1.

30.18я72

Т38

Технології. 10 кл. [Текст] : підруч. / авт.: Коберник О. М., Терещук А.І., Гервас О. Г. та ін. – К. : Літера ЛТД, 2010. – 160 с. : іл.

ББК 30.18я72

кільк.прим.: 2 (ЧЗ№1. – 2)

2.

84(4УКР-4ПОЛ)

В87

Втеча заради життя [Текст] : науково-художнє видання / [упоряд. Л. Л. Безобразова]. – Полтава : Техсервіс, 2010. – 366 с.

ББК 84(4УКР-4ПОЛ)+83.3(4УКР-4ПОЛ)6-8

кільк.прим.: 4 (Х/а. – 4)

3.

84(4УКР-4ПОЛ)

Я60

Янголи Гіппократа [Текст] : зб. віршів / упоряд. : Л. В. Черпакова. – Полтава, 2010. – 92 с. – Текст : укр., рос.

ББК 84(4УКР-4ПОЛ)

кільк.прим.: 1 (Х/а. – 1)

4.

75

Р68

Роль фізичної культури та спорту в становленні та зміцненні генофонду України [Текст] : матеріали міжнар. студент. наук.-практ. конф. / Полт. нац. пед. ун-т імені В. Г. Короленка, Студен. наук. тов-во ф-ту фіз. виховання, Каф. біологіч. основ фіз. виховання. – Полтава, 2010. – 331 с. – Режим доступу : http://library.pdpu.poltava.ua/docs/Конференція БОФВ 2010.doc.

ББК 75

кільк.прим.: 1 (ЧЗ№1. – 1)

5.

74.100.5

М54

Методичні рекомендації по організації роботи з дітьми дошкільного віку з вадами опорно-рухового апарату [Текст]. – К. : Освіта України, 2010. – 48 с. – Бібліогр. : с. 44 (10 назв).

ББК 74.100.5+74.3

кільк.прим.: 1 (ЧЗ№1. – 1)

6.

83.0

А43

Актуальні проблеми літературознавства [Текст] : зб. наукових праць. Вип. 5 / Полт. нац. пед. ун-т імені В. Г. Короленка. – Полтава : Шевченко Р. В., 2010. – 124 с. – Бібліогр. в кінці ст.

ББК 83.0+83.3(4Укр)

кільк.прим.: 2 (Н/а. – 2)

7.

83.0

А43

Актуальні проблеми літературознавства [Текст] : зб. наук. праць. Вип. 3 / ред. : В. А. Мелешко, Г. М. Білик ; Полт. нац. пед. ун-т імені В. Г. Короленка, Каф. укр. л-ри. – Полтава : Шевченко Р. В., 2009. – 241с. – Бібліогр. в кінці ст.

ББК 83.0+83.3(4Укр)

кільк.прим.: 1 (Н/а. – 1)

8.

88.3

П78

Проблеми загальної та педагогічної психології [Текст] : зб. наук. праць Ін-ту психології ім. Г. С. Костюка НАПН України. Т. ХІІ. Ч. 5 / за ред. С. Д. Максименка; Ін-т психології ім. Г. С. Костюка НАПН Укораїни. – К, 2010. – 372 с.

ББК 88.3+88.840

кільк.прим.: 1 (Н/а. – 1)

9.

91.9:32

Ч-49

Леонид Феоктистович Черногор - профессор Харьковского национального университета имени В. Н. Каразина [Текст] : биобиблиогр. указ. / Харьков. нац. ун-т имени В. Н. Каразина. – Х., 2010. – 64 с.

ББК 91.9:32+32.84я1

кільк.прим.: 1 (Б/в. – 1)

10.

91.9:74

П27

Перший вищий навчальний заклад Надзбруччя [Текст] : бібліогр. покажч. (до 70-річчя заснування Терноп. нац. пед. ун-ту імені Володимира Гнатюка) / Терноп. нац. пед. ун-т імені Володимира Гнатюка, Наук. біб-ка. – Тернопіль : РВВ ТНПУ, 2010. – 67 с. – (Наукова бібліотека).

ББК 91.9:74+74.584(4Укр)я1

кільк.прим.: 1 (Б/в. – 1)

11.

83.3(0)я72

С24

Світова література [Текст] : підруч. для 10 кл. загальноосвіт. навч. закл. : академічний рівень, профільний рівень. – К. : Генеза, 2010. – 288 с. : іл.

ББК 83.3(0)я72

кільк.прим.: 10 (ЧЗ№2. – 2, Аб. – 8)

12.

85.12(4Укр)л61

М89

Музей українського народного декративного мистецтва [Текст] : альбом. – К. : Мистецтво, 2009. – 352 с : іл. – укр.. англ. рез. рос. і фр.

ББК 85.12(4Укр)л61

кільк.прим.: 1 (ЧЗ№2. – 1)

13.

83.3(4Укр)я72

А21

Авраменко О. М.

Українська література [Текст] / Олександр Миколайович Авраменко, Василь Іванович Пахаренко. – К. : Грамота, 2010. – 280 с.

ББК 83.3(4Укр)я72

кільк.прим.: 5 (Аб. – 5)

14.

63.3(4Укр)-8

А39

Акимович Є. О.

Українська культура в історичному вимірі (IX - XVII століття) [Текст] / Євген Олександрович Акимович. – Одеса : Маяк, 2009. – 496 с.

ББК 63.3(4Укр)-8

кільк.прим.: 5 (ЧЗ№1. – 1, ЧЗ№2. – 1, Н/а. – 3)

15.

22.371.22я73

Б15

Бадіян Є. Ю.

Практична кристалографія [Текст] : навч. посіб. для студ. техн. спец. вищих навч. закладів / Євген Юхимович Бадіян ; Харків. нац. ун-т імені В. Н. Каразіна. – Х. : ХНУ імені В. Н. Каразіна, 2010. – 144 с. – Бібліогр. : с. 142-143 (16 назв).

ББК 22.371.22я73

кільк.прим.: 1 (ЧЗ№1. – 1)

16.

81.432.4-922

Б27

Басай Н. П.

Німецька мова [Текст] : підруч. для 10 кл. загальноосвіт. навч. закл. (9 рік навчання, академ. рівень) / Надія Пилипівна Басай. – К. : Освіта, 2010. – 304 с. : іл.

ББК 81.432.4-922

кільк.прим.: 5 (ЧЗ№2. – 2, Аб. – 3)

17.

74.100.5

Б36

Бевз Н.

Спостереження в першій молодшій групі дошкільного навчального закладу [Текст] : метод. посіб. / Наталія Бевз. – Тернопіль : Мандрівець, 2010. – 160 с.

ББК 74.100.5

кільк.прим.: 1 (ЧЗ№1. – 1)

18.

74.102.12я73

Б46

Бенера В. Є.

Теорія та методика розвитку рідної мови дітей [Текст] : навч.-метод. посіб. за кредитно-модульною системою організації навч. процесу для студ. напряму підготовки 6.010101 "Дошкільна освіта" / Валентина Єфремівна Бенера, Наталія Василівна Маліновська. – К. : Слово, 2010. – 374 с.

ББК 74.102.12я73

кільк.прим.: 50 (Аб. – 47, ЧЗ№1. – 3)

19.

78.3-8

Б48

Березюк Н. М.

К. И. Рубинский: библиотекарь, библиотековед, библиограф (1860 - 1930) [Текст] / Нина Михайловна Березюк ; Ассоциация выпускников, преподавателей и друзей Харьков. нац. ун-та имени В. Н. Каразина, Центр. научная б-ка Харьковского нац. ун-та имени В. Н. Каразина. – Х. : Тимченко, 2010. – 322 с. : фото. – Репринт. изд. работ К. И. Рубинского.

ББК 78.3-8

кільк.прим.: 1 (Н/а. – 1)

20.

83.3(4Укр)1я73

Б61

Білоус П. В.

Історія української літератури ХІ-ХVІІ ст. [Текст] : навч. посіб. / Петро Васильович Білоус. – К. : Академія, 2009. – 424 с. – (Альма-матер).

ББК 83.3(4Укр)1я73

кільк.прим.: 1 (ЧЗ№2. – 1)

21.

22.151я73

Б73

Богданович М. В.

Пропедевтика геометрії та алгебри в початковій школі [Текст] : навч. посіб. для студ. вищих навч. закладів / М. В. Богданович, Г. П. Лишенко. – К. : Освіта України, 2010. – 240 с.

ББК 22.151я73+22.14я73

кільк.прим.: 1 (ЧЗ№1. – 1)

22.

74.204.562

Б77

Бойко А.

Наукові, навчальні й моральні уроки : наукова педагогічна школа [Текст] / Алла Бойко ; АПН України, Управ. освіти і науки Полт. облдержадмін., Полт. держ. пед. ун-т імені В. Г. Короленка. – Полтава : АСМІ, 2009. – 416 с.

ББК 74.204.562

кільк.прим.: 1 (БП. – 1)

23.

22.151я72

Б91

Бурда М. І.

Геометрія [Текст] : підруч. для 10 кл. загальноосвіт. навч. закл. : академічний рівень / М. І. Бурда, Н. А. Тарасенкова. – К. : "Зодіак-ЕКО", 2010. – 176 с. : іл.

ББК 22.151я72

кільк.прим.: 5 (ЧЗ№3. – 2, АФМ. – 3)

24.

74.200.55я73

В67

Волков Л. В.

Спортивна підготовка молодших школярів [Текст] : навч. посіб. / Леонід Вікторович Волков. – К. : Освіта України, 2010. – 388 с. – Бібліогр. : с. 375-388.

ББК 74.200.55я73

кільк.прим.: 1 (ЧЗ№1. – 1)

25.

81.411.4-922

Г52

Глазова О. П.

Українська мова [Текст] : підруч. для 10 кл. загальноосвіт. навч. закл. Академічний рівень / Олександра Павлівна Глазова, Юрій Борисович Кузнецов ; наук. ред. Іван Вихованець. – К. : Зодіак-ЕКО, 2010. – 256 с.

ББК 81.411.4-922

кільк.прим.: 15 (ЧЗ№2. – 2, Аб. – 13)

26.

84(4РОС)1

Г58

Гоголь М. В.

Зібрання творів у семи томах [Текст] : до 200-ліття від дня народження. Т.5. Мертві душі / Микола Васильович Гоголь ; упоряд. П. В. Михед ; НАН України, Ін-т л-ри імені Т. Г. Шевченка. – К. : Наукова думка, 2009. – 360 с.

ББК 84(4РОС)1

кільк.прим.: 3 (Х/а. – 3)

27.

28.3я73

Г93

Гудзь С. П.

Загальна вірусологія [Текст] : навч. посіб. для студ. вищих навч. закл. / Степан Петрович Гудзь, Тарас Богданович Перетятко, Юлія Олександрівна Павлова ; Львів. нац. ун-т імені Івана Франка. – Львів : Вид. центр ЛНУ імені Івана Франка, 2010. – 264 с. – (Біологічні студії).

ББК 28.3я73

кільк.прим.: 1 (ЧЗ№1. – 1)

28.

74.584(4Укр)6

Ж91

Журавський Ю. Й.

Харківський університет у роки Великої Вітчизняної війни [Текст] / Юрій Йосипович Журавський, Борис Петрович Зайцев, Борис Кирилович Мигаль ; Харківський нац. ун-т імені В. Н. Каразіна. – Х., 2010. – 200 с. – Імен. покажч.: с. 175-182. – Бібліогр.: с. 183-198 (231 назва).

ББК 74.584(4Укр)6

кільк.прим.: 1 (Н/а. – 1)

29.

81.411.4-922

З-12

Заболотний О. В.

Українська мова [Текст] : підруч. для 10 кл. загальноосвіт. навч. закл. : рівень стандарту / О. В. Заболотний, В. В. Заболотний. – К. : Генеза, 2010. – 224 с.

ББК 81.411.4-922

кільк.прим.: 10 (ЧЗ№2. – 2, Аб. – 8)

30.

83.3(0)я72

З-43

Звиняцьковський В. Я.

Світова література [Текст] : підруч. для 10 кл. загальноосвіт. навч. закл (рівень стандарту) / Володимир Яновия Звиняцьковський, Тетяна Георгіївна Свербілова. – К. : Освіта, 2010. – 207 с.

ББК 83.3(0)я72

кільк.прим.: 5 (ЧЗ№2. – 2, Аб. – 3)

31.

88.54я73

К29

Католик Г.

Практикум з психології (Психологія агресії, конфлікту, любові) [Текст] : навч. посіб. / Галина Католик, Галина Михальчишин ; Львів. нац. ун-т імені Івана Франка. – Львів : Вид. центр ЛНУ імені Івана Франка, 2009. – 128 с.

ББК 88.54я73

кільк.прим.: 2 (ЧЗ№1. – 2)

32.

81.471.1-922

К49

Клименко Ю.

Французька мова. [Текст] : підруч. для 10 кл. загальноосвіт. навч. закладів (дев'ятий рік навчання) Рівень стандарту / Юрій Клименко. – К. : Генеза, 2010. – 224 с. : іл.

ББК 81.471.1-922

кільк.прим.: 1 (ЧЗ№2. – 1)

33.

81.471.1-922

К49

Клименко Ю.

Французька мова. [Текст] : підруч. для10 кл. загальноосвіт. навч. закладів (дев'ятий рік навчання) Профільний рівень / Юрій Клименко. – К. : Генеза, 2010. – 288 с. : іл.

ББК 81.471.1-922

кільк.прим.: 5 (ЧЗ№2. – 2, Аб. – 3)

34.

81.471.1-922

К49

Клименко Ю.

Французька мова. [Текст] : підруч. для 10 кл. загальноосвіт. навч. закладів (друга іноземна мов, 6-й рік навчання): профільний рівень / Юрій Клименко. – К. : Генеза, 2010. – 288 с. : іл.

ББК 81.471.1-922

кільк.прим.: 5 (ЧЗ№2. – 2, Аб. – 3)

35.

88в641я73

К49

Климчук В. О.

Математичні методи у психології [Текст] : навч. посіб. / Віталій Олександрович Климчук ; Житомир. держ. ун-т імені Івана Франка, Соц.-психол. ф-т, Каф. соц. та практ. психології. – К. : Освіта України, 2009. – 284 с.

ББК 88в641я73

кільк.прим.: 1 (ЧЗ№1. – 1)

36.

26.8я72

К55

Кобернік С. Г.

Географія. Соціально-економічна географія світу [Текст] : підруч. для 10 кл. загальноосвіт. навч. закладів: рівень стандарту, академічний рівень / С. Г. Кобернік, Р. Р. Коваленко. – Х. : Оберіг, 2010. – 304 с.

ББК 26.8я72+60.552.14я72+65.04я72

кільк.прим.: 10 (ЧЗ№2. – 2, Аб. – 8)

37.

85.12-8

К66

Коргун М.

Творча спадщина [Текст] / Михайло Коргун ; упоряд. Ю. О. Самойленко. – Полтава : АСМІ, 2009. – 248 с. : іл., фото. – Текст парал. : укр., англ.

ББК 85.12-8

кільк.прим.: 1 (Н/а. – 1)

38.

22.3я72

К70

Коршак Є. В.

Фізика : 10 клас [Текст] : підруч. для загальноосвіт. навч. закл. : рівень стандарту / Є. В. Коршак, О. І. Ляшенко, В. Ф. Савченко. – К. : Генеза, 2010. – 192 с. : іл.

ББК 22.3я72

кільк.прим.: 5 (ЧЗ№3. – 2, АФМ. – 3)

39.

84(4УКР)6

К71

Косач Ю.

Історичні твори [Текст] : в 3 книгах. Кн. 1. Рубікон Хмельницького / Юрій Косач. – К. : Персонал, 2010. – 586 с. – (Б-ка української героїки ; Вип. 13).

ББК 84(4УКР)6

кільк.прим.: 1 (Х/а. – 1)

40.

84(4УКР)6

К71

Косач Ю.

Історичні твори [Текст] : в 3 книгах. Кн. 2. День гніву / Юрій Косач. – К. : Персонал, 2010. – 478 с. – (Б-ка української героїки ; Вип. 15).

ББК 84(4УКР)6

кільк.прим.: 1 (Х/а. – 1)

41.

84(4УКР)6

К71

Косач Ю.

Історичні твори [Текст] : в 3 книгах. Кн. 3. Чортівська скеля / Юрій Косач. – К. : Персонал, 2010. – 534 с. – (Б-ка української героїки ; Вип. 16).

ББК 84(4УКР)6

кільк.прим.: 1 (Х/а. – 1)

42.

83.3(4Фра)-8

К82

Криворучко С. К.

Еволюція особистості у творчості Андре Жіда [Текст] : [монографія] / Світлана Костянтинівна Криворучко ; Харків. нац. ун-т імені В. Н. Каразіна. – Х. : ХНУ імені В. Н. Каразіна, 2009. – 188 с. – Бібліогр. в підрядк. прим.

ББК 83.3(4Фра)-8

кільк.прим.: 1 (ЧЗ№2. – 1)

43.

74.100.54

К90

Кулинич Н. В.

Енциклопедія дитячого свята : сценарії свят [Текст] / Наталя Вікторівна Кулинич, Лариса Вікторівна Савченко. – Х. : Основа, 2009. – 271 с. : іл. + ноти.

ББК 74.100.54

кільк.прим.: 1 (ЧЗ№1. – 1)

44.

63.3(4Укр)я72

К90

Кульчицький С. В.

Історія України [Текст] : підруч. для 10 кл. загальноосвіт. навч. закл.: рівень стандарту, академічний рівень / Станіслав Владиславович Кульчицький, Юлія Геннадіївна Лебедєва. – К. : Генеза, 2010. – 304 с. : іл., карти.

ББК 63.3(4Укр)я72

кільк.прим.: 5 (ЧЗ№2. – 2, Аб. – 3)

45.

83.3(4Укр)я73

К95

Куцевол О.

Методика викладання української літератури (креативно-інноваційна стратегія) [Текст] : навч. посіб. / Ольга Куцевол. – К. : Освіта України, 2009. – 464 с. – Бібліогр. : с. 416-457 (513 назв).

ББК 83.3(4Укр)я73+74.580р3

кільк.прим.: 1 (ЧЗ№2. – 1)

46.

65.049я2

К96

Кушнір Л. М.

Словник термінів і понять з економічної та соціальної географії [Текст] : посіб. для студ. географіч. спец. вищих навч. закл. та учителів географії / Л. М. Кушнір, С. М. Шевчук ; Полт. держ. пед. ун-т імені В.Г. Короленка, Каф. географії та краєзнавства, Полт. відділення Укр. географіч. тов-ва. – Полтава, 2009. – 62 с. – Бібліогр.: с. 61 (20 назв).

ББК 65.049я2+60.552.14я2

кільк.прим.: 1 (ЧЗ№2. – 1)

47.

63.3(0)6я72

Л15

Ладиченко Т. В.

Всесвітня історія [Текст] : підруч. для 10 кл. загальноосвіт. навч. закл.: проф. рівень / Тетяна В'ячеславівна Ладиченко, Сергій Олександрович Осмоловський. – К. : Генеза, 2010. – 304 с. : іл., карти.

ББК 63.3(0)6я72

кільк.прим.: 14 (ЧЗ№2. – 2, Аб. – 12)

48.

84(4УКР)6

Л17

Лазорський М.

Патріот. Григор Орлик (1702-1759) [Текст] : іст. оповідання / Микола Лазорський. – К. : Персонал, 2009. – 344 с. – (Б-ка української героїки ; Вип. 6).

ББК 84(4УКР)6

кільк.прим.: 1 (Х/а. – 1)

49.

86.376.16

Л29

Лахно О.

Церковна опозиція євангельських християн-баптистів в Україні (1940-1980-ті роки) [Текст] : монографія / Олександр Лахно. – Полтава : Друкарська майстерня, 2009. – 288 с.

ББК 86.376.16

кільк.прим.: 1 (БП. – 1)

50.

63.3(49=41)я73

І-90

Лахно О. П.

Історія слов'янських народів [Текст] : навч.-метод. посібник для студ. ІІ курсу / Олександр Петрович Лахно ; Полт. держ. пед. ун-т імені В. Г. Короленка, Історич. фак., Каф. всесвітньої історії та методики викл. історії. – Полтава : Друкарська майстерня, 2010. – 223 с.

ББК 63.3(49=41)я73

кільк.прим.: 1 (ЧЗ№2. – 1)

51.

86.376.16

Л29

Лахно О. П.

Церковна опозиція Євангельських християн-баптистів в Україні (1940-1980-ті роки) [Текст] : монографія / Олександр Петрович Лахно. – Полтава : Друкарська майстерня, 2009. – 286 с.

ББК 86.376.16

кільк.прим.: 1 (Н/а. – 1)

52.

63.3(49=41)р30

Л29

Лахно О. П.

Історія слов'янських народів [Текст] : навч.-метод. комплекс для студ. ІІ курсу / Олександр Петрович Лахно ; Полт. держ. пед. ун-т імені В. Г. Короленка, Історич. фак., Каф. всесвітньої історії та методики викл. історії. – Полтава, 2009. – 176 с.

ББК 63.3(49=41)р30

кільк.прим.: 1 (ЧЗ№2. – 1)

53.

74.900.55

Л81

Лохвицька Л.

Виховання здорової дитини в сучасній сім'ї. Сім'я - берегиня здоров'я дитини [Текст] / Любов Лохвицька, Тетяна Андрущенко. – Тернопіль : Мандрівець, 2010. – 228 с.

ББК 74.900.55

кільк.прим.: 3 (ЧЗ№1. – 1, Н/а. – 2)

54.

74.268.3(4Укр)

М47

Мелешко В. А.

Українська література [Текст] : комплексне видання для підготовки до ЗНО / Віра Анатоліївна Мелешко, Ірина Олегівна Радченко. – К. : Літера ЛТД, 2011. – 288 с. – (Зовнішнє незалежне оцінювання 2011).

ББК 74.268.3(4Укр)

кільк.прим.: 1 (ЧЗ№2. – 1)

55.

63.3(4Укр-4Пол)

Н23

Наливайко І. М.

Перегортаючи сторінки життя [Текст] / Іван Микитович Наливайко. – Полтава : Дивосвіт, 2010. – 208 с.

ББК 63.3(4Укр-4Пол)

кільк.прим.: 3 (Н/а. – 3)

56.

74.581.261.2

О-35

Овчаров С. М.

Індивідуально-диференційована система професійного навчання майбутніх учителів інформатики [Текст] / Сергій Михайлович Овчаров. – Полтава : АСМІ, 2010. – 120 с. – Бібліогр.: с. 106-110 (50 назв).

ББК 74.581.261.2

кільк.прим.: 30 (ЧЗ№1. – 5, АФМ. – 15, Аб. – 10)

57.

87.3я72

О-38

Огнев'юк В. О.

Філософія. Історія філософії [Текст] : підруч. для 10 кл. загальноосвіт. навч. закл. (профільний рівень) / Віктор Олександрович Огнев'юк, Ірина Геннадіївна Утюж. – К. : Грамота, 2010. – 256 с. : іл.

ББК 87.3я72

кільк.прим.: 10 (ЧЗ№4. – 2, Аб. – 8)

58.

74.268.5

П12

Падалка Г. М.

Педагогіка мистецтва (теорія і методика викладання мистецьких дисциплін) [Текст] / Галина Микитівна Падалка ; Нац. пед. ун-т імені М. П. Драгоманова. – К. : Освіта України, 2010. – 274 с. – Бібліогр. : с. 267-272 (66 назв).

ББК 74.268.5

кільк.прим.: 1 (ЧЗ№1. – 1)

59.

26.8я72

П14

Паламарчук Л. Б.

Географія. 10 кл. Профільний рівень [Текст] : підруч. для 10 кл. загальноосвіт. навч. закл. / Лариса Борисівна Паламарчук, Тетяна Георгіївна Гільберт, Віталій Вікторович Безуглий. – К. : Генеза, 2010. – 304 с.

ББК 26.8я72

кільк.прим.: 2 (ЧЗ№2. – 2)

60.

75.3я73

П16

Пангелова Н. Є.

Історія фізичної культури [Текст] : навч. посіб. / Наталія Євгенівна Пангелова. – 2-ге вид. – К. : Освіта України, 2010. – 294 с. – Бібліогр. : с. 282-286 (88 назв).

ББК 75.3я73

кільк.прим.: 1 (ЧЗ№1. – 1)

61.

85.313(4Укр)-8

П18

Пархоменко Л.

Кирило Стеценко [Текст] / Л. Пархоменко. – К. : Музична Україна, 2009. – 392 с. : іл., нот.

ББК 85.313(4Укр)-8

кільк.прим.: 1 (Н/а. – 1)

62.

74.102.12

П33

Піроженко Т.

Комунікативно-мовленнєвий розвиток дошкільника [Текст] / Тамара Піроженко. – Тернопіль : Мандрівець, 2010. – 152 с. – (Дитина розмовляє розвиток).

ББК 74.102.12

кільк.прим.: 5 (ЧЗ№1. – 2, Н/а. – 3)

63.

63.3(0)6я72

П54

Полянський П. Б.

Всесвітня історія. 10 кл. Рівень стандарту, академічний рівень [Текст] : підруч. для 10 кл. загальноосвіт. навч. закл. / Павло Броніславович Полянський. – К. : Генеза, 2010. – 256 с. : іл. + карти.

ББК 63.3(0)6я72

кільк.прим.: 10 (ЧЗ№2. – 2, Аб. – 8)

64.

24я72

П57

Попель П. П.

Хімія [Текст] : підруч. для 10 кл. загальносвіт. навч. закл. (академічний рівень, рівень стандарту) / Павло Петрович Попель, Людмила Сергіївна Крикля. – К. : Академія, 2010. – 208 с. : іл.

ББК 24я72

кільк.прим.: 10 (ЧЗ№1. – 2, Аб. – 8)

65.

63.3(4Укр)-7я2

П58

Попович М.

Культура [Текст] : ілюстрована енциклопедія України / Мирослав Попович. – К. : Балтія-Друк, 2009. – 184 с. : іл.

ББК 63.3(4Укр)-7я2

кільк.прим.: 1 (ЧЗ№1. – 1)

66.

73я72

І-74

Інформатика. 10 кл. [Текст] : підруч. для загальноосвіт. навч. закл.: рівень стандарту / Й. Я. Ривкінд, Т. І. Лисенко, Л. А. Чернікова, В. В. Шакотько ; за заг. ред. М. З. Згуровського. – К. : Генеза, 2010. – 296 с. : іл.

ББК 73я72

кільк.прим.: 3 (ЧЗ№3. – 3)

67.

83.3(4Укря)72

У45

Українська література [Текст] : підруч. для 10 кл. загальноосвіт. навч. закл. (профільний рівень) / Г. Семенюк, М. Ткачук, О. Слоньовська [та ін.] ; за заг. ред. Г. Ф. Семенюка. – К. : Освіта, 2010. – 416 с.

ББК 83.3(4Укр)я72

кільк.прим.: 10 (ЧЗ№2. – 2, Аб. – 8)

68.

22.3я72

С40

Сиротюк В.

Фізика [Текст] : підруч. для 10 кл. загальноосвіт. навч. закл. (рівень стандарту) / Володимир Сиротюк, Баштовий Володимир. – К. : Освіта, 2010. – 303 с. : іл.

ББК 22.3я72

кільк.прим.: 5 (ЧЗ№3. – 5)

69.

67.9(4Укр)300я73

Т56

Томенко М.

Історія української Конституції [Текст] : навч. посіб. / Микола Томенко. – К. : Освіта, 2009. – 464 с.

ББК 67.9(4Укр)300я73

кільк.прим.: 1 (Н/а. – 1)

70.

87.87

Ф32

Федій О. А.

Підготовка педагогів до використання засобів естетотерапії: теорія і практика [Текст] : монографія / Ольга Андріївна Федій ; Полт. держ. пед. ун-т імені В. Г. Короленка. – Полтава : ПНТУ імені В.Г. Короленка, 2009. – 404 с. – Бібліогр.: с. 369-402 (543 назви).

ББК 87.87+74.580р3

кільк.прим.: 2 (ЧЗ№1. – 1, ЧЗ№4. – 1)

71.

84(4УКР)1

Ф35

Федькович Ю.

Люба-згуба. Три як рідні брати [Текст] / Юрій Федькович. – Донецьк : Кредо, 2010. – 320 с. : кольор. іл.

ББК 84(4УКР)1

кільк.прим.: 2 (Х/а. – 2)

72.

84(4УКР)1

Ф83

Франко І.

Захар Беркут ; Борислав сміється [Текст] / Іван Франко ; передм. В. Яременка. – К. : Персонал, 2010. – 444 с. – (Б-ка української героїки ; Вип. 14).

ББК 84(4УКР)1

кільк.прим.: 2 (Х/а. – 2)

73.

22.6

Ч-49

Черногор Л. Ф.

Космос, Земля, человек: актуальные проблемы [Текст] / Леонид Феоктистович Черногор ; Харьков. нац. ун-т имени В.Н. Каразина. – Х. : ХНУ имени В. Н. Каразина, 2010. – 192 с. – Библиограф. в конце глав.

ББК 22.6+26.2+20.3

кільк.прим.: 1 (ЧЗ№3. – 1)

Загальна кількість примірників: 303


 

Вітаємо!

Будемо раді Вам допомогти.