1.

75.0

Н40

Нєворова, О. В.

Особливості реакції серцево-судинної системи на фізичне навантаження у дітей молодшого шкільного віку з різними властивостями нервових процесів [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд наук з фіз. виховання і спорту : спец. 24.00.02 "Фізична культура, фізичне виховання різних груп населення" / Олена Валеріївна Нєворова ; Харків. держ. академія фіз. культури. – Х., 2010. – 20 с.

ББК 75.0

кільк.прим.: 1 (ЧЗ№1. – 1)

2.

88.840

О-54

Олійник, К. С.

Схильність до особистісних змінювань як чинник обрання фаху практичного психолога [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. психологіч. наук : спец. 19.00.07 "Вікова та педагогічна психологія" / Катерина Сергіївна Олійник ; Ін-т психології імені Г. С. Костюка АПН України. – К., 2010. – 17 с.

ББК 88.840

кільк.прим.: 1 (ЧЗ№1. – 1)

3.

88.835

О-54

Олійник, О. О.

Психологічні умови формування самооцінки у старших дошкільників [Текст] : Держ. заклад "Південноукр. нац. пед. ун-т імені К. Д. Ушинського" / Оксана Олексіївна Олійник ; Харків. нац. пед. ун-т імені Г. С. Сковороди. – Х., 2010. – 21 с.

ББК 88.835

кільк.прим.: 1 (ЧЗ№1. – 1)

4.

87.3(4Рос)6-8

П12

Павленко, І. В.

Феноменологія естетичної свідомості як проблема філософії мови Г. Г. Шпета [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. філософ. наук : спец.09.00.05 "Історія філософії" / Ігор Васильович Павленко ; Дніпропетров. нац. ун-т імені Олеся Гончара. – Дніпропетровськ, 2010. – 18 с.

ББК 87.3(4Рос)6-8

кільк.прим.: 1 (ЧЗ№1. – 1)

5.

68.4(4Укр)

П12

Паєвський, В. В.

Спеціальна фізична підготовка курсантів протиповітряної оборони сухопутних військ Збройних Сил України [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд наук з фіз. виховання і спорту : спец. 24.00.02 "Фізична культура, фізичне виховання різних груп населення" / Володимир Валерійович Паєвський ; Харків. держ. академія фіз. культури. – Х., 2010. – 20 с.

ББК 68.4(4Укр)

кільк.прим.: 1 (ЧЗ№1. – 1)

6.

63.3(4Укр)51

П28

Песцова, А. Б.

Політико-адміністративна діяльність малоросійського генерал-губернатора П.О. Рум'янцева (1764-1781 рр.) [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. історич. наук : спец. :07.00.02 " Всесвітня історія " / Алла Борисівна Песцова ; Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка. – К., 2010. – 18 с.

ББК 63.3(4Укр)51

кільк.прим.: 1 (ЧЗ№1. – 1)

7.

81.432.4

П29

Петлюченко, Н. В.

Харизматична особистість політичного лідера в просторі німецького та українського апелятивних дискурсів: зіставний аспект [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. філологіч. наук : спец. 10.02.17 "Порівняльністоричне і типологічне мовознавство" / Наталія Володимирівна Петлюченко ; Київ. нац. лінгвістич. ун-т. – Львів, 2010. – 32 с.

ББК 81.432.4

кільк.прим.: 1 (ЧЗ№1. – 1)

8.

74.262.3

П30

Петриця, А. Н.

Співвідношення віртуального та реального у навчальному експерименті у процесі вивчення фізики в основній школі [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. пед. наук : срец. 13.00.02 "Теорія та методика навчання (фізика) / Андрій Назарович Петриця ; Кіровоград. держ. пед. ун-т імені Володимира Винниченка. – Кіровоград, 2010. – 20 с.

ББК 74.262.3

кільк.прим.: 1 (ЧЗ№1. – 1)

9.

38

П32

Пиж, Н. С.

Формування ефективної системи мотивації трудової діяльності на підприємствах будівельної галузі [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. економіч. наук : спец. 08.00.04 "Економіка та управління підприємствами (економіка будівництва) / Наталя Станіславівна Пиж ; Харкв. нац. академія міського господарства. – Х., 2010. – 21 с.

ББК 38

кільк.прим.: 1 (ЧЗ№1. – 1)

10.

74.202.2

П32

Підчасов, Є. В.

Динаміка психологічної адаптації особистості молодшого підлітка до навчання в основній школі [Текст] : Держ. заклад "Південноукр. нац. пед. ун-т імені К. Д. Ушинського" / Євген Вікторович Підчасов. – Х., 2010. – 21 с.

ББК 74.202.2

кільк.прим.: 1 (ЧЗ№1. – 1)

11.

87

П43

Погрібна, В. Я.

Постмодернізм як дискурс сучасної філософії [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. філософ. наук : спец.09.00.03 "Соціальна філософія та філософія історії" / Вікторія Ярославівна Погрібна ; Дніпропетров. нац. ун-т імені Олеся Гончара. – Дніпропетровськ, 2010. – 20 с.

ББК 87

кільк.прим.: 1 (ЧЗ№1. – 1)

12.

88.52

П44

Подольська, Т. В.

Соціально-філософський аналіз наративної ідентичності [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. філософ. наук : спец. 09.00.03 "Соціальна філософія та філософія історії" / Тетяна Василівна Подольська ; Харків. нац. ун-т імені В. Н. Каразіна. – Х., 2010. – 17 с.

ББК 88.52

кільк.прим.: 1 (ЧЗ№1. – 1)

13.

86.211.5

П78

Продивус, С. Р.

Політизація релігії в Україні: християнський контекст [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. філософ. наук : спец. 09.00.11- "Релігієзнавство" / Сніжана Романівна Продивус ; Ін-т філософії імені Г. С. Сковороди НАН України. – К., 2010. – 16 с.

ББК 86.211.5

кільк.прим.: 1 (ЧЗ№1. – 1)

14.

74.202.2

П91

Пушкарьова, Т. Е.

Дидактичні умови організації особистісно орієнтованої навчально-пізнавальної діяльності шестирічних першокласників [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. пед. наук : спец. 13.00.09 "Теорія навчання" / Тетяна Едуардівна Пушкарьова ; Ін-т пед. НАПН України. – К., 2010. – 22 с.

ББК 74.202.2

кільк.прим.: 1 (ЧЗ№1. – 1)

15.

74.56

Р15

Радкевич, В. О.

Теоретичні і методичні засади професійного навчання у закладах профтехосвіти художнього профілю [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня доктора. пед. наук : срец. 13.00.02 "Теорія та методика професйної освіти / Валентина Олександрівна Радкевич ; НАПН України, Ін-т пед. освіти і освіти дорослих. – К., 2010. – 44 с.

ББК 74.56

кільк.прим.: 1 (ЧЗ№1. – 1)

16.

81.411.2

Р26

Рафаелова, К. С.

Лінгвокультурологічні особливості стійких компаративних одиниць в російській та вірменській мовах [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. філологіч. наук : спец. 10.02.17 "Порівняльністоричне і типологічне мовознавство" / Крістіне Славіківна Рафаелова ; Донецький нац. ун-т. – Донецьк, 2010. – 20 с.

ББК 81.411.2+81.51

кільк.прим.: 1 (ЧЗ№1. – 1)

17.

56.12

Р66

Рокошевська, В. В.

Фізична реабілітація хворих перенесеного мозкового геморагічного інсульту в умовах стаціонару [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. . наук з фізич. виховання і спорту : спец. 24.00.03 "Фізична реабілітація" / Віра Вікторівна Рокошевська ; Львів. держ. ун-т фізичної культури. – Львів, 2010. – 20 с.

ББК 56.12

кільк.прим.: 1 (ЧЗ№1. – 1)

18.

74.04(4Вел)

Р69

Романко, І. Г.

Педагогічні засади діалогічної взаємодії вчителя й учнів у загальноосвітніх навчальних закладах Великої Британії [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. пед. наук : спец. 13.00.01 "Загальна педагогіка та історія педагогіки" / Ірина Григорівна Романко ; Полт. нац. пед. ун-т імені В.Г. Короленка. – Полтава, 2010. – 20 с.

ББК 74.04(4Вел)

кільк.прим.: 1 (ЧЗ№1. – 1)

19.

81.432.4

Р88

Русановська, Т. В.

Вторинна номінація у творенні комічного [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. філологіч. наук : спец. 10.02.17 "Порівняльністоричне і типологічне мовознавство" / Тетяна Вікторівна Русановська ; Київ. нац. лінгвістичний ун-т. – К., 2010. – 23 с.

ББК 81.411.4+81.432.4

кільк.прим.: 1 (ЧЗ№1. – 1)

20.

88.52

С13

Сагань, І. А.

Соціально-психологічні особливості відповідальності особистості в умовах складних життєвих ситуацій [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. психологіч. наук : спец 19.00.05 "Соціальна психологія; психологія соціальної роботи" / Іванна Андріївна Сагань ; НАПН України, Ін-т психології імені Г. С. Костюка. – К., 2010. – 20 с.

ББК 88.52

кільк.прим.: 1 (ЧЗ№1. – 1)

21.

87

С38

Синиця, А. С.

Логіко-семантичні концепції мови в аналітичній філософії [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. філософ. наук : спец.09.00.05 "Історія філософії" / Андрій Степанович Синиця ; Львів. нац. ун-т імені Івана Франка. – Львів, 2010. – 19 с.

ББК 87

кільк.прим.: 1 (ЧЗ№1. – 1)

22.

88.52

С41

Ситнікова, Н. Є.

Психологічні особливості самоствердження особистості старшокласника в навчально-виховному процесі загальноосвітньої школи [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. психологіч. наук : спец. 19.00.07 "Педагогічна та вікова психологія" / Наталія Євгенівна Ситнікова ; Держ. заклад "Південноукр. нац. пед. ун-т імені К. Д. Ушинського". – Одеса, 2010. – 21 с.

ББК 88.52

кільк.прим.: 1 (ЧЗ№1. – 1)

23.

74.24(4Укр)631.10

С47

Сливка, Л. В.

Народні традиції у вихованні здорового способу життя учнів початкових шкіл Західної України (1919-1939 рр.) [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. пед. наук : спец.13.00.01 "Загальна педагогіка та історія педагогіки" / Лариса Володимирівна Сливка ; Прикарпатський нац. ун-т імені Василя Стефаника. – Івано-Франківськ, 2010. – 20 с.

ББК 74.24(4Укр)631.10

кільк.прим.: 1 (ЧЗ№1. – 1)

24.

74.202.2

С47

Слінчук, В. І.

Проблема формування ціннісних орієнтацій навчальної діяльності старшокласників загальноосвітньої школи у вітчизняній педагогічній теорії і практиці (кінець ХХ- початок ХХІ століття) [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. пед. наук : спец.13.00.01 "Загальна педагогіка та історія педагогіки" / Валентина Іванівна Слінчук ; Житомир. держ. ун-т імені Івана Франка. – Житомир, 2010. – 20 с.

ББК 74.202.2

кільк.прим.: 1 (ЧЗ№1. – 1)

25.

74.580р3

С50

Сметаніна, Л. С.

Педагогічні умови організації алгоритмічної діяльності майбутніх учителів суспільно-гуманітарного напряму [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. пед. наук : спец. 13.00.04 "Теорія та методика проф. освіти" / Людмила Сергіївна Сметаніна ; Черкас. нац. ун-т імені Богдана Хмельницького. – Черкаси, 2010. – 20 с.

ББК 74.580р3

кільк.прим.: 2 (ЧЗ№1. – 2)

26.

74.580р3

С65

Сорокіна, Г. Ю.

Формування функціональних компетентностей майбутнії фахівців зв'язку в процесі навчання технічних дисциплін [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. пед. наук : спец. 13.00.04 "Теорія та методика проф. освіти" / Галина Юріївна Сорокіна ; Черкас. нац. ун-т імені Богдана Хмельницького. – Черкаси, 2010. – 20 с.

ББК 74.580р3

кільк.прим.: 1 (ЧЗ№1. – 1)

27.

81.411.4-32

С79

Степаненко, О. К.

Семантика і структура словотвірних гнізд із вершинним соматичним компонентом [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. філологіч. наук : спец. 10.02.01 "Українська мова" / Олена Костянтинівна Степаненко ; Дніпропетров. нац. ун-т імені Олеся Гончара. – Дніпропетровськ, 2010. – 23 с.

ББК 81.411.4-32

кільк.прим.: 1 (ЧЗ№1. – 1)

28.

74.04(5Інд)

С81

Стойко, С. В.

Розвиток педагогічної освіти Індії у ХХ столітті [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. пед. наук : спец.13.00.01 "Загальна педагогіка та історія педагогіки" / Світлана Валеріївна Стойко ; Житомир. держ. ун-т імені Івана Франка. – Житомир, 2010. – 20 с.

ББК 74.04(5Інд)

кільк.прим.: 1 (ЧЗ№1. – 1)

29.

74.580.054

С90

Сургай, С. О.

Естетичне виховання студентської молоді засобами масової інформації [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. пед. наук : спец. 13.00.07 "Теорія та методика виховання / Світлана Олександрівна Сургай ; Східноукр. нац. ун-т імені Володимира Даля. – Луганськ, 2010. – 20 с.

ББК 74.580.054

кільк.прим.: 1 (ЧЗ№1. – 1)

30.

74.9

С90

Сурженко, О. П.

Виховання щасливої дитини в сучасній німецькій сім'ї [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. пед. наук : спец. 13.00.07 "Теорія та методика виховання / Ольга Петрівна Сурженко ; Східноукр. нац. ун-т імені Володимира Даля. – Луганськ, 2010. – 20 с.

ББК 74.9

кільк.прим.: 1 (ЧЗ№1. – 1)

31.

74.204.2

Т32

Темченко, О. В.

Педагогічні умови формування професійної позиції вчителя загальноосвітньої школи [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. пед. наук : спец. 13.00.04 "Теорія та методика проф. освіти" / Ольга Василівна Темченко ; Харків. нац. пед. ун-т імені Г. С. Сковороди.

ББК 74.204.2

кільк.прим.: 1 (ЧЗ№1. – 1)

32.

54.5

Т44

Тиравська, О. І.

Фізична реабілітація осіб, оперованих з приводу кил міжхребцевих дисків поперекового відділу хребта [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. . наук з фізич. виховання і спорту : спец. 24.00.03 "Фізична реабілітація" / Оксана Іванівна Тиравська ; Львів. держ. ун-т фізичної культури. – Львів, 2010. – 20 с.

ББК 54.5

кільк.прим.: 2 (ЧЗ№1. – 2)

33.

81.432.1

Т48

Ткаченко, О. В.

Політична програмна заява як тип тексту : крос-культурний аспект ( на матеріалі американської та британської лінгвокультрих традицій) [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд.філологіч.. наук : спец. :10.02.04 "Германські мови" / Оксана Василівна Ткаченко ; Херсонський держ. ун-т. – Херсон, 2010. – 20 с.

ББК 81.432.1

кільк.прим.: 1 (ЧЗ№1. – 1)

34.

81.432.1

Т77

Трубенко, І. А.

Художня метонімія та її дискурсивний потенціая у прозі англійського модернізму ( на матеріалі творів Вірджинії Вулф і Девіда Герберта Лоуренса) [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд.філологіч.. наук : спец. :10.02.04 "Германські мови" / Ірина Анатоліївна Трубенко ; Київ. нац. лінгвістичний ун-т. – К., 2010. – 19 с.

ББК 81.432.1

кільк.прим.: 1 (ЧЗ№1. – 1)

35.

87.3

У74

Усенко, І. В.

Історико-філософські трансформації раціональності діалогізування [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. філософ. наук : спец.09.00.05 "Історія філософії" / Ілона Віталіївна Усенко ; Дніпропетров. нац. ун-т імені Олеся Гончара. – Дніпропетровськ, 2010. – 16 с.

ББК 87.3

кільк.прим.: 1 (ЧЗ№1. – 1)

36.

28.081(4Укр)

Ф54

Філозоф, Р. С.

Картографічне геоінформаційне забезпечення створення регіональних ландшафтних парків ( на прикладі РЛП "Голосіїв") [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. географіч. наук : спец. 11.00.12 "Географічна картографія" / Роман Сергійович Філозоф ; Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка. – К., 2010. – 20 с.

ББК 28.081(4Укр)

кільк.прим.: 1 (ЧЗ№1. – 1)

37.

74.580.054

Ф79

Форостюк, І. В.

Розвиток творчого потенціалу студентської молоді засобами українського народного мистецтва [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. пед. наук : спец. 13.00.07 "Теорія та методика виховання / Інна Вадимівна Форостюк ; Східноукр. нац. ун-т імені Володимира Даля. – Луганськ, 2010. – 20 с.

ББК 74.580.054

кільк.прим.: 1 (ЧЗ№1. – 1)

38.

74.200.507

Х20

Харитонов, Р. Ю.

Усвідомлення кліматичних змін як чинник становлення екологічної свідомості молоді [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. психологіч. наук : спец 19.00.05 "Соціальна психологія; психологія соціальної роботи" / Роман Юрійович Харитонов ; НАПН України, Ін-т психології імені Г. С. Костюка. – К., 2010. – 20 с.

ББК 74.200.507

кільк.прим.: 1 (ЧЗ№1. – 1)

39.

75.719.6

Х22

Харченко, Т. П.

Формування засвоєння елементів техніки юними фігуристами 7-9 років у процесі розвитку рухових якостей [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. . наук з фізич. виховання і спорту : спец. 24.00.01 "Олімпйський та професійний спорт" / Тетяна Петрівна Харченко ; Харків. держ. академія фіз. культури. – Х., 2010. – 21 с.

ББК 75.719.6

кільк.прим.: 1 (ЧЗ№1. – 1)

40

68.4(4Укр)

Х28

Хацановський, В. С.

Методична система підготовки особового складу збройних сил України до миротворчої діяльності [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. пед. наук : спец. 13.00.04 "Теорія та методика проф. освіти" / Віталій Станіславович Хацановський ; Нац. академія Держ. прикордонної служби України імені Богдана Хмельницького. – Хмельницький, 2010. – 20 с.

ББК 68.4(4Укр)

кільк.прим.: 1 (ЧЗ№1. – 1)

41.

88.83

Х46

Химко, М. Б.

Психологічні особливості батьківського ставлення до дітей з аутизмом [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. психологіч. наук : спец. 19.00.07 "Педагогічна та вікова психологія" / Марта Богданівна Химко ; Ін-т психології ім. Г. С. Костюка НАН України. – К., 2010. – 21 с.

ББК 88.83

кільк.прим.: 1 (ЧЗ№1. – 1)

42.

74.580.054

Ч-57

Чжоу, Я.

Психологічні особливості розвитку творчих здібностей у студентів музичних факультетів [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. психологіч. наук : спец. 19.00.07 "Педагогічна та вікова психологія" / Ян Чжоу ; Держ. заклад "Південноукр. нац. пед. ун-т імені К. Д. Ушинського". – Одеса, 2010. – 21 с.

ББК 74.580.054

кільк.прим.: 1 (ЧЗ№1. – 1)

43.

68.4(4Укр)

Ш37

Шевченко, О. О.

Удосконалення професійної працездатності військових фахівців протиповітряної оборони сухопутних військ засобами фізичної підготовки [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд наук з фіз. виховання і спорту : спец. 24.00.02 "Фізична культура, фізичне виховання різних груп населення" / Олег Олександрович Шевченко ; Львів. держ.ун-т фіз. культури. – Львів, 2010. – 19 с.

ББК 68.4(4Укр)

кільк.прим.: 1 (ЧЗ№1. – 1)

44.

74.580р3

Ш37

Шевченко, Ю. А.

Підготовка майбутніх учителів музики до організації художньо-творчої діяльності дитячих музично-інструментальних колективів [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. пед. наук : спец. 13.00.04 "Теорія та методика проф. освіти" / Юрій Андрійович Шевченко ; Черкас. нац. ун-т імені Богдана Хмельницького. – Черкаси, 2010. – 20 с.

ББК 74.580р3

кільк.прим.: 1 (ЧЗ№1. – 1)

45.

74.580.43

Ш39

Шеїна, Л. О.

Студентське самоврядування як засіб соціалізації молоді [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. пед. наук : спец. 13.00.05 "Соціальна педагогіка" / Лариса Олександрівна Шеїна ; Луганський нац. ун-т імені Тараса Шевченка. – Луганськ, 2010. – 20 с.

ББК 74.580.43

кільк.прим.: 1 (ЧЗ№1. – 1)

46.

81.432.1

Ш44

Шелудченко, С. Б.

Лексична об'єктивація категорії стану в англійській мові [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд.філологіч.. наук : спец. :10.02.04 "Германські мови" / Світлана Богданівна Шелудченко ; Херсон. держ. ун-т. – Херсон, 2010. – 20 с.

ББК 81.432.1

кільк.прим.: 1 (ЧЗ№1. – 1)

47.

74.580р3

Ш52

Шестопалюк, О. В.

Теоретичні і практичні засади розвитку громадянської компетентності майбутніх учителів [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня доктора. пед. наук : срец. 13.00.02 "Теорія та методика професйної освіти / Олександр Васильович Шестопалюк ; НАПН України, Ін-т пед. освіти і освіти дорослих. – К., 2010. – 44 с.

ББК 74.580р3

кільк.прим.: 1 (ЧЗ№1. – 1)

48.

74.204.2

Ш57

Шик, М. П.

Адаптація студентів педагогічного коледжу до професійної діяльності в процесі фахової підготовки [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. пед. наук : спец. 13.00.04 "Теорія та методика проф. освіти" / Михайло Петрович Шик ; Черкас. нац. ун-т імені Богдана Хмельницького. – Черкаси, 2010. – 20 с.

ББК 74.204.2

кільк.прим.: 1 (ЧЗ№1. – 1)

49.

74.200.507

Ш69

Шлімакова, І. І.

Психологічні умови формування екологічної свідомості школярів : гендерний аспект [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. психологіч. наук : спец. 19.00.07 "Педагогічна та вікова психологія" / Ірина Іванівна Шлімакова ; Держ. вищий навч. заклад "Ун-т менеджменту освіти". – К., 2010. – 19 с.

ББК 74.200.507

кільк.прим.: 1 (ЧЗ№1. – 1)

50.

81.432.1

Ш77

Шнуровська, Л. В.

Соціокультурні особливості просодичної інтерференції в усному англомовному дискурсі (експериментально-фонетичне дослідження) [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. філологіч. наук : спец. 10.02.04 "Германські мови" / Любов Василівна Шнуровська ; Київ. нац. лінгвістичний університет. – К., 2010. – 21 с.

ББК 81.432.1

кільк.прим.: 1 (ЧЗ№1. – 1)

51.

74.580р3

Ш78

Шовкун, Л. М.

Організаційно-педагогічні умови розвитку професійної компетентності викладачів вищих аграрних навчальних закладів [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. пед. наук : спец. 13.00.04 "Теорія та методика проф. освіти" / Людмила Миколаївна Шовкун ; Нац. ун-т біоресурсів і природокористування України. – К., 2010. – 20 с.

ББК 74.580р3

кільк.прим.: 1 (ЧЗ№1. – 1)

52.

74.580р3

Я77

Ярошик, М. Я.

Підготовка бакалаврів фізичного виховання в умовах інтеграції вищої школи України в Європейський освітній простір [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд наук з фіз. виховання і спорту : спец. 24.00.02 "Фізична культура, фізичне виховання різних груп населення" / Марта Ярославівна Ярошик ; Львів. держ.ун-т фіз. культури. – Львів, 2010. – 20 с.

ББК 74.580р3

кільк.прим.: 1 (ЧЗ№1. – 1)

 

Умовні позначення місць збереженя документів:

Б/в - Бібліографічний відділ

Х/а - Художній абонемент

Н/а - Науковий абонемент

ЧЗ№2 - Читальна зала № 2

ЧЗ№1 - Читальна зала № 1

ЧЗ№3 - Читальна зала № 3

ЧЗ№4 - Читальна зала № 4

ВРК - Відділ рідкісної книги

Аб. підр - Абонемент підручників

Н/в - Науковий відділ


 

Вітаємо!

Будемо раді Вам допомогти.