Бюлетень нових надходжень Завантажити у форматі PDF

Місця збереження документів:

Н/а - Науковий абонемент

ЧЗ№2 - Читальна зала № 2

ЧЗ№4 - Читальна зала № 4

РК - Праці ПНПУ

 

1. 271.4

F27 Father Kovch's Ark [Текст]. – Kyiv, 2017. – 144 p. : il.

УДК 271.4

кільк. прим.: 1 (Н/а. – 1)

 

2. 159.922.76

Б24 Барбера М. Л.

Детский аутизм и вербально-поведенческий подход (The Verbal Behavior Approach). Обучение детей с аутизмом и связанными растройствами [Текст] / М. Л. Барбера, Т. Расмуссен ; пер. с англ. Д. Г. Сергеева ; предисл. М. Санд-берга. – 2-е изд. – Екатеринбург : Рама Паблишинг, 2017. – 304 с. – Имен. указ.: с. 290–291 ; Предм. указ.: с. 292-303.

УДК 159.922.76

кільк. прим.: 1 (Н/а. – 1)

 

3. 316.32

Б29 Бауман З.

Глобалізація. Наслідки для людини і суспільства [Текст] / З. Бауман ; пер. з англ. І. Андрущенка. – Київ : Вид. дім "Києво-Могилянська академія", 2008. – 110 с. – (Актуальні світові дискусії). – Імен. покажч.: с. 108-109.

УДК 316.32

кільк. прим.: 1 (Н/а. – 1)

 

4. 327(73)

Б58 Бжезінський З.

Вибір: світове планування чи світове лідерство [Текст] / З. Бжезінський ; пер. з англ. А. Іщенка. – Київ : Вид. дім "Києво-Могилянська академія", 2006. – 203 с. – (Актуальні світові дискусії). – Покажчик: с. 198-203.

УДК 327(73)

кільк. прим.: 1 (Н/а. – 1)

 

5. 016:929]:908(477.53)

Б61 Білоусько Олександр [Текст] : бібліогр. покажч. / уклад.: М. А. Федорова, Г. А. Дідусенко ; Полтав. обл. універсальна наук. бібліотека імені І. П. Котляревського. – Полтава : АСМІ, 2021. – 232 с. : іл. – (Видатні краєзнавці Полтавщини ; вип. 5). – До 70-річчя від дня народження.

УДК 016:929]:908(477.53)

кільк. прим.: 2 (Н/а. – 2)

 

6. 323.39

Б91 Буренков В. М.

Дніпропетровський клан серед політичних еліт та СРСР (кінець 1920-х - початок 1990-х рр.) [Текст] : монографія / В. М. Буренков. – Запоріжжя : Вид. дім Гельветика, 2020. – 290 с. – Бібліогр.: с. 214–288.

УДК 323.39

кільк. прим.: 2 (Н/а. – 2)

 

7. 061.1ЄС

В22 Вахудова А. М.

Нерозділена Європа. Демократія, важелі впливу та інтеграція після комунізму [Текст] / А. М. Вахудова ; пер. з англ. Т. Цимбала. – Київ : Вид. дім "Києво-Могилянська академія", 2009. – 379 с. – (Актуальні світові дискусії).

УДК 061.1ЄС

кільк. прим.: 1 (Н/а. – 1)

 

8. 342.8(477)

В41 Виборча реформа: шлях довжиною в десятиліття [Текст] / авт.: О. Клюжев, О. Неберикут. – Київ : ФОП П'ятаков Ю. О., 2021. – 56 с.

УДК 342.8(477)

кільк. прим.: 1 (Н/а. – 1)

 

9. 061.1ЄС

В42 Віднянський С. В.

Об'єднана Європа: від мрії до реальності. Історичні нариси про батьків-засновників Європейського Союзу [Текст] / С. В. Віднянський, А. Ю. Мартинов ; НАН України, Ін-т історії України. – Вид. 2-ге, допов. і переробл. – Київ : Вид. дім "Києво-Могилянська академія", 2011. – 395 с. : іл.

УДК 061.1ЄС

кільк. прим.: 1 (Н/а. – 1)

 

10. 364.692:616.98:578.828-053.2

В44 ВІЛ-інфіковані діти: медичний догляд, психологічна підтримка, соціальний супровід, правовий захист [Текст] : метод. посіб. для тих, хто залучений до надання послуг і виховання ВІЛ-інфікованих дітей / Н. В. Котова, О. О. Старець, О. П. Пурік, Н. В. Леончук. – Київ : ТОВ "К.І.С.", 2010. – 176 с. – Бібліогр.: с. 174–175.

УДК 364.692:616.98:578.828-053.2

кільк. прим.: 1 (Н/а. – 1)

 

11. 069(075.8)

В85 Вступ до музеєзнавства і пам'яткознавства [Текст] : навч. посіб. / за ред.: О. М. Гончарової, С. Ж. Пустовалова ; Київ. нац. ун-т культури і мистецтв, Каф. музеєзнавства і пам'яткознавства. – Київ : Ліра-К, 2021. – 490 с.

УДК 069(075.8)+719(075.8)

кільк. прим.: 2 (ЧЗ№2. – 2)

 

12. 069(477.53)

Г17 Галян Г.

Народний побут. Народне мистецтво [Текст] : путівник / Г. Галян ; Полтав. краєзнавчий музей імені Василя Кричевського. – Полтава : АСМІ, 2021. – : іл. – 130-літтю ПКМВК та 120-літтю етнографічного відділу музею присвячується.

УДК 069(477.53)

кільк. прим.: 1 (Н/а. – 1)

 

13. 32(091)(075.8)

Г65 Гончарук-Чолач Т. В.

Історія українських та зарубіжних політичних вчень [Текст] : навч. посіб. / Т. В. Гончарук-Чолач, В. Я. Томахів ; Терноп. нац. економ. ун-т. – Київ : Ліра-К, 2020. – 228 с. – Бібліогр. в кінці тем.

УДК 32(091)(075.8)

кільк. прим.: 2 (ЧЗ№4. – 2)

 

14. 364

Д59 Догляд і підтримка дітей з ВІЛ-інфекціює [Текст] : навч. посіб. / Держ. ін-т проблем сім'ї та молоді. – Київ : Кобза, 2003. – 168 с.

УДК 364.692:616.98:578.828-053.2

кільк. прим.: 1 (Н/а. – 1)

 

15. 016

Д78 Дряпаченко Іван - художник, який малював дерево роду і народу [Текст] : біобібліографічний покажчик / уклад.: М. А. Федорова, Г. А. Дідусенко, Т. О. Мячкова ; ПОУНБ імені І. П. Котляревського. – Полтава : АСМІ, 2021. – 92 с. : іл. – До 140-річчя від дня народження.

УДК 016:929]:75

кільк. прим.: 1 (Н/а. – 1)

 

16. 338.48

Е45 Екскурсійна справа [Текст] : опорний конспект лекцій / авт.: О. В. Гладкий, А. М. Клімова ; Київ. нац. торговельно-економічний університет. – Київ, 2020. – 124 с.

УДК 338.48-32(075.8)

кільк. прим.: 2 (ЧЗ№2. – 2)

 

17. 050

З-13 Завірюха Л. А.

Екзотика для нашої уяви [Текст] : інформац.-довідкове вид. з різної тематики для широкого кола читачів / Л. А. Завірюха. – Київ : ВД Дмитра Бураго, 2019. – 64 с. : іл. – З автографом автора.

УДК 050

кільк. прим.: 1 (Н/а. – 1)

 

18. 364-787.24

З-33 Запобігання і протидія насильству в сім'ї [Текст] : метод. рекомендації для соціальних працівників. – Київ : ДЦССМ, 2004. – 192 с.

УДК 364-787.24

кільк. прим.: 1 (Н/а. – 1)

 

19. 364-787.24

З-41 Зберегти сім'ю [Текст] : практ. посіб. із соціальної роботи із сім'ями, які опинились у складних життєвих обставинах / авт.-упоряд.: О. М. Мороз, Г. І. Постолюк, Т. В. Семигіна, О. С. Шипіленко ; Представництво благодійної організації "Надія і житло для дітей" в Україні. – Київ : ЕКМО, 2008. – 160 с.

УДК 364-787.24

кільк. прим.: 1 (Н/а. – 1)

 

20. 342.8(477)

З-43 Звіт за результатами дослідження громадянської мережі опора участі жінок в місцевих виборах - 2020 [Текст] / авт.: М. Цип'ящук, О. Мазаєва, О. Рогова. – Київ : ФОП П'ятаков Ю. О., 2021. – 64 с.

УДК 342.8(477)

кільк. прим.: 1 (Н/а. – 1)

 

21. 2(477)

І-90 Історія релігій в Україні [Текст] : актуальні питання. Вип. 3 / за заг. ред. О. Киричук ; Ін-т укр. археографії та джерелознавства ім. М. С. Грушевського НАН України, Ін-т філософії ім. Г. С. Сковороди НАН України, Ін-т українознавства ім. І. Крип'якевича. – Львів : Логос, 2021. – 212 с. : іл. – Текст укр., білорус., пол., англ., рос. – Бібліогр. в кінці ст.

УДК 2(477)(091)

кільк. прим.: 1 (Н/а. – 1)

 

22. 2(477)

І-90 Історія релігій в Україні [Текст] : наук. щорічник. Вип. 31 / за заг. ред. О. Киричук ; Ін-т укр. археографії та джерелознавства ім. М. С. Грушевського НАН України, Ін-т філософії ім. Г. С. Сковороди НАН України, КЗ ЛОР "Львів. музей історії релігії". – Львів : Логос, 2021. – 300 с. : іл. – Текст укр., білорус., пол., англ., рос. – Бібліогр. в кінці ст.

УДК 2(477)(091)

кільк. прим.: 1 (Н/а. – 1)

 

23. 017.1

К29 Каталог бібліотеки Олени Байрак [Текст] : бібліогр. покажч. / уклад. А. М. Павленко ; Полтав. обл. універс. наук. бібліотека імені І. П. Котляревського. – Полтава : Дивосвіт, 2020. – 60 с. : іл. – ("Бібліотечні колекції" ; вип. 6).

УДК 017.1

кільк. прим.: 2 (Н/а. – 2)

 

24. 323(477)

К58 Кожевніков В. П.

Українці, нас знищують... [Текст] : публіцистика / В. П. Кожевніков. – Київ : Талком, 2020. – 94 с.

УДК 323(477)"20"

кільк. прим.: 1 (Н/а. – 1)

 

25. 016:929]:94(477.53)

Л83 Любов Миколаївна Лугова - археолог та музейниця [Текст] : біобібліогр. покажч. / Полтав. краєзнавчий музей імені Василя Кричевського. – Харків ; Полтава : ТОВ Майдан, 2021. – 20 с. : іл.

УДК 016:929]:94(477.53)

кільк. прим.: 1 (Н/а. – 1)

 

26. 364.62

М42 Медико-соціальна допомога дітям, які зазнали насильства в сім'ї: Програма циклу тематичного вдосконалення лікарів [Текст] / Нац. мед. акад. післядипломної освіти імені П. Л. Шупика ; Всеукр. громад. центр "Волонтер" ; Представництво дитячого фонду ООН (ЮНІСЕФ) в Україні. – Київ : ТОВ К.І.С., 2010. – 122 с. – Бібліогр.: с. 119–120.

УДК 364-787.24

кільк. прим.: 1 (Н/а. – 1)

 

27. 159.98(075.8)

М48 Мельничук О. Б.

Основи психоконсультування та психокорекції [Текст] : навч. посіб. для студ. вищих навч. закл., які навчаються за спец. "Практична психологія" / О. Б. Мельничук ; Нац. пед. ун-т імені М. П. Драгоманова. – 2-ге вид., стер. – Київ : Каравела, 2017. – 390 с. : іл. – Бібліогр. в кінці розд.

УДК 159.98(075.8)

кільк. прим.: 1 (ЧЗ№4. – 1)

 

28. 141.131

М55 Мешков В. М.

Трансцендентальное мышление Платона [Текст] : в 2 т. Т. 2 : На гребне славы и на склоне жизни: последние двадцать лет творчества Патриарха западной философии / В. М. Мешков. – Полтава : ПП Астрая, 2020. – 386 с. – Библиогр.: с. 385–386.

УДК 141.131

кільк. прим.: 1 (РК - Праці ПНПУ. – 1)

 

29. 364

Н17 Надання медико-соціальних послуг дітям та молоді на основі дружнього підходу [Текст] : метод. реком. / автори-упоряд.: О. А. Головцан, С. І. Осташко, О. М. Мешкова та ін. – Київ, 2008. – 180 с.

УДК 364.69-057.87

кільк. прим.: 1 (Н/а. – 1)

 

30. 364.692

О-93 Оцінка рівня існуючих знань, ставлення та практик щодо лікування, догляду й підтримки дітей з ВІЛ-інфекцією. Аналітичний звіт [Текст] : монографія. – Київ : ПЦ Фоліант, 2010. – 160 с. – Бібліогр.: с. 144–145.

УДК 364.692:616.98:578.828-053.2

кільк. прим.: 1 (Н/а. – 1)

 

31. 27-472

П27 Перерва В. С.

Церковні школи в Україні (кінець XVIII- поч. XX ст.): забутий світ [Текст] : [монографія]. Т. III : Полтавська губернія (єпархія) / В. С. Перерва ; Білоцерк. ін-т економіки та управління, Київ. обл. ін-т післядипломної освіти пед. кадрів. – Біла Церква : Вид. Пшонківський О. В., 2020. – 692 с. : іл., кольор. фото. – З автографом співавтора. – Бібліогр. в підрядк. прим.

УДК 27-472

ББК 74.03(4Укр)5

кільк. прим.: 1 (Н/а. – 1)

 

32. 364

П32 Підлітки груп ризику: доказова база для посилення відповіді на епідемію ВІЛ в Україні [Текст] / ЮНІСЕФ, Укр. ін-т соц. досліджень імені О. Яременка. – Київ : К.І.С., 2008. – 192 с.

УДК 364.692:616.98:578.828-053.2

кільк. прим.: 1 (Н/а. – 1)

 

33. 069(477.53)

П52 Полтавський краєзнавчий музей. Маловідомі сторінки історії, музеєзнавство, охорона пам'яток [Текст] : зб. наук. ст. Вип. XVI / редкол.: Л. Л. Бабенко, Н. О. Гаврилюк, та ін. ; гол. ред. кол. О. Б. Супруненко ; наук. ред. В О. Мокляк ; Полтав. краєзнавчий музей імені Василя Кричевського. – Полтава : Дивосвіт, 2021. – 821 с. : іл. + ХX с. кол. вкл. – Бібліогр. в кінці ст.

УДК 069(477.53)

кільк. прим.: 1 (ЧЗ№2. – 1)

 

34. 343

Р64 Розгляд справ стосовно жорстокого поводження з дітьми судами України: аналіз законодавства та практики його застосування [Текст] : наук.-практ. посіб. / за заг. ред. Н. М. Ахтирської. – Київ : ТОВ "К.І.С.", 2010. – 124 с.

УДК 343.627

кільк. прим.: 1 (Н/а. – 1)

 

35. 34(092)

С32 Сергійчук В.

Українські державники: Володимир-Юрій Данилів [Текст] / В. Сергійчук. – Вишгород : ПП Сергійчук М. І., 2021. – 216 с. : іл.

УДК 34(092)

кільк. прим.: 1 (Н/а. – 1)

 

36. 364

С69 Соціальний супровід сімей, які опинилися в складних життєвих обставинах [Текст] : метод. посіб. – Київ : Держсоцслужба, 2006. – 104 с.

УДК 364-787.24

кільк. прим.: 1 (Н/а. – 1)

 

37. 364

С69 Соціально-психологічна реабілітація дітей, вилучених із ситуацій торгівлі дітьми та інших найгірших форм дитячої праці. Узагальнення досвіду організацій Центральної та Східної Європи [Текст] / Укр. наук.-метод. центр практ. психології і соціальної роботи. – [Київ], 2007. – 120 с. – Бібліогр.: с. 115–116.

УДК 364-786-053.2

кільк. прим.: 1 (Н/а. – 1)

 

38. 314(477)

С79 Стешенко В. С.

Вибрані демографічні твори [Текст] : статті, інтерв'ю : для спеціалістів-демографів та широкого кола читачів / В. С. Стешенко ; пер. з рос. С. В. Піскунова. – Житомир : Вид-ць О. О. Євнюк, 2020. – 572 с. : світлини.

УДК 314(477)

кільк. прим.: 2 (Н/а. – 2)

 

39. 069(075.8)

С90 Сурмач О. І.

Музейна справа [Текст] : навч. посіб. для студ. вищих навч. закл. / О. І. Сурмач ; Львів. нац. ун-т імені Івана Франка. – Львів : ЛНУ ім. Івана Франка, 2020. – 272 с. – Бібліогр.: с. 190–220.

УДК 069(075.8)

кільк. прим.: 2 (ЧЗ№2. – 2)

 

40. 364

У67 Управління якістю соціальних послуг: теорія та практика. Досвід мікропроектів УФСІ з інноваційних соціальних послуг [Текст]. – [Київ], [2007]. – 99 с.

УДК 364

кільк. прим.: 1 (Н/а. – 1)

 

41. 27

Х82 Хорунжий І.

Богопізнання. Перша/П'ята Євангелія [Текст] / І. Хорунжий. – Полтава : Полтавський літератор, 2021. – 56 с. – З автографом автора.

Автограф: Полтавському педагогічному університету від автора. Ігор Хорунжий.

УДК 27-247

кільк. прим.: 4 (Н/а. – 4)

 

42. 069(075.8)

Я49 Якубовський В. І.

Музеєзнавство [Текст] : посіб. для студ. вищих навч. закл. / В. І. Якубовський ; Кам'янець-Подільський нац. ун-т імені Івана Огієнка. – Вид. друге, доп. і перероб. – Кам'янець-Подільський : ПП Мошак М. І., 2020. – 352 с. : іл. – Бібліогр. в кінці розділів.

УДК 069(075.8)

кільк. прим.: 2 (ЧЗ№2. – 2)

 

Загальна кількість примірників: 54

Педагогічні науки

Місця збереження документів:

Н/а - Науковий абонемент

РК - Праці ПНПУ

ЧЗ№4 - Читальна зала № 4

М/К - Методичний кабінет

 

1. 37.015.31

Ф79 Формування здорового способу життя учнівської молоді [Текст] : посіб. для класного керівника / за ред. О. О. Новака ; Полтав. обл. ін-т післядипломної пед. освіти імені М. В. Остроградського. – Полтава : ПОІППО, 2005. – 156 с.

УДК 37.015.31:613:304.3

кільк. прим.: 1 (Н/а. – 1)

 

2. 37.091.313

К78 Кравченко Т. В.

Методика проектного навчання на уроках обслуговуючої праці в 5 класі [Текст] : метод. посіб. / Т. В. Кравченко, О. М. Коберник. – Київ : Науковий світ, 2006. – 159 с.

УДК 37.091.313

кільк. прим.: 1 (Н/а. – 1)

 

3. 37.015.31:17

Є70 Єременко К. В.

Цикл занять з морального розвитку підлітків [Текст] : метод. рек. для вчителів, соціальних педагогів, магістрантів і студентів / К. В. Єременко, Н. М. Савельєва ; Полтав. держ. пед. ун-т імені В. Г. Короленка. – Полтава, 2006. – 56 с. – Бібліогр.: с. 51-52.

УДК 37.015.31:17

кільк. прим.: 1 (РК - Праці ПНПУ. – 1)

 

4. 378.02(075.8)

Н16 Нагаєв В. М.

Методика викладання у вищій школі [Текст] : навч. посіб. для студ. магістратури економ. спец. вищих навч. закл. / В. М. Нагаєв ; Харків. нац. аграрний ун-т імені В. В. Докучаєва. – Київ : Центр учбової літератури, 2007. – 232 с. – Бібліогр. в кінці розд.

УДК 378.02(075.8)

кільк. прим.: 1 (ЧЗ№4. – 1)

 

5. 378.035

С44 Скорик К. В.

Цикл занять з формування свідомої батьківської позиції у студентської молоді [Текст] : метод. рек. для вчителів, соціальних педагогів, магістрантів і студентів / К. В. Скорик, Н. М. Савельєва ; Полтав. держ. пед. ун-т імені В. Г. Короленка. – Полтава, 2007. – 31 с. – Бібліогр.: с. 30-31.

УДК 378.035:316.362

кільк. прим.: 1 (РК - Праці ПНПУ. – 1)

 

6. 378(062)

К63 Комунікативна компетенція у професійній діяльності педагога і психолога [Текст] : зб. наук. праць за матеріалами Міжнар. наук.-практ. конф., (Полтава, 19-20 верес. 2006 р.) / голов. ред. В. О. Пащенко ; Упр. освіти і науки, Полтав. обл. держ. адмін. , Полтав. держ. пед. ун-т імені В. Г. Короленка. – Полтава : Освіта, 2007. – 165 с. – Бібліогр. в кінці ст.

УДК 378(062)

кільк. прим.: 1 (РК - Праці ПНПУ. – 1)

 

7. 37.015.31

Р49 Рівень і тенденції поширення тютюнокуріння, вживання алкоголю та наркотичних речовин серед учнівської молоді України [Текст] : аналітичний звіт / Укр. ін-т соціальних досліджень імені О. Яременка. – Київ, 2008. – 152 с. – Бібліогр.: с. 97–99.

УДК 37.015.31:613.81/.84

кільк. прим.: 1 (Н/а. – 1)

 

8. 37(062)

С71 Спадщина А. С. Макаренка і педагогічні пріоритети сучасності : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. присвяченої 120-й річниці з дня народження видатного педагога. Упровадження ідей А. С. Макаренка в управління навчальними закладами [Текст] : матеріали Всеукр. наук.-практ. семінару для студ., магістрів та молодих науковців, (Полтава, 12-14 берез. 2008 р.) / за ред. М. В. Гриньової ; АПН України, Полтав. держ. пед. ун-т імені В. Г. Короленка, Ін-т пед. освіти та освіти дорослих АПН України. – Полтава : АСМІ, 2008. – 403 с. – Бібліогр. в кінці ст.

УДК 37(062)

кільк. прим.: 1 (РК - Праці ПНПУ. – 1)

 

9. 37.013.42

М38 Маюренко М. С.

Функції соціального педагога в студентській соціальній службі [Текст] : метод. рек. для соціальних педагогів, магістрантів і студентів / М. С. Маюренко, Н. М. Савельєва ; Полтав. держ. пед. ун-т імені В. Г. Короленка. – Полтава, 2008. – 36 с. – Бібліогр.: с. 34-35.

УДК 37.013.42-051

кільк. прим.: 1 (РК - Праці ПНПУ. – 1)

 

10. 37.015.31

Б77 Бойко Г.

Профілактика нехімічних адикцій у підлітковому середовищі [Текст] : метод. посіб. / Г. Бойко, Н. Савельєва ; Полтав. держ. пед. ун-т імені В. Г. Короленка. – Полтава, 2008. – 34 с. – Бібліогр.: с. 31-32.

УДК 37.015.31:613.81/.84

кільк. прим.: 1 (РК - Праці ПНПУ. – 1)

 

11. 378(062)

Н34 Наукові розвідки студентської молоді в умовах єдиного освітнього простору [Текст] : регіональні науково-педагогічні читання молодих учених та студентів, (Полтава, 14 трав., 2009 р.) / Полтав. держ. пед. ун-т імені В. Г. Короленка, Ф-т технологій та дизайну. – Полтава : ПДПУ імені В. Г. Короленка, 2009. – 225 с. – Бібліогр. в кінці ст.

УДК 378(062)

кільк. прим.: 1 (РК - Праці ПНПУ. – 1)

 

12. 37.015.31

Ф79 Формування толерантного ставлення до дітей, яких торкнулася проблема ВІЛ/СНІДу: особливості підготовки волонтерів [Текст] : метод. посіб. / ред.: М. Ю. Варбан, О. П. Пурік, Н. Ф. Романова ; МБФ "Міжнар. Альянс з ВІЛ/СНІД в Україні". – Київ, 2011. – 128 с.

УДК 37.015.31:613:304.3

кільк. прим.: 1 (Н/а. – 1)

 

13. 37.018.32

З-22 Залата М. В.

Соціально-педагогічний зміст опіки [Текст] : навч.-метод. посіб. студентів і магістрантів / М. В. Залата, Н. М. Савельєва ; Полтав. нац. пед. ун-т імені В. Г. Короленка. – Полтава, 2011. – 110 с. – Бібліогр.: с. 104-107.

УДК 37.018.32

кільк. прим.: 1 (РК - Праці ПНПУ. – 1)

 

14. 373.2

П71 Пренатальна і перинатальна педагогіка [Текст] / авт.-упоряд.: Т. Д. Азаренко, А. А. Грищенко, Т. Л. Гурковська, О. П. Долинна та ін. – Тернопіль : Мандрівець, 2013. – 80 с.

УДК 373.2.015.31-053.13

кільк. прим.: 1 (ЧЗ№4. – 1)

 

15. 378(477)

В55 Вища освіта України у контексті інтеграції до європейського освітнього простору [Текст]. Дод. 1 до Вип. 36 т. VI (66) / відп. ред. вип. Маноха І. П. – Київ : Гнозис, 2015. – 776 с. – Бібліогр. в кінці тем.

УДК 378(477)

кільк. прим.: 1 (ЧЗ№4. – 1)

 

16. 378.011.3-051:316

П32 Підготовка соціального педагога на засадах партнерства [Текст] : матеріали науково-практ. конф., (Харків, 24 листоп. 2015 р.) / за ред. М. П. Васильєвої ; Харків. нац. пед. ун-т імені Г. С. Сковороди. – Харків : ХНПУ імені Г. С. Сковороди, 2015. – 143 с. – Бібліогр. в кінці ст.

УДК 378.011.3-051:316

кільк. прим.: 1 (Н/а. – 1)

 

17. 37.035

Я45 Якименко С. І.

Психолого-педагогічні засади виявлення та подолання насилля у підлітковому середовищі [Текст] : навч.-метод. посіб. / С. І. Якименко, І. А. Хозраткулова. – Київ : Слово, 2015. – 232 с. – Бібліогр.: с. 206–217.

УДК 37.035:316.62:364.63

кільк. прим.: 1 (ЧЗ№4. – 1)

 

18. 37(062)

Н34 Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова [Текст] / голов. ред. В. П. Андрущенко ; МОН України, Нац. пед. ун-т імені М. П. Драгоманова. – Київ : НПУ імені М. П. Драгоманова, 2016. – 260 с. – (Серія 5. Педагогічні науки: реалії та перспективи ; вип. 54). – Бібліогр. в кінці ст.

УДК 37(062)

кільк. прим.: 1 (Н/а. – 1)

 

19. 37.013

П78 Проблеми та перспективи сучасної технологічної, професійної освіти, культури та дизайну [Текст] : матеріали Всеукр. наук.-практ. конф. здобувачів вищої освіти та молодих учених, (Полтава, 15 трав. 2017 р.) / упоряд. і ред. А. Ю. Цина ; Полтав. нац. пед. ун-т імені В. Г. Короленка, Нац. пед. ун-т ім. М. П. Драгоманова та ін. – Полтава : ПНПУ імені В. Г. Короленка, 2017. – 292 с.

УДК 37.013:6

кільк. прим.: 1 (РК - Праці ПНПУ. – 1)

 

20. 376-056.34:616.896

К71 Косински К.

Эрготерапия для детей с аутизмом. Эффективный подход для развития навыков самостоятельности у детей с аутизмом и РАС [Текст] / К. Косински ; пер. с англ. У. Жарниковой. – Екатеринбург : Рама Паблишинг, 2017. – 192 с. – Предм. указат.: с. 185-187.

УДК 376-056.34:616.896

кільк. прим.: 1 (ЧЗ№4. – 1)

 

21. 37.091.4

К17 Калініченко Н. А.

Світлий геній Павлиша [Текст] / Н. А. Калініченко ; Центральноукр. держ. пед. ун-т імені Володимира Винниченка. – Вид. 3-є, допов. – Кропивницький : ТОВ Імекс-ЛТД, 2018. – 268 с. : фото. – 100-річчю В. О. Сухомлинського присвячується.

УДК 37.091.4СУХОМ(092)

кільк. прим.: 1 (Н/а. – 1)

 

22. 373.5

С17 Самодрин А. П.

Архітектоніка профільної освіти [Текст] : навч.-метод. посіб. / А. П. Самодрин. – Друге вид., доп. і переробл. – Кременчук : ПП Щербатих О. В., 2019. – 504 с. – З автографом автора. – Бібліогр.: с. 421–462.

УДК 373.5-044.227

кільк. прим.: 1 (ЧЗ№4. – 1)

 

23. 378.6:37(477.53)(092)

В51 Випускники природничого факультету Полтавського національного педагогічного університету імені В. Г. Короленка - науковці України [Текст] / за ред. Н. І. Шиян ; Полтав. нац. пед. ун-т імені В. Г. Королека. – Полтава : Сімон, 2019. – 243 с. – Режим доступу: http://dspace.pnpu.edu.ua/handle/123456789/13570. – До 100-річчя природничого факультету.

УДК 378.6:37(477.53)(092)

кільк. прим.: 1 (РК - Праці ПНПУ. – 1)

 

24. 37(477.53)

П52 Полтавіка. Полтавська енциклопедія [Текст] = Poltavika. Poltava Encyclopaedia : у 12 т. Т. 6 : Освіта і наука, Кн. 3 : Полтава - Яцута / гол. ред. О. А. Білоусько ; Центр дослідження історії Полтавщини Полтав. облради. – Полтава : Мозаїка, 2020. – 1400 с. : іл., табл., схеми.

УДК 37(477.53)

кільк. прим.: 2 (РК - Праці ПНПУ. – 1, ЧЗ№4. – 1)

 

25. 378(477)

В55 Вища освіта України у контексті інтеграції до європейського освітнього простору [Текст]. № 2 Кн. 2 т. II (87) / відп. ред. вип. Маноха І. П. – Київ : Гнозис, 2020. – 358 с. – Бібліогр. в кінці тем.

УДК 378(477)

кільк. прим.: 1 (ЧЗ№4. – 1)

 

26. 37.091.12

С48 Словник термінів з курсу "Основи педагогічної майстерності" [Текст] : для студ. усіх спец. / за ред. М. В. Гриньової ; Полтав. нац. пед. ун-т імені В. Г. Короленка. – Вид. 2-ге, доп. – Полтава : Астрая, 2020. – 82 с.

УДК 37.091.12:005.336.5(03)

кільк. прим.: 1 (РК - Праці ПНПУ. – 1)

 

27. 37.091.39:614

Т38 Технології здоров'язбережування в сучасних закладах освіти України: проблеми та перспективи [Текст] : матеріали VIІI Всеукр. студ. наук.-практ. конф., (Полтава, 20 жовт. 2021 р.) / Полтав. нац. пед. ун-т імені В. Г. Короленка, Полтав. держ. аграрний ун-т, Нац. ун-т фіз. вих. і спорту України. – Полтава : Сімон, 2021. – 130 с. : іл. – Режим доступу: http://dspace.pnpu.edu.ua/handle/123456789/17849. – Бібліогр. в кінці ст.

УДК 37.091.39:614

кільк. прим.: 1 (РК - Праці ПНПУ. – 1)

 

28. 378.091.12:174

О-57 Омельчук С. А.

Бути чесним у навчанні й науці [Текст] : експрес-курс з академічної доброчесності для здобувачів вищої освіти : навч. посіб. / С. А. Омельчук ; Херсон. держ. ун-т. – Херсон : ОЛДІ-ПЛЮС, 2021. – 80 с.

УДК 378.091.12:174

кільк. прим.: 2 (ЧЗ№4. – 1, Методичний кабінет. – 1)

 

29. 37.013

Е86 Естетика і етика педагогічної дії [Текст] : зб. наук. праць. Вип. 23 / голов. ред. Г. І. Сотська ; Ін-т пед. освіти і освіти дорослих НАПН України, Полтав. нац. пед. ун-т імені В. Г. Короленка. – Київ ; Полтава : ПНПУ імені В. Г. Короленка, 2021. – 272 с. : іл. – Текст укр., англ. – Бібліогр. в кінці ст.

УДК 37.013

кільк. прим.: 3 (РК - Праці ПНПУ. – 1, ЧЗ№4. – 1, Н/а. – 1)

 

30. 378.4

П50 Поліщук В.

Літературна історія Черкаського університету [Текст] : документально-біобібліографічний нарис / В. Поліщук. – Черкаси, 2021. – 234 с. – До 100-річчя Черкаського національного університету імені Богдана Хмельницького.

УДК 378.4(477)

кільк. прим.: 1 (Н/а. – 1)

 

31. 37.014

М74 Можливості для реалізації соціально-емоційного навчання в рамках реформи "Нова українська школа" [Текст] : аналітичний огляд / за заг. ред.: Л. Гриневич, С. Калашнікової. – Київ : Шк. світ, 2021. – 312 с.

УДК 37.014.3

кільк. прим.: 1 (Н/а. – 1)

 

32. 373.2.016

З-17 Зайцева Л.

Формування математичної компетентності у дітей дошкільного віку [Текст] : навч. посіб. / Л. Зайцева. – Запоріжжя : СТАТУС, 2021. – 296 с. – (Освіта ХХІ століття).

УДК 373.2.016:51(075.8)

кільк. прим.: 2 (ЧЗ№4. – 2)

 

33. 37(03)

Е64 Енциклопедія освіти [Текст] / голов. ред В. Г. Кремень ; Нац. акад. пед. наук України. – 2-ге вид., допов. та перероб. – Київ : Юрінком Інтер, 2021. – 1144 с. – Ім. покажч.: с. 1124-1125.- Предм. покажч.: с. 1126-1143.

УДК 37(03)

ББК 74я2

кільк. прим.: 3 (ЧЗ№4. – 1, Н/а. – 2)

 

Загальна кількість примірників: 40

Природничі науки

Місця збереження документів:

РК - Праці ПНПУ

ЧЗ№4 - Читальна зала № 4

ЧЗ№3 - Читальна зала № 3

Н/а - Науковий абонемент

 

1. 51(072.2)

Б69 Близнюченко І.

Вправи і завдання для подолання у молодшого школяра навчальних ускладнень у формуванні математичних навичок [Текст] : метод. рек. для вчителів початкових класів, батьків, магістрантів і студентів / І. Близнюченко, Н. Савельєва ; Полтав. держ. пед. ун-т імені В. Г. Короленка. – Полтава, 2007. – 28 с. – Бібліогр.: с. 24-26.

УДК 51(072.2)

кільк. прим.: 1 (РК - Праці ПНПУ. – 1)

 

2. 575(075.8)

Г34 Генетика человека с основами медицинской генетики [Текст] : учеб. для мед. училищ и колледжей. – 2-е изд., перераб и доп. – Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2014. – 192 с.

УДК 575(075.8)

кільк. прим.: 1 (ЧЗ№4. – 1)

 

3. 57(091)(075.8)

Г85 Гриньова М. В.

Формування дослідницьких компетентностей учнів під час екскурсій із біології [Текст] : навч.-метод. посіб. / М. В. Гриньова, В. В. Оніпко, К. В. Купріян ; Полтав. нац. пед. ун-т імені В. Г. Короленка. – 2-е вид. – Полтава : ФОП Гаража М. Ф., 2020. – 373 с. – (Нова українська школа). – Режим доступу: http://dspace.pnpu.edu.ua/handle/123456789/13592. – Бібліогр.: с. 362–372.

УДК 57(091)(075.8)

кільк. прим.: 1 (РК - Праці ПНПУ. – 1)

 

4. 512(075.8)

М82 Москаленко Ю. Д.

Алгебра і теорія чисел [Текст] : метод. рек. до проведення практ. занять та організації самостійної роботи студ. предметної спец. 014.04 Середня освіта (Математика) / Ю. Д. Москаленко, О. В. Коваленко, Л. П. Черкаська ; Полтав. нац. пед. ун-т імені В. Г. Короленка. – Полтава : ПНПУ імені В. Г. Короленка, 2021. – 96 с. : іл., табл. – Режим доступу: http://dspace.pnpu.edu.ua/handle/123456789/17121. – Бібліогр.: с. 93 (10 назв).

УДК 512(075.8)+511(075.8)

кільк. прим.: 2 (РК - Праці ПНПУ. – 1, ЧЗ№3. – 1)

 

5. 502/504(062)

Н35 Наукові праці [Текст]. Вип. 2 / Національний природний парк "Нижньосульський". – Оржиця : ПП Астрая, 2021. – 99 с. – Бібліогр.: в кінці ст.

УДК 502/504(062)

кільк. прим.: 1 (Н/а. – 1)

 

6. 502.1(075.8)

П77 Природне навколишнє середовище та здоров'я людини [Текст] : навч. посіб. / за ред. С. В. Пилипенка ; Полтав. нац. пед. ун-т імені В. Г. Короленка. – Полтава : Астрая, 2021. – 242 с. – Бібліогр. в кінці розд.

УДК 502.1(075.8)

кільк. прим.: 2 (РК - Праці ПНПУ. – 1, ЧЗ№4. – 1)

 

7. 504

П78 Проблеми техногенно-екологічної безпеки: освіта, наука, практика [Текст] : зб. матеріалів Всеукр. наук.-практ. конф. / Нац. ун-т цивільного захисту України. – Харків : ФОП Бровін О. В., 2016. – 284 с.

УДК 504

кільк. прим.: 1 (Н/а. – 1)

 

8. 55(075.8)

Р83 Рудько Г. І.

Основи загальної, інженерної та екологічної геології [Текст] : навч. посіб. для студ. вузів України / Г. І. Рудько, І. П. Гамеляк. – Чернівці : Букрек, 2003. – 392 с.

УДК 55(075.8)

ББК 26.3

кільк. прим.: 1 (Н/а. – 1)

 

9. 51(072.8)

Ч-48 Черкаська Л. П.

Методика навчання математики у вищій школі [Текст] : метод. рек. до провед. практ. занять та організації самост. роботи студ. предметної спец. 014.04 Середня освіта (Математика) / Л. П. Черкаська, О. А. Москаленко, Ю. Д. Москаленко ; Полтав. нац. пед. ун-т імені В. Г. Короленка. – Полтава : ПНПУ імені В. Г. Короленка, 2021. – 67 с. – Режим доступу: http://dspace.pnpu.edu.ua/handle/123456789/17332.

УДК 51(072.8)

кільк. прим.: 2 (РК - Праці ПНПУ. – 1, ЧЗ№3. – 1)

 

Загальна кількість примірників: 12

Мистецтво

Місця збереження документів:

Н/а - Науковий абонемент

РК - Праці ПНПУ

ЧЗ№2 - Читальна зала № 2

ЧЗ№4 - Читальна зала № 4

 

1. 75.071(477.53)

Г56 Гнипа Володимир Васильович: каталог виставки до 90-річчя художника [Текст] / упоряд. А. Б. Хохлов. – Полтава : АСМІ, 2012. – 100 с. : іл.

УДК 75.071(477.53)

кільк. прим.: 1 (Н/а. – 1)

 

2. 7.012:392(=161.2)

Е88 Етнодизайн: Європейський вектор розвитку і національний контекст [Текст] : зб. наук. праць за матеріалами II Міжнар. конгресу (м. Полтава, 16-18 жовт. 2013 р). Кн. 3 / упоряд. і відп. ред.: Є. А. Антонович, В. П. Титаренко ; гол. ред. М. І. Степаненко ; НАПН України, Полтав. нац. пед. ун-т імені В. Г. Короленка [та ін.]. – Полтава : ПНПУ імені В. Г. Короленка, 2015. – 578 с. : іл. – Бібліогр. в кінці ст.

УДК 7.012:392(=161.2)

ББК 74.65

кільк. прим.: 1 (РК - Праці ПНПУ. – 1)

 

3. 75.043.3

І-42 Іконопис XIII - початку ХХ століття та давньоруське декоративно-прикладне мистецтво. Національний музей "Київська картинна галерея" [Текст] : путівник / автори каталогу : С. Левченко, Г. Алавердова. – Київ : Антиквар, 2020. – 344 с.

УДК 75.043.3(477)+745/749.03(477)

кільк. прим.: 1 (Н/а. – 1)

 

4. 75.071(470+571)

К38 Київські адреси Михайла Врубеля [Текст] : До 165-річчя від дня народження художника / авт.-упоряд.: Н. Агеєва, О. Друг ; Національний музей Київська картинна галерея. – Київ : ВД Антиквар, 2020. – 120 с. : іл.

УДК 75.071(470+571)

кільк. прим.: 1 (Н/а. – 1)

 

5. 75.03

М58 Мій рідний край - моя Полтава [Текст] : каталог творів з приватних збірок / упоряд. С. В. Козлов. – Полтава : АСМІ, 2009. – 112 с. : іл. – Присвячується 300-річчю Полтавської битви.

УДК 75.03(477.53)

кільк. прим.: 1 (Н/а. – 1)

 

6. 7.071.5

М65 Мистецька освіта в інформаційному суспільстві [Текст] : матеріали Всеукр. наук.-практ. конф., (Полтава, 20-21 трав. 2021 р.) / ред. кол.: Н. В. Сулаєва, В. С. Ірклієнко, Т. В. Саєнко ; Полтав. нац. пед. ун-т імені В. Г. Короленка. – Полтава, 2021. – 181 с. – Бібліогр. в кінці тем.

УДК 7.071.5

кільк. прим.: 2 (РК - Праці ПНПУ. – 1, Н/а. – 1)

 

7. 75

Н35 Національний музей "Київська картинна галерея" [Текст] : путівник / упоряд. Ю. Вакуленко. – Київ : Антиквар, 2020. – 272 с. : іл.

УДК 75:069

кільк. прим.: 1 (Н/а. – 1)

 

8. 796(062)

Н73 Новітні теоретико-методичні й методологічні засади розвитку фізичного виховання і спорту [Текст] : матеріали регіональної наук.-практ. онлайн-конф., (Полтава, 5 трав. 2021 р.) / ред. колегія: П. В. Хоменко, О. О. Момот, І. В. Тараненко, О. М. Павелко ; Полтав. нац. пед. ун-т імені В. Г. Короленка, Ф-т фіз. фих., Каф. теоретико-метод. основ викладання спорт. дисциплін. – Полтава : Сімон, 2021. – 100 с. : іл. – Режим доступу: http://dspace.pnpu.edu.ua/handle/123456789/7778. – Бібліогр. в кінці ст.

УДК 796(062)

кільк. прим.: 1 (РК - Праці ПНПУ. – 1)

 

9. 75.661я73

С38 Синиця С. В.

Оздоровча аеробіка. Спортивно-педагогічне вдосконалення [Текст] : навч. посіб. / С. В. Синиця, Л. Є. Шестерова, Т. О. Синиця ; Полт. нац. пед. ун- Імені В. Г. Короленка, Фак. фіз. виховання, Каф. теорії і методики фіз. виховання. – Львів : Новий Світ-2000, 2018. – 236 с. : іл. – Імен. покажч.: с. 227-228. - Предм. покажч.: с. 229-231. – Бібліогр.: с. 190–197 (53 назви).

УДК 796.412(075.8)

ББК 75.661я73

кільк. прим.: 1 (РК - Праці ПНПУ. – 1)

 

10. 796(03)

С48 Словник термінів та понять зі спортивних дисциплін [Текст] : навч.-метод. посіб. Ч. 2 / О. О. Момот, Є. Ю. Шаповал, Ю. В. Зайцева [та ін.] ; Полтав. нац. пед. ун-т імені В. Г. Короленка. – Полтава : Сімон, 2021. – 197 с. – Режим доступу: http://dspace.pnpu.edu.ua/handle/123456789/16472. – Бібліогр.: с. 187–196.

УДК 796(03)

кільк. прим.: 2 (РК - Праці ПНПУ. – 1, ЧЗ№2. – 1)

 

11. 796(03)

С56 Согоконь О. А.

Словник основних термінів та понять з фізичного виховання за модулями (спортивні ігри, професійно-прикладна фізична підготовка, гімнастика) [Текст] : навч.-метод. посіб. Ч. 2 / О. А. Согоконь, О. В. Донець ; Полтав. нац. пед. ун-т імені В. Г. Короленка, Фак-т фізичного виховання. – Полтава : Сімон, 2021. – 118 с. – Режим доступу: http://dspace.pnpu.edu.ua/handle/123456789/17898. – Бібліогр.: с.115–118.

УДК 796(03)

кільк. прим.: 1 (РК - Праці ПНПУ. – 1)

 

12. 745/749(072.8)

Т45 Титаренко В. П.

Методика вивчення декоративно-прикладної творчості [Текст] : навч. посіб. / В. П. Титаренко. – Полтава : Астрая, 2020. – 252 с. : іл. – Режим доступу: http://dspace.pnpu.edu.ua/handle/123456789/16847. – Дод.: с. 170-245. – Бібліогр.: с. 164–170.

УДК 745/749(072.8)

кільк. прим.: 2 (РК - Праці ПНПУ. – 1, ЧЗ№4. – 1)

 

Загальна кількість примірників: 15

Мовознавство. Літературознавство

Місця збереження документів:

Н/а - Науковий абонемент

ЧЗ№2 - Читальна зала № 2

Аб. підр - Абонемент підручників

РК - Праці ПНПУ

 

1. 811.111(038)

C17 Cambridge Advanced Learner's Dictionary [Текст]. – Cambridge : University Press, 2005. – 1572 p.

УДК 811.111(038)

кільк. прим.: 1 (Н/а. – 1)

 

2. 821.09(100):06.05Нобель

N73 Nobel Lectures: From the Literature Laureates 1986 to 2006 [Текст]. – New York ; London : The New Press, 2007. – 293 p.

УДК 821.09(100):06.05Нобель

кільк. прим.: 1 (Н/а. – 1)

 

3. 811.161.2

А21 Авраменко О. М.

Українська мова та література: за новою редакцією правопису [Текст] : довідник : завдання в тестовій формі. Ч. І / О. М. Авраменко, М. Б. Блажко. – Київ : Грамота, 2020. – 496 с.

УДК 811.161.2(079.1)+821.09(477)(079.1)

кільк. прим.: 1 (ЧЗ№2. – 1)

 

4. 821.09(477)"17/18"(092)

Б68 Блакитне небо Михайла Петренка [Текст]. – Слов'янськ : Друкарський двір, 2012. – 220 с.

УДК 821.09(477)"17/18"(092)

кільк. прим.: 1 (ЧЗ№2. – 1)

 

5. 811.161.2'36(075.8)

Б77 Бойко В. М.

Граматика української мови. Морфема. Словотвір. Морфологія [Текст] : навч. посіб. / В. М. Бойко, Л. Б. Давиденко. – Київ : Академвидав, 2014. – 248 с. – (Альма-матер). – Бібліогр.: с. 242–243.

УДК 811.161.2'36(075.8)

кільк. прим.: 1 (ЧЗ№2. – 1)

 

6. 821.09(477)

Б81 Бондаренко Ю.

Вивчення образів-персонажів літературного твору в школі: теорія і практикум [Текст] : посіб. для студ. філолог. фак-ту / Ю. Бондаренко ; Ніжин. держ. ун-т імені Миколи Гоголя. – Ніжин : НДУ ім. М. Гоголя, 2015. – 216 с. – Бібліогр.: с. 212–217.

УДК 821.09(477)(072.3)

кільк. прим.: 1 (ЧЗ№2. – 1)

 

7. 821.09(477)

Б81 Бондаренко Ю.

Методика шкільного вивчення сюжетно-композиційної організації епічного твору: теорія і практикум [Текст] : навч. посіб. для студ. філолог. фак-ту / Ю. Бондаренко ; Ніжин. держ. ун-т імені Миколи Гоголя. – Ніжин : НДУ ім. М. Гоголя, 2018. – 143 с. – Бібліогр.: с. 139–143.

УДК 821.09(477)(072.3)

кільк. прим.: 1 (ЧЗ№2. – 1)

 

8. 821.09(477)

Б81 Бондаренко Ю.

Методика шкільного вивчення української літератури на засадах ідеаційно-концептуального підходу: теорія і практикум [Текст] : посіб. для студ. філолог. фак-ту / Ю. Бондаренко ; Ніжин. держ. ун-т імені Миколи Гоголя. – Ніжин : НДУ ім. М. Гоголя, 2012. – 199 с. – Бібліогр.: с. 191–199.

УДК 821.09(477)(072.3)

кільк. прим.: 1 (ЧЗ№2. – 1)

 

9. 811.161.2'38

Б81 Бондаренко А.

Текстово-світоглядні моделі художнього мовомислення ХХ століття [Текст] : монографія / А. Бондаренко ; Ніжин. держ. ун-т імені Миколи Гоголя. – Ніжин : Вид-ць ПП Лисенко М. М., 2009. – 323 с. – Бібліогр.: с. 300–319.

УДК 811.161.2'38

кільк. прим.: 1 (ЧЗ№2. – 1)

 

10. 811.161.2'38

Б81 Бондаренко А.

Образна семантика темпоральності українських поетичних текстів ХХ століття [Текст] : монографія / А. Бондаренко. – Ніжин : Вид-ць ПП Лисенко М. М., 2017. – 392 с. – Бібліогр.: с. 332–380.

УДК 811.161.2'38

кільк. прим.: 1 (ЧЗ№2. – 1)

 

11. 811.161.2'38

Б81 Бондаренко А.

Темпоральність у поетичній мові ХХ століття [Текст] : монографія / А. Бондаренко ; Ніжин. держ. ун-т імені Миколи Гоголя. – Ніжин : Вид-ць ПП Лисенко М. М., 2013. – 360 с. – Бібліогр.: с. 320–359.

УДК 811.161.2'38

кільк. прим.: 1 (ЧЗ№2. – 1)

 

12. 811.111

В31 Верба Г. В.

Граматика сучасної англійської мови [Текст] : довідник / Г. В. Верба, Л. Г. Верба. – Київ : ТОВ ВП Логос-М, 2015. – 341 с. – (Учням та абітурієнтам).

УДК 811.111(038)

кільк. прим.: 1 (Аб. підр. – 1)

 

13. 811.111(038)

В31 Верба Л. Г.

Граматика сучасної англійської мови [Текст] : довідник / Л. Г. Верба, Г. В. Верба. – Київ : ВП Логос-М, 2019. – 341 с. – (Учням та абітурієнтам).

УДК 811.111(038)

ББК 81.432.1я2

кільк. прим.: 1 (Аб. підр. – 1)

 

14. 82.0(062)

В53 Вісник Маріупольського державного університету [Текст] : зб. наук. пр. Вип. 13 / гол. ред. К. В. Балабанов. – Маріуполь, 2015. – 91 с. – (Філологія). – Бібліогр. в кінці ст.

УДК 82.0(062)+81(062)

кільк. прим.: 1 (Н/а. – 1)

 

15. 82.0(062)

В53 Вісник Черкаського університету [Текст] / Черк. нац. ун-т імені Богдана Хмельницького. – Черкаси, 2017. – 150 с. – (Філологічні науки ; № 1, кн. 1). – Бібліогр. в кінці ст.

УДК 82.0(062)+81(062)

кільк. прим.: 1 (Н/а. – 1)

 

16. 821.09(100)

В68 Волощук Є. В.

Зарубіжна література. 6 клас [Текст] : підруч. для закл. заг. серед. освіти / Є. В. Волощук, В. Я. Звиняцьковський, О. М. Філенко. – 5-те вид. – Київ : Генеза, 2020. – 223 с. : іл.

УДК 821.09(100)(075.3)

ББК 83.3(0)я72

кільк. прим.: 1 (ЧЗ№2. – 1)

 

17. 81(062)

Г94 Гуманітарна освіта в технічних вищих навчальних закладах [Текст] : зб. наук. праць. Вип. 33 / Нац. авіаційний університет. – Київ : Ун-т " Україна", 2016. – 276 с. – Частина тексту: англ. – Бібліогр. в кінці ст.

УДК 81(062)+82.0(062)

кільк. прим.: 1 (Н/а. – 1)

 

18. 811.161.2'35

З-12 Заболотний О. В.

Український правопис - це доступно! [Текст] / О. В. Заболотний, В. В. Заболотний. – Київ : Літера ЛТД, 2020. – 272 с. : іл.

УДК 811.161.2'35

кільк. прим.: 1 (ЧЗ№2. – 1)

 

19. 821.09(477)

І-48 Ільницький М. М.

На перехрестях віку [Текст] : у 3 кн. Кн. 1 / М. М. Ільницький. – Київ : Вид. дім "Києво-Могилянська академія", 2008. – 840 с. : портр., фото. – Імен. покажч.: с. 822-835.

УДК 821.09(477)

кільк. прим.: 1 (Н/а. – 1)

 

20. 821.09(477)

І-48 Ільницький М. М.

На перехрестях віку [Текст] : у 3 кн. Кн. 2 / М. М. Ільницький. – Київ : Вид. дім "Києво-Могилянська академія", 2008. – 703 с. : портр., фото. – Імен. покажч.: с. 686-702.

УДК 821.09(477)

кільк. прим.: 1 (Н/а. – 1)

 

21. 821.09(477)

І-48 Ільницький М. М.

На перехрестях віку [Текст] : у 3 кн. Кн. 3 / М. М. Ільницький. – Київ : Вид. дім "Києво-Могилянська академія", 2009. – 903 с. : портр., фото. – Імен. покажч.: с. 883-899.

УДК 821.09(477)

кільк. прим.: 1 (Н/а. – 1)

 

22. 821.09(100)(092)

К30 Качуровський І. В.

150 вікон у світ [Текст] : з бесід, трансльованих по радіо "Свобода" / І. В. Качуровський. – Київ : Вид. дім "Києво-Могилянська академія", 2008. – 463 с.

УДК 821.09(100)(092)

кільк. прим.: 1 (Н/а. – 1)

 

23. 811.112.2(075.8)

К43 Кирильчук О.

Schritt fur Schritt in die Ubungsgrammatik. (Крок за кроком у практичну граматику) [Текст] : навч. посіб. / О. Кирильчук ; Полтав. нац. пед. ун-т імені В. Г. Короленка. – Полтава : ПНПУ імені В. Г. Короленка, 2020. – 116 с. – Access mode: http://dspace.pnpu.edu.ua/handle/123456789/15049. – Бібліогр.: с. 116.

УДК 811.112.2(075.8)

кільк. прим.: 1 (РК - Праці ПНПУ. – 1)

 

24. 811.112.2(075)

К43 Кирильчук О.

Einfach anreden! Rhetorisches praktikum im deutschunterricht [Текст] = Заговори просто! Риторичний практикум на занятті з німецької мови : посіб. для студ. філол. ф-тів та учнів ст. кл. / О. Кирильчук ; Полтав. нац. пед. ун-т імені В. Г. Короленка. – Полтава : ПНПУ імені В. Г. Короленка, 2020. – 70 с. : іл. – Бібліогр.: с. 70.

УДК 811.112.2(075)

кільк. прим.: 1 (РК - Праці ПНПУ. – 1)

 

25. 821.09(477)

К64 Конєва Т. М.

Типологічні сходження й контактні зв'язки української та зарубіжної літератур [Текст] : монографія / Т. М. Конєва ; Полтав. нац. пед. ун-т імені В. Г. Короленка. – Полтава : Сімон, 2020. – 143 с. – Бібліогр. в кінці розд.

УДК 821.09(477)+821.09(100)

кільк. прим.: 1 (РК - Праці ПНПУ. – 1)

 

26. 811.161.2(038)

М29 Мартинова Г.

Словник середньонаддніпрянських говірок [Текст] / Г. Мартинова, Т. Щербина ; Черкаський нац. ун-т імені Богдана Хмельницького. – Черкаси : Вид. Чабаненко Ю. А., 2020. – 478 с. : іл.

УДК 811.161.2(038)

кільк. прим.: 1 (ЧЗ№2. – 1)

 

27. 811.161.2'272

М74 Мовна політика та мовна ситуація в Україні: Аналіз і рекомендації [Текст] / за ред. Ю. Бестерс-Дільгер. – 2-ге вид. – Київ : Вид. дім "Києво-Могилянська академія", 2010. – 364 с. : іл. – Бібліогр. в підрядк. прим.

УДК 811.161.2'272

кільк. прим.: 1 (ЧЗ№2. – 1)

 

28. 821.09(477)"19/20"(092)

Н17 Наєнко М.

Анатолій Дімаров: Чи будуть люди? Штрихи до літ-портрета і спогад про сусіда-письменника [Текст] / М. Наєнко. – Київ : Освіта України, 2021. – 92 с. : іл. – З автографом автора.

УДК 821.09(477)"19/20"(092)

кільк. прим.: 1 (ЧЗ№2. – 1)

 

29. 821.09(477)"19/20"(092)

Н17 Наєнко М.

На сторожі людяності. З пам'яті про Бориса Олійника [Текст] / М. Наєнко. – Київ : Освіта України, 2021. – 90 с. : іл. – З автографом автора.

УДК 821.09(477)"19/20"(092)

кільк. прим.: 1 (ЧЗ№2. – 1)

 

30. 821.09(477)"19/20"(092)

Н17 Наєнко М.

Юрій Мушкетик: Обраний дорогами. Відлуння творчості і спогад про спогад [Текст] / М. Наєнко. – Київ : Освіта України, 2021. – 74 с. : іл. – З автографом автора.

УДК 821.09(477)"19/20"(092)

кільк. прим.: 1 (ЧЗ№2. – 1)

 

31. 821.09(477)"19/20"

Н17 Наєнко М.

Інтервал [Текст] / М. Наєнко. – Київ : Освіта України, 2021. – 676 с. : іл. – З автографом автора.

УДК 821.09(477)"19/20"

кільк. прим.: 1 (ЧЗ№2. – 1)

 

32. 82.0(062)

Н34 Наукові записки Харківського національного педагогічного університету імені Г. С. Сковороди [Текст]. Вип. 1 (83) : Літературознавство. – Київ : ВД Дмитра Бураго, 2016. – 228 с. – Бібліогр. в кінці ст.

УДК 82.0(062)

кільк. прим.: 1 (Н/а. – 1)

 

33. 811.161.2(072.2)(075.8)

О-54 Олійник С. П.

Тестові завдання з методики навчання мовно-літературної освітньої галузі [Текст] : навч. посіб. для студ., магістрів, абітурієнтів спец. 013 "Початкова освіта" / С. П. Олійник, Н. С. Степаненко ; Полтав. нац. пед. ун-т імені В. Г. Королека. – Полтава : Сімон, 2020. – 204 с. – Авт. на обкл. не зазначено. – Бібліогр. в кінці розд.

УДК 811.161.2(072.2)(075.8)

кільк. прим.: 1 (РК - Праці ПНПУ. – 1)

 

34. 821.09(477)"18/19"(092)

О-56 Ольховська Л. В.

"Я любив малювати..." Володимир Короленко [Текст] / Л. В. Ольховська. – Полтава : ФОП Говоров С. В., 2021. – 64 с. : іл. – З автографом автора.

УДК 821.09(477)"18/19"(092)

кільк. прим.: 1 (ЧЗ№2. – 1)

 

35. 821.09(477)

С38 Синицька Н.

Гра у класики: поетика української інтелектуальної прози 1960-1990 років [Текст] : монографія / Н. Синицька. – Чернівці : Місто, 2018. – 224 с. – З автографом автора. – Бібліогр.: с. 184–214.

УДК 821.09(477)"1917/1991"

кільк. прим.: 1 (ЧЗ№2. – 1)

 

36. 821.09(477)

Т21 Тарнашинська Л.

Презумпція доцільності. Абрис сучасної літературознавчої концептології [Текст] / Л. Тарнашинська ; Ін-т літ. імені Т. Г. Шевченка. – Київ : Вид. дім "Києво-Могилянська академія", 2008. – 535 с. – Покажч. імен: с. 520-530.

УДК 821.09(477)

кільк. прим.: 1 (ЧЗ№2. – 1)

 

37. 811.161.2(072.3)

У45 Українська мова. 7 клас. Розробки уроків [Текст] / уклад.: Р. Ф. Орищин, Л. В. Залюбовська. – Тернопіль : Підручники і посібники, 2020. – 256 с.

УДК 811.161.2(072.3)

кільк. прим.: 1 (ЧЗ№2. – 1)

 

38. 811.161.2(072.3)

У45 Українська мова. 6 клас. Розробки уроків [Текст] / уклад.: Р. Ф. Орищин, Л. В. Залюбовська. – Тернопіль : Підручники і посібники, 2020. – 352 с.

УДК 811.161.2(072.3)

кільк. прим.: 1 (ЧЗ№2. – 1)

 

39. 811.161.2

Ю99 Ющук І. П.

Практичний довідник з українського правопису [Текст] / І. П. Ющук. – Київ : Освіта, 2020. – 128 с.

УДК 811.161.2(035)

кільк. прим.: 1 (ЧЗ№2. – 1)

 

Загальна кількість примірників: 39

Художня література

Місця збереження документів:

Х/а - Художній абонемент

РК - Праці ПНПУ

 

1. 821(477)

Б48 Береженська Є.

І в пустелі ростуть квіти [Текст] : роман / Є. Береженська. – Харків : Клуб Сімейного Дозвілля, 2020. – 288 с.

УДК 821(477)"1991/..."

кільк. прим.: 1 (Х/а. – 1)

 

2. 821(44)

В31 Верн Ж.

Діти капітана Гранта [Текст] : роман / Ж. Верн. – Харків : Школа, 2004. – 510 с. – (Бібліотека пригод).

УДК 821(44)

кільк. прим.: 1 (Х/а. – 1)

 

3. 821(477)"1991/..."

В67 Волинська О.

Повелителька ліхтарів [Текст] : роман / О. Волинська. – Харків : Клуб Сімейного Дозвілля, 2020. – 240 с.

УДК 821(477)"1991/..."

кільк. прим.: 1 (Х/а. – 1)

 

4. 821(47+57)"1917/1991"

В67 Волков О.

Чарівник Смарагдового міста ; Урфін Джюс і його дерев'яні солдати [Текст] : повість-казка : для мол. та серед. шк. віку / О. Волков ; пер. з рос. Ф. М. Ксензенко. – Київ : Школа, 2002. – : іл. – (Золота бібліотека).

УДК 821(47+57)"1917/1991"

кільк. прим.: 1 (Х/а. – 1)

 

5. 821(477)

Г56 Гнатко Д.

Тінь аспида [Текст] : роман / Д. Гнатко. – Харків : Клуб Сімейного Дозвілля, 2019. – 288 с.

УДК 821(477)"1991/..."

кільк. прим.: 2 (Х/а. – 2)

 

6. 821(477)

Г56 Гнатко Д.

Восьма жертва [Текст] : роман / Д. Гнатко. – Харків : Клуб Сімейного Дозвілля, 2020. – 336 с.

УДК 821(477)"1991/..."

кільк. прим.: 1 (Х/а. – 1)

 

7. 821(477)

Г56 Гнатко Д.

Лора. Історія одного божевілля [Текст] : роман / Д. Гнатко. – Харків : Клуб Сімейного Дозвілля, 2021. – 336 с.

УДК 821(477)"1991/..."

кільк. прим.: 1 (Х/а. – 1)

 

8. 821(477)"1991/..."

Г77 Гранецька В.

Щасливий. Невигадана історія [Текст] : роман / В. Гранецька. – Київ : Нора-Друк, 2015. – 296 с. – (Читацький клуб).

УДК 821(477)"1991/..."

кільк. прим.: 1 (Х/а. – 1)

 

9. 821(477)"1991/..."

Г94 Гуменюк Н.

Плач пересмішниці [Текст] : роман / Н. Гуменюк. – Харків : Клуб Сімейного Дозвілля, 2021. – 256 с.

УДК 821(477)"1991/..."

кільк. прим.: 1 (Х/а. – 1)

 

10. 821(477)

Г95 Гурницька Н.

Багряний колір вічності [Текст] : роман / Н. Гурницька. – Харків : Клуб Сімейного Дозвілля, 2020. – 192 с. : іл.

УДК 821(477)"1991/..."

кільк. прим.: 1 (Х/а. – 1)

 

11. 821(410)

Д17 Дан Р.

Мой чужой муж [Текст] : роман / Р. Дан ; пер.с англ. В. Бондарь. – Харків : Клуб Сімейного Дозвілля, 2018. – 320 с.

УДК 821(410)

кільк. прим.: 1 (Х/а. – 1)

 

12. 821(438)

Д64 Доленга-Мостович Т.

Щоденник пані Ганки [Текст] : роман / Т. Доленга-Мостович ; пер. з пол. В. Ланда. – Харків : Фоліо, 2019. – 300 с. – (Зарубіжні авторські зібрання).

УДК 821(438)

кільк. прим.: 1 (Х/а. – 1)

 

13. 821(477)"1917/1991"

Ж91 Журба Г.

Доктор Качіоні [Текст] : повість / Г. Журба. – Львів : Апріорі, 2017. – 248 с. – (Юрій Винничук рекомендує).

УДК 821(477)"1917/1991"

кільк. прим.: 1 (Х/а. – 1)

 

14. 821(477.53)

З-31 Запека В. Л.

Абсурд [Текст] : інтелектуальний роман / В. Л. Запека. – Житомир : Вид. О. О. Євенок, 2021. – 280 с. – З автографом автора.

УДК 821(477.53)

кільк. прим.: 1 (Х/а. – 1)

 

15. 821(477)

К59 Кокотюха А.

Червоний [Текст] : роман / А. Кокотюха. – 3-тє вид. – Харків : Клуб Сімейного Дозвілля, 2018. – 320 с. : іл.

 

.

УДК 821(477)"1991/..."

кільк. прим.: 1 (Х/а. – 1)

 

16. 821(450)

К60 Коллоді К.

Пригоди Піноккіо [Текст] : повість-казка / К. Коллоді. – Харків : Septima, 2015. – 224 с. : іл. – (Казковий край).

УДК 821(450)

кільк. прим.: 1 (Х/а. – 1)

 

17. 821(44)

К61 Коломбані Л.

Коса сплетіння долі [Текст] : роман / Л. Коломбані. – Харків : Клуб Сімейного Дозвілля, 2018. – 192 с.

УДК 821(44)

кільк. прим.: 1 (Х/а. – 1)

 

18. 821(477)

К63 Комберянов С.

Крадії пам'яті [Текст] : повість / С. Комберянов. – 2-ге вид. – Київ : Смолоскип, 2017. – 216 с.

УДК 821(477)"1991/..."

кільк. прим.: 1 (Х/а. – 1)

 

19. 821(477)

К67 Корній Д.

Зворотній бік світів [Текст] : роман / Д. Корній. – Харків : Клуб Сімейного Дозвілля, 2016. – 320 с.

УДК 821(477)"1991/..."

кільк. прим.: 1 (Х/а. – 1)

 

20. 821(477)

К72 Костина Н.

Последняя Золушка [Текст] : роман / Н. Костина. – Харків : Клуб Семейного Досуга, 2019. – 304 с.

УДК 821(477)"1991/..."

кільк. прим.: 1 (Х/а. – 1)

 

21. 821(477)

К78 Красовицький О.

Справа зниклої балерини [Текст] / О. Красовицький, Є. Кужавська. – Харків : Фоліо, 2020. – 380 с. – (Історичний детектив. Справа № 1).

УДК 821(477)"1991/..."

кільк. прим.: 1 (Х/а. – 1)

 

22. 821(485)

Л14 Лагерлеф С.

Пригоди Нільса [Текст] : повість / С. Лагерлеф. – Харків : Septima, 2016. – 288 с. – (Казковий край).

УДК 821(485)

кільк. прим.: 1 (Х/а. – 1)

 

23. 821(477)

Л61 Липс Е.

Супруга поневоле [Текст] : роман / Е. Липс. – Харьков : Клуб Семейного Досуга, 2020. – 368 с.

УДК 821(477)"1991/..."

кільк. прим.: 1 (Х/а. – 1)

 

24. 821(477)

Л63 Лис В. С.

Графиня [Текст] : роман / В. С. Лис. – Харків : Клуб Сімейного Дозвілля, 2016. – 224 с.

УДК 821(477)"1991/..."

кільк. прим.: 1 (Х/а. – 1)

 

25. 821(477.53)

Л84 Лук'яненко О. В.

Будиночок на розі: Сто доріг на один поріг [Текст] : поетичні блукання / О. В. Лук'яненко. – Полтава : Сімон, 2021. – 116 с. – З автографом автора.

УДК 821(477.53)

кільк. прим.: 1 (РК - Праці ПНПУ. – 1)

 

26. 821(94)

М15 Маккалоу К.

Поющие в терновнике [Текст] : роман / К. Маккалоу. – Тула : Тулбытсервис, 1991. – 544 с.

УДК 821(94)

ББК 84(8АВС)

кільк. прим.: 1 (Х/а. – 1)

 

27. 821(477.53)

М23 Манойленко Ю.

Слідами смальти [Текст] / Ю. Манойленко. – Полтава : Дивосвіт, 2021. – 216 с. – З автографом автора.

УДК 821(477.53)

кільк. прим.: 1 (Х/а. – 1)

 

28. 821(470+571)

М42 Медведева А.

Неудачница [Текст] : роман / А. Медведева. – Харьков : Клуб Семейного Досуга, 2020. – 334 с.

УДК 821(470+571)"1991/..."

кільк. прим.: 1 (Х/а. – 1)

 

29. 821(470+571)

М42 Медведева А.

Неудачница. Перезагрузка [Текст] : роман / А. Медведева. – Харьков : Клуб Семейного Досуга, 2020. – 288 с.

УДК 821(470+571)"1991/..."

кільк. прим.: 1 (Х/а. – 1)

 

30. 821(470+571)

М42 Медведева А.

Испытание для Евы [Текст] : роман / А. Медведева. – Харьков : Клуб Семейного Досуга, 2020. – 304 с.

УДК 821(470+571)"1991/..."

кільк. прим.: 1 (Х/а. – 1)

 

31. 821(410)

М60 Мілн А. А.

Вінні-Пух та його друзі [Текст] / А. А. Мілн. – Харків : Septima, 2013. – 288 с.

УДК 821(410)

кільк. прим.: 1 (Х/а. – 1)

 

32. 821(520)

М91 Мураками Х.

Хроники Заводной Птицы [Текст] / Х. Мураками ; пер. с яп.: И. Логачева, С. Логачева. – Москва : Эксмо, 2018. – 800 с. – (Мураками-мания).

УДК 821(520)

кільк. прим.: 1 (Х/а. – 1)

 

33. 821(477)"1991/..."

О-24 Обрій С.

Сокира сатири [Текст] / С. Обрій. – Київ : ФОП Мельник М.Ю., 2021. – 328 с. : іл. – З автографом автора.

УДК 821(477)"1991/..."

кільк. прим.: 1 (Х/а. – 1)

 

34. 821(477.53)

О-96 Ошека В. І.

Стежками долі [Текст] : роман / В. І. Ошека. – Біла Церква : Час Змін Інформ, 2019. – 368 с. : іл. – З автографом автора.

УДК 821(477.53)

кільк. прим.: 2 (Х/а. – 2)

 

35. 821(477)

П31 Печорна О.

Грішниця [Текст] : роман / О. Печорна. – Харків : Клуб Сімейного Дозвілля, 2020. – 288 с.

УДК 821(477)"1991/..."

кільк. прим.: 1 (Х/а. – 1)

 

36. 821(477)

П31 Печорна О.

Фортеця для серця [Текст] : роман / О. Печорна. – Харків : Клуб Сімейного Дозвілля, 2021. – 368 с.

УДК 821(477)"1991/..."

кільк. прим.: 1 (Х/а. – 1)

 

37. 821(477)

П56 Пономаренко С.

Вурдалак [Текст] : роман / С. Пономаренко. – Харьков : Клуб Семейного Досуга, 2019. – 336 с.

УДК 821(477)"1991/..."

кільк. прим.: 1 (Х/а. – 1)

 

38. 821(477)

Р64 Роздобудько І.

Я знаю, що ти знаєш, що я знаю [Текст] : роман / І. Роздобудько. – 2-є вид. – Київ : Нора-Друк, 2016. – 237 с. – (Читацький клуб).

УДК 821(477)"1991/..."

кільк. прим.: 1 (Х/а. – 1)

 

39. 821(477)

С41 Ситниченко В.

Читатель милый, будь любезен [Текст] : избранные стихотворения / В. Ситниченко. – Одесса : Бондаренко М. А., 2021. – 280 с. : ил.

УДК 821(477)"19/20"

кільк. прим.: 1 (Х/а. – 1)

 

40. 821(477)".../1917"

С44 Сковорода Г.

Байки Харківські [Текст] / Г. Сковорода ; пер. Назара Федорака. – Львів : Terra Incognita, 2019. – 108 с. : іл. – (Українська езотерика).

УДК 821(477)".../1917"

кільк. прим.: 1 (Х/а. – 1)

 

41. 821(477)"1991/..."

С65 Сорока Ю. В.

Куля для вовкулаки. Нотатки Семена Паливоди [Текст] / Ю. В. Сорока. – Харків : Фоліо, 2018. – 348 с. : іл. – (Ретророман).

УДК 821(477)"1991/..."

кільк. прим.: 1 (Х/а. – 1)

 

42. 821(477)

Т16 Талан С.

Я захищу тебе... [Текст] : роман / С. Талан. – Харків : Клуб Сімейного Дозвілля, 2019. – 288 с.

УДК 821(477)"1991/..."

кільк. прим.: 1 (Х/а. – 1)

 

43. 821(477)

Т16 Талан С.

Сафарі на щастя [Текст] : роман / С. Талан. – Харків : Клуб Сімейного Дозвілля, 2021. – 304 с.

УДК 821(477)"1991/..."

кільк. прим.: 1 (Х/а. – 1)

 

44. 821(477)

Т16 Талан С.

Розколоте небо [Текст] : роман / С. Талан. – 3-тє вид. – Харків : Клуб Сімейного Дозвілля, 2019. – 352 с.

УДК 821(477)"1991/..."

кільк. прим.: 1 (Х/а. – 1)

 

45. 821(477)

Т16 Талан С.

Просто гра [Текст] : роман / С. Талан. – Харків : Клуб Сімейного Дозвілля, 2021. – 288 с.

УДК 821(477)"1991/..."

кільк. прим.: 1 (Х/а. – 1)

 

46. 821(477)

Т16 Талан С.

Зловити промінь щастя [Текст] : роман / С. Талан. – перевидання роману "Не вурдалаки". – Харків : Клуб Сімейного Дозвілля, 2019. – 304 с.

УДК 821(477)"1991/..."

кільк. прим.: 1 (Х/а. – 1)

 

47. 821(477)

Т16 Талан С.

З любов'ю до життя [Текст] : роман / С. Талан. – Харків : Клуб Сімейного Дозвілля, 2020. – 240 с.

УДК 821(477)"1991/..."

кільк. прим.: 1 (Х/а. – 1)

 

48. 821(477)

Т16 Талан С.

Де живе свобода [Текст] : роман / С. Талан. – Харків : Клуб Сімейного Дозвілля, 2020. – 208 с.

УДК 821(477)"1991/..."

кільк. прим.: 1 (Х/а. – 1)

 

49. 821(477.53)

Ф33 Федорова М.

Мала Ведмедиця [Текст] : збірка есеїв / М. Федорова. – Київ : Ліра-К, 2021. – 92 с. – З автографом автора.

УДК 821(477.53)

кільк. прим.: 1 (Х/а. – 1)

 

50. 821(73)

Ф73 Флюк Д.

Сладкое убийство по-датски [Текст] / Д. Флюк. – Харьков : Клуб Семейного Досуга, 2019. – 336 с.

УДК 821(73)

кільк. прим.: 1 (Х/а. – 1)

 

51. 821(477)

Х35 Хейфец Е.

Агата [Текст] : роман / Е. Хейфец. – Харьков : Клуб Семейного Досуга, 2021. – 320 с.

УДК 821(477)"1991/..."

кільк. прим.: 1 (Х/а. – 1)

 

52. 821(73)

Ш48 Шепард Д.

Книга Аарона [Текст] / Д. Шепард ; пер. с англ. В. Гривиной. – Харьков ; Белгород : Клуб Семейного Досуга, 2016. – 224 с.

УДК 821(73)

кільк. прим.: 1 (Х/а. – 1)

 

53. 821(477)

Щ33 Щеглова Л.

Мрія метелика [Текст] : роман / Л. Щеглова. – Харків : Клуб Сімейного Дозвілля, 2019. – 252 с.

УДК 821(477)"1991/..."

кільк. прим.: 1 (Х/а. – 1)

 

Загальна кількість примірників: 55

Місця збереження документів:

Н/а - Науковий абонемент

ЧЗ№2 - Читальна зала № 2

РК - Праці ПНПУ

Аб. підр - Абонемент підручників

 

1. 94(73)(092)

B84 Brands H. W.

Traitor to His Class: The Privileged Life and Radical Presidency of Franklin Delano Roosevelt [Текст] / H. W. Brands. – New York : Anchor, 2009. – 888 p. : Illustrated edition. – (National bestseller).

УДК 94(73)(092)

кільк. прим.: 1 (Н/а. – 1)

 

2. 94(477)

G36 Genocide-Holodomor 1932-1933: the Losser of the Ukrainian Nation [Текст] : proceeding of the international scientific-educational working conference, (october 4, 2016, Kyiv) / Taras Shevchenko National University of Kyiv, National Museum "Holodomor Victims Memorial" et. el. – Kyiv : Полісся, 2018. – 119 с.

УДК 94(477)"1932/1933"

кільк. прим.: 1 (Н/а. – 1)

 

3. 94(=161.2)

L95 Lozynskyj A. S.

Ukraine: Issues that Matter [Текст] / Askold S. Lozynskyj. – Kyiv : Kyiv-Mohyla Academy Publishing House, 2021. – 452 p.

УДК 94(=161.2)

кільк. прим.: 1 (Н/а. – 1)

 

4. 94(477)

А87 Архіви окупації 1941-1944 [Текст]. Т.1 / упоряд. Н. Маковська ; Держ. ком. архівів України. – 2-ге вид. – Київ : Вид. дім "Києво-Могилянська академія", 2008. – 872 с. : іл. – (Більше не таємно).

УДК 94(477)"1939/1945"+930.25(477)

ББК 63.3(4Укр)624+79.3(4Укр)

кільк. прим.: 2 (Н/а. – 2)

 

5. 904(477)

Б90 Булатович С. А.

Электровые монеты Кизика в собрании Одесского археологического музея НАН Украины [Текст] : каталог / С. А. Булатович, Є. Ф. Редіна ; Одесский Археологический Музей НАНУ. – Одесса : ТЭС, 2021. – 192 с. : іл. – текст рос., англ.

УДК 904(477)

кільк. прим.: 1 (Н/а. – 1)

 

6. 94(477)(062)

В27 Величківські читання 2021 [Текст] : збірник ст. та матеріалів / Полтав. краєзнавчий музей імені Василя Кричевського. – Полтава ; Харків : ТОВ Майдан, 2021. – 156 с. : іл.

УДК 94(477)(062)

кільк. прим.: 1 (Н/а. – 1)

 

7. 94(477)

Г34 Геноцид українців 1932-1933 рр. за матеріалами досудових розслідувань [Текст] / авт.-упоряд.: О. Петришин, М. Герасименко, О. Стасюк ; Ін-т української археології та джерелознавства ім. М. С. Грушевського, Ін-т укр. мови, Нац. музей Голодомору-геноциду, Ін-т дослідження Голодомору, Служба безпеки України. – Київ : Вид-во Марка Мельника, 2021. – 520 с.

УДК 94(477)"1932/1933"

кільк. прим.: 1 (Н/а. – 1)

 

8. 94(477)

Г61 Голодомор 1932-1933 років - геноцид української нації [Текст] : навч. посіб. для вчителів / Нац. музей Голодомору-геноциду, Ін-т дослідження Голодомору. – Київ : Вид-во Марка Мельника, 2021. – 336 с. : іл. – Бібліогр. в підряд. прим.

УДК 94(477)"1932/1933"

кільк. прим.: 1 (ЧЗ№2. – 1)

 

9. 94(477)

З-13 Завірюха Л. А.

Презентація як самоствердження [Текст] / Л. А. Завірюха. – Кам'янець-Подільський : ТОВ Друкарня Рута, 2021. – 528 с. : іл. – З автографом автора.

УДК 94(477)

кільк. прим.: 1 (Н/а. – 1)

 

10. 908(477)

І-59 Інгульський степ. Історія - Джерела - Родовід - Спадщина [Текст] : збірник. вип. V / упоряд. В. А. Сердюк. – Дрогобич : Посвіт, 2020. – 494 с. – Стислий геогр. покажч.: с. 470-492.

УДК 908(477)

кільк. прим.: 1 (Н/а. – 1)

 

11. 930.85(477)(075.8)

І-90 Дмитренко В.

Історіографія історії української культури [Текст] : посіб. для підгот. до практ. занять / В. Дмитренко ; уклад. В. Дмитренко ; Полтав. нац. пед. ун-т імені В. Г. Короленка, Ф-т технологій та дизайну, Каф. культурології та методики виклад. культурологічних дисциплін. – Полтава : ПНПУ імені В. Г. Короленка, 2018. – 80 с.

УДК 930.85(477)(075.8)

кільк. прим.: 1 (РК - Праці ПНПУ. – 1)

 

12. 94(477)

К23 Карлгрен А. Б.

Старошведське. Земля і люди [Текст] / А. Б. Карлгрен ; пер. зі швед. В. В. Кривоніс. – Дніпро ; Одеса : Вид. дім "Гельветика", 2021. – 204 с. : іл. – (Старошведська бібліотека).

УДК 94(477)

кільк. прим.: 1 (Н/а. – 1)

 

13. 94(477.53)"05/1648"

К76 Кошлатий О. Б.

"Забута" битва на Ворсклі [Текст] / О. Б. Кошлатий. – Полтава : АСМІ, 2019. – 27 с. : іл. – Бібліогр.: с. 26–27 (26 назв).

УДК 94(477.53)"05/1648"

кільк. прим.: 2 (Н/а. – 2)

 

14. 94(477)"1921/1939"

М26 Маркова С.

Коли той світанок настане? Проєкти "світлого майбутнього" і "щасливого дитинства" від комуністичних творців Голодомору [Текст] : монографія / С. Маркова, І. Шугальова ; Ін-т дослідження Голодомору Нац. музею Голодомору-геноциду. – Хмельницький : ФОП Цюпак А. А., 2021. – 156 с. : іл. – Бібліогр. в підрядк. прим.

УДК 94(477)"1921/1939"

кільк. прим.: 1 (Н/а. – 1)

 

15. 94(477)"1932/1933"

М28 Марочко В.

Голодомор 1932-1933 років в Україні [Текст] : хроніка / В. Марочко, О. Мовчан. – Київ : Вид. дім "Києво-Могилянська академія", 2008. – 294 с.

УДК 94(477)"1932/1933"

кільк. прим.: 1 (Н/а. – 1)

 

16. 94(477)

М31 Масовий штучний голод 1921-1923 років [Текст] / Музей Голодомору. – Київ, [2021]. – 20 с.

УДК 94(477)"1921/1923"

кільк. прим.: 1 (Н/а. – 1)

 

17. 930.25(075.8)

М35 Матяш І. Б.

Архівознавство: методологічні засади та історія розвитку [Текст] : посіб. для студ. вищих навч. закл. / І. Б. Матяш ; Ін-т укр. археографії та джерелознавства ім. М. С. Грушевського. – Київ : ВД "Києво-Могилянська академія", 2012. – 515 с. – Бібліогр. в підряд. прим.

УДК 930.25(075.8)

кільк. прим.: 3 (ЧЗ№2. – 3)

 

18. 94(438)

М57 Ми не є українофілами. Польська політична думка про Україну і українців. Антологія текстів [Текст] / за ред.: П. Коваля, Я. Олдаковського, М. Зухняк ; пер. з пол. С. Гіріка. – Київ : Вид. дім "Києво-Могилянська академія", 2012. – 440 с. – Імен. покажч.: 433-439.

УДК 94(438)+94(477)

кільк. прим.: 1 (Н/а. – 1)

 

19. 94(477)

М58 Міждисциплінарні підходи у дослідженні Голодомору-геноциду [Текст] : матеріали IV Міжнар. наук.-практ. конф., (19 листоп. 2021 р.) / Нац. музей Голодомору-геноциду, Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка та ін. – Житомир : Полісся, 2021. – 208 с. – Бібліогр. в кінці ст.

УДК 94(477)"1932/1933"

кільк. прим.: 1 (Н/а. – 1)

 

20. 911.2(1.924/925)(075.8)

М69 Міхелі С. В.

Фізична географія Євразії [Текст] : навч. посіб. / С. В. Міхелі. – Київ : НПУ імені М. П. Драгоманова, 2021. – 286 с. : іл.

УДК 911.2(1.924/925)(075.8)

кільк. прим.: 10 (ЧЗ№2. – 2, Аб. підр. – 8)

 

21. 911.2(1-927)(075.8)

М69 Міхелі С. В.

Фізична географія Північної Америки [Текст] : навч. посіб. / С. В. Міхелі ; Нац. пед. ун-т імені М. П. Драгоманова. – Київ ; Ірпінь : ТОВ Перун, 2021. – 282 с.

УДК 911.2(1-927)(075.8)

кільк. прим.: 10 (ЧЗ№2. – 2, Аб. підр. – 8)

 

22. 94(477)"1648/179"(092)

М74 Мокляк В. О.

Забутий гетьман Іван Самойлович [Текст] / В. О. Мокляк. – Полтава : АСМІ, 2021. – 56 с. : іл. – З автографом автора. – Бібліогр.: с. 51–56.

УДК 94(477)"1648/179"(092)

кільк. прим.: 2 (ЧЗ№2. – 1, Н/а. – 1)

 

23. 94(477)(092)

П30 Петренко І. М.

Історик Наталія Мірза-Авакянц (1889-1940?): Життя і наукова спадщина [Текст] : монографія / І. М. Петренко ; Вищий навч. закл. Укоопспілки "Полтав. ун-т економіки і торгівлі" (ПУЕТ). – 2-ге вид., допов. і перероб. – Полтава : ПУЕТ, 2021. – 236 с. : іл. – З автографом автора. – Бібліогр. : с. 222–235.

УДК 94(477)(092)

кільк. прим.: 1 (Н/а. – 1)

 

24. 94(477.53)"1648/179"

П77 Присяга Гадяцького полку 1718 року [Текст] / упоряд., передм. та коментарі І. Синяка ; НАН України, Ін-т укр. археографії та джерелознавства імені М. С. Грушевського, Центр. держ. іст. архів України м. Київ. – Київ : Вид. ПП Брехуненко Н. А., 2021. – 568 с. : іл. – (Джерела до вивчення козацтва ; т. 1, ч. 3). – Імен. покажч.: с. 397-541. - Географ. покажч.: с. 542-546. - З автографом упорядника.

УДК 94(477.53)"1648/179"

кільк. прим.: 1 (Н/а. – 1)

 

25. 94(100)

С19 Сапожніков Л.

Криве дзеркало війни. Міфи та загадки Другої світової. 1939-1945 [Текст] / Л. Сапожніков. – Київ : Арій, 2016. – 336 с. : іл. – (Таємниці історії).

УДК 94(100)"1939/1945"

кільк. прим.: 1 (Н/а. – 1)

 

26. 94(477)"1932/1933"

С32 Сергійчук В.

"Голодні, босі і роздіті"... Українські діти і 1932-1933 роках [Текст] / В. Сергійчук. – Вишгород : ПП Сергійчук М. І., 2020. – 216 с. : іл.

УДК 94(477)"1932/1933"

кільк. прим.: 1 (ЧЗ№2. – 1)

 

27. 929:94(477)

С81 101 історія успіху, народжена в Україні [Текст]. – Київ : Логос, 2021. – 252 с. : іл., фото.

УДК 929:94(477)

кільк. прим.: 1 (Н/а. – 1)

 

28. 94(477)"1946/1947"

У45 Україна. Голодомор 1946-1947 років: непокараний злочин, забуте добро [Текст] / упоряд. і авт. А. Бондарчук. – Київ : Орієнтир, 2017. – 608 с.

УДК 94(477)"1946/1947"

кільк. прим.: 1 (ЧЗ№2. – 1)

 

29. 94(=161.2:430)

У45 Український табір ДП в Авгсбурзі. Спомини. Документи. Світлини [Текст] / упоряд.: Д. Штогрин, В. Петрів. – Вишгород : ПП Сергійчук М. І., 2020. – 402 с. : іл. – Імен. покажч.: с. 383-396.

УДК 94(=161.2:430)

кільк. прим.: 1 (Н/а. – 1)

 

30. 94(477)(03)

Х21 Харківська Н. І.

Довідник з історії України. 5-11 класи [Текст] / Н. І. Харківська, О. О. Івакін. – Харків : Основа, 2020. – 208 с. – (Бібліотечка школяра).

УДК 94(477)(03)

кільк. прим.: 1 (ЧЗ№2. – 1)

 

31. 94(447)

Ч-75 "Чорні дошки" України. Чернігівська область [Текст] : збірник документів і матеріалів / упоряд.: О. О. Стасюк, К. Ю. Лук'янець, С. В. Старовойт, Д. В. Байкєніч ; Нац. музей Голодомору-геноциду, Ін-т дослідження Голодомору. – Київ : Вид-ць Мельник М. Ю., 2021. – 944 с. – Бібліогр. в кінці ст.

УДК 94(477)"1932/1933"

кільк. прим.: 1 (Н/а. – 1)

 

Загальна кількість примірників: 54


 

Вітаємо!

Будемо раді Вам допомогти.