1.

91.9:85

Р32

Валеріян Ревуцький [Текст] : бібліографічний покажчик (1941-2006) / уклад. В.Л. Ревуцька ; автор вступ. статті і наук. ред. Р. Я. Пилипчук. – К. : Твім інтер, 2007. – 156 с.

ББК 91.9:85+85.333(4Укр)-8я1

кільк.прим.: 1 (Б/в. – 1)

2.

84(4УКР)6

Р86

Рунь [Текст] / упоряд. С. П. Реп'ях. – Чернігів : Деснянська правда, 2007. – 224 с. – (Твори письменників Чернігівщини для дітей).

ББК 84(4УКР)6

кільк.прим.: 1 (Х/а. – 1)

3.

74.03(2)6-213

В54

Витоки педагогічної майстерності [Текст] : зб. наук. пр. / Полт. держ. пед. ун-ту ім. В. Г. Короленка. – Полтава : АСМІ, 2007. – 282с. – (Педагогічні науки ; Вип. 3). – Бібліогр. в кінці ст.

ББК 74.03(2)6-213+74.204.2

кільк.прим.: 1 (Н/а. – 1)

4.

83.3(2=Рус)5-8

У45

Україна Гоголя [Текст]. – Полтава : Оріяна, 2008. – 64 с. : іл.

ББК 83.3(2=Рус)5-8

кільк.прим.: 4 (ЧЗ№2. – 1, Н/а. – 3)

5.

67.9(4Укр)301.163.1

Р65

Розширення та модернізація Шенгену: наслідки і перспективи для України [Текст] / Центр миру та зовнішньої політики України ; Громадська ініціатива "Європа без кордонів". – К., 2008. – 58 с.

ББК 67.9(4Укр)301.163.1

кільк.прим.: 1 (Н/а. – 1)

6.

85.10я73

О-75

Основи зображення [Текст] : практикум для студентів спец. "Педагогіка і методика середньої освіти. Трудове навчання" (Обслуговуюча праця) / Хмельницький нац. ун-т. – Хмельницький : ХНУ, 2008. – 75 с. – Бібліогр.: с. 73 (22 назви).

ББК 85.10я73

кільк.прим.: 1 (ЧЗ№1. – 1)

7.

63.3(4Укр-4Пол)я2

П52

Полтавіка. Полтавська енциклопедія [Текст] : у 12 т. Т.12. Релігія і церква / гол. ред. О. А. Білоусько. – Полтава : Полтавський літератор, 2009. – 756+XL с. + схеми, карти, табл.

ББК 63.3(4Укр-4Пол)я2+86.29(4Укр-4Пол)я2

кільк.прим.: 5 (ЧЗ№1. – 1, ЧЗ№2. – 1, ЧЗ№3. – 1, ЧЗ№4. – 1, Б/в. – 1)

8.

67.9(4Укр)308я72

К69

Корупція та відповідальність за корупційні дії [Текст] : навч.-метод. посіб. / за заг. ред. К.М. Левківського ; Ін-т інноваційних технологій і змісту освіти, Центр єднання європейської молоді "За спільне майбутнє", Міжнародна громадська організація "Школа Рівних Можливостей". – Львів : Астролябія, 2009. – 160 с.

ББК 67.9(4Укр)308я72

кільк.прим.: 2 (Н/а. – 2)

9.

67.9(4Укр)301.163.1

Ф79

Формуючи дорожню карту до безвізового режиму для громадян України у відносинах з Європейським Союзом [Текст] / Центр миру, конверсії та зовнішної політики України, Громадська ініціатива "Європа без бар'єрів". – К., 2009. – 43 с.

ББК 67.9(4Укр)301.163.1

кільк.прим.: 1 (Н/а. – 1)

10.

74.04(4Укр-4Пол)-8

С71

Спадщина видатних педагогів Полтавщини в міжнародному освітньому просторі : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. Досвід видатних педагогів Полтавщини в управлінській діяльності [Текст] : Всеукр. наук.-практ. семінар, (Полтава, 12-13 берез. 2009 р.) / за заг. ред. М. В. Гриньової ; Ін-т педагогіки АПН України, Полт. обл. рада, Полт. міська рада, Полт. держ. пед. ун-т імені В.Г. Короленка. – Полтава, 2009. – 175 с.

ББК 74.04(4Укр-4Пол)-8

кільк.прим.: 2 (ЧЗ№1. – 1, ЧЗ№4. – 1)

11.

83.3(4Укр)6-8

Т28

Творчість Григорія Кочура у контексті української культури ХХІ віку: до 100-річчя від дня народження Майстра [Текст] : матеріали ІV Міжнар. наук. конф., (Львів, 15-17 листоп. 2008 р.) / АН Вищої школи України, Львівський нац. ун-т імені Івана Франка, Київський нац. ун-т імені Тараса Шевченка та ін. – Львів : ВЦ ЛНУ імені Івана Франка, 2009. – 328 с. – Бібліогр. в кінці доп.

ББК 83.3(4Укр)6-8

кільк.прим.: 1 (Н/а. – 1)

12.

67.9(4Укр)301.163.1

Г87

Громадський моніторинг візової політики і практики країн ЄС в Україні [Текст] : аналітичний звіт / Центр миру та зовнішньої політики України, Громадська ініціатива "Європа без бар'єрів". – К., 2009. – 91 с.

ББК 67.9(4Укр)301.163.1

кільк.прим.: 1 (Н/а. – 1)

13.

39.6д

Ж71

Жизнь и деятельность военачальника, изобретателя, организатора военной науки и образования генерал-лейтенанта Засядько Александра Дмитриевича (к 230-ой годовщине со дня рождения) [Текст] : материалы Междунар. науч. конф. / Укр. национально-культурная автономия Санкт-Петербурга, Санкт-Петербургская регион. общ. организация "Полтав. землячество", Михайловская военная артилерийская академия, Санкт-Петербур. Дом национальностей, Ген. консульство Украины в Санкт-Перербурге. – СПб., 2009. – 101 с.

ББК 39.6д

кільк.прим.: 1 (Н/а. – 1)

14.

66.3(0),124

З-35

Зарубіжний досвід організації та роботи місцевої влади [Текст] / за заг. ред. П.В. Ворони. – Полтава, 2009. – 288 с.

ББК 66.3(0),124

кільк.прим.: 1 (Н/а. – 1)

15.

63.3(4Укр)46

Б28

Батурин: сторінки історії [Текст] : зб. док. і матеріалів / Чернігівський держ. пед. ун-т ім. Т. Г. Шевченка, Чернігівське відділення Ін-ту укр. археографії та джерелознавства ім. М. С. Грушевського НАН України, Ін-т історії України НАН України та ін. – Чернігів : Чернігівські обереги, 2009. – 786 с. : іл., фото. – Імен. покажч.: с. 708-743.- Географ. покажч.: с. 744-749. – Бібліогр. в підрядк. прим.

ББК 63.3(4Укр)46

кільк.прим.: 1 (ВРК. – 1)

16.

74.268.13(Нім)-28

З-41

Збірник завдань для державної підсумкової атестації з німецької мови. 9 клас [Текст]. – К. : Генеза, 2010. – 208 с.

ББК 74.268.13(Нім)-28

кільк.прим.: 1 (Н/а. – 1)

17.

74.268.13 (Англ)-28

З-41

Збірник завдань для державної підсумкової атестації з англійської мови. 9 клас [Текст] / уклад. : О. Я. Коваленко, С. В. Голобородько. – К. : Генеза, 2010. – 208 с.

ББК 74.268.13 (Англ)-28

кільк.прим.: 1 (Н/а. – 1)

18.

67.9(4Укр)301.163.1

З-19

Законодавче забезпечення руху до симетричного безвізового режиму між ЄС та Україною. Поточні оцінки візової практики країн ЄС в Україні [Текст] / Центр миру, конверсії та зовнішньої політики України; Г*ромадська ініціатива "Європа без бар'єрів". – К., 2010. – 55 с.

ББК 67.9(4Укр)301.163.1

кільк.прим.: 1 (Н/а. – 1)

19.

83.3(0)

С48

Слов'янський збірник [Текст] : зб. наукових і науково-публіцистичних праць. Вип. IX / уклад. Л. Л. Безобразова ; Слов'янський клуб м. Полтави. – Полтава : Техсервіс, 2010. – 312 с. – Текст: укр., рос. – Бібліогр. в кінці ст.

ББК 83.3(0)+85.103

кільк.прим.: 6 (ЧЗ№2. – 1, Н/а. – 5)

20.

80

П76

Пріоритети сучасної філології: теорія і практика : матеріали ІІІ Всеукр. студ. наук.-практ. конф. [Текст] : зб. наук. пр. студ. / Полтавський нац. пед. ун-т імені В. Г. Короленка, Ф-т філології та журналістики. – Полтава : Шевченко Р. В., 2010. – 292 с. – Бібліогр. в кінці ст.

ББК 80

кільк.прим.: 5 (Н/а. – 5)

21.

20

М54

Методика викладання природничих дисциплін у вищій і середній школі. XVII Каришинські читання : Міжнар. наук.-практ. конф. [Текст] : зб. наук. пр. за участю науковців, шкільних педагогів, аспірантів, магістрантів, студентів, (Полтава, 27-28 трав. 2010 р.) / за заг. ред. М. В. Гриньової ; Полт. нац . пед. ун-т імені В. Г. Короленка, Ін-т педагогіки НАПН України, Полтавська міська рада та ін. – Полтава : Астрая, 2010. – 307 с. – Бібліогр. в кінці ст.

ББК 20

кільк.прим.: 3 (Н/а. – 3)

22.

74.261.0-0

В27

Великодний сувенір [Текст] : інформаційно-метод. вісн. Березень / Головне управління освіти і науки Полт. облдержадміністраціі, Полт. обл. еколого-натуралістичний центр учнівської молоді. – Полтава, 2010. – 62 с.

ББК 74.261.0-0+ 63.59(4Укр)

кільк.прим.: 1 (ЧЗ№1. – 1)

23.

74.580.43

Т33

Теорія і практика виховання лідерських якостей особистості у системі студентських самоврядних організацій [Текст] : матеріали ІІ Всеукр. наук.-практ. конф., (Полтава, 23-25 квіт. 2010 р.) / Полт. облдержадміністрація, Полт. Обл. рада, Полт. міська рада, ВМГО "Нац. студ. союз", ПНПУ імені В.Г. Короленка, Каф. пед. майстерності та менеджменту, Студ. рада, Проф. комітет ПНПУ ім. В.Г.Короленка, ПНТУ ім. Юрія Кондратюка. – Полтава, 2010. – 262 с.

ББК 74.580.43+88.54

кільк.прим.: 1 (Н/а. – 1)

24.

88.362

М54

Методичні рекомендації до вивчення теми "Соціально-психологічні особливості агресивної поведінки" для студентів. Напрям підготовки 0301 "Психологія". освітньо-кваліфікаційний рівень бакалавр [Текст] / автори укладачі : О. Г. Мирошник , Л. П. Плужник; Полт. нац. пед. ун-т імені В. Г. Короленка. – Полтава, 2010. – 46 с.

ББК 88.362

кільк.прим.: 2 (ЧЗ№4. – 2)

25.

28.0я72

Б63

Біологія [Текст] : підручник для 9 кл. загальноосвіт. навч. закл. / Т. І. Базанова, Ю. В. Павіченко, А. М. Тіткова [та ін.]. – Х. : Світ дитинства, 2009. – 296 с.

ББК 28.0я72

кільк.прим.: 2 (ЧЗ№1. – 2)

26.

84(4УКР)6

Б19

Бака, М. В.

Душі неспокій [Текст] : вірші, оповідання / Михайло Васильович Бака. – Полтава : Техсервіс, 2010. – 96 с.

ББК 84(4УКР)6+84(4УКР-4ПОЛ)

кільк.прим.: 2 (Х/а. – 2)

27.

81.411.4-921

В12

Вавіна, Л. С.

Читанка: 3 клас [Текст] : підруч. для спец. загальноосвіт. навч. закл. для розумово відсталих дітей / Людмила Сергіївна Вавіна. – К. : Інкунабула, 2009. – 224 с. : іл.

ББК 81.411.4-921

кільк.прим.: 1 (ЧЗ№1. – 1)

28.

81.411.2-922

Г93

Гудзик, И. Ф.

Русский язык [Текст] : учеб. для 9 кл. общеобразоват. учеб. заведений с укр. яз. обучения (пятый год обучения) / И. Ф. Гудзик, В. А. Корсаков, О. К. Сакович. – К. : Освіта, 2009. – 208 с. : ил.

ББК 81.411.2-922

кільк.прим.: 2 (ЧЗ№2. – 2)

29.

74.03(4Укр)-8

Д32

Дем'янко, Н. Ю.

Формування національної культури молоді в педагогічній спадщині В. М. Верховинця [Текст] : монографія / Наталія Юріївна Дем'янко. – Полтава : АСМІ, 2010. – 272 с. : іл., фото. – Частина тексту нім. – Бібліогр.: с. 223-245 (281 назва).

ББК 74.03(4Укр)-8+85.313(4Укр)-8

кільк.прим.: 1 (ЧЗ№1. – 1)

30.

88я73

К29

Католик, Г.

Практикум з психології (Психологія агресії, конфлікту, любові) [Текст] : навч. посіб. / Галина Католик, Галина Михальчишин ; Львівський нац. ун-т. імені Івана Франка. – Львів : ВЦ ЛНУ імені Івана Франка, 2009. – 128 с. – Бібліогр. в кінці тем.

ББК 88я73

кільк.прим.: 1 (ЧЗ№1. – 1)

31.

63.4(4Укр)2

К73

Котигорошко, В. Г.

Верхнє Потисся в давнину. 1 000 000 років тому - Х сторіччя н. е. [Текст] / Вячеслав Григорович Котигорошко ; Ужгородський нац. ун-т, Науково-дослідний ін-т карпатознавства. – Ужгород : Карпати, 2008. – 432 с. : іл., фото. – Бібліогр.: с. 371-406.

ББК  63.4(4Укр)2

кільк.прим.: 1 (Н/а. – 1)

32.

81.411.4

К75

Кочукова, Н.

Трансформовані словосполуки в мові української преси. На матеріалі української преси кінця ХХ- початку ХХІ століття [Текст] / Наталія Кочукова. – К. : Пульсари, 2005. – 165 с. – Бібліогр.: с. 150-165.

ББК 81.411.4

кільк.прим.: 1 (Н/а. – 1)

33.

71я72

М31

Масол, Л. М.

Художня культура [Текст] : підруч. для 9 кл. загальноосвіт. навч. закл. / Людмила Михайлівна Масол. – К. : Генеза, 2009. – 288 с. : іл.

ББК 71я72

кільк.прим.: 10 (ЧЗ№1. – 2, Аб. – 8)

34.

84(4УКР)6

М59

Микитенко, В.

Я Любив [Текст] : зб. віршів та фотоматеріал авторських робіт (скульптура, різьблення по дереву, живопис) / Володимир Микитенко. – Гадяч : Гадяч, 2008. – 84 с. – До 85-річчя автора.

ББК 84(4УКР)6+84(4УКР-4ПОЛ)

кільк.прим.: 1 (Х/а. – 1)

35.

63.3(4Укр)622

М79

Моргун, Ф. Т.

Сталінсько-гітлерівський геноцид українського народу. Факти і наслідки [Текст] / Федір Трохимович Моргун. – Вид. 5-е, переробл. і доп. – Полтава : Дивосвіт, 2010. – 368 с.

ББК 63.3(4Укр)622+63.3(4Укр)624

кільк.прим.: 1 (Н/а. – 1)

36.

63.3(4Укр-4Зак)

М90

Мулеса, В.

Заричово. Два берега [Текст] : історико-художній нарис про село Заричово / Василь Мулеса. – Ужгород : Патент, 2009. – 228 с. – Бібліогр.: с.216 (17 назв).

ББК 63.3(4Укр-4Зак)

кільк.прим.: 2 (Н/в. – 2)

37.

75.5я73

Н34

Наумчук, В. І.

Професійна підготовка майбутніх учителів фізичної культури в процесі самостійної роботи зі спортивних ігор [Текст] : навч. посіб. / Володимир Іванович Наумчук. – Тернопіль : Астон, 2010. – 160 с. – Бфібліогр.: с. 149-159 (102 назви).

ББК 75.5я73

кільк.прим.: 1 (ЧЗ№1. – 1)

38.

81.432.1-922

Н55

Несвіт, А. М.

Англійська мова: Ми вивчаємо англійську мову [Текст] : підруч. для 9 кл. загальноосвіт. навч. закл. / Алла Миколаївна Несвіт. – К. : Генеза, 2009. – 288 с. : іл.

ББК 81.432.1-922

кільк.прим.: 3 (ЧЗ№2. – 3)

39.

67.9(4Укр)71

О-46

Озерський, І. В.

Використання прокурором психологічних знань при підтриманні державного обвинувачення в суді [Текст] : монографія / І. В. Озерський ; Київ. ін-т бізнесу і технологій. – Полтава, 2008. – 368 с. – Бібліогр.: с.313-319 (57 назв).

ББК 67.9(4Укр)71

кільк.прим.: 1 (ЧЗ№4. – 1)

40.

85.10я73

П19

Пастырь, И. В.

Креативность золотой пропорции [Текст] : учебно-метод. пособ. для студ. гуманитарных ф-тов, дизайнеров и учителей изобразительного искусства / Иван Васильевич Пастырь ; Измаильский гос. гуманитарный ун-т. – Измаил, 2006. – 108 с. – Библиогр.: с. 100-106 (106 назв.).

ББК 85.10я73+30.10я73

кільк.прим.: 1 (ЧЗ№1. – 1)

41.

81.411.2-922

П22

Пашковская, Н. А.

Русский язык [Текст] : учеб. для 8 кл. общеобразоват. учеб. заведений с укр. яз. обучения / Н. А. Пашковская, Г. А. Михайловская, С. А. Распопова. – К. : Освіта, 2009. – 240с.

ББК 81.411.2-922

кільк.прим.: 2 (ЧЗ№2. – 2)

42.

П34

Писаренко, П. В.

Кобзар переораних поколінь Федір Моргун [Текст] / П. В. Писаренко, М. П. Лебедик ; Полт. держ. аграрна академія, ПНПУ імені В.Г. Короленка, Кременчуцький приватний заклад освіти "Напвчально-виховний комплекс імені Федора Моргуна". – Полтава : РВВ ПДАА, 2010. – 59 с.

ББК 4д

кільк.прим.: 1 (Н/а. – 1)

43.

28.693.35(4Укр)

П64

Потіш, Л. А.

Птахи Закарпатської області (анотований список) [Текст] / Людвіг Адальбертович Потіш ; Держ. вищий навч. заклад "Ужгородський нац. ун-т", Фонд охорони дикої природи (WWF), Фонд Вітлі (Whitley Fund for Nature). – Львів, 2009. – 124 с. – Покажч. латинських назв: с. 116-119. – Бібліогр.: с. 120-123.

ББК 28.693.35(4Укр)

кільк.прим.: 1 (ЧЗ№1. – 1)

44.

73я72

І-74

Інформатика: 9 кл. [Текст] : підруч. для загальноосвіт. навч. закл. / Й. Я. Ривкінд, Т. І. Лисенко, Л. А. Чернікова, В. В. Шакотько ; за заг. ред. М.З. Згуровського. – К. : Генеза, 2009. – 296 с. : іл.

ББК 73я72

кільк.прим.: 2 (ЧЗ№3. – 2)

45.

74.30я72

С15

Сак, Т. В.

Я і Україна [Текст] : підруч. для підготовчого класу спец. загальноосвіт. навч. закл. інтенсивної пед. корекції ( для дітей із ЗПР) / Тамара Василівна Сак. – К. : Літера ЛТД, 2009. – 104 с. : іл.

ББК 74.30я72

кільк.прим.: 1 (ЧЗ№1. – 1)

46.

86.376.22

С41

Сітарчук, Р. А.

Адвентисти сьомого дня в українських землях у складі Російської імперії (друга половина XIX століття - 1917 рік) [Текст] / Роман Анатолійович Сітарчук ; НАН України, Відділення релігієзнавства ін-ту філософії імені Г. С. Сковороди, Полт. держ пед. ун-т імені В.Г. Короленка. – Полтава, 2008. – 324 с. – Бібліогр.: с. 313-323 (256 назв).

ББК 86.376.22

кільк.прим.: 1 (Н/а. – 1)

47.

74.263.0

Т35

Терещук, А. І.

Трудове навчання (технічні види праці). Розробки уроків. 9 клас [Текст] / Андрій Іванович Терещук. – Х. : Ранок, 2010. – 256 с. – (Майстер клас. 12-річна школа нова програма). – Бібліогр.: с. 252 (6 назв).

ББК 74.263.0

кільк.прим.: 1 (ЧЗ№1. – 1)

48.

76.103(4Укр)

Т41

Тимошик, М.

Українська молодіжна преса в останній період існування СРСР (1986-1991) [Текст] / Микола Тимошик. – К. : Наша культура і наука, 2010. – 240 с. : іл. + ім. та предм. пок., резюме англ. м.

ББК 76.103(4Укр)

кільк.прим.: 1 (ЧЗ№2. – 1)

49.

83.3(2=Рус)3я2

Т48

Ткач, М.

Слово о полку Ігорєвім: графічна реконструкція, переклад, словник-довідник [Текст] / Микола Ткач. – К.; Ірпінь : Перун, 2008. – 224 с. : іл.

ББК 83.3(2=Рус)3я2

кільк.прим.: 2 (ЧЗ№2. – 2)

50.

63.3(4Укр-4Пол)я2

Х17

Хало, О. І.

Оржиця [Текст] : історичний довідник / Ольга Іванівна Хало. – Полтава : АСМІ, 2006. – 160 с. : іл. – Бібліогр.: с. 158.

ББК 63.3(4Укр-4Пол)я2

кільк.прим.: 1 (Н/а. – 1)

51.

65.9(4Укр)262.1

Ш33

Швайка, М. А.

Банківська система України: проблеми становлення і удосконалення [Текст] / Михайло Андрійович Швайка ; Асоціація депутатів Верховної Ради України. – К. : КиМУ, 2010. – 760 с.

ББК 65.9(4Укр)262.1

кільк.прим.: 1 (Н/а. – 1)

52.

84(4УКР)6

Ш37

Шевченко, Р. В.

Нотатки лірника [Текст] : поезії 2005-2009 / Ростислав Вікторович Шевченко. – Полтава : Дивосвіт, 2010. – 112 с. : іл.

ББК 84(4УКР)6

кільк.прим.: 2 (Х/а. – 2)

53.

74.268.3(4Укр)-26

Ш95

Шуляр, В. І.

Урок літератури в умовах 12-річної школи: 5-9 класи [Текст] : практико-орієнтована монографія / Василь Іванович Шуляр ; Миколаївський держ. ун-т імені В. О. Сухомлинського, Філологічний ф-т., Каф. теорії л-ри і методики викладання. – Миколаїв : Іліон, 2006. – 284 с. – Бібліогр.: с. 269-278 (156 назв).

ББК 74.268.3(4Укр)-26

кільк.прим.: 1 (ЧЗ№2. – 1)

Загальна кількість примірників:   93

 

Умовні позначення місць збереженя документів:

Б/в - Бібліографічний відділ

Х/а - Художній абонемент

Н/а - Науковий абонемент

ЧЗ№2 - Читальна зала № 2

ЧЗ№1 - Читальна зала № 1

ЧЗ№3 - Читальна зала № 3

ЧЗ№4 - Читальна зала № 4

ВРК - Відділ рідкісної книги

Аб. підр - Абонемент підручників

Н/в - Науковий відділ


 

Вітаємо!

Будемо раді Вам допомогти.