Бюлетень нових надходжень Завантажити у форматі PDF

Суспільні науки

Місця збереження документів:

Н/а - Науковий абонемент

ЧЗ№4 - Читальна зала № 4

КПА - Каб. заг. пед. та андрагог

ВРК - Відділ рідкісної книги

ЧЗ№2 - Читальна зала № 2

АФМ - Абонемент фіз.мат.

 

1. 027.54

Р85 Рукописна та книжкова спадщина України. Археографічні дослідження унікальних архівних та бібліотечних фондів [Текст]. Вип. 22 / НАН України, НБУ імені В. І. Вернадського, Ін-т рукопису. – Київ : НБУВ, 2018. – 602 с. – До 100-річчя Національної академії наук України та Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського. – Бібліогр. в кінці статей.

УДК 027.54

кільк. прим.: 1 (Н/а. – 1)

 

2. 001

К36 Керманич української науки. Життєвий і творчий шлях Б. Є. Патона [Текст] / НАН України, Нац. б-ка України імені В. І. Вернадського. – Київ, 2018. – 350 с. : іл. – До сторіччя від дня народження. – Бібліогр.: с. 171–253.

УДК 001(477)(092)

кільк. прим.: 2 (Н/а. – 2)

 

3. 355(072.3)

М54 Методика формування у старшокласників готовності до захисту Вітчизни в різних типах закладів освіти [Текст] : метод. посіб. / ред. О. І. Остапенко ; НАПН України, Ін-т проблем виховання. – Кропивницький : Імекс-ЛТД, 2019. – 168 с. – Бібліогр.: с. 157–167.

УДК 355(072.3)

кільк. прим.: 2 (ЧЗ№4. – 1, Н/а. – 1)

 

4. 323

М14 Майдан і Церква. Хроніка подій та експертна оцінка [Текст] / за ред.: Л. О. Филипович, О. В. Горкуші ; Укр. асоціація релігієзнавців. – 2-е вид. – Київ : Самміт-Книга, 2015. – 656 с. : іл.

УДК 323(477)"20"

кільк. прим.: 1 (Н/а. – 1)

 

5. 016:929]:82.0(477)

Н17 Наєнко Михайло Кузьмович, доктор філологічних наук, професор [Текст] : бібліограф. довідник / Київ. нац. ун-т імені Т. Шевченка, Нац. спілка письменників України, Нац. спілка журналістів України. – Київ : Освіта України, 2019. – 214 с. : фото. – З автографом М. Наєнка.

Автограф: Науковій бібліотеці ПНПУ імені Володимира Короленка. 15.05.2019 автор М. Наєнко.

УДК 016:929]:82.0(477)

кільк. прим.: 1 (Н/а. – 1)

 

6. 159.9(062)

П78 Проблеми емпіричних досліджень у психології [Текст] : гуманітарний вісник. Вип. 13 / відп. ред. І. П. Манюха ; ДВНЗ "Переяслав-Хмельницький держ. пед. ун-т імені Григорія Сковороди". – Київ : Гнозис, 2016. – 438 с. : іл. – До 100-річчя з дня народження Ролана Барта. – Бібліогр. в кінці ст.

УДК 159.9(062)

кільк. прим.: 1 (Каб. заг. пед. та андрагог. – 1)

 

7. 159.9

С76 Становлення особистості дитини в умовах сучасного розвитку суспільства: соціально-педагогічний, психологічний, корекційний і медичний аспекти [Текст] : матеріали Всеукр. наук.-практ. конф., (Полтава, 14-15 трав. 2019 р.) / за заг. ред. Н. Г. Пахомової ; Полтав. нац. пед. ун-т імені В. Г. Короленка, Нац. пед. ун-т імені М. П. Драгоманова, Полтав. обл. благодійний фонд "Громадське здоров'я" та ін. – Полтава : АСМІ, 2019. – 189 с. – Бібліогр. в кінці ст.

УДК 159.922.7

кільк. прим.: 1 (ВРК. – 1)

 

8. 930.85(477)

А42 Аксьонова Н. В.

Історія української культури [Текст] : навч.-метод. посіб. / Н. В. Аксьонова, А. М. Домановський, Т. О. Чугуй ; Харків. нац. ун-т імені В. Н. Каразіна. – Харків : ХНУ імені В. Н. імені В. Н. Каразіна, 2012. – 408 с. – Бібліогр.: с. 192–194.

УДК 008(477)(091)(075.8)

кільк. прим.: 1 (ЧЗ№2. – 1)

 

9. 316.454.52

В41 Віват Г. І.

Мистецтво спілкування [Текст] / Г. І. Віват. – Одеса, 2018. – 208 с. – Бібліогр.: с. 199–207.

УДК 316.454.52

кільк. прим.: 1 (ЧЗ№4. – 1)

 

10. 2-1

В68 Волошин В. В.

Епістемологія релігії: онтологічні припущення, ключові концепти, пізнавальні стратегії [Текст] : монографія / В. В. Волошин ; Донецький нац. ун-т. – Донецьк : Вид-во ДонНУ, 2012. – 447 с. – Бібліогр.: с. 408–446.

УДК 2-1

кільк. прим.: 1 (Н/а. – 1)

 

11. 159.9:32(075.8)

Г61 Головатий М. Ф.

Політична психологія [Текст] : підручник для студ. вищих навч. закл. / М. Ф. Головатий. – Київ : МАУП, 2006. – 400 с. – Бібліогр.: с. 386–397 (236 назв).

УДК 159.9:32(075.8)

кільк. прим.: 1 (ЧЗ№4. – 1)

 

12. 159.922.1

Е79 Ерхардт У.

Хороші дівчатка відправляються на небеса, а погані - куди захочуть [Текст] / У. Ерхардт. – Київ : Центр учбової літератури, 2020. – 208 с.

УДК 159.922.1-055.2

кільк. прим.: 2 (ЧЗ№4. – 1, Н/а. – 1)

 

13. 355(072.3)

З-91 Зубалій М. Д.

Форми і методи формування в учнів готовності до захисту Вітчизни [Текст] : метод. реком. / М. Д. Зубалій, О. І. Остапенко, М. В. Тимчик ; НАПН України, Ін-т проблем виховання. – Кропивницький : Імекс-ЛТД, 2019. – 72 с.

УДК 355(072.3)

кільк. прим.: 2 (ЧЗ№4. – 1, Н/а. – 1)

 

14. 159.97

К39 Кіл К. А.

Психопати. Правдива розповідь про людей без жалю, без совісті, без каяття [Текст] / Кент А. Кіл. – Київ : Центр учбової літератури, 2020. – 320 с.

УДК 159.97

кільк. прим.: 2 (ЧЗ№4. – 1, Н/а. – 1)

 

15. 111.12

К85 Кримський С.

Про софійність, правду, смисли людського буття [Текст] : зб. наук.-публ. і філософ. ст. / С. Кримський ; НАН України, Ін-т філософїї імені Г. С. Сковороди. – Київ : [б. в.], 2010. – 464 с.

УДК 111.12

кільк. прим.: 1 (Н/а. – 1)

 

16. 159.922.7

Л42 Лейні М.

Моя дитина - інтроверт. Як виявити приховані таланти і підготувати до життя в суспільстві [Текст] / М. Лейні. – Київ : Сварог, 2020. – 352 с. – Бібліогр.: с. 345–350.

УДК 159.922.7-056.48

кільк. прим.: 2 (ЧЗ№4. – 1, Н/а. – 1)

 

17. 159.922.7

М16 Макріді Е.

Я! Я! Я! Як перевиховати егоїстичну дитину (або її батьків) [Текст] / Е. Макріді ; пер. з англ. В. Глінка. – Київ : Наш формат, 2018. – 325 с.

УДК 159.922.7

кільк. прим.: 1 (ЧЗ№4. – 1)

 

18. 159.9

М54 Метельська Н. Й.

Психологічні основи дослідження та розвитку професійної самосвідомості працівників освіти [Текст] : метод. матеріали та рекомендації / Н. Й. Метельська ; за ред. К. В. Седих ; Полтав. нац. пед. ун-т імені В. Г. Короленка. – Полтава, 2019. – 105 с. – Режим доступу: http://elcat.pnpu.edu.ua/docs/Метельська.pdf.

УДК 159.923.2

кільк. прим.: 1 (ВРК. – 1)

 

19. 1(3)

М55 Мешков В. М.

Опыт тематического анализа осевого времени [Текст] : монография. Т. 1 / В. М. Мешков. – Полтава : ПНТУ, 2010. – 442 с. – Библиогр.: с. 424–431 (141 назва).

УДК 1(3)

кільк. прим.: 1 (ВРК. – 1)

 

20. 233

М55 Мешков В. М.

Метафизика пути. Опыт тематического анализа древнеиндийской версии [Текст] : монография. Т. 1 / В. М. Мешков. – Полтава : ПНТУ, 2017. – 578 с. – Библиогр.: с. 566–573 (216 назв).

УДК 233

кільк. прим.: 1 (ВРК. – 1)

 

21. 323(47+57)

М79 Моргун В. Ф.

На захист батька [Текст] / В. Ф. Моргун. – 5-те вид. – Полтава : Полтавський літератор, 1998. – 232 с. : іл.

УДК 323(47+57)

кільк. прим.: 1 (ВРК. – 1)

 

22. 27-662:3

Н42 Недавня О. В.

Християнські фактори в контексті культурного і громадянського вибору українців [Текст] : монографія / О. В. Недавня. – Київ : Укр. вид. консорціум, 2011. – 600 с. – Бібліогр.: с. 490–599.

УДК 27-662:3

кільк. прим.: 1 (Н/а. – 1)

 

23. 1(430)

Н70 Ницше Ф.

Странник и его тень [Текст] / Ф. Ницше ; пер. с нем. А. Заболоцкой. – Санкт-Петербург : Азбука, 2011. – 224 с. – (Азбука-Классика).

УДК 1(430)

кільк. прим.: 1 (Н/а. – 1)

 

24. 316

П52 Половинчак Ю.

Сучасне інформаційно-комунікаційне середовище як простір трансформації української національної ідентичності [Текст] : монографія / Ю. Половинчак ; НАН України, Нац. б-ка України імені В. І. Вернадського. – Київ, 2017. – 372 с. – Бібліогр.: с. 303–341.

УДК 316.324.8

кільк. прим.: 2 (ЧЗ№4. – 1, Н/а. – 1)

 

25. 1(477)

П58 Попович М.

Істина. Правда. Життя. Думки небайдужої людини [Текст] : зб. науково-публіцистичних статей / М. Попович ; НАН України, Ін-т філософії імені Г. С. Сковороди НАН України. – Київ, 2010. – 428 с.

УДК 1(477)

кільк. прим.: 1 (Н/а. – 1)

 

26. 159.922.7

Р83 Руденко А. В.

Ігри і казки, які лікують [Текст] / А. В. Руденко. – Харків : Основа, 2019. – 208 с. – (Для турботливих батьків).

УДК 159.922.7

кільк. прим.: 1 (ЧЗ№4. – 1)

 

27. 159.922.7

Р83 Руденко А. В.

Ігри і казки, які лікують [Текст]. Кн. 2 / А. В. Руденко. – Харків : Основа, 2017. – 176 с. – (Для турботливих батьків).

УДК 159.922.7

кільк. прим.: 1 (ЧЗ№4. – 1)

 

28. 1(477)(092)

Ф53 Філіпчук Г.

Сковорода: зрощення Душі [Текст] / Г. Філіпчук. – Київ : Всеук. т-во "Просвіта" імені Т. Шевченка, 2017. – 28 с. – Бібліогр. в підрядк. прим.

УДК 1(477)(092)

кільк. прим.: 1 (Н/а. – 1)

 

29. 159.952

Х36 Хелловелл Е.

Чому я відволікаюсь. Як розпізнати синдром дефіциту уваги у дорослих і дітей та що з ним робити [Текст] / Е. Хелловелл, Д. Рейті. – Київ : Центр учбової літератури, 2020. – 392 с.

УДК 159.952+159.922.76

кільк. прим.: 2 (ЧЗ№4. – 1, Н/а. – 1)

 

30. 159.9

Ч-34 Чеботарьова О. В.

Основи діагностичної діяльності корекційного педагога в роботі з дітьми з комплексними порушеннями розвитку [Текст] : метод. реком. / О. В. Чеботарьова, І. В. Гладченко, Н. А. Ярмола ; Ін-т спеціальної педагогіки і психології імені Миколи Ярмаченка НАПН України. – Київ : Симоненко О. І., 2019. – 92 с. – Бібліогр.: с. 83–85.

УДК 159.922.76

кільк. прим.: 3 (ЧЗ№4. – 1, Н/а. – 2)

 

31. 355(072.3)

Ш24 Шаповалов Б. Б.

Методичний інструментарій формування у старшокласників готовності до захисту Вітчизни [Текст] : метод. посіб. / Б. Б. Шаповалов, З. М. Діхтяренко ; НАПН України, Ін-т проблем виховання. – Кропивницький : Імекс-ЛТД, 2019. – 144 с. – Бібліогр.: с. 127–142.

УДК 355(072.3)

кільк. прим.: 2 (ЧЗ№4. – 1, Н/а. – 1)

 

32. 33(075.8)

Ш38 Шевченко Б. О.

Прикладна економіка [Текст] : навч.-метод. посіб. для організації семінарських занять та самост. роботи студ. спец. 051 Економіка / Б. О. Шевченко ; Полтав. нац. пед. ун-т імені В. Г. Короленка. – Полтава : ПНПУ імені В. Г. Короленка, 2019. – 140 с. – На обкл. авт. не вказаний. – Бібліогр.: с. 134–136.

УДК 33(075.8)

кільк. прим.: 5 (ВРК. – 1, АФМ. – 4)

 

33. 159.922.7

Ш85 Шрамм Р.

Дитячий аутизм і АВА терапія, що грунтується на методах прикладного аналізу поведінки [Текст] / Р. Шрамм. – Київ : Центр учбової літератури, 2020. – 140 с. – Бібліогр.: с. 137–138.

УДК 159.922.76-056.34:616.896

кільк. прим.: 2 (ЧЗ№4. – 1, Н/а. – 1)

 

Загальна кількість примірників: 49

Педагогічні науки

Місця збереження документів:

ЧЗ№4 - Читальна зала № 4

Н/а - Науковий абонемент

ВРК - Відділ рідкісної книги

 

1. 37.015.31:070

M46 Mediacheking. Матеріали до занять. 9-11 класи [Текст]. – Київ : Вид. дім "Перше вересня", 2019. – 96 с. : іл. – (Бібліотека "Шкільного світу"). – Дод.: с. 63-92. – Бібліогр.: с. 93–95.

УДК 37.015.31:070

кільк. прим.: 1 (ЧЗ№4. – 1)

 

2. 37.015.3

Ж92 Журнал практичного психолога [Текст] / упоряд. А. Г. Козлова. – Київ : Вид. група "Шкільний світ", 2019. – 104 с. – Дод.: с.92-103.

УДК 37.015.3

кільк. прим.: 1 (ЧЗ№4. – 1)

 

3. 378.4(477)

Х21 Харківський університет в образотворчому мистецтві [Текст] : альбом / за заг. ред. В. С. Бакірова ; Харків. нац. ун-т імені В. Н. Каразіна. – Харків : ХНУ імені В. Н. Каразіна, 2017. – 148 с. : фото. – Бібліогр.: 148 (17 назв).

УДК 378.4(477)

кільк. прим.: 1 (Н/а. – 1)

 

4. 373.5.035

Т38 Технології формування просоціальної поведінки підлітків уразливих категорій у закладах загальної середньої освіти [Текст] : метод. посіб. / ред. Т. Є. Федорченко ; НАПН України, Ін-т проблем виховання. – Кропивницький : Імекс-ЛТД, 2019. – 176 с. – Бібліогр.: с. 172–175.

УДК 373.5.035:316.62

кільк. прим.: 2 (ЧЗ№4. – 1, Н/а. – 1)

 

5. 37.014.3

У92 Учитель як менеджер НУШ [Текст] / упоряд.: В. Ястребова, С. Адаменко, Ж. Сташко. – Київ : Шк. світ, 2019. – 120 с. – (Бібліотека "Шкільного світу"). – Дод.: с. 95-119. – Бібліогр.: с. 94.

УДК 37.014.3

кільк. прим.: 2 (ЧЗ№4. – 2)

 

6. 373.5.035

З-69 Зміст, форми і методи формування просоціальної поведінки підлітків уразливих категорій в закладах загальної середньої освіти [Текст] : метод. реком. / ред. В. І. Кириченко ; НАПН України, Ін-т проблем виховання. – Кропивницький : Імекс-ЛТД, 2019. – 96 с. – Бібліогр. в кінці розд.

УДК 373.5.035:316.62

кільк. прим.: 2 (ЧЗ№4. – 1, Н/а. – 1)

 

7. 378(062)

В53 Вісник Національного університету "Чернігівський колегіум" імені Т. Г. Шевченка [Текст]. Вип. 1 (157) / Нац. ун-т "Чернігівський колегіум" імені Т. Г. Шевченка. – Чернігів, 2019. – 230 с. – (Педагогічні науки). – Бібліогр. в кінці ст.

УДК 378(062)

кільк. прим.: 1 (Н/а. – 1)

 

8. 37.035:39

Ч-24 Час виховувати лицарів [Текст] : школа національно-патріотичного виховання на засадах козацького лицарства. З досвіду роботи директора школи. Зб. 1 : Адамівський Осередок Козацтва, кн. 1 / уклад. В. Я. Тимофєєв, С. В. Ушанова. – Білгород-Дністровський : Гетьман, 2010. – [587 с.] : фото.

УДК 37.035:39(=161.2)

кільк. прим.: 1 (Н/а. – 1)

 

9. 37.035:39(=161.2)

Ч-24 Час виховувати лицарів [Текст] : школа національно-патріотичного виховання на засадах козацького лицарства. З досвіду роботи директора школи. Зб. 2 : Задністрова Січ, кн. 2 / уклад. В. Я. Тимофєєв, С. В. Ушанова. – Білгород-Дністровський : Гетьман, 2015. – [532 с.] : фото.

УДК 37.035:39(=161.2)

кільк. прим.: 1 (Н/а. – 1)

 

10. 37.035:39(=161.2)

Ч-24 Час виховувати лицарів [Текст] : школа національно-патріотичного виховання на засадах козацького лицарства. З досвіду роботи директора школи. Зб. 2 : Задністрова Січ, кн. 3 / уклад. В. Я. Тимофєєв, С. В. Ушанова. – Білгород-Дністровський : Гетьман, 2015. – [440 с.] : фото.

УДК 37.035:39(=161.2)

кільк. прим.: 1 (Н/а. – 1)

 

11. 37.035:39(=161.2)

Ч-24 Час виховувати лицарів [Текст] : школа національно-патріотичного виховання на засадах козацького лицарства. З досвіду роботи директора школи. Зб. 3 : Буджацьке козацтво, кн. 4 / уклад. В. Я. Тимофєєв, С. В. Ушанова. – Білгород-Дністровський : Гетьман, 2017. – [602 с.] : фото.

УДК 37.035:39(=161.2)

кільк. прим.: 1 (Н/а. – 1)

 

12. 37.035:39(=161.2)

Ч-24 Час виховувати лицарів [Текст] : школа національно-патріотичного виховання на засадах козацького лицарства. З досвіду роботи директора школи. Зб. 3 : Буджацьке козацтво, кн. 5 / уклад. В. Я. Тимофєєв, С. В. Ушанова. – Білгород-Дністровський : Гетьман, 2017. – [395 с.] : фото.

УДК 37.035:39(=161.2)

кільк. прим.: 1 (Н/а. – 1)

 

13. 37(477)

Б61 Біла книга національної освіти України [Текст] / за заг. ред. В. Г. Кременя ; НАПН України. – Київ : ТОВ "Інформаційні Системи", 2010. – 342 с. – Бібліогр.: с. 315–335.

УДК 37(477)

кільк. прим.: 1 (Н/а. – 1)

 

14. 373.5.015.31:502/504

З-53 Земля - наш спільний дім [Текст] : Всеукр. конкурс колективів екологічної просвіти, (Полтава,15-17 трав. 2017 р.) : зб. сценаріїв / Департамент освіти і науки Полтав. обл. держ. адмін., Нац. еколого-натураліст. центр учнівської молоді, Полтав. обл. еколого-натураліст. центр учнівської молоді. – Полтава : ТОВ "Фірма "Техсервіс", 2017. – 279 с.

УДК 373.5.015.31:502/504

кільк. прим.: 1 (Н/а. – 1)

 

15. 373.2

Д71 Дошкільна освіта у сучасному соціокультурному просторі [Текст] : зб. наук. пр. Вип. 3 / за заг. ред. О. А. Гнізділової, відп. ред. Н. В. Ковалевська ; Полтав. нац. пед. ун-т імені В. Г. Короленка. – Полтава : ФОП Цьома С. П., 2019. – 240 с. – Бібліогр. в кінці ст.

УДК 373.2(062)

кільк. прим.: 1 (ВРК. – 1)

 

16. 373.2

Д71 Дошкільна освіта у сучасному соціокультурному просторі [Текст] : зб. наук. пр. Вип. 2 / за заг. ред. О. А. Гнізділової, відп. ред. Н. В. Ковалевська ; Полтав. нац. пед. ун-т імені В. Г. Короленка. – Полтава : Вид. Шевченко Р. В., 2018. – 213 с. – Бібліогр. в кінці ст.

УДК 373.2(062)

кільк. прим.: 4 (ВРК. – 1, Н/а. – 2, ЧЗ№4. – 1)

 

17. 378.6:37(477.53)

Г34 Генезис освіти зі спеціальностей факультету історії та географії [Текст] : зб. ст., матеріалів і біограф. довідок / Полтав. нац. пед. ун-т. імені В. Г. Короленка. – Полтава : ПНПУ імені В. Г. Короленка, 2019. – 307 с. : фото. – До 105-річчя ПНПУ імені В. Г. Короленка.

УДК 378.6:37(477.53)

кільк. прим.: 1 (ВРК. – 1)

 

18. 378.6:37

К30 Кафедра дошкільної освіти Полтавського національного педагогічного університету імені В. Г. Короленка: історія та сучасність [Текст] : монографія / авт. кол.: О. А. Гнізділова, О. О. Вашак, О. Г. Вільхова, О. І. Гришко та ін.; Полтав. нац. пед. ун-т імені В. Г. Короленка. – Полтава : ФОП Цьома С. П., 2019. – 294 с. – До 20-ліття кафедри дошкільної освіти.

УДК 378.6:37(477.53)

кільк. прим.: 3 (ВРК. – 1, Н/а. – 2)

 

19. 378.6:37

К30 Кафедра світової літератури [Текст] / Полтав. нац. пед. ун-т імені В. Г. Короленка. – Полтава : ПНПУ імені В. Г. Короленка, [2018]. – 15 с. – Полтав. нац. пед. ун-т імені В. Г. Короленка 100 років.

УДК 378.6:37(477.53)

кільк. прим.: 1 (ВРК. – 1)

 

20. 378.6:37(477.53)

П52 Полтавський національний педагогічний університет імені В. Г. Короленка у світлинах: до 105-річчя від заснування [Текст] / уклад. О. П. Лахно, ред. М. І. Степаненко, С. М. Шевчук. – Полтава : ПНПУ імені В. Г. Короленка, 2019. – 280 с.

УДК 378.6:37(477.53)

кільк. прим.: 2 (ВРК. – 1, ЧЗ№4. – 1)

 

21. 378.6:37

К30 Психолого-педагогічний факультет. 20 років [Текст] / Полтав. держ. пед. ін-т ім. В. Г. Короленка. – Полтава : ПДПІ ім. В. Г. Короленка, 1997. – 28 с. : іл., фото.

УДК 378.6:37(477.53)

кільк. прим.: 1 (ВРК. – 1)

 

22. 37(477)

П84 Процеси диференціації в шкільній освіті незалежної України (історико-аналітичний аспект) [Текст] : монографія / Ін-т педагогіки НАПН України. – Київ : КОНВІ ПРІНТ, 2019. – 240 с. – Бібліогр. в підрядк. прим.

УДК 37(477)

кільк. прим.: 10 (ЧЗ№4. – 2, Н/а. – 8)

 

23. 376-056.264(075.8)

Б48 Березан О. І.

Неврологічні основи логопедії [Текст] : навч. посіб. для студ. спец. 016 Спеціальна освіта / О. І. Березан ; Полтав. нац. пед. ун-т імені В. Г. Короленка, Каф. спеціальної освіти і соціальної роботи. – 4-е вид., виправ. та допов. – Полтава : Ткалич А. М., 2020. – 100 с. : іл. – (Анатомо-фізіологічні та клінічні основи дефектології). – Предм. покажч.: с. 98-100. – Бібліогр.: с. 97 (18 назв).

УДК 376-056.264(075.8)

ББК 74.37я73

кільк. прим.: 2 (ВРК. – 1, ЧЗ№4. – 1)

 

24. 37.018.1

В26 Вебстер-Стрэттон К.

Невероятные годы. Руководство по выявлению и преодолению проблем для родителей детей от 2 до 8 лет [Текст] / К. Вебстер-Стрэттон. – Киев : Сварог, 2020. – 320 с. : ил. – Библиогр.: с. 309–313.

УДК 37.018.1.015.3

кільк. прим.: 2 (ЧЗ№4. – 1, Н/а. – 1)

 

25. 378.046-021.66

В48 Винничук Р. В.

Аксіологічні засади сучасної вищої гуманітарної освіти [Текст] : посіб. для методологічного семінару викладачів гуманіт. спец. і загальногуманіт. навч. дисциплін / Р. В. Винничук ; Полтав. нац. пед. ун-т імені В. Г. Короленка. – Полтава : Сімон, 2019. – 132 с. – Бібліогр.: с. 119–131.

УДК 378.046-021.66

кільк. прим.: 1 (ВРК. – 1)

 

26. 37.018.1

В48 Віннікот Д. В.

Дитина, сім'я і зовнішній світ [Текст] / Д. В. Віннікот. – Київ : Центр учбової літератури, 2020. – 226 с.

УДК 37.018.1.015.3

кільк. прим.: 2 (ЧЗ№4. – 1, Н/а. – 1)

 

27. 37.091.4

Д53 Дмітрієва В.

Методика раннього розвитку Марії Монтессорі. Від 6-ти місяців до 6-ти років [Текст] / В. Дмітрієва ; пер. А. Сіненко. – Київ : BOOKCHEF, 2019. – 224 c.

УДК 37.091.4

кільк. прим.: 2 (ЧЗ№4. – 1, Н/а. – 1)

 

28. 378.011.3-051:373.2

З-14 Загородня Л. П.

Підготовка магістрів до забезпечення якості освітнього процесу в закладі дошкільної освіти: теорія та практика [Текст] : монографія / Л. П. Загородня ; Глухів. нац. пед. ун-т імені Олександра Довженка. – Глухів : Вінниченко М.Д., 2019. – 371 с. – Бібліогр.: с. 301–343 (440 назв).

УДК 378.011.3-051:373.2

кільк. прим.: 1 (ЧЗ№4. – 1)

 

29. 37.018.1

К12 Кавалло Р.

Не програмуйте дитину: як наші слова впливають на долю дітей [Текст] / Р. Кавалло, А. Панарезе. – Київ : Центр учбової літератури, 2020. – 160 с.

УДК 37.018.1.015.3

кільк. прим.: 2 (ЧЗ№4. – 1, Н/а. – 1)

 

30. 376

О-75 Особливості стандартизації змісту освіти дітей з порушенням зору [Текст] : навч.-метод. посіб. / Т. М. Костенко, І. М. Гудим, О. М. Легкий, С. В. Кондратенко ; Ін-т спеціальної педагогіки і психології імені Миколи Ярмаченка НАПН України. – Київ : Симоненко О. І., 2019. – 180 с. – Бібліогр.: с. 176–179.

УДК 376-056.262

кільк. прим.: 3 (ЧЗ№4. – 1, Н/а. – 2)

 

31. 373.2

Л64 Литовченко С. В.

Новий формат освітнього середовища: діти з порушеннями слуху в дошкіллі [Текст] : навч.-метод. посіб. / С. В. Литовченко, В. В. Жук, В. В. Литвинова ; Ін-т спеціальної педагогіки і психології імені Миколи Ярмаченка НАПН України. – Київ : Симоненко О. І., 2019. – 280 с.

УДК 373.2.043.2-056.263

кільк. прим.: 5 (ЧЗ№4. – 1, Н/а. – 4)

 

32. 376-056.264-053.4

М21 Малярчук А. Я.

Виправлення вад мовлення: звуки К, Г, Х, Г [Текст] : навч. посіб. / А. Я. Малярчук. – Київ : Літера ЛТД, 2016. – 64 с. : іл. – (Поради логопеда).

УДК 376-056.264-053.4

кільк. прим.: 1 (ЧЗ№4. – 1)

 

33. 376-056.264-053.4

М21 Малярчук А. Я.

Виправлення вад мовлення: звуки Л, Л' [Текст] : навч. посіб. / А. Я. Малярчук. – Київ : Літера ЛТД, 2016. – 88 с. : іл. – (Поради логопеда).

УДК 376-056.264-053.4

кільк. прим.: 1 (ЧЗ№4. – 1)

 

34. 376-056.264-053.4

М21 Малярчук А. Я.

Виправлення вад мовлення: звуки Р, Р' [Текст] : навч. посіб. / А. Я. Малярчук. – Київ : Літера ЛТД, 2016. – 104 с. : іл. – (Поради логопеда).

УДК 376-056.264-053.4

кільк. прим.: 1 (ЧЗ№4. – 1)

 

35. 376-056.264-053.4

М21 Малярчук А. Я.

Виправлення вад мовлення: свистячі звуки С, З, Ц, ДЗ [Текст] : навч. посіб. / А. Я. Малярчук. – Київ : Літера ЛТД, 2016. – 104 с. : іл. – (Поради логопеда). – Бібліогр.: с. 102 (9 назв).

УДК 376-056.264-053.4

кільк. прим.: 1 (ЧЗ№4. – 1)

 

36. 37.07

М28 Мармаза О. І.

Інновації в менеджменті освіти [Текст] : монографія / О. І. Мармаза. – Харків : Вид. група "Основа", 2019. – 128 с. – (Бібліотека журналу "Управління школою" ; вип. 11 (202)). – Дод.: с. 115-127. – Бібліогр.: с. 110–114.

УДК 37.07

кільк. прим.: 1 (ЧЗ№4. – 1)

 

37. 37.018.51

М48 Мельниченко О. С.

Сільські навчально-виховні заклади України: проблеми, перспективи [Текст] / О. С. Мельниченко ; Полтав. держ. пед. ін-т імені В. Г. Короленка. – Полтава : Вид-во "Полтава", 1995. – 230 с.

УДК 37.018.51

кільк. прим.: 1 (ВРК. – 1)

 

38. 378(075.8)

М74 Мокляк В. М.

Ідея автономії в зарубіжному педагогічному дискурсі [Текст] : навч.-метод. посіб. для студ. закл. вищої освіти / В. М. Мокляк ; Полтав. нац. пед. ун-т імені В. Г. Короленка. – Полтава : ПНПУ імені В. Г. Короленка, 2019. – 72 с. – Бібліогр.: с. 60–67 (78 назв).

УДК 378(075.8)

кільк. прим.: 2 (ВРК. – 1, ЧЗ№4. – 1)

 

39. 373.5.035

Н59 Нечерда В. Б.

Підлітки уразливих категорій: типологія і особливості виховання в умовах закладів загальної середньої освіти [Текст] : метод. посіб. / В. Б. Нечерда, В. І. Кириченко ; НАПН України, Ін-т проблем виховання. – Кропивницький : Імекс-ЛТД, 2019. – 134 с. – Бібліогр. в кінці розд.

УДК 373.5.035:316.624

кільк. прим.: 2 (ЧЗ№4. – 1, Н/а. – 1)

 

40. 37.07

Н63 Ніколаєнко С. М.

Законодавча база управління навчальним закладом [Текст] : навч. посіб. для студ. вищих навч. закладів / С. М. Ніколаєнко ; Нац. ун-т біоресурсів і природовикористання України. – Київ : НУБіП, 2015. – 255 с.

УДК 37.07

кільк. прим.: 1 (ЧЗ№4. – 1)

 

41. 37.018.1

Н72 Новара Д.

Покарання марні. Як виховувати, не попадаючи в пастку емоцій [Текст] / Д. Новара. – Київ : Сварог, 2020. – 276 с.

УДК 37.018.1.015.3

кільк. прим.: 2 (ЧЗ№4. – 1, Н/а. – 1)

 

42. 37.091.4

О-71 Оршанський Л. В.

Готфрід Земпер та художньо-промислова освіта Західної Європи й України [Текст] : монографія / Л. В. Оршанський, Р. М. Силко. – Дрогобич : Вид. від. Дрогоб. держ. пед. ун-ту імені І.Франка, 2016. – 281 с. : іл. – Бібліогр.: с. 245–267 (273 назви).

УДК 37.091.4

кільк. прим.: 1 (Н/а. – 1)

 

43. 37

У67 Упровадження stem-освіти в умовах інтеграції формальної і неформальної освіти обдарованих учнів [Текст] : метод. реком. / Н. І. Полухін, К. Г. Постова, І. А. Сліпухіна [та ін.] ; Ін-т обдарованої дитини НАПН України. – Київ, 2019. – 80 с. – Бібліогр.: с. 63–65.

УДК 37:001.895

кільк. прим.: 5 (ЧЗ№4. – 2, Н/а. – 3)

 

44. 376

С76 Стандартизація навчання школярів з порушенням когнітивного розвитку [Текст] : навч.-метод. посіб. / Л. І. Прохоренко, О. О. Бабяк, Н. І. Баташева [та ін.] ; Ін-т спеціальної педагогіки і психології імені Миколи Ярмаченка НАПН України. – Київ : Симоненко О. І., 2019. – 328 с. – Бібліогр.: с. 318–326.

УДК 376-056.2/.3

кільк. прим.: 4 (ЧЗ№4. – 1, Н/а. – 3)

 

45. 373.5.015

П85 Пруцакова О. Л.

Особистість у гармонії з природою [Текст] : метод. реком. / О. Л. Пруцакова, Н. А. Пустовіт, А. О. Логінова ; Ін-т проблем виховання НАПН України, Лабораторія позашкільної освіти. – Кропивницький : Імекс-ЛТД, 2019. – 72 с. – Бібліогр.: с. 70–71.

УДК 373.5.015.31:502/504

кільк. прим.: 2 (ЧЗ№4. – 1, Н/а. – 1)

 

46. 37.035

Т41 Тимофєєв В. Я.

Виховання козака-лицаря [Текст] / В. Я. Тимофєєв. – 3-є вид., перероб. та допов. – Дніпро : Середняк Т. К., 2019. – 212 с. : фото. – Дод.: с. 181-184.

УДК 37.035:355.01

кільк. прим.: 1 (Н/а. – 1)

 

47. 37.035

Т41 Тимофєєв В. Я.

Довідник козака Буджаку [Текст] / В. Я. Тимофєєв, С. В. Ушанова. – 3-є вид. – Білгород-Дністровський : Отаман, 2011. – 160 с. – Бібліогр.: с. 149–151.

УДК 37.035:355.01

кільк. прим.: 1 (Н/а. – 1)

 

48. 378.014.25

Т50 Товажнянський Л. Л.

Болонський процес : цикли, ступені, кредити [Текст] : монографія / Л. Л. Товажнянський, Є. І. Сокол, Б. В. Клименко ; Нац. тех. ун-т "Харківський політехнічний інститут". – Харків : НТУ "ХПІ", 2004. – 144 с.

УДК 378.014.25

кільк. прим.: 1 (Н/а. – 1)

 

49. 37(092)(477)

Ф53 Філіпчук Г.

"Педагогіка" особистої і національної Гідності [Текст] / Г. Філіпчук. – Київ : Всеук. т-во "Просвіта" імені Т. Шевченка, 2018. – 45 с. – Бібліогр. в підрядк. прим.

УДК 37(092)(477)

кільк. прим.: 1 (Н/а. – 1)

 

50. 37.091.12.011.3-051

Х17 Халецька Л. Л.

Розвиток загальнокультурної компетентності вчителів мистецьких дисциплін у системі післядипломної педагогічної освіти [Текст] : монографія / Л. Л. Халецька ; Департамент освіти і науки Полтав. обл. держ. адмін. ; Полтав. обл. ін-т післядипломної пед. освіти ім. М. В. Остроградського. – Полтава : АСМІ, 2019. – 192 с. : табл., схеми. – Дод.: с. 119-190. – Бібліогр.: с. 100–118.

УДК 37.091.12.011.3-051:78

кільк. прим.: 2 (ЧЗ№4. – 1, Н/а. – 1)

 

51. 378.046

Х55 Хлєбнікова Т. М.

Організація особистісно зорієнтованого навчання в системі післядипломної освіти [Текст] : монографія / Т. М. Хлєбнікова. – Харків : Вид. група "Основа", 2019. – 128 с. – (Бібліотека журналу "Управління школою" ; вип. 12 (203)). – Дод.: с. 91-127. – Бібліогр.: с. 78–90.

УДК 378.046-021.68

кільк. прим.: 1 (ЧЗ№4. – 1)

 

52. 37.018.1

Х68 Хогг Т.

Таємниці мами, що добре спить. Про сон, годування і спілкування з малюком від народження до дитячого садка [Текст] / Т. Хогг, М. Блау. – Київ : Центр учбової літератури, 2020. – 560 с.

УДК 37.018.1.042-053.2

кільк. прим.: 2 (ЧЗ№4. – 1, Н/а. – 1)

 

53. 376

О-75 Особливості реалізації компетентнісного підходу в освіті дітей з інтелектуальними порушеннями [Текст] : навч.-метод. посіб. / О. В. Чеботарьова, Г. О. Блеч, І. В. Гладченко [та ін.] ; Ін-т спеціальної педагогіки і психології імені Миколи Ярмаченка НАПН України. – Київ : Симоненко О. І., 2019. – 424 с. – Бібліогр. в кінці розділів.

УДК 376-056.36

кільк. прим.: 3 (ЧЗ№4. – 1, Н/а. – 2)

 

54. 373.3.015.31:140.8

Я31 Ягупа І. Д.

Інтегровані уроки курсу "Я досліджую світ" у 2-му класі [Текст]. Ч. 6 / І. Д. Ягупа. – Харків : Основа, 2020. – 80 с. : іл. – (Бібліотека журналу "Початкове навчання та виховання" ; вип. 1 (193)).

УДК 373.3.015.31:140.8

кільк. прим.: 1 (ЧЗ№4. – 1)

 

55. 373.3.015.31:140.8

Я31 Ягупа І. Д.

Інтегровані уроки курсу "Я досліджую світ" у 2-му класі [Текст]. Ч. 4 / І. Д. Ягупа. – Харків : Основа, 2019. – 69 с. : іл. – (Бібліотека журналу "Початкове навчання та виховання" ; вип. 11 (191)).

УДК 373.3.015.31:140.8

кільк. прим.: 1 (ЧЗ№4. – 1)

 

56. 373.3.015.31:140.8

Я31 Ягупа І. Д.

Інтегровані уроки курсу "Я досліджую світ" у 2-му класі [Текст]. Ч. 5 / І. Д. Ягупа. – Харків : Основа, 2019. – 96 с. : іл. – (Бібліотека журналу "Початкове навчання та виховання" ; вип. 12 (192)).

УДК 373.3.015.31:140.8

кільк. прим.: 1 (ЧЗ№4. – 1)

 

Загальна кількість примірників: 100

Природничі науки

Місця збереження документів:

ВРК - Відділ рідкісної книги

Н/а - Науковий абонемент

ЧЗ№3 - Читальна зала № 3

ЧЗ№2 - Читальна зала № 2

ЧЗ№4 - Читальна зала № 4

 

1. 51(062)

О-75 Особистісно орієнтоване навчання математики: сьогодення і перспективи [Текст] : матеріали V Всеукр. наук.-практ. конф., (Полтава, 19-20 листопада 2019 р.) / Полтав. нац. пед. ун-т імені В. Г. Короленка, Нац. пед. ун-т імені М. П. Драгоманова. – Полтава : Астрая, 2019. – 146 с. – До 100-річчя фізико-математичного факультету та 105-річчя Полтавського національного педагогічного університету імені В. Г. Короленка. – Бібліогр. в кінці тем.

УДК 51(062)

кільк. прим.: 3 (ВРК. – 1, Н/а. – 1, ЧЗ№3. – 1)

 

2. 528(038)

Г35 Геодезичний енциклопедичний словник [Текст] / за ред. В. Літинського ; Нац. ун-т "Львівська політехніка". – Львів : Євросвіт, 2001. – 668 с.

УДК 528(038)

кільк. прим.: 1 (ЧЗ№2. – 1)

 

3. 502/504(072.8)

Е45 Екологічний менеджмент і аудит [Текст] : метод. вказівки до проведення практ. занять з навч. дисципліни для студ. денної форми навч., за напрямом підготовки: 101 "Екологія" / уклад.: М. М. Дяченко-Богун, В. В. Оніпко, В. І. Іщенко ; Полтав. нац. пед. ун-т імені В. Г. Короленка. Кафедра ботаніки, екології та методики навчання біології. – Полтава, 2019. – 55 с. – Бібліогр.: в кінці тем.

УДК 502/504(072.8)

кільк. прим.: 1 (ВРК. – 1)

 

4. 502/504(072.8)

О-75 Основи екологічної токсикології [Текст] : метод. вказівки для провед. практ. занять з навч. дисципліни для студ. денної форми навч., за спец.: 101 "Екологія" / уклад.: М. М. Дяченко-Богун, В. В. Оніпко, В. І. Іщенко ; Полтав. нац. пед. ун-т імені В. Г. Короленка, Каф. ботаніки, екології та методики навчання біології. – Полтава, 2019. – 37 с.

УДК 502/504(072.8)

кільк. прим.: 1 (ВРК. – 1)

 

5. 502/504(075.8)

Е45 Екологічний менеджмент і аудит [Текст] : навч. посіб. для студ. денної форми навчання, за напрямом підготовки: 101 "Екологія" / уклад.: М. М. Дяченко-Богун, В. В. Оніпко, В. І. Іщенко ; Полтав. нац. пед. ун-т імені В. Г. Короленка, Каф. ботаніки, екології та методики навчання біології. – Полтава : ПНПУ імені В. Г. Короленка, 2019. – 175 с. – Бібліогр. в кінці розд.

УДК 502/504(075.8)

кільк. прим.: 1 (ВРК. – 1)

 

6. 502/504(075.8)

Т33 Теорія і практика екологічної освіти [Текст] : навч. посіб. для студ. денної форми навчання, за напрямом підготовки: 101 "Екологія" / уклад.: М. М. Дяченко-Богун, В. В. Оніпко, В. І. Іщенко ; Полтав. нац. пед. ун-т імені В. Г. Короленка, Каф. ботаніки, екології та методики навчання біології. – Полтава : ПНПУ імені В. Г. Короленка, 2019. – 85 с. – Бібліогр.: с. 83–85.

УДК 502/504(075.8)

кільк. прим.: 1 (ВРК. – 1)

 

7. 502/504(072.8)

Т33 Теорія і практика екологічної освіти [Текст] : метод. рек. до проведення практичних занять для студ. денної форми навчання, за напрямом підготовки: 101 "Екологія" / уклад.: М. М. Дяченко-Богун, В. В. Оніпко, В. І. Іщенко ; Полтав. нац. пед. ун-т імені В. Г. Короленка, Каф. ботаніки, екології та методики навчання біології. – Полтава : ПНПУ імені В. Г. Короленка, 2019. – 30 с. – Бібліогр.: с. 28–30.

УДК 502/504(072.8)

кільк. прим.: 1 (ВРК. – 1)

 

8. 54(072.3)

Г77 Гранкіна Т. М.

Цікаві матеріали до уроків [Текст] / Т. М. Гранкіна. – Харків : Основа, 2019. – 80 с. – (Бібліотека журналу "Хімія" ; вип. 11 (203)).

УДК 54(072.3)

кільк. прим.: 1 (ЧЗ№4. – 1)

 

9. 54(072.3)

Г77 Гранкіна Т. М.

Джерела хімії [Текст] / Т. М. Гранкіна. – Харків : Основа, 2019. – 80 с. : іл. – (Бібліотека журналу "Хімія" ; вип. 12 (204)).

УДК 54(072.3)

кільк. прим.: 1 (ЧЗ№4. – 1)

 

10. 57(091)(075.8)

Г85 Гриньова М. В.

Формування дослідницьких компетентностей учнів під час екскурсій із біології [Текст] : навч.-метод. посіб. / М. В. Гриньова, В. В. Оніпко, К. В. Купріян ; Полтав. нац. пед. ун-т імені В. Г. Короленка. – Полтава : Астрая, 2019. – 373 с. – (Нова українська школа).

УДК 57(091)(075.8)

кільк. прим.: 2 (ВРК. – 1, ЧЗ№4. – 1)

 

11. 57(072.3)

Д53 Дмитренко С. С.

Біологія в мистецтві [Текст] : матеріали до уроків. 6-9 класи / С. С. Дмитренко. – Київ : Вид. дім "Перше вересня", 2019. – 136 с. : іл. – (Бібліотека "Шкільного світу").

УДК 57(072.3)

кільк. прим.: 1 (ЧЗ№4. – 1)

 

12. 57(072.3)

З-15 Задорожний К. М.

Завдання для контролю знань на уроках. Біологія людини [Текст] / К. М. Задорожний. – Харків : Вид. група "Основа", 2019. – 64 с. : іл. – (Бібліотека журналу "Біологія" ; Вип. 12 (204)).

УДК 57(072.3)

кільк. прим.: 1 (ЧЗ№4. – 1)

 

13. 52(092)

К93 Курок О. І.

Йосип Шкловський: життя космічного масштабу [Текст] / О. І. Курок, Б. О. Грудинін, М. М. Часницький. – Суми : ВВП "Мрія", 2016. – 76 с. – Бібліогр. в кінці розд.

УДК 52(092)

кільк. прим.: 1 (Н/а. – 1)

 

14. 514(072.3)

К96 Кушнір І. А.

Позиційні задачі. Список Верника. Список Кушніра [Текст] / І. А. Кушнір. – Харків : Основа, 2020. – 128 с. – (Бібліотека журналу "Математика в школах України" ; вип. 1 (205)).

УДК 514(072.3)

кільк. прим.: 1 (ЧЗ№3. – 1)

 

15. 51(072.3)

П16 Панченко С. Ю.

Задачі на спільну роботу [Текст]. Ч. 3 / С. Ю. Панченко. – Харків : Основа, 2019. – 127 с. : табл. – (Бібліотека журналу "Математика в школах України" ; вип. 11 (203)).

УДК 51(072.3)

кільк. прим.: 1 (ЧЗ№3. – 1)

 

16. 51(072.3)

П16 Панченко С. Ю.

Задачі на спільну роботу [Текст]. Ч. 4 / С. Ю. Панченко. – Харків : Основа, 2019. – 142 с. : табл. – (Бібліотека журналу "Математика в школах України" ; вип. 12 (204)).

УДК 51(072.3)

кільк. прим.: 1 (ЧЗ№3. – 1)

 

17. 502/504

Е88 Етика відносин з природою [Текст] : навч.-метод. реком. / О. Л. Пруцакова, Н. А. Пустовіт, А. О. Логінова, Г. П. Тарасюк ; Ін-т проблем виховання НАПН України, Лабораторія позашкільної освіти. – Кропивницький : Імекс-ЛТД, 2019. – 180 с. – Бібліогр.: с. 176–178.

УДК 502/504(072.3)

кільк. прим.: 2 (ЧЗ№4. – 1, Н/а. – 1)

 

18. 502/504

П85 Пруцакова О. Л.

Етика відносин з природою [Текст] : навч. програма для учнів 7 (8) класів / О. Л. Пруцакова, Н. А. Пустовіт, Г. П. Тарасюк ; Ін-т проблем виховання НАПН України, Лабораторія позашкільної освіти. – Кропивницький : Імекс-ЛТД, 2019. – 24 с. – Бібліогр.: с. 23.

УДК 502/504(072.3)

кільк. прим.: 2 (ЧЗ№4. – 1, Н/а. – 1)

 

19. 53(072.3)

П88 Пугач М. П.

Лекції з фізики. 11 клас. Квантова оптика. Атомна та ядерна фізика [Текст] : [посіб. для загальноосвіт. навч. закладів] / М. П. Пугач, В. В. Масіч. – Харків : Основа, 2019. – 128 с. – (Бібліотека журналу "Фізика в школах України" ; вип. 12 (192)). – Бібліогр.: с. 121–122.

УДК 53(072.3)

кільк. прим.: 1 (ЧЗ№3. – 1)

 

20. 53(072.3)

П88 Пугач М. П.

Лекції з фізики. 11 клас. Хвильова та геометрична оптика [Текст] : [посіб. для загальноосвіт. навч. закладів] / М. П. Пугач, Г. В. Матвєєнко. – Харків : Основа, 2019. – 128 с. – (Бібліотека журналу "Фізика в школах України" ; вип. 11 (191)). – Бібліогр.: с. 125–126.

УДК 53(072.3)

кільк. прим.: 1 (ЧЗ№3. – 1)

 

21. 54(072.3)

Ф55 Філоненко І. О.

Хімія. Дидактичні матеріали. 11 клас [Текст] / І. О. Філоненко, А. А. Зільберман. – Київ : Вид. дім "Перше вересня", 2019. – 144 с. – (Бібліотека "Шкільного світу").

УДК 54(072.3)

кільк. прим.: 1 (ЧЗ№4. – 1)

 

Загальна кількість примірників: 26

Мовознавство

Місця збереження документів:

ЧЗ№2 - Читальна зала № 2

Н/а - Науковий абонемент

ВРК - Відділ рідкісної книги

Аб. підр - Абонемент підручників

 

1. 811.161.2(072.3)

У45 Українська мова. Конспекти уроків. 11 клас. І семестр [Текст]. Ч. 2 / уклад. С. А. Свінтковська. – Харків : Основа, 2019. – 112 с. – (Бібліотека журналу "Вивчаємо українську мову та літературу" ; вип. 12 (193)). – Дод.: с. 99-104. – Бібліогр.: с. 105–108.

УДК 811.161.2(072.3)

кільк. прим.: 1 (ЧЗ№2. – 1)

 

2. 811.161.2(072.3)

У45 Українська мова. Конспекти уроків. 11 клас. І семестр [Текст]. Ч. 1 / уклад. С. А. Свінтковська. – Харків : Основа, 2019. – 96 с. – (Бібліотека журналу "Вивчаємо українську мову та літературу" ; вип. 12 (193)).

УДК 811.161.2(072.3)

кільк. прим.: 1 (ЧЗ№2. – 1)

 

3. 811.111(072.3)

A94 Authentic texts & tasks [Текст] / упоряд. К. Д. Шляміна. – Київ : Вид. дім "Перше вересня", 2019. – 96 с. : іл. – (Бібліотека "Шкільного світу").

УДК 811.111(072.3)

кільк. прим.: 1 (ЧЗ№2. – 1)

 

4. 811.161.2'35

У45 Український правопис [Текст] / ред.: Є. І. Мазніченко, В. Є. Македон, С. В. Шарабанова, І. Л. Яловчина ; НАН України. – Київ : Наукова думка, 2019. – 391 с.

УДК 811.161.2'35

кільк. прим.: 10 (ЧЗ№2. – 4, Н/а. – 6)

 

5. 811.161.2

С69 Соціокультурні та комунікативні аспекти функціонування мовних одиниць [Текст] : зб. матеріалів Міжнар. наук.-практ. конф. з нагоди ювілею доктора філолог. наук, професора Катерини Григорівни Городенської, Київ, 29-30 листоп. 2018 р. / Ін-т укр. мови, НАН України, Нац. ун-т біоресурсів і природокористування України. – Київ : Міленіум, 2018. – 244 с.

УДК 811.161.2'272

кільк. прим.: 1 (Н/а. – 1)

 

6. 81'373.611

В42 Відображення історії та культури народу в словотворенні [Текст] : доп. XII Міжнародної наук. конф. Комісії зі слов'янського словотворення при Міжнародному комітеті славістів (25-28 травня 2010 р., Київ, Україна) / упоряд. та наук. ред. Н. Ф. Клименко і Є. А. Карпіловської ; НАН України, Нац. бібліотека України імені В. І. Вернадського, Укр комітет славістів, Ін-т укр. мови ; Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка, Ін-т філології. – Київ : ВД Дмитра Бураго, 2010. – 472 с. – текст укр., англ. – Бібліогр.: в кінці тем.

УДК 81'373.611

кільк. прим.: 1 (Н/а. – 1)

 

7. 811.161.2'42

І-73 Інтертекстуальність та інтермедіальність: в просторі української мови, літератури та культури [Текст] : Intertextualita a intermedialita: v prostoru ukrajinskeho jazyka, literatury a kultury / голов. ред. А. Архангельська ; Univerzita Palackeho v Olomouci, Ustav pro ukrajinsky jazyk Narodni akademie ved Ukrajiny. – Olomouc : Ун-т імені Ф. Палацького, 2018. – 308 с. – (Видавнича серія: Монографія). – Бібліогр.: с. 273–298.

УДК 811.161.2'42

кільк. прим.: 1 (Н/а. – 1)

 

8. 811.111(062)

А64 Англійська філологія : проблеми лінгвістики, літературознавства, лінгвометодики [Текст] : зб. наук. праць. Вип. 4 / Полтав. нац. пед. ун-т імені В. Г. Короленка. Ф-т філол. та журналістики. Каф. англ. філол. – Полтава : Видавець Шевченко Р. В., 2010. – 63 с. – текст укр., англ. – Бібліогр.: в кінці ст.

УДК 811.111(062)

ББК 81.432.1

кільк. прим.: 1 (ВРК. – 1)

 

9. 811.111(062)

С91 Сучасний англомовний науковий дискурс [Текст] = The contemporary english scientific discourse : зб. наук. праць студ. та магістрантів : [матеріали ІІІ Міжнар. студ. наук.-практ. конф., (Полтава, 2019 р.)]. Вип. 3 / Полтав. нац. пед. ун-т імені В. Г. Короленка. – Полтава : Астрая, 2019. – 124 с. – Текст укр., англ. – Бібліогр. в кінці ст.

УДК 811.111(062)

кільк. прим.: 1 (ВРК. – 1)

 

10. 811(062)

Ф54 Філологічні студії [Текст] : зб. наук. праць студентів і магістрантів ф-ту філології та журналістики. Вип. ХIV / Полтав. держ. пед. ун-т імені В. Г. Короленка. – Полтава : ПНПУ імені В. Г. Короленка, 2019. – 120 с. – Бібліогр. в кінці ст.

УДК 811(062)+82.0(062)

кільк. прим.: 1 (ВРК. – 1)

 

11. 811.16

А87 Архангельська А. М.

"Чоловік" у слов'янських мовах [Текст] : монографія / А. М. Архангельська ; Рівен. ін-т слов'янознавства Київ-го славістичного ун-ту. – Рівне : РІС КСУ, 2007. – 448 с. – Бібліогр.: 415–447 (617 назв).

УДК 811.16

кільк. прим.: 1 (Н/а. – 1)

 

12. 811.161.1(075.3)

Б20 Баландина Н. Ф.

Русский язык. 9 класс [Текст] : (9-й год обученая) : учебник для общеобразовательных учеб. завед. с обучением на укр. яз / Н. Ф. Баландина. – Харьков : Ранок, 2017. – 256 с. : ил.

УДК 811.161.1(075.3)

кільк. прим.: 1 (ВРК. – 1)

 

13. 811.161.1(075.3)

Б20 Баландина Н. Ф.

Русский язык. 10 класс [Текст] : (10-й год обученая) : учебник для общеобразовательных учеб. завед. с обучением на укр. яз. / Н. Ф. Баландина, К. В. Дегтярева. – Харьков : Ранок, 2018. – 224 с. : ил.

УДК 811.161.1(075.3)

кільк. прим.: 2 (Аб. підр. – 1, ВРК. – 1)

 

14. 811.161.1(075.3)

Б20 Баландина Н. Ф.

Русский язык. 7 класс [Текст] : (7-й год обученая) : учебник для общеобразовательных учеб. завед. с обучением на укр. яз. / Н. Ф. Баландина, К. В. Дегтярева, С. А. Лебеденко. – Киев : Время мастеров, 2016. – 336 с. : ил.

УДК 811.161.1(075.3)

кільк. прим.: 2 (ВРК. – 1, Аб. підр. – 1)

 

15. 811.111(075.8)

Б24 Барановская Т. В.

Грамматика английского языка [Текст] : сборник упражнений : учеб. пособие / Т. В. Барановская. – Киев : ООО ИП Логос, 2002. – 368 с. – (Вас ждет успех !).

УДК 811.111(075.8)

кільк. прим.: 1 (Аб. підр. – 1)

 

16. 811.111

Б73 Богацький І. С.

Бізнес-курс англійської мови [Текст] / І. С. Богацький, Н. М. Дюканова. – 5-те вид., випр. – Київ : ТОВ "ВП Логос", 2011. – 352 с. : іл. – (Вас чекає успіх). – Бібліогр.: с.350–351 (19 назв).

УДК 811.111

кільк. прим.: 1 (Аб. підр. – 1)

 

17. 811.161.1'36(075.8)

В15 Валгина Н. С.

Синтаксис современного русского языка [Текст] : учебник для вузов по специальности "Журналистика " / Н. С. Валгина. – 3-е изд., испр. – Москва : Высшая шк., 1991. – 432 с.

УДК 811.161.1'36(075.8)

ББК 81.411.2-923.2

кільк. прим.: 1 (ЧЗ№2. – 1)

 

18. 811.161.2

В65 Войцехівська Н. К.

Конфліктний дискурс в українській художній прозі ХХ - початку ХХІ ст. [Текст] / Н. К. Войцехівська ; Ін-т мовознавства ім. О. О. Потебні НАН України. – Київ : Наук. думка, 2019. – 358 с. – (Проект "Наукова книга" (Молоді вчені)). – Бібліогр.: с. 338–355.

УДК 811.161.2'42

кільк. прим.: 2 (ЧЗ№2. – 1, Н/а. – 1)

 

19. 81'373.43

Н52 Неологічні назви осіб у сучасних слов'янських мовах [Текст] : монографія / Г. М. Вокальчук, А. М. Архангельська, О. А. Стишов [та ін.] ; Рівненський держ.гуманіт. ун-т ; Університет імені Ф. Палацького в Оломоуці (Чеська Республіка). – Рівне-Оломоуць : Вид-во Нац. ун-ту "Острозька академія", 2011. – 356 с. – (Лексикографічна серія "Українська індивідуально-авторська неографія" ; вип. 6).

УДК 81'373.43

кільк. прим.: 1 (Н/а. – 1)

 

20. 811.161.2(091)

Г51 Гірняк С. П.

Соціолект галицької інтелігенції у формуванні норм української мови (кінець XIX - початок XX століття) [Текст] : монографія / С. П. Гірняк. – Дрогобич : Просвіт, 2018. – 617 с. – Дод.: с. 516-617.

УДК 811.161.2(091)

кільк. прим.: 1 (Н/а. – 1)

 

21. 81'373.23

Г70 Горпинич В. О.

Болгарські прізвища в сучасному антропоніміконі Бердянщини [Текст] : монографія / В. О. Горпинич ; Дніпропетров. нац ун-т імені Олеся Гончара, НДЛабораторія фольклору, говорів і літератури. – Дніпропетровськ : Нова ідеологія, 2010. – 320 с. – (Ономастика і апелятиви ; вип. 35). – Бібліогр.: 177–180.

УДК 81'373.23

кільк. прим.: 1 (Н/а. – 1)

 

22. 811.161.2(072.3)

Д31 Демченко Н. І.

Калинова моя Україна. Соціокультурна змістова лінія на уроках української мови в 9 класі [Текст] / Н. І. Демченко, Л. О. Сидоренко. – Харків : Основа, 2020. – 160 с. – (Бібліотека журналу "Вивчаємо українську мову та літературу" ; вип. 1 (194)). – Бібліогр.: с. 154–156.

УДК 811.161.2(072.3)

кільк. прим.: 1 (ЧЗ№2. – 1)

 

23. 811.161.2

Д44 Дідун Л. І.

Фразеологізми із семантикою інтенсивності в сучасній українській літературній мові [Текст] / Л. І. Дідун ; Ін-т української мови НАН України. – Київ : Наук. думка, 2019. – 231 с. – (Проект "Наукова книга" (Молоді вчені)). – Бібліогр.: с. 148–169.

УДК 811.161.2'373.7

кільк. прим.: 2 (ЧЗ№2. – 1, Н/а. – 1)

 

24. 811.111(075.8)

Д45 Дік К.

Збірник вправ і завдань до підручника М. О. Возної "Англійська мова для старших курсів" [Текст] : навч. посіб. Ч. 1 / К. Дік, Т. Луньова ; Полтав. нац. пед. ун-т імені В. Г. Короленка. – Полтава : ПНПУ імені В. Г. Короленка, 2019. – 64 с. : ил. – Access mode: http://dspace.pnpu.edu.ua/handle/123456789/12884.

УДК 811.111(075.8)

кільк. прим.: 1 (ВРК. – 1)

 

25. 811.111

Д66 Домброван Т. И.

Язык в контексте синергетики [Текст] : монография / Т. И. Домброван. – Одесса : КП ОГТ, 2013. – 345 с. – Бібліогр.: с. 289–342.

УДК 811.111

ББК 81.432.1-0

кільк. прим.: 1 (Н/а. – 1)

 

26. 811.161.2(072.3)

К56 Коваль Н. М.

Фемінітиви. Матеріали до занять. 9-11 класи [Текст] / Н. М. Коваль ; упоряд. Н. Коваль. – Київ : Вид. дім "Перше вересня", 2019. – 144 с. – (Бібліотека "Шкільного світу"). – Бібліогр.: с. 138–141.

УДК 811.161.2(072.3)

кільк. прим.: 2 (ЧЗ№2. – 2)

 

27. 811.161.2'4

К64 Кондратенко Н. В.

Лінгвопрагматика політичного дискурсу: типологія мовленнєвих жанрів [Текст] : монографія / Н. В. Кондратенко, Л. І. Стрій, О. С. Билінська. – Одеса : Астропринт, 2019. – 236 с. – Бібліогр.: с. 216–235 (275 назв).

УДК 811.161.2'4

кільк. прим.: 1 (Н/а. – 1)

 

28. 811.161.2'373

К75 Коць Т. А.

Українське слово в пресі кінця ХІХ- початку ХХІ ст.: динаміка літературної норми [Текст] / Т. А. Коць. – Київ : ВД Дмитра Бураго, 2018. – 428 с. – (Студії з українського мовознавства ; вип. 24). – Бібліогр.: 385–418.

УДК 811.161.2'373

кільк. прим.: 1 (Н/а. – 1)

 

29. 811.111(072.3)

Л93 Любченко О. М.

Розділені спільною мовою. Британська та американська англійська [Текст] / О. М. Любченко. – Харків : Вид. група "Основа", 2019. – 127 с. : іл. – (Бібліотека журналу "Англійська мова та література" ; вип. 12 (204)). – Дод.: с. 104-116.

УДК 811.111(072.3)

кільк. прим.: 1 (ЧЗ№2. – 1)

 

30. 811.162.1

М64 Мирошніченко І. М.

Фразеосемантичне поле "працьовитість/неробство" в польській мові [Текст] : монографія / І. М. Мирошніченко ; НАН України, Ін-т мовознав. імені О. О. Потебні. – Київ : Наук. думка, 2014. – 248 с. – (Проект "Наукова книга" (Молоді вчені)). – Бібліогр.: с. 176–189.

УДК 811.162.1

кільк. прим.: 1 (Н/а. – 1)

 

31. 81'373.7

М58 Мізін К. І.

Людина в дзеркалі компаративної фразеології [Текст] : монографія / К. І. Мізін ; Київ. нац. лінгв. ун-т, Кременчуцький нац. ун-т імені Михайла Остроградського. – Київ ; Кременчук : ПП Щербатих, 2011. – 448 с. – Бібліогр.: с. 393–447.

УДК 81'373.7

кільк. прим.: 1 (Н/а. – 1)

 

32. 81'373.7

М58 Мізін К. І.

Компаративна фразеологія [Текст] : монографія / К. І. Мізін. – Кременчук : ПП Щербатих, 2007. – 168 с. – Бібліогр.: с. 144–167.

УДК 81'373.7

кільк. прим.: 1 (Н/а. – 1)

 

33. 811.112.2(075.8)

М58 Мізін К. І.

Порівняння у фразеології [Текст] : [навч. посіб. для студ. вищих навч. закладів] / К. І. Мізін. – Вінниця : Нова Книга, 2009. – 240 с. – Бібліогр.: с. 213–238.

УДК 811.112.2(075.8)

кільк. прим.: 1 (Н/а. – 1)

 

34. 811.161.2(072.3)

О-57 Омельчук С.

Уроки української мови для 11 класу (ІI семестр) [Текст]. Ч. 2 / С. Омельчук, Ю. Романенко. – Київ : Дивослово, 2020. – 48 с. – (Бібліотечка "Дивослова" ; № 2 (177)). – На обкл. авт. не вказаний.

УДК 811.161.2(072.3)

кільк. прим.: 1 (ЧЗ№2. – 1)

 

35. 811.111(075.8)

Р27 Рахно М. Ю.

Практика усного та писемного мовлення (англійська мова) III-IV семестр [Текст] : навч.-метод. посіб. для студ. гуманіт. ф-тів напряму 014 Середня освіта (Українська мова і література) / М. Ю. Рахно, Р. Г. Шрамко ; Полтав. нац. пед. ун-т імені В. Г. Короленка. – Полтава : ПНПУ імені В. Г. Короленка, 2019. – 186 с. – Бібліогр.: с. 185.

УДК 811.111(075.8)

кільк. прим.: 2 (ВРК. – 1, ЧЗ№2. – 1)

 

36. 811.111(075.8)

Р27 Рахно М. Ю.

Практика усного і писемного мовлення другої іноземної мови (англійська) [Текст] : навч.-метод. посіб. для студ. гуманіт. ф-тів напряму 014 Середня освіта (Мова і література (німецька) / М. Ю. Рахно, Р. Г. Шрамко ; Полтав. нац. пед. ун-т імені В. Г. Короленка. – Полтава : ПНПУ імені В. Г. Короленка, 2019. – 296 с. – Бібліогр.: с. 296.

УДК 811.111(075.8)

кільк. прим.: 2 (ВРК. – 1, ЧЗ№2. – 1)

 

37. 811.111(075.8)

Р27 Рахно М. Ю.

Практика усного і писемного мовлення (англійська мова) V-VI семестр [Текст] : навч.-метод. посіб. для студ. гуманіт. ф-тів напряму 014 Середня освіта (Українська мова і література) / М. Ю. Рахно, Р. Г. Шрамко ; Полтав. нац. пед. ун-т імені В. Г. Короленка. – Полтава : ПНПУ імені В. Г. Короленка, 2019. – 160 с. – Бібліогр.: с. 159.

УДК 811.111(075.8)

кільк. прим.: 2 (ВРК. – 1, ЧЗ№2. – 1)

 

38. 811.161.2'373.22

С12 Сабадош І. В.

Українські назви рослин. Історія, етимологія [Текст] : монографія / І. В. Сабадош ; Ужгород. нац. ун-т. – Ужгоро : ПП Мельник М. В., 2019. – 1032 с. – Покажч.: с. 952-1031. – Бібліогр.: с. 897–951.

УДК 811.161.2'373.22

кільк. прим.: 1 (ЧЗ№2. – 1)

 

39. 811.111(072.3)

С38 Синельникова В. В.

Recite with Us ! [Текст] / В. В. Синельникова. – Харків : Вид. група "Основа", 2019. – 96 с. – (Бібліотека журналу "Англійська мова та література" ; вип. 11 (203)).

УДК 811.111(072.3)

кільк. прим.: 1 (ЧЗ№2. – 1)

 

40. 811.161.2'2

С42 Скаб М. В.

Закономірності концептуалізації та мовної категоризації сакральної сфери [Текст] : монографія / М. В. Скаб. – Чернівці : Рута, 2008. – 560 с.

УДК 811.161.2'2

кільк. прим.: 1 (Н/а. – 1)

 

41. 811.161.2'276.6

С79 Степаненко М.

Динаміка українського політичного лексикону: 2018-2019 рр. [Текст] : монографія / М. Степаненко. – Полтава : Астрая, 2020. – 408 с. – Алф. покажч. реєстрових компонентів: с. 388-397. – Бібліогр.: с. 398–405.

УДК 811.161.2'276.6

кільк. прим.: 1 (ВРК. – 1)

 

42. 811.161.2(072.3)

Ф79 Форманова С. В.

Розбіжності у вивченні синтаксису в школі й виші [Текст] : навч. посіб. / С. В. Форманова, Л. І. Хаценко, І. В. Романюк. – 2-е вид., допов. і перероб. – Дніпро : Середняк Т. К., 2018. – 124 с. – Бібліогр.: с. 117–123.

УДК 811.161.2(072.3)+811.161.2(072.8)

кільк. прим.: 1 (ЧЗ№2. – 1)

 

43. 811.161.2'4

Ш38 Шевченко Л. І.

Горизонтами модерної лінгвістики [Текст] / Л. І. Шевченко ; уклад.: Д. В. Дергач, Д. Ю. Сизонов ; Київський нац. ун-т імені Тараса Шевченка, Ін-т філології. – Київ : ВПЦ "Київський університет", 2014. – 317 с. : фото. – Бібліогр.: с. 293–310.

УДК 811.161.2'4

кільк. прим.: 1 (Н/а. – 1)

 

44. 811.163.41

Я75 Ярмак В. І.

Семантика і прагматика темпоральності у сербському літературно-художньому дискурсі: структурні, стилістичні та компаративні аспекти [Текст] : монографія / В. І. Ярмак ; НАН України, Ін-т мовознав. імені О. О. Потебні. – Київ : Освіта України, 2018. – 484 с. – Бібліогр.: с. 424–480 (779 назв).

УДК 811.163.41

кільк. прим.: 1 (Н/а. – 1)

 

Загальна кількість примірників: 61

Літературознавство

Місця збереження документів:

ЧЗ№2 - Читальна зала № 2

Н/а - Науковий абонемент

ВРК - Відділ рідкісної книги

 

1. 821.09(100)(072.3)

Т28 Твори письменників-постмодерністів на уроках зарубіжної літератури. 10-11-й класи [Текст] / упоряд. М. В. Коновалова. – Харків : Основа, 2019. – 96 с. – (Бібліотека журналу "Зарубіжна література в школі" ; вип. 12 (24)).

УДК 821.09(100)(072.3)

кільк. прим.: 1 (ЧЗ№2. – 1)

 

2. 821.09(477)

М65 Мистецьке гроно [Текст] : альманах культурно-мистецької спілки Гадяцького краю. – Гадяч : Гадяч, 2019. – 48 с. : іл. – 170-річчю з дня народження Олени Пчілки та всій славній родині Драгоманових присвячується.

УДК 821.09(477)"18/1917"(092)+821.09(477.53)

кільк. прим.: 1 (Н/а. – 1)

 

3. 821.09(477)(075.8)

І-90 Історія української літератури XX - поч. XXI ст. [Текст] : навч. посіб. : у 3 т. Т. 3 / за ред. В. І. Кузьменка. – Київ : Академія, 2017. – 544 с. – (Альма-матер). – Бібліогр. в кінці підрозд.

УДК 821.09(477)(075.8)

кільк. прим.: 2 (ЧЗ№2. – 2)

 

4. 821.09(477)"1991/..."(092)

П78 Про Дмитра Павличка [Текст] : зб. ст. / упоряд. і ред. Д. Пилипчук. – Київ : ВЦ "Просвіта", 2019. – 1040 с. – Бібліогр. в кінці розд.

УДК 821.09(477)"1991/..."(092)

кільк. прим.: 1 (ЧЗ№2. – 1)

 

5. 821.09(477)"1991/..."(092)

Н44 Незрадлива совість України. Борис Олійник: спогади, статті, інтерв'ю, поезії [Текст] / ред.: П. П. Толочко, Н. В. Костенко, П. М. Рудяков, Д. С. Бураго. – Київ : ВД Дмитра Бураго, 2018. – 268 с. : фото. – З автографом авторів.

Автограф: Бібліотеці Полтавського національного педагогічного університету в день шани великому поету України Б. Олійника. Крим 24.04.2019 р. Автори.

УДК 821.09(477)"1991/..."(092)

кільк. прим.: 1 (ЧЗ№2. – 1)

 

6. 821.09(477)(092)

Д66 Василь Доманицький: особистість і науково-творча спадщина [Текст] : зб. праць учасників наук. семінару, проведеного з нагоди 100-річчя від часу смерті вченого, (14-15 верес. 2010 р.) / Черкаський нац. ун-т імені Богдана Хмельницького, Осередок Наук. т-ва Шевченка в Черкасах. – Черкаси : Вид. Чабаненко Ю.А., 2011. – 222 с. – Бібліогр. в кінці розд.

УДК 821.09(477)(092)

кільк. прим.: 1 (Н/а. – 1)

 

7. 821.09(477)

Б90 Будеш, батьку, панувати [Текст] : матеріали краєзнавчих читань, присвячених 250-й річниці від дня народження І. П. Котляревського, 4-5 вересня 2019 р. / упоряд. М. А. Федорова, М. А. Влезько ; Полтав. обл. універсальна наук. бібліотека імені І. П. Котляревського. – Полтава : АСМІ, 2019. – 228 с. : іл. – Бібліогр.: в кінці ст.

УДК 821.09(477)"18/1917"(092)

кільк. прим.: 1 (ЧЗ№2. – 1)

 

8. 821.09(477)"18/1917"(092)

К68 Вл. Короленко і Полтава [Текст] : путівник / ав.-упоряд. Л. Ольховська ; Упр. культури виконавчого комітету Полтав. міської ради. – Полтава : ФОП Говоров С. В., 2010. – 40 с. : іл. – (Полтава туристична).

УДК 821.09(477)"18/1917"(092)

кільк. прим.: 1 (Н/а. – 1)

 

9. 83.3(2=Рус)5-8

Т29 Тезисы докладов I Гоголевских чтений [Текст] / отв. Н. В. Хоменко, Полтав. гос. пед. ин-т им. В. Г. Короленко. – Полтава, 1982. – 115 с.

УДК 821.09(470+571)".../1917"(092)

кільк. прим.: 1 (ВРК. – 1)

 

10. 821(477)

Б90 Бузина О.

Вурдалак Тарас Шевченко, или Поддельный Кобзарь [Текст] / О. Бузина ; Третье изд. – Киев : Арий, 2010. – 288 с. : ил. – Библиогр.: 280–283.

УДК 821.09(477)"18/1917"(092)

кільк. прим.: 1 (Н/а. – 1)

 

11. 821.09(477)

К56 Ковалів Ю. І.

Історія української літератури: кінець ХІХ - поч. ХХІ ст. [Текст] : підручник : у 10 т. Т. 6 : На розламах міжвоєнного двадцятиліття / Ю. І. Ковалів. – Київ : Академія, 2019. – 528 с. – (Альма-матер). – Бібліогр.: с. 520–527 (153 назви).

УДК 821.09(477)(075.8)

кільк. прим.: 1 (ЧЗ№2. – 1)

 

12. 821.09(100)

К64 Конєва Т. М.

Нова західноєвропейська драма межі ХІХ-ХХ ст. [Текст] : навч.-метод. посіб. для студ. ф-ту філол. та журналістики / Т. М. Конєва ; Полтав. нац. пед. ун-т імені В. Г. Короленка, Каф. світової літ. – Полтава : Сімон, 2019. – 110 с.

УДК 821.09(100)"1917/..."(072.8)

кільк. прим.: 2 (ВРК. – 1, ЧЗ№2. – 1)

 

13. 821.09(470+571)

К78 Кралюк П.

Таємний агент Микола Гоголь або про що розповідає "Тарас Бульба" [Текст] : нарис / П. Кралюк. – Львів : Вид-во Старого Лева, 2016. – 176 с.

УДК 821.09(470+571)".../1917"(092)

кільк. прим.: 1 (ЧЗ№2. – 1)

 

14. 821.09(477)

Л13 Лавський Я.

Іронія. Історія. Геополітика. Польсько-українські літературні студії [Текст] = Ironia. Historia. Geopolityka : монографія / Я. Лавський ; пер. з пол. І. Шевченко ; Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка, Ін-т філології, Каф. полоністики, Ін-т літ. імені Т. Г. Шевченка. – Київ : Талком, 2018. – 366 с. : іл. – (Київські полоністичні студії ; т. ХХХІІІ). – Бібліогр. в підрядк. прим.

УДК 821.09(477)+821.09(438)

кільк. прим.: 1 (Н/а. – 1)

 

15. 821.09(477)"1917/1991"

Н17 Наєнко М. К.

Озон зарубіжжя [Текст] / М. К. Наєнко. – Київ : ВД Освіта України, 2019. – 304 с. : іл. – З автографом автора.

Автограф: Науковій бібліотеці Полтавського національного педагогічного університету імені Володимира Короленка. Автор М. Наєнко 05.07.2019 р..

УДК 821.09(477)"1917/1991"

кільк. прим.: 1 (Н/а. – 1)

 

16. 821.09(477)

Н34 Нахлік Є.

Іван Котляревський у рецепції Івана Франка [Текст] : до 250-річчя від дня народження першого класика нової української літератури / Є. Нахлік ; НАН України, ДУ "Інститут Івана Франка". – Львів, 2019. – 191 с. – (Серія "Іван Франко і діячі української культури, науки та мистецтва (ХІХ - початок ХХ століття)" ; вип. 1).

УДК 821.09(477)(092)

кільк. прим.: 5 (ЧЗ№2. – 1, Н/а. – 4)

 

17. 821.09(477)(072.3)

П12 Павлів І.

Уроки української літератури для 11 класу (ІІ семестр) [Текст]. Ч. 3 / І. Павлів. – Київ : Дивослово, 2020. – 52 с. : іл. – (Бібліотечка "Дивослова" ; № 1 (176)). – На обкл. авт. не вказаний.

УДК 821.09(477)(072.3)

кільк. прим.: 1 (ЧЗ№2. – 1)

 

18. 821.09(477)(03)

П50 Поліщук В.

Літературна енциклопедія Черкащини [Текст] : А-Б / В. Поліщук. – Черкаси : Видавець Чабаненко, 2019. – 122 с.

УДК 821.09(477)(03)

кільк. прим.: 1 (Н/а. – 1)

 

19. 82.02

Р32 Рева Л. В.

Неореалізм: дискурс теорій та художніх ідей (на матеріалі української та російської літератури і критики) [Текст] : монографія / Л. В. Рева. – Київ : ВД Дмитра Бураго, 2011. – 344 с. – Бібліогр. в підрядк. прим.

УДК 82.02

кільк. прим.: 1 (ЧЗ№2. – 1)

 

20. 821.09(100)(072.3)

Р49 Рибальченко В. В.

Твори сучасних дитячих письменників на уроках зарубіжної літератури. 5-6 класи [Текст] / В. В. Рибальченко. – Харків : Основа, 2019. – 112 с. – (Бібліотека журналу "Зарубіжна література в школі" ; вип. 11 (23)).

УДК 821.09(100)(072.3)

кільк. прим.: 1 (ЧЗ№2. – 1)

 

21. 821.09(47+57)

Ч-60 Чикиль М. Ю.

Вербализация оценочных значений в текстах русской детской литературы (на материале произведений В. Драгунского, Н. Носова, Г. Остера, Э. Успенского [Текст] : монография / М. Ю. Чикиль ; Бердянский гос. пед. ун-т. – Бердянск, 2012. – 204 с. – Библиогр.: с. 178–203.

УДК 821.09(47+57)"1917/1991"

кільк. прим.: 1 (Н/а. – 1)

 

22. 821.09(470+571)

Ш51 Шестакова Э. Г.

Оксюморон как категория поэтики (на материале русской поэзии ХIX- первой трети ХХ века) [Текст] : монография / Э. Г. Шестакова. – Донецк : Норд-Пресс, 2009. – 210 с. – (Библиогр.: с. 197-209).

УДК 821.09(470+571)".../1917"

кільк. прим.: 1 (Н/а. – 1)

 

Загальна кількість примірників: 28

Художня література

Місця збереження документів:

Х/а - Художній абонемент

ВРК - Відділ рідкісної книги

 

1. 821(477)-34

К14 Казки про богатирів [Текст]. – Харків : ТОВ "Septima", 2005. – 255 с. – (В гостях у казки).

УДК 821(477)-34

кільк. прим.: 1 (Х/а. – 1)

 

2. 821(477.53)

Н12 На паралелі мрій [Текст] : літературно-мистецьке видання / Полтав. нац. пед. ун-т імені В. Г. Короленка. – Полтава : Полавський літератор, 2014. – 96 с.

УДК 821(477.53)

кільк. прим.: 1 (ВРК. – 1)

 

3. 821(477)-93

П45 Подорож у країну ввічливості [Текст] : оповідання, казки, вірші / упоряд. Г. М. Кирпа. – Харків : Белкар-книга, 2018. – 48 с. : іл. – (Веселка).

УДК 821(477)-93

кільк. прим.: 1 (Х/а. – 1)

 

4. 821(100)

Ч-20 Чарівні казки [Текст]. – Харків : ТОВ "Septima", 2005. – 256 c.

УДК 821(100)-93-343

кільк. прим.: 1 (Х/а. – 1)

 

5. 821(100)"4/17"

М67 Митці минулих епох очима їхніх сучасників (початок ХVII- середина ХІХ століття) [Текст] / авт.-уклад. І. Цебрій. – Полтава : Формат+, 2019. – 84 с.

УДК 821(100)"4/17"

кільк. прим.: 2 (ВРК. – 1, Х/а. – 1)

 

6. 821(410)

A93 Austen J.

Persuasion [Текст] / J. Austen. – Kyiv : Znannia, 2019. – 304 p. – (English Library).

УДК 821(410)

кільк. прим.: 1 (Х/а. – 1)

 

7. 821(477)

B24 Barka V.

Der gelbe furst [Текст] / V. Barka. – Kyjiw : Jaroslawiw Wal, 2009. – 328 с.

УДК 821(477)"1917/1991"

кільк. прим.: 1 (Х/а. – 1)

 

8. 821(410)

M82 Montgomery L. M.

A Tangled Web [Текст] / L. M. Montgomery. – Kyiv : Znannia, 2020. – 398 p. – (American Library).

УДК 821(410)

кільк. прим.: 1 (Х/а. – 1)

 

9. 821(477.53)

А86 Артюшенко Т. І.

Мереживо днів [Текст] : поетична збірка / Т. І. Артюшенко ; ред. авт., комп. верстка О. І. Сизонова. – Хорол : Хорольська друкарня, 2019. – 354 с.

УДК 821(477.53)

кільк. прим.: 1 (Х/а. – 1)

 

10. 821(477.53)

А86 Артюшенко Т. І.

Полум'я пам'яті [Текст] : проза / Т. І. Артюшенко. – Хорол : Хорольська друкарня, 2019. – 76 с. : іл.

УДК 821(477.53)

кільк. прим.: 1 (Х/а. – 1)

 

11. 821(73)

Б87 Бредбері Р.

Кульбабове вино [Текст] / Р. Бредбері ; пер. з англ. В. Митрофанова. – Тернопіль : Навчальна книга - Богдан, 2015. – 328 с. – (Горизонти фантастики).

УДК 821(73)

кільк. прим.: 1 (Х/а. – 1)

 

12. 821(410)

Б88 Бронте Э.

Грозовой перевал [Текст] : роман / Э. Бронте ; пер. з англ. Н. Рогова. – Харьков : Клуб Семейного Досуга, 2018. – 416 с. – (Шедевры мировой классики).

УДК 821(410)

кільк. прим.: 1 (Х/а. – 1)

 

13. 821(477)"1991/..."

Б90 Бузина О.

Верните женщинам гаремы [Текст] : рассказы / О. Бузина. – Изд. 4-е, испр. и доп. – Киев : Арий, 2010. – 256 с.

УДК 821(477)"1991/..."

кільк. прим.: 1 (Х/а. – 1)

 

14. 821(477)

В49 Виноградов О.

Слово Майдана [Текст] / О. Виноградов. – Киев : Издатель Корбуш, 2014. – 528 с. : ил. – Текст укр., рос.

УДК 821(477)"1991/..."

кільк. прим.: 1 (Х/а. – 1)

 

15. 821(470+571)

В57 Владимирская А.

Игра навылет [Текст] / А. Владимирская, П. Владимирский. – Харьков ; Белгород : Клуб Семейного Досуга, 2008. – 320 с.

УДК 821(470+571)"1991/..."

кільк. прим.: 1 (Х/а. – 1)

 

16. 821(470+571)

В57 Владимирская А.

Грязные деньги [Текст] : роман / А. Владимирская, П. Владимирский. – Харьков ; Белгород : Клуб Семейного Досуга, 2013. – 320 с.

УДК 821(470+571)"1991/..."

кільк. прим.: 1 (Х/а. – 1)

 

17. 821(477.53)

В61 Вовкодав С.

Ріка життя [Текст] : вірші для дітей серед. і ст. шк. віку та їхніх батьків / С. Вовкодав. – Полтава : Полтавський літератор, 2017. – 104 с. : іл.

УДК 821(477.53)

кільк. прим.: 1 (Х/а. – 1)

 

18. 821(477)

В75 Воронина Л.

Таємне Товариство Боягузів, або Засіб від переляку №9 [Текст] : повість / Л. Воронина ; худож. Володимир Штанко. – Київ : Знання, 2020. – 128 с. : іл.

УДК 821(477)"1991/..."

кільк. прим.: 1 (Х/а. – 1)

 

19. 821(477)

В75 Воронина Л.

Таємне Товариство Блазнів, або Балансування на краю прірви [Текст] : повість / Л. Воронина ; худож. Володимир Штанко. – Київ : Знання, 2019. – 144 с. : іл. – (Серія книг про Таємні Товариства).

УДК 821(477)"1991/..."

кільк. прим.: 1 (Х/а. – 1)

 

20. 821(477)

В75 Воронина Л.

Таємне Товариство Брехунів, або Пастка для синьоморда [Текст] : повість / Л. Воронина ; худож. Володимир Штанко. – Київ : Знання, 2019. – 136 с. : іл.

УДК 821(477)"1991/..."

кільк. прим.: 1 (Х/а. – 1)

 

21. 821(477)

В75 Воронина Л.

Таємне Товариство Ботанів, або Екстрим на горі Підстава [Текст] : повість : для дітей серед. шк. віку / Л. Воронина ; худож. Володимир Штанко. – Київ : Знання, 2020. – 141 с. : іл. – (Серія книг про Таємні Товариства).

УДК 821(477)"1991/..."

кільк. прим.: 1 (Х/а. – 1)

 

22. 821(73)

Г18 Гамильтон Л.

Этрусская химера [Текст] : роман / Л. Гамильтон ; пер. с англ. Ю. Р. Соколова. – Москва : Вече, 2008. – 320 с. – (Clio-детектив).

УДК 821(73)

кільк. прим.: 1 (Х/а. – 1)

 

23. 821(477.53)

Г61 Голобородько Т. А.

Не згасай, моя зоре любові... [Текст] : поезії / Т. А. Голобородько. – Полтава : Дивосвіт, 2010. – 48 с.

УДК 821(477.53)

ББК 84(4УКР-4ПОЛ)

кільк. прим.: 1 (Х/а. – 1)

 

24. 821(477)

Г69 Горицька Г.

Остр(і)в [Текст] : романи / Г. Горицька. – Харків : Фоліо, 2016. – 525 с. – Текст укр., рос.

УДК 821(477)"1991/..."

кільк. прим.: 1 (Х/а. – 1)

 

25. 821(477)

Г69 Горицька Г.

Ленд Крузер двохсотка [Текст] / Г. Горицька. – Київ : Український пріоритет, 2014. – 120 с.

УДК 821(477)"1991/..."

кільк. прим.: 1 (Х/а. – 1)

 

26. 821(450)

Д19 Данте А.

Божественная комедия [Текст] / А. Данте ; пер. с ит. О. Чюминой. – Санкт-Петербург : Азбука, 2013. – 544 с. – (Мировая классика).

УДК 821(450)

кільк. прим.: 1 (Х/а. – 1)

 

27. 821(477)

Д67 Дончанка О.

Душа восстанет из руин! [Текст] / О. Дончанка. – Полтава : ФОП Говоров С. В., 2019. – 40 с.

УДК 821(477)"1991/..."

кільк. прим.: 1 (Х/а. – 1)

 

28. 821(477)

Ж87 Жулинський М.

Акордеон [Текст] : роман / М. Жулинський. – Київ : Укр. письменник, 2018. – 88 с. – Пам'яті Івана Драча.

УДК 821(477)"1991/..."

кільк. прим.: 1 (Х/а. – 1)

 

29. 821(477.53)

К19 Канівець З.

Поза часом (замальовки) [Текст] / З. Канівець. – Полтава : ПОІППО, 2018. – 147 с. – З автографом автора.

Автограф: Шановному Миколі Івановичу з почуттям поваги і захоплення від автора - колишньої Вашої студентки. PS На тепле прочитання.

УДК 821(477.53)

кільк. прим.: 1 (Х/а. – 1)

 

30. 821(477)"1991/..."

К38 Кідрук М.

Не озирайся і мовчи [Текст] : роман / М. Кідрук. – Харків : Клуб Сімейного Дозвілля, 2018. – 512 с.

УДК 821(477)"1991/..."

кільк. прим.: 1 (Х/а. – 1)

 

31. 821(73)

К38 Кіз Д.

П'ята Саллі [Текст] : роман / Д. Кіз ; пер. з англ. В. Куча. – друге вид. – Харків : Клуб Сімейного Дозвілля, 2019. – 352 с.

УДК 821(73)

кільк. прим.: 1 (Х/а. – 1)

 

32. 821(410)

К47 Кларк А.

Буря на Солнце [Текст] / А. Кларк, Б. Стивен ; пер. с англ. О. Буйвола. – Харьков ; Белгород : Клуб Семейного Досуга, 2012. – 381 с.

УДК 821(410)

кільк. прим.: 1 (Х/а. – 1)

 

33. 821(477)

К59 Кокотюха А.

Біла ніч [Текст] / А. Кокотюха. – Харків : Клуб Сімейного Дозвілля, 2017. – 288 с.

 

.

УДК 821(477)"1991/..."

кільк. прим.: 1 (Х/а. – 1)

 

34. 821(477)

К61 Коломієць О.

Завтра - Помпея [Текст] : незакінчена п'єса / О. Коломієць. – Лохвиця, 2019. – 50 с.

УДК 821(477)"1917/1991"

кільк. прим.: 1 (Х/а. – 1)

 

35. 821(477)

К67 Корній Д.

Зірка для тебе [Текст] : роман / Д. Корній ; поетичне оздоблення Л. Долик, передм. О. Хвостової. – 3-тє вид., стереотип. – Харків : Клуб Сімейного Дозвілля, 2016. – 304 с. – (Коронація слова).

УДК 821(477)"1991/..."

кільк. прим.: 1 (Х/а. – 1)

 

36. 821(477)".../1917"

К73 Котляревський І. П.

Енеїда [Текст] / І. П. Котляревський ; ред., упоряд. М. Кульчинський ; Просвітницька книгозбірня, Кн. № 15 ; Полтав. обл. об'єднання Всеукр. т-ва "Просвіта" ім. Тараса Шевченка. – Полтава : РІК, 2019. – 168 с.

УДК 821(477)".../1917"

кільк. прим.: 1 (Х/а. – 1)

 

37. 821(81)

К77 Коэльо П.

Алхимик [Текст] / П. Коэльо. – Киев : София, 2002. – 208 с.

УДК 821(81)

кільк. прим.: 1 (Х/а. – 1)

 

38. 821(410)

К85 Кристи А.

И в трещинах зеркальный круг [Текст] / А. Кристи ; пер. с англ. М. А. Загота. – Москва : Эксмо, 2013. – 256 с. – (Детективный клуб Агаты Кристи).

УДК 821(410)

кільк. прим.: 1 (Х/а. – 1)

 

39. 821(410)

К85 Кристи А.

Объявлено убийство [Текст] / А. Кристи ; пер. с англ. Т. Шишовой. – Москва : Эксмо, 2013. – 256 с. – (Детективный клуб Агаты Кристи).

УДК 821(410)

кільк. прим.: 1 (Х/а. – 1)

 

40. 821(410)

К85 Кристи А.

Труп в библиотеке [Текст] / А. Кристи ; пер. с англ.: Л. А. Обуховой, Г. П. Костиной. – Москва : Эксмо, 2013. – 256 с. – (Детективный клуб Агаты Кристи).

УДК 821(410)

кільк. прим.: 1 (Х/а. – 1)

 

41. 821(410)

К85 Кристи А.

Дело смотрительницы [Текст] / А. Кристи ; пер. с англ. М. В. Тарасова. – Москва : Эксмо, 2014. – 256 с. – (Детективный клуб Агаты Кристи).

УДК 821(410)

кільк. прим.: 1 (Х/а. – 1)

 

42. 821(477)

Л63 Лис В. С.

Діва Млинища [Текст] : роман / В. С. Лис. – 2-ге вид. – Харків : Клуб Сімейного Дозвілля, 2018. – 368 с.

УДК 821(477)"1991/..."

кільк. прим.: 1 (Х/а. – 1)

 

43. 821(477)

Л63 Лис В. С.

Камінь посеред саду [Текст] : роман / В. С. Лис. – Харків : Клуб Сімейного Дозвілля, 2015. – 256 с.

УДК 821(477)"1991/..."

кільк. прим.: 1 (Х/а. – 1)

 

44. 821(477)

Л63 Лис В. С.

В'язні зеленої дачі [Текст] : роман / В. С. Лис. – Харків : Клуб Сімейного Дозвілля, 2019. – 272 с.

УДК 821(477)"1991/..."

кільк. прим.: 1 (Х/а. – 1)

 

45. 821(477)

Л81 Лоцман Р.

Диво-Лад. Пісні та вірші [Текст] / Р. Лоцман. – Корсунь-Шевченківський : Видавець І. В. Майданченко, 2018. – 54 с. : іл.

УДК 821(477)"1991/..."

кільк. прим.: 1 (Х/а. – 1)

 

46. 821(477)

Л93 Любка А.

Саудаде [Текст] / А. Любка. – Чернівці : Книги - ХХІ : Meridian Czernowiz, 2017. – 192 c.

УДК 821(477)"1991/..."

кільк. прим.: 1 (Х/а. – 1)

 

47. 821(477)

М18 Маланюк Є.

Вибрані вірші, есе, статті [Текст] / Є. Маланюк ; упоряд. текстів та прим. М. Кульчинського. – Полтава : ТОВ "Рік", 2013. – 216 с.

УДК 821(477)"1917/1991"

кільк. прим.: 1 (Х/а. – 1)

 

48. 821(477)

М34 Матіос М.

Щоденник страченої [Текст] : психологічна розвідка / М. Матіос. – Львів : Піраміда, 2005. – 192 с.

УДК 821(477)"1991/..."

кільк. прим.: 1 (Х/а. – 1)

 

49. 821(477)

М50 Мензатюк З. З.

Ангел Золоте Волосся [Текст] : повість : для середнього шк. віку / З. З. Мензатюк ; худож. К. Лавро. – Київ : Знання, 2019. – 128 с. : іл. – (Скарби: молодіжна серія).

УДК 821(477)"1991/..."

кільк. прим.: 1 (Х/а. – 1)

 

50. 821(410)

М77 Монтгомері Л.

Заплутане павутиння [Текст] : роман / Л. Монтгомері ; пер. з англ. О. Фири. – Київ : Знання, 2020. – 400 с. – (American Library).

УДК 821(410)

кільк. прим.: 1 (Х/а. – 1)

 

51. 821(477)"1991/..."

Н43 Неживий О. І.

Вода з колодязя [Текст] / О. І. Неживий. – Полтава : Полтавський літератор, 2019. – 122 с. – З автографом автора.

Автограф: Бібліотеці ПНПУ імені В. Г. Короленка від автора. 2.05.2019 р..

УДК 821(477)"1991/..."

кільк. прим.: 2 (Х/а. – 2)

 

52. 821(470+571)

Н44 Незнанский Ф. Е.

Глаза зверя [Текст] : роман / Ф. Е. Незнанский. – Москва : АСТ : Олимп, 2004. – 348 с. – (Марш Турецкого).

УДК 821(470+571)"1991/..."

кільк. прим.: 1 (Х/а. – 1)

 

53. 821(410)

О-76 Остін Д.

Переконання [Текст] : роман : пер. з англ. / Д. Остін. – Київ : Знання, 2019. – 304 с. – (English Library).

УДК 821(410)

кільк. прим.: 1 (Х/а. – 1)

 

54. 821(477)

П12 Пагутяк Г.

Мій Близький і Далекий Схід [Текст] : повість та есеї / Г. Пагутяк. – Львів : Піраміда, 2009. – 136 с. – (Українська модерна проза).

УДК 821(477)"1991/..."

кільк. прим.: 1 (Х/а. – 1)

 

55. 821(477)-93

П12 Пазинюк М.

Господарство бабусі Ганнусі [Текст] : книжка-розмальовка / М. Пазинюк ; благодійний фонд "Ти - Ангел". – Київ : FotoMe.ua, 2019. – 23 с. : іл.

УДК 821(477)-93

кільк. прим.: 1 (Х/а. – 1)

 

56. 821(477)"1992/..."

П30 Петренко М. Є.

Я ріс - наче ніс до ікони свічу [Текст] : поезія / М. Є. Петренко. – Львів : СПОЛОМ, 2019. – 128 с. – Вступ. ст. М. Степаненка.

УДК 821(477)"1991/..."

кільк. прим.: 1 (Х/а. – 1)

 

57. 821(477)

П84 Процюк С.

Бийся головою до стіни [Текст] : повість / С. Процюк. – Івано-Франківськ : Дискурсус, 2017. – 126 с.

УДК 821(477)"1991/..."

кільк. прим.: 1 (Х/а. – 1)

 

58. 821(438)

П85 Прус Б.

Лялька [Текст] : роман : у 2 т. Т. 1 / Б. Прус ; пер. з пол. Л. Андрієвської. – Київ : Знання, 2019. – 446 с. – (Голоси Європи).

УДК 821(438)

кільк. прим.: 1 (Х/а. – 1)

 

59. 821(477)-93

П90 Пухнач В. А.

Тарасикова наука [Текст] : оповідання / В. А. Пухнач. – Харків : Белкар-книга, 2018. – 48 с. : іл. – (Веселка).

УДК 821(477)-93

кільк. прим.: 1 (Х/а. – 1)

 

60. 821(477)

Р64 Роздобудько І.

Ранковий прибиральник [Текст] : роман / І. Роздобудько ; 3-тє вид. – Київ : Нора-Друк, 2015. – 158 с. – (Читацький клуб).

УДК 821(477)"1991/..."

кільк. прим.: 1 (Х/а. – 1)

 

61. 821(477.53)

С42 Скалацький К.

Adagio. Вечір [Текст] : поезія / К. Скалацький. – Полтава : АСМІ, 2019. – 119 с.

УДК 821(477.53)

кільк. прим.: 1 (Х/а. – 1)

 

62. 821(477.53)

С42 Скалацький К.

Assunta. Вознесіння [Текст] : поезія / К. Скалацький. – Полтава : АСМІ, 2019. – 135 с.

УДК 821(477.53)

кільк. прим.: 1 (Х/а. – 1)

 

63. 821(477)

С53 Сняданко Н.

Колекція пристрастей, або пригоди молодої українки [Текст] / Н. Сняданко ; передм. А. Ю. Куркова. – Харків : Фоліо, 2006. – 287 с. – (Графіті).

УДК 821(477)"1991/..."

кільк. прим.: 1 (Х/а. – 1)

 

64. 821(73)

С80 Стивенс Ч.

Родная кровь [Текст] / Ч. Стивенс. – Харьков ; Белгород : Клуб Семейного Досуга, 2012. – 398 с.

УДК 821(73)

кільк. прим.: 1 (Х/а. – 1)

 

65. 821(477.53)

С80 Стиркіна Ю. С.

Малявки міської мавки [Текст] : вірші / Ю. С. Стиркіна. – Київ : Друкарський двір Олега Федорова, 2018. – 424 с. : іл. – З автографом автора.

Автограф: Улюбленому університету від випускниці, викладачки, автора з любов'ю і величезною повагою Ю. Стиркіна. 2.12.19.

УДК 821(477.53)

кільк. прим.: 1 (ВРК. – 1)

 

66. 821(477)

С91 Сухомлинський В. О.

Вогник у вікні [Текст] : оповідання, казки / В. О. Сухомлинський. – Харків : Белкар-книга, 2018. – 68 с. : іл. – (Веселка).

УДК 821(477)"1917/1991"

кільк. прим.: 1 (Х/а. – 1)

 

67. 821(477)

Т16 Талан С.

Согретые солнцем [Текст] : роман / С. Талан. – Харьков : Клуб Семейного Досуга, 2019. – 320 с.

УДК 821(477)"1991/..."

кільк. прим.: 1 (Х/а. – 1)

 

68. 821(477)

Т16 Талан С.

Мы всегда были вместе [Текст] : роман / С. Талан. – Харьков : Клуб Семейного Досуга, 2019. – 224 с.

УДК 821(477)"1991/..."

кільк. прим.: 1 (Х/а. – 1)

 

69. 821(477)

Т16 Талан С.

Помилка [Текст] : роман / С. Талан. – Харків : Клуб Сімейного Дозвілля, 2018. – 334 с.

УДК 821(477)"1991/..."

кільк. прим.: 1 (Х/а. – 1)

 

70. 821(477)"1991/..."

Т45 Тітов Ю.

Голосом серця. Лірика [Текст] / Ю. Тітов. – Київ : ПУСЬСАРИ, 2019. – 248 с. : портр.

УДК 821(477)"1991/..."

кільк. прим.: 1 (Х/а. – 1)

 

71. 821(470+571)

Т58 Топильская Е.

Белое, черное, алое ... [Текст] / Е. Топильская. – Санкт-Петербург : Нева, 2003. – 448 с.

УДК 821(470+571)"1991/..."

кільк. прим.: 1 (Х/а. – 1)

 

72. 821(477)"1992/..."

Т86 Тур-Коновалов К.

Крути 1918 [Текст] : кінороман / К. Тур-Коновалов. – Харків : Клуб Сімейного Дозвілля, 2018. – 224 с.

УДК 821(477)"1991/..."

кільк. прим.: 1 (Х/а. – 1)

 

73. 821(470+571)

У80 Устинова Т.

Хроника гнусных времен [Текст] : роман / Т. Устинова. – Москва : Эксмо, 2003. – 416 с. – (Первая среди лучших).

УДК 821(470+571)"1991/..."

кільк. прим.: 1 (Х/а. – 1)

 

74. 821(477)

Ф48 Фіалко Н.

Дві обручки [Текст] : роман / Н. Фіалко. – Харків : Клуб Сімейного Дозвілля, 2019. – 336 с.

УДК 821(477)"1991/..."

кільк. прим.: 1 (Х/а. – 1)

 

75. 821(430)

Ф99 Фюман Ф.

Пісня про Нібелунгів [Текст] : для серед. та ст. шк. віку / Ф. Фюман ; пер. з нім. М. Настеки ; ред. І. Г. Сидоренко ; мал. О. Коваля, М. Жукова. – Київ : Веселка, 1989. – 160 с. : іл.

УДК 821(430)

кільк. прим.: 1 (Х/а. – 1)

 

76. 821(477)

Ш37 Шевченко Т. Г.

Вірші, поеми [Текст] / Т. Г. Шевченко. – Харків : Аргумент Принт, 2012. – 368 с. – (Українська класична література). – Прим.: с. 351–363.

УДК 821(477)".../1917"

кільк. прим.: 1 (Х/а. – 1)

 

77. 821(73)

Ш42 Шелдон С.

Полночные воспоминания [Текст] : роман / С. Шелдон ; пер. с англ. Т. П. Матц. – Москва : АСТ, 2000. – 384 с.

УДК 821(73)

кільк. прим.: 1 (Х/а. – 1)

 

78. 821(430)

Ш58 Шиллер Ф.

Розбійники [Текст] : п'єса / Ф. Шиллер ; пер. з нім. М. Йогансена. – Київ : Знання, 2020. – 175 с. – (Скарби).

УДК 821(430)

кільк. прим.: 1 (Х/а. – 1)

 

79. 821(477)

Ш66 Шкляр В.

Треба спитати у Бога [Текст] : новели, есеї, спогади / В. Шкляр. – Харків : Клуб Сімейного Дозвілля, 2019. – 320 с.

УДК 821(477)"1991/..."

кільк. прим.: 1 (Х/а. – 1)

 

80. 821(477)

Ш96 Шупта Д.

Кіт-одесит [Текст] : вірші для дітей серед. шк. віку / Д. Шупта. – Одеса : Друк Південь, 2016. – 56 с. : іл. – З автографом автора.

Автограф: Шановним читачам бібліотеки Полтавського педуніверситету. Щиро. Дмитро Шупта. 11.05.2018.

УДК 821(477)"1991/..."

кільк. прим.: 1 (Х/а. – 1)

 

81. 821(47+57)"1917/1991"

Я60 Ян В.

Чингиз-хан ; Спартак [Текст] : роман, повесть / В. Ян. – Москва : Эй-Ди-Лтд, 1994. – 368 с.

УДК 821(47+57)"1917/1991"

кільк. прим.: 1 (Х/а. – 1)

 

Загальна кількість примірників: 83

Географічні науки

Місця збереження документів:

ЧЗ№2 - Читальна зала № 2

ВРК - Відділ рідкісної книги

Н/а - Науковий абонемент

 

1. 913(072.3)

У92 Учнівські дослідження в курсі "Географія: регіони та країни". 10 клас. Африка [Текст] / авт.-уклад. З. В. Філончук. – Харків : Основа, 2019. – 80 с. – (Бібліотека журналу "Географія" ; вип. 11 (191)).

УДК 913(072.3)

кільк. прим.: 1 (ЧЗ№2. – 1)

 

2. 91(072.3)

С60 Солошенко О. В.

Інтегровані уроки географії. 8-9 класи [Текст] / О. В. Солошенко, А. І. Сокальський ; упоряд. Ж. М. Сташко. – Київ : Вид. дім "Перше вересня", 2019. – 120 с. – (Бібліотека "Шкільного світу"). – Бібліогр.: с. 117.

УДК 91(072.3)

кільк. прим.: 1 (ЧЗ№2. – 1)

 

3. 91(072.3)

С76 Стадник О. Г.

Методика навчання географії в школі [Текст] / О. Г. Стадник, В. В. Піткевич. – Харків : Основа, 2019. – 128 с. – (Бібліотека журналу "Географія" ; вип. 12 (192)). – Бібліогр.: с. 125–127.

УДК 91(072.3)

кільк. прим.: 1 (ЧЗ№2. – 1)

 

4. 91(092)

Ш38 Шевчук С. М.

Професор географії Кость Дубняк [Текст] / С. М. Шевчук ; Полтав. нац. пед. ун-т імені В. Г. Короленка. – Полтава : АСМІ, 2019. – 298 с. : іл. – (Землезнання Полтавщини). – Полтавському національному педагогічному університету імені В. Г. Короленка - 105 років.- З автографом автора.

Автограф: Книгозбірні ПНПУ імені В. Г. Короленка щиро і з найкращими побажаннями. Шевчук С. М. 6.02.20 р..

УДК 91(092)

кільк. прим.: 3 (ВРК. – 1, ЧЗ№2. – 1, Н/а. – 1)

 

Загальна кількість примірників: 6

Історичні науки

Місця збереження документів:

Н/а - Науковий абонемент

ЧЗ№2 - Читальна зала № 2

ВРК - Відділ рідкісної книги

Аб. підр - Абонемент підручників

 

1. 94(477.52)

П68 Правознавча спадщина Глухівщини : До 300-ї річниці проголошення Глухова столицею Лівобережної України [Текст] : збірник праць / за заг. ред. Ю. С. Шемшученка ; упоряд. І. Б. Усенко ; Ін-т держави і права ім. В. М. Корецького НАН України, Укр. акад. банківської справи. – Київ : Юридична думка, 2008. – 352 с.

УДК 94(477.52)

кільк. прим.: 1 (Н/а. – 1)

 

2. 94(477)

Ж74 Житиє святаго благовернаго Игоря, князя Черниговского и Киевского: Служба благоверному князю Игорю Черниговскому и Акафист [Текст] / собрал и составил настоятель Свято-Преображенского собора Архимандрит Иона (Пирогов). – Чернигов : ПАо "ПИК "Десна", 2013. – 96 с.

УДК 94(477)"08/11"(092)

кільк. прим.: 1 (Н/а. – 1)

 

3. 94(477.53)

У45 Українська революція 1917-1921 рр. Полтавський вимір. Події. Постаті. Документи [Текст] : у 3 кн. Кн. 3 : Документи. Матеріали. 1919-1921 / упоряд.: Т. В. Воскобійник, В. В. Гудим, В. В. Коротенко, В. В. Кручиненко, Т. П. Пустовіт, В. С. Сушко ; Полтав. обл. держ. адмін., Полтав. обл. рада, Ін-т іст. України НАН України, Держ. архів Полтав. обл. – Полтава : Полтавський літератор, 2019. – 703 с. – 100-річчю Української революції присвячується.

УДК 94(477.53)"1917/1921"

кільк. прим.: 1 (ЧЗ№2. – 1)

 

4. 94(477.53)

С29 Село Жуки - батьківщина літописця Самійла Величка [Текст] : зб. матеріалів Третьої наук. конф., (Полтава, 1 берез. 2019 р.) / ред. кол.: Л. В. Бабенко, С. О. Біляєва, М. М. Кононенко, відп. ред. О. Б. Супруненко ; Центр пам'яткознавства НАН України і Укр. Т-ва охорони пам'яток іст. та культури, Полтав. краєзнавчий музей імені Василя Кричевського. – Київ ; Полтава : ЦП НАН України і УТОПІК, 2019. – 184 с. : іл. – Бібліогр. в кінці ст.

УДК 94(477.53)

кільк. прим.: 1 (Н/а. – 1)

 

5. 94(477)(062)

Н34 Наукові праці історичного факультету Запорізького державного університету [Текст]. Вип. 46 / Запорізький нац. ун-т. – Запоріжжя : ЗНУ, 2016. – 406 с. – На пошану професора Федора Григоровича Турченка з нагоди ювілею.

УДК 94(477)(062)

кільк. прим.: 1 (Н/а. – 1)

 

6. 94(477)(062)

В63 Воєнна історія Середньої Наддніпрянщини [Текст] : наук. зб. : матеріали Всеукр. наук. військово-іст. конф., (Київ, 15 берез. 2012 р.) / під заг. ред. В. В. Карпова ; Нац. військово-іст. музей України, Нац. ун-т оборони України, Ін-т іст.освіти Нац. пед. ун-т імені М. П. Драгоманова. – Київ, 2012. – 809 с. : іл. – Бібліогр. в кінці ст.

УДК 94(477)(062)

кільк. прим.: 1 (Н/а. – 1)

 

7. 94(477)(062)

Ч-52 Четверті Череванівські наукові читання [Текст] : збірник наук. ст. за матеріалами Всеукр. наук. конф. (до 100-річчя з часу створення історико-філол. ф-ту в Полтаві), 25-26 жовтня 2018 року / Полтав. нац. пед. ун-т імені В. Г. Короленка. – Полтава : ПНПУ імені В. Г. Короленка, 2019. – 258 с. – Бібліогр.: в кінці ст.

УДК 94(477)(062)

кільк. прим.: 1 (ВРК. – 1)

 

8. 94(477)(075.8)

Б77 Бойко О. Д.

Історія України [Текст] : підручник / О. Д. Бойко. – 7-е вид., стер. – Київ : Академія, 2018. – 720 с. – (Альма-матер). – Бібліогр.: с. 715–717.

УДК 94(477)(075.8)

ББК 63.3(4Укр)я73

кільк. прим.: 1 (Аб. підр. – 1)

 

9. 94(477)

Б87 Брехуненко В.

Україна й українці. Ім'я як поле битви [Текст] / В. Брехуненко ; НАН України, Ін-т укр. археографії та джерелознавства ім. М. С. Грушевського ; Нац. музей Голодомору-геноциду, Ін-т дослідж. Голодомору. – Київ, 2020. – 270 с. : іл.

УДК 94(477)

кільк. прим.: 1 (Н/а. – 1)

 

10. 94(477)

К72 Костомаров Н. И.

Преемники Богдана Хмельницкого [Текст] / Н. И. Костомаров ; Укр. Акад. русистики. – Киев : Радуга, 2007. – 208 с. – (История Украины в исторических исследованиях, документах и воспоминаниях современников). – К 190-летию со дня рождения Н. И. Костомарова.

УДК 94(477)"1648/179"(092)

кільк. прим.: 1 (Н/а. – 1)

 

11. 94(477)

К84 Круглов А.

Холокост в Украине: Рейхскомиссариат "Украина", Губернаторство "Транснистрия" [Текст] : монография / А. Круглов, А. Уманский, И. Щупак. – Днипро : Укр. ин-т изучения Холокоста "Ткума"; ЧП "Лира ЛТД", 2016. – 564 с. : ил., карты. – (Академическая серия "Украинская библиотека Холокоста").

УДК 94(477)"1939/1945"

кільк. прим.: 1 (Н/а. – 1)

 

12. 94(477)(072.3)

М74 Мокрогуз О. П.

Роль медіа у формуванні критичного мислення на уроках історії України. 8 клас [Текст] / О. П. Мокрогуз. – Харків : Основа, 2019. – 78 с. : іл. – (Бібліотека журналу "Історія та правознавство" ; вип. 11 (191)).

УДК 94(477)(072.3)

кільк. прим.: 1 (ЧЗ№2. – 1)

 

13. 94(100)(072.3)

М74 Мокрогуз О. П.

Роль медіа у формуванні критичного мислення на уроках всесвітньої історії. 8 клас [Текст] / О. П. Мокрогуз. – Харків : Основа, 2019. – 93 с. : іл. – (Бібліотека журналу "Історія та правознавство" ; вип. 12 (192)).

УДК 94(100)(072.3)

кільк. прим.: 1 (ЧЗ№2. – 1)

 

14. 94(477.53)

С95 Сидоренко О. В.

Межа вибору. Російсько-радянська каральна система проти полтавців - "остарбайтерів" та колишніх військовополонених в 40-ві роки ХХ століття [Текст] / О. В. Сидоренко. – Полтава : ФОП Болотін А. В., 2015. – 88 с. : іл. – На пошану воїнів АТО - захисників незалежності України. – Бібліогр.: с. 82–86 (93 назви).

УДК 94(477.53)"1939/1945"

кільк. прим.: 1 (Н/а. – 1)

 

15. 94(477)"1991/..."

Ф53 Філіпчук Г.

"Духа не вгашайте!" [Текст] / Г. Філіпчук. – Київ : Всеук. т-во "Просвіта" імені Т. Шевченка, 2015. – 75 с.

УДК 94(477)"1991/..."

кільк. прим.: 1 (Н/а. – 1)

 

16. 94(100)"1939/1945"

Х24 Хастингс М.

Операция "Оверлорд". Как был открыт второй фронт [Текст] / М. Хастингс ; пер. с англ. Е. М. Федотова, ред. и предисл. О. А. Ржешевского. – Москва : Прогресс, 1989. – 470 с. : ил. – З автографом В. Ревегука. – Библиогр.: с. 453–457.

Автограф: Бібліотеці ПНПУ імені В. Г. Короленка. 16.09.2015 р. В. Ревегук.

УДК 94(100)"1939/1945"

кільк. прим.: 2 (Н/а. – 2)

 

Загальна кількість примірників: 17


 

Вітаємо!

Будемо раді Вам допомогти.