Друк

Науково-дослідна лабораторія А. С. Макаренка Полтавського педінституту – перший і єдиний в Україні макаренкознавчий дослідницький підрозділ. Відкрита Міністерством освіти УРСР і Республіканською радою Педагогічної спілки УРСР на базі Полтавського державного педагогічного інституту імені В. Г. Короленка 1 лютого 1985 у зв’язку з підготовкою до 100-річчя з дня народження А. С. Макаренка. Фінансувалася у 1985–1991 Республіканською радою Педагогічної спілки УРСР, у 1991–1994 Міністерством освіти України, з 1994 працювала на громадських засадах. Завідувачі лабораторії: доцент кафедри педагогіки, канд. пед. наук І. Ф. Кривонос (1985–1988), доцент кафедри педагогічної майстерності канд. пед. наук Л. О. Савенкова (1988–1990), завідуюча кафедрою педагогічної майстерності, канд. пед. наук, доц. Л. В. Крамущенко (1990–2000); співробітники лабораторії: І. А. Андрійчук, В. І. Бобрицька, В. В. Зелюк, В. М. Ковтун, М. М. Кулініч, Л. О. Савенкова, І. В. Седакова, К. М. Ширяєва, П. Г. Шудря та ін.

 

Співробітники Науково-дослідної лабораторії А. С. Макаренка Полтавського педінституту: І. Ф. Кривонос, В. В. Зелюк, К. М. Ширяєва, І. А. Андрійчук, 1986–1987 рр.

 

Об’єкт комплексного дослідження – педагогічна спадщина А. С. Макаренка; дослідні теми, над якими працювала лабораторія: “Творче освоєння педагогічної спадщини А. С. Макаренка”, “Дослідження психолого-педагогічних механізмів ефективного виховання підлітків-правопорушників у досвіді А. С. Макаренка”, “Історія української педагогіки в особах. Українські педагоги-подвижники”.

На початку існування лабораторії, її завдання визначалися таким чином:

 1. Розробка наукової біографії А. С. Макаренка;
 2. Визначення теоретичного і практичного значення педагогічної системи А. С. Макаренка в програмі “Учитель”, що створена і реалізується в Полтавському педінституті;
 3. Виявлення основних напрямів розвитку і застосування ідей А. С. Макаренка щодо підвищення якості навчально-виховного процесу в середній і вищій школі в світлі постанови квітневого (1984) Пленуму ЦК КПРС “Про основні напрями реформи загальноосвітньої і професійної школи”;
 4. Надання допомоги в дослідно-експериментальній роботі школам Полтавщини, що пов’язані з педагогічною діяльністю А. С. Макаренка;
 5. Здійснення аналізу закордонного досвіду використання теоретичної спадщини А. С. Макаренка.

В подальшому виокремилися такі напрями діяльності лабораторії:

 1. Робота з педагогічного краєзнавства, пов’язана з вивченням матеріалів життя і діяльності А. С. Макаренка на Полтавщині;
 2. Популяризація спадщини А. С. Макаренка серед педагогів, студентів, викладачів педагогічних ВНЗ;
 3. Вивчення професійних особливостей особистості А. С. Макаренка і пов’язаних з ними педагогічних аспектів його виховної практики.

Головними здобутками лабораторії є:

 1. Розробка макету і тематико-експозиційного плану Державного музею-заповідника А. С. Макаренка в селі Ковалівка під Полтавою; підготовка наукових кадрів для музею, створення фонду архівних матеріалів і документів;
 2. Проведення основної організаційної роботи щодо створення Міжнародної макаренківської асоціації (1991) і постійний організаційний супровід її діяльності (сприяння проведенню в різних країнах міжнародних конференцій асоціації, підтримка наукових зв’язків з макаренкознавцями світу та облік інформації про результати їх діяльності, створення умов для взаєморозуміння між вченими тощо);
 3. Створення Української асоціації Антона Макаренка (1998);
 4. Збір і систематизація великої кількості інформації макаренкознавчого змісту;
 5. Створення універсального багатотисячного каталогу творів А. С. Макаренка та праць про нього;
 6. Створення аудиторії-музею А. С. Макаренка в Полтавському педуніверситеті;
 7. Видавнича діяльність (головні публікації лабораторії: “А. С. Макаренко і Полтавщина”; “А. С. Макаренко і практика сучасних закладів дитячого виховання”; “А. С. Макаренко. Життя і педагогічна діяльність”; “Педагогическое мастерство А. С. Макаренко-воспитателя”; “Педагогическое наследие А. С. Макаренко и современная школа”; “Теорія і практика самоврядування в педагогічній спадщині А. С. Макаренка”; “Формування педагогічної культури в Україні”; “А. С. Макаренко – видатний педагог XX століття”). Лабораторія припинила своє існування влітку 2000.

Пр.: А. С. Макаренко і Полтавщина: Рекомендаційний бібліографічний покажчик / Склали: В. М. Вербицька, М. М. Кулініч; під ред. Л. В. Крамущенко. – Полтава, 1988. – 26 с.; А. С. Макаренко і практика сучасних закладів дитячого виховання: Довід. з досвіду використ. пед. спадщини А. С. Макаренка / Упор. В. І. Бобрицька, В. М. Ковтун, передмова Л. В. Крамущенко. – Полтава, 1991. – 134 с.; К 100-летию со дня рождения А. С. Макаренко. План мероприятий / Сост. И. Ф. Кривонос. – Полтава, 1985. – 24 с.; Педагогическое мастерство А. С. Макаренко-воспитателя : Программа спецкурса для педагогических специальностей высших учебных заведений / Разраб. : Л. В. Крамущенко, И. Ф. Кривонос, Е. Г. Самещенко, В. А. Семиченко, Н. Н. Тарасевич. – Полтава, 1993. – 26 с.; Педагогическое наследие А. С. Макаренко и современная школа : Учеб. план и программа народного университета научно-педагогических знаний / Сост. Л. В. Крамущенко. – К., 1990. – 55 с.; Теория и практика самоуправления в педагогическом наследии А. С. Макаренко: Программа для самообразовательной работы учителей / В. И. Бобрицкая. – Полтава, 1993. – 32 с.; Теорія і практика самоврядування в педагогічній спадщині А. С. Макаренка: Програма для самоосвітньої роботи вчителів / В. І. Бобрицька. – Полтава, 1994. – 30 с.

Літ.: Бородай О. Із штаб-квартирою в Полтаві / О. Бородай // Полтавський вісник. – 1990–1991. – 29 груд. – 4 січ. – № 6. – С. 2; Володимирець В. Макаренківська лабораторія / В. Володимирець // Освіта. – 1991. – 7 трав.; Крамущенко Л. В. Полтавская лаборатория по изучению и пропаганде педагогического наследия А. С. Макаренко / Л. В. Крамущенко // Тезисы Международной научно-практической конференции “Наследие А. С. Макаренко и современность” (10–12 марта 1993 г.) / Рос. акад. образования; Ин-т развития личности, Междунар. макаренковская ассоц. – М., 1993. – С. 90–92; Кривонос І. Макаренківська лабораторія / І. Кривонос // Зоря Полтавщини, 1986. – 17 жовт.; Кривонос І. Наш Макаренко / І. Кривонос // Рад. освіта. – 1985. – 25 жовт.; Лобурец В. Е. Библиографическая работа лаборатории А. С. Макаренко в Полтаве / В. Е. Лобурец, И. В. Седакова // А. С. Макаренко: наследие и современные преобразования в педагогической теории и практике: Матер. Российской науч.-практ. конф. 24–25 марта 1992 г. / Ред. кол. : А. А. Фролов (отв. ред.) и др. ; Нижегород. гос. пед. ин-т им. М. Горького, Ассоциация Антона Макаренко. – Н. Новгород, 1992. – С. 108–109; Сергійко Н. Об’єкт дослідження – А. С. Макаренко / Н. Сергійко // Зоря Полтавщини. – 1987. – 19 квітня.

А. В. Ткаченко,

доктор педагогічних наук, професор кафедри педагогічної майстерності та менеджменту імені І. А. Зязюна
Полтавського національного педагогічного університету імені В. Г. Короленка


 

Вітаємо!

Будемо раді Вам допомогти.