1.

81.471.1

А65

Андрієвська, В. В.

Концепт антилюдина у французькій драматургії абсурдизму: структура, семантика, прагматика [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. філологіч. наук : спец. 10.02.05 "Романські мови" / Вікторія Валеріївна Андрієвська ; Київ. нац. лінгвістичний ун-т. – К., 2010. – 20 с.

ББК 81.471.1

кільк.прим.: 1 (ЧЗ№1. – 1)

2.

74.262.6

Б12

Бабенко, О. М.

Формування знань з основ біохімії в учнів класів біолого-хімічного профілю навчання [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. пед. наук : спец. 13.00.02 "Теорія та методика навчання (хімія)" / Олена Михайлівна Бабенко ; Нац. пед. ун-т імені М. П. Драгоманова. – К., 2010. – 20 с.

ББК 74.262.6

кільк.прим.: 1 (ЧЗ№1. – 1)

3.

74.200.58

Б20

Балахтар, В. В.

Педагогічні засади організації дозвілля дітей та підлітків у системі позашкільної освіти в Україні (1960-1991 рр.) [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. пед. наук : спец.13.00.01 "Загальна педагогіка та історія педагогіки" / Валентина Візіторівна Балахтар ; Прикарпатський нац. ун-т імені Василя Стефаника. – Івано-Франківськ, 2010. – 20 с.

ББК 74.200.58

кільк.прим.: 1 (ЧЗ№1. – 1)

4.

65.9(4Укр)1

Б24

Барановський, М. О.

Сільські депресивні території України: теоретико-методологічні засади суспільно-географічного дослідження [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. географіч. наук : спе 11.00.02 "Економічна та соціальна географія" / Микола Олександрович Барановський ; Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка. – К., 2010. – 20 с.

ББК 65.9(4Укр)1

кільк.прим.: 1 (ЧЗ№1. – 1)

5.

75.7

Б27

Басенко, О. В.

Креативність особистості спортсмена та її вплив на спортивний результат в автомобільному спорті ( картинг) [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. . наук з фізич. виховання і спорту : спец. 24.00.01 "Олімпйський та професійний спорт" / Олена Вікторівна Басенко ; Харків. держ. академія фіз. культури. – Х., 2010. – 20 с.

ББК 75.7

кільк.прим.: 1 (ЧЗ№1. – 1)

6.

74.204.2

Б33

Башкір, О. І.

Формування готовності майбутніх учителів до педагогічної імпровізації в процесі фахової підготовки [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. пед. наук : спец. 13.00.04 "Теорія та методика проф. освіти" / Ольга Іванівна Башкір ; Харків. нац. пед. ун-т імені Г. С. Сковороди. – Х., 2010. – 18 с.

ББК 74.204.2

кільк.прим.: 1 (ЧЗ№1. – 1)

7.

88.52

Б39

Безкоровайна, О. В.

Теоретико-методичні засади виховання культури особистісного самоствердження в ранньому юнацькому віці [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня доктора пед.. наук : спец. 13.00.07 "Теорія і методика виховання" / Ольга Володимирівна Безкоровайна ; Ін-т проблем виховання НАПН України. – К., 2010. – 39 с.

ББК 88.52

кільк.прим.: 1 (ЧЗ№1. – 1)

8.

75.715.8

Б77

Бойченко, Н. В.

Техніко-тактична підготовка спортсменів-юніорів у "кіокушинкай" карате за допомогою спеціальних технічних засобів [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня : спец. 24.00.01 "Олімпійський і професійний спорт" / Наталя Валентинівна Бойченко ; Харків. держ. академія фіз. культури. – Х., 2010. – 21 с.

ББК 75.715.8

кільк.прим.: 1 (ЧЗ№1. – 1)

9.

74.580.25

Б81

Бондаренко, О. М.

Дидактичні умови застосування мультимедійних технологій у процесі навчання педагогічних дисциплін студентів педагогічних університетів [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. пед. наук : спец. 13.00.04 "Теорія та методика проф. освіти" / Олена Миколаївна Бондаренко ; Черкас. нац. ун-т імені Богдана Хмельницького. – Черкаси, 2010. – 20 с.

ББК 74.580.25

кільк.прим.: 1 (ЧЗ№1. – 1)

10.

68.4(4Укр)

Б86

Боярчук, О. М.

Фізична підготовка жіночого контингенту Збройних сил України в системі професійної діяльності [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд наук з фіз. виховання і спорту : спец. 24.00.02 "Фізична культура, фізичне виховання різних груп населення" / Олександр Михайлович Боярчук ; Львів. держ.ун-т фіз. культури. – Львів, 2010. – 19 с.

ББК 68.4(4Укр)

кільк.прим.: 1 (ЧЗ№1. – 1)

11.

74.580.43

Б87

Бреславець, Н. О.

Формування компетентності життєвого проектування студентської молоді в умовах вищого навчального закладу [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. пед. наук : спец. 13.00.07 "Теорія та методика виховання / Надія Олександрівна Бреславець ; Східноукр. нац. ун-т імені Володимира Даля. – Луганськ, 2010. – 20 с.

ББК 74.580.43

кільк.прим.: 1 (ЧЗ№1. – 1)

12.

63.3(4Укр)5

Б88

Бровко, А. Г.

Нова Січ (1734-1775 рр.) : історіографія [Текст] : автореф. дис. на здобуття нааук. ступеня канд. історич. наук. : спец. 07.00.06 "Історіографія, джерелознавство та спеціальні історичні дисципліни" / Альона Григорівна Бровко ; Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка. – К., 2010. – 17 с.

ББК 63.3(4Укр)5

кільк.прим.: 1 (ЧЗ№1. – 1)

13.

81.411.4

Б90

Буднік, А. О.

Формування дискурсних умінь студентів філологічних спеціальностей засобами національно-прецедентних текстів [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. пед. наук : срец. 13.00.02 "Теорія та методика навчання (українська мова) / Анжела Олександрівна Буднік ; Держ. заклад "Південноукр. нац. пед. ун-т імені К.Д. Ушинського". – Одеса, 2010. – 21 с.

ББК 81.411.4

кільк.прим.: 1 (ЧЗ№1. – 1)

14.

74.262.23

В23

Вашуленко, О. П.

Методичні засади побудови системи вправ з геометрії в основній школі [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. пед. наук : срец. 13.00.02 "Теорія та методика навчання (математика) / Ольга Петрівна Вашуленко ; Нац. пед. ун-т імені М. П. Драгоманова. – К., 2010.

ББК 74.262.23

кільк.прим.: 1 (ЧЗ№1. – 1)

15.

88.835.13

В37

Верьовкіна, О. Є.

Психологічні чинники формування мисленнєвої культури підлітків [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. психологіч. наук : спец.19.00.07 "Педагогічна та вікова психологія" / Олена Євгенівна Верьовкіна ; АПН України. ін-т психології імені Г. С. Костюка. – К., 2010. – 20 с.

ББК 88.835.13

кільк.прим.: 1 (ЧЗ№1. – 1)

16.

74.580р3

В54

Вітер, О. М.

Організаційно-педагогічні засади структурування і генералізації навчального матеріалу з економічних дисциплін у фаховій підготовці бакалаврів [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. пед. наук : спец. 13.00.04 "Теорія та методика проф. освіти" / Олександра Миколаївна Вітер ; Нац. академія Держ. прикордонної служби України імені Богдана Хмельницького. – Хмельницький : 2010. – 20 с.

ББК 74.580р3

кільк.прим.: 1 (ЧЗ№1. – 1)

17.

74.580р3

В67

Волеваха, І. Б.

Формування готовності майбутніх практичних психологів до забезпечення конкурентноздатності організації [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. психологіч. наук : спец. 19.00.07 "Педагогічна та вікова психологія" / Ірина Борисівна Волеваха ; НАНПУкраїни, Ін-т психології імені Г. С. Костюка. – К., 2010. – 20 с.

ББК 74.580р3

кільк.прим.: 1 (ЧЗ№1. – 1)

18.

88.59

В67

Волеваха, С. В.

Соціально-психологічні умови управління розвитком спільнот, постраждалих від катастроф [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. психологіч. наук : спец 19.00.05 "Соціальна психологія; психологія соціальної роботи" / Сергій Вікторович Волеваха ; НАПН України, Ін-т психології імені Г. С. Костюка. – К., 2010. – 20 с.

ББК 88.59

кільк.прим.: 1 (ЧЗ№1. – 1)

19.

81.432.1

В67

Волкова, Н. В.

Словотвірна продуктивність питомих і запозичених слів в англійській, українській та російській мовах [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. філологіч. наук : спец. 10.02.17 "Порівняльністоричне і типологічне мовознавство" / Наталія Валеріївна Волкова ; Донецький нац. ун-т. – Донецьк, 2010. – 22 с.

ББК 81.432.1

кільк.прим.: 1 (ЧЗ№1. – 1)

20.

81.411.4-212

В68

Воловенко, І. В.

Диференціація родової незалежності нових іменників на позначення осіб в українській літературній мові [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. філологіч. наук : спец. 10.02.01 "Українська мова" / Ірина Володимирівна Воловенко ; Нац. пед. ун-т імені М.П. Драгоманова. – К., 2010. – 18 с.

ББК 81.411.4-212

кільк.прим.: 1 (ЧЗ№1. – 1)

21.

74.580р3

В68

Волощук, І. А.

Формування готовності молодого вчителя фізико-математичних дисциплін до інноваційної діяльності в системі методичної роботи школи [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. пед. наук : спец. 13.00.04 "Теорія та методика проф. освіти" / Ілона Аркадіївна Волощук ; Черкас. нац. ун-т імені Богдана Хмельницького. – Черкаси, 2010. – 20 с.

ББК 74.580р3

кільк.прим.: 1 (ЧЗ№1. – 1)

22.

74.262.23

Г19

Ганжела, С. І.

Формування пізнавальної самостійності учнів основної школи в навчанні геометрії з використанням інформаційних технологій [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. пед. наук : спец. 13.00.02 "Теорія та методика навчання (математика)" / Сергій Іванович Ганжела ; Нац. пед. ун-т імені М. П. Драгоманова. – К., 2010. – 20 с.

ББК 74.262.23

кільк.прим.: 1 (ЧЗ№1. – 1)

23.

88.835.21

Г51

Гірченко, О. Л.

Комп'ютерні ігри як фактор впливу на тривожність дітей молодшого шкільного віку [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. психологіч. наук : спец. 19.00.07 "Педагогічна та вікова психологія" / Олена Леонідівна Гірченко ; НАПН України, Ін-т психології ім. Г.С. Костюка. – К., 2010. – 18 с.

ББК 88.835.21

кільк.прим.: 1 (ЧЗ№1. – 1)

24.

86.376.16

Г61

Голощапова, Є. О.

Громади євангельських християн-баптистів Південної України в умовах суспільних трансформацій 20-30-х рр ХХ ст [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. історич. наук : спец. :07.00.01 "Історія України" / Євгенія Олександрівна Голощапова ; Запорізький нац. ун-т. – Запоріжжя, 2010. – 20 с.

ББК 86.376.16

кільк.прим.: 2 (ЧЗ№1. – 2)

25.

26.17

Г68

Гордєєв, А. Ю.

Портолани: теорія і методика історико-картографічного дослідження [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня доктора географіч. наук : спец. 11.00.12 "Географічна картографія" / Антон Юрійович Гордєєв ; Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка. – К., 2010. – 35 с.

ББК 26.17

кільк.прим.: 1 (ЧЗ№1. – 1)

26.

81.411.4-5

Г70

Гороф'янюк, І. В.

Структурна організація та ареалогія флорономенів центральноподільських говірок [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. філологіч. наук : спец. 10.02.01 "Українська мова" / Інна Валентинівна Гороф'янюк ; НАН України, Ін-т укр. мови. – К., 2010. – 20 с.

ББК 81.411.4-5

кільк.прим.: 1 (ЧЗ№1. – 1)

27.

74.580.43

Г93

Гуковська, Т. Г.

Формування емоційно- почуттєвої сфери студентів гуманітарних факультетів у вищих навчальних закладах [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. пед. наук : спец. 13.00.07 "Теорія та методика виховання / Тетяна Геннадіївна Гуковська ; Східноукр. нац. ун-т імені Володимира Даля. – Луганськ, 2010. – 20 с.

ББК 74.580.43

кільк.прим.: 1 (ЧЗ№1. – 1)

28.

81.432.1

Г94

Гулівець, Н. О.

Лінгвокультурологічний аспект реалізації концепту дозвілля (на матеріалі англійської літератури VIII-XXI століть) [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. філологіч. наук : спец.10.02.04 "Германські мови" / Наталя Олександрівна Гулівець ; Донецький нац. ун-т. – Донецьк, 2010. – 20 с.

ББК 81.432.1

кільк.прим.: 1 (ЧЗ№1. – 1)

29.

74.262.3

Г94

Гуляєва, Т. О.

Формування умінь і навичок самоосвітньої діяльності студентів технічних коледжів у процесі вивчення фізики [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. пед. наук : срец. 13.00.02 "Теорія та методика навчання (фізика) / Тетяна Олексіївна Гуляєва ; Кіровоград. держ. пед. ун-т імені Володимира Винниченка. – Кіровоград, 2010. – 19 с.

ББК 74.262.3

кільк.прим.: 1 (ЧЗ№1. – 1)

30.

86.376

Д18

Данілова, І. Ю.

Протестанські релігійні організації в Україні у повоєнний період (1945-1955 рр.) 6 структура, діяльність та стосунки з владою [Текст] : автореф. дис. на здобуууття наук. ступеня канд. історич. наук : спец. :07.00.01 "Історія України" / Ірина Юріївна Данілова ; Нац. пед. ун-т імені М. П. Драгоманова. – К., 2010. – 20 с.

ББК 86.376

кільк.прим.: 1 (ЧЗ№1. – 1)

31.

81.432.1

Д36

Деркач, Н. В.

Просодична організація англійського прислів'я : соціопрагматичний аспект (експериментально-фонетичне дослідження) [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд.філологіч.. наук : спец. :10.02.04 "Германські мови" / Наталія Валеріївна Деркач ; Київ. нац. лінгвістичний ун-т. – К., 2010. – 20 с.

ББК 81.432.1

кільк.прим.: 1 (ЧЗ№1. – 1)

32.

63.3(4Укр)45

Д58

Довбищенко, М. В.

Українська шляхта Волині у релігійних рухах кінця ХVI- першої половини ХVII ст. [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня доктора. історич. наук : спец 09.00.12 "Українознавство" / Михайло Володимирович Довбищенко ; Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка. – К., 2010. – 32 с.

ББК 63.3(4Укр)45

кільк.прим.: 1 (ЧЗ№1. – 1)

33.

74.03(4Укр)-8

Д84

Дутко, О. М.

Педагогічні ідеї М.І. Костомарова у контексті просвітницького руху в наддніпрянській Україні ХІХ століття [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. пед. наук : спец.13.00.01 "Загальна педагогіка та історія педагогіки" / Олена Миколаївна Дутко ; Ін- педагогіки НАПН України. – К., 2010. – 20 с.

ББК 74.03(4Укр)-8

кільк.прим.: 1 (ЧЗ№1. – 1)

34.

87.3(4Фра)6-8

З-16

Заєць, О. М.

Екзистенціально-феноменологічна концепція свідомості Ж.-П. Сартра (історико-філософський аналіз) [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. філософ. наук : спец.09.00.05 "Історія філософії" / Ольга Миколаївна Заєць ; Дніпропетров. нац. ун-т імені Олеся Гончара. – Дніпропетровськ, 2010. – 17 с.

ББК 87.3(4Фра)6-8

кільк.прим.: 1 (ЧЗ№1. – 1)

35.

74.202.9

З-87

Зосименко, О. В.

Організація проектної діяльності майбутніх педагогів у процесі вивчення педагогічних дисциплін [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. пед. наук : спец. 13.00.04 "Теорія та методика проф. освіти" / Оксана Вікторівна Зосименко ; Полт. нац. пед. ун-т імені В.Г. Короленка. – Полтава, 2010. – 20 с.

ББК 74.202.9

кільк.прим.: 2 (ЧЗ№1. – 2)

36.

81.471.1

І-89

Істоміна, О. М.

Лінгвальне втілення концепту споживання у французькому соціально-критичному романі другої половини ХХ століття [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. філологіч. наук : спец. 10.02.05 "Романські мови" / Олена Миколаївна Істоміна ; Київ. нац. лінгвістичний ун-т. – К., 2010. – 20 с.

ББК 81.471.1

кільк.прим.: 1 (ЧЗ№1. – 1)

37.

74.202.2

К21

Карапузова, І. В.

Організація педагогічної підтримки майбутніх учителів у процесі навчання [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. пед. наук : спец. 13.00.04 "Теорія та методика проф. освіти" / Ірина Валеріївна Карапузова ; Полт. нац. пед. ун-т імені В.Г. Короленка. – Полтава, 2010. – 20 с.

ББК 74.202.2

кільк.прим.: 1 (ЧЗ№1. – 1)

38.

74.04(4Шве)

К26

Карпенко, Н. М.

Професійно-педагогічна підготовка фахівців дошкільної освіти в університетах Швеції [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. пед. наук : спец. 13.00.04 "Теорія та методика проф. освіти" / Наталія Михайлівна Карпенко ; Київ. ун-т імені Бориса Грінченка. – К., 2010. – 20 с.

ББК 74.04(4Шве)

кільк.прим.: 1 (ЧЗ№1. – 1)

39.

74.580р3

К28

Касярум, С. О.

Формування природничо-наукової компетенції у майбутніх фахівців інженерного профілю [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. пед. наук : спец. 13.00.04 "Теорія та методика проф. освіти" / Сергій Олегович Касярум ; Черкас. нац. ун-т імені Богдана Хмельницького. – Черкаси, 2010. – 21 с.

ББК 74.580р3

кільк.прим.: 1 (ЧЗ№1. – 1)

40.

74.200.51

К29

Каташова, О. А.

Виховання духовних цінностей старшокласників в умовах багатопрофільного ліцею [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. пед. наук : спец. 13.00.07 "Теорія та методика виховання / Олена Анатоліївна Каташова ; Східноукр. нац. ун-т імені Володимира Даля. – Луганськ, 2010. – 20 с.

ББК 74.200.51

кільк.прим.: 1 (ЧЗ№1. – 1)

41.

74.202.23

К45

Кихтюк, О. В.

Психологічні особливості формування етнічної толерантності у студентської молоді [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. психологіч. наук : спец. 19.00.07 "Педагогічна та вікова психологія" / Оксана Василівна Кихтюк ; Волин. нац. ун-т імені Лесі Українки. – Луцьк, 2010. – 20 с.

ББК 74.202.23

кільк.прим.: 1 (ЧЗ№1. – 1)

42.

81.471.1

К43

Кірковська, І. С.

Категорія рекстрикції у сучасній французькій мові: семантико-структурній і комунікативно-прагматичний аспекти [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. філологіч. наук : спец. 10.02.05 "Романські мови" / Інга Станіславівна Кірковська ; Київ. нац. лінгвістичний ун-т. – К., 2010. – 20 с.

ББК 81.471.1

кільк.прим.: 1 (ЧЗ№1. – 1)

43.

63.3(4Укр-4Пол)4

К56

Коваленко, О. В.

Полтава ХVII-XVIII ст.: розвиток міської території, просторова структура та міська забудова [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. історич. наук : спец. 07.00.01 "Історія України" / Оксана Валентинівна Коваленко ; Нац. ун-т "Києво-Могилянська академія". – К., 2010. – 20 с.

ББК 63.3(4Укр-4Пол)4

кільк.прим.: 1 (ЧЗ№1. – 1)

44.

60.0

К56

Ковнєров, О. Є.

Професійні чесноти як чинник стабільності ділового колективу (соціально-філософський аналіз) [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. філософ. наук : спец.09.00.03 "Соціальна філософія та філософія історії" / Олександр Євгенійович Ковнєров ; Дніпропетров. нац. ун-т імені Олеся Гончара. – Дніпропетровськ, 2010. – 20 с.

ББК 60.0

кільк.прим.: 1 (ЧЗ№1. – 1)

45.

74.267.5-46

К61

Коломієць, Н. А.

Інтегральна підготовка у спортивному орієнтуванні на основі індивідуальних особливостей кваліфікованих спортсменів [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. . наук з фізич. виховання і спорту : спец. 24.00.01 "Олімпйський та професійний спорт" / Надія Анатоліївна Коломієць ; Харків. держ. академія фіз. культури. – Х., 2010. – 21 с.

ББК 74.267.5-46

кільк.прим.: 1 (ЧЗ№1. – 1)

46.

88.352

К75

Коцюба, Г. О.

Психологічні особливості організації узалежного кохання у жінок [Текст] : автореф. дис. на здубуття наук. ступеня канд. психологіч. наук : спец. 19.00.01 "Загальна психологія, історія психології" / Ганна Олександрівна Коцюба ; Харків. нац. ун-т імені В.Н. Каразіна. – Х., 2010. – 18 с.

ББК 88.352

кільк.прим.: 1 (ЧЗ№1. – 1)

47.

88.52

К75

Кочарян, І. О.

Типологічні та структурні особливості особистісного симптокомплексу відповідальності [Текст] : автореф. дис. на здубуття наук. ступеня канд. психологіч. наук : спец. 19.00.01 "Загальна психологія, історія психології" / Ігор Олександрович Кочарян ; Харків. нац. ун-т імені В.Н. Каразіна. – Х., 2010. – 20 с.

ББК 88.52

кільк.прим.: 1 (ЧЗ№1. – 1)

48.

81.432.4

К78

Крайняк, О. М.

Еліптичні іменники в сучасній німецькій мові [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд.філологіч.. наук : спец. :10.02.04 "Германські мови" / Оксана Миколаївна Крайняк ; Донецький нац. ун-т. – Донецьк, 2010. – 19 с.

ББК 81.432.4

кільк.прим.: 1 (ЧЗ№1. – 1)

49.

63.3(4Укр)52

К78

Красовський, Я. Й.

Українське пореформенне селянство: соціально-психологічна динаміка ( на матеріалах Поділля) [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. історич. наук : спец 09.00.12 "Українознавство" / Ярослав Йосипович Красовський ; Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка. – К., 2010. – 20 с.

ББК 63.3(4Укр)52

кільк.прим.: 1 (ЧЗ№1. – 1)

50.

81.411.4-32

Л33

Лебедь, Ю. Б.

Семантико-синтаксична типологія обов'язкових прислівних компонентів речення в сучасній українській літературній мові [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. філологіч. наук : спец. 10.02.01 "Українська мова" / Юлія Борисівна Лебедь ; Нац. пед. ун-т імені М.П. Драгоманова. – Дніпропетровськ, 2010. – 21 с.

ББК 81.411.4-32

кільк.прим.: 1 (ЧЗ№1. – 1)

51.

74.580.28

Л63

Лисак, Г. О.

Педагогічні основи контролю і оцінювання професійної підготовленості з гуманітарних дисциплін студентів університетів [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. пед. наук : спец. 13.00.04 "Теорія та методика проф. освіти" / Галина Олександрівна Лисак ; Нац. академія Держ. прикордонної служби України імені Богдана Хмельницького. – Хмельницький, 2010. – 20 с.

ББК 74.580.28

кільк.прим.: 1 (ЧЗ№1. – 1)

52.

87

Л64

Літінська, О. Ю.

Ісостенічне акаталептичне висловлювання в античному скептицизмі [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. філософ. наук : спец.09.00.05 "Історія філософії" / Ольга Юріївна Літінська ; Харків. нац. ун-т імені В. Н. Каразіна. – Х., 2010. – 17 с.

ББК 87

кільк.прим.: 1 (ЧЗ№1. – 1)

53.

81

М21

Малюга, А. Ф.

Найменування явищ природи у зіставному аспекті [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. філологіч. наук : спец. 10.02.17 "Порівняльністоричне і типологічне мовознавство" / Анна Федорівна Малюга ; Донецький нац. ун-т. – Донецьк, 2010. – 21 с.

ББК 81

кільк.прим.: 1 (ЧЗ№1. – 1)

54.

81.411.4-212

М45

Мейзерська, І. В.

Прийменник в українській тлумачній лексикографії ІІ половини ХХ століття [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. філологіч. наук : спец. 10.02.01 "Українська мова" / Ірина Вікторівна Мейзерська ; НАН України, Ін-т укр. мови. – К., 2010. – 219 с.

ББК 81.411.4-212

кільк.прим.: 1 (ЧЗ№1. – 1)

55.

65.9(4Укр)1

М48

Мельник, Л. В.

Регіональний продовольчий ринок Хмельницької області [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. географіч. наук : спе 11.00.02 "Економічна та соціальна географія" / Людмила Вікторівна Мельник ; Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка. – К., 2010. – 20 с.

ББК 65.9(4Укр)1

кільк.прим.: 1 (ЧЗ№1. – 1)

56.

74.580р3

М48

Мельничук, Т. Ф.

Педагогічні умови культурологічної підготовки майбутніх фахівців агротехнологічного спрямування [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. пед. наук : спец. 13.00.04 "Теорія та методика проф. освіти" / Тетяна Федорівна Мельничук ; Чернігів. нац. пед. ун-т імені Т. Г. Шевченка. – К., 2010. – 24 с.

ББК 74.580р3

кільк.прим.: 1 (ЧЗ№1. – 1)

57.

81.411.4

М65

Місінькевич, О. М.

Концепти культури в поезії неокласиків [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. філологіч. наук : спец. 10.02.01 "Українська мова" / Олеся Михайлівна Місінькевич ; НАН України, Ін-т укр. мови. – К., 2010. – 18 с.

ББК 81.411.4

кільк.прим.: 1 (ЧЗ№1. – 1)

58.

74.05

М89

Мудра, О. М.

Технології інтенсивного навчання дорослих у системі неперервної гуманітарної освіти [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. пед. наук : спец. 13.00.04 "Теорія та методика проф. освіти" / Оксана Михайлівна Мудра ; Нац. академія Держ. прикордонної служби України імені Богдана Хмельницького. – Хмельницький, 2010. – 20 с.

ББК 74.05

кільк.прим.: 1 (ЧЗ№1. – 1)

59.

88.1-7

М93

Мцитурі, В. Ю.

Я та інший у внутрішньому світі та соціальній реальності: психоаналітична перспектива [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. філософ. наук : спец. 09.00.03 "Соціальна філософія та філософія історії" / Валерія Юріївна Мцитурі ; Харків. нац. ун-т імені В. Н. Каразіна. – Х., 2010. – 17 с.

ББК 88.1-7

кільк.прим.: 1 (ЧЗ№1. – 1)

60.

74.04(4Вел)

Н48

Некрутенко, О. Б.

Принципи вільного виховання у педагогічній спадщині О. С. Нілла [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. пед. наук : спец.13.00.01 "Загальна педагогіка та історія педагогіки" / Олена Борисівна Некрутенко ; Луган. нац. ун-т імені Тараса Шевченка. – Луганск, 2010. – 20 с.

ББК 74.04(4Вел)

кільк.прим.: 1 (ЧЗ№1. – 1)

 

 

Умовні позначення місць збереженя документів:

Б/в - Бібліографічний відділ

Х/а - Художній абонемент

Н/а - Науковий абонемент

ЧЗ№2 - Читальна зала № 2

ЧЗ№1 - Читальна зала № 1

ЧЗ№3 - Читальна зала № 3

ЧЗ№4 - Читальна зала № 4

ВРК - Відділ рідкісної книги

Аб. підр - Абонемент підручників

Н/в - Науковий відділ


 

Вітаємо!

Будемо раді Вам допомогти.