліотечка "Дивослова" ; № 6 (145)). – На обкл. авт. не вказаний.

УДК 821.161.2.0(072.3)

ББК 74.268.3(4Укр)-26

кільк. прим.: 1 (ЧЗ№2. – 1)

 

92. 821(072.3)

Н63 Ніколенко О. М.

Зарубіжна література. 7 клас [Текст] : кн. для вчителя / Ольга Миколаївна Ніколенко, Ольга Василівна Орлова, Ірина Володимирівна Фісак. – Київ : Грамота, 2015. – 248 с. – (Бібліотека словесника).

УДК 821(072.3)

ББК 74.268.31

кільк. прим.: 1 (ВРК. – 1)

 

93. 376

І-20 Іванова Т.

Дислексія. Діагностика та корекційно-відновлювальна робота з дітьми [Текст] / Тамара Іванова ; упоряд. Т. Шаповал. – Київ : Шк. світ, 2017. – 112 с. – (Бібліотека "Шкільного світу").

УДК 376-056.264

ББК 74.37

кільк. прим.: 2 (ЧЗ№4. – 2)

 

94. 378

К64 Кононец Н. В.

Основи ресурсно-орієнтованого навчання дисциплін комп'ютерного циклу (з досвіду аграрних коледжів) [Текст] : монографія / Наталія Василівна Кононец ; ВНЗУ "Полтав. ун-т економіки і торгівлі". – Полтава : ПЕУТ, 2016. – 506 с.

УДК 378.094:004

ББК 74.57

кільк. прим.: 1 (ЧЗ№3. – 1)

 

95. 378

К59 Козак Н. Л.

Університетська освіта [Текст] : навч. посіб. / Н. Л. Козак, І. М. Шоробура ; Хмельницький економ. ун-т. – Львів : Новий Світ-2000, 2011. – 180 с.

УДК 378

ББК 74.58

кільк. прим.: 1 (ЧЗ№4. – 1)

 

96. 378

С13 Савченко Л. О.

Методика використання педагогічної діагностики підвищення якості освіти майбутніх учителів [Текст] : навч.-метод. посіб. / Л. О. Савченко ; ДВНЗ "Криворізький нац. ун-т", Криворізький пед. ін-т. – Київ : КНТ, 2014. – 216 с.

УДК 378.011.3-051

ББК 74.580р3

кільк. прим.: 1 (ЧЗ№4. – 1)

 

97. 378

І-85 Ісаєва О. С.

Формування особистісно-професійної культури майбутніх лікарів у процесі гуманітарної підготовки [Текст] : монографія / Оксана Степанівна Ісаєва ; Харків. нац. пед. ун-т імені Г. С. Сковороди. – Харків : Смугаста типографія, 2015. – 364 с.

УДК 378:61

ББК 74.580р3

кільк. прим.: 1 (Н/а. – 1)

 

98. 378(075.8)

Ж68 Жигірь В.

Професійна педагогіка [Текст] : навч. посіб. / Вікторія Жигірь, Олена Чернєга ; за ред. М. В. Вачевського. – Київ : Кондор, 2012. – 336 с. – Бібліогр.: с. 290–295.

УДК 378(075.8)

ББК 74.58я73

кільк. прим.: 1 (ЧЗ№4. – 1)

 

99. 796

А43 Актуальні проблеми сучасного фізичного виховання і спорту [Текст] : матеріали регіон. наук.-конф. конф., (м. Полтава, 12 листоп. 2015 р.) / Полтав. нац. пед. ун-т імені В. Г. Короленка, Каф. медико-біолог. дисциплін і фіз. вихов. – Полтава : ПНПУ імені В. Г. Короленка, 2015. – 140 с. – Бібліогр. в кінці ст.

УДК 796

ББК 75

кільк. прим.: 1 (ВРК. – 1)

 

100. 002

П19 Пастушенко О.

Книга і періодика в дисертаційних дослідженнях незалежної України: соціокомунікаційний аспект [Текст] : монографія / Олена Пастушенко ; НАН України, Нац. б-ка України імені В. І. Вернадського. – Київ, 2016. – 564 с.

УДК 002(477):070

ББК 76.1

кільк. прим.: 2 (Н/а. – 2)

 

101. 002.2

Т41 Тимошик М. С.

Українська книга і преса в Італії [Текст] : монографія / Микола Степанович Тимошик. – Київ : Наша культура і наука, 2015. – 352 с. : іл. – (Бібліотека видавця, редактора, автора ; Т. 5). – З автографом автора. – Бібліогр.: с. 315–334.

Автограф: Майбутнім журналістам і дослідникам преси Полтавського університету з вірою в Україну. М. Тимошик

19.03.17 р..

УДК 002.2

ББК 76.17

кільк. прим.: 1 (ЧЗ№2. – 1)

 

102. 027.54

Б59 Библиотеки национальных академий наук: проблемы функционирования, тенденции развития [Текст] : науч.-практ. и теорет. сб. Вып. 13 / НАН Украины, Нац. б-ка Украины имени В. И. Вернадского, Междунар. ассоциация академий наук, Совет директоров науч. б-к и информ. центров. – Київ : [б. и.], 2016. – 246 с. : сх., табл. – Библиогр. в конце ст.

УДК 027.54

ББК 78.34(4/8)

кільк. прим.: 2 (Н/а. – 2)

 

103. 021

Б59 Бібліотека. Наука. Комунікація: формування національного інформаційного простору [Текст] : матеріали Міжнар. наук. конф. (Київ, 4-6 жовт. 2016) / НАН України, Нац. б-ка України імені В. І. Вернадського, Асоц. б-к України[та ін.]. – Київ, 2016. – 640 с. – Бібліогр. в кінці ст.

УДК 021

ББК 78.34(4/8)

кільк. прим.: 1 (Н/а. – 1)

 

104. 021.8(477)

Б59 Бібліотека в реалізації державотворчої інформаційної політики [Текст] : [монографія] / НАН України, Нац. б-ка України імені В. І. Вернадського ; Т. Ю. Гранчак, В. І. Бондаренко, С. В. Горова. – Київ, 2016. – 324 с. – Бібліогр.: с. 318–323.

УДК 021.8(477)

ББК 78.34(4Укр)

кільк. прим.: 2 (Н/а. – 2)

 

105. 027

З-23 Залізнюк О. С.

Київські газети 1838-1940 років у фондах Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського [Текст] : наук. каталог / Олена Сегріївна Залізнюк ; авт.-уклад.: ред.-бібліограф І. М. Швець ; НАН України, Нац. б-ка імені В. І. Вернадського. – Київ : НБВУ, 2015. – 608 с.

УДК 027+070

ББК 78.368.3

кільк. прим.: 2 (Н/а. – 2)

 

106. 01(092)

П84 Професор Довгополова Олена Павлівна [Текст] : життєвий і творчий шлях : біобібліогр. покажч / Укр. акад. аграр. наук, Центральна наук. с.-г. б-ка ; уклад.: Т. Ф. Дерлеменко, З. І. Варга, Л. Г. Самойлова, Д. Г. Довгополий. – Київ : УААН, 2001. – 152 с. : фото. – Предм.-темат. покажч.: с. 145-146. - Пам'яті вченого, педагога, бібліографознавця.

УДК 01(092)

ББК 78.3-8

кільк. прим.: 1 (Н/а. – 1)

 

107. 02(477)(06)

Н34 Наукові праці Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського [Текст]. Вип. 43 / НАН України, Нац. б- ка України імені В. І. Вернадського, Асоц. б- к України. – Київ : НБУВ, 2016. – 611 с. – Бібліогр. в кінці ст.

УДК 02(477)(06)

ББК 78.3я43

кільк. прим.: 2 (Н/а. – 2)

 

108. 027.54

А87 Архіви, колекції та зібрання державних, громадських та релігійних установ у фондах Інституту рукопису Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського [Текст] : путівник / НАН України, Нац. б-ка України імені В. І. Вернадського, Ін-т рукопису ; ред. кол.: Л. А. Дубровіна (гол.) : авт.-уклад.: О. П. Бодак, О. С. Боляк, С. О. Булатова та ін. – Київ, 2015. – 328 с.

УДК 027.54:930.25

ББК 79.3(4Укр)

кільк. прим.: 2 (Н/а. – 2)

 

Місця збереження документів:

Н/а - Науковий абонемент

ВРК - Відділ рідкісної книги

ЧЗ№2 - Читальна зала № 2

Аб. підр - Абонемент підручників

Х/а - Художній абонемент

ЧЗ№4 - Читальна зала № 4

 

1. 80

Г54 Глобалізація / Європеїзація і розвиток національних слов'янських культур [Текст] : матеріали Міжнар. наук. конф. до Дня слов'ян. писемності і культури (Київ, 24 трав. 2016 р.) / НАН України, Нац. б-ка України імені В. І. Вернадського, Ін-т укр. мови [та ін.] ; ред.: Г. Ю. Калініч, Н. М. Зубкова, Т. В. Герасімова, Н. П. Бондар. – Київ : НБУВ, 2016. – 416 с. – Бібліогр. в кінці ст.

УДК 80

ББК 80

кільк. прим.: 1 (Н/а. – 1)

 

2. 81

Г94 Гуманітарні науки: сучасна наукова парадигма [Текст] : зб. наук. праць. Вип. 3 / Полтав. нац. пед. ун-т імені В. Г. Короленка. – Полтава : ПНПУ імені В. Г. Короленка, 2017. – 62 с.

УДК 81

ББК 81

кільк. прим.: 1 (ВРК. – 1)

 

3. 81'37

Т21 Тарнавський Ю.

Знаннєва семантика [Текст] : теорія семантики, базована на знанні : пер.з англ. / Юрій Тарнавський. – Київ : НаУКМА, 2016. – 292 с. – Імен. покажч.: с. 246-248. - Слов. техн. термінів та висловів: с. 251-268. – Бібліогр.: с. 237–245.

УДК 81'37

ББК 81.032

кільк. прим.: 1 (ЧЗ№2. – 1)

 

4. 81'25(075.8)

М22 Мамрак А. В.

Вступ до теорії перекладу [Текст] : навч. посіб. / Алла Володимирівна Мамрак. – Київ : Центр учбової літератури, 2009. – 304 с. – Бібліогр. с. 271–292.

УДК 81'25(075.8)

ББК 81.07-923

кільк. прим.: 1 (ЧЗ№2. – 1)

 

5. 811.161.2(075.8)

К26 Карпалюк В. С.

Українська мова. Лексикологія. Фразеологія. Словотвір [Текст] : навч.-метод. посіб. / В. С. Карпалюк, П. С. Каньоса, Н. В. Карпалюк ; Кам'янець-Подільський нац. ун-т імені Івана Огієнка. – Кам'янець-Подільський : ПП Мошак М. І., 2010. – 240 с.

УДК 811.161.2(075.8)

ББК 81.411.4-9

кільк. прим.: 1 (ЧЗ№2. – 1)

 

6. 811.163.1

Ц18 Царалунга І. Б.

Старослов'янська мова [Текст] : навч. посіб. / Інна Богданівна Царалунга. – Львів : Новий Світ-2000, 2007. – 188 с.

УДК 811.163.1

ББК 81.416.1-923

кільк. прим.: 1 (ЧЗ№2. – 1)

 

7. 811.112.2(075.8)

З-13 Завьялова В. М.

Практический курс немецкого языка (начальный этап) [Текст] / Валентина Мартовна Завьялова, Людмила Василивна Ильина. – Изд. 6-е, стереотип. – Москва : ЧеРо : Юрайт, 2015. – 348 с. – Библиогр.: Словарь: с. 321–345.

УДК 811.112.2(075.8)

ББК 81.432.4-923

кільк. прим.: 1 (Аб. підр. – 1)

 

8. 821.161.2-34

У75 Усна народна творчість [Текст]. – Київ : Країна мрій, 2015. – 288 с.

УДК 821.161.2-34

ББК 82.3(4Укр)

кільк. прим.: 1 (Х/а. – 1)

 

9. 82.09

А43 Актуальні проблеми літературознавчої термінології [Текст] : наук. зб. Вип. 2 / відп. ред. Є. М. Васильєв ; Рівнен. держ. гуманітарний ун-т. – Рівне : О. Зень, 2017. – 233 с.

УДК 82.09

ББК 83.0

кільк. прим.: 1 (ЧЗ№2. – 1)

 

10. 8(05)

Ф54 Філологічні науки [Текст] : зб. наук. праць. Вип. 24 / гол. ред. М. І. Степаненко ; Полтав. нац. пед. ун-т імені В. Г. Короленка. – Полтава : ПНПУ імені В. Г. Короленка, 2016. – 115 с. – Текст укр., рос., англ. – Бібліогр. в кінці ст.

УДК 8(05)

ББК 83.3(0)+81

кільк. прим.: 2 (ВРК. – 1, ЧЗ№2. – 1)

 

11. 821.161.2

Г85 Грищенко І.

Міжетнічна фольклорна комунікація в народній прозі [Текст] : монографія / Ірина Грищенко ; Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка, Інститут філології. – Київ : Вадекс, 2015. – 270 с. – Бібліогр.: с. 239–269 (295 назв).

УДК 821.161.2.0-3+398(=161.2)

ББК 83.3(4Укр)+82.3(4Укр)

кільк. прим.: 1 (ЧЗ№2. – 1)

 

12. 821.161.2.0(092)

Б44 Бєляєва Л. В.

"Кобзар" Т. Г. Шевченка у фондах Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського [Текст] : книгознавче та бібліографічне дослідження / Л. В. Бєляєва, І. Д. Войченко ; НАН України, Нац. б-ка України імені В. І. Вернадського, Ін-т рукопису ; редкол.: О. С. Онищенко (гол.). – Київ, 2015. – 994 с.

УДК 821.161.2.0(092):027.54

ББК 83.3(4Укр)5-8

кільк. прим.: 2 (Н/а. – 2)

 

13. 821.161.2.0

Н43 Неживий О. І.

Юрій Сліпко - ніжність і мужність [Текст] : посіб. для учителів із літ. рідного краю в загальноосвітніх навч. закл. Полтав. та Луган. обл. / Олексій Іванович Неживий. – Полтава : Полтавський літератор, 2017. – 92 с. – (Славетні імена Полтавщини). – З автографом автора. – Бібліогр.: с. 87–90 (57 назв).

Автограф: Бібліотеці ПНПУ імені В. Г. Короленка від автора.

29.08.2017 р..

УДК 821.161.2.0

ББК 83.3(4Укр)6-8

кільк. прим.: 1 (ЧЗ№2. – 1)

 

14. 82.09(06)

Л64 Література. Фольклор. Проблеми поетики [Текст] : зб. наук. праць. Вип. 31, ч. 1 / Ін-т філософії Київ. нац. ун-ту імені Тараса Шевченка ; редкол.: Г. Ф. Семенюк (гол. ред.), Р. А. Козлов (відп. ред.) [та ін.]. – Київ : Твім інтер, 2008. – 791 с. – Бібліогр. в кінці статей.

УДК 82.09(06)

ББК 83.3я43

кільк. прим.: 1 (Н/а. – 1)

 

15. 808.5

П24 Педагогічна риторика: історія, теорія, практика [Текст] : монографія / Житомир. держ. ун-т імені Івана Франка ; за ред. О. А. Кучерук. – Київ : КНТ, 2016. – 258 с.

УДК 808.5

ББК 83.7

кільк. прим.: 1 (ЧЗ№2. – 1)

 

16. 7.07

Х98 Художні практики та мистецька освіта у кроскультурному просторі сучасності [Текст] : матеріали IV Всеукр. наук.-практ. конф., (Полтава, 29-31 берез. 2017 р.) / Полтав. обл. держ. адмін., Полтав. нац. пед. ун-т імені В. Г. Королена, Харків. держ. акад. культури, Бердян. держ. пед. ун-т ; упоряд. М. М. Погребняк. – Полтава : Симон, 2017. – 230 с. – Бібліогр. в кінці ст.

УДК 7.07

ББК 85.000

кільк. прим.: 1 (ВРК. – 1)

 

17. 746.5

Б76 Божко Л.

Бисер [Текст] / Людмила Божко. – 3-е изд. испр. и доп. – Москва : Мартин, 2005. – 120 с. : ил.

УДК 746.5

ББК 85.125.9

кільк. прим.: 1 (Н/а. – 1)

 

18. 75(438)

З-28 Занурення [Текст] / куратор Єжи Онух. – Київ : Центр Сучасного Мистецтва при НаУКМА, 2004. – 60 с. – Тескт на укр. і пол.

УДК 75(438)

ББК 85.143(4Пол)

кільк. прим.: 1 (Н/а. – 1)

 

19. 792.8

С91 Сучасне хореографічне мистецтво: підгрунтя, тенденції, перспективи розвитку [Текст] : навч.-метод. посіб. / Львів. нац. ун-т імені І. Франка, Каф. режисури та хореогр. ф-ту культури і мистецтв [та ін.] ; упор. О. Плахотнюк. – Львів : СПОЛОМ, 2016. – 234 с. : іл. – Бібліогр. в кінці ст.

УДК 792.8

ББК 85.32

кільк. прим.: 1 (ЧЗ№4. – 1)

 

20. 792.8

В54 Виховний та мистецький вплив сучасного хореографічного мистецтва на розвиток творчих здібностей молоді: тенденції та перспективи розвитку [Текст] : метод. посіб. / Департамент освіти і науки Львів. обл. держ. адмін., Упр. освіти департаменту гуманіт. політики Львів. міської ради, Центр творч. дітей та юнац. Галичини, Львів. нац. ун-т імені І. Франка, Каф. режисури та хореогр. ; упор. О. А. Плахотнюк. – Львів : ЦТДЮГ, 2014. – 148 с. – Бібліогр. в кінці ст.

УДК 792.8

ББК 85.32

кільк. прим.: 1 (ЧЗ№4. – 1)

 

21. 27-28

М16 Маковій Г.

Продовження розмови [Текст] / Гарафина Маковій. – Чернівці : Народознав.-Просвітн. Центр "Факел пам'яті Марії", 2009. – 216 с.

УДК 27-28

ББК 86.37

кільк. прим.: 1 (Н/а. – 1)

 

22. 17(075.8)

Н20 Найдьонов І. М.

Етика - естетика: дидактичний аспект [Текст] : навч. посіб. / І. М. Найдьонов. – Київ : Кондор, 2011. – 550 с. – Бібліогр.: с. 517–524.

УДК 17(075.8)

ББК 87.7я73

кільк. прим.: 1 (ЧЗ№4. – 1)

 

23. 1(075.8)

П31 Петрушенко В. Л.

Філософія [Текст] : у 2 ч. : навч. посіб. 1 ч. : Світова філософія, фундаментальні проблеми філософії, 2 ч. : Релігієзнавство, етика та естетика, логіка / Віктор Леонтійович Петрушенко. – Львів : Новий світ-2000, 2011. – 647 с. – (Вища освіта в Україні).

УДК 1(075.8)

ББК 87я73

кільк. прим.: 1 (ЧЗ№4. – 1)

 

24. 159.98

Р64 Розов В. І.

Адаптивні антистресові психотехнології [Текст] : навч. посіб. для студ. вищих навч. закладів / Віталій Ігорович Розов. – Київ : Кондор, 2009. – 276 с. – Бібліогр.: с. 270–276.

УДК 159.98

ББК 88.352я73

кільк. прим.: 1 (Аб. підр. – 1)

 

25. 316.6

М17 Максимова Н. Ю.

Психологія девіантної поведінки [Текст] : навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. / Наталія Юріївна Максимова. – Київ : Либідь, 2011. – 520 с.

УДК 316.624(075.8)

ББК 88.362я73

кільк. прим.: 1 (ЧЗ№4. – 1)

 

26. 159.9

М79 Моргун В. Ф.

Основи психологічної діагностики [Текст] : навч. посіб. для студ. вищих навч. закл. / Володимир Федорович Моргун, Іван Геннадійович Тітов. – 3-є вид. – Київ : Слово, 2013. – 464 с. – Імен. покажч. : с. 431-439 - Предм. покажч. : с. 440-455.

УДК 159.9.07(075.8)

ББК 88.3я73+88.492я73

кільк. прим.: 1 (ВРК. – 1)

 

27. 615.851

П47 Позитивна психотерапія в Україні: відповіді на виклики часу [Текст] : матеріали VI Всеукр. наук.-практ. конф., (Полтава, 19-21 верес. 2014) / НАПН України, Полтав. нац. пед. ун-т імені В. Г. Короленка, Каф. псих. [та ін.] ; редкол.: Т. Є. Тітова, Л. С. Москаленко, В. І. Карікаш. – Полтава, 2014. – 111 с. – Бібліогр. в кінці ст.

УДК 615.851

ББК 88.492

кільк. прим.: 1 (ВРК. – 1)

 

28. 159.9(03)

С48 Словник-довідник з конфліктології для керівників навчальних закладів [Текст]. Ч. 2 / Микола Петрович Пугач, Тамара Федорівна Пугач, Костянтин Миколайович Стрюк [та ін.]. – Харків : Основа, 2017. – 128 с. – (Бібліотечка журналу " Управління школою" ; вип. 4 (171)). – Бібліогр.: с. 127 (23 назви).

УДК 159.9(03)

ББК 88.54я2

кільк. прим.: 1 (ЧЗ№4. – 1)

 

29. 159.922.76(075.8)

К85 Кричковська Т. Д.

Психологія аномального розвитку [Текст] : навч. посіб. / Тетяна Домініківна Кричковська ; Ніжин. держ. ун-т імені Миколи Гоголя. – Київ : КНТ, 2016. – 165 с. – Бібліогр.: с. 162–164.

УДК 159.922.76(075.8)

ББК 88.83

кільк. прим.: 2 (ЧЗ№4. – 2)

 

30. 179.2

Д49 Дитяча жорстокість. Як запобігти лиху [Текст] / упоряд. В. Снігульська. – Київ : Шк. світ, 2017. – 184 с. – (Бібліотека "Шкільний світ").

УДК 179.2

ББК 88.836

кільк. прим.: 4 (ЧЗ№4. – 2, Н/а. – 2)

 

31. 316

П35 Пихтіна Н. П.

Профілактика девіантної поведінки дітей і молоді: психолого-педагогічні та соціально-правові аспекти [Текст] : навч. посіб. / Н. П. Пихтіна, М. П. Пихтін, Т. Є. Федорченко ; за заг. ред. В. М. Оржеховскої ; Ніжинський держ. ун-т імені Миколи Гоголя. – Ніжин : НДУ ім. М. Гоголя, 2014. – 399 с.

УДК 316.624(075.8)

ББК 88.836я73

кільк. прим.: 2 (ЧЗ№4. – 2)

 

32. 159.922.76

І-44 Ілляшенко Т. Д.

Гіперактивна дитина. Психологічний супровід у навчальному закладі [Текст] / Тамара Дмитрівна Ілляшенко ; упоряд. Т. Червонна. – Київ : Шк. світ, 2017. – 88 с. – (Бібліотека "Шкільного світу"). – Бібліогр.: с. 84–85 (8 назв).

УДК 159.922.76

ББК 88.837

кільк. прим.: 2 (ЧЗ№4. – 2)

 

33. 159.922.7

Я94 Яцюк М. В.

Вступ до 1 класу [Текст] : психологічний супровід / Марія Валеріївна Яцюк. – Київ : Шк. світ, 2017. – 104 с. : іл. – (Бібліотека " Шкільного світу"). – Бібліогр.: с.100–101.

УДК 159.922.7

ББК 88.840

кільк. прим.: 1 (ЧЗ№4. – 1)

 

34. 373.2

П86 Психологу ДНЗ. Форми роботи з дітьми, батьками, педагогами дошкілля [Текст] / упоряд. О. Семібаламут. – Київ : Шк. світ, 2017. – 96 с. – (Бібліотека "Шкільного світу").

УДК 373.2.015.3

ББК 88.840.301

кільк. прим.: 1 (ЧЗ№4. – 1)

 

35. 37.015.3(075.8)

П78 Проблеми педагогічної психології [Текст] : хрестоматія : навч. посіб. / упоряд.: Т. О. Гетьман, Т. Д. Кричковська ; Ніжин. держ. ун-т імені Миколи Гоголя. – Київ : КНТ, 2016. – 381 с.

УДК 37.015.3(075.8)

ББК 88.840я73

кільк. прим.: 1 (ЧЗ№4. – 1)

 

36. 159.9(075.8)

А92 Атаманчук Н. М.

Психологія [Текст] : конспект лекцій : навч. посіб. для студ. / Ніна Михайлівна Атаманчук ; Полтав. нац. пед. ун-т імені В. Г. Короленка. – Полтава : ПНПУ імені В. Г. Короленка, 2014. – 201 с. – Режим доступу: http://dspace.pnpu.edu.ua/handle/123456789/5056.

УДК 159.9(075.8)

ББК 88я73

кільк. прим.: 3 (ВРК. – 1, ЧЗ№4. – 2)

 

37. 159.9(075.8)

Р69 Романовська Л. І.

Основи психології і педагогіки [Текст] : навч. посіб. / Людмила Іванівна Романовська, Лариса Олександірвна Подкоритова. – Львів : Новий світ-2000, 2011. – 236 с. – (Вища освіта в Україні). – Короткий термінолог. слов.: с. 430-444. – Бібліогр.: с. 444–449.

УДК 159.9(075.8)+37(075.8)

ББК 88я73

кільк. прим.: 1 (ЧЗ№4. – 1)

 

38. 159.9(075.8)

Ф56 Філософія психології [Текст] : тексти : хрестоматія для студ. психол. спец. / Полтав. нац. пед. ун-т імені В. Г. Короленка ; укладачі: Ю. Л. Горбенко, Ю. О. Клименко, В. Ф. Моргун. – Полтава : ПНПУ імені В. Г. Короленка, 2017. – 402 с. – Бібліогр. в кінці ст.

УДК 159.9(075.8)

ББК 88я73

кільк. прим.: 2 (ЧЗ№4. – 1, ВРК. – 1)

 

Місця збереження документів:

Х/а - Художній абонемент

ВРК - Відділ рідкісної книги

 

1. 821(100)-93

М21 Малятам про звірят [Текст] : для дітей дошк. і мол. шк. віку. – Харків : Юнісофт, 2017. – 64 с. : іл. – (Завтра в школу).

УДК 821(100)-93

ББК 84(0)

кільк. прим.: 1 (Х/а. – 1)

 

2. 821

Д71 Дрюон Морис. Не гоже лилиям прясть / М. Дрюон ; пер. с фр. Н. Жарковой. Мальтийские рыцари в России / Е. Карнович. Беглец / Ф. Тютчев [Текст]. – Ставрополь : Кавказский край, 1992. – 624 с. – (Стрижамент: Историческое наследие ; вип. 6).

УДК 821

ББК 84(0)

кільк. прим.: 1 (Х/а. – 1)

 

3. 821.112.2(436)

Ц26 Цвейг С.

Нетерпение сердца [Текст] : роман / Стефан Цвейг ; пер. с нем. Н. Бунина. – СПб. : Азбука, 2014. – 416 с. – (Мировая классика).

УДК 821.112.2(436)

ББК 84(4АВС)

кільк. прим.: 1 (Х/а. – 1)

 

4. 821.111

Ч-36 Чейз Д. Х. Вечерняя пргулка ; В безмолвии смерти / Д. Х. Чейз. Сюжет мистера Финча / Л. Блок : пер. с англ. [Текст] / сост. Е. Р. Акит. – Рига : Общество друзей книги, 1990. – 288 с. – (Зарубежный детектив ; вип. 4).

УДК 821.111

ББК 84(4ВЕЛ)

кільк. прим.: 1 (Х/а. – 1)

 

5. 821.111

С24 Свифт Д.

Путешествие в Лапуту ; Путешествие в страну Гуигнгнмов [Текст] / Джонатан Свифт ; пер. с англ. Б. Энгельгарда ; послесл. и коммент. Е. П. Брандиса ; худож. Ж. Гранвиля. – Москва : Астрель : АСТ, 2004. – 224 с. – (Хрестоматия школьника).

УДК 821.111

ББК 84(4ВЕЛ)

кільк. прим.: 1 (Х/а. – 1)

 

6. 821.111

К98 Кэрролл Л.

Алиса в Стране Чудес ; Большая кошачья сказка [Текст] / Льюис Кэрролл ; пер. с англ. Бориса Заходера ; худ. Борис Пушкарев. – Москва : Самовар, 2012. – 142 с. : ил. – (Школьная библиотека).

УДК 821.111

ББК 84(4ВЕЛ)

кільк. прим.: 1 (Х/а. – 1)

 

7. 821.111

К42 Кіплінг Р.

Книга Джунглів [Текст] / Редьярд Кіплінг ; пер. з англ. Марії Головко. – Київ : Знання, 2017. – 208 с. – (English Library).

УДК 821.111

ББК 84(4ВЕЛ)

кільк. прим.: 1 (Х/а. – 1)

 

8. 821.111

K47 Kipling R.

The Jungle Book [Текст] / Rudyard Kipling. – Kyiv : Znannia, 2017. – 208 p. – (English Library).

УДК 821.111

ББК 84(4ВЕЛ)

кільк. прим.: 1 (Х/а. – 1)

 

9. 821.111

В14 Вайльд О.

Злочин лорда Артура Севайла та інші оповідання [Текст] / Оскар Вайльд ; пер. з англ. І. Корунця та О. Вергелес. – Київ : Знання, 2017. – 208 с. – (English Library).

УДК 821.111

ББК 84(4ВЕЛ)

кільк. прим.: 1 (Х/а. – 1)

 

10. 821.111

В27 Веллс Г.

Чарівна крамниця та інші оповідання [Текст] / Герберт Веллс ; пер. з англ. Олекси Логвиненка. – Київ : Знання, 2017. – 288 с. – (English Library).

УДК 821.111

ББК 84(4ВЕЛ)

кільк. прим.: 1 (Х/а. – 1)

 

11. 821.111

W50 Wells H. G.

The Magic Shop and Other Stories [Текст] / H. G. Wells. – Kyiv : Znannia, 2017. – 288 p. – (English Library).

УДК 821.111

ББК 84(4ВЕЛ)

кільк. прим.: 1 (Х/а. – 1)

 

12. 821.111

W68 Wilde O.

Lord Arthur Savile's Crime and Other Stories [Текст] / Oscar Wilde. – Kyiv : Znannia, 2017. – 224 p. – (English Library).

УДК 821.111

ББК 84(4ВЕЛ)

кільк. прим.: 1 (Х/а. – 1)

 

13. 821.112.2

М50 Менцель Герхард В. Годы в Вольфенбюттеле / Герхард В. Менцель ; пер с нем. В. Фрадкина. Жизнь Жан-Поля Фридриха Рихтера / Гюнтер де Бройн ; пер с нем. Е. Кацевой [Текст] : предисл. А. Гугнина. – Москва : Книга, 1986. – 344 с. : ил. – (Писателям о писателях).

УДК 821.112.2

ББК 84(4НІМ)

кільк. прим.: 2 (Х/а. – 2)

 

14. 821.112.2-93

В69 Волшебная дудочка. Сказки и предания немецких земель [Текст] / переск. Софьи Прокофьевой ; ил. Ники Гольц. – Москва : Эксмо, 2012. – 136 с. – (Книги - мои друзья).

УДК 821.112.2-93

ББК 84(4НІМ)

кільк. прим.: 1 (Х/а. – 1)

 

15. 821.162.1

П85 Прус Б.

Форпост [Текст] : роман / Болеслав Прус ; пер. з пол. Петра Козланюка. – Київ : Знання, 2017. – 224 с. – (Голоси Європи. Польща).

УДК 821.162.1

ББК 84(4ПОЛ)

кільк. прим.: 1 (Х/а. – 1)

 

16. 821.162.1

П53 Польский детектив [Текст] / [пер. с пол. Н. Плиско]. – Москва : Квадрат, 1992. – 464 c.

УДК 821.162.1

ББК 84(4ПОЛ)

кільк. прим.: 1 (Х/а. – 1)

 

17. 821.162.1

Х65 Хмелевская И.

Инопланетяне в Гарволине [Текст] / Иоанна Хмелевская ; пер. с пол. В. Селивановой. – Екатеринбург : У-Фактория, 2008. – 288 с. – (Иронический детектив).

УДК 821.162.1

ББК 84(4ПОЛ)

кільк. прим.: 1 (Х/а. – 1)

 

18. 821.161.1

Р89 Русская драматургия. Избранное [Текст] / сост. С. Н. Заготова. – Донецк : БАО, 2009. – 416 с.

УДК 821.161.1

ББК 84(4РОС)

кільк. прим.: 1 (Х/а. – 1)

 

19. 821.161.1'05

У77 Успенский Г. И.

Нравы Растеряевой улицы ; Будка ; "Выпрямила" [Текст] / Глеб Иванович Успенский. – Москва : Олимп : АСТ, 2001. – 270 с. – (Школьная хрестоматия).

УДК 821.161.1'05

ББК 84(4РОС)1

кільк. прим.: 1 (Х/а. – 1)

 

20. 821.161.1'05

П91 Пушкин А. С.

Избранные стихотворения. Кавказский пленник. Цыганы. Медный всадник [Текст] / Александр Сергеевич Пушкин. – Донецк : БАО, 2009. – 384 с. : ил.

УДК 821.161.1'05

ББК 84(4РОС)1

кільк. прим.: 1 (Х/а. – 1)

 

21. 821.161.1'06

П54 Поляков Ю.

Грибной царь [Текст] : роман / Юрий Поляков. – Москва : Росмэн, 2005. – 464 с.

УДК 821.161.1'06

ББК 84(4РОС)6

кільк. прим.: 1 (Х/а. – 1)

 

22. 821.161.1'06

Б42 Бек К.

Эльнара. Путешествие за море [Текст] / Кора Бек. – Москва : Гелеос, 2007. – 285 с. – (Аромат восточной неги).

УДК 821.161.1'06

ББК 84(4РОС)6

кільк. прим.: 1 (Х/а. – 1)

 

23. 821.161.1'06

А65 Андерс Н.

Город под вулканом [Текст] : сказка в 3-х кн. и 7-ми ч. Кн. 2 / Ника Андерс. – Москва : Астрель : Зебра Е, 2007. – 448 с. – (Волшебная скрипка Мастера).

УДК 821.161.1'06

ББК 84(4РОС)6

кільк. прим.: 1 (Х/а. – 1)

 

24. 821.161.1'06

Б94 Буянов Н.

Гобелен императора [Текст] / Николай Буянов. – Москва ; Санкт-Петербург : Астрель-СПб, 2006. – 538 с. – (Боевик от Александра Мазина).

УДК 821.161.1'06

ББК 84(4РОС)6

кільк. прим.: 1 (Х/а. – 1)

 

25. 821.161.1

К77 Крапивин В. П.

Гуси-гуси, га-га-га... [Текст] : повесть / Владислав Петрович Крапивин. – Москва : Центрполиграф, 2002. – 270 с. : ил.

УДК 821.161.1

ББК 84(4РОС)6

кільк. прим.: 1 (Х/а. – 1)

 

26. 821.161.1

Ч-27 Чацкая А.

Игра в цыпленка [Текст] : роман / Ангелина Чацкая. – Москва : Астрель : АСТ, 2007. – 350 с. – (Иронический детектив).

УДК 821.161.1

ББК 84(4РОС)6

кільк. прим.: 1 (Х/а. – 1)

 

27. 821.161.1'06

Ш26 Шаров А. И.

Мальчик Одуванчик и три ключика [Текст] : сказки / Александр Израйлевич Шаров ; ил. Н. Гольц. – Москва : Эксмо, 2013. – 128 с. – (Книги - мои друзья).

УДК 821.161.1'06

ББК 84(4РОС)6

кільк. прим.: 1 (Х/а. – 1)

 

28. 821.161.1'06

Л93 Любова Т.

Пикник с покойником [Текст] : роман / Татьяна Любова. – Москва : Астрель : АСТ, 2007. – 256 с.

УДК 821.161.1'06

ББК 84(4РОС)6

кільк. прим.: 1 (Х/а. – 1)

 

29. 821.161.1'06

С53 Снегирев Г. Я.

Охотничьи истории [Текст] / Геннадий Яковлевич Снегирев ; ил. А. Кардашука. – Москва : Эксмо : ОЛИСС, 2012. – 96 с. – (Книги - мои друзья).

УДК 821.161.1'06

ББК 84(4РОС)6

кільк. прим.: 1 (Х/а. – 1)

 

30. 821.161.1

М32 Мастер Ч. (Дмитрий Евгеньевич Косырев)

Шпион из Калькутты. Амалия и Белое видение [Текст] / Чэнь Мастер. – Москва : ОЛМА Медиа Групп, 2009. – 416 с.

УДК 821.161.1

ББК 84(4РОС)6

кільк. прим.: 1 (Х/а. – 1)

 

31. 821.161.1'06

Я90 Яхнин Л. Л.

Площадь картонных часов [Текст] : для мл. шк. возраста / Леонид Львович Яхнин ; ил. Е. Монина. – Москва : Эксмо, 2013. – 96 с. – (Книги - мои друзья).

УДК 821.161.1'06

ББК 84(4РОС)6

кільк. прим.: 1 (Х/а. – 1)

 

32. 821.161.1

Ш78 Шолохов М. О.

Тихий Дон [Текст] : роман в 4-х кн. Т. 1, кн. 1-2 / Михаил Олександрович Шолохов ; ил. А. Д. Базилевича. – Киев : Рад. шк., 1987. – 544 с. – (Мир в образах).

УДК 821.161.1

ББК 84(4РОС)6

кільк. прим.: 1 (Х/а. – 1)

 

33. 821.161.1

Ш78 Шолохов М. О.

Тихий Дон [Текст] : роман в 4-х кн. Т. 2, кн. 3-4 / Михаил Олександрович Шолохов ; ил. А. Д. Базилевича. – Киев : Рад. шк., 1987. – 608 с. – (Мир в образах).

УДК 821.161.1

ББК 84(4РОС)6

кільк. прим.: 1 (Х/а. – 1)

 

34. 821.161.1'06

Ш26 Шаров А. И.

Человек-горошина и Простак [Текст] / Александр Израйлевич Шаров ; ил. Н. Гольц. – Москва : Эксмо, 2013. – 128 с. – (Книги - мои друзья).

УДК 821.161.1'06

ББК 84(4РОС)6

кільк. прим.: 1 (Х/а. – 1)

 

35. 821.161.1'06

П32 Пикуль В. С.

Каждому свое ; Париж на три часа ; Ступай и не греши [Текст] : романы / Валентин Саввич Пикуль. – Москва : Вече : АСТ, 2010. – 592 с.

УДК 821.161.1'06

ББК 84(4РОС)6

кільк. прим.: 1 (Х/а. – 1)

 

36. 821.161.1'06

В31 Вересов Д.

Унесенная ветром [Текст] / Дмитрий Вересов. – Санкт-Петербург : Нева, 2004. – 312 с. – (Кавказские пленники).

УДК 821.161.1'06

ББК 84(4РОС)6

кільк. прим.: 1 (Х/а. – 1)

 

37. 821.511.141

Й75 Йокаї М.

Походеньки видатного авантюриста Ярослава Тергузка [Текст] : роман / Мор Йокаї ; пер. з угор. Юлії Бушко. – Київ : Знання, 2017. – 208 с. – (Голоси Європи. Угорщина).

УДК 821.511.141

ББК 84(4УГО)

кільк. прим.: 1 (Х/а. – 1)

 

38. 821.161.2

Р33 Редчук Г.

Тополі ще тримають оборону [Текст] : поезія, живопис / Галина Редчук. – Київ : Фенікс, 2009. – 288 с. : 182 іл.

УДК 821.161.2

ББК 84(4УКР)

кільк. прим.: 1 (Х/а. – 1)

 

39. 821.161.2

П30 Петренко М.

Життя і творчість [Текст] : художні текси, дослідження, документи / Михайло Петренко ; упоряд. О. Є. Петренко, О. О. Редчук. – Київ : Фенікс, 2013. – 218 с. : іл.

УДК 821.161.2

ББК 84(4УКР)

 

40. 821.161.2

П81 Промінь душі [Текст] : [вірші студентів фізико-математичного фак-ту ПНПУ імені В. Г. Короленка]. – Глобино : Поліграфсервіс, 2017. – 78 с. – З автографом.

Автограф: На згадку рідній альма-матер! Від студентів та викладачів фізико-математичного факультету. На завжди з поезією в серці! 04.04.17 р

.

УДК 821.161.2

ББК 84(4УКР)

кільк. прим.: 1 (ВРК. – 1)

 

41. 821.161.2

С47 Слава героям! Героям слава! Видатні українські твори [Текст] / уклад. С. М. Заготова. – Донецьк : БАО, 2010. – 416 с.

УДК 821.161.2

ББК 84(4УКР)

кільк. прим.: 1 (Х/а. – 1)

 

42. 821.161.2

У45 Українська класична література. Вибране: п'еси, вірші, байки [Текст]. – Донецьк : ВКФ "БАО", 2009. – 480 с.

Котляревський І. Енеїда. Шевченко Т. Катерина. Франко І. Іван Вишенський. Українка Л. Бояриня. Вороний М. Євшан-зілля. Плужник Є. Галілей.

УДК 821.161.2

ББК 84(4УКР)

кільк. прим.: 1 (Х/а. – 1)

 

43. 821.161.2'05

У45 Українка Л.

Вибрані твори [Текст] : посіб.-хрестоматія / Леся Українка. – Тернопіль : Богдан, 2010. – 384 с. – (Класна українська класика).

УДК 821.161.2'05

ББК 84(4УКР)1

кільк. прим.: 1 (Х/а. – 1)

 

44. 821.161.2'05

К75 Коцюбинський М. М.

Intermezzo [Текст] : вибрані твори / Михайло Михайлович Коцюбинський. – Київ : Знання, 2017. – 288 с. – (Класна література).

УДК 821.161.2'05

ББК 84(4УКР)1

кільк. прим.: 1 (Х/а. – 1)

 

45. 821.161.2'05

С79 Стефаник В.

Камінний хрест [Текст] : вибрані твори / Василь Стефаник. – Київ : Знання, 2017. – 240 с. – (Скарби).

УДК 821.161.2'05

ББК 84(4Укр)1

кільк. прим.: 1 (Х/а. – 1)

 

46. 821.161.2'05

В61 Вовчок М.

Інститутка ; Народні оповідання [Текст] : вибрані твори / Марко Вовчок. – Київ : Знання, 2017. – 240 с. – (Скарби).

УДК 821.161.2'05

ББК 84(4УКР)1

кільк. прим.: 1 (Х/а. – 1)

 

47. 821.161.2'05

М16 Маковей О.

Вибране [Текст] : для ст. шк. віку / Осип Маковей ; передм. О. Кавуненка. – Київ : Школа, 2008. – 191 с. – (Бібліотека шкільної класики).

УДК 821.161.2'05

ББК 84(4УКР)1

кільк. прим.: 2 (Х/а. – 2)

 

48. 821.161.2'06

Т98 Тютюнник Г. М.

Климко [Текст] : повість, оповідання, казки / Григір Михайлович Тютюнник. – Київ : Знання, 2017. – 288 с. – (Скарби: молодіжна серія).

УДК 821.161.2'06

ББК 84(4УКР)6

кільк. прим.: 1 (Х/а. – 1)

 

49. 821.161.2'06

Т86 Тур-Коновалов К.

Художник [Текст] : роман / Констянтин Тур-Коновалов, Денис Замрій, Олена Лісовикова ; пер. з рос. І. Бондаря-Терещенка. – Харків : Клуб Сімейного Дозвілля, 2013. – 368 с.

УДК 821.161.2'06

ББК 84(4УКР)6

кільк. прим.: 1 (Х/а. – 1)

 

50. 821.161.2

В48 Винниченко В. К.

Записки Кирпатого Мефістофеля [Текст] : роман, повість, оповідання, п'єса / Володимир Кирилович Винниченко ; післямова Т. М. Панасенко ; худож.-оформлювач Ю. Ю. Романіка. – Харків : Фоліо, 2012. – 392 с. – (Шкільна бібліотека української та світової літератури).

УДК 821.161.2'06

ББК 84(4УКР)6

кільк. прим.: 1 (Х/а. – 1)

 

51. 821.161.2'06

І-23 Іванченко Р. П.

Зрада, або як стати володарем [Текст] : роман / Р. П. Іванченко. – Київ : Укр. Центр духов. культури, 1996. – 464 с. – (Український історичний журнал).

УДК 821.161.2'06

ББК 84(4УКР)6

кільк. прим.: 1 (Х/а. – 1)

 

52. 821.161.2'06

М32 Мастєрова В.

Смарагд [Текст] : роман / Валентина Мастєрова ; передм. Ю. Мушкетика. – Харків : Клуб Сімейного Дозвілля, 2016. – 288 с.

УДК 821.161.2'06

ББК 84(4Укр)6

кільк. прим.: 1 (Х/а. – 1)

 

53. 821.161.2'06

В61 Вовк В.

Каравела [Текст] / Віра Вовк. – Львів : БаК, 2006. – 96 с.

УДК 821.161.2'06

ББК 84(4УКР)6

кільк. прим.: 1 (Х/а. – 1)

 

54. 821.161.2'06

В61 Вовк В.

Мережа [Текст] : спогади / Віра Вовк. – Ріо-де-Жанейро ; Київ ;Львів : БаК, 2011. – 152 с. : фото.

УДК 821.161.2'06

ББК 84(4УКР)6

кільк. прим.: 1 (Х/а. – 1)

 

55. 821.161.2(477.53)

З-53 Землянин В.

Амба [Текст] : роман : у 6 т. Т. 2 : Леза долі / Влад Землянин ; вступ. ст. І. Дзюби, слово про автора В. Денисенка, ред.: В. А. Мелешко, В. М. Разноглаз, пер. укр. мовою: М. В. Демченко, В. А. Мелешко. – Полтава : АСМІ, 2017. – 404 с.

УДК 821.161.2(477.53)

ББК 84(4УКР-4ПОЛ)

кільк. прим.: 2 (Х/а. – 2)

 

56. 821.161.2(477.53)

С60 Солона С. І. (Франчук)

Цвіт чорнобривців [Текст] : поезія / Світлана Іванівна Солона. – Полтава : АСМІ, 2012. – 76 с.

УДК 821.161.2(477.53)

ББК 84(4УКР-4ПОЛ)

кільк. прим.: 1 (Х/а. – 1)

 

57. 821.133.1

Д78 Дрюон М.

Железный король [Текст] / Морис Дрюон. – Санкт-Петербург : Сандра, 1992. – 335 с. – (Проклятые короли).

УДК 821.133.1

ББК 84(4ФРА)

кільк. прим.: 1 (Х/а. – 1)

 

58. 821.133.1

С79 Стендаль

Червоне і чорне [Текст] : хроніка XIX ст. : роман / Стендаль ; пер. з фр. Єлизавети Старинкевич. – Київ : Знання, 2017. – 464 с. – (Класна література).

УДК 821.133.1

ББК 84(4ФРА)

кільк. прим.: 1 (Х/а. – 1)

 

59. 821.133.1

З-81 Золя Е.

Кар'єра Ругонів [Текст] : роман / Еміль Золя ; пер. з фр. Костя Рубинськго. – Київ : Знання, 2017. – 384 с. – (Скарби).

УДК 821.133.1

ББК 84(4ФРА)

кільк. прим.: 1 (Х/а. – 1)

 

60. 821.133.1

М80 Моруа А.

Прометей, або Життя Бальзака [Текст] : роман / Андре Моруа ; пер. з фр. П. Воробйова, Л. Воробйової та В. Мацкевич. – Київ : Дніпро, 1969. – 624 с. : портр.

УДК 821.133.1

ББК 84(4ФРА)

кільк. прим.: 4 (Х/а. – 4)

 

61. 821.133.1

М53 Мессадье Ж.

Гнев Нефертити [Текст] / Жеральд Мессадье ; пер. с фр. Е. Савченко. – Харьков ; Белгород : Клуб Семейного Досуга, 2008. – 368 с. – (Европейский BEST).

УДК 821.133.1

ББК 84(4ФРА)

кільк. прим.: 1 (Х/а. – 1)

 

62. 821.162.3

Ч-19 Чапек К.

Оповідання з другої кишені [Текст] / Карел Чапек ; пер. з чес. Клима Забарила. – Київ : Знання, 2017. – 192 с. – (Скарби).

УДК 821.162.3

ББК 84(4ЧЕХ)

кільк. прим.: 1 (Х/а. – 1)

 

63. 821.113.6

Т58 Топеліус С.

Казки [Текст] : для мол. та серед. шк. віку / Сакаріас Топеліус ; переказ зі швед. та передм. О. Д. Сенюк ; іл. С. П. Караффи-Корбут. – Київ : Школа, 2008. – 160 с. – (Казкова планета).

УДК 821.113.6

ББК 84(4ШВЕ)

кільк. прим.: 1 (Х/а. – 1)

 

64. 821.111(73)

Ч-42 Чемберлен Д.

Кровные узы, или история одной ошибки [Текст] / Диана Чемберлен ; пер. с англ. Е. М. Нарышкиной. – Москва : Эксмо, 2014. – 416с. – (Роман-потрясение. Д. Чемберлен).

УДК 821.111(73)

ББК 84(7СПО)

кільк. прим.: 1 (Х/а. – 1)

 

65. 821.111(73)

С80 Стил Д.

Верить в себя [Текст] / Даниэла Стил ; пер. с англ. В. Гришечкина. – Москва : Эксмо, 2009. – 448 с.

УДК 821.111(73)

ББК 84(7СПО)

кільк. прим.: 1 (Х/а. – 1)

 

66. 821.111(73)

Б68 Блейк Д.

Только по любви [Текст] : роман / Дженнифер Блейк. – Харьков ; Белгород : Клуб Семейного Досуга, 2012. – 304 с.

УДК 821.111(73)

ББК 84(7СПО)

кільк. прим.: 1 (Х/а. – 1)

 

67. 821.111(73)

Ф66 Фіцджеральд Ф. С.

Багатий хлопець та інші історії [Текст] / Ф. Скотт Фіцджеральд ; пер. з англ. Ганни Лелів. – Київ : Знання, 2017. – 272 с. – (American Library).

УДК 821.111(73)

ББК 84(7СПО)

кільк. прим.: 1 (Х/а. – 1)

 

68. 821.111(73)

D80 Dreiser T.

Phantom Gold and Other Stories [Текст] / Theodore Dreiser. – Kyiv : Znannia, 2017. – 224 p. – (American Library).

УДК 821.111(73)

ББК 84(7СПО)

кільк. прим.: 1 (Х/а. – 1)

 

69. 821.111(73)

B96 Burnett F. H.

Little Lord Fauntleroy [Текст] / Frances Hodgson Burnett. – Kyiv : Znannia, 2017. – 192 p. – (American Library).

УДК 821.111(73)

ББК 84(7СПО)

кільк. прим.: 1 (Х/а. – 1)

 

70. 821.111(73)

П41 По Е. А.

Золотий жук ; Ельдорадо [Текст] : вибрані твори / Едгар Аллан По ; пер. з англ.: Григорія Кочура, Андрія Пехника, Галини Пехник. – Київ : Знання, 2017. – 208 с. – (Класна література).

УДК 821.111(73)

ББК 84(7СПО)

кільк. прим.: 1 (Х/а. – 1)

 

71. 821.111(73)

Т26 Твен М.

Принц і злидар [Текст] : повість / Марк Твен ; пер. з англ. Марії Рябової. – Київ : Знання, 2017. – 208 с. – (Скарби: молодіжна серія).

УДК 821.111(73)

ББК 84(7СПО)

кільк. прим.: 1 (Х/а. – 1)

 

72. 821.111(73)

М34 Матесон Р.

Куда приводят мечты [Текст] / Ричард Матесон ; пер. с англ. И. Иванченко. – Москва ; Санкт-Перербург : Эксмо : Домино, 2010. – 336 с. – (Книга-загадка, книга-мистика).

УДК 821.111(73)

ББК 84(7СПО)

кільк. прим.: 1 (Х/а. – 1)

 

73. 821.111(73)

М60 Миллнер Д.

Девушки мечты [Текст] : роман основан на киносценарии Билла Кондона / Денин Миллнер. – Москва ; Санкт-Петербург : Астрель : СПб, 2007. – 160 с. – (Кинороман).

УДК 821.111(73)

ББК 84(7СПО)

кільк. прим.: 1 (Х/а. – 1)

 

74. 821.111(73)

F61 Fitzgerald F. S.

The Rich Boy and Other Stories [Текст] / F. Scott Fitzgerald. – Kyiv : Znannia, 2017. – 272 p. – (American Library).

УДК 821.111(73)

ББК 84(7СПО)

кільк. прим.: 1 (Х/а. – 1)

 

75. 821.111(73)

Б51 Бернет Ф. Г.

Маленький лорд Фонтлерой [Текст] / Френсіс Годгсон Бернет ; пер. з англ. Наталки Римської. – Київ : Знання, 2017. – 192 с. – (American Library).

УДК 821.111(73)

ББК 84(7СПО)

кільк. прим.: 1 (Х/а. – 1)

 

76. 821.111(73)

Д72 Драйзер Т.

Привид золота та інші оповідання [Текст] : пер. з англ. / Теодор Драйзер. – Київ : Знання, 2017. – 224 с. – (American Library).

УДК 821.111(73)

ББК 84(7СПО)

кільк. прим.: 1 (Х/а. – 1)

 

77. 821.112.2

Г44 Гете Й. В.

Фауст [Текст] : трагедія / Йоганн Вольфганг Гете ; пер. з нім. М. Лукаша ; перед. й примітки Б. Шалагінова. – Харків : Фоліо, 2013. – 400 с. – (Шкільна бібліотека української та світової літератури).

УДК 821.112.2

ББК 84(НІМ

кільк. прим.: 1 (Х/а. – 1)

 

78. 821.161.2'06

К85 Крип'якевич І.

Пригоди Юрка Козака [Текст] : для мол. та серед. шк. віку / Іван Крип'якевич ; упоряд. та перед. Н. Степаненко ; іл. Т. Кущ. – Київ : Школа, 2007. – 192 с. : іл.

УДК 821.161.2'06

ББК 84(УКР)6

кільк. прим.: 1 (Х/а. – 1)

 

79. 821.161.2'06

Л84 Лук'яненко О. В.

Книгозбірня пам'яті. Сто спогадів одного кохання. Поетична сповідь [Текст] / Олександр Вікторович Лук'яненко. – Полтава : Сімон, 2017. – 112 с.

УДК 821.161.2(477.53)

ББК 84(УКР)6

кільк. прим.: 1 (ВРК. – 1)

 

80. 821.161.2'06

Л84 Лук'яненко О. В.

Прованська казка [Текст] : драма-перегук на дві дії за мотивами "Донька короля Рене" Генріка Герца / Олександр Вікторович Лук'яненко. – Полтава : Сімон, 2017. – 124 с.

УДК 821.161.2(477.53)

ББК 84(УКР)6

кільк. прим.: 1 (ВРК. – 1)


 

Вітаємо!

Будемо раді Вам допомогти.