1.

74.100.575

О-64

Організація ігрової діяльності дітей дошкільного віку [Текст] / автор-упор. А. П. Бурова. – Тернопіль : Мандрівець, 2010. – 256 с.

ББК 74.100.575

кільк.прим.: 3 (ЧЗ№1. – 3)

2.

74.100,00

І-66

Інновації в дошкіллі. Програми, технології, проекти, ідеї, досвід [Текст] : посіб. на допомогу дошк. працівникам / авт.-упор. : Л.В. Калуська, М. В. Отрощенко. – Тернопіль : Мандрівець, 2010. – 376 с.

ББК 74.100,00

кільк.прим.: 2 (ЧЗ№1. – 2)

3.

74.202.5

І-73

Інтерактивні методи навчання в практиці роботи початкової школи [Текст]. – Х. : Основа, 2010. – 174 с. – (Педагогічні інновації. Майстерня). – Бібліогр.: с. 172 (15 назв).

ББК 74.202.5

кільк.прим.: 2 (ЧЗ№1. – 2)

4.

74.204.6

М54

Методична робота в школі: теоретичні засади; система роботи; досвід [Текст] / укл. Григораш В. В. – Х. : Основа, 2010. – 304 с.

ББК 74.204.6

кільк.прим.: 2 (ЧЗ№1. – 1, ЧЗ№4. – 1)

5.

87я73

Ф56

Філософія. Природа, проблематика, класичні розділи [Текст] : хрестоматія : навч. посіб. для студ. вищих навч. закл. / за ред. Г. І. Волинки ; Нац. пед. ун-т.імені М. Драгоманова. – К. : Каравела, 2010. – 464 с.

ББК 87я73

кільк.прим.: 50 (Аб. – 40, ЧЗ№1. – 3, ЧЗ№3. – 3, ЧЗ№4. – 4)

6.

74.202.1

Е64

Енциклопедія педагогічних технологій та інновацій [Текст]. – Х. : Основа, 2011. – 176 с. – (Золота педагогічна скарбниця).

ББК 74.202.1

кільк.прим.: 3 (ЧЗ№1. – 2, ЧЗ№4. – 1)

7.

74.268.31

З-35

Зарубіжна література. 9 клас [Текст] : конспекти уроків. – Тернопіль : Мандрівець, 2010. – 168 с. – Бібліогр.: с.168.

ББК 74.268.31

кільк.прим.: 1 (ЧЗ№2. – 1)

8.

63.3(4Укр)

Н34

Наукові записки: Історичні науки [Текст]. Т. 104 / Нац. ун-т "Києво-Могилянська Академія". – К. : Києво-Могилянська академія, 2010. – 83 с.

ББК 63.3(4Укр)+63.3(0)

кільк.прим.: 1 (Н/а. – 1)

9.

41.4(4Укр-4Пол)

О-64

Органічне землеробство: з досвіду ПП "Агроекологія" Шишацького району Полтавської області [Текст] : практ. рек. / Полт. держ. аграрна академія. – Полтава : РВВ ПДАА, 2010. – 200 с. – Бібліогр.: с. 195-196 (39 назв).

ББК 41.4(4Укр-4Пол)

кільк.прим.: 2 (ЧЗ№1. – 2)

10.

63.3(4Укр)

С69

Соціум. Альманах соціальної історії [Текст]. Вип. 9 / гол. ред. В. Смолій; НАН України, Ін-т історії України, Центр соц. історії. – К. : Ін-т історії України НАНУ, 2010. – 404 с. – Частина тексту пол. – Бібліогр. в підрядк. прим.

ББК 63.3(4Укр)

кільк.прим.: 1 (Н/а. – 1)

11.

72.3(4/8)

Н35

Национальная гуманитарная наука в мировом контексте: опыт России и Польши [Текст] / Гос. ун-т Высшая школа экономики, Ин-т гуманитарных историко-теоретических исследований. – М. : Гос. ун-т Высшей школы экономики, 2010. – 368 с. – Библиогр. в конце ст.

ББК 72.3(4/8)

кільк.прим.: 1 (Н/а. – 1)

12.

63.3(4Укр-4Пол)

І-90

Історична пам'ять [Текст] : науковий зб. Вип. 1 / Полт. нац. пед. ун-т імені В. Г. Короленка. – Полтава : ПНПУ імені В. Г. Короленка, 2010. – 154 с. – Бібліогр. в кінці ст.

ББК 63.3(4Укр-4Пол)

кільк.прим.: 3 (ЧЗ№2. – 1, Н/а. – 2)

13.

85.143(4Укр-4Пол)

Б12

Віктор Бабенко [Текст]. – Полтава : АСМІ, 2010. – 16 с. – (Художники Полтавщини).

ББК 85.143(4Укр-4Пол)

кільк.прим.: 5 (ЧЗ№1. – 1, Н/а. – 4)

14.

85.143(4Укр)-8

К56

Павло Ковжун. Творча спадщина художника [Текст] : матеріали, біобібліографічний довід. / упоряд.: І. Мельник, Р. Яців ; Львівська нац. академія мистецтв, науково-дослідний сектор. – Львів, 2010. – 256 с. – (Постнарбутівська плеяда-1).

ББК 85.143(4Укр)-8

кільк.прим.: 1 (Н/а. – 1)

15.

84(4УКР)6

Р65

Розстріляне Відродження. Шедеври української репресованої драматургії [Текст]. – Донецьк : БАО, 2009. – 416 с. : іл.

ББК 84(4УКР)6

кільк.прим.: 1 (ЧЗ№2. – 1)

16.

63.3(4Укр)62я2

Р91

Рух опору в Україні 1960-1990 [Текст] : енциклопед. довідник / ред. О. Зінкевич ; Музей-архів і документаційний центр укр. Самвидаву при вид-ві "Смолоскип". – К. : Смолоскип, 2010. – 804 с.

ББК 63.3(4Укр)62я2

кільк.прим.: 1 (ЧЗ№2. – 1)

17.

63.3(4Укр)623

В27

Великий терор в Україні. "Куркульська операція" 1937-1938 рр. [Текст] : у 2 ч. Ч. І / упоряд: С. Кокін, М. Юнге. – К. : Києво-Могилянська академія, 2010. – 614 с. – (Більше не таємно ; Т. 4). – Бібліогр.: с. 500-514.

ББК 63.3(4Укр)623

кільк.прим.: 1 (ЧЗ№2. – 1)

18.

60.5

С69

Соціологія [Текст] : підруч. для студ. вузів / за ред.В.Г.Городяненка. – 3- є вид., перероб., допов. – К. : Академія, 2008. – 544 с. – (Альма- матер.). – Бібліогр.: с. 539-542.

ББК 60.5я73

кільк.прим.: 50 (Аб. – 48, ЧЗ№4. – 2)

19.

86.2

А43

Актуальні питання релігієзнавчої та богословської думки [Текст] : колект. монографія / за ред. В.О. Балуха; Чернівецький нац. ун-т імені Юрія Федьковича. – Чернівці : Чернівецький нац. ун-т, 2010. – 248 с.

ББК 86.2

кільк.прим.: 1 (Н/а. – 1)

20.

26.823(4Укр)я73

Р36

Рельєф України [Текст] : навч. посіб. / за заг. ред. В. Стецюка. – К. : Слово, 2010. – 688 с.

ББК 26.823(4Укр)я73

кільк.прим.: 20 (ЧЗ№4. – 2, Аб. – 18)

21.

74.268.12-28

А21

Авраменко, О. М.

Українська мова [Текст] : зб. текстів для переказів. 11 клас: державна підсумкова атестація / О. М. Авраменко, Л. Т. Коваленко, В. Ф. Чукіна. – К. : Грамота, 2010. – 96 с.

ББК 74.268.12-28

кільк.прим.: 2 (ЧЗ№2. – 2)

22.

74.00я73

Б17

Базалук, О. А.

Философия образования в свете новой космологической концепции [Текст] : учебник / Олег Александрович Базалук. – К. : Кондор, 2010. – 485 с. – Библиогр.: с .381-456 (1256 зазв.).

ББК 74.00я73

кільк.прим.: 1 (ЧЗ№4. – 1)

23.

28.0я72

Б20

Балан, П. Г.

Біологія.10 клас. Рівень стандарту, академічний рівень [Текст] : підруч. для загальноосвіт. навч. закл. / Павло Георгійович Балан, Юрій Григорович Вервес, Валерій Петрович Поліщук. – К. : Генеза, 2010. – 288 с.

ББК 28.0я72

кільк.прим.: 10 (ЧЗ№1. – 2, Аб. – 8)

24.

22.3я72

Б26

Бар'яхтар, В. Г.

Фізика. 10 клас. Академічний рівень [Текст] : підруч. для загальноосвіт. навч. закл. / Віктор Григорович Бар'яхтар, Фаїна Яківна Божинова. – Х. : Ранок, 2010. – 256 с. : іл.

ББК 22.3я72

кільк.прим.: 10 (ЧЗ№3. – 2, Аб. – 8)

25.

66.0я73

Б35

Бебик, В. М.

Політологія. Наука і навчальна дисципліна [Текст] : підруч. для студ. вищ. навч. закл. / Валерій Михайлович Бебик. – К. : Каравела, 2009. – 496 с.

ББК 66.0я73

кільк.прим.: 10 (ЧЗ№1. – 3, ЧЗ№3. – 2, ЧЗ№4. – 3, Аб. – 2)

26.

22.151я72

Г36

Геометрія [Текст] : підруч. для 10 кл. загальноосвіт. навч. закл. : профіл. рівень / Г. П. Бевз, В. Бевз, Н. Г. Владімірова, В. М. Владіміров. – К. : Генеза, 2010. – 232 с. : іл. – Бібліогр.: с. 221.

ББК 22.151я72

кільк.прим.: 10 (ЧЗ№3. – 2, АФМ. – 8)

27.

22.1я72

Б36

Бевз, Г. П.

Математика. 10 клас [Текст] : підруч. для загальноосвіт. навч. закл. : рівень стандарту / Григорій Петрович Бевз, Валентина Григорівна Бевз. – К. : Генеза, 2010. – 272 с. – Бібліогр.: с. 250.

ББК 22.1я72

кільк.прим.: 5 (ЧЗ№3. – 2, АФМ. – 3)

28.

63.3(4Укр)-7я73

Б40

Безотосний, М. Т.

Історія української культури [Текст] : навч. посіб. / Микола Трохимович Безотосний ; Полт. держ. аграрна академія. – Полтава : РВВ ПДАА, 2011. – 108 с. – Бібліогр.: с. 106-108 (65 назв).

ББК 63.3(4Укр)-7я73+71.3(4Укр)я73

кільк.прим.: 1 (ЧЗ№1. – 1)

29.

22.151я72

Б61

Біляніна, О. Я.

Геометрія. 10 клас. Академічний рівень [Текст] : підруч. для загальноосвіт. навч. закл. / Ольга Ярославівна Біляніна, Григорій Іванович Білянін, Василь Олександрович Швець. – К. : Генеза, 2010. – 256 с. : іл.

ББК 22.151я72

кільк.прим.: 10 (АФМ. – 10)

30.

67.0я72

Г12

Гавриш, С. Б.

Правознавство. 10 клас [Текст] : підруч. для 10 кл. загальноосвіт. навч. закл. : рівень стандарту, академічний рівень / Степан Богданович Гавриш, Володимир Лукич Сутковий, Тетяна Михайлівна Філіпенко. – К. : Генеза, 2010. – 416 с.

ББК 67.0я72

кільк.прим.: 5 (ЧЗ№4. – 1, Аб. – 4)

31.

88.492я73

Г17

Галян, І. М.

Психодіагностика [Текст] : навч. посіб / Ігор Михайлович Галян. – К. : Академвидав, 2009. – 464 с. – (Альма-матер). – Бібліогр. : с. 459-463.

ББК 88.492я73

кільк.прим.: 100 (Аб. – 97, ЧЗ№1. – 3)

32.

74.266.3

Г94

Гунько, О. А.

Зроби цікавим урок історії. 8-11 класи [Текст] / Ольга Анатоліївна Гунько. – Тернопіль : Мандрівець, 2010. – 192 с. – (Перлини досвіду).

ББК 74.266.3

кільк.прим.: 2 (ЧЗ№2. – 2)

33.

65.28я73

Д18

Данилишин, Б. М.

Економіка природокористування [Текст] : підруч. / Б. М. Данилишин, М. А. Хвесик, В. А. Голян ; НАН України, Рада по вивченню продуктивних сил України. – К. : Кондор, 2010. – 465 с.

ББК 65.28я73

кільк.прим.: 1 (ЧЗ№1. – 1)

34.

74.100.55

В54

Витоки здоров'я дитини [Текст] : навч.-метод. посіб. / Н. Денисенко, Л. Лиходід, С. Лупінович, А. Михайліченко. – Тернопіль : Мандрівець, 2010. – 160 с. – (Фізичний розвиток).

ББК 74.100.55

кільк.прим.: 2 (ЧЗ№1. – 2)

35.

74.100.55

Д33

Денисенко, Н. Ф.

Через рух до здоров'я [Текст] : навч.-метод. посіб. / Нінель Федорівна Денисенко, Олена Петрівна Аксьонова. – Тернопіль : Мандрівець, 2010. – 88 с. – (Фізичний розвиток).

ББК 74.100.55

кільк.прим.: 2 (ЧЗ№1. – 2)

36.

81.411.4-923.2

Д81

Дудик, П. С.

Синтаксис української мови [Текст] : підруч. / Петро Семенович Дудик, Людмила Володимирівна Прокопчук. – К. : Академія, 2010. – 384 с. – (Альма-матер). – Бібліогр.: с. 374-380.

ББК 81.411.4-923.2

кільк.прим.: 5 (ЧЗ№1. – 2, ЧЗ№2. – 3)

37.

74.200.507

Д99

Дяченко-Богун, М. М.

Природоохоронне виховання старшокласників в загальноосвітніх навчальних закладах [Текст] : навч.-метод. посіб. / Марина Миколаївна Дяченко-Богун ; Полт. нац. пед. ун-т імені В. Г. Короленка. – Полтава, 2010. – 83 с. – Бібліогр.: с. 80-83 (95 назв).

ББК 74.200.507

кільк.прим.: 1 (ЧЗ№1. – 1)

38.

83.3(0)-9я73

Є97

Єщенко, Т. А.

Лінгвістичний аналіз тексту [Текст] : навч. посіб. / Тетяна Анатоліївна Єщенко. – К. : Академія, 2009. – 264 с. – (Альма-матер). – Бібліогр.: с. 256-263.

ББК 83.3(0)-9я73

кільк.прим.: 50 (Аб. – 47, ЧЗ№2. – 3)

39.

84(4УКР)6

З-12

Забужко, О.

Музей покинутих секретів [Текст] / Оксана Забужко. – Вид. 2-ге, допов. – К. : Факт, 2010. – 832 с.

ББК 84(4УКР)6

кільк.прим.: 1 (Х/а. – 1)

40.

88.37я73

З-48

Зелінська, Т. М.

Амбівалентність особистості. Теорія, діагностика і психокорекція [Текст] : навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. / Тетяна Миколаївна Зелінська. – К. : Каравела, 2010. – 256 с.

ББК 88.37я73

кільк.прим.: 15 (ЧЗ№1. – 3, ЧЗ№4. – 2, Аб. – 10)

41.

83.0я73

І-19

Іванишин, В. П.

Нариси з теорії літератури [Текст] : навч. посіб. / Василь Петрович Іванишин. – К. : Академія, 2010. – 256 с. – (Альма-матер). – Бібліогр.: с. 248-253.

ББК 83.0я73

кільк.прим.: 55 (Аб. – 52, ЧЗ№2. – 3)

42.

53.57я73

К17

Каліна, Н. Ф.

Психотерапія [Текст] : підручник / Надія Федорівна Каліна. – К. : Академвидав, 2010. – 288 с. – (альма-матер).

ББК 53.57я73

кільк.прим.: 50 (ЧЗ№1. – 3, Аб. – 47)

43.

74.9я73

С69

Соціально-педагогічна робота з проблемними сім'ями [Текст] : навч.-метод. посіб. для студ. вищ. навч. закл / А. Й. Капська, Н. С. Олексюк, С. М. Калаур, З. З. Фалинська. – Тернопіль : Астон, 2010. – 304 с.

ББК 74.9я73

кільк.прим.: 1 (ЧЗ№1. – 1)

44.

71.0я72

К49

Климова, Л. В.

Художня культура [Текст] : підруч. для загальноосвіт. навч. закл. : рівень стандарту, академічний рівень / Лариса Віталіївна Климова. – К. : Література, 2010. – 176 с. : іл.

ББК 71.0я72

кільк.прим.: 2 (ЧЗ№1. – 2)

45.

63.3(4Укр)622

К56

Ковальчук, О.

Голодомор 1932-1933 рр. в УСРР і українська діаспора Північної Америки [Текст] / Олена Ковальчук, Тамара Марусик ; Ін-т історії України НАН України, Чернівецький нац. ун-т імені Юрія Федоковича. – Чернівці : Наші книги, 2010. – 224 с.

ББК 63.3(4Укр)622

кільк.прим.: 1 (Н/а. – 1)

46.

88.47я73

К64

Коновалова, В. О.

Юридична психологія [Текст] : підруч. для студ. юрид. вищих навч. закл. / Віолетта Омелянівна Коновалова, Валерій Юрійович Шепітько ; Нац. юридич. академія України імені Ярослава Мудрого. – 2-е вид., перероб. і доп. – Х. : Право, 2008. – 240 с. – Бібліогр.: с.405-413.

ББК 88.47я73

кільк.прим.: 35 (ЧЗ№1. – 2, ЧЗ№4. – 3, Аб. – 30)

47.

83.3(2=Рус)5-8

К68

Короленко, В. Г.

"...Что написано - неопровержимо" - "...Що написано - неспростовне" [Текст] / Володимир Галактіонович Короленко. – К. : Персонал, 2010. – 464 с. : іл., фото. – (Б-ка українознавства ; Вип. 18). – Текст парал. : рос., укр.

ББК 83.3(2=Рус)5-8

кільк.прим.: 2 (Н/а. – 2)

48.

40.3я73

Г90

Грунти України: властивості, генезис, менеджмент родючості [Текст] : навч. посіб. для підготовки фахівців напряму 1301 "Агрономія" у вищих аграрних навч. закл. ІІ-ІV рівнів акредитації / В. І. Купчик, В. В. Іваніна, Г. І. Нестеров [та ін.] ; за ред. В. І. Купчика. – К. : Кондор, 2010. – 414 с. – Спільний Європейський проект ТЕМПУС ТАСІС. – Бібліогр.: с. 405-408 (72 назви).

ББК 40.3я73

кільк.прим.: 5 (ЧЗ№1. – 2, Аб. – 3)

49.

88.374я73

К95

Кутішенко, В. П.

Психологія розвитку та вікова психологія [Текст] : практикум: навч. посіб для студ. вищ. навч. закл. / Валентина Петрівна Кутішенко, Світлана Олексіївна Ставицька. – К. : Каравела, 2009. – 448 с.

ББК 88.374я73+88.8я73

кільк.прим.: 100 (Аб. – 94, ЧЗ№1. – 3, ЧЗ№3. – 1, ЧЗ№4. – 2)

50.

74.100.5

В54

Виховання гуманних почуттів у дітей [Текст] / С. О. Ладивір, О. П. Долинна, В. К. Котирло [та ін.] ; за наук. ред. Т. Піроженко, С. Ладивір, Ю. Манилюк. – Тернопіль : Мандрівець, 2010. – 168 с. – (Дитина замовляє розвиток).

ББК 74.100.5

кільк.прим.: 2 (ЧЗ№1. – 2)

51.

88.840я73

Л63

Лисянська, Т. М.

Педагогічна психологія [Текст] : практикум: навч. посіб для студ. вищ. навч. закл. / Таїсія Миколаївна Лисянська. – К. : Каравела, 2009. – 224 с.

ББК 88.840я73

кільк.прим.: 30 (ЧЗ№1. – 3, ЧЗ№3. – 1, ЧЗ№4. – 2, Аб. – 24)

52.

65.27я73

Л84

Лукашевич, М. П.

Соціальна робота (теорія і практика) [Текст] : навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. / Микола Павлович Лукашевич, Тетяна Валеріївна Семигіна. – К. : Каравела, 2009. – 368 с.

ББК 65.27я73

кільк.прим.: 45 (Аб. – 40, ЧЗ№1. – 4, ЧЗ№4. – 1)

53.

85.12я73

Л86

Луцан, Н. І.

Декоративно-прикладне мистецтво та основи дизайну [Текст] : навч. посіб. / Надія Іванівна Луцан. – 2-е вид. – К. : Слово, 2010. – 172 с. – Бібліогр.: с. 101-106 (79 назв).

ББК 85.12я73+30.182я73

кільк.прим.: 25 (ЧЗ№1. – 3, Аб. – 22)

54.

84(4УКР)6

М34

Матіос, М.

Нація [Текст] / Марія Матіос. – Вид. 5-те. – Львів : ЛА "Піраміда", 2010. – 256 с.

ББК 84(4УКР)6

кільк.прим.: 1 (Х/а. – 1)

55.

87.777я73

М26

Машир, Н. П.

Сучасний етикет та секрети гостинності [Текст] : навч. посіб. для студ. вищих навч. закл. / Надія Пилипівна Машир. – К. : Кондор, 2010. – 216 с.

ББК 87.777я73

кільк.прим.: 2 (ЧЗ№1. – 2)

56.

22.14я72

А45

Алгебра і початки аналізу [Текст] : підруч. для 10 кл. загальноосвіт. навч. закл. : профільний курс / А. Г. Мерзляк, Д. А. Номіровський, В. Б. Полонський, М. С. Якір. – Х. : Гімназія, 2010. – 416 с. : іл.

ББК 22.14я72

кільк.прим.: 10 (ЧЗ№3. – 2, Аб. – 8)

57.

63.3(4Укр)я72

М65

Мисан, В. О.

Вступ до історії України [Текст] : підруч. для 5 кл. загальноосвіт. навч. закл. / Віктор Олександрович Мисан. – 2-е вид., перероб. та доп. – К. : Генеза, 2010. – 176 с. : іл. + карти.

ББК 63.3(4Укр)я72

кільк.прим.: 5 (ЧЗ№2. – 2, Аб. – 3)

58.

26.890(4Укр)я6

М74

Мовчан, В. П.

Криві Коліна крізь терни і роки. В історії села - історія України [Текст] : історико-краєзнавча, художньо-публіцистична оповідь / Володимир Петрович Мовчан, Іван Артемович Нерубайський, Василь Йонович Олійник. – К. : КВІЦ, 2010. – 712 с. : іл. – Бібліогр.: с. 703 (47 назв).

ББК 26.890(4Укр)я6

кільк.прим.: 1 (Н/а. – 1)

59.

81.411.4

О-36

Огієнко Іван (митрополит Іларіон).

Рідна мова [Текст] / Огієнко Іван (митрополит Іларіон). – К. : Наша культура і наука, 2010. – 436 с. – (Фундації ім. митрополита Іларіона (Огієнка) "Запізніле вороття" ; Сер. 2. Зарубіжні першодруки ; Т. 8).

ББК 81.411.4

кільк.прим.: 1 (ЧЗ№2. – 1)

60.

83.7я73

О-54

Олійник, О. Б.

Сучасна ділова риторика [Текст] : навч. посіб. / Ольга Борисівна Олійник. – К. : Кондор, 2010. – 166 с.

ББК 83.7я73

кільк.прим.: 3 (ЧЗ№2. – 3)

61.

81.411.4-923.7

О-54

Олійник, О. Б.

Ділове мовлення [Текст] : навч. посіб. / Ольга Борисівна Олійник, Василь Дмитрович Шинкарук, Григорій Михайлович Гребницький. – К. : Кондор, 2009. – 262 с.

ББК 81.411.4-923.7

кільк.прим.: 15 (Аб. – 15)

62.

88.3я73

П12

Павелків, Р. В.

Загальна психологія [Текст] : підруч. для студ. вищ. навч. закл. / Роман Володимирович Павелків. – 3-є вид., доп. – К. : Кондор, 2009. – 576 с.

ББК 88.3я73

кільк.прим.: 15 (ЧЗ№1. – 2, ЧЗ№4. – 3, Аб. – 10)

63.

88.374я73

П14

Палій, А. А.

Диференціальна психологія [Текст] : навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. / Анатолій Андрійович Палій. – К. : Академвидав, 2010. – 432 с. – (Альма-матер).

ББК 88.374я73

кільк.прим.: 160 (ЧЗ№2. – 150, ЧЗ№1. – 2, ЧЗ№4. – 5, Аб. – 3)

64.

81.411.2-922

П22

Пашковская, Н. А.

Русский язык [Текст] : учеб. для 10 кл. общеобразов. учеб. заведений с укр. яз. обучения : уровень стандарта / Н. А. Пашковская, Г. А. Михайловская, С. А. Распопова. – К. : Освіта, 2010. – 175 с.

ББК 81.411.2-922

кільк.прим.: 2 (ЧЗ№2. – 2)

65.

84(4УКР)6

П27

Першиков, Б. А.

Святая Русь [Текст] : малая поэма, рассказы, лирические этюды / Борис Александрович Першиков. – Полтава : АСМІ, 2010. – 49 с.

ББК 84(4УКР)6+84(4УКР-4ПОЛ)

кільк.прим.: 1 (Х/а. – 1)

66.

74.100.41

П33

Піроженко, Т. О.

Особистість дошкільника: перспективи розвитку [Текст] : навч.-метод. посіб. / Тамара Олександрівна Піроженко ; за наук. ред. Т. Піроженко, С. Ладивір, Ю. Маланюк. – Тернопіль : Мандрівець, 2010. – 136 с. – (Дитина замовляє розвиток).

ББК 74.100.41

кільк.прим.: 2 (ЧЗ№1. – 2)

67.

81.411.4-922

У45

Українська мова. 10 клас [Текст] : підруч. для 10 кл. загальноосвіт. навч. закл. з навчанням укр. мовою : профільний рівень / М. Я. Плющ, В. І. Тихоша, С. О. Караман, О. В. Караман. – К. : Освіта, 2010. – 416 с.

ББК 81.411.4-922

кільк.прим.: 15 (ЧЗ№2. – 2, Аб. – 13)

68.

81.41

П40

Плющ, М. Я.

Граматика української мови. Морфема. Словотвір. Морфологія [Текст] : підруч. для студ. філологіч. спец. вищих навч. закл. / Марія Яківна Плющ. – 2-е вид., доп. – К. : Слово, 2010. – 328 с.

ББК 81.411.4-923.2

кільк.прим.: 15 (ЧЗ№2. – 2, Аб. – 13)

69.

88.492я73

П77

Приходько, Ю. О.

Практична психологія: введення у професію [Текст] : навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. / Юлія Олексіївна Приходько. – 2-е вид. – К. : Каравела, 2010. – 232 с.

ББК 88.492я73

кільк.прим.: 35 (Аб. – 30, ЧЗ№1. – 3, ЧЗ№4. – 2)

70.

88в641я73

Р83

Руденко, В. М.

Математичні методи в психології [Текст] : підручник / Володимир Миколайович Руденко, Наталія Миколаївна Руденко. – К. : Академвидав, 2009. – 384 с. – (Альма-матер). – Бібліогр. : с. 378-383.

ББК 88в641я73

кільк.прим.: 35 (ЧЗ№1. – 2, ЧЗ№4. – 3, Аб. – 30)

71.

82.3(4Укр)я73

Р88

Руснак, І. Є.

Український фольклор [Текст] : навч. посіб. / Ірина Євгеніївна Руснак. – К. : Академія, 2010. – 304 с. – (Альма-матер).

ББК 82.3(4Укр)я73

кільк.прим.: 60 (Аб. – 55, ЧЗ№1. – 2, ЧЗ№2. – 3)

72.

81.411.4-923.7

С30

Семеног, О. М.

Культура наукової української мови [Текст] : навч. посіб. / Олена Миколаївна Семеног. – К. : Академія, 2010. – 216 с. – (Альма-матер). – Бібліогр.: с. 207-213.

ББК 81.411.4-923.7

кільк.прим.: 20 (Аб. – 20)

73.

83.3(4Укр)я72

У45

Українська література [Текст] : підруч. для 10 кл. загальноосвіт. навч. закл. : (рівень стандарту, академічний рівень) / Григорій Семенюк, Микола Ткачук, Ольга Слоньовська [та ін.] ; за заг. ред. Г. Ф. Семенюка. – К. : Освіта, 2010. – 352 с.

ББК 83.3(4Укр)я72

кільк.прим.: 5 (ЧЗ№2. – 2, Аб. – 3)

74.

63.3(0)6я73

С41

Сич, О. І.

Світ у другій половині ХХ- на початку ХХІ ст.: основні тенденції політичного та соціально-економічного розвитку [Текст] : навч. посіб. / Олександр Іванович Сич, Андрій В'ячеславович Мінаєв ; Чернівецький нац. ун-т імені Юрія Федьковича. – Чернівці : Наші книги, 2010. – 200 с.

ББК 63.3(0)6я73

кільк.прим.: 1 (ЧЗ№1. – 1)

75.

86.3-8

С50

Смирнов, А.

Мстислав (Скрипник): громадсько-політичний і церковний діяч 1930-1944 [Текст] : монографія / Андрій Смирнов. – 2-ге вид., допов. – К. : Смолоскип, 2009. – 328 с. : іл. – Імен. покажч.: с. 317-324. – Бібліогр.: с. 199-220 (299 назв).

ББК 86.3-8

кільк.прим.: 1 (Н/а. – 1)

76.

63.52(4Укр)

С53

Сніжко, В. В.

Українознавство: природна психо-філософська концепція [Текст] : монографія / Валєрій Володимирович Сніжко ; Нац. наук.-дослідний ін-т українознавства. – К., 2010. – 528 с. – Бібліогр.: с. 495-518 (401 назва).

ББК 63.52(4Укр)

кільк.прим.: 1 (ЧЗ№1. – 1)

77.

84(4УКР)6

С57

Содомора, А.

Сльози речей [Текст] : новели, образки, медитації / Андрій Содомора. – Львів : Піраміда, 2010. – 172 с.

ББК 84(4УКР)6

кільк.прим.: 1 (Х/а. – 1)

78.

84(4УКР)6

С59

Сокульський, І. Г.

Лірика [Текст] : вибрані поезії / Іван Григорович Сокульський. – Дніпропетровськ : Ліра, 2010. – 316 с.

ББК 84(4УКР)6

кільк.прим.: 1 (Х/а. – 1)

79.

74.66я73

С65

Сорочинська, В. Є.

Організація роботи соціального педагога [Текст] : навч. посіб. для студ. вищих навч. закл. / Віра Євгенівна Сорочинська ; Вінницький держ. пед. ун-т ім. М. Коцюбинського. – К. : Кондор, 2010. – 198 с.

ББК 74.66я73

кільк.прим.: 15 (ЧЗ№1. – 3, Аб. – 12)

80.

28.081(4Укр)я73

С79

Стецюк, В. В.

Екологічна геоморфологія України [Текст] : навч. посіб. / Володимир Васильович Стецюк, Георгій Ількович Рудько, Тетяна Іванівна Ткаченко. – К. : Слово, 2010. – 368 с. : іл. – Бібліогр. в кінці розд.

ББК 28.081(4Укр)я73+26.823(4Укр)я73

кільк.прим.: 4 (ЧЗ№1. – 2, ЧЗ№2. – 2)

81.

60.542.3

С88

Стулова, Г. В.

Феномен гомосексуальності на сторінках української преси [Текст] : звіт із результатів контент-аналітичного дослідження / Г. В. Стулова, М. Г. Касянчук, Е. Б. Лещинський. – Донецьк : Цифрова типографія, 2010. – 72 с. – Бібліогр.: с. 66-72 (88 назв).

ББК 60.542.3

кільк.прим.: 1 (Н/а. – 1)

82.

28.0я72

Т12

Тагліна, О. В.

Біологія. 10 клас. Академічний рівень. Рівень стандарту [Текст] : підруч. для загальноосвіт.навч. закл. / Ольга Валентинівна Тагліна. – Х. : Ранок, 2010. – 256 с.

ББК 28.0я72

кільк.прим.: 10 (ЧЗ№1. – 2, Аб. – 8)

83.

83.3(4Укр)6-8

Т21

Тарнашинська, Л.

Українське шістдесятництво: профілі на тлі покоління [Текст] : (історико-літературний та поетикальний аспекти) / Людмила Тарнашинська ; Ін-т л-ри імені Т. Г. Шевченка НАН України. – К. : Смолоскип, 2010. – 632 с. : іл., фото. – Імен. покажч.: с. 613-625. – Бібліогр.: с. 597-604.

ББК 83.3(4Укр)6-8

кільк.прим.: 2 (ЧЗ№2. – 2)

84.

81.411.4-4

Т47

Тищенко, К. М.

Іншомовні типоніми України: Етимологічний словник-посібник [Текст] / Костянтин Миколайович Тищенко ; Київ. нац. ун-т імені Тараса шевченка, Лінгвістичний музей. – Тернопіль : Мандрівець, 2010. – 240 с.

ББК 81.411.4-4

кільк.прим.: 2 (ЧЗ№2. – 2)

85.

63.3(4Укр)я72

Т89

Турченко, Ф. Г.

Історія України. 10 клас. Профільний рівень [Текст] : підруч. для загальноосвіт. навч. закл. / Федір Григорович Турченко. – К. : Генеза, 2010. – 304 с. : іл.

ББК 63.3(4Укр)я72

кільк.прим.: 10 (ЧЗ№2. – 2, Аб. – 8)

86.

74.268.12-25

Ф33

Федоренко, В. Л.

Енциклопедія інтелектуальних ігор на уроках української мови [Текст] / Валерій Леонідович Федоренко. – Х. : Основа, 2010. – 424 с.

ББК 74.268.12-25

кільк.прим.: 2 (ЧЗ№2. – 2)

87.

74.268.31

Х94

Хроменко, І. А.

Зарубіжна література: авторський семінар учителя-методиста [Текст] / Ірина Анатоліївна Хроменко. – Тернопіль : Мандрівець, 2010. – 128 с.

ББК 74.268.31

кільк.прим.: 2 (ЧЗ№1. – 2)

88.

74.268.31-25

Ш87

Штанько, Л. І.

Зарубіжна література. Інтерактивні технології на уроках. 5-12 класи [Текст] / Людмила Іванівна Штанько. – Тернопіль : Мандрівець, 2010. – 152 с.

ББК 74.268.31-25

кільк.прим.: 2 (ЧЗ№2. – 2)

89.

84(4УКР)6

Ш95

Шугай, О.

Крапля сонця у морі блакиту : (повість про Аркадія Казку) / О. Шугай. Вибрані твори / Аркадій Казка [Текст] / Олександер Шугай. – К. : Смолоскип, 2010. – 664 с. : іл., фото.

ББК 84(4УКР)6

кільк.прим.: 1 (ЧЗ№2. – 1)

90.

81.411.4-923.2

Ш95

Шульжук, К. Ф.

Синтаксис української мови [Текст] : підручник / Каленик Федорович Шульжук. – 2-е вид., допов. – К. : Видавничий центр "Академія", 2010. – 408 с. – (Альма-матер).

ББК 81.411.4-923.2

кільк.прим.: 50 (Аб. – 48, ЧЗ№2. – 2)

91.

24я72

Я77

Ярошенко, О. Г.

Хімія [Текст] : підруч. для 10 кл. загальноосвіт. навч. закл. : (рівень стандарту, академічний рівень) / Олена Григорівна Ярошенко. – К. : Грамота, 2010. – 224 с. : іл. – Бібліогр. : с. 222 (14 назв).

ББК 24я72

кільк.прим.: 10 (ЧЗ№1. – 2, Аб. – 8)

92.

85.143(4Укр)-8

Я93

Яців, Р.

Любомир Роман Кузьма (1913-2004). Малярська і публіцистична спадщина [Текст] / Роман Яців. – Львів : Ліга-Прес, 2010. – 220 с. : 155 кольор. іл. – Імен. покажч. : с. 212-217.

ББК 85.143(4Укр)-8

кільк.прим.: 1 (Н/а. – 1)

Загальна кількість примірників: 1267


 

Вітаємо!

Будемо раді Вам допомогти.