Бюлетень нових надходжень Завантажити у форматі PDF

Місця збереження документів:

ЧЗ№1 - Читальна зала № 1

ЧЗ№3 - Читальна зала № 3

Н/а - Науковий абонемент

Аб. підр - Абонемент підручників

ЧЗ№2 - Читальна зала № 2

ВРК - Відділ рідкісної книги

 

1. 20

А43 Актуальні проблеми та перспективи розвитку природничих наук [Текст] : зб. тез всеукраїнської наук.-практ. конф. студ., асп. та молодих учених, (Запоріжжя, 2010 р.) / Держ. вищ. навч. закл. "Запорізький нац. ун-т", Біологічний ф-т. – Запоріжжя : [б. в.], 2010. – 200 с. – Бібліогр. в кінці ст.

ББК 20

 

кільк. прим.: 1 (ЧЗ№1. – 1)

 

2. 28.0

С91 Сучасні проблеми біології, екології та хімії [Текст] : збірка матеріалів ІІІ Міжнар. наук.-практ. конф. присвяченої 25-річчю біологіч. фак-ту, (Запоріжжя, 11–12 трав. 2012 р.) / ред. кол.: О. Г. Бондар, В. З. Грищак, Л. О. Омельянчик [та ін] ; Держ. вищ. навч. закл. " Запорізький нац. ун-т", Гос. науч.-произв. об-ние " Науч.-практ. центр по Биоресурсам" [та ін]. – Запоріжжя : Copy Art, 2012. – 558 с. – Бібліогр. в кінці доп.

ББК 28.0+28.081+24

 

кільк. прим.: 1 (ЧЗ№1. – 1)

 

3. 22.1я43

З-41 Збірник наукових праць викладачів, аспірантів, магістрантів і студентів фізико-математичного факультету [Текст] / Полтав. нац. пед. ун-т імені В. Г. Короленка ; гол. ред. Ю. Д. Москаленко. – Полтава : Астрая, 2015. – 328 с. – Бібліогр. в кінці ст.

ББК 22.1я43+22.3я43

 

кільк. прим.: 1 (ЧЗ№3. – 1)

 

4. 24.2я431

М34 Матеріали XXIV української конференції з органічної хімії [Текст] : (Полтава, 19–23 верес. 2016 р.) / НАН України, Ін-т органічної хімії НАН України, Полтав. нац. пед. ун-т імені В. Г. Короленка. – Полтава : ПНПУ імені В. Г. Короленка, 2016. – [3], 323 с. : іл. – Авт. покажч.: с. 311-322. – Бібліогр. в кінці доп.

ББК 24.2я431

 

кільк. прим.: 2 (ЧЗ№1. – 2)

 

5. 51.204.0

З-46 Здоров'я людини: теоретичні, практичні та методичні аспекти [Текст] : матеріали Всеукр. наук.-практ. конф., (17 листоп. 2016 р.) / за заг. ред. М. В. Гриньової ; Полтав. нац. пед. ун-т імені В. Г. Короленка, ВДНЗУ "Укр. мед. стомат. академія", Полтав. обл. ін-т післядипломної освіти імені М. В. Остроградського, Полтав. нац. техн. ун-т імені Юрія Кондратюка. – Полтава : Астрая, 2016. – 346 с. – Текст: укр., англ., пол. – Бібліогр. в кінці доп.

ББК 51.204.0+74.580.259

 

кільк. прим.: 2 (ЧЗ№1. – 1, Н/а. – 1)

 

6. 26.3(4Укр-4Пол)д

Э34 Ольгерд Леонардович Эйнор [Текст] : 100 лет со дня рождения / [ред.-сост. В. Огарь]. – Киев : Конус - Ю, 2008. – 56 с. : портр. фото.

ББК 26.3(4Укр-4Пол)д

 

кільк. прим.: 1 (Н/а. – 1)

 

7. 22.346.4

Ф50 Фізичні основи поляриметрії високої інформативної здатності [Текст] : монографія / Ін-т фізики напівпровідників імені В. Є. Лашкарьова, НАН України ; авт. кол.: Г. В. Бекетов, О. С. Климов, І. Є. Матяш [та ін] ; під. ред. Б. К. Сердеги. – Київ : НТУУ "КПІ", 2013. – 250 с. : іл. – Бібліогр.: 236–245 (54 назв).

ББК 22.346.4

 

кільк. прим.: 1 (ЧЗ№3. – 1)

 

8. 28.4

Ч-75 XIV з'їзд мікробіологів, епідеміологів, паразитологів [Текст] : тези / Держ. сан.-епідемол. служба України ; гол. ред. А. Ф. Фролов. – Полтава : [б. в.], 2004. – 204 с. – Бібліогр. в кінці ст.

ББК 28.4+28.083+51.9

 

кільк. прим.: 1 (Н/а. – 1)

 

9. 26.323.2

П78 Проблеми стратиграфії кам'яновугільної системи [Текст] : зб. наук. праць / Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка, Ін-т геол. наук НАН України, Спілка геологів України ; відп. ред. П. Ф. Гожик, С. А. Вижва. – Київ : Конус-Ю, 2008. – 160 с. : портр. фото. – До 100-річчя від дня народження професора Київського університету О.Л. Ейнора. - Текст укр., англ., рос. мовами.

ББК 26.323.2

 

кільк. прим.: 1 (Н/а. – 1)

 

10. 22.3я5

Т33 Теоретичні і прикладні проблеми фізики, математики та інформатики [Текст] : матеріали ХІ Всеукр. наук.-практ. конф. студ., асп. та молодих вчен., (18-19 квіт. 2013 р.) / Нац. техн. ун-т України " Київ. політехн. ін-т", Фізико-техн. ін-т. – Київ : Політехніка, 2013. – 190 с. : іл. – Бібліогр. в кінці ст.

ББК 22.3я5+22.1я5+73я5

 

кільк. прим.: 1 (Н/а. – 1)

 

11. 51.1я73

О-75 Основи екології та профілактична медицина [Текст] : підруч. для студ. мед. (фармацевт.) коледжів, училищ, та ін-тів медсестринства / авт.: Д. О. Ластков, I. В. Сергета, О. В. Швидкий [та ін]. – Київ : Медицина, 2017. – 472 с. : іл.

ББК 51.1я73

 

кільк. прим.: 1 (ЧЗ№1. – 1)

 

12. 20.1

Е45 Екологія людини [Текст] : метод. вказівки до викон. практ., самост. та індивід. навч.-дослід. робіт / Сум. держ. пед. ун-т імені А. С. Макеренка ; уклад. О. О. Пташенчук. – Суми : Цьома С. П., 2017. – 156 с. – Бібліогр.: с. 140–143.

ББК 20.1

 

кільк. прим.: 2 (ЧЗ№1. – 2)

 

13. 543(075)

О-75 Основы аналитической химии [Текст] : в 2 кн. : учеб. для вузов. Кн. 1. Общие вопросы. Методы разделения / под ред. Ю. А.Золотова. – Изд 2-е перераб. и доп. – Москва : Высш. шк., 1999. – 352 с. – Предм. указ.: с. 345-348. – Библиогр.: 342–344.

ББК 24.4я73

 

кільк. прим.: 1 (Аб. підр. – 1)

 

14. 543(075)

О-75 Основы аналитической химии [Текст] : в 2 кн. : учеб. для вузов. Кн. 2. Методи химического анализа / под ред. Ю. А.Золотова. – Изд 2-е перераб. и доп. – Москва : Высш. шк., 1999. – 488 с. – Предм. указ.: с. 486-491. – Библиогр.: 482–485.

ББК 24.4я73

 

кільк. прим.: 1 (Аб. підр. – 1)

 

15. 91

Ч-39 Человек открывает Землю [Текст] : по страницам журн. "Вокруг света" / сост. А. А. Полещук [и др.]. – Москва : Мысль, 1986. – 288 с. : ил., фото.

ББК 26.8

 

кільк. прим.: 1 (Н/а. – 1)

 

16. 53(092)

Ф50 Физики о себе [Текст] / отв. ред. В. Я Френкель ; сост.: Н. Я. Московченко, Г. А. Савина. – Ленинград : Наука, 1990. – 488 с. : портр. – Указ имен: с. 458-483. – Библиогр.: с. 447–453 и в конце ст.

ББК 22.3д

 

кільк. прим.: 1 (Н/а. – 1)

 

17. 22.6я2

А46 Александров М. Г.

Тлумачний словник із астрономії від "А" до "Я" [Текст]. Ч. 2 / Микола Григорович Александров, Микола Петрович Пугач. – Харків : Основа, 2016. – 126 с. : іл. – (Бібліотека журналу "Фізика в школах України" ; Вип. 11 (155)).

ББК 22.6я2

 

кільк. прим.: 1 (ЧЗ№3. – 1)

 

18. 22.6я2

А46 Александров М. Г.

Тлумачний словник із астрономії від "А" до "Я" [Текст]. Ч. 3 / Микола Григорович Александров, Микола Петрович Пугач. – Харків : Основа, 2016. – 125 с. : іл. – (Бібліотека журналу "Фізика в школах України" ; Вип. 12 (156)).

ББК 22.6я2

 

кільк. прим.: 1 (ЧЗ№3. – 1)

 

19. 22.172

Б38 Бедрій О.

"1". Основа основ усього, передбачення законів природи та математизація фізики [Текст] = "1". The Foundation and Mathematization of Physics : [монографія : пер. з англ.] / Орест Бедрій. – Київ : Companion Group, 2014. – 120 с. – Бібліогр. в кінці розд.

ББК 22.172+22.313

 

кільк. прим.: 1 (ЧЗ№3. – 1)

 

20. 61

Б48 Березан О. І.

Основи оториноларингології для логопедів [Текст] : навч. посіб. для студ. напряму підгот. 6.010105 - "Корекційна освіта" / Олексій Іванович Березан ; Полтав. нац. пед. ун-т імені В. Г. Короленка. – Полтава : ФОП Ткалич А. М., 2016. – 132 с. – Бібліогр.: с. 131–132.

ББК 56.8р30

 

кільк. прим.: 1 (ЧЗ№1. – 1)

 

21. 616.89:376

Б48 Березан О. І.

Психопатологія та клініка інтелектуальної недостатності [Текст] : навч. посіб. для студ. напряму підготовки 016 - "Спеціадьна освіта" / Олексій Іванович Березан ; Полтав. нац. пед. ун-т імені В. Г. Короленка. – Полтава : ФОП Ткалич А. М., 2016. – 200 с. – (Анатомо-фізіологічні та клінічні основи дефектології). – Бібліогр.: с. 199–200.

ББК 56.14

 

кільк. прим.: 1 (ЧЗ№1. – 1)

 

22. 61

Б48 Березан О. І.

Невропатологія [Текст] : навч. посіб. для студ. напряму підгот. 6.010105 - "Корекційна освіта" / Олексій Іванович Березан ; Полтав. нац. пед. ун-т імені В. Г. Короленка. – Полтава : Ткалич А. М., 2015. – 100 с. – Бібліогр.: с. 100.

ББК 56.12я73

 

кільк. прим.: 1 (ЧЗ№1. – 1)

 

23. 54(03)

Г59 Годмен А.

Иллюстрированный химический словарь [Текст] / Артур Годмен ; пер. с англ. Е. Л. Розенберга. – Москва : Мир, 1988. – 272 с. – Указ. англ. терминов: 245-254. - Алф. указ.: с. 255-267.

ББК 24я2

 

кільк. прим.: 1 (Н/а. – 1)

 

24. 26.890(0)я7

Г61 Головченко В. І.

Регіонознавство: Азія, Африка й Латинська Америка [Текст] : навч. посіб. / Володимир Іванович Головченко ; Дипломатична акад. України при МЗС України. – Київ : Дипломатична акад. України при МЗС України, 2013. – 354 с. – Бібліогр.: с. 344–348, та в кінці глав.

ББК 26.890(0)я7+65.049я73

 

кільк. прим.: 1 (ЧЗ№2. – 1)

 

25. 35я73

Д79 Дубровська Г. М.

Системи сучасних технологій [Текст] : Основні галузі машинобудування та металургії. Енергетика. Прогресивні методи обробки. Галузі хімічної промисловості : навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. / Галина Миколаївна Дубровська, Анатолій Платонович Ткаченко ; Черкас. інж.-техн. ін-т ;. – 2-ге вид., переробл. і допов. – Київ : Центр навч. літ., 2004. – 352 с. – Бібліогр. в кінці тем.

ББК 35я73+34+31

 

кільк. прим.: 1 (ЧЗ№1. – 1)

 

26. 581.526.4(477)

Є51 Єлін Ю. Я.

Рослини луків і боліт [Текст] / Ю. Я. Єлін, М. М. Грисюк. – Київ : Рад. шк., 1991. – 224 с. – Покажч.: с. 214-221.

ББК 28.58

 

кільк. прим.: 3 (Н/а. – 2, ЧЗ№1. – 1)

 

27. 28.903

Ф79 Формирование моторики человека в процессе онтогенеза [Текст] : монография / В. А. Кашуба, Е. М. Бондарь, Н. Н. Гончарова, Н. Л. Носова ; Нац. ун-т физ. воспитания и спорта Украины. – Луцк : Вежа-Друк, 2016. – 232 с.

ББК 28.903

 

кільк. прим.: 1 (ЧЗ№1. – 1)

 

28. 20р30

К70 Корягіна Н. В.

Експериментальні дослідження з природознавства [Текст] : навч.-метод. посіб. / Н. В. Корягіна ; Полтав. обл. післядипломної пед. освіти імені М. В. Остроградського. – Полтава : ПОІППО, 2012. – 84 с. : іл. – Бібліогр.: с. 81–82 ( 33 назв).

ББК 20р30

 

кільк. прим.: 1 (ЧЗ№1. – 1)

 

29. 26.8г

К79 Кренкель Э. Т.

Четыре товарища [Текст] : дневник / Э. Т. Кренкель ; рис. И. А. Тимофеева. – Изд. 2-е. – Москва ; Ленинград : Главсевморпути, 1940. – 232 с. – (Библиотека полярника).

ББК 26.8г

 

кільк. прим.: 1 (ВРК. – 1)

 

30. 633.88

К89 Кузнецова М. А.

Сказания о лекарственных растениях [Текст] / Мария Алексеевна Кузнецова, Анна Сергеевна Резникова. – Москва : Высш. шк., 1992. – 272 с. : ил. – Библиогр.: с.269–271.

ББК 42.143

 

кільк. прим.: 1 (Н/а. – 1)

 

31. 91

М12 Магидович И. П.

Очерки по истории географических открытий [Текст] : в 5 т. Т. 4 : Географические открытия и исследования нового времени (ХІХ - начало ХХ в.) / Иосиф Петрович Магидович, Вадим Иосифович Магидович. – 3-е изд., перераб. и доп. – Москва : Просвещение, 1985. – 336 с. : ил., карт. – Режим доступа: http://elcat.pnpu.edu.ua/docs/Магилович т 4.djvu.

ББК 26.8г

 

кільк. прим.: 2 (Н/а. – 1)

 

32. 55(092)

М15 Макаренко Д. Є.

Голгофа українських геологів [Текст] / Дмитро Єлисейович Макаренко ; НАН України, Ін-т геолог. наук. – Київ : Логос, 2007. – 188 с. : фото. – Бібліогр. в кінці ст.

ББК 26.3(4Укр)д

 

кільк. прим.: 1 (ЧЗ№2. – 1)

 

33. 30.6

О-76 Остапчук М. В.

Система технологій (за видами діяльності) [Текст] : навч. посіб. / Микола Васильович Остапчук, Анатолій Іванович Рибак. – Київ : ЦУЛ, 2003. – 888 с. : іл. – Бібліогр.: с. 877–897.

ББК 30.6

 

кільк. прим.: 1 (ЧЗ№1. – 1)

 

34. 58(03)

П16 Панова Л. С.

Весняні рослини [Текст] / Л. С. Панова, В. В. Протопопова. – Київ : Рад. шк., 1987. – 160 с. : іл. – Покажч. назв рослин: с. 158-159.

ББК 28.5я2

 

кільк. прим.: 1 (Н/а. – 1)

 

35. 630

П41 Побединский А. В.

Сосна [Текст] / Аврамий Владимирович Побединский. – Москва : Лесная пром-ть, 1979. – 128 с. : ил. – (Библиотечка "Древесные породы").

ББК 43

 

кільк. прим.: 1 (Н/а. – 1)

 

36. 54(09)

Р56 Рич В.

В поисках элементов [Текст] / Валентин Рич. – Москва : Химия, 1985. – 166 с. : ил.

ББК 24.115г

 

кільк. прим.: 1 (Н/а. – 1)

 

37. 20(4Укр-4Пол)д

С17 Самородов В. М.

Постаті природознавства та музейництва Полтавщини (ХІХ - ХХ ст.) [Текст] / Віктор Миколайович Самородов, Світлана Леонідівна Кигим ; Полтав. держ. аграр. акад., Полтав. краєзнав. музей імені В. Кричевського ; наук. ред. В. М. Самородов. – Полтава : Дивосвіт, 2016. – 144 с. : іл., фото. – (Історико-бібліографічна серія " Постаті аграрної та біологічної науки Полтавщини: факти, документи, бібліографія" ; кн. 11). – З автографами авторів. – Бібліогр. в кінці глав.

Автограф: До фондів бібліотеки ПНПУ імені В. Г. Короленка на добру пам'ять про двох героїв цієї книги - братів Миколу та Валентина Ніколаєва - дієвих розбудовників вашого учбового закладу в ХХ ст. Бережіть пам'ять про них і хай ця книга буде помічницею у цій благородній справі! Сердечно від авторів: Віктор Самородов, Світлана Кигим. м. Полтава.

27.10.2016

.

ББК 20(4Укр-4Пол)д+79.14(4Укр-4Пол)я1

 

кільк. прим.: 1 (ЧЗ№1. – 1)

 

38. 28.071я73

С24 Свідрук Т. А.

Основи біологічної фізики і медична апаратура [Текст] : навч. посіб. для студ. вищ. мед. (фармацевт.) навч. закл. І-ІІ рівнів акредитації / Тетяна Андріанівна Свідрук. – Київ : Медицина, 2017. – 264 с. : іл. – Бібліогр.: с. 263.

ББК 28.071я73

 

кільк. прим.: 1 (ЧЗ№1. – 1)

 

39. 581.5

С29 Сележинский Г. В.

Прекрасные спутники наши [Текст] / Геннадий Владимирович Сележинский. – Минск : Полымя, 1986. – 208 с. : ил.

ББК 28.5я9

 

кільк. прим.: 1 (Н/а. – 1)

 

40. 28.081я73

С51 Смоляр Н. О.

Основи екології [Текст] : навч.-метод. посіб. для студ. І курсу денної форми навч. напряму підготов. 6.040102 Біологія освітньо-кваліфікац. рівня Бакалавр / Наталія Олексіївна Смоляр, Олена Вікторівна Клепець ; Полтав. нац. пед. ун-т імені В. Г. Короленка, Природн. ф-т, Каф. екол. та охорони довкілля. – Полтава : Астрая, 2015. – 194 с. – Дод.: с. 182-193. – Бібліогр.: с. 161–164.

ББК 28.081я73

 

кільк. прим.: 1 (ЧЗ№1. – 1)

 

41. 28.081я73

С51 Смоляр Н. О.

Основи екології [Текст] : навч.-метод. посіб. для студ. І курсу денної форми навч. напряму підготов. 6.040101 Хімія освітньо-кваліфікац. рівня Бакалавр / Наталія Олексіївна Смоляр, Олена Вікторівна Клепець ; Полтав. нац. пед. ун-т імені В. Г. Короленка, Природн. ф-т, Каф. екол. та охорони довкілля. – Полтава : Астрая, 2015. – 234 с. – Дод.: с. 223-233. – Бібліогр.: с. 201–221.

ББК 28.081я73

 

кільк. прим.: 1 (ЧЗ№1. – 1)

 

42. 4р

Т45 Титаренко О. О.

Методика вивчення агровиробництва [Текст] : [навч. метод. посіб.] / Ольга Олександрівна Титаренко ; [Полтав. нац. пед. ун-т імені В. Г. Короленка]. – Полтава : Полтавський літератор, 2013. – 289 с. – Дод.: с. 268-286. - Термінолог. слов.: 227-263. – Бібліогр.: с. 264–267 (37 назв).

ББК 4р

 

кільк. прим.: 1 (ЧЗ№1. – 1)

 

43. 523.4

Ц49 Цесевич В. П.

Что и как наблюдать на небе [Текст] : руководство к организации и проведению любительских наблюдений небесных тел / Владимир Платонович Цесевич. – Изд. 5-е, перераб. – Москва : Наука : Физ-мат лит, 1979. – 304 с. : ил.

ББК 22.654

 

кільк. прим.: 1 (Н/а. – 1)

 

44. 581.5

Ш74 Шморгун Є. І.

Дивосил-зілля [Текст] : оповід. про рідкісні рослини : для мол. та серед. шк. віку / Євген Івнаович Шморгун ; худож.: Є. Попов, М. Усов. – Київ : Веселка, 1980. – 112 с. : іл.

ББК 28.5я9

 

кільк. прим.: 1 (Н/а. – 1)

 

45. 26.8в

Ш95 Шуканов П. В.

Глобальное цивилизационное пространство: научно-методологические основы общественно-географического исследования [Текст] : монография / П. В. Шуканов ; под науч. ред. проф. К. А. Немца. – Полтава : ПУЭТ, 2013. – 287 с.

ББК 26.8в

 

кільк. прим.: 1 (ЧЗ№2. – 1)

 

46. 28.088л64

Щ61 Щербак В. И.

Акваландшафтное и биологическое разнообразие Национального природного парка "Нижнесульский", Украина [Текст] : [монография] / Владимир Иванович Щербак, Наталья Евгеньевна Семенюк, Наталия Ярославовна Рудик-Леуская ; Киев. созолог. центр, Нац. природ. парк "Нижнесульский". – Киев : Фитосоциоцентр, 2014. – 267 с. : цв. ил. – Авт. указаны на обороте тит. л. – Библиогр.: с. 232–241.

ББК 28.088л64

 

кільк. прим.: 1 (ЧЗ№1. – 1)

 

Загальна кількість примірників: 52

Місця збереження документів:

Б/в - Бібліографічний відділ

Н/а - Науковий абонемент

ВРК - Відділ рідкісної книги

ЧЗ№2 - Читальна зала № 2

ЧЗ№4 - Читальна зала № 4

ЧЗ№1 - Читальна зала № 1

Аб. підр - Абонемент підручників

ЧЗ№3 - Читальна зала № 3

 

1. 65.5я1

С24 Світова економічна криза: причини, наслідки, шляхи подолання [Текст] : бібліогр. покажч. (2008–2012) / уклад.: Т. В. Добко, В. Ю. Радченко, В. А. Шкаріна [та ін] ; ред. кол.: О. С. Онищенко, В. М. Горовий, Т. В. Добко [та ін] ; НАН України, Нац. б-ка України імені В. І. Вернадського. – Київ : НБУВ, 2015. – 552 с. – Імен. покажч.: с. 505-550.

ББК 65.5я1+91.9:65

 

кільк. прим.: 1 (Б/в . – 1)

 

2. 63.3(4Укр)6-8я1

П29 Симон Петлюра на сторінках українських газет 1917-1920 років: матеріали до біобібліографії [Текст] : [анатов. бібліогр. покажч.] / авт.-уклад.: О. А. Вакульчук (керівник), Т. О. Борисенко, О. С. Залізнюк, Н. М. Носкіна ; НАН України, Нац. б-ка України імені В. І. Вернадського ; редкол.: О. С. Онищенко (голова) [та ін]. – Київ : НБУВ, 2015. – 379 с. : портр.

ББК 63.3(4Укр)6-8я1+91.9:63.3(4Укр)

 

кільк. прим.: 2 (Б/в . – 2)

 

3. 60.524.224

С69 Соціокультурні механізми формування ментального імунітету проти зовнішніх маніпуляцій свідомістю населення України [Текст] : [монографія] / авт. кол: В. М. Горовий (кер. проекту), О. С. Онищенко, В. І. Попик [та ін] ; НАН України, Нац. б-ка України імені В. І. Вернадського. – Київ : НБУВ, 2015. – 228 с. – Парал. тит. арк.: англ., укр., рос. – Бібліогр. в кінці розд. та в підрядк. прим.

ББК 60.524.224+60.033.3

 

кільк. прим.: 2 (Н/а. – 2)

 

4. 68.015

Т38 Технології розвитку і захисту національного інформаційного простору [Текст] : [монографія] / авт. кол.: О. С. Онищенко (кер. проекту), В. М. Горовий, В. І. Попик [та ін] ; НАН України, Нац. б-ка України імені В. І. Вернадського. – Київ : НБУВ, 2015. – 286 с. – Парал. тит. арк.: англ., укр., рос. – Бібліогр. в кінці розд. та в підрядк. прим.

ББК 68.015+60.524.224

 

кільк. прим.: 2 (Н/а. – 2)

 

5. 63.3(2)я72

Р89 Русская исторія [Текст] : для ст. кл. средне-учеб. заведеній и самообразованія / сост. И. В. Скворцовъ. – Изд. 2-е. – Санкт Петербургъ : Изд. Бр. Башмаковихъ, 1910. – Х, 644 с.

ББК 63.3(2)я72

 

кільк. прим.: 1 (ВРК. – 1)

 

6. 72

М75 Молода нація [Текст] : альманах. № 51 : Спецвипуск. Українська Гельсінська Спілка : матеріали конф. до 20-річчя з дня утворення. – Київ : Смолоскип, 2011. – 224 с. – Бібліогр. в кінці публ.

ББК 72+63.3(4Укр)627-4

 

кільк. прим.: 1 (ЧЗ№2. – 1)

 

7. 72

М75 Молода нація [Текст] : альманах. № 53 : Спецвипуск. Суспільство й ідеологія: історія та сучасність. – Київ : Смолоскип, 2015. – 200 с. – Бібліогр. в підрядк. прим.

ББК 72

 

кільк. прим.: 1 (Н/а. – 1)

 

8. 60.524.224

П78 Проблеми суспільної безпеки в процесі розвитку соціальних мереж [Текст] : [монографія] / авт. кол.: В. І. Попик, В. М. Горовий, О. С. Онищенко [та ін] ; НАН України, Нац. б-ка України імені В. І. Вернадського. – Київ : НБУВ, 2015. – 202 с. – Парал. тит. арк.: укр., рос., англ. – Бібліогр. в кінці розд.

ББК 60.524.224+76.2

 

кільк. прим.: 2 (Н/а. – 2)

 

9. 72.4(4Укр)

У45 Україна. Наука і культура [Текст]. Вип. 36 / НАН України, Тов-во "Знання" України ; [гол. ред. ради А. Загородній]. – Київ : КТ " Київська нотна фабрика", 2015. – 512 с. : фото.

ББК 72.4(4Укр)+71.4(4Укр)

 

кільк. прим.: 1 (ЧЗ№2. – 1)

 

10. 66.4(4Укр)9

У45 Українські дипломатичні представництва в Німеччині (1918–1922) [Текст] : документи і матеріали / НАН України, Ін-т іст. України, Ін- т укр. археографії та джерелознавства імені М. С. Грушевського ; упор: В. М. Даниленко, Н. В. Кривець. – Київ : Смолоскип, 2012. – 592 с. – Бібліогр. в підрядк. прим.

ББК 66.4(4Укр)9+63.3(4Укр)6-6

 

кільк. прим.: 1 (Н/а. – 1)

 

11. 63.3(4Укр)

І-90 Історична пам'ять [Текст] : наук. зб. Вип. 30-31 / ред. М. І. Степаненко ; Полтав. нац. пед. ун-т імені В. Г. Короленка. – Полтава : ПНПУ імені В. Г. Короленка, 2014. – 202 с. – Бібліогр. в кінці ст.

ББК 63.3(4Укр)+63.3(4Укр-4Пол)

 

кільк. прим.: 1 (ЧЗ№2. – 1)

 

12. 63.3(4Укр)612

К84 Крути [Текст] : пам'яті героїв Крут / упоряд. Осип і Надія Зінкевичи. – Київ : Смолоскип, 2012. – 64 с.

ББК 63.3(4Укр)612

 

кільк. прим.: 1 (ЧЗ№2. – 1)

 

13. 66.2

К78 Країни пострадянського простору: виклики модернізації [Текст] : зб. наук. пр. / Державна установа "Ін-т всесвіт. істор. НАН України", НАН України. – Київ : ДУ"Ін-т всесвіт. істор. НАН України", 2016. – 306 с. – Бібліогр. в кінці ст.

ББК 66.2

 

кільк. прим.: 1 (Н/а. – 1)

 

14. 66.3(4Укр),131

Г87 Громадське спостереження за черговими місцевими виборами 2015 року [Текст] : підсумковий звіт / авт.: О. Айвазовська, О. Неберикут, О. Клюжев [та ін] ; ред. А. Бондар. – Київ : П'ятаков Ю. О., 2016. – 248 с. : схеми. – Місцеві вибори. Фінальний звіт за результатами незалежного спостереження ОПОРИ.

ББК 66.3(4Укр),131

 

кільк. прим.: 1 (Н/а. – 1)

 

15. 66.2(4Укр)

В56 Вклоняємось доземно українському солдату [Текст] / [уклад.: Р. Драпак, Н. Ткачук, В. Стечишин]. – Київ : Народна армія, 2016. – 196 с. : 15 л. кольор. фото. – Списки нагороджених учасників АТО: с. 184-195. - Автограф В. Лазарєва.

Автограф: Улюбленому та ріднему Полтавському ДПУ імені В. Г. Короленка від творчого колективу ЦДО " Народна армія". Володимир Лазарєв..

ББК 66.2(4Укр)

 

кільк. прим.: 2 (Н/а. – 2)

 

16. 63.211я2

В63 Военный орден Святого Великомученика и Победоносца Георгия [Текст] : имен. списки 1769-1920 : биобиблиогр. справ. / Федер. арх. агентство, Рос. гос. военно-ист. арх. ; отв. сост. В. М. Шабанова. – Москва : Русскій міръ, 2004. – 928 с. : 16 л. цв. ил.

ББК 63.211я2+91.9:63

 

кільк. прим.: 1 (Н/а. – 1)

 

17. 63.3(4Укр-4)я2

У11 У ратуші міста Львова... Від бурмистрів до міських голів [Текст] = In praetorio civitatis Leopoliensis... : довідник / упоряд.та передм.: І. Мацевко, М. Мудрий. – Львів : Галицька видавнича спілка, 2016. – 84 с. : іл., портр., фото. – Частина тексту англ. – Бібліогр.: с. 78–79.

ББК 63.3(4Укр-4)я2+66.3(4Укр),124

 

кільк. прим.: 1 (Н/а. – 1)

 

18. 63.3(4Укр-4Пол)

З-43 Звід пам'яток історії та культури України: Полтавська область. Козельщинський район [Текст] = Register of monuments of histori and culture of Ukraine: Poltava region. Kozelshchina district / Упр. культ. Полтав. облдержадмін., Центр охорони та дослідж. пам'яток. – Полтава : АСМІ, 2015. – 542 с. : іл., фото. – Список скорочень : с. 487-488. - Покажч. пам'яток : с. 489-503. - Покажч. імен та геогр. назв : с. 504-540. – Бібліогр.: с. 475–487.

ББК 63.3(4Укр-4Пол)+63.4(4Укр-4Пол)

 

кільк. прим.: 1 (Н/а. – 1)

 

19. 60.561.9я2

С69 Соціолого-педагогічний словник [Текст] / Кіровоград. держ. пед. ун-т імені Володимира Винниченка ; за заг. ред. В. В. Радула. – 2-е вид. – Харків : Мачулін, 2015. – 444 с.

ББК 60.561.9я2

 

кільк. прим.: 1 (ЧЗ№4. – 1)

 

20. 66.1(4Укр)

П50 Політична наука в Україні (1991-2016) [Текст] : у 2 т. Т. 1 : Політична наука: західні тренди розвитку й українська специфіка / НАН України, Ін-т політ. і етнонац. дослідж. ім. І. Ф. Кураса ; редкол.: О. Рафальський, М. Кармазіна, О. Майборода, відп. ред. і упоряд. М. Кармазіна. – Київ : Парламентське вид-во, 2016. – 656 с. – Імен. покаж.: с. 640-655. – Бібліогр. в кінці розділів.

ББК 66.1(4Укр)

 

кільк. прим.: 2 (ЧЗ№1. – 1, ЧЗ№4. – 1)

 

21. 66.1(4Укр)

П50 Політична наука в Україні (1991-2016) [Текст] : у 2 т. Т. 2 : Теоретико-методологічні засади і концептуальні підсумки вітчизняних досліджень / НАН України, Ін-т політ. і етнонац. дослідж. ім. І. Ф. Кураса ; редкол.: О. Рафальський, М. Кармазіна, О. Майборода, відп. ред. і упоряд. О. Майборода. – Київ : Парламентське вид-во, 2016. – 704 с. – Імен. покаж.: с. 688-703. – Бібліогр. в кінці розділів.

ББК 66.1(4Укр)

 

кільк. прим.: 2 (ЧЗ№1. – 1, ЧЗ№4. – 1)

 

22. 67

Д36 Держава і право [Текст] : зб. наук. праць. Вип. 73 : Юридичні науки / Ін-т держави і права імені В. М. Корецького НАН України. – Київ : Юридична думка, 2016. – 513 с. – Бібліогр. в кінці ст.

ББК 67

 

кільк. прим.: 1 (ЧЗ№4. – 1)

 

23. 67

Д36 Держава і право [Текст] : зб. наук. праць. Вип. 74 : Юридичні науки / Ін-т держави і права імені В. М. Корецького НАН України. – Київ : Юридична думка, 2016. – 470 с. – Бібліогр. в кінці ст.

ББК 67

 

кільк. прим.: 1 (ЧЗ№4. – 1)

 

24. 67.9(4/8)307

Д47 Директива про управління відходами видобувних підприємств [Текст]. – Київ : Аспект-Поліграф, 2016. – 36 с. – (Бібліотека Всеукраїнської екологічної ліги. Європейська інтеграція ; вересень, № 9). – Бібліогр. в підрядк. прим.

ББК 67.9(4/8)307+20.1

 

кільк. прим.: 1 (ЧЗ№1. – 1)

 

25. 67.9(4/8)307

Д47 Директива про відходи та скасування деяких Директив [Текст]. – Київ : Аспект-Поліграф, 2016. – 36 с. – (Бібліотека Всеукраїнської екологічної ліги. Європейська інтеграція ; листопад, № 11). – Бібліогр. в підрядк. прим.

ББК 67.9(4/8)307+20.1

 

кільк. прим.: 1 (ЧЗ№1. – 1)

 

26. 67.9(4/8)307

Д47 Директива про захоронення відходів [Текст]. – Київ : Аспект-Поліграф, 2016. – 32 с. – (Бібліотека Всеукраїнської екологічної ліги. Європейська інтеграція ; жовтень, № 10). – Бібліогр. в підрядк. прим.

ББК 67.9(4/8)307+20.1

 

кільк. прим.: 1 (ЧЗ№1. – 1)

 

27. 65.9(4Укр)-94

О-59 Оновлена стратегія збалансованого розвитку ЄС [Текст]. – Київ : Аспект-Поліграф, 2016. – 36 с. – (Бібліотека Всеукраїнської екологічної ліги. Європейська інтеграція ; липень, № 7).

ББК 65.9(4Укр)-94

 

кільк. прим.: 1 (ЧЗ№1. – 1)

 

28. 67.9(4/8)307

Д47 Директива ЄС про очистку міських стічних вод. Директива ЄС про захист навколишнього середовища та, зокрема, грунту у випадках використання у сільському господарстві осаду стічних вод [Текст]. – Київ : Аспект-Поліграф, 2016. – 36 с. – (Бібліотека Всеукраїнської екологічної ліги. Європейська інтеграція ; липень, № 8).

ББК 67.9(4/8)307+20.1

 

кільк. прим.: 1 (ЧЗ№1. – 1)

 

29. 63.3(2)521.1-686

П45 Подвиги офицеров и солдат русской армии в сражении при Бородине [Текст] : сб. док. / М-во культуры Рос. Федерации, Федер. арх. агентство, Рос. гос. военно-ист. арх. ; сост.: С. А. Харитонов (отв. сост.), М. В. Абашина, Б. Б. Давыдов [и др.] ; редкол.: И. О. Гаркуша (отв. ред.). – Москва : Древлехранилище, 2012. – 708 с. : 8 л. портр. – Имен. указ.: с. 657-701. – Библиогр. в тексте.

ББК 63.3(2)521.1-686

 

кільк. прим.: 1 (Н/а. – 1)

 

30. 66.3(4Укр)

Ч-75 Чорнобиль та Східна Україна: портрети і долі 1986-2015 [Текст] : роботи переможців молодіжного конкурсу дослідницьких есеїв / Чорнобильська історична майстерня. – Харків, 2015. – 93 с. : фото. – Бібліогр.: с. 26 (15 назв).

ББК 66.3(4Укр)+31.4

 

кільк. прим.: 1 (Н/а. – 1)

 

31. 67.9(4Укр)304-3

З-19 Закон України "Про наукову і науково-технічну діяльність" [Текст] : із змінами, внесеними згідно із Законами № 922-VIII від 25.12.2015, ВВР, 2016, № 9, ст. 89 № 1774-VIII від 06.12.2016. – [Б. м.] : [б. в.], 2016. – 78 с.

ББК 67.9(4Укр)304-3

 

кільк. прим.: 1 (ЧЗ№4. – 1)

 

32. 60.5я73

П69 Практикум з соціології [Текст] : навч. посіб. для студ. вищ. закл. освіти / за ред. В. М. Пічі. – Львів : Новий Світ-2000, 2007. – 368 с. – Бібліогр.: в кінці тем.

ББК 60.5я73

 

кільк. прим.: 1 (Аб. підр. – 1)

 

33. 9

З-41 Збірник матеріалів XX студентської наукової конференції історичного факультету. Березень 2017 року [Текст] / Полтав. нац. пед. ун-т імені В. Г. Короленка ; редкол.: Л. Л. Бабенко, Б. В. Год, Н. І. Головіна, П. А. Кравченко. – Полтава : ІВЦ ПНПУ, 2017. – 198 с. – Бібліогр. в кінці ст.

ББК 63.3(0)+63.3(4Укр)+87+26.890

 

кільк. прим.: 2 (ЧЗ№2. – 1, Н/а. – 1)

 

34. 94(477)".../084"

В42 Відома і чута у всіх кінцях землі [Текст] : друга половина ІХ - перша половина ХІІ ст. / упоряд. і авт. передм. О. І. Гуржій. – Київ : Україна, 1993. – 332 с. – (Історія України в прозових творах та документах). – Примітки: 321-328.

ББК 63.3(4Укр)41

 

кільк. прим.: 1 (Н/а. – 1)

 

35. 63.3(4Пол)

G45 Giladi B.

Opowiesc o jednym miscie [Текст] / Ben Giladi ; opracowala i opatrzyla wstepm Anna Rzedowska. – Piotrkow Trybunalski : Lamar, 2010. – 252 s. : фото. – (Bidlioteka - Piotrkow 800). – Текст пол. мовою. - Пер. назви: Повість одного міста.

ББК 63.3(4Пол)

 

кільк. прим.: 1 (Н/а. – 1)

 

36. 60.033.3

H40 Hawrylyshyn B.

Towards More Effective Societies [Текст] : Road Maps to the Future / Bohdan Hawrylyshyn. – Kyiv : Dolman Scott, [2009?]. – XVI, 219 p. – Текст англ. мовою. - Пер. назви: До більш ефективного товариства. Дорожні карти в майбутнє.

ББК 60.033.3

 

кільк. прим.: 1 (Н/а. – 1)

 

37. 72.3(4Укр)-8

S53 Shenderovsky V.

May the light of science never die [Текст] = Нехай не гасне світ науки / Vasyl Shenderovsky ; National academy of sciences of Ukraine, Institute of physics. – Kyiv : Akademperiodyka, 2016. – 388 p. : фото. – (Project "Ukrainian scientific book in a foreign language"). – Текст англ. мовою. – Бібліогр. в кінці ст.

ББК 72.3(4Укр)-8

 

кільк. прим.: 2 (Н/а. – 2)

 

38. 72

Р85 Руководство по наукометрии: индикаторы развития науки и технологии [Текст] : [монография] / Марк Анатольевич Акоев, Валентина Александровна Маркусова, Ольга Васильевна Москалева, Владимир Владимирович Писляков ; под. ред. М. А. Акоева. – Екатеринбург : Изд-во Урал. ун-та, 2014. – 248, [2] с. : ил. – Текст: рус., англ. - Предм. и имен. указ.: с. 241-247. – Библиогр. в конце ст.

ББК 72

 

кільк. прим.: 1 (Н/а. – 1)

 

39. 331(075)

Е45 Економіка праці і соціально-трудові відносини [Текст] : навч. посіб. / Михайло Григорович Акулов, Анна Вікторівна Драбаніч, Тетяна Володимирівна Євась, Ольга Анатоліївна Жукова. – Київ : Центр учбової літ., 2012. – 328 с. – Бібліогр.: 317–320 (56 назв). – [65.052 / О-17].

ББК 65.24

 

кільк. прим.: 1 (ЧЗ№4. – 1)

 

40. 63.59(4Укр)

А66 Андрушко Л. В.

Український національний костюм та інформація: філософський і культурологічний вимір [Текст] : монографія / Леся Володимирівна Андрушко. – Київ : Юрка Любченка, 2016. – 212 с. : іл. – Бібліогр.: с. 177–211 (370 назв).

ББК 63.59(4Укр)

 

кільк. прим.: 1 (ЧЗ№1. – 1)

 

41. 63.3(4Укр)2

Б48 Березяк В.

Сонцепоклонство чи Християнство? Віра в Сонце (Гора/Хора) чи Осіріса - Ісуса? [Текст] : розвідки у галузі прадавньої української історії / Віктор Березяк. – Київ : ФОП Стебляк, 2016. – 144 с. : іл., фото. – (Таємниця Святого Христофора).

ББК 63.3(4Укр)2

 

кільк. прим.: 1 (Н/а. – 1)

 

42. 94(477)

Б72 Бобрищев К.

Війна і мир [Текст] : фотопоема / Костянтин Бобрищев. – Полтава : АСМІ, 2016. – 253 с.

ББК 63.3(4Укр)6

 

кільк. прим.: 1 (Н/а. – 1)

 

43. 66.2(4Укр)

Б73 Богдан В.

Про наболіле [Текст] : збірка / Василь Богдан. – Полтава : Копі-цент, 2016. – 197 с. : фото. – Присвячуеться 25-ій річниці відродження української державності.

ББК 66.2(4Укр)

 

кільк. прим.: 1 (Н/а. – 1)

 

44. 65.290-22я73

Б83 Бородкіна Н. О.

Маркетинг [Текст] : навч. посіб. / Наталія Олександрівна Бородкіна. – Київ : Кондор, 2007. – 362 с. – Бібліогр. в кінці тем.

ББК 65.290-22я73

 

кільк. прим.: 1 (ЧЗ№3. – 1)

 

45. 65.013.8

Г12 Гаврилишин О.

Капіталізм для всіх чи обраних? Розбіжні шляхи посткомуністичних перетворень [Текст] / Олег Гаврилишин ; пер. з англ. А. Ю. Іщенка. – Київ : Вид. дім " Києво-Могілянська академія", 2007. – 384 с. – (Актуальні світові дискусії). – З автографом автора. - Парал. тит. арк. англ. – Бібліогр.: с. 361–377.

ББК 65.013.8

 

кільк. прим.: 1 (Н/а. – 1)

 

46. 65.248.7

Г12 Гаврилишин П.

Українська трудова імміграція в Італії (1991-2011 рр.) [Текст] : [монографія] / Петро Гаврилишин. – 2-ге вид. випр. і допов. – Брустурів : Дискурсус, 2014. – 300 с. : фото. – Частина тексту: англ., італ., рос., пол. - З автографом автора. – Бібліогр.: с. 224–270 (456 назв).

Автограф: Для бібліотеки Полтавського педагогічного ун-ту імені В. Г. Короленка від автора. 24.02.2017 р.

ББК 65.248.7

 

кільк. прим.: 1 (Н/а. – 1)

 

47. 63.3(4Укр-4Пол)

Г12 Гавриш П. Я.

Більське городище (місто Гелон): реалії і міфи [Текст] = Bilsk settlement (city Gelon): Realities and Myths : історико-археологічне дослідження / Петро Якимович Гавриш. – Полтава : АСМІ, 2016. – 239 с. : іл. – З автографом автора. – Бібліогр. : с. 212–238.

Автограф: Бібліотеці Полтавського педуніверситету від автора. П. Гавриш.

ББК 63.3(4Укр-4Пол)

 

кільк. прим.: 2 (ЧЗ№2. – 1, Н/а. – 1)

 

48. 65.247я73

Г27 Геврик Є. О.

Техніка безпеки [Текст] : навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. / Є. О. Геврик, Г. В. Сомар, Н. П. Пешко. – Київ : Зовнішня торгівля : Ельга, 2006. – 316 с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 309–311 (54 назви).

ББК 65.247я73

 

кільк. прим.: 1 (Аб. підр. – 1)

 

49. 63.3(4Укр-4К)

Г51 Гирич І. Б.

Київ в українській історії [Текст] / Ігор Борисович Гирич. – Київ : Смолоскип, 2011. – 304 с. : іл., фото. – Бібліогр.: с. 293–297 та в підрядк. прим.

ББК 63.3(4Укр-4К)

 

кільк. прим.: 1 (Н/а. – 1)

 

50. 008

І-90 Історія культури [Текст] : нариси з історії укр. та зарубіж. культури : навч. посіб. для студ., курсантів та слухачів вищ. учбових закл. / Володимир Анатолійович Греченко, Вікторія Анатоліївна Кушнерук, Віктор Анатолійович Режко, Ігор Віталійович Чорний. – Тернопіль : Легес, 1998. – 294 с. : іл. – Бібліогр. в кінці тем.

ББК 71.3(0)я73+71.3(4Укр)я73

 

кільк. прим.: 1 (Аб. підр. – 1)

 

51. 63.3(4Укр-4Пол)

Г82 Грибан Г. П.

Гортаючи сторінки історії Полтавщини [Текст] / Ганна Петрівна Грибан, Володимир Федорович Халимон. – Полтава : Дивосвіт, 2016. – 448 с. : іл., кольор. фото. – Бібліогр.: с. 444.

ББК 63.3(4Укр-4Пол)

 

кільк. прим.: 1 (ЧЗ№2. – 1)

 

52. 60.522.14

Д40 Джаман М. А.

Этнографические аспекты развития глобализации и регионализации в современном мире [Текст] : монография / М. А. Джаман, П. В. Шуканов ; Полтав. ун-т потреб. кооперации Украины. – Полтава : РИО ПУПКУ, 2008. – 200 с.

ББК 60.522.14+65.5

 

кільк. прим.: 1 (Н/а. – 1)

 

53. 347.23(477)

Д43 Дзера О. В.

Розвиток права власності громадян в Україні [Текст] : монографія / Олександр Васильович Дзера. – Київ : Вентурі, 1996. – 272 с. – Бібліогр. в підряк. прим.

ББК 67.9(4Укр)304.1

 

кільк. прим.: 1 (Н/а. – 1)

 

54. 67.9(4Укр)301.162

Д58 Довгань О. Д.

Забезпечення інформаційної безпеки в контексті глобалізації: теоретико-правові та організаційні аспекти [Текст] : монографія / Олександр Дмитрович Довгань ; Нац. акад. правових наук України, Нац. б-ка України імені В. І. Вернадського [та ін.]. – Київ : НБУВ, 2015. – 388 с. – Бібліогр. в підрядк. прим.

ББК 67.9(4Укр)301.162

 

кільк. прим.: 1 (Н/а. – 1)

 

55. 72.65я73

З-17 Зайченко І. В.

Магістерська робота зі спеціальності 8.18010020 " Управління навчальним закладом" [Текст] : метод. посіб. / Іван Васильович Зайченко, Людмила Леонідівна Білан, Ярослав Михайлович Рудик ; Нац. ун- т біоресурсів і природокористування України, Природн.-гуманіт. навч.-наук. ін-т, Каф. методики навч. та упр. навч. закл. – Київ : НУБіП Україна, 2014. – 158 с. – На обкл. авт. не зазначено. – Бібліогр.: с. 152 ( 11 назв).

ББК 72.65я73+74.580.42п/р

 

кільк. прим.: 1 (ЧЗ№4. – 1)

 

56. 316.48

З-46 Здравомыслов А. Г.

Социология конфликта [Текст] : учеб. пособ. для студ. висш. учеб. заведений / Андрей Григорьевич Здравомыслов. – Москва : Аспект Пресс, 1996. – 319 с. – (Открытая книга - Открытое сознание - Открытое общество).

ББК 60.5

 

кільк. прим.: 1 (ЧЗ№4. – 1)

 

57. 71.0я73

К59 Козира Є. В.

Культурологія [Текст] : навч. посіб. для студ. мед. (фармацевт.) коледжів, училищ, та ін-тів медсестринства / Євгенія Василівна Козира. – Київ : Медицина, 2017. – 352 с. : 24 с. кольор. вкл. – Слов. термінів: 338-350. – Бібліогр.: с. 331–337.

ББК 71.0я73

 

кільк. прим.: 1 (ЧЗ№1. – 1)

 

58. 66.2(4Укр)

К85 Кривдик О.

"Ужоси" українізації [Текст] : статті / Остап Кривдик. – Київ : Смолоскип, 2012. – 352 с. – (Українська публіцистика). – Імен. покажч. : с. 339-344.

ББК 66.2(4Укр)

 

кільк. прим.: 1 (Н/а. – 1)

 

59. 63.3(4Укр)627-4

М26 Маринович М.

Всесвіт за колючим дротом [Текст] : спогади і роздуми дисидента / Мирослав Маринович. – Львів : Вид-во Укр. католицького ун-ту, 2016. – 536 с. : іл., С. І - ХХІV вкл. фото. – Імен. покажч.: с. 523-535. - З автографом автора.

Автограф: Колективові Полтавського національного педагогічного університету імені В. Г. Короленка з повагою і з щирими добрими побажаннями. 06.03.2017 р.

ББК 63.3(4Укр)627-4

 

кільк. прим.: 1 (Н/а. – 1)

 

60. 63.3(2)633-4

О-66 Орлов Ю.

Небезпечні думки [Текст] : мемуари з російського життя / Юрій Орлов ; пер. з рос. П. Ромка ; передм. Є. Сверстюка. – Київ : Смолоскип, 2012. – 406 с. – Пам'яті Анатолія Марченка.

ББК 63.3(2)633-4

 

кільк. прим.: 1 (Н/а. – 1)

 

61. 32(477)"20"

П30 Петровський Я.

Моє право і обов'язок як громадянина [Текст] : кн. спогадів / Ярослав Петровський ; в авт. ред.: В. Петровського та С. Петровської. – Київ : КИТ, 2015. – 384 с. : іл. – Післямова: с. 364-383.- текст укр., рос.

ББК 66.2(4Укр)

 

кільк. прим.: 1 (Н/а. – 1)

 

62. 63.3(4Укр)627-4

П37 Плахотнюк М.

Коловорот [Текст] : статті, спогади, документи / Микола Плахотнюк ; упоряд. та комент. В. Чорновіл. – Київ : Смолоскип, 2012. – 510 с. : портр., фото. – Імен. покажч.: с. 485-504.

ББК 63.3(4Укр)627-4

 

кільк. прим.: 1 (Н/а. – 1)

 

63. 347.961(477)(075)

Р15 Радзієвська Л. К.

Нотаріат в Україні [Текст] : навч. посіб. / Людмила Костянтинівна Радзієвська, Світлана Григорівна Пасічник ; Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка ; відп. ред. Л. К. Радзієвської. – Київ : Юрінком Інтер, 2000. – 527 с.

ББК 67.9(4Укр)75я73

 

кільк. прим.: 1 (ЧЗ№4. – 1)

 

64. 65.5

Р15 Радзієвська С. О.

Глобальна економіка [Текст] : конспект лекцій для студ. екон. напрямів підготов. усіх форм навч. / Світлана Олександрівна Радзієвська ; Держ. екон.-технол. ун-т трансп., Каф. "Екон. теорія". – Київ : СІК ГРУП УКРАЇНА, 2015. – 344 с. – Частина тексту англ. – Бібліогр. в кінці лекцій.

ББК 65.5

 

кільк. прим.: 1 (ЧЗ№4. – 1)

 

65. 63.3(4Укр-4Пол)-8

С15 Сакун В. Є.

Нескорені глухотою. Герасим Німий, Ольга Гоголь-Головня, Марія Башкирцева, Григорій Ксьонз, Михайло Варда, Микола Варда, Олександр Саєнко [Текст] : дослідницькі нариси / Валентин Євгенович Сакун. – Полтава : АСМІ, 2016. – 117 с. : іл, фото. – З автографом автора. – Бібліогр.: с. 117–118 (20 назв).

Автограф: Читачам бібліотеки Полтавського педагогічного університету імені В. Короленка щиро дарує автор. м. Полтава. 23.11.2016 р.

ББК 63.3(4Укр-4Пол)-8

 

кільк. прим.: 1 (Н/а. – 1)

 

66. 349.3

С40 Сирота І. М.

Право пенсійного забезпечення в Україні [Текст] : курс лекцій / Іван Михайлович Сирота. – Київ : Юрінком Інтер, 1998. – 288 с. – На облк. автор не вказаний. – Бібліогр.: с. 264–278.

ББК 67.9(4Укр)305я73

 

кільк. прим.: 1 (Н/а. – 1)

 

67. 347.96(075)

С47 Сливка С. С.

Правнича деонтологія [Текст] : підруч. для студ. вищ. навч. закл. / Степан Степанович Сливка ; Львів. ін-т внутрішніх справ при нац. акад. внутрішніх справ України. – Київ : Атіка, 1999. – 304 с. – Бібліогр.: 317–327 (235 назв).

ББК 67.01я73

 

кільк. прим.: 1 (ЧЗ№4. – 1)

 

68. 66.3(4Укр)

Т51 Токмань Г. Л.

Майдан: сторінка живої історії [Текст] / Ганна Леонідівна Токмань. – 3-е вид., випр. і допов. – Ніжин : Лисенко М. М., 2016. – 104 с.

ББК 66.3(4Укр)

 

кільк. прим.: 1 (Н/а. – 1)

 

69. 66.3(4Укр)

Ф33 Федорчук С.

Демонтаж лицемірства [Текст] : статті / Станіслав Федорчук. – Київ : Смолоскип, 2012. – 228 с. – (Українська публіцистика). – Імен. покажч.: с. 217-221. – Бібліогр. в підрядк. прим.

ББК 66.3(4Укр)+84(4УКР)6-46

 

кільк. прим.: 1 (Н/а. – 1)

 

70. 323.3

Ф44 Фесуненко И.

По обе стороны экватора [Текст] / Игорь Фесуненко ; худож. В. Васильев. – Москва : Молодая гвардия, 1988. – 448 с.

ББК 66.3(0)

 

кільк. прим.: 1 (Н/а. – 1)

 

71. 72в

Ф95 Фурман А. В.

Ідея і зміст професійного методологування [Текст] : монографія / Анатолій Васильович Фурман. – Тернопіль : ТНЕУ, 2016. – 378 с. – Імен. покажч.: с. 373-376. – Бібліогр.: с. 324–372 (410 назв).

ББК 72в

 

кільк. прим.: 1 (Н/а. – 1)

 

72. 66.0я73

Ц98 Цюрупа М. В.

Основи сучасної політології [Текст] : підручник / М. В. Цюрупа, В. С. Ясинська ; Київ. держ. акад. водного трансп. імені Гетьмана Конашевича-Сагайдачного. – Київ : Кондор, 2009. – 354 с. – Бібліогр.: 341–349 (171 назва).

ББК 66.0я73

 

кільк. прим.: 1 (ЧЗ№4. – 1)

 

73. 63.3(4Укр)6-8

Ч-75 Чорновіл В.

Твори в десяти томах [Текст]. Т. 10 : Статті, виступи, інтерв'ю (січень 1998 - березень 1999) / Вячеслав Чорновіл ; упоряд. Валентина Чорновіл ; Міжнародний благодійний фонд Вячеслава Чорновола. – Київ : Смолоскип, 2015. – 678 с. : іл., портр. – Імен. покажч.: с. 665-673.

ББК 63.3(4Укр)6-8+63.3(4Укр)63

 

кільк. прим.: 1 (Н/а. – 1)

 

74. 66.4я73

Ш49 Шергін С. О.

Політологія міжнародних відносин [Текст] : навч. посіб. / Сергій Олександрович Шергін ; Дипломатична акад. України при МЗС України. – Київ : Дипломатична акад. України при МЗС України, 2013. – 204 с. – Бібліогр.: с. 196–200.

ББК 66.4я73

 

кільк. прим.: 1 (ЧЗ№4. – 1)

 

75. 94(477)".../084"

Я22 Яворницький Д. І.

Із української старовини [Текст] : науково-художня книжка : для старш. та шк. віку / Дмитро Іванович Яворницький ; пер. з рос. Ю. О. Іванченка ; мал.: М. С. Самокиша, С. І. Васильківського. – Київ : Веселка, 2001. – 146 с. : іл.

ББК 63.3(4Укр)45

 

кільк. прим.: 1 (Н/а. – 1)

 

76. 63.3(4Укр-4Пол)

Я45 Якименко М. А.

Селянсько-козацьке (фермерське) господарство Полтавщини в умовах аграрних реформ другої половини ХІХ - початку ХХ ст. [Текст] / М. А. Якименко, М. Ю. Мар'євська. – Полтава : РВВ ПДАА, 2017. – 236 с. – З автографом автора.

Автограф: Бібліотеці ПНПУ ім. В. Г. Короленка від випускника істфаку 1969 р. М. Якименко, 10.02.2017 р.

ББК 63.3(4Укр-4Пол)+4

 

кільк. прим.: 1 (ЧЗ№2. – 1)

 

77. 72я1

Я92 Яценко О. М.

Українські персональні бібліографічні покажчики (1856–2013) [Текст] / Олег Миколайович Яценко, Надія Іванівна Любовець ; голова ред. кол. В. І. Попик ; НАН України, Нац. б-ка України імені В.І. Вернадського, Ін-т біографічних досліджень. – Київ : НБУВ, 2015. – 472 с. – (Джерела української біографістики ; Вип. 3).

ББК 72я1+78.557

 

кільк. прим.: 1 (Б/в . – 1)

 

Загальна кількість примірників: 87

Місця збереження документів:

ЧЗ№4 - Читальна зала № 4

ЧЗ№1 - Читальна зала № 1

Н/а - Науковий абонемент

ЧЗ№3 - Читальна зала № 3

ЧЗ№2 - Читальна зала № 2

ВРК - Відділ рідкісної книги

 

1. 74

С49 Слюсаренко Н. В.

Вибрані наукові праці та фрагменти праць [Текст] : у 2 ч. Ч. 1 / Ніна Віталіївна Слюсаренко. – Херсон : КВНЗ " Херсон. акад. неперервної освіти", 2013. – 439 с. – З автографом автора. – Бібліогр. в кінці ст.

Автограф: Бібліотеці Полтавського НПУ імені В. Г. Короленка.

ББК 74

 

кільк. прим.: 1 (ЧЗ№4. – 1)

 

2. 74

С49 Слюсаренко Н. В.

Вибрані наукові праці та фрагменти праць [Текст] : у 2 ч. Ч. 2 / Ніна Віталіївна Слюсаренко. – Херсон : КВНЗ " Херсон. акад. неперервної освіти", 2013. – 472 с. – Бібліогр. в кінці ст.

ББК 74

 

кільк. прим.: 1 (ЧЗ№4. – 1)

 

3. 74.00

Ф79 Формування сучасного освітнього середовища: теорія і практика [Текст] : зб. наук. праць. Ч. 1 / Полтав. нац. пед. ун-т імені В.Г.Короленка [та ін.]. – Полтава : ПНПУ, 2015. – 273 с. – (Психолого-педагогічний факультет). – Текст: укр., англ., пол. – Бібліогр. в кінці ст.

ББК 74.00

 

кільк. прим.: 1 (ЧЗ№1. – 1)

 

4. 74.00

Ф79 Формування сучасного освітнього середовища: теорія і практика [Текст] : зб. наук. праць. Ч. 2 / Полтав. нац. пед. ун-т імені В. Г. Короленка [та ін.]. – Полтава : ПНПУ, 2015. – 260 с. – (Психолого-педагогічний факультет). – Бібліогр. в кінці ст.

ББК 74.00

 

кільк. прим.: 1 (ЧЗ№1. – 1)

 

5. 37.015(075)

М29 Мартиненко С. М.

Загальна педагогіка [Текст] : навч. посіб. / Світлана Миколаївна Мартиненко, Людмила Леонідівна Хоружа ; Межрегіон. акад. упр. персоналом. – Київ : МАУП, 2002. – 175 с. – Режим доступу: http://elcat.pnpu.edu.ua/docs/sc_02.pdf. – Бібліогр. в кінці розд. – [60.5 / С69].

ББК 74.00я73

 

кільк. прим.: 1 (ЧЗ№4. – 1)

 

6. 74.03(2)5-8

Б77 Бойко А. М.

Микола Іванович Пирогов - педагог: заохочення і покарання дітей [Текст] : монографія / Алла Микитівна Бойко, Віктор Анатолійович Іноземцев ; Вищ. навч. заклад Укоопспілки " Полтав. ун-т економіки і торгівли", Полтав. нац. пед. ун-т імені В. Г. Короленка. – Полтава : ПУЕТ, 2016. – 314 с. : портр. – Дод.: с. 212-313. – Бібліогр.: с. 185–211 (276 назв).

ББК 74.03(2)5-8

 

кільк. прим.: 3 (ЧЗ№1. – 1, Н/а. – 2)

 

7. 74.03(2)6-213

В67 Волікова М. М.

Педагогічна діяльність і творчий спадок А. С. Макаренка [Текст] : метод. матеріали й рек. щодо самост. та індивід. роботи студ. денної / заочної форми навч. / Марина Миколаївна Волікова ; ДВНЗ "Криворізький нац. ун-т", Криворізький пед. ін-т. – Кривий Ріг : КПІ ДВНЗ "КНУ", 2015. – 96 с. – У рамках упровадження кредитно-модульної системи орг. навч. процесу.

ББК 74.03(2)6-213

 

кільк. прим.: 1 (ЧЗ№4. – 1)

 

8. 74.03(4Пол)

Z10 Z dziejow piotrkowskiej oswiaty [Текст] : od czasow Ksiestwa Warszawskiego do wybuchu II wojny swiatowe : / Andrzej Felchner, Jonna Majchzyk-Mikula, Tomsz Matuszak, Aleksy Piasta ; Archiwum Panstwowego w Piotrkowie Trybunalskim. – Piotrkow Trybunalski : Poligrafia Filii, 2011. – 445 s. – Текст пол. мовою. - Пер. назви: З історії петрковської освіти (від часів Варшавського Князівства до початку другої світової війни).

ББК 74.03(4Пол)

 

кільк. прим.: 1 (Н/а. – 1)

 

9. 74.03(4Укр)

С49 Слюсаренко Н. В.

Становлення та розвиток трудової підготовки дівчат у школах України кінця ХІХ - ХХ століття [Текст] : монографія / Ніна Віталіївна Слюсаренко. – 2-ге вид. – Херсон : КВНЗ "Херсон. акад. неперервної освіти", 2016. – 468 с. – Дод.: с. 285-421. – Бібліогр.: с. 422–466 (774 назви).

ББК 74.03(4Укр)+74.200.52

 

кільк. прим.: 1 (ЧЗ№1. – 1)

 

10. 74.03(4Укр)6

К89 Кузьменко Ю. В.

Формування освітньої складової фахівців із трудової підготовки в Україні [Текст] : [друга половина ХХ - початок ХХІ століття] : навч. посіб. / Юлія Василівна Кузьменко. – Херсон : КВНЗ "Херсон. акад. неперервної освіти", 2016. – 136 с. – Бібліогр.: с. 128–135 (98 назв).

ББК 74.03(4Укр)6+74.200.52

 

кільк. прим.: 1 (ЧЗ№1. – 1)

 

11. 74.03(4Укр)я73

С49 Слюсаренко Н. В.

Трудова підготовка дівчат в історії розвитку української школи [Текст] : навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. / Ніна Віталіївна Слюсаренко. – Херсон : РІПО, 2008. – 212 с. – Бібліогр.: с. 209–211 та в підряк. прим.

ББК 74.03(4Укр)73+74.200.52я73

 

кільк. прим.: 1 (ЧЗ№1. – 1)

 

12. 74.03(4Укр)я73

С49 Слюсаренко Н. В.

Ігрова діяльність як засіб трудової підготовки дівчат у загальноосвітніх школах України кінця ХХ століття [Текст] : навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. / Ніна Віталіївна Слюсаренко. – Херсон : РІПО, 2009. – 228 с. – Бібліогр. в кінці розд.

ББК 74.03(4Укр)я73+74.200.52я73

 

кільк. прим.: 1 (ЧЗ№1. – 1)

 

13. 74.03(4Укр-4Пол)

У11 У вирії творчих злетів. Десятиліття плідних справ [Текст] : досвід, знахідки, перспективи / авт. кол.: В. І. Ткаченко (голова), І. Л. Лобан, Р. Г. Білоус [та ін.]. – Кременчук ; Комсомольск : Олексієнко В. В., 2013. – 160 с. : фото. – З автографом.

Автограф: Вельмишановному Миколі Івановичу з найкращими побажаннями у цьому буремному житті, з вдячністю за творчу співпрацю та з глибокою повагою.

27.07.2016.

ББК 74.03(4Укр-4Пол)

 

кільк. прим.: 1 (Н/а. – 1)

 

14. 74.03(7)

Г23 Гатто Д. Т.

Прихована історія американської освіти. Глибоке дослідження в'язниці сучасного шкільного навчання [Текст] / Джон Тейлор Гатто. – Львів : ДІОР-К, 2016. – 412 с. – Алф. покажч.: с. 402-412. – Бібліогр. в підрядк. прим.

ББК 74.03(7)

 

кільк. прим.: 5 (ЧЗ№1. – 1, ЧЗ№3. – 1, ЧЗ№4. – 1, Н/а. – 2)

 

15. 74.04(4/8)

І-74 Інформаційна культура в сучасному світі [Текст] : матеріали наук. семінару : у 2 ч. Вип. 5 : Сучасний світовий науково-технічний та освітній простір: тенденції та перспективи розвитку, ч. 2 / Нац. ун- т харчових технол., Нац. техн. ун-т України " КПІ", Нац. акад. упр. ; за ред.: С. О. Гуткевича, Л. А. Андросюк. – Київ : НТУУ "КПІ", 2014. – 112 с. – Бібліогр. в кінці ст.

ББК 74.04(4/8)+65.290

 

кільк. прим.: 1 (ЧЗ№4. – 1)

 

16. 74.04(4Вел)

С49 Слюсаренко Н. В.

Виховання учнів у середніх навчальних закладах Великої Британії [Текст] : навч.-метод. посіб. / Ніна Віталіївна Слюсаренко, Наталія Станіславівна Мороз. – 2-ге вид. – Херсон : Херсон. акад. неперервної освіти, 2012. – 231 с. – Слов. термінів: 218-223. – Бібліогр. в кінці тем.

ББК 74.04(4Вел)

 

кільк. прим.: 1 (ЧЗ№4. – 1)

 

17. 37.014(477.53)

Ф69 Флагмани освіти Полтавщини [Текст] : нові адреси передового пед. досвіду / Полтав. обл. ін-т післядипломної пед. освіти імені М. В. Остроградського, Каф. менедж. освіти ; упоряд. І. В. Охріменко. – Полтава : ПОІППО, 2006. – 208 с. : іл.

ББК 74.04(4Укр-4 Пол)

 

кільк. прим.: 1 (Н/а. – 1)

 

18. 74.04(4Укр-4Пол)

І-74 Інформаційно-аналітичні матеріали розвитку освіти міста Полтави (до серпневої конференції педпрацівників) [Текст] / Упр. освіти Полтав. міськвиконкому, Міськ. метод. каб. ; [упоряд.: Ж. О. Каплоух, Н. Я. Саркісова]. – Полтава : Техсервіс, 2016. – 96 с.

ББК 74.04(4Укр-4Пол)

 

кільк. прим.: 1 (Н/а. – 1)

 

19. 74.04(4Укр-4Пол)-8

О-79 Осяяні вічним покликом [Текст] : [збірка] / Полтав. обком профспілки працівників освіти і науки України [та ін.]. – Нові Санжари, 2008. – 144 с. – (Життя творчих педагогів Новосанжарщини).

ББК 74.04(4Укр-4Пол)-8

 

кільк. прим.: 1 (Н/а. – 1)

 

20. 74.04(7)

М12 Магдач З. Т.

Розвиток освітнього менеджменту у Канаді та США [Текст] / Зоряна Тарасівна Магдач ; Нац. ун-т "Львів. політехніка". – Львів : Львівська політехніка, 2009. – 120 с. – Бібліогр.: с. 110–119 (110 назв).

ББК 74.04(7)

 

кільк. прим.: 1 (Н/а. – 1)

 

21. 74.04п5я73

З-17 Зайченко І. В.

Етика викладача вищої школи [Текст] : навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. / Іван Васильович Зайченко, Андрій Анатолійович Каленський, Тетяна Федорівна Мельничук ; Нац. ун-т біоресурсів і природокористування України. – Київ : Компринт, 2013. – 320 с. – Глосарій: с. 241-248. - Дод.: с.249-310. - Імен. покажч.: с. 311-315. - Предм. покажч.: с. 316-319. – Бібліогр.: с. 232–240 (154 назви).

ББК 74.04п5я73+87.7р30

 

кільк. прим.: 1 (ЧЗ№4. – 1)

 

22. 74.200.51

Х22 Харченко Н. В.

Нова дитина в класі [Текст] / Наталія Вікторівна Харченко. – Київ : Шк. світ, 2016. – 176 с. – (Бібліотека "Шкільного світу"). – Бібліогр.: с. 173–175 (37 назв).

ББК 74.200.51

 

кільк. прим.: 1 (ЧЗ№4. – 1)

 

23. 74.200.585.41

Н15 Навчальні екскурсії у початковій школі [Текст] / Н. М. Кравченко, І. М. Рябуха, Т. Л. Свіріда, Л. П. Бурлак. – Харків : Основа, 2016. – 139 с. – (Бібліотека журналу "Початкове навчання та виховання" ; Вип. 9 (153)). – Бібліогр.: с. 138–139 (30 назв).

ББК 74.200.585.41

 

кільк. прим.: 1 (ЧЗ№1. – 1)

 

24. 74.202.2

М19 Малихіна О. В.

Навчальна мотивація. Експериментальні дослідження [Текст] : наук.-метод. посіб. / Олена Віталіївна Малихіна, Людмила Валеріанівна Москалюк ; Одес. обл. ін-т удоскон. вчителів. – Одеса : ОРІДУ НАДУ, 2007. – 116 с. – Бібліогр. в кінці тем.

ББК 74.202.2

 

кільк. прим.: 1 (ЧЗ№1. – 1)

 

25. 74.202.2

М19 Малихіна О. В.

Мотивація учіння молодших школярів [Текст] : монографія / Олена Віталіївна Малихіна. – Київ : Навч. книга, 2002. – 304 с. – Бібліогр.: с. 277–302 (398 назв).

ББК 74.202.2

 

кільк. прим.: 1 (ЧЗ№1. – 1)

 

26. 74.202.2

М85 Мотиваційні основи навчальної діяльності школярів [Текст] : кол. моногр. / кол. авт.: О. В. Малихіна (ред.), Л. В. Москалюк, О. Ю. Крюченкова, К. М. Слесик ; Одес. обл. ін-т удоскон. вчителів. – Одеса : Атлант, 2008. – 231 с. – Частина тексту рос. – Бібліогр. в кінці розд.

ББК 74.202.2

 

кільк. прим.: 1 (ЧЗ№4. – 1)

 

27. 74.202.21

Ф32 Федій О. А.

Соціально-виховна та естетотерапевтична діяльність педагогів початкової школи [Текст] : навч.-метод. посіб. / Ольга Андріївна Федій, Юлія Григорівна Степура ; Полтав. нац. пед. ун-т імені В. Г. Короленка. – Полтава : Копісервіс, 2016. – 132 с. : іл. – Бібліогр. в кінці розд.

ББК 74.202.21+87.87я73

 

кільк. прим.: 1 (ЧЗ№1. – 1)

 

28. 74.202.52

С91 Сучасний урок [Текст] / упоряд.: Ж. М. Сташко, О. І. Гринько. – Київ : Шк. світ, 2016. – 208 с. : іл. – (Бібліотека "Шкільного світу"). – Бібліогр. в кінці розд.

ББК 74.202.52

 

кільк. прим.: 1 (ЧЗ№4. – 1)

 

29. 74.202.601

Б79 Большакова І. О.

Інтегровані уроки в початковій школі [Текст] / Інна Олексіївна Большакова ; упоряд. О. К. Семібаламут. – Київ : Перше вересня, 2016. – 176 с. : іл. – Бібліогр.: с. 173–174 (23 назви).

ББК 74.202.601+74.202.21

 

кільк. прим.: 1 (ЧЗ№1. – 1)

 

30. 74.204.1

Ч-49 Черновол-Ткаченко Р. І.

Нарада як інструмент управлінської діяльності сучасного менеджера освіти [Текст] / Р. І. Черновол-Ткаченко, В. В. Григораш. – Харків : Основа, 2016. – 128 с. – (Бібліотека журналу "Управління школою" ; Вип. 12 (167)).

ББК 74.204.1

 

кільк. прим.: 1 (ЧЗ№4. – 1)

 

31. 74.204.1

С17 Самовдосконалення [Текст] : як стати успішним керівником. – Київ : Шк. світ, 2016. – 128 с. : іл. – (Бібліотека "Шкільного світу"). – Бібліогр.: с. 126–127 (21 назва).

ББК 74.204.1

 

кільк. прим.: 1 (ЧЗ№4. – 1)

 

32. 74.204.2

В19 Василенко Н. В.

Професійна комунікативна компетентність фахівця: психолого-педагогічна аспекти мережевої комунікації [Текст] / Н. В. Василенко. – Харків : Основа, 2016. – 112 с. – (Бібліотека журналу "Управління школою" ; Вип. 9 (164)).

ББК 74.204.2

 

кільк. прим.: 1 (ЧЗ№4. – 1)

 

33. 74.204.2

Н59 Нечепоренко Л. С.

Педагогічна майстерність [Текст] : монографія / Лідія Сергіївна Нечепоренко ; Харків. нац. ун-т імені В. Н. Каразіна, Каф. педагогіки. – Харків : ХНУ, 2009. – 276 с. – Присвячується 160-літтю кафедри педагогіки ХНУ. – Бібліогр: с. 266–272 (113 назв).

ББК 74.204.2

 

кільк. прим.: 1 (Н/а. – 1)

 

34. 74.204.2

К14 Казачінер О. С.

Інклюзивна компетентність учителя іноземної мови [Текст] / Олена Семенівна Казачінер. – Харків : Основа, 2016. – 93 с. – (Бібліотека журналу "Англійська мова та література" ; Вип. 9 (165)). – Бібліогр.: с. 91–93 (28 назв).

ББК 74.204.2+74.268.1

 

кільк. прим.: 1 (ЧЗ№2. – 1)

 

35. 74.204.6

Д85 Духно Н. К.

Організація методичної роботи [Текст]. Ч. 1 / Н. К. Духно. – Харків : Основа, 2016. – 96 с. – (Бібліотека журналу "Управління школою" ; Вип. 10 (165)).

ББК 74.204.6

 

кільк. прим.: 1 (ЧЗ№4. – 1)

 

36. 74.204.6

Д85 Духно Н. К.

Організація методичної роботи [Текст]. Ч. 2 / Н. К. Духно. – Харків : Основа, 2016. – 96 с. – (Бібліотека журналу "Управління школою" ; Вип. 11 (166)).

ББК 74.204.6

 

кільк. прим.: 1 (ЧЗ№4. – 1)

 

37. 74.261.0-26

П69 Практика виконання екологічних проектів у школі [Текст]. – Харків : Основа, 2016. – 110 с. – (Бібліотека журналу "Біологія" ; Вип. 9 (165)).

ББК 74.261.0-26

 

кільк. прим.: 1 (ЧЗ№1. – 1)

 

38. 74.266.8-46

П59 Порощук В. П.

Моя щаслива планета. Уроки для стійкого розвитку [Текст] : розробки уроків курсу за вибором у 3-му класі / В. П. Порощук. – Харків : Основа, 2016. – 107 с. – (Бібліотека журналу "Початкове навчання та виховання" ; Вип. 11 (155)).

ББК 74.261.1-46

 

кільк. прим.: 1 (ЧЗ№1. – 1)

 

39. 74.266.8-46

П59 Порощук В. П.

Моя щаслива планета. Уроки для стійкого розвитку [Текст] : розробки уроків курсу за вибором у 4-му класі / В. П. Порощук. – Харків : Основа, 2016. – 94 с. – (Бібліотека журналу "Початкове навчання та виховання" ; Вип. 12 (156)).

ББК 74.261.1-46

 

кільк. прим.: 1 (ЧЗ№1. – 1)

 

40. 74.261.2-46

А45 Алгоритмізація [Текст] : задачі та розв'язки / упоряд. О. О. Бодрик. – Київ : Перше вересня, 2016. – 112 с. – (Бібліотека "Шкільного світу"). – Бібліогр.: с. 109 (7 назв).

ББК 74.261.2-46

 

кільк. прим.: 1 (ЧЗ№3. – 1)

 

41. 74.261.2-46

Ж91 Журибеда О. А.

Табличні процесори [Текст] / Оксана Анатоліївна Журибеда, Наталія Іванівна Зеленська. – Київ : Перше вересня, 2016. – 152 с. : іл. – (Бібліотека "Шкільного світу"). – Бібліогр.: с. 149 (12 назв).

ББК 74.261.2-46

 

кільк. прим.: 1 (ЧЗ№3. – 1)

 

42. 74.262.2-0

Б36 Бевз Г. П.

Поетика математики [Текст] / Г. П. Бевз. – Харків : Основа, 2016. – 126 с. – (Бібліотека журналу "Математика в школах України" ; Вип. 12 (168)).

ББК 74.262.2-0

 

кільк. прим.: 1 (ЧЗ№3. – 1)

 

43. 74.262.2-21

М34 Математика навколо нас [Текст] / упоряд.: О. Семібаламут, І. Кирдей. – Київ : Перше вересня, 2016. – 104 с. : іл. – (Бібліотека "Шкільного світу"). – Бібліогр.: с.98–99 (29 назв).

ББК 74.262.2-21

 

кільк. прим.: 1 (ЧЗ№3. – 1)

 

44. 74.262.22-46

К26 Карпік В. В.

Визначений інтеграл [Текст] : зб. задач на обчислення визначених задач / Вадим Віталійович Карпік. – Харків : Основа, 2016. – 108 с. – (Бібліотека журналу "Математика в школах України" ; Вип. 9 (165)).

ББК 74.262.22-46

 

кільк. прим.: 1 (ЧЗ№3. – 1)

 

45. 74.262.2-46

П85 Прус А. В.

Задачі з параметрами в шкільному курсі математики основної школи [Текст]. Ч. 1 / А. В. Прус, В. О. Щвець. – Харків : Основа, 2016. – 107 с. – (Бібліотека журналу "Математика в школах України" ; Вип. 10 (166)). – Авт. не вказані на обл.

ББК 74.262.2-46

 

кільк. прим.: 1 (ЧЗ№3. – 1)

 

46. 74.262.2-46

П85 Прус А. В.

Задачі з параметрами в шкільному курсі математики основної школи [Текст]. Ч. 2 / А. В. Прус, В. О. Щвець. – Харків : Основа, 2016. – 137 с. – (Бібліотека журналу "Математика в школах України" ; Вип. 11 (167)). – Авт. не вказані на обл.

ББК 74.262.2-46

 

кільк. прим.: 1 (ЧЗ№3. – 1)

 

47. 74.262.2-46

А76 Апостолова Г. В.

Геометрія. Уроки. 8 клас [Текст] / Галина Вадимівна Апостолова ; упоряд. І. Кирдей. – Київ : Перше вересня, 2016. – 104 с. : іл. – (Бібліотека "Шкільного світу").

ББК 74.262.2-46

 

кільк. прим.: 1 (ЧЗ№3. – 1)

 

48. 74.262.3-46

Ф50 Фізика. Уроки. 8 клас [Текст] / кол. авт.: Т. Засєкіна, Д. Засєкін, В. Коваль, В. Сіпій [та ін] ; упоряд. Н. Коваль. – Київ : Перше вересня, 2016. – 240 с. – (Бібліотека "Шкільного світу"). – Бібліогр.: с. 234 (7 назв).

ББК 74.262.3-46

 

кільк. прим.: 1 (ЧЗ№3. – 1)

 

49. 74.262.3-46

Б90 Бузько В. Л.

Уроки фізики. 8 клас [Текст] : [посіб. для загальноосвітніх навч. закладів]. Розділ 1 : Теплові явища / Вікторія Леонідівна Бузько, Степан Петрович Величко. – Харків : Основа, 2016. – 125 с. – (Бібліотека журналу "Фізика в школах України" ; Вип. 9 (153)).

ББК 74.262.3-46

 

кільк. прим.: 1 (ЧЗ№3. – 1)

 

50. 74.262.3-46

Б90 Бузько В. Л.

Уроки фізики. 8 клас [Текст] : [посіб. для загальноосвітніх навч. закладів]. Розділ 2 : Електричні явища / Вікторія Леонідівна Бузько, Степан Петрович Величко. – Харків : Основа, 2016. – 125 с. – (Бібліотека журналу "Фізика в школах України" ; Вип. 10 (154)).

ББК 74.262.3-46

 

кільк. прим.: 1 (ЧЗ№3. – 1)

 

51. 74.262.5

П32 Підгаєцька І. С.

Робочий зошит для 7-8 класу [Текст] / Ірина Семенівна Підгаєцька. – Харків : Основа, 2016. – 112 с. : іл., табл. – (Бібліотека журналу "Хімія" ; Вип. 10 (166)).

ББК 74.262.5

 

кільк. прим.: 1 (ЧЗ№1. – 1)

 

52. 74.262.5-0

Д75 Дробишев Є. Ю.

Як зацікавити учнів на уроках хімії [Текст] / Євген Юрійович Дробишев. – Харків : Основа, 2016. – 96 с. – (Бібліотека журналу "Хімія" ; Вип. 11 (167)).

ББК 74.262.5-0

 

кільк. прим.: 1 (ЧЗ№1. – 1)

 

53. 74.262.5-26

Р27 Рачинська І. М.

Системно-діяльнісний підхід у навчанні хімії [Текст] : [посіб.] / Інга Миколаївна Рачинська. – Харків : Основа, 2016. – 96 с. – (Бібліотека журналу "Хімія" ; Вип. 12 (168)).

ББК 74.262.5-26

 

кільк. прим.: 1 (ЧЗ№1. – 1)

 

54. 74.262.5-26

Д44 Дидактичні матеріали для 8 класу [Текст]. Ч. 2 / уклад. Т. А. Білецька. – Харків : Основа, 2016. – 96 с. – (Бібліотека журналу "Хімія" ; Вип. 9 (164)).

ББК 74.262.5-26

 

кільк. прим.: 1 (ЧЗ№1. – 1)

 

55. 74.262.5-46

К73 Котляр З. В.

Хімія елементів [Текст] : посіб. практ. для вчителів та учнів / Зоя Володимирівна Котляр, Володимир Миколайович Котляр. – Київ : Перше вересня, 2016. – 224 с. : іл. – (Бібліотека "Шкільного світу"). – Бібліогр.: с. 218 (11 назв).

ББК 74.262.5-46

 

кільк. прим.: 1 (ЧЗ№1. – 1)

 

56. 74.262.6-252.4

Є25 Євсеєв Р. С.

Лабораторні та практичні роботи з біології. 10-11 класи [Текст] / Роман Сергійович Євсеєв. – Харків : Основа, 2016. – 126 с. – (Бібліотека журналу "Біологія" ; Вип. 12 (168)). – Бібліогр.: с. 127 (15 назв).

ББК 74.262.6-252.4

 

кільк. прим.: 1 (ЧЗ№1. – 1)

 

57. 74.262.6-26

Є25 Євсеєв Р. С.

Збірник задач з генетики [Текст] / Роман Сергійович Євсеєв. – Харків : Основа, 2016. – 128 с. – (Бібліотека журналу "Біологія" ; Вип. 10 (166)).

ББК 74.262.6-26

 

кільк. прим.: 1 (ЧЗ№1. – 1)

 

58. 74.262.6-26

Ф19 Фаль Л. М.

Інструкції з безпеки життєдіяльності для робіт з біології. 6-9 класи [Текст] / Л. М. Фаль. – Харків : Основа, 2016. – 95 с. – (Бібліотека журналу "Біологія" ; Вип. 11 (167)).

ББК 74.262.6-26

 

кільк. прим.: 1 (ЧЗ№1. – 1)

 

59. 74.262.63

Щ64 Щербина Т. І.

Шкільний курс біології людини [Текст] : навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. та вчителів біології / Т. І. Щербина, В. В. Кузьменко. – Херсон : РІПО, 2011. – 99 с. – Бібліогр.: с. 98–99.

ББК 74.262.63

 

кільк. прим.: 1 (ЧЗ№1. – 1)

 

60. 74.262.7

Н19 Назаренко Т. Г.

Особливості навчання географії України [Текст] / Т. Г. Назаренко. – Харків : Основа, 2016. – 112 с. : іл., табл. – (Бібліотека журналу "Географія" ; Вип. 11 (155)).

ББК 74.262.7

 

кільк. прим.: 1 (ЧЗ№2. – 1)

 

61. 74.262.7-0

З-38 Заходи екологічного спрямування [Текст] / уклад. Н. І. Павлюк. – Харків : Основа, 2016. – 128 с. : іл., табл. – (Бібліотека журналу "Географія" ; Вип. 12 (156)).

ББК 74.262.7-0

 

кільк. прим.: 1 (ЧЗ№2. – 1)

 

62. 74.262.7-26

Ф55 Філончук З. В.

Учнівські дослідження в курсі географії 8 класу [Текст] / Зоя Володимирівна Філончук. – Харків : Основа, 2016. – 112 с. : іл., табл. – (Бібліотека журналу "Географія" ; Вип. 10 (154)). – Бібліогр. : с. 110.

ББК 74.262.7-26

 

кільк. прим.: 1 (ЧЗ№2. – 1)

 

63. 74.262.7-46

С76 Стадник О. Г.

Цікаво вивчаємо материки і океани [Текст] / О. Г. Стадник. – Харків : Основа, 2016. – 112 с. : іл., табл. – (Бібліотека журналу "Географія" ; Вип. 9 (153)).

ББК 74.262.7-46

 

кільк. прим.: 1 (ЧЗ№2. – 1)

 

64. 74.262.7-46

Ш95 Шуліка К. С.

Географія. Уроки. 8 клас [Текст] / Катерина Сергіївна Шуліка. – Київ : Перше вересня, 2016. – 296 с. – (Бібліотека "Шкільного світу").

ББК 74.262.7-46

 

кільк. прим.: 1 (ЧЗ№2. – 1)

 

65. 74.263.0-46

Т78 Трудове навчання. Технологія побутової діяльності. 8 клас [Текст] : матеріали до уроку : за новим Державним стандартом базової і повної загальної середньої освіти / упоряд.: Л. Рак, Н. Боринець. – Київ : Перше вересня, 2016. – 160 с. : іл. – (Бібліотека "Шкільного світу"). – Глосарій с. 152. – Бібліогр.: с.158–159.

ББК 74.263.0-46

 

кільк. прим.: 1 (ЧЗ№1. – 1)

 

66. 74.266

Ж51 Желіба О. В.

Розробки уроків до курсу "Людина і світ". 11 клас [Текст]. Ч. 2 / Олександр Володимирович Желіба. – Харків : Основа, 2016. – 111 с. : іл., табл. – (Бібліотека журналу "Історія та правознавство" ; Вип. 9 (153)).

ББК 74.266

 

кільк. прим.: 1 (ЧЗ№2. – 1)

 

67. 74.266

С79 Стецюк М. Д.

Рятуймо Землю і себе [Текст] : навч.-метод. посіб. для загальноосвіт. і вищ. навч. закл. / Мирослава Данилівна Стецюк ; Полтав. нац. пед. ун-т імені В. Г. Короленка, Народознавчо-Просвітницький Центр Гарафіни Маковій "Факел Марії". – Чернівці : Народознавчо-Просвітницький Центр "Факел Марії", 2015. – 248 с. : іл. – Бібліогр.: с. 232 (7 назв).

ББК 74.266

 

кільк. прим.: 1 (ЧЗ№1. – 1)

 

68. 74.266.3-25

Д37 Десятов Д. Л.

Організація кооперативної діяльності учнів засобами мережевих технологій [Текст] / Дмитро Леонідович Десятов. – Харків : Основа, 2016. – 95 с. – (Бібліотека журналу "Історія та правознавство" ; Вип. 10 (154)). – Бібліогр.: с. 93–95.

ББК 74.266.3-25

 

кільк. прим.: 1 (ЧЗ№2. – 1)

 

69. 74.266.3-28

М74 Мокрогуз О. П.

Тестові завдання. Історія України. 9 клас [Текст]. Ч. 2 / Олександр Петрович Мокрогуз. – Харків : Основа, 2016. – 94 с. : іл., табл. – (Бібліотека журналу "Історія та правознавство" ; Вип. 11 (155)).

ББК 74.266.3-28

 

кільк. прим.: 1 (ЧЗ№2. – 1)

 

70. 74.266.3-46

К90 Кульбаба Л. М.

Всесвітня історія. Уроки. 8 клас [Текст] / Лариса Миколаївна Кульбаба. – Київ : Перше вересня, 2016. – 180 с. : іл. – (Бібліотека "Шкільного світу").

ББК 74.266.3-46

 

кільк. прим.: 1 (ЧЗ№2. – 1)

 

71. 74.266.37

Х91 Хрестоматія з історії України.8 клас [Текст]. Ч. 1 / упоряд. А. П. Гриценко. – Харків : Основа, 2016. – 95 с. – (Бібліотека журналу "Історія та правознавство" ; Вип. 12 (156)). – Бібліогр.: с. 93–95.

ББК 74.266.37

 

кільк. прим.: 1 (ЧЗ№2. – 1)

 

72. 74.266.37

І-90 Історія України. 8 клас [Текст] : методика викл. курсу. Ч. 2. – Київ : Альтернатива, 2016. – 96 с. : іл. – (Бібліотека журналу "Історія і суспільствознавство в школах України: теорія та методика навчання").

ББК 74.266.37

 

кільк. прим.: 1 (ЧЗ№2. – 1)

 

73. 74.266.5

Т41 Тименко В. П.

Економічна підготовка старшокласників на заняттях з технологій у профільній школі [Текст] : монографія / Володимир Петрович Тименко, Володимир Сергійович Кулішов. – Київ : Вид-во ГС " Нац. фонд великої укр. енцикл.", 2016. – 231 с. – Бібліогр.: с. 178–201 (233 назв).

ББК 74.266.5

 

кільк. прим.: 1 (ЧЗ№4. – 1)

 

74. 74.266.8-46

А14 Абетка безпеки [Текст] : диктанти і перекази здоров'язбережувальної тематики (2-4-ті класи) / упоряд. С. В. Білик. – Харків : Основа, 2016. – 166 с. – (Бібліотека журналу "Початкове навчання та виховання" ; Вип. 10 (154)).

ББК 74.266.8-46

 

кільк. прим.: 1 (ЧЗ№1. – 1)

 

75. 74.267.5-26

Ф50 Фізична культура в загальноосвітніх школах: проблеми та перспективи [Текст] : зб. наук. праць : матеріали регіон. наук.-метод. семінару, 15 квіт. 2014 р. / Полтав. нац. пед. ун-т імені В. Г. Короленка, Фак-т фіз. виховання, Каф. теорет.-метод. основ викл. спорт. дисциплін. – Полтава : ПНПУ імені В. Г. Короленка, 2014. – 163 с. – 100-річчу вишу присвячується. – Бібліогр. в кінці доп.

ББК 74.267.5-26

 

кільк. прим.: 1 (ЧЗ№1. – 1)

 

76. 74.268.120

Б79 Большакова І. О.

Словникові слова. 3-4 класи [Текст] : посіб. для вчителя за оновленими прогр. / Інна Олексіївна Большакова ; упоряд. М. Пристінська. – Київ : Перше вересня, 2016. – 216 с. : іл. – (Бібліотека "Шкільного світу").

ББК 74.268.120

 

кільк. прим.: 1 (ЧЗ№1. – 1)

 

77. 74.268.12-252.4

Г70 Горошкіна О. М.

Формування правописної компетентності учнів [Текст] / Олена Миколаївна Горошкіна, Таміла Леонідівна Груба, Людмила Олександрівна Попова. – Харків : Основа, 2016. – 171 с. – (Бібліотека журналу "Вивчаємо українську мову та літературу" ; Вип. 11 (156)). – Бібліогр.: с. 162–171.

ББК 74.268.12-252.4

 

кільк. прим.: 1 (ЧЗ№2. – 1)

 

78. 74.268.12-46

О-57 Омельчук С.

Уроки української мови для 8 класу (ІІ семестр) [Текст] / Сергій Омельчук. – Київ : Дивослово, 2016. – 72 с. : іл. – (Бібліотечка "Дивослова" ; Вип. 10-11 (137-138)). – На обкл. авт. не зазначено.

ББК 74.268.12-46

 

кільк. прим.: 1 (ЧЗ№2. – 1)

 

79. 74.268.13(Англ)-28

Е90 Ефективна підготовка до ЗНО [Текст]. Ч. 1 / упоряд. Л. Є. Освяннікова. – Харків : Основа, 2016. – 92 с. – (Бібліотека журналу "Англійська мова та література" ; Вип. 11 (167)).

ББК 74.268.13(Англ)-28

 

кільк. прим.: 1 (ЧЗ№2. – 1)

 

80. 74.268.13(Англ)-28

Е90 Ефективна підготовка до ЗНО [Текст]. Ч. 2 / упоряд. Л. Є. Освяннікова. – Харків : Основа, 2016. – 76 с. – (Бібліотека журналу "Англійська мова та література" ; Вип. 12 (168)).

ББК 74.268.13(Англ)-28

 

кільк. прим.: 1 (ЧЗ№2. – 1)

 

81. 74.268.13(Англ)-46

А64 Англійська мова. Уроки. 8 клас [Текст] / кол. авт.: С. Трофинчук, Т. Савчук, Т. Піменова, Є. Романюк ; упоряд.: І. Громлюк, О. Семібаламут. – Київ : Перше вересня, 2016. – 200 с. : іл. – (Бібліотека "Шкільного світу"). – Текст англ. мовою.

ББК 74.268.13(Англ)-46

 

кільк. прим.: 1 (ЧЗ№2. – 1)

 

82. 74.268.13(Нім)-25

А23 Агапшук С. С.

Квести на уроках німецької [Текст] / Світлана Сергіївна Агапшук. – Київ : Перше вересня, 2016. – 112 с. : іл. – (Бібліотека "Шкільного світу"). – Бібліогр.: с. 108 (13 назв).

ББК 74.268.13(Нім)-25

 

кільк. прим.: 1 (ЧЗ№2. – 1)

 

83. 74.268.13-26

Д13 Давидова М. В.

Підвищуємо якість навчання школярів з іноземних мов [Текст] / М. В. Давидова. – Харків : Основа, 2016. – 111 с. – (Бібліотека журналу "Англійська мова та література" ; Вип. 10 (166)).

ББК 74.268.13-26

 

кільк. прим.: 1 (ЧЗ№2. – 1)

 

84. 74.268.3(4Укр)

У45 Українська література. Конспект уроків. 5 клас. ІІ семестр [Текст] / уклад. С. А. Свінтковська, Т. А. Шинкаренко. – Харків : Основа, 2016. – 176 с. – (Бібліотека журналу "Вивчаємо українську мову та літературу" ; Вип. 10 (155)).

ББК 74.268.3(4Укр)

 

кільк. прим.: 1 (ЧЗ№2. – 1)

 

85. 74.268.3(4Укр)

У45 Українська література. Конспект уроків. 8 клас. І семестр [Текст] / уклад. А. М. Гричина, Н. В. Жуковська. – Харків : Основа, 2016. – 173 с. – (Бібліотека журналу "Вивчаємо українську мову та літературу" ; Вип. 9 (154)).

ББК 74.268.3(4Укр)

 

кільк. прим.: 1 (ЧЗ№2. – 1)

 

86. 74.268.3(4Укр)-252.5

К85 Криворотенко О. Г.

Література Придніпров'я [Текст] : 5-6 класи : курс за вибором : [навч.-метод. посіб.] / Ольга Григорівна Криворотенко, Антоніна Антонівна Сергієнко. – Дніпропетровськ : Інновація, 2016. – 200 с. : іл.

ББК 74.268.3(4Укр)-252.5

 

кільк. прим.: 1 (ЧЗ№2. – 1)

 

87. 74.268.3(4Укр)-26

Р83 Рудницька О.

Уроки української літератури для 8 класу (ІІ семестр, 1-ша частина) [Текст] / Ольга Рудницька, Ірина Павлів. – Київ : Дивослово, 2016. – 48 с. – (Бібліотечка "Дивослова" ; Вип. 9 (134)). – Авт. на обкл. не зазначено.

ББК 74.268.3(4Укр)-26

 

кільк. прим.: 1 (ЧЗ№2. – 1)

 

88. 74.268.3(4Укр)-26

Р83 Рудницька О.

Уроки української літератури для 8 класу (ІІ семестр, 2-га частина) [Текст] / Ольга Рудницька. – Київ : Дивослово, 2016. – 48 с. – (Бібліотечка "Дивослова" ; Вип. 12 (139)). – Авт. на обкл. не зазначено.

ББК 74.268.3(4Укр)-26

 

кільк. прим.: 1 (ЧЗ№2. – 1)

 

89. 376

Б48 Березан О. І.

Вибрані питання клінічних основ корекційної педагогіки [Текст] : навч. посіб. для студ. напряму підготов. 6.010105 - "Корекційна освіта" / О. І. Березан ; Полтав. нац. пед. ун-т імені В. Г. Короленка. – Полтава : Ткалич А. М., 2012. – 72 с. – (Основи корекційної педагогіки). – Предм. покажч.: с. 68-72. – Бібліогр.: с. 66–67.

ББК 74.30я73

 

кільк. прим.: 1 (ЧЗ№1. – 1)

 

90. 74.580.22

Щ30 Щебликіна Т. А.

Моніторинг навчальних досягнень студентів гуманітарних спеціальностей вищих педагогічних навчальних закладів: історія, теорія, практика [Текст] : монографія / Т. А. Щебликіна ; Харьків. нац. пед. ун-т імені Г. С. Сковороди. – Харків : Смугаста типографія, 2015. – 399 с. – Бібліогр.: с. 321–398 (752 назви).

ББК 74.580.22

 

кільк. прим.: 1 (Н/а. – 1)

 

91. 74.580.253

Н73 Новітні інформаційно-комунікаційні технології в освіті (IIСТЕ-2016) [Текст] : матеріали IV Всеукр. наук.-практ. Інтернет-конф. молодих учених та студ., (Полтава, 16-17 листоп. 2016 р.) / Полтав. нац. пед. ун-т імені В. Г. Короленка, Вінниц. держ. пед. ун-т імені Михайла Коцюбинського, ВНЗ Укоопспілки ПУЕТ [та ін.]. – Полтава : ФОП Гаража М.Ф., 2016. – 262 с. – Бібліогр. в кінці ст.

ББК 74.580.253+32.973.202

 

кільк. прим.: 1 (ЧЗ№4. – 1)

 

92. 74.580.266.6

Р15 Радул В. В.

Педагогічна практика (виконання навчальної програми з педагогіки) [Текст] : навч.-метод. посіб. / В. В. Радул, Т. О. Кравцова, І. П. Краснощок ; Кіровоградський державний педагогічний університет імені В. Винниченка. – Кіровоград : КДПУ імені В. Вінниченка, 2016. – 160 с.

ББК 74.580.266.6

 

кільк. прим.: 1 (ЧЗ№4. – 1)

 

93. 74.580р3

І-66 Інноваційний потенціал професійної підготовки майбутніх фахівців початкової і дошкільної освіти [Текст] : зб. наук. праць. Вип. 1 / Полтав. нац. пед. ун-т імені В. Г. Короленка, Каф. почат. і дошкільної освіти. – Полтава : ПНПУ імені В. Г. Короленка, 2013. – 199 с. – Бібліогр. в кінці ст.

ББК 74.580р3

 

кільк. прим.: 1 (ЧЗ№1. – 1)

 

94. 74.580р3

М29 Мартиненко С. М.

Діагностування особистісно-професійних якостей вчителя початкової школи [Текст] : навч.-метод. посіб. / Світлана Миколаївна Мартиненко. – Київ : АКМЕ ГРУП, 2015. – 208 с. : табл. – Дод.: с.185-199. - Глосарій: с. 200-206. - З автографом автора. – Бібліогр.: с. 180–184 (64 назви).

Автограф: Дорогому й шановному Миколі Івановичу - з глибокою повагою та любов'ю..

ББК 74.580р3

 

кільк. прим.: 1 (ЧЗ№1. – 1)

 

95. 74.580р3

К56 Ковалевська Н. В.

Використання сучасного іграшкового матеріалу у роботі з дітьми раннього віку [Текст] : навч.-метод. посіб. / Н. В. Ковалевська, Н. І. Новоселецька ; Полтав. нац. пед. ун-т імені В. Г. Короленка, Каф. почат. і дошк. освіти. – Полтава : ПНПУ імені В. Г. Короленка, 2015. – 98 с. : кольор. іл. – Бібліогр.: с. 85–98 (151 назва).

ББК 74.580р3

 

кільк. прим.: 1 (ЧЗ№1. – 1)

 

96. 74.580р3

Л13 Лаврентьєва О. О.

Розвиток методологічної культури майбутніх учителів природничих дисциплін у процесі професійної підготовки [Текст] : теоретико-методичний аспект : монографія / Олена Олександрівна Лаврентьєва ; НАПН України, Ін- т пед. освіти і освіти дорослих ; за ред. Л. О. Хомич. – Київ : КНТ, 2014. – 456 с. – Парал. тит. арк. англ. – Бібліогр.: 391–423 (510 назв).

ББК 74.580р3

 

кільк. прим.: 1 (ЧЗ№4. – 1)

 

97. 74.580р3

Ц62 Цина В. І.

Розвиток особистісно-професійної зрілості майбутніх учителів: теоретико-методичний аспект [Текст] : монографія / Валентина Іванівна Цина ; Полтав. нац. пед. ун-т імені В. Г. Короленка. – Полтава : ПНПУ імені В. Г. Короленка, 2015. – 404 с. – Дод.: с. 357-402. – Бібліогр.: с. 332–356 (361 назва).

ББК 74.580р3

 

кільк. прим.: 1 (ЧЗ№4. – 1)

 

98. 74.580р3

Г56 Гнізділова О.

Формування здоров'язбережувальної компетентності майбутніх вихователів дошкільних навчальних закладів [Текст] : навч. посіб. / Олена Гнізділова, Оксана Харченко ; Полтав. нац. пед. ун-т імені В. Г. Короленка. – Полтава : ПНПУ імені В. Г. Короленка, 2015. – 103 с. – Бібліогр.: с. 93–102.

ББК 74.580р3

 

кільк. прим.: 1 (ЧЗ№1. – 1)

 

99. 74.580р3

Ж60 Жерновникова О. А.

Дидактичні засади підготовки майбутніх учителів математики до проектування навчальної діяльності старшокласників: теоретичний та методичний аспекти [Текст] : монографія / Оксана Анатоліївна Жерновникова ; Харків. нац. пед. ун-т імені Г. С. Сковороди. – Харків : Вид-во Іванченка І. С., 2016. – 404 с. – Бібліогр.: 335–399 (617 назв).

ББК 74.580р3

 

кільк. прим.: 1 (ЧЗ№3. – 1)

 

100. 74.580р3

С49 Слюсаренко Н. В.

Дистанційна форма навчання у фаховій підготовці майбутніх економістів [Текст] : навч.-метод. посіб. / Ніна Віталіївна Слюсаренко, Олена Вікторівна Кохановська. – Херсон : КВНЗ " Херсон. акад. неперервної освіти", 2012. – 104 с. – Бібліогр.: с. 91–99. – Дод.: с. 99–103.

Автограф: Бібліотеці Полтавського НПУ імені В. Г. Короленка.

ББК 74.580р3

 

кільк. прим.: 1 (ЧЗ№1. – 1)

 

101. 74.583(4Укр)

L96 Lukyanenko O.

In the Grip of De-Stalinization [Текст] : Mosaics of Everyday Life of Pedagogical Institutes of the UkrSSR in 1953-1964: monograph / Oleksandr Lukyanenko. – Poltava : Publishing House "Simon", 2016. – VIII, 276 s. : фото. – Текст англ. мовою. - Пер. назви: У лещатах десталінізації: Мозайка повсякденного життя педагогічних вищів УРСР 1953-1964. – Бібліогр.: с. 229–266 та в підрядк. прим.

ББК 74.583(4Укр)

 

кільк. прим.: 1 (Н/а. – 1)

 

102. 74.583(4Укр)

Н35 Національна академія образотворчого мистецтва і архітектури [Текст] : довідково-інформ. вид. / ред. кол.: А. В. Чебикін (гол. ред), В. І. Гурін, М. Я. Михайлюк [та ін]. – Київ : Експрес-Поліграф, 2002. – 100 с. : фото. – До 85 - річчя від дня заснування.

ББК 74.583(4Укр)

 

кільк. прим.: 1 (Н/а. – 1)

 

103. 74.583(4Укр)

Н35 Національна академія образотворчого мистецтва і архітектури [Текст] : довідково-інформ. вид. / ред. кол.: А. В. Чебикін (гол. ред), В. І. Гурін, М. Я. Михайлюк [та ін]. – Київ : Експрес-Поліграф, 2007. – 112 с. : фото. – До 90-річчя від дня заснування.

ББК 74.583(4Укр)

 

кільк. прим.: 1 (Н/а. – 1)

 

104. 74.583(4Укр)

С49 Слюсаренко Н. В.

Науково-методична лабораторія трудового навчання, креслення та основ безпеки життєдіяльності: історія та сьогодення [Текст] / Н. В. Слюсаренко, Г. М. Гаврилюк. – Херсон : КВНЗ " Херсон. акад. неперервної освіти", 2014. – 68 с. : фото. – До 70-річчя КВНЗ "Харьковска академія неперервної осіти". - До 60- річча науково-методичної лабараторії. – Бібліогр.: с. 63–64 (11 назв).

ББК 74.583(4Укр)

 

кільк. прим.: 1 (ЧЗ№1. – 1)

 

105. 74.584(4Біл)

S10 P.O. Sukhoi State Technical University of Gomel [Текст]. – Гомель : ИЦ ГГТУ им. Сухого, 2014. – 45 p. : фото. – Пер. назв.: Гомельский государственный технический университет имени П.О. Сухого. - Текст англ. яз.

ББК 74.584(4Біл)

 

кільк. прим.: 1 (Н/а. – 1)

 

106. 74.584(4Пол)

C99 40 lat Wydzialu Pedagogiki i Psychologii Uniwersytetu Marii Curie-Sklodowskiej w Lublinie [Текст] / red.: J. Kirenko, W. Bobrowich ;. – Lublin : Wyd-wo Uniwersytetu Marii Curie-Sklodowskiej, 2014. – 144 s. : фото. – Текст пол. мовою. - Переклад назви: 40 років Факультетy педагогіки та психології Університету Марії Кюрі-Склодовської в Люблін.

ББК 74.584(4Пол)

 

кільк. прим.: 1 (Н/а. – 1)

 

107. 74.584(4Укр)

Б89 Брюховецький В. С.

Реформування системи вступу до вищого навчального закладу: позитиви та перспективи з досвіду НаУКМА [Текст] / В. С. Брюховецький, М. О. Голубєва, О. В. Кирієнко. – Київ : ВД "Києво-Могилянська академія", 2011. – 192 с. – Дод.: с. 107-178. – Бібліогр.: с. 179.

ББК 74.584(4Укр)

 

кільк. прим.: 1 (Н/а. – 1)

 

108. 74.584(4Укр)

З-32 Записки Полтавського Інституту народної освіти [Текст]. Т. III : за 1925-1926 ак.рік. – Полтава, 1926. – 216 с.

ББК 74.584(4Укр)+74.04(4Укр-4Пол)

 

кільк. прим.: 1 (ВРК. – 1)

 

109. 74.584(4Укр)6

І-90 Історія Київського університету [Текст] : монографія / кол. авт.: І. В. Верба, О. В. Вербовий, Т. Ю. Горбань [та ін.] ; Київ. нац. ун-т імені Т. Шевченка. – Київ : Київський університет, 2014. – 896 с. – Ювілейне видання до 180-річчя Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка. – Бібліогр. в підрядк. прим.

ББК 74.584(4Укр)6

 

кільк. прим.: 1 (Н/а. – 1)

 

110. 74.584(4Укр)6

Д54 Дніпропетровський педагогічний коледж Дніпропетровського національного університету імені Олеся Гончара [Текст] : 95 років / упоряд. І. Д. Василега. – [Дніпропетровськ] : ДПКДНУ імені О. Гончара, 2013. – 88 с. : фото.

ББК 74.584(4Укр)6

 

кільк. прим.: 1 (Н/а. – 1)

 

111. 74.584(4Укр)я2

П84 Професори Київського університету [Текст] : біограф. довід. / упоряд.: С. Ю. Алтухова, К. В. Бойко, І. В. Ващенко [та ін] ; Київ. нац. ун-т імені Т. Шевченка. – Київ : Київський університет, 2014. – 592 с. – Імен. покажч. : с. 568-591.

ББК 74.584(4Укр)я2

 

кільк. прим.: 1 (Н/а. – 1)

 

112. 74.66(4/8)

З-17 Зайченко Н. І.

Соціальна педагогіка в іспаномовних країнах у ХХ - на початку ХХІ ст. [Текст] : монографія / Наталія Іванівна Зайченко ; Нац. ун-т біоресурсів і природокористування України. – Київ : Компринт, 2014. – 304 с. : фото. – Частина тексту ісп. – Бібліогр.: с. 232–280 (620 назв).

ББК 74.66(4/8)

 

кільк. прим.: 1 (ЧЗ№1. – 1)

 

113. 74.66п5я73

С49 Слюсаренко Н. В.

Етика соціально-педагогічної діяльності [Текст] : навч.-метод. посіб. / Ніна Віталіївна Слюсаренко, Наталя Вікторівна Султанова. – Херсон : КВНЗ " Херсон. акад. неперервної освіти", 2012. – 159 с. – Бібліогр. в підрядк. прим.

Автограф: Бібліотеці Полтавського НПУ імені В. Г. Короленка.

ББК 74.66п5я73

 

кільк. прим.: 1 (ЧЗ№1. – 1)

 

114. 37

М15 Макаренкознавчий вимір актуальних питань соціальної адаптації особистості : матеріали XVI міжнар. наук.-практ. конф. Управління майстерністю керівника навчального закладу. Управління проектами у сфері науки освіти, інновацій та інформатизації : матеріали Всеукр. наук.- практ. семінарів, 13-14 берез. 2017 р. / Полтав. нац. пед. ун-т імені В. Г. Короленка, Ін-т пед. освіти та освіти дорослих НАПН України, Ін-т обдарованої дитини НАПН України [та ін.]. – Полтава, 2017. – 183 с. – З програмою. – Бібліогр. в кінці ст.

ББК 74я431

 

кільк. прим.: 1 (ЧЗ№4. – 1)

 

115. 75.4(0)9

Є74 Єрмолова В. М.

10 уроків із П'єром де Кубертеном [Текст] : метод. посіб. / Валентина Михайлівна Єрмолова. – Київ : Перша Друкарня, 2016. – 234 с. : кольор. іл. – Бібліогр.: с. 233–234 (29 назв).

ББК 75.4(0)9

 

кільк. прим.: 2 (ЧЗ№1. – 1, Н/а. – 1)

 

116. 75.4(0)9+75д

У45 Українські спортсмени - чемпіони і призери І Європейських ігор [Текст] : Baku 2015 1st European Games / Нац. олімпійський комітет України ; передм. С. Бубки. – Київ : Олімпійська арена, 2015. – 168 с. : фото.

ББК 75.4(0)9+75д

 

кільк. прим.: 2 (ЧЗ№1. – 1, Н/а. – 1)

 

117. 75.81я73

Г75 Грабовський Ю. А.

Спортивний туризм [Текст] : навч. посіб. / Ю. А. Грабовський, О. В. Скалій, Т. В. Скалій. – Тернопіль : Навчальна книга-Богдан, 2008. – 304 с. – Бібліогр.: с. 298–301.

ББК 75.81я73

 

кільк. прим.: 1 (ЧЗ№1. – 1)

 

118. 76.116.3(4Укр)

К56 Ковальчук Г. І.

Український науковий інститут книгознавства (1922-1936) [Текст] / Галина Іванівна Ковальчук ; наук. ред. В.І. Попик ; НАН України, Нац. б-ка України імені В. І.Вернадського, Видавничий дім " Академперіодика". – Київ : Академперіодика, 2015. – 688 с. : іл., фото. – Хронологіч. покажч. видань УНІК: с. 573-582. - Імен. покажч.: с. 665-681. – Бібліогр. в підрядк. прим.

ББК 76.116.3(4Укр)

 

кільк. прим.: 1 (Н/а. – 1)

 

119. 76.120.8я73

О-62 Опришко Л.

Основи судової журналістики [Текст] : посібник / Людмила Опришко, Людмила Панкратова. – Київ : [б. в.], 2016. – 148 с. – На обкл. авт. не зазначено. – Бібліогр. в підрядк. прим.

ББК 76.120.8я73

 

кільк. прим.: 3 (ЧЗ№2. – 3)

 

Загальна кількість примірників: 129

Місця збереження документів:

Н/а - Науковий абонемент

М/К - Методичний кабінет

ЧЗ№2 - Читальна зала № 2

КІО - відділ компл. і обробки

ЧЗ№4 - Читальна зала № 4

Х/а - Художній абонемент

ЧЗ№1 - Читальна зала № 1

ВРК - Відділ рідкісної книги

Аб. підр - Абонемент підручників

 

1. 81.07

Р49 Різдвяні студентські наукові читання: Vita in Iingua [Текст] : матеріали міжвуз. студ. наук.-практ. конф., (Запоріжжя, 20 груд. 2013 р.) / Запорізький нац. ун-т, Ф-т інозем. філол. – Запоріжжя : ЗНУ, 2014. – 200 с. – Частина тексту: англ., нім., фр., ісп. – Бібліогр. в кінці ст.

ББК 81.07

 

кільк. прим.: 1 (Н/а. – 1)

 

2. 78.3я43

Н34 Наукові праці Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського [Текст]. Вип. 41 / НАН України, Нац. б- ка України імені В. І. Вернадського, Асоц. б- к України. – Київ : НБУВ, 2015. – 624 с. – Бібліогр. в кінці ст.

ББК 78.3я43

 

кільк. прим.: 2 (Н/а. – 2)

 

3. 78.3я43

Н34 Наукові праці Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського [Текст]. Вип. 42 / НАН України, Нац. б- ка України імені В. І. Вернадського, Асоц. б- к України. – Київ : НБУВ, 2015. – 596 с. – Бібліогр. в кінці ст.

ББК 78.3я43

 

кільк. прим.: 2 (Н/а. – 2)

 

4. 78.372.151.2

У59 Універсальна десяткова класифікація (УДК). Зміни та доповнення (2011) [Текст] / Державна наук. установа "Книжкова палата України імені Івана Федорова". – Київ : Кн. палата України, 2015. – 168 с. – Алфавіт.-предмет. покажч.: с. 111-132. - Алфавіт. покажч. латинських назв: с. 133-142.

ББК 78.372.151.2

 

кільк. прим.: 1 (Методичний кабінет. – 1)

 

5. 83я5

Р49 Рідний край [Текст] : альм. Полтав. держ. пед. ун-ту імені В. Г. Короленка. № 2 (33) / голов. ред. М. Степаненко. – Полтава : ПНПУ імені В. Г. Короленка, 2015. – 218 с. : іл. – Бібліогр.: в кінці ст.

ББК 83я5

 

кільк. прим.: 2 (ЧЗ№2. – 1, Н/а. – 1)

 

6. 81.0

К57 Когнітологія в системі гуманітарних наук [Текст] = Cognitive Study in the System of Humanities : зб. наук. праць. Вип. 3 / Полтав. нац. пед. ун-т імені В. Г. Короленка ; редкол.: М. І. Степаненко, В. К. Зернова, В. Л. Кравченко, О. А. Євланова. – Полтава : Болотін А. В., 2014. – 123 с. – Текст: укр., англ., рос. – Бібліогр. в кінці ст.

ББК 81.0

 

кільк. прим.: 1 (ЧЗ№2. – 1)

 

7. 81.411.4

П78 Проблеми сучасної філології: лінгвістика, літературознавство, лінгводидактика [Текст] : зб. наук. праць. Вип. 2 / Полтав. держ. пед. ун-т імені В. Г. Короленка ; гол. ред. З. О. Валюх. – Полтава : Шевченко Р. В., 2009. – 228 с. – До 95-річчя Полтав. держ. пед. ун-ту імені В. Г.Короленка. – Бібліогр.: в кінці ст.

ББК 81.411.4+81.2

 

кільк. прим.: 1 (Н/а. – 1)

 

8. 81.43

Л59 Лінгвістичний, літературознавчий, країнознавчий та методичний аспекти вивчення романських і германських мов [Текст] : зб. наук. праць студентів і магістрів. Вип. 7 / Полтав. нац. пед. ун-т імені В. Г. Короленка, Каф. романо-германської філології ; гол. редкол. В. К. Зернова. – Полтава : ПНПУ імені В. Г. Короленка, 2014. – 74 с. – Бібліогр. в кінці ст.

ББК 81.43+81.47

 

кільк. прим.: 1 (Н/а. – 1)

 

9. 83.3(2=Рус)5-8

О-42 ХІ Гоголівські читання [Текст] : міжнар. наук. конф., Полтава, 13 квіт. 2013 р.: зб. наук. праць / Упр. культ. Полтав. обл. держ. адмін, Полтав. нац. пед. ун-т імені В. Г. Короленка, Таврійський нац. ун-т імені В. І. Вернадського. – Полтава : ПНПУ імені В. Г. Короленка, 2013. – 188 с. – Текст укр., рос. – Бібліогр.: в кінці ст.

ББК 83.3(2=Рус)5-8

 

кільк. прим.: 1 (ЧЗ№2. – 1)

 

10. 81.2

А90 Аспекти дослідження іноземних мов і лінгвометодичні основи викладання [Текст] : зб. наук. праць. Вип. 14 / Полтав. нац. пед. ун-т імені В. Г. Короленка ; за ред. В. К. Зернової. – Полтава : ПНПУ імені В. Г. Короленка, 2014. – 116 с. – 100 років ПНПУ імені В. Г. Короленка. - Текст укр., нім., англ. – Бібліогр.: в кінці ст.

ББК 81.2

 

кільк. прим.: 1 (Н/а. – 1)

 

11. 81.2

А90 Аспекти дослідження іноземних мов і лінгвометодичні основи викладання [Текст] : зб. наук. праць. Вип. 6 / Полтав. держ. пед. ун-т імені В. Г. Короленка ; за ред. В. К. Зернової. – Полтава, 2009. – 184 с. – До 95-річча заснування ПДПУ імені В. Г. Короленка. - Текст укр., нім., англ. – Бібліогр.: в кінці ст.

ББК 81.2

 

кільк. прим.: 1 (Н/а. – 1)

 

12. 85.1я43

У45 Українська академія мистецтва [Текст] : дослідж. та наук.-метод. праці : [наук. зб]. Вип. 12 / М-во культури і туризму України, Нац. акад. образотв. мистец. і архіт. ; відп. ред. А. В. Чебикін. – Київ : ДІА, 2005. – 380 с. : іл. – Бібліогр. в кінці ст.

ББК 85.1я43

 

кільк. прим.: 1 (Н/а. – 1)

 

13. 85.1я43

У45 Українська академія мистецтва [Текст] : дослідж. та наук.-метод. праці : [наук. зб]. Вип. 13 / М-во культури і туризму України, Нац. акад. образотв. мистец. і архіт. ; відп. ред. А. В. Чебикін. – Київ : ДІА, 2006. – 372 с. : іл. – Бібліогр. в кінці ст.

ББК 85.1я43

 

кільк. прим.: 1 (Н/а. – 1)

 

14. 85.1я43

У45 Українська академія мистецтва [Текст] : дослідж. та наук.-метод. праці : [наук. зб]. Вип. 15 / М-во культури і туризму України, Нац. акад. образотв. мистец. і архіт. ; відп. ред. А. В. Чебикін. – Київ : ДІА, 2008. – 480 с. : іл. – Бібліогр. в кінці ст.

ББК 85.1я43

 

кільк. прим.: 1 (Н/а. – 1)

 

15. 85.1я43

У45 Українська академія мистецтва [Текст] : дослідж. та наук.-метод. праці : [наук. зб]. Вип. 14 / М-во культури і туризму України, Нац. акад. образотв. мистец. і архіт. ; відп. ред. А. В. Чебикін. – Київ : ДІА, 2007. – 448 с. : іл. – Бібліогр. в кінці ст.

ББК 85.1я43

 

кільк. прим.: 1 (Н/а. – 1)

 

16. 85.1я43

У45 Українська академія мистецтва [Текст] : дослідж. та наук.-метод. праці : [наук. зб]. Вип. 18 / М-во культури і туризму України, Нац. акад. образотв. мистец. і архіт. ; відп. ред. А. В. Чебикін. – Київ : ДІА, 2011. – 520 с. : іл. – Бібліогр. в кінці ст.

ББК 85.1я43

 

кільк. прим.: 1 (Н/а. – 1)

 

17. 85.1я43

У45 Українська академія мистецтва [Текст] : дослідж. та наук.-метод. праці : [наук. зб]. Вип. 24 / М-во культури і туризму України, Нац. акад. образотв. мистец. і архіт. ; відп. ред. А. В. Чебикін. – Київ : Альфа Реклама, 2015. – 254 с. : іл. – Бібліогр. в кінці ст.

ББК 85.1я43

 

кільк. прим.: 1 (Н/а. – 1)

 

18. 85.143(4Укр)-8

Ю83 Володимир Юрчишин. Мистецтво книги [Текст] = Volodymyr Yurchyshyn. Book art : каталог : з колекції Музею книги і друкарства України / упоряд. кат.: В. Белиба, Н. Глоба, А. Довбуш [та ін.] ; вступні ст. – Київ : Майстер книг, 2015. – 92 с. : іл. – До 80-річчя від дня народження Володимира Юрчишина. -Текст парал. укр. та англ. мовами.

ББК 85.143(4Укр)-8+76.116.2

 

кільк. прим.: 1 (Н/а. – 1)

 

19. 83.3(4Укр)5-8

М34 Материалы для биографии Павла Павловича Белецкого-Носенко как украинского литератора и педагога с его faximile и оставленные одним из его воспитанников [Текст] / упоряд., прим. М. Доброні. – Київ : Москаленко О. М., 2016. – 104 с. – Часть текста на укр.

ББК 83.3(4Укр)5-8

 

кільк. прим.: 1 (Н/а. – 1)

 

20. 81

Г94 Гуманітарна освіта в технічних вищих навчальних закладах [Текст] : зб. наук. праць. Вип. 34. – Київ : Ун-т " Україна", 2016. – 268 с. – Частина тексту: англ. – Бібліогр. в кінці ст.

ББК 81+83

 

кільк. прим.: 1 (Н/а. – 1)

 

21. 85.12(4Укр)

К78 Кращий твір року 2014 [Текст] : всеукр. мистецький проект - конкурс народного мистецтва : [ілюстр. кат.] / Нац. спілка майстрів нар. мистец. України ; автор.-упоряд.: Є. Шевченко, В. Корнієнко. – Київ : Народні джерела, 2014. – 144 с. – (Народне мистецтво).

ББК 85.12(4Укр)

 

кільк. прим.: 1 (Н/а. – 1)

 

22. 86.37

С24 Світанок [Текст] : [відгуки дітей та юнацтва на народознавчі Бесіди Гарафіни Маковій] / [упоряд. та передм. Г. Маковій]. – Чернівці : Народозначо-Просвітницький Центр "Факел Марії", 2011. – 88 с. : фото.

ББК 86.37+63.59(4Укр)

 

кільк. прим.: 1 (Н/а. – 1)

 

23. 81.432.1-212

В52 Виртуальный мир английского условного наклонения [Текст] : учеб. пособ. по курсу практ. грамматики англ. языка. – Харьков : Тимченко А. Н., 2007. – 144 с. – Текс: рус., англ.

ББК 81.432.1-212

 

кільк. прим.: 1 (ЧЗ№2. – 1)

 

24. 78.551.8

У44 Укладання друкованих каталогів книг гражданського друку (ХVІІІ - початку ХХ ст.) із фондів бібліотек України [Текст] : метод. посіб. / АПН України, ДНПБ України ім. В. О. Сухомлинського, МКіТ України, НПБ України ; уклад. Р. С. Жданова, наук. ред. П. І. Рогова. – Київ, 2005. – 124 с.

ББК 78.551.8

 

кільк. прим.: 1 (КІО. – 1)

 

25. 85.92(4Укр-4Пол)

Н30 Народні пісні Полтавщини. (З колекцій збирачів фольклору) [Текст] / НАН України, ІМФЕ ім. М. Т. Рильського ; упоряд. та вступ. ст. Л. О. Єфремової. – Київ : Логос, 2016. – 720 с. – Пам'яті Володимира Олександровича Щепотьєва (1880-1937). – Покажчики: географ., записувачі, транскриптори, виконавці, імен., інципітів пісень с. 675–719.

ББК 85.92(4Укр-4Пол)

 

кільк. прим.: 1 (Н/а. – 1)

 

26. 81.415.3-4

S67 Slownik oftograficzny jezyka polskiego [Текст] / uloz. K. Jaskiewicz, O. Jaskiewicz. – Lviv : Svit, 1998. – 176 s.

ББК 81.415.3-4

 

кільк. прим.: 1 (Н/а. – 1)

 

27. 81.0-923

В85 Вступ до мовознавства [Текст] : підручник / за ред. І. О. Голубовськї. – Київ : Академія, 2016. – 320 с. – (Alma mater +). – Термінолог. слов.: с. 306-312. – Бібліогр.: с. 313–319.

ББК 81.0-923

 

кільк. прим.: 1 (ЧЗ№2. – 1)

 

28. 81.411.40

С91 Сучасна українська літературна мова [Текст] : Вправи. Завдання. За творами Т. Г. Шевченка / за ред.: Г. М. Вокальчук, В. М. Мойсієнка. – Київ : Академія, 2016. – 224 с. – (Alma mater +).

ББК 81.411.40

 

кільк. прим.: 1 (ЧЗ№2. – 1)

 

29. 78.39

Ш66 Шкільна бібліотека [Текст] : виховні заходи / кол. авт.: Н. Литвин, Л. Шабанова, О. Янкул [та ін.] ; упоряд. Н. Харченко. – Київ : Шк. світ, 2016. – 160 с. – (Бібліотека "Шкільного світу").

ББК 78.39

 

кільк. прим.: 1 (Н/а. – 1)

 

30. 88.5я2

П86 Психология общения [Текст] : энциклоп. словарь / Рос. акад. образования, Психолог. ин-т ; под общ. ред. А. А. Бодалева. – Москва : Когито-Центр, 2011. – 600 с.

ББК 88.5я2

 

кільк. прим.: 1 (ЧЗ№4. – 1)

 

31. 86.29(4/8)

S81 St. Marienkirchen a. H. [Текст] : Die Zeit bleibt a bei uns net steh'n / herausgeber Gemeinde St. Marienkirchen am Hausruck. – Moserbauer Druck & Verlag, [2000?]. – 419 s. : фото. – Текст нім. мовою. - Комуна Санкт-Маріенкирхен-на-Хаусруке в Австрії.

ББК 86.29(4/8)

 

кільк. прим.: 1 (Н/а. – 1)

 

32. 811.111'42

С91 Сучасний англомовний науковий дискурс [Текст] : зб. наук. праць студ. та магістр. Вип. 1. – Полтава : Сімон : Гаража М. Ф., 2017. – 130 с. – Текст укр., англ. – Бібліогр. в кінці ст.

ББК 81.432.1

 

кільк. прим.: 2 (ЧЗ№2. – 1, Н/а. – 1)

 

33. 821.111

Р58 Робін Гуд [Текст] : для серед. шк віку / пер. з англ. Ю. Юри ; передм. та пер. віршів Л. Солонька. – 2-ге вид. – Київ : Веселка, 1993. – 208 с.

ББК 83.3(0)42

 

кільк. прим.: 1 (Х/а. – 1)

 

34. 81(075)

Л59 Лінгвістичний аналіз [Текст] : практикум : навч. посіб. / за ред. Г. Р. Передрій. – Київ : Академія, 2005. – 256 с. – Короткий термінолог. слов. – Бібліогр.: 252–255.

ББК 81.411.4-923

 

кільк. прим.: 1 (ЧЗ№2. – 1)

 

35. 398.2(477.8)

У45 Українські народні казки [Текст]. Кн. 2 : Казки Гуцульщини / записав, упоряд. і літ. опрац. М. Зінчук. – Львів : Світ, 2004. – 312 с.

ББК 82.3(4Укр)-442

 

кільк. прим.: 1 (Х/а. – 1)

 

36. 821.161.2-93(07)

Х91 Хрестоматія сучасної української дитячої літератури [Текст] : для читання в 1,2 класах / уклад., автор передм. Т. В. Стус. – Львів : Вид-во Старого Лева, 2016. – 160 с. – (Шкільна бібліотека).

ББК 83.8я

 

кільк. прим.: 2 (ЧЗ№1. – 2)

 

37. 821.161.2-93(07)

Х91 Хрестоматія сучасної української дитячої літератури [Текст] : для читання в 3,4 класах / уклад., автор передм. Т. В. Стус. – Львів : Вид-во Старого Лева, 2016. – 192 с. – (Шкільна бібліотека).

ББК 83.8я

 

кільк. прим.: 2 (ЧЗ№1. – 2)

 

38. 81.415.3

G14 Gajda M.

ABC neografii ruskiej [Текст] / Marek Gajda. – Piotrkow Trybunalski : Uniwersytecie w. Kilcach, 2013. – 324 s. – Текст пол. мовою. – Бібліогр.: с. 323–324 та в підрядк. прим.

ББК 81.415.3+81.08

 

кільк. прим.: 1 (Н/а. – 1)

 

39. 83.3(4Вел)я73

Б14 Багацька О. В.

Література Англії [Текст] = Bagats'ka, O. V., Dyka M.V. Outline of English Literature : навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. / Олена Вікторівна Багацька, Марія Володимирівна Дука. – Суми : Університетська книга, 2006. – 444, [4] с. : іл. – Текст англ. мовою. – Бібліогр.: с.441–443.

ББК 83.3(4Вел)я73

 

кільк. прим.: 1 (ЧЗ№2. – 1)

 

40. 85.31я1

Б90 Бугаєва О. В.

Музичне товариство імені М.Д. Леонтовича (1921-1931): біографічний словник [Текст] : наук. довід. / Олена Валентинівна Бугаєва ; наук. ред. В. І. Попик ; НАН України, Нац. б-ка України імені В. І. Вернадського. – Київ : НБУВ, 2015. – 348 с. – (Із історії музичної спадщини України). – Бібліогр.: с. 327–330 (61 назва).

ББК 85.31я1+85.31я2

 

кільк. прим.: 1 (Н/а. – 1)

 

41. 86.3(4Укр)-8я2

Р41 Репресовані діячі Української Автокефальної Православної Церкви (1921-1939) [Текст] : біограф. довід. / Ірина Вікторівна Бухарєва, Василь Михайлович Даниленко, Вікторія Миколаївна Окіпнюк, Ірина Миколаївна Преловська ; НАН України, Ін-т укр. археографії та джерелознавства імені М. С. Грушевського [та ін]. – Київ : Смолоскип, 2011. – 184 с. : фото. – Фотоматеріали: с. 121-177. – Бібліогр. в підрядк. прим.

ББК 86.3(4Укр)-8я2

 

кільк. прим.: 1 (Н/а. – 1)

 

42. 83.3(4Укр)-464

В64 Возняк М.

Початки української комедії (1619 - 1819) [Текст] / Михайло Возняк ; під ред. І. Калиповича. – Львів : Всесвіт, 1919 (обкл. 1920). – 252 с. – (Всесвітня бібліотека ; 19).

ББК 83.3(4Укр)-464

 

кільк. прим.: 1 (ВРК. – 1)

 

43. 83.3(4Укр)6-8

Г12 Гавдида Н.

Літературно-малярський дискурс творчості Богдана Лепкого [Текст] : монографія / Наталія Гавдида ; Терноп. осередок Наук. т-ва імені Т. Шевченка. – Київ : Смолоскип, 2012. – 228 с. – (Українські студії).

ББК 83.3(4Укр)6-8

 

кільк. прим.: 1 (ЧЗ№2. – 1)

 

44. 008(092)(477)

Г74 Гоян Я.

Присвята [Текст] : есе / Ярема Гоян. – Київ : Веселка, 2001. – 548 с. : іл.

ББК 85

 

кільк. прим.: 1 (Н/а. – 1)

 

45. 81.461-923

Г94 Гуменюк Ж. Г.

Латинська мова [Текст] : навч. посіб. для студ. гуманітар. фак-тів / Ж. Г. Гуменюк, Т. В. Сторчова ; Кам'янець-Подільський нац. ун-т імені Івана Огієнка. – 3-тє вид., перероб. – Київ : Кондор, 2011. – 340 с.

ББК 81.461-923

 

кільк. прим.: 1 (ЧЗ№2. – 1)

 

46. 83.3(4Укр)6-8

Д31 Демченко В. М.

Українські прізвища [Текст] : словник-довідник / В. М. Демченко, І. П. Лопушинський. – Харків : Основа, 2016. – 144 с. – (Бібліотека журналу "Вивчаємо українську мову та літературу" ; Вип. 12 (157)).

ББК 81.411.4-4

 

кільк. прим.: 1 (ЧЗ№2. – 1)

 

47. 821.161.2.0

Д69 Дорошенко О. Є.

Василь Стус [Текст] / О. Є. Дорошенко. – Харків : Факт, 2016. – 121 с.

ББК 83.3(4Укр)6-8

 

кільк. прим.: 2 (ЧЗ№2. – 1, Н/а. – 1)

 

48. 83.3(4Вел)я73

Д81 Дудченко М. М.

Література Великобританії і США [Текст] = Dudchenko M. Highlights of English and American literature : навч. посіб. для студ. вищих навч. заклад. / М. М. Дудченко. – 2-ге вид., доп. – Суми : Університетська книга, 2006. – 445 с. – Текст англ. мовою.

ББК 83.3(4Вел)я73+83.3(7Спо)я73

 

кільк. прим.: 1 (ЧЗ№2. – 1)

 

49. 85.94-041

Ж68 Жигло М.

Пісенне слово [Текст] : [зб. пісень] / Микола Жигло. – Санкт Петербург : ДЕАН, 2002. – 64 с. : ноти. – З автографом автора.

Автограф: Миколі Івановичу на згадку. Будьмо! М. Жигло..

ББК 85.94-041

 

кільк. прим.: 1 (Н/а. – 1)

 

50. 81.411.2-4

К21 Караванський С.

Російсько-український словник складної лексики [Текст] / Святослав Караванський. – 2-ге вид., допов. й перероб. – Львів : БаК, 2006. – XIV, 562 с.

ББК 81.411.2-4+81.411.4-4

 

кільк. прим.: 1 (Н/а. – 1)

 

51. 821.161.2.09

К21 Карась Л.

Борис Чичибабин [Текст] / Л. Карась. – Харьков : Фолио, 2016. – 121 с.

ББК 83.3(4Укр)6-8

 

кільк. прим.: 2 (ЧЗ№2. – 1, Н/а. – 1)

 

52. 81'373.22:524.3

К26 Карпенко Ю. А.

Названия звездного неба [Текст] / Юрий Александрович Карпенко ; Акад. наук СССР. – Москва : Наука, 1981. – 184 с. : ил. – (Литературоведение и языкознание). – Библиогр. в подстроч. примеч.

ББК 81.031.4+22.662

 

кільк. прим.: 1 (Н/а. – 1)

 

53. 83.8я73

К30 Качак Т. Б.

Українська література для дітей та юнацтва [Текст] : підручник / Тетяна Богданівна Качак. – Київ : Академія, 2016. – 352 с. – (Alma mater +). – Термінолог. слов.: с. 346-349. – Бібліогр.: с. 350–351.

ББК 83.8я73

 

кільк. прим.: 1 (ЧЗ№1. – 1)

 

54. 78.3-8

К38 Ківшар Т.

Бібліологічна спадщина Степана Сірополка (1872–1959) [Текст] : монографія / Таїсія Ківшар ; НАН України, Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського. – Київ : НБУВ, 2015. – 532 с. : портр., фото. – Імен. покажч.: с. 465-472. – Бібліогр.: с. 434–465 (473 назви) та в підрядк. прим.

ББК 78.3-8+78.33(4Укр)

 

кільк. прим.: 2 (Н/а. – 2)

 

55. 85.10г-8

К49 Клименко І. В.

Архів українського мистецтвознавця Б. С. Бутника-Сіверського (1901–1983) у фондах Інституту рукопису Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського. Біографічне дослідження. Науковий каталог [Текст] / Ірина Валентинівна Клименко ; відп. ред. С. В. Сохань ; Нац. б-ка України імені В. І. Вернадського, Ін-т рукопису. – Київ : НБУВ, 2015. – 464 с. : фото, портр. – Імен. покажч.: с. 385-396. - Географ. покажч.: с. 397-408.

ББК 85.10г-8

 

кільк. прим.: 1 (Н/а. – 1)

 

56. 83.3(2=Рус)6-8

К55 Кобзарь Е. И.

Драматургия Михаила Булгакова: диалог текстов и культур [Текст] : [монография] / Елена Ивановна Кобзарь ; МОН Украины, Полтав. гос. пед. ун-т имени В. Г. Короленко. – Полтава : АСМИ, 2005. – 176 с. – Библиогр.: с. 164–174.

ББК 83.3(2=Рус)6-8

 

кільк. прим.: 1 (Н/а. – 1)

 

57. 83.3(4Укр)я72

К56 Коваленко В. М.

Роду криниця віща [Текст] : літ. рідного краю : посіб. для 5 - 11 кл. загальноосвіт. навч. закл. / Валентина Михайлівна Коваленко. – Черкаси : Чабаненко Ю. А., 2014. – 342 с. : іл. – Бібліогр.: с. 336 (30 назв) та в кінці ст.

ББК 83.3(4Укр)я72

 

кільк. прим.: 1 (ЧЗ№2. – 1)

 

58. 85.133(4Укр-4Пол)-8

К56 Коваль Р. М.

Михайло Гаврилко: і стеком і шаблею [Текст] : іст. нарис / Роман Миколайович Коваль. – Київ ; Вінниця : Холодний Яр : Держ. картогр. ф-ка, 2011. – 472 с. : фото. – (Бібліотека історичного клубу " Холодний Яр". Отаманія ХХ століття ; кн. 2). – Геогаф. покажч.: с. 454-458. - Імен. покажч.: с. 459-470.

ББК 85.133(4Укр-4Пол)-8+63.3(4Укр)6-8

 

кільк. прим.: 1 (Н/а. – 1)

 

59. 87.751.6я73

О-75 Основи біоетики та біобезпеки [Текст] : підруч. для студ. вищ. мед. навч. закл. / Ольга Миколаївна Ковальова, Володимир Миколайович Лісовий, Тетяна Миколаївна Амбросова, Вікторія Іванівна Смирнова. – Київ : Медицина, 2016. – 392 с. – В кінці кожного розділу контрольні запитання і тестові завдання. – Бібліогр. в кінці розд.

ББК 87.751.6я73

 

кільк. прим.: 1 (ЧЗ№1. – 1)

 

60. 88.834.023

К89 Кузнєцов М. А.

Життєстійкість підлітків із неповних сімей [Текст] / Марат Амірович Кузнєцов, Катерина Робертівна Маннапова ; Харків. нац. пед. ун-т імені Г. С. Сковороди. – Харків : Діса плюс, 2016. – 258 с. – Дод.: с. 195-257. – Бібліогр.: с. 177–194 (272 назви).

ББК 88.834.023

 

кільк. прим.: 1 (ЧЗ№1. – 1)

 

61. 811.111(075)

К95 Кучман І. М.

"Великий Гетсбі" Ф. Скота Фіцджеральда [Текст] : посіб. для читання і перекладу / Ігор Миколайович Кучман, Наталія Василівна Бідасюк. – Київ : Знання, 2016. – 111 с. – (English Library).

ББК 81.432.1-9

 

кільк. прим.: 1 (ЧЗ№2. – 1)

 

62. 821.161.1-1.09

Л14 Лагунов А. И.

Афанасий Афанасьевич Фет [Текст] : Творческий путь поэта. Анализ поэтических текстов. Критические материалы. Вопросы и задания для самоконтроля. / Александр Иванович Лагунов. – Харьков : Веста : Ранок, 2002. – 64 с. – (Школьная программа). – Библиогр.: с. 62.

ББК 83.3(2=Рус)5-8

 

кільк. прим.: 1 (Н/а. – 1)

 

63. 811.111(075)

Л64 Літвіняк О. В.

"Серце темряви" Джозефа Конрада [Текст] : посіб. для читання і перекладу / Олександра Володимирівна Літвіняк. – Київ : Знання, 2016. – 95 с. – (English Library).

ББК 81.432.1-9

 

кільк. прим.: 1 (ЧЗ№2. – 1)

 

64. 811.111(075)

Л67 Лішнянський В. В.

"По цей бік раю" Ф. Скота Фіцджеральда [Текст] : посіб. для читання і перекладу / Віктор Володимирович Лішнянський, Петро Петрович Летнянчин. – Київ : Знання, 2016. – 79 с. – (English Library).

ББК 81.432.1-9

 

кільк. прим.: 1 (ЧЗ№2. – 1)

 

65. 86.37

М16 Маковій Г.

Намистини [Текст] / Гарафина Маковій. – Чернівці : Народознав.-Просвітн. Центр "Факел", 2005. – 536 с.

ББК 86.37

 

кільк. прим.: 1 (Н/а. – 1)

 

66. 86.37

М16 Маковій Г.

Намистини [Текст]. Кн. 3 / Гарафина Маковій. – Чернівці : Народознав.-Просвітн. Центр "Факел", 2009. – 514 с.

ББК 86.37

 

кільк. прим.: 1 (Н/а. – 1)

 

67. 81.432.1в

М36 Махачашвілі Р. К.

Лінгвофілософські параметри інновацій англійської мови в техносфері сучасного буття [Текст] : монографія / Русудан Кирилевна Махачашвілі ; Держ. вищ. навч. закл. " Запорізький нац. ун-т". – Запоріжжя : ЗНУ, 2008. – 204 с. : табл. – Частина тексту англ. – Бібліогр.: с.150–172 (306 назв).

ББК 81.432.1в

 

кільк. прим.: 1 (Н/а. – 1)

 

68. 81.432.1-923.7

М36 Махачашвілі Р. К.

Інноваційна термінолексика сучасної англійської мови у сфері новітніх технологій [Текст] : навч. посіб. для студ. фак-ту інозем. філол. / Русудан Кирилевна Махачашвілі ; Держ. вищ. навч. закл. " Запорізький нац. ун-т". – Запоріжжя : ЗНУ, 2008. – 97 с. : табл. – Частина тексту англ. – Бібліогр.: с. 81–96 (193 назви).

ББК 81.432.1-923.7

 

кільк. прим.: 1 (ЧЗ№2. – 1)

 

69. 83.3(4Укр)6-8

Н43 Неживий О. І.

Луганщина - земля українська. Духовні обереги рідного краю [Текст] : літ.-краєзн. нариси / Олексій Іванович Неживий ; Луган. обл. держ. адмін., Луган. обл. ін-т післядипломної пед. освіти. – Харків : Друкарна Мадрид, 2016. – 136 с. : фото. – З автографом автора. – Бібліогр.: с. 133–135 ( 30назв).

Автограф: Бібліотеці ПНПУ ім. В. Г. Короленка від автора. м. Полтава 31.10.2016 р.

ББК 83.3(4Укр)6-8

 

кільк. прим.: 1 (Н/а. – 1)

 

70. 85.313(4Укр-4Пол)-8

О-60 Опенько В. В.

Вокально-педагогічна школа Василя Івановича Опенька (1924-1991) [Текст] : метод. посіб. для студ. закл. мистецького спрямування / Володимир Васильович Опенько, Ірина Василівна Цебрій. – Полтава : Формат+, 2016. – 56 с. : фото. – Бібліогр.: с. 34–35 (21 назва).

ББК 85.313(4Укр-4Пол)-8

 

кільк. прим.: 2 (ЧЗ№1. – 1, Н/а. – 1)

 

71. 83.3(4Укр)6-8

П19 Пастух Б.

Одвічні суперечності серця: проза Степана Процюка [Текст] / Богдан Пастух. – Брустури : Дискурсус, 2016. – 94 с.

ББК 83.3(4Укр)6-8

 

кільк. прим.: 1 (ЧЗ№2. – 1)

 

72. 793.3

П43 Погребняк М. М.

Танець "модерн" XX ст.: витоки, стильова типологія, панорама історичної ходи, еволюція [Текст] : монографія / Марина Миколаївна Погребняк. – Полтава : ПНПУ імені В. Г. Короленка, 2015. – 312 с. : іл. – Ім. покажч.: с. 287-308.- До 100-річчя Полтав. нац. пед. ун-ту імені В. Г. Короленка. – Бібліогр.: с. 264–286.

ББК 85.32

 

кільк. прим.: 5 (ЧЗ№1. – 2, Н/а. – 3)

 

73. 81.473.1-923

П56 Пономаренко О. В.

Il modo congiuntivo [Текст] : навч. посіб. з теорет. та практ. граматики італ. мови / Ольга Володимирівна Пономаренко ; Дипломатична акад. України при МЗС України. – Київ : Дипломатична акад. України при МЗС України, 2012. – 84 с. – Текст: укр., італ.

ББК 81.473.1-923

 

кільк. прим.: 1 (Н/а. – 1)

 

74. 78.071.1

П75 Прибегина Г. А.

Петр Ильич Чайковский [Текст] / Галина Алексеевна Прибегина. – Москва : Музыка, 1983. – 192 с. – (Библиотечная серия. Русские и советские композиторы).

ББК 85.313(4Рос)-8

 

кільк. прим.: 1 (Н/а. – 1)

 

75. 88.52

Р15 Радул В. В.

Соціальна зрілість особистості [Текст] : монографія / В. В. Радул ; Кіровоград. держ. пед. ун-т імені Володимира Винниченка. – Харків : Мачулін, 2017. – 442 с. – Бібліогр.: с.413–439.

ББК 88.52+88.840.3

 

кільк. прим.: 1 (Н/а. – 1)

 

76. 88.840

Р28 Рашковська І. В.

Робота психолога з педколективом [Текст] : теорія і практика / Ілона Владиславівна Рашковська ; упоряд. Т. Червонна. – Київ : Шк. світ, 2016. – 104 с. : іл. – (Бібліотека "Шкільного світу"). – Бібліогр. с. 100–102 (52 назви).

ББК 88.840+74.204.2

 

кільк. прим.: 1 (ЧЗ№1. – 1)

 

77. 87.3(0)5-6

Р88 Русановъ Н. С. (Н. Е. Кудринъ)

Соціалисты Запада и Россіи [Текст] : Фурье, Марксъ, Энгельсъ, Лассаль, Жюль Валлэсъ, Вилліамъ Моррисъ, Чернышевскій, Лавровъ, Михайловскій / Н. С. Русановъ. – Санкт Петербургъ : Тип. М. М. Стасюлевича, 1908. – 403 с. – Библиогр. в подстроч. примеч.

ББК 87.3(0)5-6

 

кільк. прим.: 1 (ВРК. – 1)

 

78. 88.374я73

С13 Савчин М. В.

Вікова психологія [Текст] : навч. посіб. / Мирослав Васильович Савчин, Леся Павлівна Василенко. – 3-тє вид., переробл., допов. – Київ : Академія, 2017. – 368 с. – (Alma mater +). – Термінолог. слов.: с. 356-362. – Бібліогр.: с. 363–367.

ББК 88.374я73

 

кільк. прим.: 1 (ЧЗ№1. – 1)

 

79. 83.3(4Укр)6

С14 Саєнко В. П.

Українська література XX ст.: діапазони творчих голосів і мистецьких відкриттів [Текст] : вибрані літературознавчі праці / Валентина Павлівна Саєнко. – Львів : Піраміда, 2016. – 870 с. – З автографом автора. - Імен. покажч.: с. 847-861. – Бібліогр.: в підрядк. прим.

Автограф: Бібліотеці Полтавського національного педагогічного університету імені В. Г. Короленка не тільки для поповнення фондів, але й для Доброго Читання.

07.12.2016.

ББК 83.3(4Укр)6

 

кільк. прим.: 1 (ЧЗ№2. – 1)

 

80. 88.56я73

С28 Седих К. В.

Психологія сім'ї [Текст] : навч. посіб. / Кіра Валеріївна Седих. – 2-е вид., стереотипне. – Київ : Академія, 2017. – 192 с. – (Alma mater +). – Режим доступу: http://elcat.pnpu.edu.ua/docs/психологія сімї.doc. – Термінолог. слов.: с. 179-185. – Бібліогр.: с. 186–191.

ББК 88.56я73

 

кільк. прим.: 6 (Аб. підр. – 5, ЧЗ№1. – 1)

 

81. 81.432.1-7

С95 Сидорук Г. І.

Основи перекладознавства [Текст] = Sydoruk G. I. Translation Theory Foundations : метод. розробка / Г. І. Сидорук. – Київ : Кондор, 2009. – 284 р. – Текст англ. мовою.

ББК 81.432.1-7

 

кільк. прим.: 1 (ЧЗ№2. – 1)

 

82. 88.83

С45 Скрипник Т. В.

Психологічна допомога дітям з аутизмом та їхнім батькам [Текст] : навч.-метод. посіб. / Тетяна Вікторівна Скрипник. – Київ : Шк. світ, 2016. – 160 с. – Бібліогр.: с. 155–159 (56 назв).

ББК 88.83

 

кільк. прим.: 1 (ЧЗ№1. – 1)

 

83. 85.94-041.5

С47 Слєпцов В. А.

Люблю тебе [Текст] : пісні / Володимир Анатолійович Слєпцов, Олексій Іванович Чухрай. – Полтава : Полтавський літератор, 2016. – 136 с. : іл., ноти.

ББК 85.94-041.5

 

кільк. прим.: 1 (Н/а. – 1)

 

84. 82.3(0)-44-002.5

С79 Степанов М. В.

Космогонические мифы в орнаментах степных культур эпохи бронзы [Текст] : [монография] / М. В. Степанов. – Киев : Олег Філюк, 2016. – 251 с. : ил. – Библиогр.: с. 207–233 (375 назв.).

ББК 82.3(0)-44-002.5+63.4(4Укр)26

 

кільк. прим.: 1 (Н/а. – 1)

 

85. 81.411.4-22

Т41 Тимкова В. А.

Семантико-синтаксична структура двоскладних речень із предикатами якості в українській мові [Текст] : монографія / Валентина Андріївна Тимкова ; Вінниц. держ. аграр. ун-т. – Київ : Кондор, 2005. – 134 с.

ББК 81.411.4-22

 

кільк. прим.: 3 (ЧЗ№2. – 1, Н/а. – 2)

 

86. 88.373я73

Т48 Ткалич М. Г.

Гендерна психологія [Текст] : навч. посіб. / Маріанна Григорівна Ткалич. – 2-ге вид., випр., допов. – Київ : Академвидав, 2016. – 256 с. – (Alma mater +). – Термінолог. слов.: с. 241-248. – Бібліогр.: с. 249–254.

ББК 88.373я73

 

кільк. прим.: 1 (ЧЗ№1. – 1)

 

87. 83.3(0)-022.88

Т51 Токмань Г. Л.

Екзистенціально-діалогічне прочитання художнього тексту [Текст] : вибрані студії / Ганна Леонідівна Токмань. – Ніжин : Лисенко М. М., 2016. – 346 с. – Бібліогр. в підряд. прим.

ББК 83.3(0)-022.88

 

кільк. прим.: 1 (ЧЗ№2. – 1)

 

88. 85.313

Ц29 Цебрій І.

Історія музики традиційного суспільства від неоліту до середини XVIIІ століття [Текст] : нариси. Ч. 1 : Історія стародавньої та середньовічної музики / Ірина Цебрій, Марина Лебединська. – Полтава : ПНПУ імені В. Г. Короленка, 2016. – 100 с. : іл. – Парал. тит. арк. та зміст англ. – Бібліогр.: с. 98–99 (25 назв).

ББК 85.313

 

кільк. прим.: 1 (ЧЗ№1. – 1)

 

89. 85.313

Ц29 Цебрій І.

Історія музики традиційного суспільства від неоліту до середини XVIIІ століття [Текст] : нариси. Ч. 2 : Музика епохи Відродження та Просвітництва / Ірина Цебрій, Марина Лебединська. – Полтава : ПНПУ імені В. Г. Короленка, 2016. – 88 с. : іл. – Парал. тит. арк. та зміст англ. – Бібліогр.: с. 84–86 (24 назви).

ББК 85.313

 

кільк. прим.: 1 (ЧЗ№1. – 1)

 

90. 85.31я73

Ч-48 Черкасов В. Ф.

Теорія і методика музичної освіти [Текст] : навч. посіб. / Володимир Федорович Черкасов. – Київ : Академія, 2016. – 240 с. – (Alma mater +). – Термінолог. слов.: с. 236-238. – Бібліогр.: с. 239.

ББК 85.31я73

 

кільк. прим.: 1 (ЧЗ№1. – 1)

 

91. 85.94

Ч-96 Чухрай О. І.

Загадай мені долю [Текст] : нотне вид. / Олексій Іванович Чухрай. – Полтава : Полтавський літератор, 2016. – 200 с. : іл. – З автографом автора.

Автограф: Шановному Степаненку Миколі Івановичу із побажанням творчого довголіття, дива Всепрощенної любові. О. Чухрай.

16.08.2016.

ББК 85.94

 

кільк. прим.: 1 (Н/а. – 1)

 

92. 85.94

Ч-96 Чухрай О. І.

Сонечко любові [Текст] : пісні : нотне видання / Олексій Іванович Чухрай. – Полтава : Полтавський літератор, 2016. – 300 с.

Автограф: Шановному Степаненку Миколі Івановичу із побажанням творчого довголіття, дива Всепрощенної любові. О. Чухрай.

16.08.2016.

ББК 85.94

 

кільк. прим.: 1 (Н/а. – 1)

 

93. 88.8

Ш24 Шаповал Т. А.

Що робити, якщо... Проблемне виховання дошкільнят [Текст] / Тетяна Анатоліївна Шаповал. – Київ : Шк. світ, 2016. – 96 с. – Бібліогр.: с. 89–90 (43 назви).

ББК 88.8

 

кільк. прим.: 1 (ЧЗ№1. – 1)

 

Загальна кількість примірників: 114

Місця збереження документів:

Х/а - Художній абонемент

ВРК - Відділ рідкісної книги

 

1. 84(0)

T37 Terra poetica 2016 [Текст] : зб. лірич. віршів молодих поетів Білорусі, Росії, України / передм. Б. Олійника. – Київ : Самміт - Книга, 2016. – 168 с. : іл. – Текст укр., білорус., рос. мовами.

ББК 84(0)

 

кільк. прим.: 1 (Х/а. – 1)

 

2. 84(4ВЕЛ)

К64 Конрад Д.

Серце темряви [Текст] / Джозеф Конрад ; пер. з англ. М. Головко. – Київ : Знання, 2016. – 175 с. – (English Library).

ББК 84(4ВЕЛ)

 

кільк. прим.: 1 (Х/а. – 1)

 

3. 84(4ВЕЛ)

Ш41 Шекспір В.

Ромео і Джульєтта [Текст] / Вільям Шекспір ; пер. з англ. І. Стешенко. – Київ : Знання, 2016. – 175 с. – (English Library).

ББК 84(4ВЕЛ)

 

кільк. прим.: 1 (Х/а. – 1)

 

4. 84(4ВЕЛ)

Р49 Рід Т. М.

Квартеронка [Текст] / Томас Майн Рід ; пер. з англ. Н. та О. Б-ських, О. Ганзюк. – Київ : Знання, 2016. – 383 с. – (English Library).

ББК 84(4ВЕЛ)

 

кільк. прим.: 1 (Х/а. – 1)

 

5. 84(4ВЕЛ)

S53 Shakespeare W.

Romeo and Juliet [Текст] / Willam Shakespeare. – Kyiv : Znannia, 2016. – 175 p. – (English Library).

ББК 84(4ВЕЛ)

 

кільк. прим.: 1 (Х/а. – 1)

 

6. 84(4ВЕЛ)

C74 Conrad J.

Heart of Darkness [Текст] / Joseph Conrad. – Kyiv : Znannia, 2016. – 174 p. – (English Library).

ББК 84(4ВЕЛ)

 

кільк. прим.: 1 (Х/а. – 1)

 

7. 84(4ВЕЛ)

R37 Reid T. M.

The Quadroon [Текст] / Thomas Mayne Reid. – Kyiv : Znannia, 2016. – 384 p. – (English Library).

ББК 84(4ВЕЛ)

 

кільк. прим.: 1 (Х/а. – 1)

 

8. 84(4ВЕЛ)

Г12 Гаггард Г. Р.

Соломонові копальні [Текст] / Генрі Райдер Гаггард ; пер. з англ. М. Лисиченко, М. Головко. – Київ : Знання, 2016. – 271 с. – (English Library).

ББК 84(4ВЕЛ)

 

кільк. прим.: 1 (Х/а. – 1)

 

9. 84(4ВЕЛ)

С24 Свіфт Д.

Мандри до різних віддалених країн світу Лемюеля Гуллівера, спершу лікаря, а потім капітана кількох кораблів [Текст] / Джонатан Свіфт ; пер. с англ. М. Іванова. – Київ : Знання, 2016. – 271 с. – (Скарби: молодіжна серія). – Назва обкл.: Мандри Гуллівера.

ББК 84(4ВЕЛ)

 

кільк. прим.: 1 (Х/а. – 1)

 

10. 84(4ВЕЛ)

К36 Керрол Л.

Алісині пригоди у Дивокраї ; Аліса у Задзеркаллі [Текст] : пер. з англ. В. Корнієнка / Льюїс Керрол. – Київ : Знання, 2017. – 271 с. – (English Library).

ББК 84(4ВЕЛ)

 

кільк. прим.: 1 (Х/а. – 1)

 

11. 84(4ВЕЛ)

C25 Carroll L.

Alice's Adventures in Wonderland ; Through the Looking-Glass, and What Alice Found There [Текст] / Lewis Carroll. – Kyiv : Znannia, 2017. – 272 р. – (English Library).

ББК 84(4ВЕЛ)

 

кільк. прим.: 1 (Х/а. – 1)

 

12. 84(4ВЕЛ)

H15 Haggard H. R.

King Solomon's Mines [Текст] / Henry Rider Haggard. – Kyiv : Znannia, 2016. – 272 p. – (English Library).

ББК 84(4ВЕЛ)

 

кільк. прим.: 1 (Х/а. – 1)

 

13. 84(4НІМ)

Г44 Гете Й.

Невгасима любов [Текст] : вибрані поезії / Йоганн-Вольфганг Гете ; пер. з нім. П. Тимочка. – Київ : Академія, 1997. – 480 с. : іл.

ББК 84(4НІМ)

 

кільк. прим.: 1 (Х/а. – 1)

 

14. 84(4РОС)1

G58 Gogol N. V.

Povestiri din Petersburg [Текст] = [Н. В. Гоголь. Петербургские повести] / N. V. Gogol ; In romaneste de Eusebiu Camilar ; reproduse dupa D. Cardovschi. – Bucuresti : Cartea rusa, 1952. – 225 p. – (Clasicii rusi). – На рум. яз.

ББК 84(4РОС)1

 

кільк. прим.: 1 (ВРК. – 1)

 

15. 84(4РОС)1

Т53 Толстой Л. Н.

Полное собраніе сочиненій [Текст]. Т. ХIII, Т. ХІV / Левъ Николаевичъ Толстой ; подъ ред. и съ примч. П. И. Бирюкова. – Москва : Тип. т-ва И. Д. Сытина, 1913. – 276 с. + 242 с. : портр.

ББК 84(4РОС)1+22.130

 

кільк. прим.: 1 (ВРК. – 1)

 

16. 84(4РОС)1

Т53 Толстой Л. Н.

Полное собраніе сочиненій [Текст]. Т. ХIII / Левъ Николаевичъ Толстой ; подъ ред. и съ примч. П. И. Бирюкова. – Москва : И. Д. Сытина, 1913. – 242 с. : портр. – Вместе с кн.: Толстой Л. Н. Полное собр. соч. Т. ХІІІ. - Санкт Петербург, 1913.

ББК 84(4РОС)1+22.130

 

кільк. прим.: 1

 

17. 84(4УКР)

С58 Сойчине крило [Текст] : зб. оповід. / Полтав. обл. об-ня Всеукр. т-ва " ПРОСВІТА" імені Т. Шевченка. – Полтава : РІК, 2016. – 300 с. : іл. – (Просвітницька книгозбірня ; Кн. 9).

ББК 84(4УКР)

 

кільк. прим.: 1 (Х/а. – 1)

 

18. 821.161.2

Н40 Невідоме Розстріляне Відродження [Текст] : антологія / упоряд. та передм. Ю. П. Винничука ; худ.-оформлювач О. А. Гугалова. – Харків : Факт, 2016. – 763 с.

ББК 84(4УКР)

 

кільк. прим.: 2 (Х/а. – 2)

 

19. 821.161.2

В42 Від коріння до крони [Текст] : укр. оповід. ІХ - поч. ХХ ст. : для серед. та старш. шк. віку / упоряд., вступне слово та прим. П. П. Кононенка. – Київ : Веселка, 1993. – 384 с. – (Шкільна бібліотека).

ББК 84(4УКР)1

 

кільк. прим.: 1 (Х/а. – 1)

 

20. 84(4УКР)1

К83 Кропивницький М. Л.

По ревизії [Текст] : этюд в 1-й дії М. Л. Кропивницького / М. Л. Кропивницький. – Вид. 4-е. – Полтава : Друк. Бр. Попилових, 1918. – 44 с.

ББК 84(4УКР)1

 

кільк. прим.: 1 (ВРК. – 1)

 

21. 84(4УКР)1

Л48 Лепкий Б.

Вибрані твори [Текст] : у 2 т. Т. 1 / Богдан Лепкий ; упоряд. та передм. Н. І. Білик, Н. І. Гавдиди ; прим. Н. І. Білик. – Вид. 2-е. – Київ : Смолоскип, 2011. – 606 с.

ББК 84(4УКР)1

 

кільк. прим.: 1 (Х/а. – 1)

 

22. 84(4УКР)1

Л48 Лепкий Б.

Вибрані твори [Текст] : у 2 т. Т. 2 / Богдан Лепкий ; упоряд. та передм. Н. І. Білик, Н. І. Гавдиди ; прим. Н. І. Білик. – Вид. 2-е. – Київ : Смолоскип, 2011. – 615 с.

ББК 84(4УКР)1

 

кільк. прим.: 1 (Х/а. – 1)

 

23. 84(4УКР)6

Ч-15 Чайковський А. Я.

Сагайдачний [Текст] : іст. роман : у 3 кн. / А. Я. Чайковський. – Київ : Знання, 2016. – 462 с. – (Скарби: молодіжна серія).

ББК 84(4УКР)1

 

кільк. прим.: 1 (Х/а. – 1)

 

24. 84(4УКР)1

К31 Кащенко А.

Над Кодацьким порогом [Текст] : іст. твори / Андріан Кащенко. – Київ : Знання, 2016. – 239 с. – (Скарби: молодіжна серія).

ББК 84(4УКР)1

 

кільк. прим.: 1 (Х/а. – 1)

 

25. 84(4УКР)

Б61 Білецький-Носенко П.

Вибрані твори [Текст] / Павло Білецький-Носенко ; підгот. до вид. М. Добоні. – Київ : Москаленко О. М., 2016. – 66 с.

ББК 84(4УКР)5

 

кільк. прим.: 1 (Х/а. – 1)

 

26. 84(4УКР)6

Н43 Неживий О. І.

Усім дарована любов [Текст] : краєзнавчий нарис, художні твори / Олексій Іванович Неживий. – Полтава : Полтавський літератор, 2016. – 108 с. – З автографом автора. – Бібліографія Олексія Неживого: с. 104–106 (30 назв).

Автограф: Бібліотеці ПНПУ імені В. Г. Короленка від автора. Любить Україну! 09.11.2016.

ББК 84(4УКР)6

 

кільк. прим.: 1 (Х/а. – 1)

 

27. 84(4УКР)6

О-61 Опільський Ю.

Ідоли падуть ; Золотий Лев [Текст] / Ю. Опільський. – Київ : Знання, 2016. – 304 с. – (Скарби: молодіжна серія).

ББК 84(4УКР)6

 

кільк. прим.: 1 (Х/а. – 1)

 

28. 84(4УКР)6

Х65 Хмельковський Л.

Як ми жили [Текст] : спогади про Головчинецький спеціальний дитячий будинок ім. Сталіна / Лев Хмельковський. – Київ : Смолоскип, 2012. – 72 с.

ББК 84(4УКР)6

 

кільк. прим.: 1 (Х/а. – 1)

 

29. 84(4УКР)6

Л87 Лущевська О.

Золоте колесо року [Текст] : зб. оповід. : для дітей мол. шк. віку / Оксана Лущевська ; передм. М. Павленко ; ілюстр. С. Балух. – Київ : Смолоскип, 2011. – 104 с. : іл.

ББК 84(4УКР)6

 

кільк. прим.: 1 (Х/а. – 1)

 

30. 84(4УКР)6

Б14 Багряний І.

Казка про лелек та Павлика-мандрівника [Текст] : подарунок маленьким / Іван Багряний ; обкл. і мал. авт. – Київ : Смолоскип, 2011. – 48 с. – Друкується за виданням 1947 року.

ББК 84(4УКР)6

 

кільк. прим.: 1 (Х/а. – 1)

 

31. 84(4УКР)6

Б14 Багряний І.

Телефон [Текст] : подарунок маленьким / Іван Багряний ; обкл. і мал. авт. – Київ : Смолоскип, 2011. – 48 с. – Друкується за виданням 1960 року.

ББК 84(4УКР)6

 

кільк. прим.: 1 (Х/а. – 1)

 

32. 84(4УКР)6

А72 Антонич Б. І.

Вибрані твори [Текст] / Богдан Ігор Антонич ; упоряд. Д. Ільницький ; передм.: Д. Ільницького, І. Старовойт. – Київ : Смолоскип, 2012. – 872 с. : портр., фото. – Бібліогр.: с. 763–815 та в підрядк. прим.

ББК 84(4УКР)6

 

кільк. прим.: 1 (Н/а. – 1)

 

33. 84(4Укр)6

П40 Плясецький Є. Троєручиця та інші / Є. Плясецький. Дві ікони та портрет / А. Лаговський [Текст] : Євген Плясецький проти Андрія Лаговського : шкіци, повісті, етюди, оповідання. – Київ : Смолоскип, 2013. – 84+84 с. – (Лауреати " Смолоскипа"). – Книга-"перекрутка".

ББК 84(4Укр)6

 

кільк. прим.: 1 (Х/а. – 1)

 

34. 84(4УКР)6

С24 Свідзінський В.

Вибрані твори [Текст] / Володимир Свідзінський ; упоряд. та передм. Е. Соловей. – Київ : Смолоскип, 2011. – 502 с. – (Розстріляне Відродження).

ББК 84(4УКР)6

 

кільк. прим.: 1 (Х/а. – 1)

 

35. 84(4УКР)6

С47 Слєпцов В. А.

Між променів жита [Текст] : вибрані поезії / Володимир Анатолійович Слєпцов. – Полтава : Полтавський літератор, 2016. – 224 с. : портр. – З автографом автора.

Автограф: Миколі Івановичу з глибокою повагою і найкращими побажаннями від автора. В. Слєпцов.

26.11.2016.

ББК 84(4УКР)6

 

кільк. прим.: 1 (Х/а. – 1)

 

36. 84(4УКР)6

М74 Мойсієнко А. К.

Леза зел [Текст] : книга верлібрів / Анатолій Кирилович Мойсієнко ; іл. І. Марчука. – Київ : Дивосвіт, 2016. – 312 с. – З автографом автора.

Автограф: Вельмишановному Миколі Івановичу [замість] сонетів і верлібрів. Будьмо! А. Мойсієнко.

22.09.2016.

ББК 84(4УКР)6

 

кільк. прим.: 1 (Х/а. – 1)

 

37. 84(4УКР)6

З-37 Затуливітер В. І.

Чаша жертовна [Текст] : [поезії] / Володимир Іванович Затуливітер. – Київ : Бучак-Ирій : Задруга, 2009. – 424 с. : іл.

ББК 84(4УКР)6

 

кільк. прим.: 1 (Х/а. – 1)

 

38. 84(4УКР)6

Д69 Дорошенко О. В.

Співай Кобзарю ... [Текст] : вірші, переклади, пісні / Олександр Васильович Дорошенко. – Вид. 2-е, допов. – Санкт Петербург : [б. в.], 2013. – 180 с.

ББК 84(4УКР)6

 

кільк. прим.: 1 (Х/а. – 1)

 

39. 84(4УКР)6

К67 Корнєєв В. О.

А200 [Текст] : [поетич. зб.] / Валерій Олексійович Корнєєв. – Київ : Санченко А. В., 2016. – 320 с. : іл.

ББК 84(4УКР)6

 

кільк. прим.: 1 (Х/а. – 1)

 

40. 84(4УКР)6

С24 Світ Л. (Параскевич Світлана Павлівна)

З любов'ю до життя і людей [Текст] : поезії, малюнки, світлини. Ч. 2 / Лана Світ ; ред.-упоряд. П. К. Параскевич. – Херсон : Айлант, 2016. – 64 с. : іл. – До 60-річчая з дня народження.

ББК 84(4УКР)6

 

кільк. прим.: 1 (Х/а. – 1)

 

41. 84(4УКР)6

Ж76 Жлудько В.

Пятое время года [Текст] : изобр. искусство + поэзия : сотворение / Вера Жлудько, Марина Коновальчук. – Чернигов : Десна, 2013. – 72 с. : ил., фото.

ББК 84(4УКР)6

 

кільк. прим.: 1 (Х/а. – 1)

 

42. 821.161.2'06

Т98 Тютюнник Г.

Кіносценарій за романом Григорія Тютюнника "Вир" [Текст] / Григір Тютюнник. – Луганськ : Янтар, 2013. – 184 с. : іл. – (Перлини української класики). – З автографом.

Автограф: Бібліотеці ПНПУ імені В. Г. Короленка.25.03.2015 р.

ББК 84(4УКР)6

 

кільк. прим.: 1 (Х/а. – 1)

 

43. 821.161.2-1'06

С88 Стус В.

Вибране [Текст] / Василь Стус ; уклад., передм. Д. Стус ; худож.-оформлювач Л. П. Вировець. – Харків : Час читати, 2016. – 540 с.

ББК 84(4УКР)6

 

кільк. прим.: 2 (Х/а. – 2)

 

44. 84(4УКР)6

Т41 Тимчук В.

Вогнити! Вижити! Перемогти! [Текст] / Володимир Тимчук ; за літ. ред. Ярини-Марії Тягнибок. – 8-ме вид., доп., виправ. – Львів : Астролябія, 2016. – 160 с. – З автографом автора.

Автограф: Дарунок бібліотеці Полтавського національного педагогічного університету імені В. Г. Короленка з вірою у силу Правди. В. Тимчук, 01.03.2017 р .

ББК 84(4УКР)6

 

кільк. прим.: 1 (Х/а. – 1)

 

45. 84(4УКР)6-46

К43 Кириченко С.

Люди не зі страху. Українська сага [Текст] : спогади / Світлана Кириченко ; передм. Ю. Бадзя. – Київ : Смолоскип, 2013. – 920 с. : фото. – Імен. покажч.: с. 896-917. – Бібліогр. в підрядк. прим.

ББК 84(4УКР)6-46

 

кільк. прим.: 1 (Х/а. – 1)

 

46. 84(4УКР-4ПОЛ)

Д55 "Добрий день хай буде Вам..." Листи до Феодосія Рогового [Текст] : статті, рецензії, примітки / упоряд. Ю. Роговий. – Полтава : Дивосвіт, 2016. – 420 с. – Покажч. імен.: с. 315-322.

ББК 84(4УКР-4ПОЛ)

 

кільк. прим.: 2 (Х/а. – 2)

 

47. 84(4УКР-4ПОЛ)

С91 Сучасна літературна Пирятинщина [Текст] : міні-хрестоматія для учнів 7-11 класів / уклад. С. І. Болтенко. – [Б. м.] : [б. в.], [б. р.]. – 72 с.

ББК 84(4УКР-4ПОЛ)

 

кільк. прим.: 1 (Х/а. – 1)

 

48. 84(4УКР-4ПОЛ)

П32 Під крилом перевесла [Текст] : [уклад. Т. І. Балагура]. – Полтава : Полтавський літератор, 2016. – 74 с. : фото.

ББК 84(4УКР-4ПОЛ)

 

кільк. прим.: 1 (Х/а. – 1)

 

49. 84(7СПО)

Г34 Генрі О.

Викуп за Вождя Червоношкірих та інші оповідання [Текст] / О. Генрі ; пер. з англ. Ю. Беген, О. Шалати, В. Лішнянського. – Київ : Знання, 2016. – 254 с. – (English Library).

ББК 84(7СПО)

 

кільк. прим.: 1 (Х/а. – 1)

 

50. 84(7СПО)

F61 Fitzgerald F. S.

The Great Gatsby [Текст] / F. Scott Fitzgerald. – Kyiv : Znannia, 2015. – 198 p. – (English Library).

ББК 84(7СПО)

 

кільк. прим.: 1 (Х/а. – 1)

 

51. 84(7СПО)

Ф66 Фіцджеральд Ф. С.

По цей бік раю [Текст] / Ф. Скот Фіцджеральд ; пер. з англ. О. Негребецького, О. Ломакіної. – Київ : Знання, 2016. – 302 с. – (English Library).

ББК 84(7СПО)

 

кільк. прим.: 1 (Х/а. – 1)

 

52. 84(7СПО)

Ф66 Фіцджеральд Ф. С.

Великий Гетсбі [Текст] / Ф. Скотт Фіцджеральд ; пер. з англ. А. Пехника. – Київ : Знання, 2016. – 198 с. – (English Library).

ББК 84(7СПО)

 

кільк. прим.: 1 (Х/а. – 1)

 

53. 84(7СПО)

Ф66 Фіцджеральд Ф. С.

Дивовижна історія Бенджаміна Баттона та інші оповідання [Текст] / Ф. Скот Фіцджеральд ; пер. з англ. Г. Лелів. – Київ : Знання, 2016. – 254 с. – (English Library).

ББК 84(7СПО)

 

кільк. прим.: 1 (Х/а. – 1)

 

54. 84(7СПО)

В26 Вебстер Д.

Довгоногий дядечко [Текст] / Джин Вебстер ; пер. з англ. А. Ганченко. – Київ : Знання, 2016. – 206 с. – (English Library).

ББК 84(7СПО)

 

кільк. прим.: 1 (Х/а. – 1)

 

55. 84(7СПО)

F61 Fitzgerald F. S.

The Curious Case of Benjamin Button and Other Stories [Текст] / F. Scott Fitzgerald. – Kyiv : Znannia, 2016. – 256 p. – (English Library).

ББК 84(7СПО)

 

кільк. прим.: 1 (Х/а. – 1)

 

56. 84(7СПО)

H55 Henry O.

The Ransom of Red Chief and Other Stories [Текст] / O. Henry. – Kyiv : Znannia, 2016. – 256 p. – (English Library).

ББК 84(7СПО)

 

кільк. прим.: 1 (Х/а. – 1)

 

57. 84(7СПО)

W37 Webster J.

Daddy-Long-Legs [Текст] / Jean Webster. – Kyiv : Znannia, 2016. – 208 p. – (English Library).

ББК 84(7СПО)

 

кільк. прим.: 1 (Х/а. – 1)

 

58. 84(7СПО)

С97 Сэлинджер Д. Д.

Над пропастью во ржи [Текст] : повесть, рассказы : пер. с англ. / Дж. Д. Сэлинджер ; примеч. А. М. Зверева. – Харьков : Фолио, 1998. – 400 с. – (Вершины. Мастера).

ББК 84(7СПО)

 

кільк. прим.: 1 (Х/а. – 1)

 

Загальна кількість примірників: 61


 

Вітаємо!

Будемо раді Вам допомогти.