Бібліотека імені Михайла Андрійовича Жовтобрюха – навчальний, науковий, культурно-просвітницький, інформаційно-комунікаційний підрозділ університету. Щорічно за інформаційно-бібліографічними, бібліотечними послугами та сервісами звертається понад 15 000 користувачів.

Положення про Бібліотеку імені М. А. Жовтобрюха Полтавського національного педагогічного університету імені В. Г. Короленка.

Витяг з правил користування бібліотекою педагогічного університету

Читач має право: Отримувати в тимчасове користування наукову, навчальну, художню, довідкову, методичну літературу на абонементах, читальних залах та інших пунктах видачі літератури (кафедральні бібліотеки); користуватися усіма видами довідково-бібліографічного обслуговування; безкоштовно користуватися бібліотечно-інформаційними послугами.

Читач зобов’язаний: Дотримуватися Правил користування бібліотекою; дбайливо ставитися до документів отриманих з фондів бібліотеки; повертати до бібліотеки документи не пізніше встановленого строку. У разі втрати чи пошкодження бібліотечних документів користувач зобов’язаний відшкодувати втрату: примірником того самого видання, якісною копією з нього, виданням рівноцінним за змістом і вартістю (за визначенням бібліотеки), або відшкодувати їхню ринкову вартість. Читач несе відповідальність за втрату чи пошкодження документів з бібліотечного фонду. Вартість пошкоджених чи втрачених видань визначається за цінами, що вказані в облікових документах бібліотеки з урахуванням подальшої індексації її фондів.

Інформація про бібліотеку імені Михайла Андрійовича Жовтобрюха

Понад століття Бібліотека Полтавського національного педагогічного університету імені В. Г. Короленка є невичерпним джерелом знань для студентів, науково-педагогічних працівників, співробітників вишу та науковців, краєзнавців, учителів Полтавського краю.

З відкриттям Полтавського учительського інституту 1914 року розпочала вона своє існування. (http://dspace.pnpu.edu.ua/handle/123456789/14132).
Нині університетська бібліотека носить ім’я відомого в Україні й далеко за її межами мовознавця Михайла Андрійовича Жовтобрюха (1905–1995). (http://dspace.pnpu.edu.ua/handle/123456789/5832).

Бібліотека Михайла Андрійовича Жовтобрюха (далі Бібліотека) є освітньо-науковим, соціокультурним, інформаційно-комунікаційним центром університету. За роки існування має вагомі здобутки і традиції, не зупиняється у своєму розвиткові й має чітко визначені цілі, базовані на формуванні, оновленні, актуалізації багатогалузевого книжкового фонду, електронних інформаційних ресурсів, а також їх ефективного використання, покращення бібліотечно-інформаційного обслуговування й запровадженні новітніх інформаційних технологій.

Універсальний фонд Бібліотеки налічує (на 01.04. 2020 р.) понад 610 000 примірників як на традиційних паперових так і електронних носіях інформації, серед яких:

  • навчальна література – 270355  примірників;
  • наукова – 286146 примірників;
  • вітературно-художня – 53315  примірників;
  • рідкісні та цінні видання – 21466.

Бібліотека щорічно передплачує періодичні видання. Особливою гордістю є читальний зал періодичних видань, який нині налічує 106398 примірників журналів та понад 2 тисячі комплектів газет.

Серед багатогалузевого книжкового багатства зберігається понад 15000 документів пам’яток книжкової культури (перша пол. ХVIII – 30-ті роки ХХ ст.). Також у фонді рідкісних і цінних видань Бібліотеки містяться власні книгозбірні: історика Петра Голубовського, славіста Михайла Жовтобрюха, колекція “Шевченкіана” літературознавця Петра Ротача, книгозбірня академіка Володимира Пащенка, літературознавця Григорія Сивоконя, приватна книжкова колекція доктора порівняльної філології Ігоря Гуріна (США), відомого українського географа, вченого Григорія Коваленка, доктора філологічних наук, професора Миколи Степаненка http://dspace.pnpu.edu.ua/handle/123456789/5677. У фондах Бібліотеки міститься колекція понад півтори тисячі книг із дарчими написами та автографами відомих письменників, педагогів, мовознавців, літературознавців, істориків, громадських діячів. Значна частина книг побачила світ у минулому й позаминулому століттях.

Для послуг користувачів функціонують 4 абонементи та 4 спеціалізовані читальні зали, на 320 посадкових місць. У читальних залах та фойє використовуються технології Wi-Fi. Популярністю у віддалених читачів користуються послуги «Віртуальна довідка» http://lib.pnpu.edu.ua/virtualna-dov, електронна доставка документів (ЕДД) ( Ця електронна адреса захищена від спам-ботів, Вам потрібно включити JavaScript для перегляду ). Бібліотека вишу має власну сторінку в соціальній мережі Facebook.

Для запезпечення інформаційних потреб  в університетській бібліотеці з 2003 р. упроваджено ліцензовану автоматизовану інформаційну бібліотечну систему «УФД / Бібліотека»). Електронна база налічує  497437 бібліографічних записів. Електронний каталог містить тематичні та проблемно-орієнтовані бази даних (20 баз даних). 95% книжкового фонду внесено до електронного каталогу.

З 2013 року функціонує Інституційний репозитарій як відкритий цифровий архів інтелектуальної творчості науковців Полтавського національного педагогічного університету імені В. Г. Короленка – “IRPNPU” (Institutional Repositary of Poltava V.G. Korolenko National Pedagogical University – http://dspace.pnpu.edu.ua), який містить статті з наукових видань вишу, матеріали конференцій, монографії, патенти, навчально-методичні та інші видання. На сьогодні цей мережевий сервіс пропонує користувачам понад 13000 електронних ресурсів. Репозитарій університету зареєстровано та репрезентовано в міжнародних наукових реєстрах (Directory of Open Access Repositories [Open DOAR]; Registry of Open Access Repositories [ROAR]; Open AIRE; Ranking Web of Repositories), що робить його значно доступнішим.

Важливим напрямком роботи бібліотеки є надання вільного доступу до інформації (Open access). Сайт книгозбірні пропонує покликання на безкоштовні наукові бази даних, електронні бібліотеки, колекції журналів, інформаційні портали, пошукові сервіси. У рубриці «Open Аccess» можна ознайомитися з web-ресурсами відкритого доступу (http://lib.pnpu.edu.ua/resursi-merezhi/2026-vidkritij-dostup).

Бібліотека імені М. А. Жовтобрюха концентрує свої зусилля на представленні здобутків наукової спільноти університету в глобальному інформаційному просторі. У травні 2016 року ми приєдналися до інформаційного порталу «Наука України: доступ до знань» (проект Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського) із метою популяризації, підвищення рейтингу та доступності наукових досягнень університету, надання вільного і розширеного доступу до електронних бібліотечно-інформаційних ресурсів за рахунок використання сучасних бібліотечних і веб-технологій.

Спроєктовано стратегічний напрям діяльності з вивчення та впровадження в діяльність бібліотеки методів наукометричного й бібліометричного аналізу. інформаційних потоків. Із 2016 року бібліотека окреслила й випрацьовує новий вектор розвитку інноваційного спрямування з поглиблення інтеграційної взаємодії дослідницької і бібліотечно-бібліографічної діяльності. Започатковано ряд нових послуг, спрямованих на інформаційне забезпечення студентів, магістрантів, аспірантів, молодих учених, професорсько-викладацький склад, співробітників університету в системі наукових комунікацій. Створено сектор інновацій та підтримки наукових досліджень, який організовує діяльність із супроводу університетської науки; вивчення та впровадження в роботу бібліотеки методів наукометричного та бібліометричного аналізу інформаційних потоків, з організації надання вільного доступу до міжнародних електронних баз даних та авторитетних наукометричних БД (Scopus, Web of Science, EBSCO-Host, Spinger, WIlEY та інших). Проводить заходи з оптимізації академічної присутності Полтавського національного педагогічного університету імені В. Г. Короленка у всесвітній Інтернет-мережі, що сприяє інтегруванню наукової спільноти вишу до світового наукового простору (http://lib.pnpu.edu.ua/bibliometrichni-profili-naukovtsiv).

У сучасних реаліях бібліотека імені М. А. Жовтобрюха розширює спектр своїх послуг. Працівниками бібліотеки опановані можливості системи Open Journal Systems (OJS – Відкриті журнальні системи). Розпочато оволодіння потужною інформаційно-технологічною платформою із відкритим кодом – OJS – для інтегрування наукових видань вишу, які є його інтелектуальною власністю, до глобального простору електронних комунікацій. Так, наукові видання університету (http://lib.pnpu.edu.ua/naukovi-vidannja-pnpu) представлено на порталі «Наукова періодика України» (http://journals.uran.ua), що працює на платформі Open Journal Systems.

Під час підготовки високопрофесійного спеціаліста особливого значення набуває питання академічної доброчесності. Бібліотека імені М. А. Жовтобрюха активно долучається до формування академічної культури, проводить семінари, на яких витлумачує принципи академічної доброчесності, правильного цитування джерел, консультує з питань управління бібліографічною інформацією та  використання мереж наукової комунікації, реалізує заходи зі сприяння академічній доброчесності із застосуванням сучасних програмних продуктів та використанням антиплагіатних систем. У бібліотеці встановлена українська ліцензовано антиплагіатна система Unicheck.

Пріоритетним напрямком роботи була й є соціокультурна діяльність, де бібліотека як структурний підрозділ університету сприяє вихованню морально досконалої особистості, пропагує зміст загальнолюдських цінностей, історичної, наукової та культурної спадщини, ідеї національного державотворення, патріотичного виховання. Провідне місце серед форм культурно-просвітницької роботи бібліотеки займає організація відкритих переглядів, оформлення книжково-ілюстративних виставок, які допомагають у розкритті бібліотечних фондів, популяризації кращих творів друку, рекламуванні досягнень університету, а також проведення бесід, бібліографічних оглядів, літературних вечорів, творчих зустрічей, презентацій видань тощо. Інформація про проведені культурно-просвітницькі заходи завжди  відображається на сайті бібліотеки в рубриці “Новини”.

До 100-ліття університету започатковано видання біобібліографічних покажчиків серії “Науковці університету”. Спільно з кафедрами підготовлено та видано такі покажчики: “Володимир Пащенко”, “Юрій Калязін”, “Віктор Лагно”, “Професор Ніна Тарасевич”, “Віктор Ревегук”, “Марина Вікторівна Гриньова”, “Григорій Левченко”, “Олександр Руденко”, “Професор Микола Степаненко”, “Олександр Єрмак”, “Жученко Володимир Семенович”, “Валентина Титаренко”, “Григорій Джурка” (http://dspace.pnpu.edu.ua/handle/123456789/1744).

З нагоди 105-літнього ювілею Полтавського педагогічного (1914–2019) та з 105-ї річниці від дня заснування бібліотеки вишу започатковано видання нової інформаційно-бібліографічної серії «Книжкові колекції». Першим випуском цієї серії стала «Книжкова колекція Михайла Андрійовича Жовтобрюха: каталог», у фондах якої й зберігається (з 1975 р.) особиста книгозбірня відомого українського мовознавця Михайла Андрійовича Жовтобрюха (1905–1995) (http://dspace.pnpu.edu.ua/handle/123456789/13020).

Колектив бібліотеки систематично й натхненно працює в напрямі формування, оновлення, актуалізації книжкового фонду та ефективного його використання, покращення бібліотечно-інформаційного обслуговування користувачів, запровадження новітніх інформаційних технологій і бібліотечних послуг.  Нині у бібліотеці працює 30 спеціалістів.


 

Вітаємо!

Будемо раді Вам допомогти.